Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa III.

Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea


implementării proiectului în instituție

Subsemnatul/subsemnata GHEBUTA FLOREA (numele şi prenumele reprezentantului legal), în


calitate de Administrator al ACTIV ORTOPEDIC SRL, declar pe proprie răspundere că, în
cazul în care proiectul este finanțat, instituţia ACTIV ORTOPEDIC SRL acceptă implementarea
proiectului, asigură sprijin administrativ şi pune la dispoziția echipei de proiect infrastructura
necesară. Angajarea membrilor echipei de proiect se va realiza în condițiile legii.
Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Data:
Reprezentant legal Funcţia: Administrator
Numele şi prenumele: GHEBUTA FLOREA
Semnătura

Director de proiect Numele şi prenumele: GHEBUTA FLOREA


Semnătura

PN-III-CERC-CO-PTE-3-2021

S-ar putea să vă placă și