Sunteți pe pagina 1din 7

Societatea cu răspundere limitată ( S.R.L.

)
Noţiunea societăţii comerciale cu răspundere limitată
Societatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială apărută mai târziu în
activitatea comercială.Prima oară a fost reglementată în 1892 în Germania, fiind preluată în 1925
în Franţa iar în România şi-a găsit consacrarea abia prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale.
Definiţia S.R.L.
Art.2 lit.e din Legea 31/1990 prevede SRL ca fiind una dintre formele în care se poate
constitui o societate comercială.
SRL-ul este acea societate ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social,
iar asociaţii sunt obligaţi numai în limita aportului lor.
S.R.L. poate fi denumită ca o societate constituită, pe baza deplinei încrederi, de două sau
mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfăşura o activitate comercială,
în vederea împărţirii beneficiilor, şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita aportului lor.
Caracterele S.R.L.
Din definiţia dată rezultă caracterele societăţii cu răspundere limitată:
a. asocierea se bazează pe încrederea asociaţilor; societatea are deci un caracter intuitu
personae, ca şi societăţile de persoane;
b. capitalul social este divizat în anumite fracţiuni denumite părţi sociale; aceste părţi
sociale nu sunt reprezentate prin titluri negociabile;
c. asociaţii răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aportului lor.
S.R.L. cu asociat unic
Distinct de SRL de tip clasic, constituită din doi sau mai mulţi asociaţi,Legea nr.31/1990
reglementează şi SRL cu asociat unic. Acest tip se societate se poate constitui prin aportul unui
singur asociat, care va fi deţinătorul tuturor părţilor sociale. O persoană fizică sau o persoană
juridică nu poate fi însă asociat unic decât într-o singură SRL.
Pentru a exclude eludarea acestei interdicţii, legea prevede că o SRL nu poate avea ca asociat
unic o altă SRL alcătuită dintr-o singură persoană.
SRL cu asociat unic, ca orice societate comercială, dobândeşte calitatea de comerciant prin
constituirea sa, în condiţiile legii. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar
asociatul unic răspunde numai în limita aportului său.
Constituirea societăţii cu răspundere limitată
Noţiuni generale
SRLse constituie potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990. La baza constituirii societăţii se
află contractul de societate şi statutul societăţii. În cazul SRL cu asociat unic, actul constitutiv îl
reprezintă statutul societăţii.
Actele constitutive ale societăţii
Potrivit Legii nr. 31/1990, SRL se va constitui prin act constitutiv, care se încheie în formă
autentică. În cazul SRL cu asociat unic se întocmeşte de asemenea un act constitutiv.
Contractul de societate privind constituirea SRL trebuie să cuprindă menţiunile cerute de
art. 3 pentru societatea în nume colectiv. În plus, acest contract trebuie să prevadă şi repartizarea
părţilor sociale între asociaţi.
Asociaţii. La constituirea SRL pot participa persoane fizice şi juridice. Numărul asociaţilor
este lăsat la aprecierea persoanelor interesate să constituie societatea. Fiind vorba de încheierea
unui contract, se înţelege că trebuie să existe cel puţin doi asociaţi.

1
Firma societăţii. Firma unei SRL se compune dintr-o denumire care să arate obiectul de
activitate şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată” sau
“S.R.L.” (art. 36 din L. 26/1990).
Capitalul social. Cu privire la capitalul social, legea prevede că acesta nu poate fi mai mic
de 200 lei (art. 11). Se înţelege că asociaţii vor fixa suma care reprezintă capitalul social, în funcţie
de nevoile societăţii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege.În privinţa vărsării capitalului
social, în doctrină şi în practica judiciară există puncte de vedere diferite. Din dispoziţiile legii
rezultă că asociaţii se pot înţelege, în sensul vărsării unei părţi din capitalul social la constituirea
societăţii, iar restul să fie vărsat ulterior, la termenele cuvenite. Art.7 din lege cere ca în contract
să se asigure “capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură,
valoarea aportului în natură şi modul evaluării. La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza
numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat
pentru aportul său”.
Aporturile asociaţilor. În contractul de societate trebuie să se prevadă aportul fiecărui
asociat, în numerar sau alte bunuri (art. 7 din Legea 31/1990). Pentru protejarea intereselor
societăţii şi ale terţilor, legea prevede că prestaţiile în muncă şi creanţele nu pot constitui aport în
societate. Bunurile care reprezintă aporturile în natură trebuie predate la data constituirii. Această
condiţie este justificată de necesitatea ca în patrimoniul societăţii să existe anumite elemente care,
la nevoie, să poată fi urmărite de creditorii sociali.
Părţile sociale. Capitalul social se divide în fracţiuni denumite parţi sociale,care nu pot fi
mai mici de 10 lei.(art.11 alin.1 Legea nr.31/1990). Potrivit legii, părţile sociale nu pot fi
reprezentate prin titluri negociabile. Emiterea de titluri negociabile, reprezentând părţi sociale, are
drept consecinţă sancţionarea penală a administratorului societăţii.
În contractul de societate trebuie să se arate numărul părţilor sociale şi repartizarea lor între
asociaţi. Întrucât părţile sociale se repartizează asociaţilor în schimbul aporturilor lor, înseamnă că
numărul părţilor sociale cuvenite fiecărui asociat este proporţional cu cota sa de participare la
capitalul social.
Dividendele se vor plăti asociaţilor în proporţie cu cota de participare la capitalul social.Nu
este exclusă însă posibilitatea ca, prin contractul de societate, asociaţii să deroge de la regula
proporţionalităţii.
Drepturile asociaţilor asupra părţilor sociale sunt constatate prin certificatul eliberat, la
cerere, de către administratorii societăţii, care trebuie să cuprindă menţiunea că el nu poate servi
ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancţiunea nulităţii transmiterii.
Formalităţile necesare constituirii societăţii
Formalităţile necesare constituirii SRL sunt cele prevăzute de art. 5-45 din Legea 31/1990
şi anume: întocmirea actelor constitutive, autorizarea funcţionării societăţii de către instanţa
judecătorească,publicitatea prin M.Of.,înmatricularea societăţii în registrul comerţului şi înscrierea
fiscală a societăţii.Aceleaşi sunt formalităţile şi pentru constituirea SRL cu asociat unic. În toate
cazurile, SRL devine persoană juridică din ziua înmatriculării sale în registrul comerţului.
Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată
Adunarea asociaţilor
Rolul adunării asociaţilor
Adunarea asociaţilor este organul de deliberare şi decizie al SRL. Ea exprimă voinţa socială
şi, în consecinţă, decide în toate problemele esenţiale ale activităţii societăţii.Fiind organ de
eliberare şi decizie, adunarea asociaţilor hotărăşte, în condiţii de cvorum şi majoritate diferite,

2
asupra problemelor obişnuite pentru viaţa societăţii, precum şi cu privire la probleme deosebite,
cum sunt cele legate de modificarea contractului de societate şi a statutului societăţii.
Convocarea adunării asociaţilor
Adunarea asociaţilor se convoacă la sediul societăţii, cel puţin o dată pe an sau de câte ori
este necesar. Convocarea adunării asociaţilor constituie obligaţie pentru administratorii societăţii,
care efectuează în mod obişnuit această activitate. Potrivit art. 195 alin.2 din Legea 31/1990,
convocarea adunării asociaţilor se poate face şi de către un asociat sau un număr de asociaţi care
reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, cu precizarea scopului convocării. Cenzorii
societăţii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor, când aceasta nu a fost convocată de
administratori.
Atribuţiile adunării asociaţilor
Adunarea asociaţilor are,potrivit art.194 din Legea nr. 31/1990, ca principale atribuţii:
a) aprobă bilanţul şi stabileşte repartizarea beneficiului net;
b)să desemneze administratorii şi cenzorii,să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de
activitate, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter
obligatoriu, potrivit legii;
c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii,
desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
d) modifică, în condiţiile legii, contractul de societate şi statutul societăţii.
În cazul societății comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, atribuţiile
menţionate aparţin asociatului în cauză.
Condiţiile cerute pentru deliberare şi decizie
Potrivit legii, hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală (art. 191 din Legea
31/1990). Aceasta înseamnă că asociaţii trebuie să participe la adunarea generală şi să ia parte la
deliberare şi decizie. Legea prevede că, prin actul constitutiv al societăţii, se va putea stabili ca
votarea să se facă şi prin corespondenţă. Asociaţii exercită dreptul de vot în adunarea asociaţilor
proporţional cu participarea la capitalul social; fiecare parte socială dă dreptul la un vot (art. 193
din Legea 31/1990).
Art. 192 din Legea 31/1990 prevede că hotărârile adunării generale se iau prin votul
reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul
constitutiv se prevede altfel.
Hotărârile adunării asociaţilor
Hotărârile luate de adunarea asociaţilor cu respectarea contractului de societate, statutului
şi dispoziţiilor legale sunt obligatorii pentru toţi asociaţii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte
la adunare sau au votat contra.
Legea nu cere aducerea la cunoştinţa terţilor a hotărârilor adunării asociaţilor, aşa cum
prevede pentru hotărârile adunării generale a acţionarilor. Cu toate acestea, considerăm că aceste
hotărâri trebuie înregistrate la registrul comerţului, dacă ele se referă la acte sau fapte a căror
înregistrare este prevăzută de lege (art. 21 din Legea nr. 26/1990).
Asociatul ale cărui drepturi au fost încălcate poate cere instanţei anularea hotărârii adunării
asociaţilor. Dreptul de a ataca hotărârea se exercită în condiţiile prevăzute de lege pentru anularea
hotărârilor adunării acţionari

3
Administratorii societăţii
Desemnarea administratorilor
Potrivit legii, SRL este administrată de unul sau mai mulţi administratori (art. 197 din
Legea 31/1990).Administratorii pot fi asociaţi sau neasociaţi şi sunt desemnaţi prin contractul de
societate sau de adunarea asociaţilor.
Cu privire la desemnarea administratorilor de către adunarea asociaţilor se impune o
precizare asupra condiţiilor cerute pentru luarea deciziei. Art.197 alin.3 din Legea 31/1990 prevede
că dispoziţiile art.77 din lege, care privesc societatea în nume colectiv, se aplică şi SRL.Asociaţii
care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulţi administratori
dintre ei, fixându-le puterile, durata însărcinării şi eventuala lor remuneraţie, afară numai dacă,
prin contractul de societate nu se dispune altfel. Aceeaşi majoritate decide asupra revocării
administratorilor sau asupra limitării puterilor lor, afară de cazul în care administratorilor au fost
numiţi prin contractul de societate.
Modul de lucru în cazul pluralităţii de administratori
Când prin contractul de societate sunt numiţi mai mulţi administratori, asociaţii pot
prevedea ca ei să lucreze împreună sau individual. Dacă s-a stabilit ca administratorii să lucreze
împreună,deciziile se iau în unanimitate,iar în caz de divergenţă între administratori, vor decide
asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social (art.76 alin.1). În cazul în care în
contractul de societate nu s-a stabilit modul de exercitare a mandatului de către administratori,
trebuie admis că fiecare dintre ei poate lucra individual.
Când un administrator ia iniţiativa unei operaţii care depăşeşte limitele operaţiilor obişnuite
comerţului pe care îl exercită societatea, el trebuie să înştiinţeze în prealabil pe ceilalţi
administratori, iar dacă există opoziţia unuia dintre administratori, vor decide asociaţii.
Atribuţiile administratorilor
Administratorii SRL, ca şi administratorii oricărei societăţi comerciale, pot face toate
operaţiile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societăţii, afară de restricţiile stabilite
prin contractul de societate şi statutul societăţii. Art.198 din Legea 31/1990 prevede obligaţia
administratorilor de a ţine un registru al asociaţilor societăţii, care cuprinde:numele, prenumele şi
domiciliul,respectiv denumirea şi sediul fiecărui asociat,partea acestuia din capitalul social,
transferul părţilor sociale sau mențiuni privitoare la acestea.
Răspunderea administratorilor
Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la
mandat şi de cele speciale din legea societăţilor comerciale.
Controlul gestiunii societăţii
În cadrul SRL,controlul asupra gestiunii societăţii se realizează în mod diferit. În anumite
cazuri, controlul gestiunii se efectuează prin cenzorii societăţii, ca şi în cazul societăţii pe acţiuni.
În alte cazuri, controlul gestiunii este asigurat de către asociaţi, ca şi în cazul societăţii în nume
colectiv.
Cenzorii societăţii
Potrivit art.199 raportat la art.160 alin.1 din Legea 31/1990 situaţiile financiare ale
societăţilor comerciale supuse obligaţiei legale de auditate vor fi examinate de către auditori
financiari persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege. Această facultate
a asociaţilor privind alegerea cenzorilor cunoaşte o limitare. Art. 199 alin. 3 din lege dispune că
dacă numărul asociaţilor trece de cincisprezece, numirea cenzorilor este obligatorie. În
conformitate cu art.199 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 statuează că dispoziţiile prevăzute pentru
cenzorii societăţilor pe acţiuni se aplică şi cenzorilor din SRL.

4
Controlul gestiunii de către asociaţi
Dacă în SRL nu există cenzori, controlul gestiunii se asigură de către asociaţi. În acest sens,
art. 199 alin.5 din Legea 31/1990 prevede ca, în lipsă de cenzori, fiecare dintre asociaţi, care nu
este administrator al societăţii,va exercita dreptul de control. Cât priveşte conţinutul dreptului de
control, legea precizează că este similar dreptului pe care asociaţii îl au în societăţile în nume
colectiv.
Bilanţul contabil. Beneficiile şi dividendele. Fondul de rezervă
Bilanţul contabil
SRL trebuie ca, la sfârşitul exerciţiului financiar, să întocmească bilanţul contabil, în
condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991 asupra contabilităţii (art.185 şi art. 201 din Legea
31/1990). Bilanţul contabil se compune din: bilanţ, contul de profit şi pierderi, anexe şi raportul
de gestiune. Potrivit legii, bilanţul societăţii va fi aprobat de adunarea asociaţilor, după care va fi
depus de administratori, în termen de 15 zile, la registrul comerţului, pentru a fi menţionat în
registru şi publicat în M. Of. (art.201 din Legea 31/1990).
Beneficiile şi dividendele
Scopul societăţii este acela de a obţine beneficii. Potrivit legii, aceste beneficii sunt
destinate împărţirii între asociaţi sub forma de dividende, precum şi constituirii fondului de rezervă
al societăţii. Acţionarii au dreptul la dividende potrivit contractului de societate, iar în lipsa unei
stipulaţii, proporţional cu cota de participare la capitalul social.
Repartizarea beneficiului net se face de către adunarea asociaţilor, care fixează
dividendul.Plata dividendelor este condiţionată de existenţa unor beneficii reale, constatate prin
bilanţ. După stabilirea dividendului, fiecare asociat devine titularul unui drept de creanţă faţă de
societate, care poate fi valorificat în condiţiile legii.
Fondul de rezervă al societăţii
În scopul asigurării condiţiilor pentru înlăturarea consecinţelor păgubitoare ale unor
împrejurări care afectează activitatea societăţii, legea instituie obligaţia constituirii unui fond de
rezervă al societăţii.Art.201 alin.2 din Legea 31/1990 stabileşte că dispoziţiile prevăzute pentru
fondurile de rezervă la societatea pe acţiuni se aplică şi SRL-urilor. Pentru constituirea fondului
de rezervă, legea prevede că din beneficiile societăţii se va prelua în fiecare an cel puţin 5%, până
ce fondul va atinge minimum o cincime din capitalul social.
Transmiterea părţilor sociale
Noţiunea transmiterii părţilor sociale
În schimbul aporturilor lor, asociaţii SRL primesc părţi sociale. Aceste părţi sociale conferă
calitatea de asociat, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente.
Cu toate că nu sunt reprezentate prin titluri negociabile, părţile sociale încorporează
anumite valori şi deci ele pot fi transmise, în condiţiile legii. Transmiterea părţilor sociale implică
şi transmiterea calităţii de asociat în SRL.
Legea 31/1990 reglementează transmiterea părţilor sociale între asociaţi, către persoane
din afara societăţii şi prin succesiune. Întrucât legea reglementează “transmiterea părţilor sociale”,
înseamnă că ea admite transmiterea prin acte între vii sau mortis causa, cu titlu oneros sau gratuit.
Cel mai adesea, transmiterea părţilor sociale se face prin act juridic cu titlu oneros şi îmbracă forma
cesiunii. Prin transmiterea părţilor sociale şi, implicit, a calităţii de asociat pot fi aduse atingeri
caracterului intuitu personae al SRL. Transmiterea părţilor sociale poate avea loc numai cu
respectarea dispoziţiilor legii.
5
Condiţiile transmiterii părţilor sociale
a) Cesiunea părţilor între asociaţi
Art.202 din Legea 31/1990 dispune că părţile sociale pot fi transmise între asociaţi, iar,în
absenţa reglementării condiţiilor transmiterii, se vor aplica principiile generale.
Cesiunea părţilor sociale între asociaţi presupune încheierea unui contract între asociatul
cedent şi asociatul cesionar. Întrucât cesiunea are ca rezultat o schimbare a repartizării părţilor
sociale faţă de cea iniţială din contractul de societate, se consideră că cesiunea trebuie să îmbrace
forma autentică.
Contractul de cesiune nu are nevoie de un consimţământ prealabil al asociaţilor, deoarece,
fiind încheiat între persoane care au calitatea de asociaţi în aceeaşi societate, caracterul intuitu
personae al SRL nu este lezat.
b) Cesiunea părţilor sociale între asociaţi şi persoane din afara societăţii.
O cesiune a părţilor sociale poate interveni între asociaţi şi persoane din afara societăţii.
Deoarece o asemenea cesiune poate afecta caracterul personal al societăţii, art. 202 alin. 2 din
Legea 31/1990 prevede că ea este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii care reprezintă
cel puţin trei pătrimi din capitalul social. Deci, în acest caz, pentru cesiunea părţilor sociale este
necesară o hotărâre prealabilă în acest sens luată de adunarea asociaţilor.
c) Transmiterea părţilor sociale pe cale succesorală
Potrivit art. 202 alin.3 din Legea 31/1990, “în cazul dobândirii unei părţi sociale prin
succesiune, prevederile alin.2 (care permit transmiterea părţilor sociale către persoane din afara
societăţii) nu sunt aplicabile dacă prin contractul de societate sau statut nu se dispune
altfel”.Potrivit Codului civ., drepturile succesorale se transmit ope legis moştenitorilor la data
deschiderii moştenirii, adică la data decesului celui care lasă moştenirea.Moştenitorii asociatului
decedat dobândesc părţile sociale de plin drept pe data decesului asociatului.
Condiţiile transmiterii obligaţiei privind prestările periodice în natură
Asociaţii SRL se pot obliga, pe lângă aporturile lor, să execute în folosul societăţii anumite
prestaţii periodice în natură, caz în care în contractul de societate trebuie să prevadă conţinutul,
durata şi modalităţile prestaţiilor, remuneraţia cuvenită şi sancţiunile pentru nerespectarea
obligaţiei asumate. Legea nr. 31/1990 dispune că “prestaţiile periodice în natură nu sunt
transmisibile fără acordul adunării generale”.
Retragerea şi excluderea asociatului din societate
Retragerea asociatului
Legea 31/1990 recunoaşte posibilitatea asociatului de a se retrage din SRL.
Potrivit legii, asociatul are dreptul să se retragă din societate când nu este de acord cu
modificările aduse contractului de societate sau statutului societăţii, dar numai dacă acest drept a
fost prevăzut în actele constitutive.
1. Condiţiile retragerii asociatului din societate
În absenţa unor dispoziţii legale care să reglementeze retr
agerea asociatului din SRL, trebuie admis că se vor aplica aceleaşi principii, ca şi în cazul societăţii
în nume colectiv. Retragerea unui asociat din societate produce o schimbare în structura iniţială a
societăţii, ceea ce impune modificarea actului constitutiv al societăţii. Hotărârea adunării
asociaţilor privind retragerea asociatului se va înscrie în registrul comerţului şi se va publica în
M.Of.
2. Efectele retragerii asociatului din societate
Retragerea din societate produce efecte asemănătoare excluderii din societate (art. 225
alin.2 din Legea 31/1990). Astfel, asociatul retras are dreptul la beneficii şi suportă pierderile până

6
în ziua retragerii sale. El nu poate cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate potrivit
contractului de societate. Apoi, asociatul are dreptul la o sumă de bani care să reprezinte valoarea
cuvenită asociatului din patrimoniul social (art. 224 din Legea 31/1990). Dacă, la data retragerii,
există operaţii în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele, neputând să îşi
retragă partea ce i se cuvine decât după terminarea operaţiilor în cauză. Asociatul retras din
societate rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate,până în ziua retragerii din
societate (art.225 din Legea 31/1990).
Excluderea asociatului
Excluderea unui asociat din SRL are loc în aceleaşi condiţii ca şi excluderea asociaţilor din
societăţile de persoane. Titlul“Despre excluderea asociaţilor” din lege cuprinde dispoziţii care
privesc excluderea asociaţilor din societatea în nume colectiv,în comandită simplă şi cu răspundere
limitată.
Dizolvarea şi lichidarea societăţii cu răspundere limitată
Dizolvarea societăţii
Cauzele de dizolvare a SRL sunt prevăzute de art.227 din Legea nr. 31/1990. Art. 229 din
lege prevede însă că SRL se dizolvă şi în cazul când numărul asociaţilor se reduce la unul singur,
datorită falimentului, incapacităţii, excluderii, retragerii sau morţii celorlalţi asociaţi. Acest caz
special de dizolvare nu este aplicabil, evident, SRL cu asociat unic.
În cazul decesului unui asociat, SRL nu se dizolvă, chiar dacă rămâne un singur asociat,
dacă în contractul de societate s-a stipulat că societatea continuă cu moştenitorii asociatului
decedat.
În absenţa unei asemenea stipulaţii contractuale, societatea se dizolvă, iar moştenitorii
asociatului decedat au dreptul la beneficii şi suportă pierderile, până în ziua decesului asociatului.
De asemenea, ei au dreptul la c/val părţilor sociale ale asociatului decedat. La decesul unui
asociat,când rămân cel puţin doi asociaţi, societatea poate continua cu moştenitorii asociatului
decedat, dacă prin contrtul de societate nu s-a interzis acest lucru, şi cu condiţia ca asociaţii rămaşi
şi moştenitorii să consimtă la această continuare.
SRL se dizolvă şi în cazul micşorării capitalului social sub plafonul minim legal, dacă
asociaţii nu decid completarea lui (art.228 alin.1,lit. a) din lege). Dacă activul net al societăţii,
determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin
de jumătate din valoarea capitalului social subscris, se va convoca adunarea generală extraordinară
pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.
Lichidarea societăţii
SRL se lichidează potrivit dispoziţiilor Legii 31/1990 şi prevederilor contractului de
societate, în măsura în care acestea din urmă nu sunt incompatibile cu lichidarea societăţilor
comerciale. În privinţa SRL cu asociat unic, care a fost dizolvată potrivit Legii nr. 31/1990,
lichidarea ei se face în condiţiile prevăzute pentru SRL.

S-ar putea să vă placă și