Sunteți pe pagina 1din 2

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4969/07.03.

2018

masa credala ( ….)”, va solicitam ca respectivele obligatii fiscal, sa fie avute în vedere la plata.
In conditiile în care planul va reflecta în programul de plati obligatiile fiscal totale datorate de debitoare bugetului local
al sectorului 2, în conformitate cu mentiunile de mai sus, DVBL sector 2 este de accord cu planul de reorganizare
propus, intrucat creanta institutiei noastre urmeaza a fi acoperita în procent de 100%, conform Programului de plata a
creantelor al Planului de reorganizare depus la Tribunalul Bucuresti Sectia a VII a Civila.”
D.G.R.F.P.B. în reprezentarea Administratiei sector 2 a Finantelor Publice, cu sediul în Bucuresti, Str Sperantei nr 40,
Sect 2, care detine un procent de 44,80%, comunica:
“Referitor la punctual de pe ordinea de zi, institutia noastra aproba planul propus de reorganizare a activitatii societatii
debitoare.”
ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII MASINI
SA, cu sediul în Bucuresti, Sos Oltenitei nr 103, sect 4, care detine un procent de 10%, comunica:
“suntem de accord cu acest plan, cu solicitarea reesalonarii termenelor de plata în functie de situatia prezentata, avand
în vedere ca la aceasta data, unele termene sunt depasite.”
Vasile Marin, domiciliat în Str Valea Lunga nr 7, bl 140, sc C, et 5, ap 95, sect 6, Bucuresti, creditor ce detine 1 % din
masa credale comunica:
“sunt de accord cu planul de reorganizare al debitoarei SC Ominisud Welding Research And Innovation
Campurean Adrian Horia, cu domiciliul Bucuresti, str Vasile Lascar nr 23-25, et 5, ap 34, sect 2, creditor ce detine 27,5
% comunica: sunt de accord cu planul de reorganizare al debitoarei SC Ominisud Welding Research And Innovation”.
SC Champ Welding Systems cu sediul în Bucuresti, Vasile Lascar nr 38, cam 1 et 1, sect 2, creditor ce detine 2,70 %
din masa credale comunica:
“sunt de accord cu planul de reorganizare al debitoarei SC Ominisud Welding Research And Innovation
Puiu Liliana, domiciliata în str Inisor nr 22, et 1, ap 2, creditor ce detine 0,01 % din masa credale comunica:
“sunt de accord cu planul de reorganizare al debitoarei SC Ominisud Welding Research And Innovation
Campurean Adrian Mihai, cu domiciliul Bucuresti, str Vasile Lascar nr 23-25, et 5, ap 34, sect 2, creditor ce detine 1,31
% comunica: sunt de accord cu planul de reorganizare al debitoarei SC Ominisud Welding Research And Innovation”.
Prin raportare la prevederile art.49 alin.1 din Legea 85/2014 este indeplinita conditia ca sedinta adunarii creditorilor sa
aiba loc în prezenta titularilor de creante insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor impotriva averii
debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul favorabil al titularilor majoritatii, prin valoare, a
creantelor prezente.
Drept pentru care, Adunarea Creditorilor hotaraste: Aprobarea planului de reorganizare al debitoarei SC Ominisud
Welding Research And Innovation.
Alte activitati intreprinse de administratorul judiciar;
A urmarit platile curente ale debitoarei, acestea fiind directionate dupa cum urmeaza: (lei)
Nr.crt Denumire beneficiar Suma
1 FURNIZORI INTERNI 1850,69
2 SALARII 3646,00
3 POPRIRI SALARII 1078,00
TOTAL 6574,69
Sursa: op prezentate de societate
 A urmarit contractile aflate în derulare si propunerile pentru incheierea de noi contracte.
De asemenea, administratorul judiciar :
 a supravegheat operaţiunile de gestionare a patrimoniului debitoarei,
 a urmărit încasările creanţelor,
 a urmarit platile curente efectuate de catre debitoare.
IV. Solicitari adresate judecatorului sindic Pentru considerentele aratate mai sus, va solicitam, în temeiul art. 92 din
Legea nr. 85/2014, continuarea procedurii tinandu-se cont ca planului de reorganizare al debitoarei a fost aprobat în
cadrul adunarii creditorilor, astfel incat debitorul sa isi respecte obligatiile asumate prin planul de reorganizare.
Dizolvmar IPURL Administrator judiciar al
SC Omnisud Welding Research And Innovation SRL – în reorganizare

3. Societatea ZIRKON MEDIA SRL, cod unic de înregistrare: 14163415


Proces verbal de şedinţă a adunării creditorilor
Cap. 1. Date privind dosarul:Numar dosar: 26841/3/2015– Tribunalul Bucuresti, C8 Termen – 08.03.2018
Cap. 2. Debitor: SC ZIRKON MEDIA SRL Cod unic de inregistrare: RO14163415; Sediu: Bucuresti, str. Matei
Voievod nr. 26, parter, sector 2; Numar de ordine în registrul comerþului: J41/7575/2001
Cap. 3. Administrator judiciar: S&A INSOLVENCY SPRL Cod de identificare fiscala: 31533623 Sediu corespondenta:
str. Calea Mosilor nr. 88, scara E, ap.66, sector 3, Bucuresti Tel/Fax: 021.796.24.02 Nr. de inregistrare la UNPIR: RFO
0669 Nume si prenume reprezentant administrator judiciar: Anca Goanta
Cap. 4. Administrator special: Medianu Gabriel Domiciul: Bucuresti, str. Matei Voievod nr.26, et. 1, ap. 2, sector 2
Astăzi, 06.03.2018, ora 12.00, au fost convocaţi la biroul administratorului judiciar, creditorii SC ZIRKON MEDIA
SRL (in insolventa, în insolvency, en procedure collective)
Ordinea de zi a şedinţei, comunicată asociatilor prin convocare, cuprinde:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4969/07.03.2018

1. desemnarea unui Expert Evaluator în vederea evaluării bunurilor imobile aflate în patrimoniul societăţii debitoare,
afectate de sarcini, constand în imobil situat în Bucuresti, str. Matei Voievod, nr.26, sector 2. Propunerile
administratorului judiciar, conform ofertelor primite, sunt următoarele :
 Expert Evaluator Debrezeni Gabriel Alexandru, cu un onorariu de 1.200 Euro ;
 Expert Evaluator EVAIMOB-OPTIMUS VALORES SRL cu un onorariu de 3.800 Lei ;
 Expert Evaluator MAPPS cu un onorariu de 3.800 Lei.
La ora 12.00, nu a dat curs convocării niciun creditor insa au transmis puncte de vedere :
 ANAF, prin adresa nr. 2223/05.03.2018, avand o pondere la masa credala de 3,69% ;
 BIBLIOTECA JUDETEANA George Baritiu" BRASOV, prin adresa nr.933 din data de 06.03.2018, avand o
pondere la masa credala de 0.09% .
 TONESCU FINANCE S.a.R.L. prin adresa nr.92337 din data de 05.03.2018, avand o pondere la masa credala de
16.72% .
 BANCA TRANSILVANIA prin adresa nr.974 din data de 05.03.2018, avand o pondere la masa credala de 6.11% .
Administratorul judiciar constata cvorumul minim neindeplinit si declară şedinţa adunării creditorilor închisă.
Prezentul proces verbal se încheie în 2 exemplare originale, unul pentru a fi depus la dosarul cauzei şi unul pentru
administratorul judiciar, pentru a fi publicat în BPI.
Administrator judiciar S&A INSOLVENCY SPRL
Prin Asociat Coordonator Goanta Anca

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TRANS ALIMENT SRL, cod unic de înregistrare: 13941748
1. Număr dosar 587/1285/2017 Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic Iulian Pacuraru
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr.2, telefon nr.0264/596110. Programul
arhivei/registraturii instanţei: Luni – joi 9-13, vineri 9-12.
3.Debitor: SC TRANS ALIMENT SRL, CUI 13941748 cu sediul în Cluj Napoca, str. Oasului nr.291B numarul de
ordine în registrul comerţului J12/827/2001
4. Lichidator judiciar: AMTT CONSULT SPRL, cod de identificare fiscală 21137338 cu sediul social în Cluj-Napoca,
str. Alexandru Vaida Voivod nr.2 cam.67, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolventă 0100, tel/fax
0264/419.290, nume şi prenume reprezentant lichidatorului persoană juridică Marius Maximn.
5. Subscrisa AMTT CONSULT SPRL în calitate de lichidator judiciar al SC TRANS ALIMENT SRL, reprezentat legal
prin Marius Maxim conform Incheierii civile din data de 11.10.2017, de Tribunalul Specializat Cluj în dosar cu
nr.587/1285/2017, în temeiul art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura
insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 şi art. 28,
alin.(2) din acelaşi act normativ notifică
Tabloul definitiv al creantelor Trans Aliment SRL -– societate în insolvenţă-
Nr. 6908/ 06.03.2018
Nr. Felul
Creditoare Valoarea solicitată a creanţei Valoarea admisă a creanţei în lei
Crt. creanţei
1 DGFP CLUJ 12.744.121 lei, din care : Bugetara -creanta bugetara 5.744.121 lei, se va
-5.744.121lei, creanta bugetara inscrie sub conditie rezolutorie, pana la
-7.000.000 lei, creanta bugetara finalizarea solutionarii contestatiei
estimata formulate, aflate pe rolul ICCJ Bucuresti.
-270 lei, cu rangul prevazut de art.161 pct.5
2 IMPULS LEASING 884.444 lei garantata 884.444 lei, cu rangul prevazut de art.159
ROMANIA IFN pct.3
3 BRD GRUP SG 162.428,18 lei Chirografara 162.428,18 lei cu rangul prevazut de
art.161 pct.9
4 OTC IMO SA 169.001,33 lei Chirografara 169.001,33 lei cu rangul prevazut de
art.161 pct.9
5 NOEMI 1.069.463,60 lei Chirografara 1.069.463,60 lei cu rangul prevazut de
UNIVERSAL SRL art.161 pct.9
6 BUGA CRISTINA 1.130 lei salariala 1.130 lei cu rangul prevazut de art.161
FLOAREA SRL pct.3
LICHIDATOR, A M T T CONSULT S.P.R.L.
Sorin Turbutan – asociat coordonator

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13

S-ar putea să vă placă și