Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

CATEDRA ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

POLITICA VAMALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Lucrul individual

Conducător științific:

Chișinău-
CUPRINS
Introducere………………………………………………………………....…..3
I.
1.1 Conceptul de politică vamală……………………………………….……..4
1.2 Istoria politicii vamale în Republica Moldova…………………....……...5
1.3 Taxele vamale - instrument principal a politicii vamale…………....…...6
1.4 Impunerea și termenele de achitare a taxelor vamale……………....…...8
1.5 Scutirea de taxa vamală…………………………………………………....9
II.
2.1 Tariful vamal de import în Republica Moldova………………….……..13
2.2 Modul de calculare și achitare a taxei de import…………………...….14
2.3 Responsabilitatea pentru încălcarea calculării şi achitării taxelor şi
procedurilor vamale …………………………………………………..……...15
Concluzii și recomandări………………………………………………….….16
Bibliografie………………………………………………………………..…..17

2
Introducere

Actualitatea și importanța temei. Politica vamală urmăreşte asigurarea eficienţei


operaţiunilor vamale, reglementării schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova, contribuţia la rezolvarea problemelor politice şi comerciale privind protecţia pieţei
interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale, alte obiective stabilite de legislaţie.
Autoritatea publică de specialitate care exercită conducerea efectivă activității vamale în
Republica Moldova este Serviciul Vamal. Serviciul Vamal al Republicii Moldova este
organul administrației publică subordonat Ministerului Finanțelor, care contribuie la
dezvoltarea Republicii Moldova prin asigurarea securității economice și fiscale ale statului,
facilitatea comerțului legitim și oferirea serviciilor publice calitative mediului de afaceri și
cetățenilor.

Scopul lucrării. În conformitate cu actualitatea, scopul acestei lucrări constă în studierea


și cercetarea politicii vamale a Republicii Moldova. Vom face cunoștință cu istoria serviciului
vamal. Vom aprecia tipurile de taxe vamale, modul de stabilire și de aplicare a taxei vamale.
Vom analiza modul de calcul și de achitare a taxelor vamale de import în Republica Moldova.

Metodele de cercetare: culegerea și prelucrarea informațiilor, analiza , clasificarea,


selectarea.

Cuvintele cheie: politica vamală, impuneri, taxă vamală, tarif vamal, mărfuri, proceduri
vamale, import, export.

3
1.1 Conceptul de politică vamală
Politica vamală este parte integrantă a politicii externe şi interne a statului. Politica vamală
este o componentă semnificativă a politicii comerciale de o țară care subsumează principiile
și normele legale care fundamentează reglementarea modului de intrare și ieșire a mărfurilor
și serviciilor de pe teritoriul vamal al unei țări. Procedurile vamale ale Republicii Moldova se
bazează pe regulile și normele internaționale ale Organizației Internaționale a Vămilor.
Procesul creşterii nivelului economic al ţării este influenţat şi de activitatea organelor vamale,
de aceea activitatea vamală trebuie să se caracterizeze prin integritate, transparenţă şi
profesionalism.

Mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, sau ale căror regim vamal se
modifică, sînt supuse operaţiunilor vamale, şi anume:

– vămuirea;

– perfectarea declaraţiilor vamale;

– controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport;

– controlul corporal;

– controlul evidenţei contabile;

– perceperea drepturilor de import şi de export;

– alte acţiuni efectuate în domeniul vamal de către organul vamal.

Taxa vamală este un impozit perceput la trecerea frontierii vamale, care crește prețul
mărfurilor importate și afectează volumul și structura cifrei de afaceri din comerțul exterior.
Taxele vamale de import îndeplinesc două funcții principale: fiscală, fiind unul dintre
elementele din partea veniturilor bugetului de stat și protecționarea - ca mijloc de protejare a
producătorilor autohtoni de concurența nedorită. Acest fapt ne demonstrează că tema
cercetării este actuală și foarte importantă.

4
1.2 Istoria politicii vamale în Republica Moldova
Activitatea vamală îşi are începuturile din cele mai vechi timpuri, şi este inseparabil
legată de apariţia, dezvoltarea şi reglementarea schimburilor comerciale între diferite
comunităţi umane. Istoria politicii şi a activităţi vamale, au ca origine ideile social-politice
redate în concepţiile ştiinţifice ale marilor filosofi şi învăţaţi, de la acele vremuri din trecut.
Ei primii, în baza cunoscutelor învăţături, obiceiuri şi moravuri, au pus fundamentul ideilor
despre normele comportamentului uman, care reflectă totalitatea raporturilor, ce se formează
între oameni, printre care şi în domeniul reglementării relaţiilor comerciale.
Activitatea vamală se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectării
reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste
frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de
export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală, din alte activităţi de promovare a
politicii vamale.
Teritoriul Republicii Moldova reprezintă un teritoriu vamal unic ce include teritoriul
terestru, apele interioare, apele teritoriale şi spaţiul aerian de de-asupra acestora.

Sistemul vamal al Republicii Moldova își are începuturile imediat după proclamarea
independenței și suveranității țării noastre la 4 septembrie 1991, compuse la acel moment din
vama Ungheni, vama Leușeni și vama internă Chișinău. În anul 1992 birourile vamale
Ungheni și Leușeni au fost reorganizate și create 4 birouri vamale noi la frontiera cu
România: Sculeni, Costești, Cahul și Giurgiulești. Din luna octombrie anul 1994 republica
Moldova a devenit membru cu drepturi depline a Organizației Mondiale a Vămilor. Pe
parcursul ultimilor ani de activitate organele vamale au înregistrat o dezvoltare continuă și
stabilă, perfecționîndu-și formele de activitate, însușind tehnologii moderne, aplicate pe plan
internațional. În punctele de trecere a frontierei de stat au fost edificate noi sedii ale birourilor
vamale cu o infrastructură contemporană, au fost create condiții optime , care permit
organizarea muncii angajaților vamali la un nivel calitativ superior. S-a îmbunătățit baza
materială a sistemului vamal, subdiviziunile teritoriale au fost dotate cu tehnică și utilaj
special.

5
1.3 Taxele vamale - instrument principal a politicii vamale
În cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală și în alte cazuri prevăzute de legislație ,
se percep, ca drepturi de import și, respectiv, drepturi de export, următoarele:
a) taxa vamală; Mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Legii cu
privire la tariful vamal.
b) taxa pe valoarea adăugată; Aplicarea taxei pe valoarea adăugată mărfurilor introduse pe
teritoriul vamal se efectuează în conformitate cu legislația.
c) accizele; Aplicarea accizelor la mărfurile supuse accizelor se efectuează în conformitate
cu legislația.
d) taxa pentru proceduri vamale:
- pocedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera
activității vamale. Nomenclatorul acestor servicii și taxele pentru ele sînt aprobate în
conformitate cu legislația;
- taxa pentru proceduri vamale se achită la utilizarea oricărei destinații vamale, cu excepția
abandonului în favoarea statului , dacă legislația nu prevede altfel;
- mijloacele bănești încasate cu taxa pentru proceduri vamale se varsă la bugetul de stat și se
utilizează în volum deplin la finanțarea activității vamale .
e) taxa pentru eliberare autorizației și taxa pentru actualizarea valabilității autorizației;
f) taxa pentru participare la licitație vamală;
g) alte sume prevăzute de legislație.

Tipuri de taxe vamale:


1) ad valorem, calculată în procente față de valoarea în vamă a mărfii;
2) specifică, calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de marfă;
3) combinată, care îmbină tipurile de taxe vamale specificate la punctele 1) și 2);
4) excepțională, care, la rândul ei, se divizează în:
a) taxa specială, aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine indigenă la introducerea pe
teritoriul vamal a mărfurilor de producție străină în cantități și în condiții care cauzează sau
pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni;
b) taxa antidumping, percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la
prețuri mai mici decît valoarea lor în țara exportatoare la momentul importului, dacă sînt
lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni

6
de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în țară a
producției de mărfuri identice sau similare;
c) taxa compensatoare, aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor, la
producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenții, dacă sînt
lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni
de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în țară a
producției de mărfuri identice sau similare.
În afară de taxa vamală, se mai achită și taxa pentru procedurile vamale, adică taxa pentru
vămuirea mărfurilor, păstrarea bunurilor în depozitele ce aparțin organelor vamale, aplicarea
sigiliului vamal, prelucrarea declarației vamale primare, eliberarea certificatului de origine a
mărfii etc., evident dacă au beneficiat de aceste servicii.
Cotele taxelor vamale constituie cotă procentuală din cost, sumă fixă prevăzută pe unitatea de
măsură ori combinarea acestora. Cotele taxelor vamale și lista mărfurilor supuse acesteia se
stabilesc de către Parlament. Cotele taxelor vamale se aplică în conformitate cu legislația și
cu acordurile internaționale la care Republica Moldova are parte. Cotele taxelor vamale sunt
unice și nu pot fi modificate cu excepția cazurilor prevăzute de legislație și de acordurile
internaționale la care Republica Moldova are parte.
Prin facilităţi tarifare se subînţeleg facilităţile acordate de către ţară, în condiţii de
reciprocitate sau unilateral, pentru mărfurile trecute peste frontiera vamală a acestei ţări sub
formă de stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferenţial de mărfuri, de
reducere a taxei vamale, de scutire de taxă, de restituire a taxei plătite anterior. Facilităţile
tarifare se acordă în modul prevăzut de legislaţie şi de acordurile internaţionale la care
Republica Moldova este parte.

7
1.4 Impunerea și termenele de achitare a taxelor vamale
Subiecții impunerii sunt persoanele fizice și persoanele juridice care importă sau exportă
mărfuri sau servicii în Republica Moldova, cu excepția celor ce importă sau exportă în
limitele prevăzute de lege pentru consum personal.
Obiectul impunerii în cazul taxelor vamale constituie importul de mărfuri și serviciile
prestate de organul vamal, acestea fiind prevăzute în anexa nr.2 a Legii cu privire la tariful
vamal. Baza de calcul a taxei vamale conform art. 130 Cod Vamal o constituie volumul
natural sau valoarea în vamă a mărfurilor, determinată în condițiile legii, iar a taxelor pentru
procedurile vamale - valoarea în vamă a mărfurilor sau taxele fixe.
Taxele vamale se achită anticipativ, pîna la depunerea declarației vamale, precum se
menționează în art. 124 al Codului Vamal, la momentul vămuirii permițîndu-se achitarea doar
a diferenței dintre suma calculată și suma plătită în prealabil. Persoanele fizice care nu sunt
subiecți ai activității de întreprinzător plătesc drepturile de import sau de export care urmează
a fi achitate la vămuirea bagajului neînsoțit și a mijloacelor de transport.
În situația imposibilității achitării taxelor vamale persoana cointeresată poate solicita în
conformitate cu art. 126 al Codului Vamal prelungirea termenului achitării acestora, cu
excepția taxei pentru procedurile vamale, la care aceste facilități sunt interzise.
Stingerea obligației vamale se efectuează prin:
a) plata și renunțarea la încasare , în cazul cînd se constată că este nedatorată;
b) anulare, ca o consecință a anulării declarației vamale și expirarea termenului de prescripție
de 6 ani;
c) scăderea și confiscarea definitivă a mărfurilor;
d) distrugerea mărfurilor din dispoziția organului vamal sau abandonarea acestora în
favoarea statului și distrugerea sau pierderea mărfurilor cauzată de o forță majoră;
e) scăderea cantitativă a mărfurilor, ca urmare a unor factori naturali , pentru partea
corespunzătoare procentului de scădere;
f) comercializarea bunurilor în conformitate cu prevederile Codului fiscal, sechestrate sau
ridicate de către organul vamal.

8
1.5 Scutirea de taxa vamală
Sînt scutite de taxa vamală:
a) mijloacele de transport folosite la transporturi internaţionale de pasageri şi de bagaje, de
mărfuri, precum şi obiectele de aprovizionare tehnico-materială, echipamentul, combustibilul,
alimentele, necesare pentru exploatarea acestor mijloace de transport în cursul deplasării sau
procurate în străinătate în legătură cu lichidarea defecţiunilor, în suma stabilită de actele
legislative corespunzătoare;
b) mărfurile de uz oficial introduse sau scoase de pe teritoriul vamal de către cetăţeni străini,
în conformitate cu legislaţia, precum şi cu acordurile internaţionale la care Republica
Moldova este parte;
c) valuta naţională, valuta străină (cu excepţia celei folosite în scopuri numismatice), precum
şi hârtiile de valoare, în conformitate cu legislaţia;
d) mărfurile introduse sau scoase de pe teritoriul vamal în calitate de ajutor umanitar,
destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat;
e) mărfurile introduse sau scoase de pe teritoriul vamal în calitate de ajutor cu titlu gratuit
(donaţii) sau în scopuri filantropice pe linia statului, destinaţia lor fiind confirmată de organul
abilitat;
f) mărfurile introduse provizoriu sau scoase provizoriu de pe teritoriul vamal sub
supraveghere vamală în cadrul destinaţiilor vamale respective;
g) mărfurile plasate sub regimurile vamale de tranzit şi antrepozit vamal şi sub destinaţiile
vamale de distrugere şi abandon în folosul statului;
h) mărfurile de uz sau consum personal, importate de către persoanele fizice, a căror valoare
sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare.În cazul în care valoarea în
vamă a mărfurilor depășește limita neimpozabilă de 300 de euro pentru mărfurile introduse
de călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de
călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, taxa vamală se va calcula pornind de la
neimpozabilă menționată nu micșorează valoarea impozabilă a acesteia;
i) mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare şi
produsele compensatoare după perfecţionarea pasivă conform reglementărilor vamale;
j) publicaţiile periodice, cărţile ce ţin de domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii,
materialele didactice pentru instituţiile preşcolare, de învăţămînt şi curative;
k) mărfurile importate pentru comercializarea lor în regimul vamal magazin duty free (duty
free diplomatic);

9
l) mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de pe restul teritoriului vamal al
Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor
zone economice libere, mărfurile (serviciile), inclusiv cele originare din zona economică
liberă, exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice
libere, precum şi mărfurile originare din zona economică liberă introduse pe restul teritoriului
vamal al Republicii Moldova;
l1) combustibilul destinat aprovizionării în Portul Internațional Liber Giurgiulești a navelor
maritime implicate în transportul internațional de mărfuri și pasageri, indiferent de
naționalitatea navei sau de pavilionul acesteia;
l2) mărfurile care nu au fost prelucrate suficient în zona economică liberă, introduse pe restul
teritoriului vamal al Republicii Moldova, în partea ce se referă la mărfurile străine plasate în
zona economică liberă însoțite de o dovadă de origine preferențială și mărfurile autohtone
care au fost utilizate pentru producerea mărfurilor care nu au fost prelucrate suficient;
m) mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare activă, exceptînd mărfurile supuse
accizelor, carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată, carnea de bovine congelată, carnea de
porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată, carnea de ovine sau caprine, proaspătă,
refrigerată sau congelată, organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai,
măgari, catâri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate, carnea şi organele comestibile ale
păsărilor, proaspete, refrigerate sau congelate, slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de
pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură,
uscată sau afumată, laptele şi smântâna din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi
îndulcitori (edulcoranţi), feculele de cartofi, grăsimile de animale din specia bovină, ovină
sau caprină. Taxa vamală achitată pentru mărfurile plasate în regim vamal de perfecţionare
activă, la care se aplică taxa vamală, se restituie, în modul stabilit de Serviciul Vamal, într-un
termen ce nu va depăşi 10 zile;
n) mărfurile importate pe teritoriul Republicii Moldova din contul împrumuturilor şi
granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor
acordate de organele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului),
destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate
instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
o) utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite ca donaţii de Comitetul Naţional
Olimpic şi de federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de
la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil pentru pregătirea sportivilor de

10
performanţă şi promovarea mişcării olimpice, fără drept de comercializare a acestui utilaj,
echipament şi atribute de gratificaţie;
p) timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfurilor supuse accizelor;
q) activele materiale valoarea cărora depăşeşte 1000 de lei pentru o unitate şi al căror termen
de exploatare depăşeşte un an, plasate în capitalul statutar (social) al agentului economic;
r) utilajul tehnologic, echipamentul, instalaţiile şi mijloacele circulante importate de către
organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi
Atestare pentru activitatea din sfera ştiinţei şi inovării, conform Nomenclatorului mărfurilor
al Republicii Moldova şi limitei propuse anual de Guvern şi aprobate de Parlament;
s) mărfurile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile
Acordului de investiţii „Cu privire la Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti”;
t) produsele petroliere importate în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii „Cu privire
la Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti”, destinate comercializării prin unităţile de
comercializare a produselor petroliere stabilite în acordul menţionat;
u) mărfurile introduse în Republica Moldova de către persoanele juridice în scopuri
necomerciale şi plasate sub regimul vamal de import, a căror valoare în vamă nu depăşeşte 50
de euro;
v) bunurile mobile a căror valoare depăşeşte 1000 de lei şi a căror durată de funcţionare este
mai mare de un an, importate de către întreprinderile ce desfăşoară activitatea de leasing, în
scopul onorării obligaţiilor contractuale ale acestora, rezultate din contractele de leasing
încheiate cu persoane fizice sau juridice din Republica Moldova;
w) mărfurile consumabile importate de forța militară străină care desfășoară aplicații militare
temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forței militare și al componentei
civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii
Moldova;
x) mijloacele de transport , indiferent de termenul lor de exploatare:
1.importate și livrate pentru transportarea persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor;
2. importate și livrate cu titlu gratuit (donație), destinate pentru:
- scopuri medicale;
- stingerea incendiilor;
- curățarea străzilor, împrăștiat materiale, colectarea deșeurilor.
Pot beneficia de facilitatea fiscală și vamală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia
utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală,
cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.

11
Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune,
uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport menționate. În cazul în care
aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea
procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă,
în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de
valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data
importului, iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizului stabilită
pentru vârsta maximă admisibilă.
Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data
beneficiarii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rândul persoanelor cu dizabilităţi ale
aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport.
Modul de introducere, de plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport
menționate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă se stabilește de către Guvern.

12
2.1 Tariful vamal de import în Republica Moldova
Scopurile economice ale activităţii vamale se realizează prin perceperea plăţilor vamale la
trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală – taxa vamală, TVA,
accize, proceduri vamale, taxe pentru păstrarea mărfurilor, a altor plăţi vamale prevăzute de
legislaţie.
Scopurile de reglementare se realizează prin fixarea taxelor vamale, la mărfurile, care
traversează frontiera vamală, introducerea interdicţiilor la importul şi exportul de mărfuri,
cotarea şi licenţierea la scoaterea sau introducerea pe teritoriul vamal al unor categorii de
mărfuri. Activitatea de reglementare vamală se înfăptuieşte din considerente de politică
economică, îndeplinirea angajamentelor şi obligaţiunilor internaţionale ale Republicii
Moldova, asigurarea securităţii economice a statului, apărarea peţii interne a ţării şi a
producătorilor autohtoni de factorii nocivi din afară, în calitate de măsură de răspuns la
acțiunile discriminatorii sau de altă natură ale altor state, care afectează interesele economice
ale Republicii Moldova.
Se percep taxe vamale pentru mărfurile şi bunurile introduse pe teritoriul vamal al
republicii, care sînt incluse în Tariful vamal de import în Republica Moldova. Agenţii
economici antrenaţi în operaţii de import, indiferent de formele de proprietate şi locul de
înregistrare, achită taxe vamale.
Taxe vamale de import nu se percep pentru mărfurile şi obiectele provenite din ţările, cu
care Guvernul Republicii Moldova a încheiat acorduri interstatale bilaterale privind comerţul
liber, precum şi din ţările membre ale Comunității Statelor Independente, la prezentarea
certificatului de origine a mărfii .
Perceperea taxelor vamale se face în valută naţională care circulă oficial pe teritoriul
Republicii Moldova. La stabilirea valorii vamale şi achitarea taxelor vamale pentru mărfurile
şi obiectele evaluate în valută străină, aceasta se exprimă în valută naţională care circulă
oficial pe teritoriul Republicii Moldova la cursul de schimb stabilit şi comunicat de banca
Naţională a Moldovei, aplicat la decontările pentru operaţiuni externe, la data prezentării
declaraţiei vamale de transport.

13
2.2 Modul de calculare și achitare a taxei de import
Calculul taxelor vamale aplicate mărfurilor şi altor obiecte importate se efectuează de către
proprietarul lor conform tarifului stabilit, şi se achită pînă la prezentarea mărfurilor pentru
controlul vamal. Calculul taxelor vamale aplicate mărfurilor şi altor obiecte, supuse taxării, se
face pe baza costului lor prevăzut în contract sau a costului indicat în factură. Dacă valoarea
vamală a mărfurilor şi altor obiecte declarate nu corespunde cu cea stabilită conform
prevederilor prezentului punct al Regulamentului, sau dacă lipseşte posibilitatea verificării
calculului ei, instituţiile vamale ale Republicii Moldova stabilesc valoarea vamală luând drept
bază preţurile mondiale la mărfurile şi la alte obiecte similare în ziua îndeplinirii declaraţiei
vamale.
Taxele vamale de import se plătesc înainte sau în momentul prezentării mărfurilor şi altor
obiecte importate. Pentru a confirma achitarea taxei vamale proprietarul e dator să anexeze la
declaraţie un exemplar al dispoziţiei de plată, cu nota băncii ce confirmă plata. Prin decizia
Departamentului de Stat pentru Controlul Vamal plătitorului i se poate acorda o amînare a
plăţii taxelor vamale pe un termen de pînă la două luni de la data legalizării vamale a
mărfurilor, la prezentarea garanţiei bancare sau cu condiţia gajării la controlul vamal a mărfii
importate în limita taxei vamale plătibile.
Sumele taxelor vamale virate în plus în bugetul republican din cauza unor erori de calcul
sau a încălcării modului stabilit de încasare se restituie sau se trec în contul plăţilor ulterioare,
plătitorul prezintă o cerere la instituţia vamală care a legalizat introducerea mărfurilor şi altor
categorii de bunuri. La cerere se anexează documentele justificate pentru restituirea
diferenţelor încasate în plus. Prin depunerea cererii, termenul de un an indicat în prezentul
punct se întrerupe. Examinînd cererea, instituţia vamală, de comun acord cu organul
financiar, adoptă o hotărîre privind restituirea, compensarea sau refuzul de a restitui sumele
taxei încasate, informînd în scris reclamantul. Restituirea sau compensarea sumelor taxelor
vamale virate incorect sau în plus în bugetul republican se efectuează de către instituţiile
bancare în baza cecurilor organelor financiare de resort, la care instituţia vamală anexează
documentele necesare şi un exemplar al hotărîrii privind restituirea diferenţelor.

14
2.3 Responsabilitatea pentru încălcarea calculării şi achitării taxelor şi
procedurilor vamale
Responsabilitatea pentru exactitatea calculului şi vărsarea în termen a sumelor taxelor şi
sumelor procedurilor vamale, datorate bugetului republican, o poartă plătitorii şi persoanele
cu posturi de răspundere. Dacă încălcările nu atrag responsabilitate penală, răspunderea
administrativă se penalizează cu o amendă de pînă la cinci salarii minime.
Virarea întîrziată a taxelor vamale în bugetul republican, se sancţionează cu o amendă în
mărimea prevăzută de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, calculată din taxa vamală
datorată pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu ziua următoare de la data expirării
termenului de plată, inclusiv ziua în care s-a efectuat plata. Taxa vamală neachitată în modul
stabilit, inclusiv suma pentru amînarea plăţii, se încasează de organele vamale în mod
obligatoriu. În cazul neachitării taxei vamale pînă la expirarea termenului stabilit în
obligaţiile întreprinderii (organizaţiei) responsabile pentru achitare şi prevăzute în garanţia
băncii împuternicite, organele vamale prezintă informaţia respectivă Băncii Naţionale a
Moldovei, acesta urmînd să perceapă întreaga sumă datorată. Dacă agenţii economici n-au
achitat taxele vamale în termen, organele vamale iau măsurile prevăzute de legislaţia
Republicii Moldova pentru perceperea datoriei, inclusiv confiscarea şi vinderea mărfurilor şi
altor categorii de bunuri care aparţin agenţilor menţionaţi, venitul urmînd să fie vărsat în
bugetul de stat pentru compensarea sumelor datorate.
La indicarea în declaraţia vamală de transport a unor date care cauzează neplata sau
reducerea sumelor taxelor vamale (de exemplu, poziţia tarifară greşită, reducerea cantităţii
mărfurilor, şi altor bunuri importate, precum şi alte încălcări), de la plătitor se percepe în
bugetul republicii, pe cale extrajudiciară, întreaga sumă a taxei vamale pentru obiectul
impozabil tăinuit, iar la încălcarea repetată se încasează toată suma taxei vamale, plus o
amendă triplă din suma mărfii tăinuite.
Pentru schimbarea intenţionată a denumirii obiectelor declarate (indicarea incorectă a
poziţiilor tarifare) plătitorul e sancţionat cu o amendă egală cu 100 procente din costul acestor
obiecte, cu sau fără confiscarea lor.
Neexecutarea de către persoanele cu funcţii de răspundere ale întreprinderilor şi
organizaţiilor a cerinţelor instituţiilor vamale şi ale oficialităţilor lor în timpul executării
obligaţiunilor de serviciu se sancţionează, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova,
cu o amendă administrativă, dacă încălcările respective nu atrag responsabilitate penală.

15
Concluzii și recomandări
Concluzii: Activitatea vamală a oricărui stat este un element important al sistemului
relaţiilor economice externe. Însemnătatea activităţii vamale, ca parte componentă a
economiei Republicii Moldova, se manifestă în primul rând, prin protejarea intereselor
economice a statului. În ultimii ani, tot mai mult creşte rolul funcţiei fiscale a activităţii
vamale, astfel veniturile vamale la Bugetul de stat, sunt în creştere. Taxele vamale sunt o
parte importantă a sistemului de reglementare economică a importului și exportului de
mărfuri. Acestea sunt folosite de stat ca instrument de stimulare a aprovizionării și achizițiilor
de comerț exterior sau, dimpotrivă, pentru a reduce exporturile și importurile - depinde de
obiectivele politicii economice.
Scopul principal al taxelor de import este de a reglementa importul de mărfuri și produse,
ținînd cont de starea pieței interne și de balanța de plăți a țării. Acestea sunt concepute pentru
a ajuta la optimizarea structurii mărfurilor importurilor; protejarea producătorilor autohtoni
de efectele negative ale concurenței străine; să ofere condiții pentru schimbări progresive în
structura producției și consumului de mărfuri în Republica Moldova; promovarea concurenței
între producătorii autohtoni și străini pentru a crește competitivitatea întreprinderilor
moldovenești; să ofere consumatorilor bunuri care nu sunt produse în Republica Moldova sau
care nu sunt produse suficient; să creeze condiții pentru integrarea efectivă a Republicii
Moldova în economia mondială.
Recomandări: În prezent exercitarea atribuțiilor de serviciu și efectuarea controlului
vamal eficient se efectuează în condiții , cînd organele vamale nu dețin spații suficiente
pentru crearea depozitelor vamale provizorii și terminalelor vamale. De aceea este necesară
asigurarea organelor vamale cu baza tehnico-materială, ceea ce va contribui la acumularea
veniturilor suplimentare în bugetul de stat și la accelerarea traficului de mărfuri în comerțul
internațional.
În afara de aceasta, organele vamale nu dispun de un centru de expertiză care ar permite
determinarea rapidă și eficientă a calității mărfii, precum și a codului tarifar al acesteia.
Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova este un act voluminos , iar unele mărfuri din
cauza neclarității prevederilor este greu de determinat precis și corect poziția tarifară a mărfii.

16
Bibliografie
CONSIDERAŢII PRIVIND NOŢIUNEA DE ACTIVITATE VAMALĂ Nicolae CORNEA
Cod Vamal nr. 1149 din 20.07.2000.
Legea cu privire tariful vamal nr. 1380 din 20.11.1997.
Resurse internet:
- monitorul.fisc.md
- dreptmd.wordpress.com
- customs.gov.md
- legis.md

17

S-ar putea să vă placă și