Sunteți pe pagina 1din 12

Digitally signed by

Library TUM
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
Reason: I attest to the
accuracy and integrity
of this document

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

DEPARTAMENTUL ECONOMIE ŞI MANAGEMENT

PLANIFICAREA LA ÎNTREPRINDERE ȘI DEZVOLTAREA


PROCESELOR TEHNOLOGICE

Indicaţii metodice privind elaborarea lucrării de an

Chişinău
Editura „Tehnica-UTM”
2021
Indicaţiile metodice privind elaborarea lucrării de an sunt destinate studenților programului
de studii 0710.1 Inginerie și Management în Industria Alimentară, Facultatea Tehnologia
Alimentelor, învăţământ cu frecvență la zi şi frecvență redusă.

Autori: prof. univ., dr. hab., Larisa Bugaian


lector universitar, Cristina Diaconu

Redactor Eugenia Balan


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bun de tipar 21.06.21 Formatul 60x84 1/8
Hârtie ofset. Tipar RISO Tirajul 50 ex.
Coli de tipar 1,5 Comanda nr. 48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2004, UTM, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168
Editura „Tehnica-UTM”
2045, Chișinău, str. Studenților 9/9

© UTM, 2021
CUPRINS

1. SARCINILE LUCRĂRII DE AN.................................................... 4


2. CONŢINUTUL LUCRĂRII DE AN............................................... 4
Capitolul 1. Descrierea afacerii............................................................ 5
Capitolul 2. Piaţa şi marketingul afacerii. .......................................... 5
2.1. Descrierea produsului..................................................................... 5
2.2. Strategia de dezvoltare a produsului............................................. 5
2.3. Analiza pieței................................................................................... 6
2.4. Concurența ....................................................................................
. 6
2.5. Promovarea produsului................................................................. 6
Capitolul 3. Activitatea operaţională................................................... 6
3.1. Localizarea/Amplasarea companiei.............................................. 6
3.2. Procesul de producţie...................................................................... 6
Capitolul 4. Managementul şi organizarea......................................... 7
Capitolul 5. Previziunile financiare...................................................... 7
Capitolul 6. Riscurile afacerii............................................................... 7
Anexa 1. Strategia afacerii……………………………………………………....... 8

Anexa 2. Calcularea venitului din vânzări……………………………………..... 8

Anexa 3. Strategii de promovare a produsului……………….……………….... 8

Anexa 4. Caracteristica amplasării afacerii…………………………………....... 8

Anexa 5. Caracteristica utilajului ........................................................................... 9


Anexa 6. Furnizorii……………………………………………………………....... 9

Anexa 7. Costuri directe de materie primă și materiale de bază……….…......... 9


Anexa 8. Calcularea salariilor angajaţilor…………..………………………...... 9

Anexa 9. Calcularea costurilor şi cheltuielilor anuale (primul an)…….……... 10

Anexa 10. Contul de profit și pierderi…………………………………………... 10


Anexa 11. Fluxul de numerar……………………...…………………………....... 11

Anexa 12. a. Bilanţul contabil…………………………………………………... 11


Anexa 12. b. Bilanţul contabil…………………………………………………... 12
Anexa 13. Analiza riscurilor…………………………………………………....... 12

3
1. SARCINILE LUCRĂRII DE AN
- A consolida şi aprofunda cunoştinţele teoretice referitor la planificarea de lungă şi scurtă
durată în întreprinderile industriei alimentare;
- A căpăta deprinderi în aplicarea acestor cunoştinţe la elaborarea planurilor de afaceri, a
planurilor curente de dezvoltare pentru întreprinderi şi secţii concrete;
- A învăţa studenţii să lucreze cu documente normative, instrucţiuni ramurale, regulamente şi
indicații metodice de planificare a activităţii întreprinderii, datele de benchmarking.
Lucrarea de an se elaborează de toţi studenţii pe o temă unică: „Elaborarea planului de afaceri”,
utilizând materialele concrete ale unei idei noi de afaceri sau întreprinderii unde studentul a efectuat
practica.
Structura recomandată a lucrării:
• foaia de titlu;
• cuprinsul;
• rezumatul planului de afaceri.
Capitolul 1. Descrierea afacerii
Capitolul 2. Piaţa şi marketingul afacerii
Capitolul 3. Activitatea operaţională
Capitolul 4. Managementul şi organizarea
Capitolul 5. Previziunile financiare
Capitolul 6. Riscurile afacerii
Anexe
2. CONŢINUTUL LUCRĂRII DE AN
Independent de tipul afacerii, fiecare lucrare de an constă din următoarele:
Foaia de titlu, care trebuie să conţină:
• denumirea întreprinderii;
• denumirea documentului;
• adresa întreprinderii;
• telefoane/fax;
• E-mail;
• numele şi prenumele conducerii de vârf;
• dacă Planul de afaceri a fost elaborat în scopul obţinerii unui credit, atunci pe foaia de titlu
se indică banca de la care se va solicita acest credit.

4
Cuprinsul:
• se alcătuieşte în baza structurii propuse;
• capitolele pot fi divizate în subcapitole;
• anexele reflectă calculele detaliate.
Rezumatul se scrie după ce a fost finalizat planul. Rezumatul trebuie să reprezinte o expunere
concisă a întregului Plan de afaceri, în care se includ principalele momente ale afacerii, se atrage
atenţia la ce şi cum se va proceda ca afacerea să aibă succes în competiţia pe piaţa-ţintă. În rezumat
se descriu următoarele momente:
• scopul Planului de afaceri (iniţierea afacerii, luarea unui credit, atragerea unui investitor sau
un plan operaţional pentru controlul afacerii);
• concluzii asupra analizei pieţei (mărimea pieţei-ţintă, caracteristicile pieţei);
• compania şi caracteristica afacerii (forma organizatorico-juridică, produsele sau serviciile
oferite de companie);
• activităţile de marketing şi vânzări (strategia de marketing şi vânzări, cheile de succes în
competiţia pe piaţă);
• managementul şi personalul (proprietarii şi managerii de succes, direcţiile-cheie de acţiune
vizând personalul companiei);
• informaţii financiare (necesarul de fonduri şi direcţiile lor de folosire, rezumatul financiar al
afacerii: previziunile vânzărilor, profitului şi rentabilităţii).

Capitolul 1. Descrierea afacerii


Capitolul trebuie să ofere o privire generală asupra afacerii, fără a intra în amănunte, care vor
fi detaliate în capitolele următoare. Acest capitol va include următoarele:
- Natura Planului de afaceri:
• cererea pieţei care va fi satisfăcută prin realizarea ideii de afaceri;
• metoda de satisfacere a cererii de produse sau servicii pe piaţă.
- Descrierea companiei:
• scopul afacerii;
• descrierea afacerii;
• domeniul de activitate;
• eficienţa distribuţiei;
• competenţele personalului.
- Strategia şi misiunea companiei.
Capitolul 2. Piaţa şi marketingul afacerii

2.1. Descrierea produsului:


• descrierea produsului sau serviciului, cu accentul pe elementul inovațional al produsului;
• avantajele produsului, care este diferența dintre produsul propus în comparaţie cu al
concurenților.
2.2. Strategia de dezvoltare a produsului
Descrierea strategiei de dezvoltare a produsului. Activităţile pot fi descrise în formă de tabel
(Anexa 1).

5
2.3. Analiza pieței
Descrierea pieței de desfacere a produsului va conţine răspunsul la următoarele întrebări:
• identificarea segmentului de piață și clienții-ţintă ai afacerii;
• mărimea pieţei, prognoza cererii şi a pieţei;
• ce necesitate satisface produsul propus;
• care sunt produsele similare și/sau identice existente la produsul propus pe piață;
• care este tendința de creștere a pieței în următorii 5 ani;
• care este cota de piață a produsului actual şi al produsului propus;
• cum este afectată piața de către politica de stat;
• aprecierea generală și evoluția pieței: dinamica pieţei.
Calcularea venitului din vânzări (Anexa 2).

2.4. Concurența
Pentru a caracteriza concurenţa se vor evalua următoarele momente:
• identificarea principalilor concurenți şi cota lor de piață;
• avantajele produsului propus față de concurenți;
• politica de preț a concurenților;
• modul de promovare a produselor de către concurenți;
• cum se dezvoltă afacerea concurenților.

2.5. Promovarea produsului


Strategia de promovare şi metodele, instrumentele de promovare pot fi descrise în formă de
tabel (Anexa 3).
Capitolul 3. Activitatea operaţională

3.1. Localizarea/amplasarea companiei


• Descrieţi locul de amplasare: este atrăgător sau convenabil pentru clienţi. Prin ce?
• Ce schimbări provoacă relaţiile de piaţă şi dacă acestea vor influenţa sau nu amplasarea?
• Cheltuielile necesare pentru amplasare în prezent şi în viitor.
Pentru caracteristica amplasării poate fi folosit tabelul din anexa 4.
3.2. Procesul de producţie
• Descrieţi procesul de producţie şi etapele de bază, menţionaţi timpul de producţie.
• Descrieţi mijloacele fixe necesare.
• Expuneți organizarea fluxul de producţie.
• Descrieţi cerinţele procesului de producţie: materiale, furnizorii, proceduri de control al
calităţii etc.
• Descrieţi furnizorii şi metodele de achiziţie.
Procesul de producţie va fi reprezentat, de asemenea, printr-o schemă tehnologică:
- necesitatea de mijloace fixe (Anexa 5);
- furnizorii (Anexa 6);
- costuri directe de materie primă și materiale de bază (Anexa 7).

6
Capitolul 4. Managementul şi organizarea
Capitolul va cuprinde:
• structura organizatorică a firmei cu explicarea posturilor;
• managerii-cheie (rezumatul complet al caracteristicilor fiecărui manager de vârf pot fi
anexate: numele, poziţia, descrierea sumară a poziţiei în management, principalele responsabilităţi şi
autoritatea ierarhică, experienţa şi profesionalismul, nivelul de salarii);
• descrierea succintă a personalului tehnic.
Se va atrage atenţia la următoarele momente:
• De cât personal dispuneţi?
• Cum veţi organiza relaţiile de muncă?
• De câţi angajaţi veţi avea nevoie în următorii 3-5 ani?
• Unde veţi găsi angajaţii necesari?
• Ce calificare le este necesară?
• Cum îi veţi instrui?
• Cât va constitui bugetul pentru instruirea personalului?
• Cum îi veţi plăti (în regie sau în acord)?
• Ce bonusuri suplimentare le veţi acorda?
Calcularea salariilor angajaţilor poate fi prezentată în formă de tabel (Anexa 8).

Capitolul 5. Previziunile financiare


Capitolul se va focusa pe următoarele momente şi calcule:
• Cerinţe curente de fonduri şi pentru următorii ani de previziune (sume, tipul de capital,
momentele de timp, activele, obţinerea de fonduri etc.);
• Folosirea fondurilor:
Costuri de investiţii: Costuri conexe investiţiei:
• clădiri • infrastructură
• echipamente • apă
• maşini • gaz
• alte bunuri de capital • energie electrică
• canalizare
• drum de acces
• etc.
• Calcularea costurilor şi a cheltuielilor de producţie (Anexa 9);
• Determinarea pragului de rentabilitate;
• Contul de profit şi pierderi pentru următorii 3 ani, 1 an pe trimestre şi luni (Anexa 10);
• Fluxul de numerar pentru următorii 3 ani, primul an pe trimestre şi luni (Anexa 11);
• Bilanţul contabil pentru următorii 3 ani (Anexa 12);
• Indicatorii financiari pentru anii previzionaţi.

Capitolul 6. Riscurile afacerii


În lucrare se vor descrie următoarele riscuri (se va completa anexa 13):
• riscul de piaţă (tipul afacerii);
• riscul de preţ;
• riscul de credit;
• riscul pur (pierderi fizice sau financiare);
• riscul inerent (diversificare operaţională);
• riscul financiar (modul de finanţare al afacerii)
7
ANEXE
Anexa 1. Strategia afacerii
Strategia de dezvoltare: Acțiunile companiei:
Controlul tehnic eficient al produsului Standardele de calitate

Anexa 2. Calcularea veniturilor din vânzări


Nr. Anul 1 Anul 2 Anul 3
Clienţi
lei % lei % lei %
1
2
3 .......
Total vânzări

Anexa 3. Strategii de promovare a produsului


Strategia de preț (Formarea prețului)

Strategia de distribuire (Canalele de distribuire)

Strategia de promovare și (Metodele de promovare a produsului/serviciului Dvs.)


reclamă

Strategia de dezvoltare Viziunea afacerii Dvs. Scopurile pe termen mediu şi lung. Etapele de
dezvoltare.

Anexa 4. Caracteristica amplasării afacerii


Indicatori Încăpere
Locație
Suprafață
Proprietate proprie sau arendă
Cheltuieli pentru reparația necesară a
suprafețelor arendate
Cheltuieli pentru mobilă și echipamente
Logistica de aprovizionare Eficiența aprovizionărilor, dimensionarea
stocurilor de materie primă și materiale la nivel
optim

8
Anexa 5. Caracteristica utilajului
Denumirea Tip, marcă, caracteristici tehnice Consum Valoarea,
mijloacelor fixe electric, mii lei
kW/h
Utilaj tehnologic:

...

TOTAL

Anexa 6. Furnizorii

Achiziţii anuale
Denumirea materiei prime
Denumirea furnizorului
sau a materialului furnizat
cantitate, kg valoare, lei

Anexa 7. Costuri directe de materie primă și materiale de bază


Materie Unitate Preţ, Cost pentru o Costuri de materie Costuri materiale
primă şi de lei unitate de produs primă pentru tot directe, inclusiv
materiale măsură volumul cheltuieli de
kg lei kg lei aprovizionare-
transportare 3%,
lei

Total

Anexa 8. Calcularea salariilor angajaţilor


Retribuirea muncii
Funcția Implicare efectivă, luni
Salariu lunar, lei Salariu anual, lei

9
Anexa 9. Calcularea costurilor şi cheltuielilor anuale (primul an)
Articole de cost Valoarea anuală, lei
1. Materie primă
2. Materiale de bază
3. Energie în scopuri tehnologice
4. Salarii de bază și suplimentare
5. Contribuții sociale și medicale
Total cost direct
6. Costuri indirecte:

Total cost de producție


7. Cheltuieli administrative:

8. Cheltuieli de distribuire:

Total cost general al producţiei

Anexa 10. Contul de profit și pierderi

Indicatorii Anul 1 Anul 2 Anul 3


Venituri din vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut (pierdere brută)
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli operaționale
Rezultatul din activitatea
operaţională: profit (pierdere)
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Profit net (pierdere netă)

10
Anexa 11. Fluxul de numerar

Indicatorii Anul 1 Anul 2 Anul 3


Numerar la început de perioadă
Încasări din vânzări
Alte încasări:

Total intrări de numerar


Achitări materiale
Achitări privind retribuirea muncii
Alte achitări:

Impozit pe venit
Total ieşiri de numerar
Numerar la sfârşit de perioadă

Anexa 12.a. Bilanţul contabil


Nr ACTIV La La finele La finele La finele
înregistrare primului an anului 2 anului 3
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale 010
II. Imobilizări corporale 020
III. Investiții financiare pe
termen lung 030
IV. Creanţe pe termen lung
şi alte active 040
imobilizate
TOTAL ACTIVE
IMOBILIZATE (rd.010 +
rd.020 + rd.030 + rd.040) 050
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri 060
II. Creanţe curente şi alte
active circulante 070
III. Investiţii financiare
curente 080
IV. Numerar şi documente
băneşti 090
rd.070 + rd.080 + rd.090) 100
TOTAL ACTIVE
CIRCULANTE (rd.050 +
rd.100) 110
TOTAL ACTIVE
11
Anexa12.b. Bilanţul contabil

Nr La La finele La finele La finele


PASIV
înregistrare primului an anului 2 anului 3

C. CAPITAL PROPRIU
I. Capital social și
neînregistrat 120
II. Prime de capital 130
III. Rezerve 140
IV. Profit (pierdere) 150
V. Rezerve din reevaluare 160 -

VI. Alte elemente de capital


propriu 170
TOTAL CAPITAL
PROPRIU (rd.120 + rd.130 +
rd.140 + rd.150 + rd.160 +
rd.170) 180
- - -
DATORII PE TERMEN
D. LUNG 190
E. DATORII CURENTE 200
TOTAL DATORII (rd.190 +
F. rd.200 210
PROVIZIOANE 220 -
-
TOTAL PASIVE (rd.180 +
rd.210 + rd.220) 230

Anexa 13. Analiza riscurilor


Categoria și denumirea
Consecințe Măsuri de prevenire
riscului
1.
2.
3.

12

S-ar putea să vă placă și