Sunteți pe pagina 1din 4

Subiectele la examenul de licenţiere la avocatură:

Etapa a doua:
Proba scrisă
Drept procesual civil.
1. Noţiunea dreptului procesual civil. Procesul civil.
2. Izvoarele dreptului procesual civil.
3. Fazele (stadiile) procesului civil.
4. Felurile de procedură în procesul civil.
5. Principiile dreptului procesual civil.
6. Subiecţii procesului civil.
7. Compunerea completului de judecată la examinarea pricinilor civile.
8. Strămutarea pricinii de la instanţa sesizată la o altă instanţă.
9. Competenţa materială (generală) a instanţelor judecătoreşti.
10. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti.
11. Părţile în procesul civil.
12. Coparticiparea procesuală.
13. Succesiunea procesuală.
14. Participarea intervenienţilor principali la procesul civil.
15. Participarea intervenienţilor accesorii la procesul civil.
16. Participarea procurorului la procesul civil.
17. Participarea la proces a autorităţilor publice, organizaţiilor şi cetăţenilor pentru apărarea
drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor persoane
18. Reprezentarea judiciară în procesul civil.
19. Actele de procedură şi termenele procedurale. Sancţiunile procedurale.
20. Cheltuielile de judecată.
21. Comunicarea actelor de procedură în procesul civil.
22. Acţiunea civilă. Premisele şi condiţiile de exercitare a acţiunii civile.
23. Modalităţile de apărare a pîrîtului împotriva acţiunii (obiecţii materiale juridice, procesuale,
intentarea acţiunii reconvenţionale).
24. Asigurarea acţiunii.
25. Probaţiunea judiciară şi probele.
26. Obiectul probaţiunii şi determinarea lui în pricinile concrete.
27. Repartizarea sarcinii de probaţiune între părţi. Degrevarea de probaţiune.
28. clasificarea probelor.
29. Pertinenţa probelor şi admisibilitatea mijloacelor de probă. Aprecierea probelor.
30. Mijloacele de probă în procesul civil.
31. Asigurarea probelor în procesul civil. Delegaţiile judecătoreşti.
32. Cererea de chemare în judecată şi conţinutul ei. Înlăturarea neajunsurilor cererii de chemare
în judecată.
33. Intentarea procesului civil.
34. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare.
35. Dezbaterile judiciare a pricinii în prima instanţă.
36. Amînarea procesului civil.
37. Suspendarea procesului civil.
38. Încetarea procesului civil.
39. Scoaterea cererii de pe rol.
40. Felurile dispoziţiilor primei instanţe de judecată.
41. Cuprinsul hotărîrii primei instanţe (părţile ei componente). Cerinţele care se înaintează faţă
de hotărîrea primei instanţe.
42. executarea imediată a hotărârii. Felurile şi temeiurile executării imediate a hotărârii.
43. Amânarea şi eşalonarea hotărârii.
44. Puterea lucrului judecat.
45. Efectele juridice ale hotărîrii rămase definitive (irevocabile).
46. Încheierile primei instanţe de judecată. Felurile încheierilor.
47. Procesele-verbale ale şedinţelor de judecată în prima instanţă şi în instanţa de apel.
48. Procedura contenciosului administrativ.
49. Procedura în ordonanţă (procedura simplificată).
50. Procedura specială.
51. Procedura de rejudecare în apel a hotărîrilor judecătoreşti care nu au devenit definitive.
52. Temeiurile pentru casarea sau modificarea hotărîrii de către instanţa de apel/recurs.
53. Recursul împotriva hotărîrilor primei instanţe pentru care nu este prevăzută calea apelului.
54. Recursul împotriva încheierilor primei instanţe.
55. Recursul împotriva deciziilor instanţei de apel.
56. Revizuirea hotărîrilor irevocabile.
57. Procedura recunoaşterii hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale străine.
58. Contestarea hotărîrilor arbitrale. Eliberarea titlurilor de executare silită a hotărîrilor arbitrale.
59. Organele de executare şi actele de executare silită a actelor judecătoreşti şi a altor organe.
60. Titlul executoriu: noţiunea, eliberarea. Eliberarea ordonanţei judecătoreşti.
61. Termenele de prescripţie pentru prezentarea titlurilor judecătoreşti pentru executare.
Suspendarea, întreruperea şi repunea în aceste termene.
62. Procedura de executare silită a hotărîrilor judecătoreşti.
63. Executarea hotărârii cu privire la urmărirea mijloacelor băneşti şi a urmării bunurilor mobile
şi imobile ale debitorului.
64. Contestaţia la executarea silită.
65. Întoarcerea executării hotărârii judecătoreşti.

Drept procesual Penal


1. Definiţia, trăsăturile caracteristice şi sarcinile procesului penal.
2. Principiul inviolabilităţii persoanei în procesul penal.
3. Principiul garantării dreptului la apărare.
4. Principiul accesului liber la justiţie.
5. Principiul prezumţiei nevinovăţiei în procesul penal.
6. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea judecătorului.
7. Tipurile (formele) procesului penal.
8. Instanţele care înfăptuiesc justiţia în cauzele penale. Competenţa instanţei judecătoreşti.
9. Drepturile şi obligaţiile apărătorului în procesul penal.
10. Părţile participante la procesul penal.
11. Reprezentanţii şi succesorii în procesul penal.
12. Acţiunea civilă în procesul penal.
13. Obiectul probaţiunii.
14. Probele: noţiunea, clasificarea.
15. Admisibilitatea, pertinenţa, utilitatea şi concludenţa probelor.
16. Administrarea probelor in procesul penal.
17. Rolul subiecţilor în procesul de probaţiune.
18. Desfăşurarea procesului penal în termeni rezonabili.

19. Principiul contradictorialităţii în procesul penal.


20. Arestarea preventivă durata şi modul de prelungire.
21. Eliberarea sub cauţiune şi control judiciar a bănuitului, învinuitului.
22. Audierea martorului la urmărirea şi judecarea cauzei.
23. Confruntarea. temeiul şi ordinea procesuală.
24. Prezentarea spre recunoaştere.
25. Examinarea corporală. Temeiul şi ordinea procesuală.
26. Percheziţia.
27. Ridicarea de obiecte. Temeiul şi ordinea procesuală.
28. Cercetarea la faţa locului.
29. Reconstruirea faptei, experimentul, verificarea declaraţiilor la faţa locului.
30. Punerea sub sechestru a averii.
31. Ascultarea convorbirilor telefonice. Temeiul şi ordinea procesuală de efectuare.
32. Controlul judecătoresc al procedurii prejudiciare.
33. Încetarea urmăririi penale, scoaterea persoanei de sub urmărirea, clasarea cauzei penale.
34. Declaraţiile martorului ca mijloc de probă, imunităţile şi privilegiile martorului.
35. Corpurile delicte ca mijloc de probă.
36. Terminarea urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată.
37. Raportul de expertiză ca mijloc de probă.
38. Rechizitoriul, structura şi chestiunile ce urmează să fie soluţionate de procuror la primirea
acestuia.
39. Asistenţa judiciară internaţională în materie penală.
40. Modificarea învinuirii în şedinţa de judecată, prezentarea probelor suplimentare, renunţarea la
probe.
41. Şedinţa preliminară şi partea pregătitoare a şedinţei de judecată.
42. Susţinerile verbale şi ultimul cuvînt al inculpatului.
43. Procedura plîngerii prealabile. Chestiunile ce urmează a fi soluţionate de instanţă la darea
sentinţei.
44. Sentinţa: noţiunea, importanţa. Legalitatea, temeinicia şi motivarea sentinţei.
45. Executarea sentinţei.
46. Eliberarea de pedeapsa penală.
47. Titularii dreptului de apel şi recurs.
48. Hotărârile supuse apelului şi recursului.
49. Efectele apelului si recursului.
50. Judecarea apelului, recursului şi soluţiile pronunţate.
51. Procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei.
52. Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de răspundere penală.
53. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiuni ilicite ale organelor de urmărire penală
şi ale instanţelor judecătoreşti.
54. Revizuirea procesului penal: temeiurile, ordinea procesuală şi soluţiile pronunţate.
55. Recursul în anulare.
56. Procedura în cauzele privind minorii.
57. particularităţile trimiterii în judecată şi judecării cauzelor cu minori.
58. Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante.
59. Procedura privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile săvârşite de
persoane juridice.
60. Asistenţa juridică internaţională în materie penală.

Drept administrativ
1. Aplicarea legislaţiei contravenţionale în timp si în spaţiu.
2. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice ale contravenţiei.
3. Elementele constitutive ale contravenţiei.
4. Cazurile care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională.
5. Noţiunea şi particularităţile de bază ale răspunderii contravenţionale.
6. Principiile răspunderii contravenţionale.
7. Sistemul de sancţiuni contravenţionale.
8. Modalitatea aplicării sancţiunii contravenţionale.
9. Procesul contravenţional: noţiunea, scopul şi sarcinile.
10. Principiile de bază ale procesului contravenţional.
11. Probele în procesul contravenţional.
12. Participanţii la procesul contravenţional.
13. Competenţa autorităţilor împuternicite să soluţioneze cauza contravenţională.
14. Noţiunea de măsuri de asigurare a procesului contravenţional şi regimul lor juridic.
15. Circumstanţele care înlătură procedura contravenţională.
16. Fazele procedurii contravenţionale. Noţiune şi conţinut.
17. Conţinutul procesului de constatare a faptei contravenţionale şi atribuţiile agentului
constatator.
18. Cercetarea cauzei contravenţionale constatate şi emiterea deciziei asupra cazului.
19. Contestaţia împotriva deciziei emise de agentul constatator. Executarea deciziei definitive.
20. Sesizarea privind cauzele şi condiţiile care au favorizat comiterea contravenţiei.
21. Acţiunile preliminare ce ţin de judecarea cauzei contravenţionale în instanţa de judecată.
22. Cercetarea judecătorească şi emiterea hotărîrii judecătoreşti.
23. Examinarea cauzei contravenţionale de către comisia administrativă.
24. Calea ordinară de atac. Recursul.
25. Calea extraordinară de atac. Revizuirea.
26. Sistemul organelor de executare silită a deciziei privind aplicarea sancţiunilor
contravenţionale.
27. Procedura de executare a sancţiunii contravenţionale de către persoanele fizice.
28. Stingerea executarea sancţiunii contravenţionale.
29. Procedura de executare a sancţiunilor contravenţionale de către persoanele juridice.

S-ar putea să vă placă și