Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a V-a

Semestrul I – 2021- 2022

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

,,O văz ca prin vis. O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii
căprui, cu gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos. (...) Ne
duceam la umbra dudului din fundul grădinii, la amiază. Ea își înfingea furca cu caierul de
in în brâu și începea să tragă și să răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate
și lăsam alene capul în poala ei. Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre
frunzele dudului. De sus mi se părea că se scutură o ploaie albastră.
‒ Ei, ce mai vrei, îmi zice bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
‒ Să spui...
Și niciodată nu isprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și
adormeam, uneori tresăream ș-o întrebam câte ceva; ea începea să spuie și eu visam
înainte.’’
(Barbu Ștefănescu Delavrancea – Bunica)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: uscățivă, crestată, pieptene. 6 p.

2. Indică numărul de litere și de sunete din următoarele cuvinte: caierul, răsucească,


înfingea. 6 p.

3. Pune accentul pe vocala potrivită: limpede, căprui, albastră. 6p.

4. Alcătuiește câmpul lexical al gradelor de rudenie (5 cuvinte). 5p.

5. Scrie antonimele cuvintelor: naltă, lung, niciodată. 3p.

6. Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: creț, isprăvea, glasul. 3p.

7. Conjugă verbul a tresări la: prezent, imperfect, perfect simplu, perfect compus, mai mult
ca perfect la persoana I, numărul singular. 5p.

B. Înţelegerea textului
8. Menționează personajele care participă la acțiune. 8p.

9. Indică locul și timpul desfășurării acțiunii din fragmentul citat. 6p.

10. Formulează două idei principale din textul dat. 6p.

11. Transcrie, din fragmentul citat, enunțul în care se regăsește portretul bunicii 6 p.
Subiectul al II-lea (20 puncte)

Redactează o compunere de minimum 100 de cuvinte, în care să povesteşti o întâmplare imaginară,


petrecută în casa bunicilor tăi
Vei urmări:
-să prezinţi o succesiune de întâmplări; 8p.
-să oferi un titlu semnificativ; 3p.
-să foloseşti naraţiunea şi dialogul; 6p.
-să respecţiprecizareaprivindnumărul de cuvinte; 3 p.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.;
coerenţa textului – 1 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului –
2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea –
1 p.)

S-ar putea să vă placă și