Sunteți pe pagina 1din 2

GHID DE OBSERVARE A LOCTILT DE MTINCA

I. IDENTIFICAREA SI DEFINIRBA POSTULUI DE MUNCA


- Denumirea postului :
- Compania/ Organizalia :
- Departamentul de care aparline postul de muncd '.

- Postul de muncd imediat superior :


- Postul de muncl imediat inferior :
- Descrierea pe scurt a postului de muncd (amplasare, ce se face in postul respectiv, ce se vinde etc.)

-Interfalacu alte posturi, prin ce sau cine o face?

il. ACTIVIT.4,TI, SARCINI $I OPERATII SPECIFICE POSTULUI

D efi nitia sarcini i utilizate P L RI F C FC D Miiloace

Legendi : P:sarcina trasatb din timp qi continuu; L=liberi (la discrefia operatorului pentru execu{ie); Rl=esponsabilitate qi
inifiativa luatd; F:{iecven{a gi periodicitatea sarcinii; C=sarcind controlatd; FC=frecvenfa contoolului; D:durata sarcinii in minute.

ilI. CONSECINTE
- Rezultatul concret al activitdfi postului. Ce devine munca prestati ?
- Consecinlele eventualelor erori in ce priveqte produsul sau serviciul ?
- Consecinlele erorilor legate de delindtorul postului de munc6 ? Riscuri de sanclionare ?

IV. ACCESUL LA POSTUL DE MUNCA (modatitd{i de angajare)


- Maniera obiqnuitd de angajare ?n postul de munci respectiv
- Maniera obignuitd de formare profesionalf, sau de calificare
- Formarea profesionald gi calificarea titularului prezent

V. METODB DE VTUNCA
- Existd tot ceea ce ii trebuie unui post de muncd (instrucfiuni, reguli de operare, prescriplii etc.)?
- Cum sunt prezentate modelele de muncd (scris, oral, odatd pentru totdeauna etc.)?
- Cu ce grad de precizie sunt prezentate metodele de muncd?
- Ce marjd de iniliativd ii este ldsati titularului postului

VI, CONTROLUL.
- Cine conlroleazd?
- Cand ?
- Unde?
- Cum?
- Cu ce drepturi de sancfionare ?
vII. CONDITIILEFIZICE $I FIZIOLOGICE DE ML'NCA.
- Particularitdlile locului de muncd (schimburi)
- Orarul de muncd
- Factorii frzici ai muncii (zgomot, iluminat, umiditate, vibralii, praf, alli factori)
- Riscuri vizavi de condifiile fizice de muncd
- Factori fiziologici implicafi in munca preslatd:
Ritmul de muncd (solicitarea) Pozilii posturale Oboseala Efort Alti factori
fiziologici

V[I. CONDITIILE PSIHOSOCIALE ALE MUNCII


- Relalii interpersonale funclionale
- Existenla sau nu a unui grup (echipd de muncd)
- Condiliile psihologice de muncd (in ce constau)
Stilul de conducere al gefilor
Gradui de suple{e al instruc}iunilor si orarelor
Relalile cu alte echipe
Relaliile cu superiorii
Relaliile cu colegii
Relaliile cu subordonalii
- Conditiile sociale ale muncii:
Cum este privit de allii postul respectiv de muncd
Statutul postului de muncS (ierarhia in organizafie)
Avantajele postului de muncd
Salarizarea
Posibilitdli de promovare
- Tipul responsabilitdlilor titularului postului
in raport cu instrumente qi maqini
?n raport cu produsele muncii
in raport cu securitatea muncii
in raport cu allii