Sunteți pe pagina 1din 2

Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură Tel: +40-372 114 599

Ministerul Lucrărilor Publice,


Direcția Tehnică
Biroul Atestări, Autorizări, Programe Formare Continuă
Fax: +40-372 114 533
www.mdrap.gov.ro
Dezvoltării și Administrației
Bulevardul Libertății, Numărul 16, Latura Nord dgdri@mdrap.ro
Sectorul 5, 050706, Municipiul București

REFERAT DE APROBARE
Nr.122885 din 09.09.2020
pentru aprobarea proiectului de ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și
administrației pentru aprobarea „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte
şi a experților tehnici în construcții”

În conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,


cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.10/1995), ale Regulamentului privind
verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției
lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate (denumit
în continuare Regulamentul) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.925/1995, cu
modificările și completările ulterioare (HG nr.925/1995), ale Hotărârii Guvernului
nr.477/20520 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației și ale Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
experților tehnici în construcții (denumită în continuare Procedura), aprobată prin Ordinul
ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.2264/2018 (O.MDRAP
nr.2264/2018), Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)
organizează examenele de atestare și confirmă periodic dreptul de practică pentru
verificatorii de proiecte și experții tehnici.
În temeiul art. II, lit. (a) din HG nr. 742/2018 privind modificarea HG nr. 925/1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a
execuției lucrărilor şi a construcțiilor, MLPDA elaborează procedura privind atestarea
verificatorilor de proiecte și a experților tehnici.
Domeniul construcțiilor este un domeniu complex, de interes general, iar condițiile privind
proiectarea și executarea construcțiilor trebuie să asigure siguranța cetățenilor și calitatea
și sustenabilitatea mediului construit. În acest sens, între componentele sistemului calității
în construcții se numără:
a) verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor;
b) verificarea calității lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a
construcțiilor, precum și auditul energetic al clădirilor;
c) atestarea tehnico-profesională a specialiștilor care desfășoară activitate în construcții.
Prin instituirea categoriilor de specialiști prevăzuți de Legea nr. 10/1995, statul a
intenționat crearea de mecanisme care să asigure protecția interesului general, protecția
siguranței cetățenilor și a mediului construit.
Prin propunerea de procedură se propune o mai clară structurare pe
domenii/subdomenii/specialități de atestare-profesională care să fie într-o mai bună
corelare cu domeniile de specializare universitară .
De asemenea, prin proiectul de ordin se propune reintroducerea cerinței de eligibilitate de
experiență în proiectare, imperios necesară pentru exercitarea profesiei reglementate de
verificator de proiecte, eliminată prin ordinul 2264/2018. Atât feedbackul informal al
specialiștilor din domeniu cât și procentul scăzut de promovabilitate a celei mai recente
sesiuni de atestare, din perioada septembrie-octombrie 2018, stau la baza propunerii
reintroducerii condiției de experiență profesională în activități de
proiectare/cercetare/execuției în construcții.
Proiectul de procedură conține reglementări care vor fi aplicate ca urmare a aprobării
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind
utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism
și reglementări care să asigure funcționarea sistemului de verificare și expertizare în
construcții și în condiții ca cele din anul 2020 când contactul social a fost redus.
Prevederile privind prelungirea dreptului de practică, o dată aprobate, vor facilita
demersurile privind digitalizarea și crearea de baze de date în format electronic.
Totodată, pentru mai buna lizibilitate, noua procedură restructurează informațiile în
ordinea cronologică pe care specialiștii trebuie să o urmeze în procesul de atestare tehnico-
profesională, modificările propuse sunt substanțiale și impun abrogarea actului normativ în
vigoare.
Din cauza unor probleme privind structurarea domeniilor de atestare, identificate în
procesul de aplicare a procedurii aprobate prin ordinul 2264/2018 și ținând cont de
numărul mare de solicitări de înscriere pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-
profesională înregistrate în acest moment în cadrul Ministerului, analizate și declarate
eligibile în baza actualei proceduri, dar pentru care nu s-a putut organiza un examen până
la corectarea problemelor identificate, se impune soluționarea situației tranzitorii prin
organizarea unei sesiuni unice de examinare în vederea atestării tehnico-profesionale
pentru domenii și specialități stabilite corect prin prezentul proiect de ordin, dar cu
aplicarea condițiilor de studii și vechime din momentul de față, sens în care capitolele II, III
și IV din anexa prezentului proiect de ordin vor intra în vigoare în termen de 90 de zile de
la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României. Pentru asigurarea cadrului legal
care să permită organizarea unei sesiuni de atestare tehnico-profesională la care să
participe toți solicitanții cu cereri de susținere a examenelor înregistrate la MLPDA cu
aplicarea dispozițiilor tranzitorii, prevederile capitolelor II, III, IV și V din procedura
aprobată prin Ordinul MDRAP nr.2264/2020 rămân în vigoare pentru organizarea respectivei
sesiuni de examinare.
De asemenea s-au adus clarificări în ceea ce privește verificarea/expertizarea pentru
cerința fundamentală „utilizarea sustenabilă a resurselor naturale” și a fost eliminat acest
domeniu de atestare pentru a evita situațiile în care se caută specialiști atestați într-un
domeniu pentru care nu exista nici bibliografie, nici reglementări care să nu se suprapună
pe cele în vigoare.
Având în vedere cele de mai sus, pentru crearea cadrului legal necesar susținerii examenelor
de atestare tehnico-profesională în domenii și specialități viabile în acest sector, a fost
elaborat proiectul de ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației
pentru aprobarea „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor
tehnici în construcții”.
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ