Sunteți pe pagina 1din 3

.......................... S.R.L. / S.N.C. / S.C.S. / S.A. / S.C.A.

Sediul social: ........................, Str. ................... nr. ........., bl. ...................,

sc. ..................., et. ..................., ap. ..................., sector/judeţ .................

J...../.................../...................; EUID - ROONRC.J...../.................../...................; CUI: ...................;

Capitalul social: ................... lei /

Capitalul social: ................... lei, din care

subscris: ............... lei

vărsat: .................... lei

DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL /

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE / EXTRAORDINARE

A ASOCIAŢILOR / ACŢIONARILOR

................................. S.R.L.. / S.N.C. / S.C.S. / S.A. / S.C.A.

nr. ................... din data de ........................

Subsemnatul (a) / Adunarea generală a asociaţilor /extraordinară a acţionarilor în prezenţa:

D-lui/d-nei ..................., de cetăţenie română/străină, născut(ă) la data de ……………., în


……………., deţinând un număr de …………. părţi sociale/ acţiuni, reprezentând ……. % din capitalul
social al societăţii

şi

D-lui/d-nei ..................., de cetăţenie română/străină, născut(ă) la data de ……………., în


……………., deţinând un număr de …………. părţi sociale/ acţiuni, reprezentând ……. % din capitalul
social al societăţii
şi/sau

……………………., persoană juridică română/străină, cu sediul social în ……………………….,


înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare ……………………………..,
reprezentată de d-nul/d-na ………………………….

legal şi statutar convocată, întrunită la sediul social al societăţii/localul stabilit în convocare, conform
Procesului-verbal numărul …………. din data de …………..

DECIDE / HOTĂRĂŞTE:

Art….. Retragerea din societate a domnului/doamnei/..........., prin cesionarea unui număr de ................
părţi sociale/acţiuni, cu valoare nominală de ……... lei /parte socială/acţiune, în valoare totală de ................
lei, la preţul de …….. lei, domnului/doamnei/................, asociaţ(i)/acţionar(i) existenţi/care devine astfel
nou/noi asociat(i)/acţionar(i), conform contractului de cesiune nr. ........... din data de .................;

sau

Art….. Cesionarea la preţul de …….. lei, a unui număr de ................ părţi sociale/acţiuni, cu valoare
nominală de ……... lei /parte socială/acţiune, în valoare totală de ................ lei, deţinute de
domnul/doamna/..........., domnului/doamnei/................, asociaţ(i)/acţionar(i) existenţi/care devine astfel
nou/noi asociat(i)/acţionar(i), conform contractului de cesiune nr. ........... din data de .................;

Art..... În urma cesiunii, capitalul social total al societăţii este de ............. lei din
care : ....................................... lei, reprezentând .................... EUR/USD/.....conform cursului B.N.R. ..../1
EUR/USD/..../ din care .......................................lei, reprezentând ......................, aport în natură, fiind
împărţit într-un număr de ....... părţi sociale/acţiuni, cu o valoare nominală de ............... lei /parte
socială/acţiune şi deţinut de către asociaţi/ acţionari astfel:

a. Nume .................... Prenume ..................................., aport la capitalul social ............. %,


reprezentând un număr de …… părţi sociale/acţiuni, cu o valoare nominală de ….. lei/parte
socială/acţiune şi în valoare totală de ………. lei, participare la profit ………… % şi participare
la pierderi ............... %;
b. Nume .................... Prenume ..................................., aport la capitalul social ............. %,
reprezentând un număr de …… părţi sociale/acţiuni, cu o valoare nominală de ….. lei/parte
socială/acţiune şi în valoare totală de ………. lei, participare la profit ………… % şi participare
la pierderi ............... %;

şi/sau
c. ……………………., aport la capitalul social ............. %, reprezentând un număr de …… părţi
sociale/acţiuni, cu o valoare nominală de ….. lei/parte socială/acţiune şi în valoare totală de
………. lei, participare la profit ………… % şi participare la pierderi ............... %;

Art…. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

Asociat unic / Asociaţi / Acţionari,