Sunteți pe pagina 1din 8

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE

MĂSURA M3– SPRIJIN PENTRU INITIEREA ANTREPRENOTIATULUI SI


A ACTIVITATILOR GENERATOAE DE VENIT NEAGRICOLE

Denumire solicitant: _________________________________________________________


Titlu proiect: _________________________________________________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ___________________________________________

Data și numărul înregistrării proiectului la GAL: ___________________________________________

Obiectivul proiectului: ________________________________________________________


Amplasare proiect (localitate): _________________________________________________________
Statut juridic solicitant:__________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume:____________________________________________________________
Prenume:______________________________________________________________
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI:

PUNCTAJ
PRINCIPIUL DE SELECŢIE (SCOR)
GAL
C1. Criteriul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități neagricole
25 p
Doc 7.1 Certificatul de inregistrare/7.2 Hotarare judecatoreasca / 7.3Act consitutiv
Serviciul online RECOM
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN sM 6.2 si 6.4 cu sectoare prioritare
Doc.5 Copie extras din Registrul ANSVSA/APIA
Doc. 4 Copie extras din Registrul agricol cu stampila primariei si mentiunea ’’Conform cu
originalul’’
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala 200/ Declaratie privind veniturile din activitati
agricole 221

1.1. 1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat
în principal activitate în domeniul agricol * și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul
non-agricol.
25 p
CS2. Criteriul prioritizării sectorului pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricare
de peleti si brichete) in vederea comercializari in sensul prioritizarii activitatilor
max 10 p
Doc.1- Studiul de fezabilitate
2.1. Proiectele prin care se realizeaza investitii de prelucrare a resturilor vegetale si
transformarea lor in biomasa
10 p

CS3. Criteriul promovarii investitiilor care isi propun in planul de afaceri activitati de promovare
a investitiilor
max 10 p
Doc. 1 Studiul de fezabilitate
3.1 Proiecte care alocă un procent între 1% şi 3% pentru crearea unei imagini/branding/site
pentru promovare (realizare marcă de serviciu/produs) din valoarea eligibilă a proiectului. Se
verifică în Studiul de Fezabilitate.
5p
3.2 Proiecte care alocă un procent de peste 3% pentru crearea unei imagini/branding/site pentru
promovare (realizare marcă de serviciu/produs) din valoarea eligibilă a proiectului. Se verifică în
Studiul de Fezabilitate.
10 p
CS4. Criteriul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei,
pentru o mai bună gestionare a activității economice
- 20 p
Studiul de Fezabilitate
Certificatul Constatator
Doc.2- Situaţiile financiare pentru anii, n-2, n-1 si n/Declaraţie specială privind veniturile realizate
în anii n-2, n-1, n(formular 200)
4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani
(pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 20p
4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an -
(pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 10p
CS5. Criteriul prioritizării investițiilor care propun în planul de afaceri crearea a cel putin 2
locuri de munca.
max 35 p
Doc 1- Studiul de Fezabilitate
Cererea de finantare
5.1. Proiecte de investiții care prevad crearea a 2 locuri de munca.
15 p
5.2. Proiecte de investitii care prevăd a mai mult de 2 locuri de munca
35 p
TOTAL punctaj

Pentru această submăsură punctajul minim este de 15 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate
intra la finanţare.

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea acestora se va face în
functie de numarul de locuri de munca productive si sustenabile, daca sunt proiecte cu acelasi numar de angajati
departajarea se va face in ordinea crescătoare a sprijinului solicitat (prioritar proiectele cu valoare mai mica).

Atentie!
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finantare.
Observatii:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................................................

Aprobat: Manager GAL Valea Mostiștei


Nume/Prenume: Costea Voicu Ion
Semnătura şi ştampila ...................
Data………......................................

Întocmit: Expert 1 GAL GAL Valea Mostiștei


Nume/Prenume ……………………...... Semnătura....................................
Data……......................................

Verificat: Expert 2 GAL Valea Mostiștei


Nume/Prenume……………...... Semnătura....................................
Data……........................................
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie
Verificarea criteriilor de selectie
La punctele de verificare unde situatia o impune (de ex: interogare baze de date,etc), expertul GAL solicita
acele informatii printr-o adresa catre OJFIR Calarasi.

CS1. Criteriul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non
agricole 25 puncte
1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în
domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol.
25 puncte

(25 pct daca DA si 0 daca NU)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR


PREZENTATE
Doc 7.1 Certificatul de inregistrare / 7.2 1.1 – 25 puncte
Hotarare judecatoreasca / 7.3 Act constitutiv Se verifica in Certificatul Constatator daca solicitantul
pentru societatea cooperativă agricolă este inregistrat cu codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare
și servicii anexe, aferent unei activitati agricole, forma de
Certificat Constatator
organizare și documentele financiar-contabile din care să
Doc. 5 Baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ reiasă că solicitantul a obținut venituri in principal din
Registrul Agricol activitatea agricolă.
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala Se verifică documentul însușit de un expert contabil din
200/ Declaratie privind veniturile din care să rezulte că veniturile din activități agricole
activitati agricole 221/document expert reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale
contabil solicitantului sau în cazul PFA, II și IF, declarația pe
proprie răspundere a solicitantului că veniturile din
Doc.6 - Copie act de identitate
activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total
venituri, în cazul în careîn formularul 200 s-au bifat mai
multe categorii de venituri. În cazul în care solicitantul a
depus exclusiv formularul 221, conform legislației în
vigoare, rezultă că aceștia desfășoară numai activități
agricole.
În situația în care la depunerea documentelor financiar-
contabile nu a fost depus și documentul însușit de un
expert contabil, acesta va fi solicitat prin intermediul
formularului E3.4 de către expertul OJFIR.
Se verifica in Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei
ANSVSA/Registrul Agricol daca solicitantul este inscris la
APIA si/sau in Registrul Exploatatiei ANSVSA/Registrul
Agricol cu minimum 12 luni consecutive inainte de data
depunerii Cererii de Finantare.
Este necesara inregistrarea cu terenuri in Baza de date
APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA.
Cele doua conditii trebuie indeplinite cumulat pentru a
obtine punctajul aferent acestui criteriu de selectie.

CS2: Criteriul prioritizării sectorului pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleti si
brichete) in vederea comercializari in sensul prioritizarii activitatilor
10 puncte

2.1. Proiectele prin care se realizeaza investitii de prelucrare a resturilor vegetale si transformarea lor in biomasa
10 puncte

(10 pct …..daca DA si 0 daca NU)


PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
DOCUMENTE PREZENTATE PREZENTATE
Certificat constatator Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al
Anexa7 - Lista coduri CAEN eligibile pentru activitatii care se finanteaza prin proiect conform Planului de
finantare in cadrul sM 6.2/M3 afaceri si daca acest cod CAEN se regaseste in codurile CAEN
Doc.1- Plan de afaceri din domeniile de activitate cu potential de crestere conform
Cererea de Finanțare (identificarea codului Anexa 7 - Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare in cadrul
CAEN) sM 6.2/M3.
Pentru desfășurarea activităților meșteșugărești/industrie
creativă, se verifică dacă activitatea prezentată în Planul de
Afaceri corespunde activitățiilor meșteșugărești/industriilor
creative astfel cum sunt definite în Ghidul Solicitantului
sM6.2/M3,
2.1 - 10 puncte
Daca proiectul vizează activități de prelucrare a resturilor
vegetale si transformarea lor in biomasa, expertul va inscrie
10 puncte in coloana Scor.

CS3. Criteriul promovarii investitiilor care isi propun in planul de afaceri activitati de promovare a investitiilor.
Max 10
3.1 Proiecte care alocă un procent între 1% şi 3% pentru crearea unei imagini/branding/site pentru promovare
(realizare marcă de serviciu/produs) din valoarea eligibilă a proiectului. Se verifică în Studiul de Fezabilitate.
5p

3.2 Proiecte care alocă un procent de peste 3% pentru crearea unei imagini/branding/site pentru promovare
(realizare marcă de serviciu/produs) din valoarea eligibilă a proiectului. Se verifică în Studiul de Fezabilitate.
10 p
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
DOCUMENTE PREZENTATE PREZENTATE
Doc. 1. Planul de afaceri 3.1 – max 5 puncte
Se verifică in doc. 1 daca prin proiect se alocă un procent între
1% şi 3% pentru crearea unei imagini/branding/site pentru
promovare (realizare marcă de serviciu/produs) din valoarea
eligibilă a proiectului

3.2 - 10 puncte
Pentru a se puncta acest criteriu, se verifica daca prin proiect se
aloca un procent de peste 3% pentru crearea unei
imagini/branding/site pentru promovare (realizare marcă de
serviciu/produs) din valoarea eligibilă a proiectului

CS4. Croteriul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția
comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată
25 puncte

CS4 Criteriul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună
gestionare a activității economice max. 20 puncte

4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani - (pentru a se evidenția
buna gestionare a activității economice) 20 puncte

4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an - (pentru a se evidenția
buna gestionare a activității economice) 10 puncte

(Max 20 pct. daca DA si 0 daca NU)


DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Doc.1- Studiul de fezabilitate Se verifica in doc. 1 ce tip de activitate se propune
prin proiect si, in cazul diversificarii activitatii, ce
Serviciul online RECOM /Certificatul Constatator
activitate a desfasurat solicitantul anterior
Doc.2- Situaţiile financiare pentru anii n-1 si n Bilant, depunerii cererii de finantare.
formular 10,  cont de profit şi pierderi formular 20 şi Doc.2-Se verifica daca solicitantul probeaza
formularele 30 şi 40, inregistrate la Administratia existenta experientei de 3 respectiv 2 ani si
Financiara, in care rezultatul operational (rezultatul existenta profitului operational pe 2 respectiv 1
de exploatare din bilant) pentru anii n-1, n, respectiv an.
anul precedent sa fie pozitiv. 4.1- 20 puncte
sau Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale: individuale şi întreprinderi familiale care prezinta
Declaraţie specială privind veniturile realizate în anii Declaraţie specială privind veniturile realizate
n-2, n-1, n înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200) se verifica daca a inregistrat
(formularul 200 însoţit de Anexele la Formular). castig net anual pentru ultimii 2 ani, respectiv
ultimul an.
Daca din analiza documentelor financiar-
contabile reiese ca intreprinderea a desfasurat
activitate fara întrerupere cel puțin 3 ani și a
inregistrat profit operațional în ultimii 2 ani,
expertul va inscrie 25 in coloana Scor.
4.2 – 10 puncte
Daca din analiza documentelor reiese ca
intreprinderea a desfasurat activitate fara
întrerupere cel puțin 2 ani și a inregistrat profit
operațional în ultimul an, expertul va inscrie 15 in
coloana Scor.
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana
Scor.

CS5 Criteriul prioritizarii investitiilor care propun in planul de afaceri crearea a cel putin doua locuri de munca
- max35p

5.1. Proiecte care prevăd in planul de afaceri crearea a mai mult de 2 locuri de munca
(35 pct daca DA si 0 daca NU)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR


PREZENTATE
Doc 1- Studiul de Fezabilitate 5.1 – 35 puncte Verificarea se realizează în baza Studiului
Cererea de finantare de Fezabilitate si a indicatorilor din Cererea de Finanatare

5.2. Proiecte care prevăd in planul de afaceri crearea a 2 locuri de munca

(20 pct daca DA si 0 daca NU)

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR


PREZENTATE
Doc 1- Stiudiul de Fezabilitate 5.2 – 20 puncte Verificarea se realizează în baza Stdudiului
Cererea de finantare de Fezabilitate si a indicatorilor din Cererea de Finanatare

PUNCTAJ MINIM -15 pct.

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul total acordat.
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de
şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură