Sunteți pe pagina 1din 98

STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ

STANDARDE APROBATE

Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna Martie 2010. Standardele europene şi internaţionale
sunt adoptate ca standarde române prin metoda versiunii române (T), metoda filei de confirmare (FC) sau
metoda notei de confirmare (A). Standardele române originale sunt notate cu E. Sub indicativul standardului
este indicat numărul comitetului tehnic (CT) responsabil. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare
sau note de confirmare, textul standardului nu este publicat în România, nici în traducere, nici în versiunea
oficială. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asociaţia de
Standardizare din România.

În această rubrică sunt cuprinse, de asemenea, amendamente şi erate ale standardelor române.

În cazul în care un standard aprobat înlocuieşte şi anulează unul sau mai multe standarde existente,
indicativul/indicativele acestora sunt indicate după titlul standardului respectiv.

Informaţii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ANULATE.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, SR EN ISO 26782:2009/AC:2010 A


STANDARDIZARE. DOCUMENTARE CT 377
01.040 Vocabulare Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie.
Spirometre destinate măsurării volumelor expiratorii forţate
01.040.23 Sisteme pentru fluide şi componente de uz cronometrate la oameni
general (Vocabulare)
11.040.70 Echipament oftalmologic
SR EN 15714-1:2010 A
CT 89 SR EN ISO 8612:2010 A
Robinetărie industrială. Elemente de acţionare. CT 230
Partea 1: Terminologie şi definiţii Instrumente oftalmice. Tonometre
Inlocuieşte: SR EN ISO 8612:2003
01.040.81 Industria sticlei şi a ceramicii (Vocabulare)
SR EN ISO 11980:2010 A
SR EN 14232:2010 A CT 230
CT 119 Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse de îngrijire a
Ceramici tehnice avansate. Termeni, definiţii şi abrevieri lentilelor de contact. Ghid pentru investigaţii clinice
Inlocuieşte: SR EN ISO 11980:2002
03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII,
MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. SR EN ISO 21987:2010 A
TRANSPORT. SOCIOLOGIE CT 230
03.220 Transport Optică oftalmică. Lentile de ochelari montate

03.220.01 Transport în general 11.060 Stomatologie

SR EN ISO 24978:2010 A 11.060.10 Materiale dentare


CT 345 SR EN ISO 4049:2010 A
Sisteme inteligente de transport. Mesaje de securitate şi de CT 377
urgenţă pentru ITS utilizând toate mijloacele de transmisiune
Stomatologie. Materiale pentru restaurare pe bază de polimeri
fără fir disponibile. Proceduri de înregistrare de date
Inlocuieşte: SR EN ISO 4049:2002
11 MEDICINĂ
11.060.20 Echipament stomatologic
11.040 Echipament medical
SR EN ISO 21533:2004/AC:2010 A
11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraţie şi CT 377
reanimare Stomatologie. Seringi reutilizabile pentru injecţii
intraligamentare
SR EN 15333-1:2008/AC:2010 A
CT 227
Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare
de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit
deschis. Partea 1: Aparat la cerere
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

11.080 Sterilizare şi dezinfectare SR EN 13501-2+A1:2010 T


CT 217
11.080.01 Sterilizare şi dezinfectare în general
Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie.
SR EN ISO 14937:2010 A Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de
CT 377 rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile
Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. de ventilare
Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, Inlocuieşte: SR EN 13501-2:2008
desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de
sterilizare pentru dispozitivele medicale SR EN 13501-3+A1:2010 T
Inlocuieşte: SR EN ISO 14937:2003 CT 217
SR EN ISO 14937:2003/AC:2004 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie.
SR EN ISO 14937:2003/AC:2005 Partea 3: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor de
rezistenţă la foc pentru produse şi elemente utilizate în
11.100 Medicină de laborator instalaţii tehnice ale construcţiilor: Conducte şi clapete
rezistente la foc
11.100.20 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale Inlocuieşte: SR EN 13501-3:2006
SR EN ISO 10993-7:2009/AC:2010 A SR EN 13501-4+A1:2010 T
CT 377 CT 217
Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie.
Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilenă Partea 4: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de
13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE rezistenţă la foc a componentelor sistemelor de control al
fumului
13.030 Deşeuri Inlocuieşte: SR EN 13501-4:2007
13.030.40 Instalaţii şi echipamente pentru colectarea şi SR EN 13501-5+A1:2010 T
tratarea deşeurilor CT 217
SR EN 15597-1:2010 A Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie.
CT 218 Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor
acoperişurilor expuse la un foc exterior
Maşini de întreţinere pentru timp de iarnă. Maşini de
împrăştiat. Partea 1: Cerinţe generale şi definiţii pentru Inlocuieşte: SR EN 13501-5:2006
maşinile de împrăştiat SR EN 13501-5:2006/AC:2009

13.100 Securitate profesională. Igienă industrială SR EN 15080-8:2010 A


CT 217
SR EN ISO 15011-1:2010 A Aplicaţie extinsă a rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc.
CT 39 Partea 8: Grinzi
Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de
laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. 13.300 Protecţia contra produselor periculoase
Partea 1: Determinarea debitului de emisie de fum în timpul SR EN 13094:2008/AC:2010 A
sudării cu arc electric şi colectarea pentru analiză a fumului
CT 270
Inlocuieşte: SR EN ISO 15011-1:2003
Cisterne destinate transportului materialelor periculoase.
SR EN ISO 15011-2:2010 A Cisterne metalice cu o presiune de lucru mai mică sau egală
CT 39 cu 0,5 bar. Proiectare şi construcţie
Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de Inlocuieşte: SR EN 13094:2008/AC:2009
laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. 13.340 Echipament de protecţie individuală
Partea 2: Determinarea debitului de emisie de monoxid de
carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), monoxid de azot (NO) 13.340.10 Îmbrăcăminte de protecţie
şi dioxid de azot (NO2) în timpul sudării cu arc electric , tăierii
şi găuririi SR EN 343+A1:2008/AC:2010 T
Inlocuieşte: SR EN ISO 15011-2:2004 CT 227
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii
SR EN ISO 15011-3:2010 A
CT 39 17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE
Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de 17.120 Mijloace de măsurare a debitului fluidelor
laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor.
Partea 3: Determinarea debitului de emisie de ozon în timpul 17.120.10 Măsurarea debitului în conducte închise
sudării cu arc electric
SR ISO/TR 9464:2010 T
Inlocuieşte: SR EN ISO 15011-3:2003
CT 109
13.220 Protecţia contra incendiilor Linii directoare pentru utilizarea standardului ISO 5167:2003
13.220.50 Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor SR ISO 10790+A1:2010 T
de construcţii CT 109
Măsurarea debitului de fluide în conducte închise. Linii
SR EN 13501-1+A1:2010 T
directoare pentru selectarea, instalarea şi utilizarea
CT 217
debitmetrelor Coriolis (măsurări de debit masic, densitate şi
Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. debit volumic)
Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie
Inlocuieşte: SR ISO 10790:1998
la foc
Inlocuieşte: SR EN 13501-1:2007 17.180 Optică şi măsurări optice
17.180.01 Optică şi măsurări optice în general

SR EN ISO 7944:2003/AC:2010 A
CT 230
Optică şi instrumente optice. Lungimi de undă de referinţă

2
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

17.220 Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi 25 TEHNICI DE FABRICARE


magnetice
25.040 Sisteme de automatizare industrială
17.220.20 Măsurări de mărimi electrice şi magnetice
25.040.40 Măsurarea şi controlul proceselor industriale
SR EN 62004:2010 A
CT 224 SR EN 61987-10:2010 A
Sârme de aliaj de aluminiu rezistente la căldură pentru CT 23
conductoarele liniilor electrice aeriene Măsurare şi comandă în procesele industriale. Structuri şi
elemente de date în cataloagele de echipamente de proces.
23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ Partea 10: Liste de proprietăţi (LOP) pentru măsurările şi
GENERAL comenzile din procesele industriale pentru schimburile
electronice de date. Fundamente
23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor
SR EN 62453-1:2010 A
23.020.20 Rezervoare şi recipiente montate pe vehicule
CT 23
SR EN 13094:2008/AC:2010 A Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
CT 270 câmp (FDT). Partea 1: Prezentare generală şi recomandări
Cisterne destinate transportului materialelor periculoase.
SR EN 62453-2:2010 A
Cisterne metalice cu o presiune de lucru mai mică sau egală
cu 0,5 bar. Proiectare şi construcţie CT 23
Inlocuieşte: SR EN 13094:2008/AC:2009 Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
câmp (FDT). Partea 2: Concepte şi descriere detaliată
23.040 Conducte şi accesorii
SR EN 62453-301:2010 A
23.040.01 Conducte şi accesorii în general CT 23
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
SR CEN/TS 15173:2010 T câmp (FDT). Partea 301: Integrarea profilurilor de comunicaţie
CT 357 CEI 61784 CPF 1
Sisteme de alimentare cu gaz. Cadru de referinţă cu privire la
sistemul de management al integrităţii conductelor (PIMS) SR EN 62453-302:2010 A
CT 23
SR CEN/TS 15174:2010 T Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
CT 357 câmp (FDT). Partea 302: Integrarea profilurilor de comunicaţie
Sisteme de alimentare cu gaz. Linii directoare pentru CEI 61784 CPF 2
sistemele de management al siguranţei pentru conducte de
transport gaze naturale SR EN 62453-303-1:2010 A
CT 23
23.040.70 Furtunuri flexibile
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
SR EN ISO 1402:2010 A câmp (FDT). Partea 303-1: Integrarea profilurilor de
CT 189 comunicaţie CEI 61784 CP 3/1 şi CP 3/2
Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi SR EN 62453-303-2:2010 A
materiale plastice. Încercări hidrostatice
CT 23
Inlocuieşte: SR EN ISO 1402:2002
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
23.060 Robinetărie câmp (FDT). Partea 303-2: Integrarea profilurilor de
comunicaţie CEI 61784 CP 3/4, CP 3/5 şi CP 3/6
23.060.20 Robinete cu bilă sau cep
SR EN 62453-306:2010 A
SR EN 15714-1:2010 A CT 23
CT 89 Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
Robinetărie industrială. Elemente de acţionare. câmp (FDT). Partea 306: Integrarea profilurilor de comunicaţie
Partea 1: Terminologie şi definiţii CEI 61784 CPF 6
SR EN 15714-2:2010 A SR EN 62453-309:2010 A
CT 89 CT 23
Robinetărie industrială. Elemente de acţionare. Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
Partea 2: Elemente de acţionare electrice pentru robinetărie câmp (FDT). Partea 309: Integrarea profilurilor de comunicaţie
industrială. Cerinţe de bază CEI 61784 CPF 9
SR EN 15714-3:2010 A SR EN 62453-315:2010 A
CT 89 CT 23
Robinetărie industrială. Elemente de acţionare. Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
Partea 3: Elemente de acţionare pneumatice cu fracţiuni de câmp (FDT). Partea 315: Integrarea profilurilor de comunicaţie
rotaţie pentru robinetărie industrială. Cerinţe de bază CEI 61784 CPF 15
SR EN 15714-4:2010 A 25.140 Unelte de mână
CT 89
Robinetărie industrială. Elemente de acţionare. 25.140.20 Unelte electrice
Partea 4: Elemente de acţionare hidraulice cu fracţiuni de SR EN 60745-2-21:2010 A
rotaţie pentru robinetărie industrială. Cerinţe de bază CT 255
Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru curăţătoare
Inlocuieşte: SR EN 60745-2-21:2008

3
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

25.160 Sudare şi lipire SR CEI/TS 62257-6:2010 T


CT 35
25.160.10 Procedee de sudare
Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride
SR EN ISO 15011-1:2010 A de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 6: Recepţie,
CT 39 funcţionare, întreţinere şi înlocuire
Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de
SR CEI/TS 62257-7:2010 T
laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 1:
Determinarea debitului de emisie de fum în timpul sudării cu CT 35
arc electric şi colectarea pentru analiză a fumului Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride
Inlocuieşte: SR EN ISO 15011-1:2003 de putere mică pentru electrificarea rurală.
Partea 7: Generatoare
SR EN ISO 15011-2:2010 A
SR CEI/TS 62257-7-3:2010 T
CT 39
CT 35
Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de
laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride
Partea 2: Determinarea debitului de emisie de monoxid de de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 7-3: Grup
carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), monoxid de azot (NO) generator. Selecţia grupurilor generatoare pentru sistemele de
şi dioxid de azot (NO2) în timpul sudării cu arc electric , tăierii electrificare rurală
şi găuririi 29 ELECTROTEHNICĂ
Inlocuieşte: SR EN ISO 15011-2:2004
29.120 Accesorii electrice
SR EN ISO 15011-3:2010 A
CT 39 29.120.10 Tuburi pentru scopuri electrice
Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de SR EN 50085-2-4:2010 A
laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. CT 11
Partea 3: Determinarea debitului de emisie de ozon în timpul
Sisteme de jgheaburi şi sisteme de tuburi profilate pentru
sudării cu arc electric
instalaţii electrice. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru
Inlocuieşte: SR EN ISO 15011-3:2003 coloane şi minicoloane
SR EN 15085-3:2008/AC:2010 A 29.120.99 Alte accesorii electrice
CT 146
Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor SR EN 61535:2010 A
feroviare. Partea 3: Cerinţe pentru proiectare CT 11
Cuplor de instalaţie pentru conexiuni permanente în instalaţiile
27 ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII fixe
27.160 Energie solară 29.140 Lămpi şi accesorii
SR CEI/TS 62257-5:2010 T 29.140.99 Alte standarde referitoare la lămpi
CT 35
Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride SR EN 62384:2007/A1:2010 A
de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 5: Protecţie CT 131
împotriva pericolelor electrice Aparataj electronic alimentat în curent continuu sau în curent
alternativ pentru module LED. Prescripţii de performanţă
SR CEI/TS 62257-6:2010 T
CT 35 29.240 Reţele de transport şi distribuţie a energiei
Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride electrice
de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 6: Recepţie,
29.240.20 Linii de transport şi distribuţie a energiei
funcţionare, întreţinere şi înlocuire
electrice
SR CEI/TS 62257-7:2010 T SR EN 50397-2:2010 A
CT 35 CT 159
Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride Conductoare în manta pentru linii electrice aeriene şi
de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 7: accesoriile asociate acestora pentru tensiuni nominale mai
Generatoare mari de 1 kV c.a. şi care nu depăşesc 36 kV c.a. Partea 2:
SR CEI/TS 62257-7-3:2010 T Accesorii pentru conductoare în manta. Încercări şi criterii de
acceptare
CT 35
Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride SR EN 62004:2010 A
de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 7-3: Grup CT 224
generator. Selecţia grupurilor generatoare pentru sistemele de Sârme de aliaj de aluminiu rezistente la căldură pentru
electrificare rurală conductoarele liniilor electrice aeriene
27.180 Energie eoliană 29.280 Echipament pentru tracţiune electrică
SR CEI/TS 61400-14:2010 T SR EN 50119:2010 T
CT 174 CT 4
Turbine eoliene. Partea 14: Declaraţia de nivel de putere Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Linii aeriene de contact pentru
acustică aparentă şi valori de tonalitate tracţiunea electrică
SR CEI/TS 62257-5:2010 T Inlocuieşte: SR EN 50119:2003
CT 35 SR EN 50163:2006/C91:2010 E
Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride CT 4
de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 5: Protecţie
Aplicaţii feroviare. Tensiuni de alimentare a reţelelor de
împotriva pericolelor electrice
tracţiune electrică

4
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR EN 50345:2010 T 35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE


CT 4 BIROU
Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Tracţiune electrică. 35.040 Seturi de caractere şi codificarea informaţiei
Ansambluri de frânghii (funii) electroizolante sintetice pentru
susţinerea liniilor aeriene de contact SR ISO/CEI 19794-5:2010 T
Inlocuieşte: SR EN 50345:2004 CT 208
Tehnologia informaţiei. Formate de schimburi de date
31 ELECTRONICĂ
biometrice. Date referitoare la imaginea feţei
31.080 Dispozitive cu semiconductoare
35.100 Interconexiunea sistemelor deschise (OSI)
31.080.99 Alte dispozitive cu semiconductoare
35.100.05 Aplicaţii multistrat
SR EN 62384:2007/A1:2010 A
SR EN 62453-1:2010 A
CT 131
CT 23
Aparataj electronic alimentat în curent continuu sau în curent
alternativ pentru module LED. Prescripţii de performanţă Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
câmp (FDT). Partea 1: Prezentare generală şi recomandări
31.140 Dispozitive piezoelectrice
SR EN 62453-2:2010 A
SR EN 169201:2003/C91:2010 E CT 23
CT 18 Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
Specificaţie particulară cadru. Oscilatoare comandate de câmp (FDT). Partea 2: Concepte şi descriere detaliată
rezonatoare cu cuarţ (Aprobarea calificării)
SR EN 62453-301:2010 A
31.220 Componente electromecanice pentru echipamente CT 23
electronice şi de telecomunicaţii Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
câmp (FDT). Partea 301: Integrarea profilurilor de comunicaţie
31.220.20 Întreruptoare
CEI 61784 CPF 1
SR EN 61020-1:2010 A
SR EN 62453-302:2010 A
CT 11
CT 23
Întreruptoare electromecanice pentru echipamente electrice şi
electronice. Partea 1: Specificaţie generică Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
câmp (FDT). Partea 302: Integrarea profilurilor de comunicaţie
Inlocuieşte: SR EN 196000:2002
CEI 61784 CPF 2
SR EN 196000:2002/A1:2004
SR EN 196103:2002 SR EN 62453-303-1:2010 A
SR EN 196500:2002 CT 23
SR EN 196500:2002/A1:2004
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO câmp (FDT). Partea 303-1: Integrarea profilurilor de
comunicaţie CEI 61784 CP 3/1 şi CP 3/2
33.180 Comunicaţii prin fibră optică
SR EN 62453-303-2:2010 A
33.180.01 Sisteme cu fibră optică în general CT 23
SR EN 61280-2-3:2010 A Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
CT 138 câmp (FDT). Partea 303-2: Integrarea profilurilor de
comunicaţie CEI 61784 CP 3/4, CP 3/5 şi CP 3/6
Proceduri de încercare pentru sisteme de telecomunicaţii cu
fibră optică. Partea 2-3: Sisteme digitale. Măsurarea jitterului SR EN 62453-306:2010 A
şi a deviaţiei CT 23
SR EN 62343-5-1:2010 A Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
CT 138 câmp (FDT). Partea 306: Integrarea profilurilor de comunicaţie
CEI 61784 CPF 6
Module dinamice. Metode de încercare. Partea 5-1: Egalizor
dinamic de compensare a amplificării. Măsurarea timpului de SR EN 62453-309:2010 A
răspuns CT 23
33.180.20 Dispozitive de interconectare prin fibre optice Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
câmp (FDT). Partea 309: Integrarea profilurilor de comunicaţie
SR EN 61202-1:2010 A CEI 61784 CPF 9
CT 138
Dispozitive de interconectare şi componente pasive cu fibră SR EN 62453-315:2010 A
optică. Izolatoare cu fibră optică. Partea 1: Specificaţie CT 23
generică Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
Inlocuieşte: SR EN 61202-1:2003 câmp (FDT). Partea 315: Integrarea profilurilor de comunicaţie
CEI 61784 CPF 15
SR EN 62149-2:2010 A
CT 138 35.100.20 Strat legătură de date
Componente şi dispozitive active pentru fibre optice. SR EN 61987-10:2010 A
Standarde de performanţă. Partea 2: Dispozitive discrete cu CT 23
laser 850 nm cu emisie de suprafaţă pe cavitate de rezonanţă Măsurare şi comandă în procesele industriale. Structuri şi
verticală elemente de date în cataloagele de echipamente de proces.
33.180.99 Alte echipamente de transmitere prin fibre Partea 10: Liste de proprietăţi (LOP) pentru măsurările şi
optice comenzile din procesele industriale pentru schimburile
electronice de date. Fundamente
SR EN 62343-5-1:2010 A
CT 138
Module dinamice. Metode de încercare. Partea 5-1: Egalizor
dinamic de compensare a amplificării. Măsurarea timpului de
răspuns

5
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

35.110 Reţele 35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei


SR EN 50174-1:2010 A 35.240.60 Aplicaţi IT în transport şi comerţ
CT 207
SR EN ISO 24978:2010 A
Tehnologia informaţiei. Instalarea cablării.
Partea 1: Specificaţii pentru instalarea şi asigurarea calităţii CT 345
Inlocuieşte: SR EN 50174-1:2003 Sisteme inteligente de transport. Mesaje de securitate şi de
urgenţă pentru ITS utilizând toate mijloacele de transmisiune
SR EN 50174-2:2010 A fără fir disponibile. Proceduri de înregistrare de date
CT 207 45 CĂI FERATE
Tehnologia informaţiei. Instalarea cablării.
Partea 2: Planificare şi practici pentru instalare în interiorul 45.060 Material rulant pentru căi ferate
clădirilor
Inlocuieşte: SR EN 50174-2:2002 45.060.01 Material rulant pentru căi ferate în general
SR EN 15085-3:2008/AC:2010 A
SR EN 50346:2004/A2:2010 A
CT 146
CT 207
Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor
Tehnologia informaţiei. Instalarea cablării. Încercarea cablării
feroviare. Partea 3: Cerinţe pentru proiectare
instalate
49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU
SR EN 62453-1:2010 A
CT 23 49.020 Aeronave şi vehicule spaţiale în general
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de
câmp (FDT). Partea 1: Prezentare generală şi recomandări SR EN 4179:2010 A
CT 72
SR EN 62453-2:2010 A Serie aerospaţială. Calificarea şi autorizarea personalului
CT 23 pentru examinări nedistructive
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de Inlocuieşte: SR EN 4179:2006
câmp (FDT). Partea 2: Concepte şi descriere detaliată
49.025 Materiale pentru aeronautică
SR EN 62453-301:2010 A
49.025.01 Materiale pentru aeronautică în general
CT 23
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de SR EN 3987:2010 A
câmp (FDT). Partea 301: Integrarea profilurilor de comunicaţie CT 303
CEI 61784 CPF 1 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale
metalice. Încercări la oboseală megaciclice la amplitudine
SR EN 62453-302:2010 A constantă
CT 23
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de 49.025.05 Feroaliaje în general
câmp (FDT). Partea 302: Integrarea profilurilor de comunicaţie
CEI 61784 CPF 2 SR EN 3987:2010 A
CT 303
SR EN 62453-303-1:2010 A Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale
CT 23 metalice. Încercări la oboseală megaciclice la amplitudine
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de constantă
câmp (FDT). Partea 303-1: Integrarea profilurilor de
comunicaţie CEI 61784 CP 3/1 şi CP 3/2 49.025.30 Titan

SR EN 62453-303-2:2010 A SR EN 3456:2010 A
CT 23 CT 296
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu TI-P64001 (Ti-6Al-4V),
câmp (FDT). Partea 303-2: Integrarea profilurilor de recopt. Table şi benzi, laminate la cald, a <= 6 mm
comunicaţie CEI 61784 CP 3/4, CP 3/5 şi CP 3/6 SR EN 3464:2010 A
SR EN 62453-306:2010 A CT 296
CT 23 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu TI-P64001 (Ti-6Al-4V),
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de recopt. Plăci, 6 mm < a <= 100 mm
câmp (FDT). Partea 306: Integrarea profilurilor de comunicaţie 49.030 Elemente de asamblare pentru industria
CEI 61784 CPF 6 aeronautică
SR EN 62453-309:2010 A 49.030.99 Alte elemente de asamblare
CT 23
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de SR EN 4113:2010 A
câmp (FDT). Partea 309: Integrarea profilurilor de comunicaţie CT 72
CEI 61784 CPF 9 Serie aerospaţială. Coliere tip "P" din oţel rezistent la
coroziune pasivat, cu manşon de cauciuc. Dimensiuni, mase
SR EN 62453-315:2010 A Inlocuieşte: SR EN 4113:2002
CT 23
Specificarea interfeţelor pentru instrumentele dispozitivelor de SR EN 4114:2010 A
câmp (FDT). Partea 315: Integrarea profilurilor de comunicaţie CT 72
CEI 61784 CPF 15 Serie aerospaţială. Coliere tip "P" din aliaj de aluminiu, cu
manşon de cauciuc. Dimensiuni, mase
Inlocuieşte: SR EN 4114:2002

SR EN 4234:2010 A
CT 72
Serie aerospaţială. Coliere cu acţionare elicoidală.
Dimensiuni, mase
Inlocuieşte: SR EN 4234:2007

6
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

49.060 Echipament electric 65 AGRICULTURĂ


SR EN 2240-001:2010 A 65.080 Îngrăşăminte
CT 303
SR EN 15749:2010 A
Serie aerospaţială. Lămpi incandescente.
Partea 001: Specificaţie tehnică CT 105
Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de sulfaţi prin trei
SR EN 3660-036:2010 A metode diferite
CT 303 Inlocuieşte: SR CEN/TS 15749:2008
Serie aerospaţială. Accesorii pentru partea anterioară a
conectoarelor circulare şi rectangulare electrice şi optice. SR EN 15750:2010 A
Partea 036: Distanţier suport pentru cablu de ieşire, tip Z. CT 105
Standard de produs Îngrăşăminte. Determinarea azotului total din îngrăşăminte
care conţin numai azot nitric, amoniacal şi ureic, prin două
SR EN 3660-037:2010 A metode diferite
CT 303 Inlocuieşte: SR CEN/TS 15750:2008
Serie aerospaţială. Accesorii pentru partea anterioară a
conectoarelor circulare şi rectangulare electrice şi optice. 67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Partea 037: Bucşă bandă de elastomer pentru cablu de ieşire, 67.220 Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari
tip Z. Standard de produs
67.220.10 Stimulenţi şi condimente
53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA
MATERIALELOR SR EN ISO 927:2010 A
CT 377
53.020 Instalaţii de ridicat Condimente. Determinarea conţinutului de corpuri străine
53.020.20 Macarale
75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII
SR EN 13001-1+A1:2009/AC:2010 T ASOCIATE
CT 85 75.060 Gaz natural
Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 1: Principii
generale şi cerinţe SR ISO/TR 11150:2010 T
CT 315
55 AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR Gaz natural. Punct de rouă al hidrocarburilor şi conţinut de
55.100 Butelii. Borcane. Flacoane hidrocarburi

SR EN ISO 9100-2:2006/AC:2010 A SR ISO 15970:2010 T


CT 270 CT 54
Recipiente de sticlă. Inele cu filet pentru închidere sub vid. Gaz natural. Măsurarea proprietăţilor. Proprietăţi volumetrice:
Partea 2: 33 medium densitate, presiune, temperatură şi factor de compresibilitate

SR EN ISO 9100-3:2006/AC:2010 A SR ISO 15971:2010 T


CT 270 CT 315
Recipiente de sticlă. Inele cu filet pentru închidere sub vid. Gaz natural. Măsurarea proprietăţilor. Putere calorifică şi
Partea 3: 38 regular indice Wobbe

SR EN ISO 9100-4:2006/AC:2010 A 75.160 Combustibili


CT 270 75.160.10 Combustibili solizi
Recipiente de sticlă. Inele cu filet pentru închidere sub vid.
Partea 4: 38 medium SR EN 14774-1:2010 A
CT 360
59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate.
59.080 Produse din industria textilă Metoda prin uscare în etuvă. Partea 1: Umiditate totală.
Metodă de referinţă
59.080.01 Textile în general
SR EN 14774-3:2010 A
SR EN ISO 105-B08:2001/A1:2010 A CT 360
CT 103 Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate.
Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 3: Umiditatea eşantionului
Partea B08: Controlul de calitate a materialelor de referinţă de pentru analiza generală
la 1 până la 7 din lână vopsită în albastru
75.160.20 Combustibili lichizi
59.140 Industria pielăriei
SR EN 15779:2010 A
59.140.30 Piei şi blănuri CT 320
SR EN ISO 27587:2010 A Produse petroliere şi produse derivate din grăsimi şi uleiuri.
CT 102 Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) pentru motoare diesel.
Determinarea esterilor metilici ai acizilor graşi polinesaturaţi
Piei finite. Analize chimice. Determinarea formaldehidei libere
(>= 4 legături duble) (EMAGPN) prin cromatografie în fază
în procesele auxiliare
gazoasă

SR EN 15794:2010 A
CT 358
Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile

7
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

75.180 Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a 77.080.20 Oţeluri


gazului natural
SR EN ISO 4945:2010 A
75.180.01 Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a CT 45
gazului natural în general Oţel. Determinarea conţinutului de azot. Metoda
spectrofotometrică
SR EN ISO 15156-1:2010 A
CT 169 79 INDUSTRIA LEMNULUI
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru
utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze 79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului
naturale. Partea 1: Principii generale pentru alegerea 79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului
materialului rezistent la cracare
Inlocuieşte: SR EN ISO 15156-1:2002 SR EN 1870-14+A1:2010 A
SR EN ISO 15156-1:2002/AC:2006 CT 118
Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie
SR EN ISO 15156-2:2010 A circulare. Partea 14: Ferăstraie cu panouri verticale
CT 169 Inlocuieşte: SR EN 1870-14:2008
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru
utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze 81 INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII
naturale. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri slab aliate
rezistente la fisurarea prin coroziune şi utilizarea fontelor 81.060 Ceramică
Inlocuieşte: SR EN ISO 15156-2:2004 81.060.30 Ceramică de tehnică avansată
SR EN ISO 15156-2:2004/AC:2006
SR EN 14232:2010 A
SR EN ISO 15156-3:2010 A CT 119
CT 169 Ceramici tehnice avansate. Termeni, definiţii şi abrevieri
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru
utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze 87 INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI
naturale. Partea 3: Aliaje rezistente la fisurarea prin coroziune
87.040 Vopsele şi emailuri
CRA (aliaje rezistente la coroziune) şi alte aliaje
Inlocuieşte: SR EN ISO 15156-3:2004 SR EN ISO 28199-1:2010/AC:2010 A
SR EN ISO 15156-3:2004/AC:2006 CT 203
75.180.10 Maşini şi utilaje pentru exploatare şi extracţie Vopsele şi lacuri. Evaluarea proprietăţilor sistemelor de
acoperire legate de modul de aplicare. Partea 1: Vocabular
SR EN ISO 10407-2:2009/AC:2010 A relevant şi pregătirea panourilor de încercare
CT 169
91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Echipament de foraj
rotativ. Partea 2: Controlul şi clasificarea elementelor 91.060 Elemente ale construcţiilor
garniturilor de foraj utilizate
91.060.20 Acoperişuri
SR EN ISO 13500:2009/AC:2010 A
CT 169 SR EN 13501-5+A1:2010 T
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Fluide de foraj. CT 217
Specificaţii şi încercări Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie.
Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor
SR EN ISO 15463:2004/AC:2010 A acoperişurilor expuse la un foc exterior
CT 169 Inlocuieşte: SR EN 13501-5:2006
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Inspecţia la locul de SR EN 13501-5:2006/AC:2009
exploatare a burlanelor, ţevilor de extracţie şi a prăjinilor de
91.060.99 Alte elemente ale construcţiilor
foraj cu capete fără filet în stare nouă
SR EN 15080-8:2010 A
SR EN ISO 17078-2:2008/AC:2010 A
CT 217
CT 169
Aplicaţie extinsă a rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc.
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Echipamente de foraj
Partea 8: Grinzi
şi extracţie. Partea 2: Dispozitive de reglare a vitezei de
curgere pentru racorduri cu deschidere laterală 91.100 Materiale de construcţii
75.180.20 Maşini şi utilaje pentru prelucrarea petrolului 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
SR EN ISO 28300:2008/AC:2010 A SR EN 14353+A1:2010 T
CT 169 CT 111
Industriile petrolului, petrochimiei şi gazelor naturale. Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la
Ventilarea rezervoarelor de depozitare la presiune atmosferică plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de
şi la joasă presiune încercare
Inlocuieşte: SR EN 14353:2008
77 METALURGIE
77.080 Metale feroase 91.100.15 Materiale şi produse minerale

77.080.10 Fonte SR EN 933-11:2009/AC:2010 A


CT 321
SR EN 10349:2010 A Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
CT 47 agregatelor. Partea 11: Încercare de clasificare a
Oţeluri turnate. Piese turnate din oţel austenitic cu mangan componentelor agregatelor grosiere reciclate

8
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare 91.140.70 Instalaţii sanitare


SR EN ISO 9047:2010 A SR EN 60745-2-21:2010 A
CT 335 CT 255
Construcţii imobiliare. Produse pentru îmbinări. Determinarea Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
proprietăţilor de aderenţă/coeziune ale chiturilor la temperaturi Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru curăţătoare
variabile Inlocuieşte: SR EN 60745-2-21:2008
SR EN ISO 9047:2010/AC:2010 A 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL.
CT 335 ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT
Construcţii imobiliare. Produse pentru îmbinări. Determinarea PENTRU SPORT
proprietăţilor de aderenţă/coeziune ale chiturilor la temperaturi
97.030 Aparate electrocasnice în general
variabile
SR EN 61770:2010 A
91.140 Instalaţii în clădiri
CT 239
91.140.10 Sisteme de încălzire centrale Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apă.
Prescripţii pentru evitarea returului apei prin sifonaj şi
SR EN 13941:2009/AC:2010 A defectarea ansamblurilor de racordare
CT 302 Inlocuieşte: SR EN 61770:2001
Proiectarea şi instalarea sistemelor de conducte preizolate SR EN 61770:2001/A1:2004
lipite pentru reţele subterane de apă caldă SR EN 61770:2001/A2:2006
91.140.40 Sisteme de alimentare cu gaz SR EN 81346-1:2010 A
SR EN 14459:2008/AC:2010 A CT 2
CT 305 Sisteme industriale, instalaţii şi echipamente şi produse
industriale. Principii de structurare şi identificări de referinţă.
Funcţii de comandă a sistemelor electronice pentru
Partea 1: Reguli de bază
arzătoarele cu gaz şi aparatele cu gaz. Metode de clasificare
şi evaluare Inlocuieşte: SR EN 61346-1:1998
Inlocuieşte: SR EN 14459:2008/AC:2009 SR EN 81346-2:2010 A
91.140.50 Sisteme de alimentare cu energie electrică CT 2
Sisteme industriale, instalaţii şi echipamente şi produse
SR EN 50174-2:2010 A industriale. Principii de structurare şi identificări de referinţă.
CT 207 Partea 2: Clasificarea obiectelor şi coduri pentru clase
Tehnologia informaţiei. Instalarea cablării. Inlocuieşte: SR EN 61346-2:2004
Partea 2: Planificare şi practici pentru instalare în interiorul
clădirilor 97.100 Aparate de încălzit de uz casnic, industrial şi
Inlocuieşte: SR EN 50174-2:2002 comercial
97.100.20 Aparate de încălzit cu gaz
SR HD 60364-7-729:2010 A
CT 136 SR EN 14459:2008/AC:2010 A
Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-729: Prescripţii CT 305
pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Pasaje de Funcţii de comandă a sistemelor electronice pentru
funcţionare şi de întreţinere arzătoarele cu gaz şi aparatele cu gaz. Metode de clasificare
şi evaluare
91.140.60 Sisteme de alimentare cu apă
Inlocuieşte: SR EN 14459:2008/AC:2009
SR EN 61770:2010 A
97.140 Mobilă
CT 239
Aparate electrice racordate la reţeaua de alimentare cu apă. SR EN 1335-3:2009/AC:2010 A
Prescripţii pentru evitarea returului apei prin sifonaj şi CT 118
defectarea ansamblurilor de racordare Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou.
Inlocuieşte: SR EN 61770:2001 Partea 3: Metode de încercare
SR EN 61770:2001/A1:2004
SR EN 61770:2001/A2:2006

SR EN 81346-1:2010 A
CT 2
Sisteme industriale, instalaţii şi echipamente şi produse
industriale. Principii de structurare şi identificări de referinţă.
Partea 1: Reguli de bază
Inlocuieşte: SR EN 61346-1:1998

SR EN 81346-2:2010 A
CT 2
Sisteme industriale, instalaţii şi echipamente şi produse
industriale. Principii de structurare şi identificări de referinţă.
Partea 2: Clasificarea obiectelor şi coduri pentru clase
Inlocuieşte: SR EN 61346-2:2004

9
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

STANDARDE ANULATE

Standardele române de mai jos au fost anulate în luna Martie 2010, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de
anulare.

Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate şi standardele înlocuitoare.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, 01.040.33 Telecomunicaţii. Tehnici audio şi video


STANDARDIZARE. DOCUMENTARE (Vocabulare)
01.020 Terminologie (principii şi coordonare) STAS CEI 60574-2-92
Echipamente şi sisteme audio-vizuale, video şi de televiziune.
SR ISO 704:2008 Partea 2: Definirea termenilor generali
Activitatea în domeniul terminologiei. Principii şi metode
01.040.35 Tehnologia informaţiei. Echipamente de birou
01.040 Vocabulare (Vocabulare)
01.040.03 Servicii. Organizarea întreprinderilor, SR ISO 2382-5:1994
management şi calitate . Administrare.
Sisteme de prelucrare a informaţiei. Vocabular.
Transport. Sociologie. (Vocabulare)
Partea 05: Reprezentarea datelor
SR ISO 8908:1996
SR ISO/CEI 2382-7:1994
Bănci şi servicii financiare conexe. Vocabular şi elemente de
date Tehnologia informaţiei. Vocabular. Partea 07: Programarea
calculatoarelor
SR ENV 13712:2002
01.040.39 Mecanică de precizie. Giuvaergerie
Servicii poştale. Formulare. Vocabular armonizat (Vocabulare)
01.040.13 Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate. SR ISO 6426-2:1995
(Vocabulare)
Vocabular de orologerie. Partea 2: Definiţii tehnico-comerciale
SR ISO 6107-1:1997
01.040.43 Vehicule rutiere (Vocabulare)
Calitatea apei. Vocabular. Partea 1
SR ISO 2542:1996
SR ISO 6107-2:1997 Motoare cu combustie internă. Aprindere prin bujii.
Calitatea apei. Vocabular. Partea 2 Terminologie
SR ISO 6107-5:1998 SR ISO 4092:1995
Calitatea apei. Vocabular. Partea 5 Vehicule rutiere. Sisteme de diagnosticare pentru automobile.
Terminologie
SR ISO 11074-1:1999
Calitatea solului. Vocabular. Partea 1: Termeni şi definiţii SR ISO 6518-1:1995
referitoare la protecţia şi poluarea solului Sisteme de aprindere. Partea 1: Terminologie
SR ISO 11074-2:2001 SR ISO 6621-1:1994
Calitatea solului. Vocabular. Partea 2: Termeni şi definiţii Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston.
privind eşantionarea Partea 1: Terminologie
01.040.17 Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice SR ISO 6622-1:1995
(Vocabulare)
Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston.
SR ISO 2041:1994 Partea 1: Segmenţi rectangulari
Vibraţii şi şocuri. Vocabular
SR ISO 7876-4:1999
01.040.21 Sisteme şi componente mecanice de uz general Echipament de injecţie a combustibilului. Terminologie.
(Vocabulare) Partea 4: Conducte şi racorduri de înaltă presiune

SR ISO 1081:1996 01.040.47 Construcţii navale şi structuri maritime


Transmisii prin curele trapezoidale. Terminologie (Vocabulare)

01.040.23 Sisteme pentru fluide şi componente de uz SR ISO 3828:1994


general (Vocabulare) Construcţii navale şi structuri maritime. Mecanisme de punte.
Vocabular
SR ISO 5598:1998
Acţionări hidraulice şi pneumatice. Vocabular 01.040.53 Instalaţii pentru manipularea materialelor
(Vocabulare)
01.040.25 Tehnici de fabricare (Vocabulare)
SR ISO 4306-1:1998
SR ISO 5391:1998 Instalaţii de ridicat. Vocabular. Partea 1: Generalităţi
Maşini pneumatice portative şi maşini pneumatice. Vocabular
SR ISO 6747+A1:1996
SR CR 14599:2003 Maşini de terasament. Tractoare. Terminologie şi condiţii
Termeni şi definiţii pentru sudare în relaţie cu EN 1792 comerciale

SR CEI 61297:1998 SR ISO 7132:1999


Sisteme de comandă a proceselor industriale. Clasificarea Maşini de terasament. Dumpere. Terminologie şi condiţii
regulatoarelor adaptive în vederea evaluării lor comerciale
Înlocuit prin: SR EN 61297:2002

10
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

01.040.55 Ambalaje şi distribuirea mărfurilor (Vocabulare) SR ISO 31-9:1995


Mărimi şi unităţi. Partea 9: Fizică atomică şi nucleară
SR ISO 2569:1998
Dopuri de plută. Vocabular SR ISO 1000:1995
Unităţi SI şi recomandări pentru utilizarea multiplilor şi
01.040.59 Industria textilă şi industria pielăriei
submultiplilor lor zecimali precum şi a altor unităţi
(Vocabulare)
SR ISO 2076:2003 SR HD 60027-3:2004
Materiale textile. Fibre chimice. Denumiri generice Simboluri literale utilizate în electrotehnică. Partea 3: Mărimi
logaritmice şi conexe şi unităţi
SR ISO 2424:2001 Înlocuit prin: SR EN 60027-3:2007
Acoperitoare textile de sol. Vocabular
01.070 Codificare prin culori
SR ISO 9947:1996 SR EN ISO 14726-1:2002
Maşini pentru industria textilă. Maşini de răsucit cu dublă Nave şi tehnologie maritimă. Culori pentru identificarea
torsiune. Vocabular lichidelor vehiculate în instalaţiile cu tubulaturi.
01.040.65 Agricultură (Vocabulare) Partea 1: Culori principale şi fluide

SR ISO 6531:1996 SR EN 60446:2003


Maşini forestiere. Ferăstraie portabile cu lanţ. Vocabular Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-
maşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor
SR ISO 6814:1996 prin culoare sau prin reper numeric
Utilaj forestier. Maşini mobile şi autopropulsate. Vocabular Înlocuit prin: SR EN 60446:2008
pentru identificare
01.075 Simboluri literale
SR ISO 6816:1996
SR HD 60027-3:2004
Utilaj forestier. Trolii. Clasificare şi terminologie
Simboluri literale utilizate în electrotehnică. Partea 3: Mărimi
SR ISO 7112:1996 logaritmice şi conexe şi unităţi
Maşini forestiere. Ferăstraie portabile pentru peluze. Înlocuit prin: SR EN 60027-3:2007
Vocabular
01.080 Simboluri grafice
01.040.79 Industria lemnului (Vocabulare)
01.080.10 Simboluri grafice pentru informare publică
SR ISO 2569:1998
SR ISO 7001+A1:2002
Dopuri de plută. Vocabular
Simboluri grafice destinate informării publicului
01.040.83 Industria cauciucului şi a materialelor plastice.
01.080.20 Simboluri grafice utilizate pe echipamente
(Vocabulare)
specifice
SR ISO 1382:2002
SR ISO 8999:1995
Cauciuc. Vocabular
Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Simboluri
01.040.85 Industria hârtiei (Vocabulare) grafice

SR ISO 4046:1995 01.080.30 Simboluri grafice utilizate în desene, scheme,


Hârtie, carton, celuloze şi termeni conecşi. Vocabular planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi
clădiri şi în documentaţia tehnică a produselor
01.060 Mărimi şi unităţi din domeniu

SR ISO 31-0:1994 SR ISO 4067-6:1996


Mărimi şi unităţi. Partea 0: Principii generale Desene tehnice. Instalaţii. Partea 6: Simboluri grafice pentru
sisteme de alimentare cu apă şi canalizare îngropate
SR ISO 31-10:1995
Mărimi şi unităţi. Partea 10: Reacţii nucleare şi radiaţii 01.080.99 Alte simboluri grafice
ionizante
SR ISO 15223:2002
SR ISO 31-11:1995 Dispozitive medicale. Simboluri care se utilizează cu etichete,
Mărimi şi unităţi. Partea 11: Semne şi simboluri matematice cu etichetarea şi informaţiile furnizate în legătură cu dispozitivele
utilizare în ştiinţele fizice şi în tehnică medicale

SR ISO 31-12:1995 01.100 Desene tehnice


Mărimi şi unităţi. Partea 12: Numere caracteristice 01.100.01 Desene tehnice în general
SR ISO 31-13:1995 STAS ISO 406-91
Mărimi şi unităţi. Partea 13: Fizica stării solide Desene tehnice. Tolerarea dimensiunilor liniare şi unghiulare
SR ISO 31-5:1995 SR ISO 7573:1994
Mărimi şi unităţi. Partea 5: Electricitate şi magnetism Desene tehnice. Tabel de componenţă
SR ISO 31-6:1995 01.100.20 Desene tehnice utilizate în construcţia
Mărimi şi unităţi. Partea 6: Lumină şi radiaţii electromagnetice mecanică
conexe
SR ISO 2692:1996
SR ISO 31-7:1995 Desene tehnice. Tolerare geometrică. Principiul maximumului
Mărimi şi unităţi. Partea 7: Acustică de material
Înlocuit prin: SR EN ISO 80000-8:2007 Înlocuit prin: SR EN ISO 2692:2007

SR ISO 31-8:1995
Mărimi şi unităţi. Partea 8: Chimie fizică şi fizică moleculară

11
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 2692:1996/A1:1996 SR EN 50103:2001


Desene tehnice. Tolerare geometrică. Principiul maximumului Ghid pentru aplicarea EN 29001, EN 46001 şi EN 29002, EN
de material. Modificarea 1: Condiţia minimumului de material 46002 pentru industria dispozitivelor medicale active (inclusiv
Înlocuit prin: SR EN ISO 2692:2007 implantabile active)

SR ISO 3040:1994 03.120.20 Certificarea produselor şi a întreprinderilor.


Desene tehnice. Cotare şi tolerare. Conuri Evaluarea conformităţii

SR ISO 10579:1996 SR GHID ISO/CEI 7:2006


Desene tehnice. Cotare şi tolerare. Piese nerigide Linii directoare pentru redactarea standardelor utilizabile
pentru evaluarea conformităţii
01.100.30 Desene pentru construcţii
SR EN 45503:2002
SR EN ISO 4066:2002 Standard de atestare pentru evaluarea procedurilor de
Desene de clădiri şi construcţii civile. Extrase de armături acordare a contractului pentru entităţile care operează în
Înlocuit prin: SR EN ISO 3766:2004 sectoarele apă, energie, transport şi telecomunicaţii

SR ISO 4066:1996 03.240 Servicii poştale


Desene de clădiri şi construcţii civile. Extrase de armături
SR ENV 13712:2002
Înlocuit prin: SR EN ISO 3766:2004
Servicii poştale. Formulare. Vocabular armonizat
SR ISO 4066:1996/A99:2002
SR ENV 14014:2002
Desene de clădiri şi construcţii civile. Extrase de armături
Servicii poştale. Poştă hibridă. Definiţii de tip de document
SR ISO 4067-6:1996 între consumator şi operator. Ansamblu comun de marcatori
Desene tehnice. Instalaţii. Partea 6: Simboluri grafice pentru impliciţi
sisteme de alimentare cu apă şi canalizare îngropate
SR CEN/TR 14709:2004
01.120 Standardizare. Reguli generale Servicii poştale. Calitatea serviciului. Ghid pentru
implementarea EN 13850
SR ISO 704:2008
Activitatea în domeniul terminologiei. Principii şi metode 07 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE

01.140 Ştiinţa informaţiei. Editare 07.100 Microbiologie

01.140.20 Ştiinţa informaţiei 07.100.99 Alte standarde referitoare la microbiologie

SR ISO 10957:1996 SR ISO 10718:1998


Informare şi documentare. Număr internaţional standardizat Dopuri de plută. Numărarea unităţilor care formează colonii de
pentru muzică (ISMN) drojdii, mucegaiuri şi bacterii capabile să se dezvolte într-un
mediu alcoolic
03 SERVICII. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII,
MANAGEMENT ŞI CALITATE. ADMINISTRARE. 11 MEDICINĂ
TRANSPORT. SOCIOLOGIE 11.020 Medicină şi echipamente pentru îngrijire medicală
03.060 Finanţe. Bănci. Sisteme monetare. Asigurări în general

SR ISO 8908:1996 SR CR 14230:2003


Bănci şi servicii financiare conexe. Vocabular şi elemente de Nomenclator general al dispozitivelor medicale în scopul
date reglementării schimburilor de date

SR ISO 9362:1997 11.040 Echipament medical


Operaţiuni bancare. Mesaje bancare teletransmise. Cod de 11.040.01 Echipament medical în general
identificare a băncilor
SR ISO 15223:2002
SR ISO 10043:1997 Dispozitive medicale. Simboluri care se utilizează cu etichete,
Operaţiuni bancare şi servicii financiare conexe. Schimb de etichetarea şi informaţiile furnizate în legătură cu dispozitivele
informaţii. Formular pentru ordinul de încasare (INCASSO) medicale
SR ISO 10044:1997 SR EN 50103:2001
Operaţiuni bancare şi servicii financiare conexe. Schimb de Ghid pentru aplicarea EN 29001, EN 46001 şi EN 29002, EN
informaţii. Formular pentru acreditivul documentar 46002 pentru industria dispozitivelor medicale active (inclusiv
implantabile active)
SR ISO 10383:1997
Coduri pentru burse de valori şi pieţe reglementare. Coduri 11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraţie şi
pentru identificarea pieţelor (MIC) reanimare

03.120 Calitate SR EN 13014:2003


Racorduri pentru tuburile de prelevare a gazelor
03.120.01 Calitate în general echipamentului de anestezie şi respiraţie
SR CEI 60605-3-2:2008
SR EN 13014:2003/AC:2003
Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 3-2: Condiţii Racorduri pentru tuburile de prelevare a gazelor
de încercare preferenţiale. Echipamente pentru utilizare
echipamentului de anestezie şi respiraţie
staţionară în spaţii protejate la intemperii. Grad ridicat de
simulare SR EN ISO 14937:2003
03.120.10 Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii.
Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare,
SR ISO IWA 4:2007 desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de
Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru sterilizare pentru dispozitivele medicale
aplicarea ISO 9001:2000 în guvernarea locală Înlocuit prin: SR EN ISO 14937:2010

12
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

11.040.20 Echipament pentru transfuzii, perfuzii şi injecţii 13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE
SR EN ISO 8362-1:2004 13.020 Protecţia mediului
Recipiente şi accesorii pentru produse injectabile.
13.020.10 Managementul mediului
Partea 1: Flacoane de sticlă trasă
SR ISO/TR 14032:2005
SR EN ISO 10555-5:2003/AC:2003
Management de mediu. Exemple de evaluări ale performanţei
Catetere intravasculare sterile, de unică utilizare. de mediu - EPM
Partea 5: Catetere periferice cu ac intern
13.030 Deşeuri
11.040.50 Echipament radiologic
13.030.50 Reciclarea deşeurilor
SR EN 60601-2-9:2003
Aparate electromedicale. Partea 2-9: Cerinţe particulare de SR CR 13688:2002
securitate pentru dozimetre în contact cu pacientul, cu Ambalaje. Reciclarea materialelor. Raport asupra exigenţelor
detectoare de radiaţii conectate electric, utilizate în referitoare la substanţele şi la materialele destinate evitării
radioterapie tuturor obstacolelor în calea reciclării
SR EN 61223-2-6:2001 13.040 Calitatea aerului
Încercai de evaluare şi de rutină în serviciile de imagistică
medicală. Partea 2-6: Încercări de constanţă. Echipamente cu 13.040.20 Aer ambiant
radiaţii X pentru tomografie computerizată SR ISO/TR 4227:2001
Înlocuit prin: SR EN 61223-2-6:2007 Aer înconjurător. Planificarea controlului calităţii aerului
11.040.70 Echipament oftalmologic înconjurător

SR EN ISO 8612:2003 13.040.30 Aerul la locul de muncă


Instrumente oftalmice. Tonometre SR ISO 8518:2001
Înlocuit prin: SR EN ISO 8612:2010 Aerul locurilor de muncă. Determinarea conţinutului de plumb
din particule şi din compuşi ai plumbului. Metoda prin
SR EN ISO 11980:2002 spectrometrie de absorbţie atomică în flacără
Optică oftalmică. Lentile de contact şi produse de îngrijire a
lentilelor de contact. Ghid pentru investigaţii clinice SR ENV 13936:2002
Înlocuit prin: SR EN ISO 11980:2010 Atmosfera locului de muncă. Determinarea agenţilor chimici
prezenţi în amestecuri de particule în suspensie şi vapori.
11.060 Stomatologie Cerinţe şi metode de determinare
11.060.10 Materiale dentare
13.040.40 Emisii de la surse fixe
SR EN ISO 4049:2002
SR EN ISO 15011-2:2004
Stomatologie. Materiale pentru obturaţie, restaurare şi fixare,
Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de
pe bază de polimeri
laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la
Înlocuit prin: SR EN ISO 4049:2010 sudarea cu arc electric. Partea 2: Determinarea gradului de
11.080 Sterilizare şi dezinfectare emisie a gazelor, cu excepţia ozonului
Înlocuit prin: SR EN ISO 15011-2:2010
11.080.01 Sterilizare şi dezinfectare în general
13.040.50 Emisii de gaze de eşapament
SR EN ISO 14937:2003/AC:2004
Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. SR EN ISO 8178-1:2001
Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare, Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea
desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de emisiilor din gazele de evacuare. Partea 1: Măsurarea
sterilizare pentru dispozitivele medicale emisiilor de gaze şi de particule pe standul de încercare
Înlocuit prin: SR EN ISO 14937:2003/AC:2005
SR EN ISO 14937:2010 SR EN ISO 8178-2:2000
Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea
SR EN ISO 14937:2003/AC:2005 emisiilor din gazele de evacuare. Partea 2: Măsurarea
Sterilizarea produselor medicale pentru îngrijirea sănătăţii. emisiilor de gaze şi de particule, pe teren
Cerinţe generale pentru caracterizarea agentului de sterilizare,
desfăşurarea, validarea şi controlul de rutină al proceselor de SR EN ISO 8178-4:2001
sterilizare pentru dispozitivele medicale Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea
Înlocuit prin: SR EN ISO 14937:2010 emisiilor din gazele de evacuare. Partea 4: Cicluri de
încercare pentru diferite aplicaţii ale motoarelor
11.120 Farmacie
SR EN ISO 8178-5:2003
11.120.20 Pansamente şi comprese Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea
emisiilor din gazele de evacuare. Partea 5: Combustibili
SR ENV 12718:2003 utilizaţi la încercare
Ciorapi medicinali pentru compresie
SR EN ISO 8178-6:2001
SR ENV 12719:2003 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea
Ciorapi medicinali profilactici antitromboză emisiilor din gazele de evacuare. Partea 6: Raport de
încercare şi rezultatele măsurărilor
11.200 Controlul naşterilor. Contraceptive mecanice

SR EN ISO 4074:2003/AC:2005 SR ISO 8528-1:2004


Prezervative din latex de cauciuc natural. Cerinţe şi metode Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare
de încercare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Partea 1: Aplicaţii,
caracteristici şi performanţe

13
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

13.060 Calitatea apei SR ISO 11074-1:1999


Calitatea solului. Vocabular. Partea 1: Termeni şi definiţii
13.060.01 Calitatea apei în general
referitoare la protecţia şi poluarea solului
SR ISO 5667-17:2005
SR ISO 11074-2:2001
Calitatea apei. Prelevare. Partea 17: Ghid de prelevare a
materiilor solide în suspensie Calitatea solului. Vocabular. Partea 2: Termeni şi definiţii
privind eşantionarea
SR ISO 5667-5:1998
13.080.10 Proprietăţi chimice ale solurilor
Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea
apei potabile şi apei utilizate în industria alimentară şi de SR ISO 10390:1999
băuturi Calitatea solului. Determinarea pH-ului
SR ISO 6107-1:1997 SR ISO/TR 11046:1997
Calitatea apei. Vocabular. Partea 1 Calitatea solului. Determinarea uleiurilor minerale. Metoda prin
spectrometrie în infraroşu şi metoda prin cromatografie în fază
SR ISO 6107-2:1997 gazoasă
Calitatea apei. Vocabular. Partea 2
SR ISO 11464:1998
SR ISO 6107-5:1998 Calitatea solului. Pretratamentul eşantioanelor pentru
Calitatea apei. Vocabular. Partea 5 analizele fizico-chimice
SR ISO 7890-1:1998 13.080.20 Proprietăţi fizice ale solurilor
Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi.
Partea 1: Metoda spectrometrică cu 2,6 dimetil fenol SR ISO 11277:2000
Calitatea solului. Determinarea distribuţiei după mărime a
SR ISO 8466-2:1999 particulelor din materialul mineral al solurilor. Metoda prin
Calitatea apei. Etalonarea şi evaluarea metodelor de analiză cernere şi sedimentare
şi estimarea caracteristicilor de performanţă.
Partea 2: Strategia de etalonare pentru funcţii de etalonare 13.080.30 Proprietăţi biologice ale solurilor
neliniare de gradul doi
SR ISO 11269-2:1999
13.060.10 Apă din resurse naturale Calitatea solului. Determinarea efectelor poluanţilor asupra
florei solului. Partea 2: Efectul substanţelor chimice asupra
SR ISO 5667-11:2000 răsăririi şi creşterii plantelor superioare
Calitatea apei. Prelevare. Partea 11: Ghid general pentru
prelevarea apelor subterane 13.100 Securitate profesională. Igienă industrială

13.060.45 Examinarea apei în general SR EN ISO 15011-1:2003


Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de
SR ISO 5667-11:2000 laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la
Calitatea apei. Prelevare. Partea 11: Ghid general pentru sudarea cu arc electric. Partea 1: Determinarea gradului de
prelevarea apelor subterane emisie şi prelevarea pentru analiza particulelor de fum
Înlocuit prin: SR EN ISO 15011-1:2010
13.060.50 Determinarea substanţelor chimice din apă
13.110 Securitatea maşinilor şi aparatelor
SR ISO 7150-2:2001
Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. SR CEI 61508-1:2001
Partea 2: Metoda spectrometrică automată Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice
programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe
SR ISO 7890-1:1998 generale
Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. Înlocuit prin: SR EN 61508-1:2002
Partea 1: Metoda spectrometrică cu 2,6 dimetil fenol
SR CEI 61508-1:2001/A99:2002
SR ISO 7890-2:2000
Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice
Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe
Partea 2: Metoda spectrometrică cu 4-fluorfenol, după distilare generale
13.060.60 Determinarea proprietăţilor fizice ale apei
SR CEI 61508-5:2001
SR ISO 9696:1996 Securitatea funcţională a sistemelor
Calitatea apei. Măsurarea activităţii alfa globale la apă electrice/electronice/electronice programabile referitoare la
nesalină. Metoda prin reziduu securitate. Partea 5: Exemple de metode de determinare a
nivelurilor de integrare a securităţii
SR ISO 9697:1996 Înlocuit prin: SR EN 61508-5:2002
Calitatea apei. Măsurarea activităţii beta globale la apa
nesalină 13.180 Ergonomie

SR ISO 10703:2001 SR EN ISO 9241-4[1998/AC:2000]:2004/AC:2004


Calitatea apei. Determinarea activităţii volumice a Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
radionuclizilor prin spectrometrie gama de înaltă rezoluţie prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 4: Cerinţe
pentru tastaturi
13.080 Calitatea solului. Pedologie Înlocuit
SR EN ISO 9241-4[1998/AC:2002]:2004/AC:2004
prin:
13.080.01 Calitatea solului şi pedologie în general
SR EN ISO 9241-7:2003
SR ISO 10381-6:1997
Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
Calitatea solului. Eşantionare. Partea 6: Linii directoare pentru prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 7: Cerinţe
colectarea, manipularea şi conservarea solurilor destinate pentru afişaje cu reflexii
unui studiu în laborator a proceselor microbiene aerobe Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009
SR EN ISO 9241-303:2009
SR EN ISO 9241-305:2009
SR EN ISO 9241-307:2009
14
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR EN ISO 9241-8:2003 SR EN 13501-4:2007


Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată Clasificarea în funcţie de comportarea la foc a produselor şi
prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 8: Cerinţe elementelor de construcţie. Partea 4: Clasificare folosind
privind culorile afişate rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc a componentelor
Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009 sistemelor de control al fumului
SR EN ISO 9241-303:2009 Înlocuit prin: SR EN 13501-4+A1:2010
SR EN ISO 9241-305:2009
SR EN 13501-5:2006
SR EN ISO 13406-1:2003 Clasificare la foc a produselor pentru construcţii şi a
Prescripţii ergonomice pentru activitatea desfăşurată prin elementelor de construcţie. Partea 5: Clasificare pe baza
intermediul videoterminalelor cu ecrane plate. rezultatelor încercărilor acoperişurilor la expunerea la un foc
Partea 1: Introducere exterior
Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009 Înlocuit prin: SR EN 13501-5+A1:2010
SR EN ISO 9241-305:2009
SR EN 13501-5:2006/AC:2009
SR EN ISO 13406-2:2002 Clasificare la foc a produselor pentru construcţii şi a
Prescripţii ergonomice pentru activitatea desfăşurată prin elementelor de construcţie. Partea 5: Clasificare pe baza
intermediul videoterminalelor cu ecrane plate. rezultatelor încercărilor acoperişurilor la expunere la un foc
Partea 2: Prescripţii ergonomice pentru ecrane plate exterior
Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009 Înlocuit prin: SR EN 13501-5+A1:2010
SR EN ISO 9241-303:2009
SR EN ISO 9241-305:2009 13.230 Protecţia contra exploziilor
SR EN ISO 9241-307:2009
SR EN 14853:2006
SR EN 29241-3:1995/A1:2003 Flacoane pentru aerosoli. Încercare de inflamare în spaţiu
Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată închis
prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 3: Prescripţii 13.260 Protecţia contra electrocutării
referitoare la ecranele de vizualizare
Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009 SR CEI 61200-413:2005
SR EN ISO 9241-303:2009 Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 413: Protecţia împotriva
SR EN ISO 9241-304:2009 atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării
SR EN ISO 9241-305:2009
SR EN ISO 9241-307:2009 13.280 Protecţia contra radiaţiilor

13.220 Protecţia contra incendiilor SR ISO 2919:1996


Surse închise de radiaţii nucleare. Clasificare
13.220.10 Lupta contra incendiilor
SR ISO 6961:1998
SR EN 3-3:1997 Încercarea de lixiviere pe termen lung a formelor de deşeuri
Stingătoare de incendiu portative. Construcţie, rezistenţă la radioactive solidificate
presiune, încercări mecanice
SR ISO 9696:1996
13.220.40 Comportamentul la foc şi inflamabilitatea
Calitatea apei. Măsurarea activităţii alfa globale la apă
materialelor şi produselor
nesalină. Metoda prin reziduu
SR ISO 1210:1993
SR ISO 9697:1996
Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor de
Calitatea apei. Măsurarea activităţii beta globale la apa
inflamabilitate ale materialelor plastice sub formă de epruvete
mici supuse unei flăcări mici nesalină

SR ISO 10703:2001
SR EN 14851:2006
Calitatea apei. Determinarea activităţii volumice a
Flacoane pentru aerosoli. Încercare de inflamare pentru
produsele spumante în aerosoli radionuclizilor prin spectrometrie gama de înaltă rezoluţie

SR ISO 11934:2000
SR EN 14852:2006
Radiaţie X şi gama. Dozimetre de buzunar tip condensator, cu
Flacoane pentru aerosoli. Determinarea distanţei de inflamare
a jetului pulverizat citire directă sau indirectă
13.300 Protecţia contra produselor periculoase
13.220.50 Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor
de construcţii SR EN 13094:2008/AC:2009
SR EN 13501-1:2007 Cisterne destinate transportului materialelor periculoase.
Cisterne metalice cu o presiune de lucru mai mică sau egală
Clasificare în funcţie de comportarea la foc a produselor şi
cu 0,5 bar. Proiectare şi construcţie
elementelor de construcţie. Partea 1: Clasificare folosind
rezultatele încercărilor de reacţie la foc Înlocuit prin: SR EN 13094:2008/AC:2010
Înlocuit prin: SR EN 13501-1+A1:2010 13.310 Protecţia împotriva crimei
SR EN 13501-2:2008 SR CLC/TS 50131-7:2007
Clasificarea în funcţie de comportarea la foc a produselor şi Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracţiei.
elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind Partea 7: Ghid de aplicare
rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia
produselor utilizate în instalaţiile de ventilare 13.340 Echipament de protecţie individuală
Înlocuit prin: SR EN 13501-2+A1:2010
13.340.20 Echipamente de protecţie a capului
SR EN 13501-3:2006
SR EN 207:2003/A1:2003/AC:2005
Clasificare la foc a produselor pentru construcţii şi a
Protecţie individuală a ochilor. Filtre şi protectori ai ochilor
elementelor de construcţie. Partea 3: Clasificare pe baza
împotriva radiaţiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)
rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc pentru produse şi
elemente utilizate în instalaţii tehnice ale construcţiilor:
conducte rezistente la foc şi clapete rezistente la foc
Înlocuit prin: SR EN 13501-3+A1:2010
15
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

13.340.30 Dispozitive de protecţie respiratorie SR EN 60651:2002/A1:2002


Sonometre
SR EN 143:2002/AC:2003
Înlocuit prin: SR EN 61672-2:2004
Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Cerinţe,
încercări, marcare SR EN 60651:2002/A2:2003
Înlocuit prin: SR EN 143:2002/AC:2006 Sonometre
17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE Înlocuit prin: SR EN 61672-2:2004

17.020 Metrologie şi măsurări în general SR EN 60804:2002


Sonometre integratoare. Mediatoare
SR ISO 8322-1:1995 Înlocuit prin: SR EN 61672-2:2004
Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
determinare a preciziei de utilizare. Partea 1: Teorie SR EN 61027:2003
Aparate pentru măsurarea impedanţei/admitanţei acustice
17.040 Măsurări de lungimi şi unghiulare aurale
17.040.30 Mijloace de măsurare Înlocuit prin: SR EN 60645-5:2005

SR ISO 8322-2:1995 SR EN 61161:2001


Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de Măsurarea puterii ultrasonice în lichide în domeniul de
determinare a preciziei de utilizare. Partea 2: Rulete de frecvenţă de la 0,5 MHz până la 25 MHz
măsurat Înlocuit prin: SR EN 61161:2007

SR ISO 8322-7:1995 SR EN 61161:2001/A1:2004


Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de Măsurarea puterii ultrasonice în lichide în gama de frecvenţe
determinare a preciziei de utilizare. Partea 7: Instrumente de la 0,5 MHz la 25 MHz
utilizate pentru trasare Înlocuit prin: SR EN 61161:2007

SR ISO 8322-8:1995 17.160 Vibraţii, şocuri şi măsurări ale vibraţiilor


Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
SR ISO 2041:1994
determinare a preciziei de utilizare. Partea 8: Instrumente de
Vibraţii şi şocuri. Vocabular
măsurat distanţe prin unde până la 150 m
17.120 Mijloace de măsurare a debitului fluidelor SR ISO 6954:1996
Vibraţii şi şocuri mecanice. Principii generale pentru evaluarea
17.120.10 Măsurarea debitului în conducte închise globală a vibraţiilor la bordul navelor comerciale
SR ISO 10790:1998 17.180 Optică şi măsurări optice
Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Debitmetre
masice cu efect Coriolis 17.180.30 Instrumente optice de măsurare
Înlocuit prin: SR ISO 10790+A1:2010 SR ISO 8322-3:1995
17.120.20 Măsurarea debitului în conducte deschise Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
determinare a preciziei de utilizare. Partea 3: Instrumente
SR ENV 14028:2002 optice de nivelment
Hidrometrie. Utilizarea şi calibrarea moriştilor hidrometrice
SR ISO 8322-4:1995
17.140 Acustică şi măsurări acustice Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
determinare a preciziei de utilizare. Partea 4: Teodolite
17.140.20 Zgomot emis de maşini şi echipamente
SR ISO 8322-5:1995
SR ISO/TR 7849:1996
Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
Acustică. Estimarea zgomotului aerian emis de maşini prin determinare a preciziei de utilizare. Partea 5: Instrumente
măsurarea vibraţiilor optice de verticalizare
SR ISO 9207:2003 SR ISO 8322-6:1995
Ferăstraie portabile cu lanţ echipate cu motor cu ardere Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
internă. Determinarea nivelurilor de putere acustică. Metoda determinare a preciziei de utilizare. Partea 6: Instrumente cu
tehnică (clasa 2) laser
Înlocuit prin: SR EN ISO 22868:2009
17.220 Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi
SR ISO 10884:2003 magnetice
Maşini portabile de tăiat arbuşti şi maşini portabile de tuns
iarbă, echipate cu motor cu ardere internă. Determinarea 17.220.01 Electricitate. Magnetism. Aspecte generale
nivelurilor de putere acustică. Metodă tehnică (clasa 2)
SR EN 50147-2:1999
Înlocuit prin: SR EN ISO 22868:2009
Camere anecoice. Partea 2: Posibilitatea utilizării ca
17.140.30 Zgomot emis de mijloace de transport amplasament de încercare alternativ în ceea ce priveşte
atenuarea sa
SR ISO 7188:1996
Acustică. Măsurarea zgomotului emis de autoturisme în 17.220.99 Alte standarde referitoare la electricitate şi
condiţii reprezentative pentru conducerea urbană magnetism

17.140.50 Electroacustică SR EN 61074:2004


Determinarea căldurilor şi temperaturilor de topire şi de
SR HD 450.11 S1:2003 cristalizare a materialelor electroizolante prin analiza
Aparate de corecţie auditivă. Partea 11: Simboluri şi alte calorimetrică diferenţială
marcări pentru aparatele de corecţie auditivă şi echipamente
asociate SR EN 61340-5-2:2002
Electrostatică. Partea 5-2: Protecţia dispozitivelor electronice
SR EN 60651:2002 împotriva fenomenelor electrostatice. Ghid de utilizare
Sonometre
Înlocuit prin: SR EN 61672-2:2004
16
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

17.240 Măsurări de radiaţii SR EN 61557-7:2002


Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune
SR HD 432 S1:2003 de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare
Definiţiile termenilor CAMAC folosiţi în publicaţiile CEI sau de supraveghere a măsurilor de protecţie.
Partea 7: Secvenţa fazelor
SR ISO 8963:1996
Înlocuit prin: SR EN 61557-7:2007
Dozimetria radiaţiilor de referinţă X şi gama pentru
radioprotecţie în intervalul de energie de la 8 keV până la 19.100 Încercări nedistructive
1,3 MeV
SR EN 12668-1:2001/A1:2005
SR EN 60601-2-9:2003 Examinări nedistructive. Caracterizarea şi verificarea
Aparate electromedicale. Partea 2-9: Cerinţe particulare de echipamentului pentru examinare ultrasonică.
securitate pentru dozimetre în contact cu pacientul, cu Partea 1: Defectoscoape
detectoare de radiaţii conectate electric, utilizate în
radioterapie 19.120 Analiza dimensională a particulelor. Cernere

19 ÎNCERCĂRI SR ISO 13319:2001


Determinarea repartiţiilor granulometrice. Metoda zonei de
19.020 Proceduri şi condiţii de încercare în general detecţie electrică
SR CEI 60605-3-2:2008 SR ISO 13320-1:2001
Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 3-2: Condiţii Analiza granulometrică. Metode prin difracţie laser.
de încercare preferenţiale. Echipamente pentru utilizare Partea 1: Principii generale
staţionară în spaţii protejate la intemperii. Grad ridicat de
simulare SR ISO 13323-1:2001
Determinarea repartiţiei granulometrice. Metode de
SR CEI 60605-3-6:2000
interacţiune a luminii cu particule singulare.
Încercare de fiabilitate a echipamentelor. Partea 3: Condiţii de Partea 1: Consideraţiuni privind interacţiunea luminii
încercare preferenţiale. Secţiunea 6: Ciclu de încercare nr.6:
Echipamente portabile de exterior. Grad redus de simulare 21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ
GENERAL
19.040 Încercări de mediu
21.020 Caracteristici şi proiectarea maşinilor, aparatelor
SR EN 133100:2003 şi echipamentelor
Module de filtre pasive de antiparazitare. Filtre pentru care nu
sunt cerute încercări de securitate SR CEI 60605-3-1:2000
Înlocuit prin: SR EN 60939-1:2005 Încercări de fiabilitate ale echipamentelor. Partea 3: Condiţii
de încercare preferenţiale. Echipamente portabile de interior.
19.080 Încercări electrice şi electronice Grad redus de simulare
SR EN 61557-1:2002 SR CEI 60605-3-2:2008
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 3-2: Condiţii
de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare de încercare preferenţiale. Echipamente pentru utilizare
sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. staţionară în spaţii protejate la intemperii. Grad ridicat de
Partea 1: Prescripţii generale simulare
Înlocuit prin: SR EN 61557-1:2007
SR CEI 60605-3-3:1999
SR EN 61557-2:2002 Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 3: Condiţii
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de încercare preferenţiale. Secţiunea 3: Echipamente pentru
de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare utilizare la loc fix, parţial la adăpostul intemperiilor. Grad de
sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. simulare redus
Partea 2: Rezistenţa de izolaţie
Înlocuit prin: SR EN 61557-2:2007 SR CEI 60605-3-5:2000
Încercări de fiabilitate ale echipamentelor. Partea 3: Condiţii
SR EN 61557-3:2002 de încercare preferenţiale. Secţiunea 5: Ciclu de încercare
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune nr.5: Echipamente montate pe vehicule de teren. Grad redus
de 1 kV c.a şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare de simulare
sau de supraveghere a măsurilor de protecţie.
Partea 3: Impedanţă de buclă SR CEI 60605-3-6:2000
Înlocuit prin: SR EN 61557-3:2007 Încercare de fiabilitate a echipamentelor. Partea 3: Condiţii de
încercare preferenţiale. Secţiunea 6: Ciclu de încercare nr.6:
SR EN 61557-4:2002 Echipamente portabile de exterior. Grad redus de simulare
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune
de 1 kV c.a şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare 21.100 Lagăre şi rulmenţi
sau de supraveghere a măsurilor de protecţie.
21.100.10 Cuzineţi
Partea 4: Rezistenţa conectoarelor de legare la pământ şi de
echipotenţializare SR ISO 4378-1:1993
Înlocuit prin: SR EN 61557-4:2007 Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii şi clasificare.
Partea 1: Proiectare, materiale pentru lagăre şi proprietăţile lor
SR EN 61557-5:2002
Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune SR ISO 4378-2:1993
de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii şi clasificare.
sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 2: Frecare şi uzare
Partea 5: Rezistenţă de legare la pământ
Înlocuit prin: SR EN 61557-5:2007 SR ISO 4378-3:1993
Lagăre cu alunecare. Termeni, definiţii şi clasificare.
Partea 3: Lubrifiere

SR ISO 4381:1993
Lagăre cu alunecare. Aliaje de plumb şi de staniu, turnate
pentru lagăre cu alunecare multistrat

17
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 4383:1994 SR ISO 9356:1996


Lagăre cu alunecare. Materiale multistrat pentru lagăre cu Asamblări de ţevi de poliolefine, cu sau fără fitinguri.
alunecare subţiri Rezistenţă la presiunea interioară. Metodă de încercare

SR ISO 4384-1:1994 23.040.20 Ţevi din materiale plastice


Lagăre cu alunecare. Încercarea de duritate a materialelor
antifricţiune. Partea 1: Materiale multistrat SR EN 638:1996
Sisteme de canalizare şi de tuburi de materiale plastice. Ţevi
SR ISO 6279:1995 de materiale termoplastice. Determinarea proprietăţilor la
Lagăre cu alunecare. Aliaj de aluminiu pentru lagăre masive tracţiune
Înlocuit prin: SR EN ISO 6259-1:2002
SR ISO 7148-1:1994
Lagăre cu alunecare. Încercarea comportării tribologice a SR ISO 1167:1993
materialelor antifricţiune. Partea 1: Încercarea comportării la Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor.
frecare şi uzare a ansamblelor material antifricţiune/material Determinarea rezistenţei la presiunea interioară
conjugat/ulei în condiţiile lubrifierii limită
SR EN 1225:2001
SR ISO/TR 10129:1998 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi de materiale
Lagăre cu alunecare. Încercarea materialelor antifricţiune. plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea
Rezistenţa la coroziune sub acţiunea lubrifianţilor, în condiţii factorului de fluaj în condiţii umede şi calculul rigidităţii inelare
statice specifică pe termen lung

SR ISO 12306:1998 SR EN 1227:2001


Lagăre cu alunecare. Măsurarea grosimii peretelui Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi de materiale
semicuzineţilor şi bucşelor subţiri plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea
deflexiei inelare relative finale, pe termen lung, în condiţii
21.100.20 Rulmenţi umede
SR ISO 5753:1995 SR ISO 2505-1:1997
Rulmenţi. Joc radial Ţevi de materiale termoplastice. Contracţia longitudinală la
cald. Partea 1: Metode de determinare
SR ISO 10317:1997
Înlocuit prin: SR EN ISO 2505:2005
Rulmenţi. Rulmenţi metrici cu role conice. Sistem de
simbolizare SR ISO 2505-2:1997
Ţevi de materiale termoplastice. Contracţia longitudinală la
21.200 Angrenaje
cald. Partea 2: Parametri de determinat
SR 915-1:1994 Înlocuit prin: SR EN ISO 2505:2005
Angrenaje. Simboluri
SR ISO 2508:1994
21.220 Transmisii prin elemente flexibile Ţevi din policolură de vinil (PVC) neplastifiată. Absorbţia de
apă. Determinare şi condiţie tehnică
21.220.10 Transmisii prin curele şi componentele lor
SR ISO 3126-93
SR ISO 254:1996
Ţevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor
Transmisii prin curele. Roţi. Calitate, starea suprafeţei şi
Înlocuit prin: SR EN ISO 3126:2005
echilibrare
SR ISO 3212:1993
SR ISO 1081:1996
Ţevi din polipropilenă. Condiţii pentru încercările de rezistenţă
Transmisii prin curele trapezoidale. Terminologie
la spargere
21.220.30 Transmisii prin lanţuri şi componentele lor
SR ISO 3213:1998
SR ISO 606:2000 Ţevi de polipropilenă (PP). Efectul timpului şi a temperaturii
Lanţuri de transmisie de precizie cu role şi zale scurte şi roţile asupra rezistenţei preconizate
de lanţ corespunzătoare
SR ISO 3477:1995
SR ISO 4347:2000 Ţevi şi racorduri de polipropilenă (PP). Masă volumică.
Lanţuri de ridicat fără spaţiu liber între eclise, articulaţii şi role Determinare şi condiţie tehnică
de transmisie
SR ISO 3607:1995
23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ Ţevi de polietilenă (PE). Toleranţe la diametrele exterioare şi
GENERAL grosimile de perete
Înlocuit prin: SR ISO 11922-1:1998
23.020 Mijloace pentru stocarea fluidelor SR ISO 11922-2:2008
23.020.20 Rezervoare şi recipiente montate pe vehicule
SR ISO 3609:1996
SR EN 13094:2008/AC:2009 Ţevi de polipropilenă (PP). Toleranţe la diametrul exterior şi la
Cisterne destinate transportului materialelor periculoase. grosimea peretelui
Cisterne metalice cu o presiune de lucru mai mică sau egală Înlocuit prin: SR ISO 11922-1:1998
cu 0,5 bar. Proiectare şi construcţie SR ISO 11922-2:2008
Înlocuit prin: SR EN 13094:2008/AC:2010
SR ISO 4065:1995
23.040 Conducte şi accesorii Ţevi de materiale termoplastice. Tablou universal al grosimilor
de perete
23.040.01 Conducte şi accesorii în general
SR ISO 4440-1:1996
SR ENV 1852-2:2001
Ţevi şi fitinguri de materiale termoplastice. Determinarea
Sisteme de canalizare îngropate de materiale plastice pentru indicelui de fluiditate la cald în masă. Partea 1: Metodă de
drenaj şi sisteme de colectare, fără presiune. Polipropilenă încercare
(PP). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformităţii

18
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 4440-2:1996 SR ISO 9393-2:1999


Ţevi şi fitinguri de materiale termoplastice. Determinarea Robinete de materiale termoplastice. Metode de încercare la
indicelui de fluiditate la cald în masă. Partea 2: Parametri de presiune şi condiţii tehnice. Partea 2: Condiţii de încercare şi
încercare condiţii tehnice de bază pentru robinete de PE, PP, PVC-U şi
PVDF
SR ISO 4451:1996
Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE). Determinarea densităţii de SR EN 12569:2002/AC1:2002
referinţă a polietilenelor necolorate şi negre Robinetărie industrială. Robinete pentru procesele din
industria chimică şi petrochimică. Cerinţe şi încercări
SR ISO 11420:1998 Înlocuit prin: SR EN 12569:2002/AC2:2002
Metoda de evaluare a gradului de dispersie a negrului de fum
în ţevi, fitinguri şi compoziţii pe bază de poliolefine 23.060.50 Ventile

23.040.45 Racorduri din materiale plastice SR ISO 4411:1994


Acţionari hidraulice. Aparate de distribuţie. Determinarea
SR ISO 4440-1:1996 caracteristicilor presiune diferenţială/debit
Ţevi şi fitinguri de materiale termoplastice. Determinarea
indicelui de fluiditate la cald în masă. Partea 1: Metodă de 23.080 Pompe
încercare
SR EN 809:2003/AC:2004
SR ISO 4440-2:1996 Pompe şi agregate de pompare pentru lichide. Cerinţe
Ţevi şi fitinguri de materiale termoplastice. Determinarea comune de securitate
indicelui de fluiditate la cald în masă. Partea 2: Parametri de
încercare SR CR 13930:2002
Pompe rotodinamice. Proiectarea aspiraţiei pompei.
SR ISO 4451:1996 Recomandări pentru instalarea pompelor
Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE). Determinarea densităţii de
referinţă a polietilenelor necolorate şi negre SR CR 13931:2002
Pompe rotodinamice. Forţe şi momente pe flanşele pompelor
SR ISO 11420:1998 centrifuge, diagonale şi axiale. Pompe orizontale şi verticale
Metoda de evaluare a gradului de dispersie a negrului de fum
în ţevi, fitinguri şi compoziţii pe bază de poliolefine SR CR 13932:2002
Pompe rotodinamice. Recomandări pentru fitingurile de intrare
23.040.60 Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări şi de ieşire ale conductelor
SR EN 1448:2003 23.100 Transmisii hidraulice şi pneumatice
Sisteme de canalizare din materiale plastice. Componente din
materiale plastice termorigide armate cu sticlă (TAS). Metode 23.100.01 Transmisii hidraulice şi pneumatice în general
de încercare pentru verificarea timpului de asamblare prin SR ISO 2944:1994
îmbinare cu cep şi mufă, cu garnituri de etanşare de cauciuc Acţionări hidraulice şi pneumatice. Presiuni nominale
SR EN 1449:2003 SR ISO 4395:1993
Sisteme de canalizare din materiale plastice. Componente din Acţionări hidraulice şi pneumatice. Cilindri. Dimensiuni şi tipuri
materiale plastice termorigide armate cu sticlă (TAS). Metode de filete ale tijei pistonului
de încercare pentru verificarea tipului de asamblare prin
îmbinare cu cep şi mufă SR ISO 5598:1998
Acţionări hidraulice şi pneumatice. Vocabular
SR EN 1450:2003
Sisteme de canalizare din materiale plastice. Componente din SR EN ISO 8434-4:2002
materiale plastice termorigide armate cu sticlă (TAS). Metode Racorduri de ţevi metalice pentru acţionări hidraulice şi
de încercare pentru verificarea tipului de asamblare prin flanşe pneumatice şi aplicaţii generale. Partea 4: Racord conic
cu filet 24 grade încărcat cu sudura, cu garnitura inelara
Înlocuit prin: SR EN ISO 8434-1:2008
SR EN 1450:2003/A1:2003
Sisteme de canalizare din materiale plastice. Componente din SR ISO 8778:1995
materiale plastice termorigide armate cu sticlă (TAS). Metode Acţionări pneumatice. Atmosferă normală de referinţă
de încercare pentru verificarea tipului de asamblare prin flanşe
cu filet 23.100.10 Pompe şi motoare

SR ISO 3663:1995 SR ISO 4392-1:2000


Ţevi şi fitinguri de polietilenă (PE), sub presiune, serie metrică. Acţionări hidraulice. Determinarea caracteristicilor motoarelor.
Dimensiunile flanşelor Partea 1: Încercare la presiune constantă şi la viteza de rotaţie
scăzută constantă
23.040.70 Furtunuri flexibile
SR ISO 4392-2:1997
SR EN ISO 1402:2002 Acţionări hidraulice. Determinarea caracteristicilor motoarelor.
Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi Partea 2: Încercarea la demarare
materiale plastice. Încercări hidrostatice
Înlocuit prin: SR EN ISO 1402:2010 SR ISO 4409:1999
Acţionări hidraulice. Pompe, motoare şi variatoare volumice.
SR ISO 8331:1995 Determinarea parametrilor funcţionali în regim permanent
Furtunuri şi tuburi de cauciuc şi materiale plastice. Ghid tehnic
pentru selecţionare, depozitare şi păstrare 23.100.20 Cilindri hidraulici
23.060 Robinetărie SR ISO 3322:1993
Acţionări hidraulice şi pneumatice. Cilindri. Presiuni nominale
23.060.01 Robinetărie în general
SR ISO 4395:1993
SR ISO 5208:1996
Acţionări hidraulice şi pneumatice. Cilindri. Dimensiuni şi tipuri
Robinetărie industrială. Încercări la presiune pentru aparatele
de filete ale tijei pistonului
de robinetărie

19
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 6020-1:1995 SR ISO 11170:2000


Acţionări hidraulice. Cilindri de 160 bar (16000 kPa) cu tijă Acţionări hidraulice. Elemente filtrante. Metoda pentru
unilaterală. Dimensiuni de interschimbabilitate. Partea 1: Serie verificarea caracteristicilor de funcţionare
mijlocie
23.100.99 Alte componente pentru transmisii hidraulice şi
SR ISO 10099:1994 pneumatice
Acţionări pneumatice. Cilindri. Încercări de recepţie
SR ISO 3601-1:2000
SR ISO 10100:1996 Sisteme hidraulice. Elemente de etanşare. Inele O.
Acţionări hidraulice. Cilindri. Încercări de recepţie Partea 1: Diametre interioare, secţiuni, toleranţe şi cod de
identificare a mărimii
23.100.40 Conducte şi cuplaje
SR ISO 5596:1995
SR ISO 1436-1:2008 Acţionări hidraulice. Acumulatoare hidropneumatice cu
Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc. Tipuri separator. Game de presiuni şi de volume, mărimi
hidraulice, ranforsate cu împletitură de sârmă. Specificaţie. caracteristice şi identificare
Partea 1: Aplicaţii pentru fluide pe bază de ulei
SR ISO 6301-1:1997
SR ISO 1436-2:2008 Acţionări pneumatice. Ungătoare pentru aer comprimat.
Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc. Tipuri Partea 1: Caracteristici principale incluse în documentaţia
hidraulice, ranforsate cu împletitură de sârmă. Specificaţie. comercială şi condiţii speciale
Partea 2: Aplicaţii pentru fluide pe bază de apă
23.120 Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat
SR ISO 4397:1993 aerul
Acţionări hidraulice şi pneumatice. Racorduri şi elemente
conexe. Diametrele exterioare ale ţevilor şi diametrele SR ISO 6580:1994
interioare ale furtunurilor Ventilatoare industriale de uz general. Flanşe circulare.
Dimensiuni
SR ISO 4399:1993 Înlocuit prin: SR EN ISO 13351:2009
Acţionări hidraulice şi pneumatice. Racorduri şi elemente
conexe. Presiuni nominale 23.160 Tehnica vidului

SR ISO 4406:1994 SR ISO 3753:1994


Acţionări hidraulice. Fluide. Metoda de codificare a nivelului de Tehnica vidului. Simboluri grafice
poluare cu particule solide SR ISO 9803:1996
SR ISO 4407:1994 Tehnica vidului. Fitinguri pentru conducte de vid. Dimensiuni
Acţionări hidraulice. Poluarea fluidelor. Determinarea poluării de montaj
cu particule solide. Metoda de numărare la microscop 25 TEHNICI DE FABRICARE
SR ISO 7241-2:1997 25.040 Sisteme de automatizare industrială
Acţionări hidraulice. Cuple rapide. Partea 2: Metode de
încercare 25.040.01 Sisteme de automatizare industrială în general

23.100.60 Filtre, dispozitive de etanşare şi contaminarea SR CEI 61508-1:2001/A99:2002


fluidelor Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice
programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe
SR ISO 2941:1993 generale
Acţionări hidraulice. Elemente filtrante. Verificarea rezistenţei
la strivire sau la spargere 25.040.20 Maşini cu comandă numerică

SR ISO 2942:1993 SR ISO 230-2:2001


Acţionări hidraulice. Elemente filtrante. Verificarea Cod de verificare pentru maşini-unelte.
conformităţii fabricaţiei Partea 2: Determinarea preciziei şi repetabilităţii de
poziţionare a axelor comandate numeric
SR ISO 2943:1993
Acţionări hidraulice. Elemente filtrante. Verificarea SR ISO 230-4:1999
compatibilităţii materialelor cu fluidele Cod de verificare pentru maşini-unelte. Partea 4: Verificări ale
circularităţi la maşinile-unelte cu comandă numerică
SR ISO 3601-3:2000
25.040.30 Roboţi industriali. Manipulatori
Sisteme hidraulice. Elemente de etanşare. Inele O.
Partea 3: Criterii de acceptare a calităţii SR EN ISO 15187:2004
Roboţi de manipulare. Interfeţe utilizator grafice pentru
SR ISO 3724:1993
programarea şi utilizarea roboţilor (GUI-R)
Acţionări hidraulice. Elemente filtrante. Verificarea
caracteristicilor filtrului prin încărcarea la oboseală datorită 25.040.40 Măsurarea şi controlul proceselor industriale
debitului
SR CEI 60381-1:1994
SR ISO 3968:1993 Semnale analogice pentru sisteme de conducere a
Acţionări hidraulice. Filtre. Evaluarea căderii de presiune în proceselor. Partea 1: Semnalele în curent continuu
funcţie de debit Înlocuit prin: SR HD 452.1 S1:2003
SR ISO 4021:1993 SR CEI 60381-1:1994/A99:2003
Acţionări hidraulice. Analiza poluării cu particule. Prelevarea Semnale analogice pentru sisteme de conducere a
eşantioanelor de fluid din circuitele în funcţionare proceselor. Partea 1: Semnale în curent continuu
SR ISO 7744:1994 SR CEI 60546-2:1994
Acţionări hidraulice. Filtre. Specificaţie pentru condiţii de Regulatoare cu semnale analogice utilizate pentru sisteme de
utilizare conducere a proceselor industriale. Partea 2: Ghid pentru
încercările de inspecţie şi încercările individuale de serie
Înlocuit prin: SR EN 60546-2:2002

20
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR CEI 60546-2:1994/A99:2002 STAS ISO 5414/1-92


Regulatoare cu semnale analogice utilizate pentru sisteme de Mandrine port scule cu şurub de blocare, pentru scule cu
conducere a proceselor industriale. Partea 2: Ghid pentru coadă cilindrică cu aplatizare. Partea 1: Dimensiunile
încercările de inspecţie şi încercările individuale de serie sistemului de antrenare a cozilor de scule

SR CEI 60654-2+A1:1995 STAS ISO 7388/2-92


Condiţii de funcţionare pentru mijloace de măsurare şi Cozi de scule cu conicitate 7/24 pentru schimbarea automată
conducere a proceselor industriale. Partea 2: Alimentare a sculelor. Partea 2: Capete de tragere pentru conuri nr. 40,
Înlocuit prin: SR EN 60654-2:2002 45 şi 50. Dimensiuni şi caracteristici mecanice

SR CEI 60654-2+A1:1995/A99:2002 25.080 Maşini unelte


Condiţii de funcţionare pentru mijloace de măsurare şi 25.080.10 Strunguri
conducere a proceselor industriale. Partea 2: Alimentare
SR ISO 3686:1994
SR CEI 60654-3:1994 Condiţii de încercare a maşinilor de găurit şi de alezat
Condiţii de funcţionare pentru mijloace de măsurare şi verticale în coordonate cu masă cu înălţime fixă, cu un arbore
conducere a proceselor industriale. Partea 3: Influenţe principal sau cu cap revolver. Maşini de precizie ridicată.
mecanice Controlul preciziei
Înlocuit prin: SR EN 60654-3:2002
25.080.20 Maşini de alezat şi de frezat
SR CEI 60654-3:1994/A99:2002
Condiţii de funcţionare pentru mijloace de măsurare şi SR ISO 1701-0:1995
conducere a proceselor industriale. Partea 3: Influenţe Condiţii de recepţie a maşinilor de frezat cu masă cu înălţime
mecanice variabilă, cu arbore principal orizontal sau vertical. Partea 0:
Introducere generală
SR CEI 60654-4:1994
Condiţii de funcţionare pentru echipamente de măsurare şi SR ISO 1701-2:2001
comandă a proceselor industriale. Partea 4: Influenţele Condiţii de verificare pentru maşini de frezare cu masă cu
coroziunii şi ale eroziunii înălţime variabilă. Verificarea preciziei. Partea 2: Maşini cu
Înlocuit prin: SR EN 60654-4:2002 arbore principal orizontal

SR CEI 60654-4:1994/A99:2002 SR ISO 1984-0:1995


Condiţii de funcţionare pentru mijloace de măsurare şi Condiţii de recepţie a maşinilor de frezat cu masa cu înălţimea
conducere a proceselor industriale. Partea 3: Influenţe fixă, cu arbore principal orizontal sau vertical. Partea 0:
mecanice Introducere generală

SR CEI 61297:1998 SR ISO 3070-0:1994


Sisteme de comandă a proceselor industriale. Clasificarea Condiţii de recepţie a maşinilor de alezat şi frezat cu arbore
regulatoarelor adaptive în vederea evaluării lor orizontal. Controlul precizie. Partea 0: Introducere generală
Înlocuit prin: SR EN 61297:2002
SR ISO 3070-3:2001
SR CEI 61508-5:2001/A99:2002 Condiţii de verificare pentru maşini-unelte de alezare şi
Securitatea funcţională a sistemelor frezare cu arbore principal orizontal. Verificarea preciziei.
electrice/electronice/electronice programabile referitoare la Partea 3: Maşini cu montant mobil şi masă fixă, independentă
securitate. Partea 5: Exemple de metode de determinare a
nivelurilor de integrare a securităţii SR ISO 3070-4:2001
Condiţii de verificare pentru maşini-unelte de alezat şi frezat
25.060 Sisteme pentru maşini unelte cu arbore orizontal. Verificarea preciziei. Partea 4: Maşini cu
montant mobil şi masă în cruce
25.060.20 Aparate de divizare şi dispozitive de fixare
SR ISO 8636-1:1994
STAS 1228/1-85 Condiţii de recepţie pentru maşini de frezat cu portal. Controlul
Dispozitive de lucru. Bucşă fixă, fără guler, pentru dispozitive preciziei. Partea 1: Maşini cu portal fix
de găurit. Dimensiuni
25.080.40 Maşini de găurit
STAS 1228/2-85
Dispozitive de lucru. Bucşă fixă cu guler, pentru dispozitive de SR ISO 3686:1994
găurit. Dimensiuni Condiţii de încercare a maşinilor de găurit şi de alezat
verticale în coordonate cu masă cu înălţime fixă, cu un arbore
STAS 1228/3-85 principal sau cu cap revolver. Maşini de precizie ridicată.
Dispozitive de lucru. Bucşă detaşabilă pentru dispozitive de Controlul preciziei
găurit. Dimensiuni
25.080.50 Maşini de rectificat şi polizat
SR ISO 3089:1995
Universale cu strângere concentrică şi acţionare manuală SR ISO 3875:1995
pentru maşini-unelte. Condiţii de recepţie (verificări Condiţii de recepţie pentru maşini de rectificat rotund exterior
geometrice) fără centre. Controlul preciziei

SR ISO 3442:1996 SR ISO 4703:1994


Universale cu strângere concentrică şi cu fălci aplicate Condiţii de recepţie a maşinilor de rectificat suprafeţe plane cu
(asamblare în cruce prin pană şi dantură) pentru maşini- doi montanţi. Maşini de rectificat ghidaje. Controlul preciziei
unelte. Dimensiuni de interschimbabilitate şi condiţii de
25.100 Scule aşchietoare
recepţie
25.100.01 Scule aşchietoare în general
SR ISO 5414-2:1993
Mandrine portscule cu şurub de blocare, pentru scule cu SR ISO 513:1996
coadă cilindrică cu aplatizare. Partea 2: Dimensiunile de Aplicaţii ale materialelor dure de aşchiere pentru prelucrarea
legătură ale mandrinelor prin aşchiere. Simbolizarea grupelor principale de aşchiere şi
grupe de aplicaţii

21
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR 1160-3:1993 SR ISO 3919:1996


Scule pentru filetare. Filiere hexagonale de mână pentru filet Abrazivi pe suport. Discuri lamelare cu tijă. Dimensiuni şi
cu etanşare. Dimensiuni notare

SR ISO 1832:1994 SR ISO 5429:1997


Plăcuţe schimbabile pentru scule aşchietoare. Simbolizare Abrazivi pe suport. Discuri lamelare cu flanşe încorporate sau
amovibile. Notare şi dimensiuni
SR ISO 3364:1994
Plăcuţe schimbabile din metale dure (carburi metalice) cu vârf SR ISO 6103:1995
rotunjit şi gaura de fixare cilindrică. Dimensiuni Corpuri abrazive. Echilibru static al discurilor abrazive.
Determinare
SR ISO 6987-1:1994 Înlocuit prin: SR EN ISO 6103:2005
Plăcuţe schimbabile din metale dure (carburi metalice) cu vârf
rotunjit şi gaura de fixare parţial cilindrică. SR ISO 8366:1994
Partea 1: Dimensiunile plăcuţelor cu unghi de aşezare Produse din abraziv pe suport. Toleranţe dimensionale la
normal 7 produse convertite, nestandardizate
SR ISO 6987-2:1993 SR ISO 8486-2:2001
Plăcute schimbabile pentru scule aşchietoare. Plăcute din Materiale abrazive. Determinarea şi notarea distribuţiei
metale dure (carburi metalice) cu vârf rotunjit şi gaura de granulometrice. Partea 2: Microgranule de la F230 până la
fixare parţial cilindrică. Partea 2: Dimensiunile plăcuţelor cu F1200
unghiul de aşezare normal 11 grade
SR 12374:1994
STAS 13114-93 Corpuri abrazive. Corpuri abrazive cilindrice plate, armate cu
Plăcuţe schimbabile pentru scule aşchietoare. Plăcuţe din inserţii din ţesătură de sticlă, pentru debitare. Dimensiuni
metale dure (carburi metalice) cu vârf rotunjit şi gaură de
fixare parţial cilindrică. Partea 3: Plăcuţe în forma V SR 12375:1994
Corpuri abrazive. Corpuri abrazive cilindrice plate, nearmate,
25.100.20 Freze pentru debitare. Dimensiuni
STAS ISO 3338/2-92 SR 12376:1994
Cozi cilindrice pentru scule de frezat. Partea 2: Caracteristici Corpuri abrazive. Corpuri abrazive cilindrice plate, armate cu
dimensionale ale cozilor cilindrice cu aplatizare inserţii din ţesătură de sticlă, pentru debavurare. Dimensiuni
SR ISO 7406:1993 25.120 Maşini de prelucrare fără aşchiere
Freze cu alezaj, cu plăcuţe schimbabile. Simbolizare
25.120.10 Maşini de forjare. Prese. Foarfece
STAS ISO 7848-91
Freze cu coada cu plăcuţe schimbabile. Simbolizare SR ISO 8020:1994
Stanţe. Poansoane cu cap cilindric şi corp cu umăr
SR ISO 10911:1997
Freze cilindro-frontale monobloc de metale dure. Dimensiuni SR ISO 8021:1994
Poansoane rotunde cu cap cilindric şi corp drept
25.100.30 Burghie, scule pentru şanfrenat şi alezoare
SR ISO 9136:1995
SR 574:1993 Macrogranule abrazive. Determinarea densităţii în grămadă
Burghie elicoidale lungi, cu coadă cilindrică. Dimensiuni
SR ISO 9137:1995
SR ISO 7406:1993 Granule abrazive. Determinarea capilarităţii
Freze cu alezaj, cu plăcuţe schimbabile. Simbolizare
SR ISO 9181:1994
25.100.50 Tarozi şi filiere Stanţe. Poansoane rotunde cu cap conic la 60 şi corp cu umăr
SR 1160-3:1993 SR ISO 9448-1:1997
Scule pentru filetare. Filiere hexagonale de mână pentru filet Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 1: Forme
cu etanşare. Dimensiuni
SR ISO 9448-10:1997
25.100.70 Abrazivi
Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 10: Forma E,
SR 601-3:1994 bucşe cu guler şi brida pentru ghidaj lis, tip 2
Corpuri abrazive de uz general. Corpuri abrazive cilindrice cu
SR ISO 9448-11:1997
degajare. Forme şi dimensiuni
Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 11: Forma F,
SR ISO 1929:1997 bucşe cu guler şi brida pentru ghidaj cu bile, tip 2
Benzi abrazive. Dimensiuni, toleranţe şi notare
SR ISO 9448-2:1997
SR ISO 2235:1997 Stanţe şi matriţe. Bucle de ghidare. Partea 2: Forma A, bucşe
Foi abrazive. Dimensiuni, toleranţe şi notare lise pentru ghidaj lis, tip 1

SR ISO 2421:1994 SR ISO 9448-3:1997


Manşoane abrazive cilindrice. Notare. Dimensiuni. Toleranţe Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 3: Forma B, bucşe
lise pentru ghidaj cu bile, tip 1
SR ISO 2422:1995
Maşoane abrazive tronconice. Dimensiuni şi notare SR ISO 9448-4:1997
Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 4: Forma C, bucşe
SR ISO 2976:1997 cu guler pentru ghidaj lis, tip 1
Benzi abrazive. Selecţia de combinaţii lăţimi x lungimi
SR ISO 9448-5:1997
SR ISO 3017:1997 Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 5: Forma D, bucşe
Discuri abrazive. Notare, dimensiuni şi toleranţe. Selecţia de cu guler pentru ghidaj cu bile, tip 1
combinaţii diametru exterior al discului x diametru interior

22
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 9448-6:1997 SR ISO 8764-2:1996


Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 6: Forma E, bucşe Şurubelniţe pentru şuruburi cu locaş cruciform.
cu guler li brida pentru ghidaj lis, tip 1 Partea 2: Condiţii generale, lungimile lamelor şi marcarea
şurubelniţelor de mână
SR ISO 9448-7:1997
Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 7: Forma F, bucşe SR ISO 8976:1999
cu guler şi bridă pentru ghidaj cu bile, tip 1 Cleşti de prindere şi de tăiere. Cleşti cu deschideri multiple.
Dimensiuni şi valori pentru încercare
SR ISO 9448-8:1997
Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 8: Forma G, bucşe SR ISO 9343:1999
lise cu degajare pentru ghidaj lis, tip 1 Cleşti de prindere şi de tăiere. Cleşti combinaţi reglabili.
Dimensiuni şi valori pentru încercare
SR ISO 9448-9:1997
Stanţe şi matriţe. Bucşe de ghidare. Partea 9: Forma B, bucşe SR ISO 9654:1998
lise pentru ghidaj cu bile, tip 2 Cleşti de prindere şi de tăiere pentru electronişti. Cleşti de
tăiere
25.140 Unelte de mână
SR ISO 9655:1998
25.140.01 Unelte de mână în general
Cleşti de prindere şi de tăiere pentru electronişti. Cleşti de
SR ISO 2725-2:1999 prindere
Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Capete de chei
SR ISO 9656:1998
tubulare cu pătrat de antrenare. Partea 2: Capete de chei
tubulare acţionate mecanic ("impact"). Dimensiuni Cleşti de prindere şi de tăiere pentru electronişti. Metode de
încercare
SR ISO 2936:1998
25.160 Sudare şi lipire
Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Chei pentru
şuruburi cu locaş hexagonal 25.160.01 Sudare şi lipire în general
25.140.10 Unelte pneumatice SR EN ISO 15011-1:2003
Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de
SR ISO 5391:1998 laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la
Maşini pneumatice portative şi maşini pneumatice. Vocabular sudarea cu arc electric. Partea 1: Determinarea gradului de
25.140.20 Unelte electrice emisie şi prelevarea pentru analiza particulelor de fum
Înlocuit prin: SR EN ISO 15011-1:2010
SR EN 50144-1:2004
Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. 25.160.10 Procedee de sudare
Partea 1: Prescripţii generale SR EN 288-9:2001
Înlocuit prin: SR EN 50144-1:2003 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru
materiale metalice. Partea 9: Verificarea procedurii de sudare
SR EN 50144-2-13:2003
cap la cap pe şantier a conductelor de transport terestre şi
Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
marine
Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ
Înlocuit prin: SR EN 60745-2-13:2008 SR CR 14599:2003
Termeni şi definiţii pentru sudare în relaţie cu EN 1792
25.140.30 Unelte portative de mână

SR ISO 1711-1:1999 SR EN ISO 15011-2:2004


Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Condiţii tehnice. Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metoda de
Partea 1: Chei fixe şi chei tubulare acţionate manual laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor generate la
sudarea cu arc electric. Partea 2: Determinarea gradului de
SR ISO 2380-1:1993 emisie a gazelor, cu excepţia ozonului
Şurubelniţe pentru şuruburi cu cap crestat. Partea 1: Vârfuri Înlocuit prin: SR EN ISO 15011-2:2010
de şurubelniţe de mână şi de maşină
25.220 Tratamente şi acoperiri de suprafaţă
SR ISO 2380-2:1994 25.220.40 Acoperiri metalice
Şurubelniţe pentru şuruburi cu cap crestat. Partea 2: Condiţii
tehnice generale, lungimi de lame şi marcarea şurubelniţelor SR ISO 4521:1994
de mână Acoperiri metalice. Acoperiri electrochimice de argint şi aliaje
de argint pentru scopuri industriale
SR ISO 2725-1:1999 Înlocuit prin: SR EN ISO 4521:2009
Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Capete de chei
tubulare cu pătrat de antrenare. Partea 1: Capete de chei SR ISO 4522-1:1994
tubulare acţionate manual. Dimensiuni Acoperiri metalice. Metode de verificare a acoperirilor
electrochimice de argint şi aliaje de argint.
SR ISO 5744:1998 Partea 1: Determinarea grosimii acoperirii
Cleşti de prindere şi de tăiere. Metode de încercare Înlocuit prin: SR EN ISO 4521:2009
SR ISO 5745:1998 SR ISO 4522-2:1994
Cleşti de prindere şi de tăiere. Cleşti de prindere. Dimensiuni Acoperiri metalice. Metode de verificare a acoperirilor
şi valori pentru încercări electrochimice de argint şi aliaje de argint.
SR ISO 5746:1998 Partea 2: Verificarea aderenţei
Cleşti de prindere şi de tăiere. Cleşti combinaţi şi cleşti pentru Înlocuit prin: SR EN ISO 4521:2009
telecomunicaţii. Dimensiuni şi valori pentru încercări SR ISO 4522-3:1994
STAS ISO 7388/2-92 Acoperiri metalice. Metode de verificare a acoperirilor
Cozi de scule cu conicitate 7/24 pentru schimbarea automată electrochimice de argint şi aliaje de argint.
a sculelor. Partea 2: Capete de tragere pentru conuri nr. 40, Partea 3: Determinarea prezentei sărurilor reziduale
45 şi 50. Dimensiuni şi caracteristici mecanice Înlocuit prin: SR EN ISO 4521:2009

23
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 4523:1994 27.120 Energie nucleară


Acoperiri metalice. Acoperiri electrochimice de aur şi aliaje de
27.120.30 Materiale fisionabile şi tehnologia
aur pentru scopuri industriale
combustibililor nucleari
Înlocuit prin: SR EN ISO 27874:2009
SR ISO 9005:1997
SR ISO 4524-1:1995 Pulbere şi pastile sinterizate de dioxid de uraniu.
Acoperiri metalice. Metode de încercare a acoperiri Determinarea raportului atomic oxigen/uraniu. Metoda
electrochimice de aur şi aliaje de aur. Partea 1: Determinarea amperometrică
grosimii acoperirii
Înlocuit prin: SR EN ISO 27874:2009 SR ISO 9278:2003
Pastile de dioxid de uraniu. Determinarea densităţii şi a
SR ISO 4524-4:1995 cantităţii de pori deschişi şi închişi. Metoda cu apă la fierbere
Acoperiri metalice. Metode de încercare a acoperirilor şi metoda de penetrare prin imersie
electrochimice de aur şi aliaje de aur. Partea 4: Determinarea
conţinutului de aur SR ISO 9989:1999
Înlocuit prin: SR EN ISO 27874:2009 Determinarea uraniului în pulbere şi pastile de dioxid de
uraniu. Metoda titrimetrică prin reducerea cu sulfat de fier(II) şi
SR ISO 4524-5:1995 oxidare cu dicromat de potasiu
Acoperiri metalice. Metode de încercare a acoperirilor Înlocuit prin: SR ISO 7097-1:2005
electrochimice de aur şi aliaje de aur. Partea 5: Încercarea de SR ISO 7097-2:2005
aderenţă
Înlocuit prin: SR EN ISO 27874:2009 SR ISO 11598:1998
Condiţii de prelevare a probelor reprezentative din soluţii de
25.220.50 Emailări azotat de uranil pentru determinarea concentraţiei uraniului
SR EN ISO 4535:2002 27.120.99 Alte standarde referitoare la energia nucleară
Emailuri vitrifiate. Aparatură pentru determinarea rezistenţei la
soluţiile calde de detergent utilizate pentru spălarea textilelor SR HD 432 S1:2003
Definiţiile termenilor CAMAC folosiţi în publicaţiile CEI
SR EN ISO 8290:2002
Emailuri vitrificate. Determinarea rezistenţei la acid sulfuric la 27.160 Energie solară
temperatura mediului ambiant
SR EN 61173:2002
SR EN ISO 8290:2002/AC:2002 Protecţie împotriva supratensiunilor a sistemelor fotovoltaice
Emailuri vitrificate. Determinarea rezistenţei la acid sulfuric la (PV) generatoare de energie electrică. Ghid
temperatura mediului ambiant
SR EN 61277:2003
27 ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII Sisteme fotovoltaice (PV) terestre generatoare de putere.
Generalităţi şi ghid
27.020 Motoare cu ardere internă
SR EN 61721:2004
SR ISO 3046-3:2003
Susceptibilitatea unui modul fotovoltaic (PV) la defectarea prin
Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. lovire accidentală (rezistenţă la încercarea prin lovire)
Performanţe. Partea 3: Cerinţe pentru măsurări
29 ELECTROTEHNICĂ
SR ISO 3046-4:2003
Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. 29.020 Electrotehnică în general
Performanţe. Partea 4: Reglarea frecvenţei de rotaţie
SR HD 617 S1:2002
SR EN ISO 8178-1:2001 Analiza arborelui de defecte
Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea Înlocuit prin: SR EN 61025:2007
emisiilor din gazele de evacuare. Partea 1: Măsurarea
emisiilor de gaze şi de particule pe standul de încercare SR EN 60446:2003
Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-
SR EN ISO 8178-2:2000 maşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor
Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea prin culoare sau prin reper numeric
emisiilor din gazele de evacuare. Partea 2: Măsurarea Înlocuit prin: SR EN 60446:2008
emisiilor de gaze şi de particule, pe teren
SR CEI 60605-3-4:1997
SR EN ISO 8178-4:2001 Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 3: Condiţii
Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea de încercare preferenţiale. Secţiunea 4: Echipamente
emisiilor din gazele de evacuare. Partea 4: Cicluri de portabile şi pentru utilizări nestaţionare. Grad de simulare
încercare pentru diferite aplicaţii ale motoarelor redus

SR EN ISO 8178-5:2003 SR EN 60695-2-4/0:1993


Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de
emisiilor din gazele de evacuare. Partea 5: Combustibili încercare. Secţiunea 4/Fila 0: Metode de încercare la flacără
utilizaţi la încercare tip difuzie şi tip preamestec

SR ISO 8528-1:2004 SR EN 61000-4-12:2000


Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de
cu ardere internă cu mişcare alternativă. Partea 1: Aplicaţii, încercare şi măsurare. Secţiunea 12: Încercări de imunitate la
caracteristici şi performanţe unde oscilante. Standard de bază în CEM
Înlocuit prin: SR EN 61000-4-12:2007
SR ISO 8999:1995 SR EN 61000-4-18:2007
Motoare cu ardere internă, cu mişcare alternativă. Simboluri
grafice SR CEI 61025:1999
Analiza pe baza arborelui de defectare (FTA)
Înlocuit prin: SR EN 61025:2007

24
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR CEI 61508-1:2001 29.120 Accesorii electrice


Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice
29.120.20 Dispozitive de conectare
programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe
generale SR EN 60570:2002/A1:2003
Înlocuit prin: SR EN 61508-1:2002 Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de
iluminat
SR CEI 61508-1:2001/A99:2002
Înlocuit prin: SR EN 60570:2004
Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice
programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe SR EN 60570:2002/A2:2003
generale Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de
iluminat
SR CEI 61508-5:2001
Înlocuit prin: SR EN 60570:2004
Securitatea funcţională a sistemelor
electrice/electronice/electronice programabile referitoare la 29.120.50 Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie la
securitate. Partea 5: Exemple de metode de determinare a scurtcircuit
nivelurilor de integrare a securităţii
Înlocuit prin: SR EN 61508-5:2002 SR EN 60269-1:2001
Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii
29.035 Materiale electroizolante generale
29.035.01 Materiale electroizolante în general Înlocuit prin: SR EN 60269-1:2008

SR EN 61074:2004 SR EN 60269-1:2001/A1:2005
Determinarea căldurilor şi temperaturilor de topire şi de Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii
cristalizare a materialelor electroizolante prin analiza generale
calorimetrică diferenţială Înlocuit prin: SR EN 60269-1:2008

29.035.20 Materiale electroizolante din materiale plastice SR EN 60269-2+A1:2001


şi cauciuc Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii
suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate la
SR EN 60684-3-246[2002]:2004 persoane calificate (siguranţe fuzibile pentru aplicaţii
Tuburi electroizolante flexibile. Partea 3: Specificaţii pentru industriale)
tipuri individuale de tuburi. Fila 246: Tuburi termocontractabile Înlocuit prin: SR EN 60269-1:2008
din poliolefină, cu pereţi dubli, fără propagare întârziată a SR HD 60269-2:2008
flăcării
Înlocuit prin: SR EN 60684-3-246:2007 SR EN 60269-2+A1:2001/A2:2003
Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii
29.040 Fluide electroizolante suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de
29.040.10 Uleiuri electroizolante persoane autorizate (siguranţe fuzibile pentru aplicaţii
industriale)
SR EN 61181:2002 Înlocuit prin: SR EN 60269-1:2008
Materiale electroizolante impregnate. Aplicarea analizei SR HD 60269-2:2008
gazelor dizolvate (AGD) la încercările în uzină a
echipamentelor electrice SR EN 60269-3:2002
Înlocuit prin: SR EN 61181:2007 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii
suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de
29.040.20 Gaze electroizolante către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în
special pentru aplicaţii casnice şi similare)
SR EN 60763-2:2004 Înlocuit prin: SR HD 60269-3:2008
Specificaţie pentru cartoane presate. Partea 2: Metode de
încercare SR EN 60269-3:2002/A1:2004
Înlocuit prin: SR EN 60763-2:2007 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii
suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de
29.060 Conductoare şi cabluri electrice către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în
29.060.10 Conductoare special pentru aplicaţii casnice şi similare)
Înlocuit prin: SR HD 60269-3:2008
SR EN 60570:2002
Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de SR EN 60269-4:2001
iluminat Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii
Înlocuit prin: SR EN 60570:2004 suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru
siguranţe fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu
SR EN 60570-2-1:2002 semiconductoare
Sisteme de alimentare electrică prin şine pentru corpuri de Înlocuit prin: SR EN 60269-4:2008
iluminat. Partea 2: Sisteme de alimentare mixte.
Secţiunea 1: Clasele I şi III SR EN 60269-4:2001/A1:2001
Înlocuit prin: SR EN 60570:2004 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii
suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru
SR EN 60570-2-1:2002/A1:2002 siguranţe fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu
Sisteme de alimentare electrică prin şine pentru corpuri de semiconductoare
iluminat. Partea 2: Sisteme de alimentare mixte. Înlocuit prin: SR EN 60269-4:2008
Secţiunea 1: Clasele I şi III
Înlocuit prin: SR EN 60570:2004 SR EN 60269-4:2001/A2:2004
Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii
29.100 Componente pentru echipament electric suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru
siguranţe fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu
29.100.10 Componente magnetice semiconductoare
SR EN 61860:2002 Înlocuit prin: SR EN 60269-4:2008
Dimensiuni ale miezurilor de înălţime mică de oxizi magnetici
Înlocuit prin: SR EN 62317-9:2007

25
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR EN 60269-4-1:2003 29.260 Echipament electric pentru condiţii speciale


Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4-1: Prescripţii
29.260.01 Echipament electric pentru condiţii speciale în
suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru
general
protecţia dispozitivelor cu semiconductoare. Secţiunile de la I
până la III: Exemple de tipuri de elemente de înlocuire SR CEI 60621-1:1995
standardizate Instalaţii electrice pentru şantiere în aer liber supuse la condiţii
Înlocuit prin: SR EN 60269-4:2008 severe (inclusiv exploatări miniere la suprafaţă şi cariere).
Partea 1: Domeniu de aplicare şi definiţii
SR HD 60269-2-1:2006
Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2-1: Prescripţii 29.260.10 Instalaţii electrice exterioare
suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate utilizării de
către persoane calificate (siguranţe fuzibile pentru aplicaţii SR CEI 60621-2:1997
industriale). Secţiunile de la I până la V: Exemple de tipuri de Instalaţii electrice pentru şantiere supuse la condiţii de
siguranţe fuzibile standardizate exploatare severe (inclusiv exploatări miniere la suprafaţă şi
Înlocuit prin: SR HD 60269-2:2008 cariere). Partea 2: Prescripţii generale de protecţie

SR HD 60269-3-1:2005 SR CEI 60621-2:1997/C1:1998


Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3-1: Prescripţii Instalaţii electrice pentru şantiere supuse la condiţii de
suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de exploatare severe (inclusiv exploatări miniere la suprafaţă şi
persoane necalificate (siguranţe fuzibile pentru uz casnic şi cariere). Partea 2: Prescripţii generale de protecţie
similar). Secţiunile de la I până la IV: Exemple de tipuri de
29.260.20 Aparate şi echipamente electrice pentru medii
siguranţe standardizate
explozive
Înlocuit prin: SR HD 60269-3:2008
SR EN 62086-1:2006
29.120.70 Relee
Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase.
SR EN 117000:2003 Încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Partea 1: Condiţii
Specificaţie generică. Relee statice de tot sau nimic supuse generale şi de încercare
regimului de asigurare a calităţii. Generalităţi şi metode de Înlocuit prin: SR EN 60079-30-1:2007
încercare
SR EN 62086-2:2006
Înlocuit prin: SR EN 62314:2007
Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase.
29.140 Lămpi şi accesorii Încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Partea 2: Ghid de
aplicare pentru proiectare, instalare şi întreţinere
29.140.40 Corpuri de iluminat Înlocuit prin: SR EN 60079-30-2:2007
SR EN 60570:2002 29.260.99 Alte echipamente electrice pentru condiţii
Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de speciale
iluminat
Înlocuit prin: SR EN 60570:2004 SR CEI 60621-3+A1:1998
Instalaţii electrice pentru şantiere exterioare supuse la condiţii
SR EN 60570:2002/A1:2003 severe (inclusiv exploatări miniere la suprafaţă şi cariere).
Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de Partea 3: Prescripţii generale privind echipamentele electrice
iluminat
Înlocuit prin: SR EN 60570:2004 SR CEI 60621-4+A1:2001
Instalaţii electrice pentru şantiere exterioare supuse la condiţii
SR EN 60570:2002/A2:2003 severe (inclusiv exploatări miniere la suprafaţă şi cariere).
Sisteme de alimentare electrică prin şină pentru corpuri de Partea 4: Reguli de instalare
iluminat
Înlocuit prin: SR EN 60570:2004 29.280 Echipament pentru tracţiune electrică

29.160 Maşini electrice rotative SR CLC/TR 50126-3:2007


Aplicaţii feroviare. Specificarea şi demonstrarea fiabilităţii,
29.160.01 Maşini electrice rotative în general disponibilităţii, mentenanţei şi siguranţei (FDMS).
Partea 3: Ghid de aplicare a EN 50126-1 pentru FDMS a
SR CEI 60279:2003 materialului rulant
Măsurarea rezistenţei înfăşurărilor unei maşini de curent
alternativ în timpul funcţionării la tensiune alternativă SR EN 50155:2002
Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe
29.160.30 Motoare electrice materialul rulant
SR CEI 60681-1:2003 Înlocuit prin: SR EN 50155:2007
Dimensiunile motoarelor de putere mică pentru aplicaţii
SR EN 50155:2002/A1:2004
particulare. Partea 1: Motoare pentru arzătoare cu combustibil
lichid Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe
materialul rulant
SR CEI 60991:2003 Înlocuit prin: SR EN 50155:2007
Inele de montare elastice pentru motoare mici. Dimensiuni de
montare SR CEI 60850:1994
Tensiuni de alimentare ale reţelelor electrice de tracţiune
29.180 Transformatoare. Bobine de inductanţă Înlocuit prin: SR EN 50163:2006
SR EN 61181:2002 SR CEI/TR 61374:2007
Materiale electroizolante impregnate. Aplicarea analizei Supratensiuni în reţelele de alimentare a tracţiunii electrice
gazelor dizolvate (AGD) la încercările în uzină a
echipamentelor electrice 31 ELECTRONICĂ
Înlocuit prin: SR EN 61181:2007 31.020 Componente electronice în general
SR EN 61558-2-19:2003 SR EN 61340-5-2:2002
Securitatea transformatoarelor, blocurilor de alimentare şi Electrostatică. Partea 5-2: Protecţia dispozitivelor electronice
dispozitivelor analoage. Partea 2-19: Prescripţii particulare împotriva fenomenelor electrostatice. Ghid de utilizare
pentru transformatoare de atenuare a perturbaţiilor
26
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

31.060 Condensatoare SR EN 120008:2001


Specificaţie particulară - cadru. Diode electroluminiscente,
31.060.10 Condensatoare fixe
diode cu emisie în infraroşu pentru sisteme şi subsisteme cu
SR CEI 60080:1993 fibre optice
Condensatoare fixe cu dielectric. Hârtie impregnată sau 31.080.30 Tranzistoare
hârtie/plastic pentru curent continuu
SR CEI 60747-7-1-93
31.060.30 Condensatoare cu hârtie şi din materiale
Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete.
plastice
Partea 7: Tranzistoare bipolare. Secţiunea 1: Specificaţie
SR CEI 60384-7 QC 300900:2000 particulară cadru pentru tranzistoarele bipolare cu temperatura
Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. ambiantă specificată pentru amplificare în joasă şi înaltă
Partea 7: Specificaţie intermediară: Condensatoare fixe de frecvenţă
curent continuu cu dielectric din folie de polistiren şi armături
SR CEI 60747-7-2-92
de folie metalică
Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete.
SR EN 130900:2001 Partea 7: Tranzistoare bipolare. Secţiunea 2: Specificaţie
Specificaţie intermediară. Condensatoare fixe pentru curent particulară cadru pentru tranzistoarele bipolare cu temperatura
continuu cu dielectric folie de polistiren metalizat capsulei specificată pentru amplificarea la frecvenţă joasă

SR EN 130901:2001 SR CEI 60747-7-3-93


Specificaţie particulară cadru. Condensatoare fixe de curent Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete.
continuu cu dielectric folie de polistiren şi armături de folie Partea 7: Tranzistoare bipolare. Secţiunea 3: Specificaţie
metalică. Nivel de asigurare E particulară cadru pentru tranzistoarele bipolare de comutaţie

SR EN 130902:2001 SR CEI 60747-7-4-93


Specificaţie particulară cadru. Condensatoare fixe de curent Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete.
continuu cu dielectric folie de polistiren metalizat. Nivel de Partea 7: Tranzistoare bipolare. Secţiunea 4: Specificaţie
asigurare EZ particulară cadru pentru tranzistoarele bipolare cu temperatura
capsulei specificată pentru amplificare în înaltă frecvenţă
SR EN 138121:2003
Specificaţie particulară cadru. Inductoare fixe pentru SR CEI 60747-8-1:1993
antiparazitare (Numai încercări de siguranţă) Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete.
Partea 8: Tranzistoare cu efect de câmp. Secţiunea 1 -
31.060.40 Condensatore electrolitice cu tantal Specificaţie particulară cadru pentru tranzistoarele cu efect de
cap cu o singură poartă, pînă la 5W şi 1 GHz
SR EN 130800:2001
Specificaţie intermediară. Condensatoare cu tantal pentru 31.140 Dispozitive piezoelectrice
montare pe suprafaţă
SR EN 133101:2003
Înlocuit prin: SR EN 60384-3:2007
Specificaţie particulară cadru. Module de filtre pasive de
SR EN 130800:2001/A1:2003 antiparazitare. Filtre pentru care nu se cer încercări de
Specificaţie intermediară. Condensatoare cu tantal pentru securitate
montare pe suprafaţă Înlocuit prin: SR EN 60939-1:2005
Înlocuit prin: SR EN 60384-3:2007
SR EN 170000:2003
31.080 Dispozitive cu semiconductoare Specificaţie generică. Rezonatoare dielectrice cu ghid de undă
Înlocuit prin: SR EN 61338-1:2005
31.080.01 Dispozitive cu semiconductoare în general
SR EN 171000:2004
SR EN 60749:2001
Specificaţie generică. Filtre care utilizează rezonatoare
Dispozitive cu semiconductoare. Încercări mecanice şi dielectrice tip ghid de undă
climatice
Înlocuit prin: SR EN 61337-1:2005
Înlocuit prin: SERIA SR EN 60749
31.160 Filtre electrice
SR EN 60749:2001/A1:2001
Dispozitive cu semiconductoare. Încercări mecanice şi SR EN 166000:2003
climatice Specificaţie generală. Filtre cu undă acustică de suprafaţă
Înlocuit prin: SERIA SR EN 60749 (UAS)
Înlocuit prin: SR EN 60862-1:2003
SR EN 60749:2001/A2:2003
Dispozitive cu semiconductoare. Încercări mecanice şi SR EN 171000:2004
climatice Specificaţie generică. Filtre care utilizează rezonatoare
Înlocuit prin: SERIA SR EN 60749 dielectrice tip ghid de undă
Înlocuit prin: SR EN 61337-1:2005
SR EN 120006:2003
Specificaţie particulară cadru. Fotodiode PIN pentru aplicaţii 31.180 Plăci şi circuite imprimate
ale fibrelor optice
SR CEI 60321+A1:1995
31.080.10 Diode Ghid pentru proiectarea şi utilizarea componentelor destinate
a fi montate pe plăci cablate şi pe circuite imprimate
SR CEI 60747-12:1993
Dispozitive cu semiconductoare. Partea 12: Specificaţie
intermediară pentru dispozitive optoelectrice

STAS CEI 60747-2-1-93


Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete.
Partea 2: Diode redresoare. Secţiunea unu. Specificaţie
particulară cadru pentru diodele redresoare (inclusiv diodele
cu avalanşă), cu temperaturile ambiantă şi a capsulei
specificate, pentru curenţi până la 100 A

27
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

31.190 Ansambluri de componente electronice 33.060.30 Radiorelee şi sisteme fixe de comunicaţii prin
satelit
SR EN 133100:2003
Module de filtre pasive de antiparazitare. Filtre pentru care nu SR CEI 60510-1-2:1994
sunt cerute încercări de securitate Metode de măsurare pentru echipamentele radio folosite în
Înlocuit prin: SR EN 60939-1:2005 staţiile terestre de telecomunicaţii prin satelit.
Partea 1: Măsurări comune subansamblurilor şi combinaţiilor
31.220 Componente electromecanice pentru echipamente lor. Secţiunea doi: Măsurări în radiofrecvenţă
electronice şi de telecomunicaţii Înlocuit prin: SR HD 467.1.2 S1:2003
31.220.10 Fişe. Conectoare SR CEI 60510-1-2:1994/A99:2003
SR EN 61076-5:2003 Metode de măsurare pentru echipamente radio folosite în
Conectoare pentru aplicaţii analogice în curent continuu şi staţiile terestre de telecomunicaţii prin satelit.
joasă frecvenţă şi pentru aplicaţii numerice utilizând viteze Partea 1: Măsurări comune subansamblurilor şi combinaţiilor.
ridicate pentru transferul datelor. Partea 5: Socluri pentru Secţiunea 2: Măsurări în radiofrecvenţă
componente electronice în linie, cu asigurarea calităţii. 33.060.99 Alte echipamente pentru radiocomunicaţii
Specificaţie intermediară
SR ENV 50204:2003
SR EN 61076-6:2005 Câmp electromagnetic radiat de radiotelefoanele digitale.
Conectoare pentru echipamente electronice. Partea 6: Piese Încercări de imunitate
de contact detaşabile pentru conectoare. Specificaţie
intermediară 33.080 Reţele integrate de servicii digitale (ISDN)

SR EN 61169-2:2003 SR EN 300 008-1:2002


Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 2: Specificaţie Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Sistemul de
intermediară. Conectoare coaxiale pentru radiofrecvenţe seria semnalizare Nr.7. Specificaţia protocolului
9,52
Înlocuit prin: SR EN 61169-2:2007 33.100 Compatibilitate electromagnetică (EMC)

33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO 33.100.01 Compatibilitate electromagnetică în general

33.020 Telecomunicaţii în general SR EN 50147-2:1999


Camere anecoice. Partea 2: Posibilitatea utilizării ca
SR EN 300 386 V1.2.1:2006 amplasament de încercare alternativ în ceea ce priveşte
Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului atenuarea sa
radio (ERM). Echipamente pentru reţele de telecomunicaţii.
Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (EMC) 33.100.20 Imunitate
Înlocuit prin: SR EN 300 386 V1.3.2:2004 SR EN 61000-4-12:2000
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de
SR EN 303 035-1:2002
încercare şi măsurare. Secţiunea 12: Încercări de imunitate la
Sistem de radio cu acces multiplu (TETRA). Standard
unde oscilante. Standard de bază în CEM
european armonizat pentru echipamente TETRA respectând
Înlocuit prin: SR EN 61000-4-12:2007
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R şi TTE.
SR EN 61000-4-18:2007
Partea 1: Voce plus Date (V+D)
SR EN 61000-4-12:2000/A1:2003
SR EN 303 035-2:2002
Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-12: Tehnici
Sistem de radio cu acces multiplu (TETRA). Standard
de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la unde
european armonizat pentru echipamente TETRA respectând
oscilante. Standard de bază în CEM
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R şi TTE.
Partea 2: Operare în mod direct (DMO) Înlocuit prin: SR EN 61000-4-12:2007
SR EN 61000-4-18:2007
Înlocuit prin: SR EN 303 035-2:2003
33.120 Componente şi accesorii pentru echipament de
33.060 Radiocomunicaţii
telecomunicaţii
33.060.01 Radiocomunicaţii în general
33.120.10 Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă
SR EN 303 035-1:2002
SR EN 50117-3:2002
Sistem de radio cu acces multiplu (TETRA). Standard
Cabluri coaxiale pentru reţele de distribuţie prin cablu.
european armonizat pentru echipamente TETRA respectând
Partea 3: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R şi TTE.
exterior
Partea 1: Voce plus Date (V+D)
SR EN 50117-4:2004
SR EN 303 035-2:2002
Cabluri coaxiale pentru reţele de distribuţie prin cablu.
Sistem de radio cu acces multiplu (TETRA). Standard
Partea 4: Specificaţie intermediară pentru cabluri de distribuţie
european armonizat pentru echipamente TETRA respectând
şi magistrale
cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R şi TTE.
Partea 2: Operare în mod direct (DMO) SR EN 50117-5:2003
Înlocuit prin: SR EN 303 035-2:2003 Cabluri coaxiale pentru reţele de distribuţie prin cablu.
33.060.20 Echipamente de primire şi de transmitere date Partea 5: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în
interior pentru reţele care funcţionează la o frecvenţă cuprinsă
SR CEI 61097-5:2007 între 5 MHz şi 2150 MHz
Sistem global maritim de pericol şi siguranţă (GMDSS).
Partea 5: Inmarsat-E. Radiobaliză pentru localizarea SR EN 50117-6:2003
sinistrelor prin satelit utilizând serviciul de sateliţi geostaţionari Cabluri coaxiale pentru reţele de distribuţie prin cablu.
INMARSAT. Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode Partea 6: Specificaţie intermediară pentru cablurile utilizate în
de încercare şi rezultate impuse exterior pentru reţele care funcţionează la o frecvenţă
cuprinsă între 5 MHz şi 2150 MHz

28
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

33.120.40 Antene 33.180.20 Dispozitive de interconectare prin fibre optice


SR CEI 60597-1:1995 SR EN 50377-6-2:2005
Antene pentru recepţia radiodifuziunii sonore şi vizuale în Seturi de conectoare şi componente de interconectare utilizate
gama de frecvenţe cuprinse între 30 MHz şi 1 GHz. în sistemele de comunicaţie prin fibre optice. Specificaţie de
Partea 1: Proprietăţi electrice şi mecanice produs. Partea 6-2: Tip SC-RJ pentru fibră optică monomod
din categoria B1.1 conform CEI 60793-2
SR CEI 60597-2:1995 Înlocuit prin: SR EN 50377-6-2:2008
Antene pentru recepţia radiodifuziunii sonore şi vizuale în
gama de frecvenţe cuprinse între 30 MHz şi 1 GHz. SR EN 61300-2-16:2007
Partea 2: Metode de măsurare a caracteristicilor electrice Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre
optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare.
SR CEI 60597-3:1995 Partea 2-16: Încercări - Rezistenţa la mucegaiuri
Antene pentru recepţia radiodifuziunii sonore şi vizuale în
gama de frecvenţe cuprinse între 30 MHz şi 1 GHz. SR EN 61300-2-25:2003
Partea 3: Metode de măsurare a caracteristicilor mecanice, Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre
încercări la vibraţii şi încercări climatice optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare.
Partea 2-25: Încercări - Rezistenţa de etanşeitate pentru
SR CEI 60597-4:1995 carcase
Antene pentru recepţia radiodifuziunii sonore şi vizuale în
gama de frecvenţe cuprinse între 30 MHz şi 1 GHz. SR EN 61300-2-39:2003
Partea 4: Ghid pentru întocmirea specificaţiilor antenelor. Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre
Model de specificaţie particulară optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare.
Partea 2-39: Încercări. Sensibilitate la câmpuri magnetice
33.160 Tehnici audio, video şi audiovizuale externe
33.160.01 Tehnici audio, video şi audiovizuale în general
SR EN 61300-3-6:2004
STAS CEI 60574-2-92 Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre
Echipamente şi sisteme audio-vizuale, video şi de televiziune. optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare.
Partea 2: Definirea termenilor generali Partea 3-6: Examinări şi măsurări. Atenuare de reflexie
Înlocuit prin: SR EN 61300-3-6:2009
SR EN 61937:2003
Audio digital. Interfaţă pentru fluxurile de biţi audio cu codare SR EN 186110:2003
MIC neliniară conform CEI 60958 Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
Înlocuit prin: SR EN 61937-1:2007 cabluri optice. Tip FC
SR EN 61937-2:2004
SR EN 61937-3:2004 SR EN 186130:2003
SR EN 61937-4:2003 Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
SR EN 61937-5:2007 cabluri optice. Tip LSA
SR EN 61937-6:2007 Înlocuit prin: SR EN 61754-3:2003
SR EN 61937-7:2006
SR EN 186150:2003
33.160.20 Receptoare radio Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
cabluri optice. Tip OCCA-BU
SR CEI 60315-5:1997
Metode de măsurare a radioreceptoarelor pentru diverse clase SR EN 186160:2003
de emisie. Partea 5: Măsurări în radiofrecvenţă. Măsurarea Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
răspunsului receptoarelor pentru emisiuni cu modulaţie de cabluri optice. Tip OCCA-PC
frecvenţă la interfeţe de tip impuls
SR EN 186170:2003
SR EN 60730-1[2000/A11:2002]:2001/A11:2003 Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz cabluri optice. Tip RCC
casnic şi scopuri similare. Partea 1: Reguli generale
Înlocuit prin: SR EN 60730-1:2001/A1:2004 SR EN 186180:2003
Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
33.160.40 Sisteme video cabluri optice. Tip LSB
SR EN 62071:2003 SR EN 186210:2003
Sistem de înregistrare video digitală cu compresie pe casetă, Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
cu baleiaj elicoidal, cu utilizarea unei benzi magnetice de cabluri optice. Tip CF08
6,35 mm. Format D-7
Înlocuit prin: SR EN 62071-1:2007 SR EN 186240:2003
SR EN 62071-2:2007 Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
SR EN 62071-3:2007 cabluri optice. Tip MT

33.180 Comunicaţii prin fibră optică SR EN 186260:2003


Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
33.180.01 Sisteme cu fibră optică în general cabluri optice. Tip SC
SR EN 61280-2-4:2003 Înlocuit prin: SR EN 61754-4-1:2004
Proceduri de încercare de bază pentru subsistem de
SR EN 186270:2003
comunicaţii cu fibre optice. Partea 2-4: Proceduri de încercare
Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
pentru sisteme digitale. Măsurarea toleranţei debitului binar
cabluri optice. Tip LSH
33.180.10 Fibre optice şi cabluri Înlocuit prin: SR EN 61754-15:2003

SR EN 188000:2004 SR EN 186290:2003
Specificaţie generică. Fibre optice Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi
cabluri optice. Tip MPO
Înlocuit prin: SR EN 61754-7:2005

29
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR EN 186300:2003 SR EN ISO/CEI 13818-9:2004


Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi Tehnologia informaţiei. Codificarea generică a imaginilor
cabluri optice. Tip MSC animate şi informaţiile audio asociate. Partea 9: Extensia
Înlocuit prin: SR EN 61754-6-1:2004 pentru interfaţa în timp real pentru sistemele de decodare

SR EN 186310:2003 SR CWA 14169:2003


Specificaţie intermediară. Seturi de conectare pentru fibre şi Dispozitive securizate pentru crearea semnăturilor "EAL 4+"
cabluri optice. Tip MF
SR ISO/CEI 15408-1:2004
33.200 Telecomandă. Teleconducere Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de
evaluare pentru securitatea tehnologiei informaţiei.
SR CEI 61297:1998/A99:2002 Partea 1: Introducere şi model general
Sisteme de comandă a proceselor industriale. Clasificarea
regulatoarelor adaptive în vederea evaluării lor SR ISO/CEI 15408-2:2006
Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de
35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE evaluare pentru securitatea IT. Partea 2: Cerinţe funcţionale
BIROU de securitate
35.020 Tehnologia informaţiei (IT) în general
SR ISO/CEI 15408-3:2007
STAS ISO 2382-18-91 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de
Sisteme de prelucrarea informaţiei. Vocabular. evaluare pentru securitatea IT. Partea 3: Cerinţe de asigurare
Partea 18: Prelucrarea distribuită a datelor a securităţii

STAS ISO 2382-22-91 SR ISO/CEI 18014-1:2005


Sisteme de prelucrarea informaţiei. Vocabular. Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de
Partea 22: Maşini de calculat marcare temporală. Partea 1: Cadru

35.040 Seturi de caractere şi codificarea informaţiei SR ISO/CEI 18014-2:2005


Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de
SR ISO 6523+A1:1997 marcare temporală. Partea 2: Mecanisme care produc mărci
Schimb de date. Structură pentru identificarea organizaţiilor temporale independente
SR ISO/CEI 9797:2000 SR ISO/CEI 18014-3:2005
Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Mecanism de Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de
integritate a datelor utilizând o funcţie de verificare marcare temporală. Partea 3: Mecanisme care produc mărci
criptografică care foloseşte un algoritm de cifrare pe blocuri temporale înlănţuite
SR ISO/CEI 10116:2000 35.060 Limbaje utilizate în tehnologia informaţiei
Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Moduri de
operare ale unui algoritm pe cifrare pe blocuri de n biţi SR CWA 14051-1:2002
Tehnologia informaţiei. Elemente generice locale de limbaj la
SR EN ISO/CEI 11172-1:2004 nivel european. Partea 1: Specificaţie generică
Tehnologia informaţiei. Codificarea imaginilor animate şi
sunetelor asociate pentru suporturi de stocare numerică mai SR CWA 14051-2:2002
mari de 1,5 Mbit/s. Partea 1: Sisteme Tehnologia informaţiei. Elemente generice locale de limbaj la
nivel european. Partea 2: Specificaţii culturale narative,
SR EN ISO/CEI 11172-2:2004 elemente ale limbajului POXIS şi harta repertoarului
Tehnologia informaţiei. Codificarea imaginilor animate şi
sunetelor asociate pentru suporturi de stocare numerică mai 35.080 Software
mari de 1,5 Mbit/s. Partea 2: Video SR ISO/CEI TR 9294:1996
SR EN ISO/CEI 11172-3:2004 Tehnologia informaţiei. Linii directoare pentru managementul
Tehnologia informaţiei. Codificarea imaginilor animate şi documentaţiei software
sunetelor asociate pentru suporturi de stocare numerică mai SR ISO/CEI 12119:1999
mari de 1,5 Mbit/s. Partea 3: Audio
Tehnologia informaţiei. Pachete software. Cerinţe de calitate
SR EN ISO/CEI 11172-4:2004 şi testare
Tehnologia informaţiei. Codificarea imaginilor animate şi SR ISO/CEI 12207:2000
sunetelor asociate pentru suporturi de stocare numerică mai
Tehnologia informaţiei. Procesele ciclului de viaţă al software-
mari de 1,5Mbits/s. Partea 4: Încercarea de conformitate
ului
SR ISO/CEI 11179-5:1997
SR CWA 14051-1:2002
Tehnologia informaţiei. Specificarea şi standardizarea
Tehnologia informaţiei. Elemente generice locale de limbaj la
elementelor de date. Partea 5: Principii de denumire şi de
nivel european. Partea 1: Specificaţie generică
identificare a elementelor de date
SR CWA 14051-2:2002
SR EN ISO/CEI 11544:2004
Tehnologia informaţiei. Elemente generice locale de limbaj la
Tehnologia informaţiei. Reprezentarea codificată a informaţiei
nivel european. Partea 2: Specificaţii culturale narative,
a imaginii şi sunetului. Compresia imaginii progresive în două
elemente ale limbajului POXIS şi harta repertoarului
nivele
SR ISO/CEI 15939:2005
SR EN ISO/CEI 13818-1:2004
Inginerie software. Proces de măsurare a software-ului
Tehnologia informaţiei. Codificarea generică a imaginilor şi a
informaţiilor audio asociate. Partea 1: Sisteme

SR EN ISO/CEI 13818-3:2004
Tehnologia informaţie. Codificarea generică a imaginilor
animate şi informaţiile audio asociate. Partea 3: Audio

30
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR EN 29241-3:1995/A1:2003 SR ISO/CEI 9995-6:1997


Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii pentru sisteme
prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 3: Prescripţii de prelucrare a textului şi birotică. Partea 6: Secţiunea
referitoare la ecranele de vizualizare funcţiilor
Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009
SR EN ISO 9241-303:2009 SR ISO/CEI 9995-7:1997
SR EN ISO 9241-304:2009 Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii pentru sisteme
SR EN ISO 9241-305:2009 de prelucrare a textului şi birotică. Partea 7: Simboluri folosite
SR EN ISO 9241-307:2009 pentru reprezentarea funcţiilor

35.100 Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) SR ISO/CEI 9995-7:1997/A1:1999


Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii pentru sisteme
35.100.60 Strat prezentare de prelucrare a textului şi birotică. Partea 7: Simboluri folosite
SR ISO/CEI 8824-1:2006 pentru reprezentarea funcţiilor (Amendamentul 1)
Tehnologia informaţiei. Sintaxa abstractă notaţia 1(ASN.1): SR ISO/CEI 9995-8:1997
Specificare a notaţiei de bază Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii pentru sisteme
35.110 Reţele de prelucrare a textului şi birotică. Partea 8: Alocarea literelor
la tastele unei tastaturi numerice
SR EN 50174-1:2003
Tehnologia informaţiei. Instalarea cablării. SR EN ISO 13406-1:2003
Partea 1: Specificare şi asigurarea calităţii Prescripţii ergonomice pentru activitatea desfăşurată prin
Înlocuit prin: SR EN 50174-1:2010 intermediul videoterminalelor cu ecrane plate.
Partea 1: Introducere
SR EN 50174-2:2002 Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009
Tehnologia informaţiei. Instalarea cablajului. SR EN ISO 9241-305:2009
Partea 2: Planificarea şi metodele practice ale instalării în
interiorul clădirilor SR EN ISO 13406-2:2002
Înlocuit prin: SR EN 50174-2:2010 Prescripţii ergonomice pentru activitatea desfăşurată prin
intermediul videoterminalelor cu ecrane plate.
35.140 Grafică pe calculator Partea 2: Prescripţii ergonomice pentru ecrane plate
Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009
SR ISO/CEI 9973:1997 SR EN ISO 9241-303:2009
Tehnologia informaţiei. Grafică pe calculator şi procesare SR EN ISO 9241-305:2009
imagini. Proceduri pentru înregistrarea entităţilor grafice SR EN ISO 9241-307:2009
35.180 Terminale şi alte echipamente periferice în SR EN 29241-3:1995
tehnologia informaţiei Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
SR EN ISO 9241-4[1998/AC:2000]:2004/AC:2004 prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 3: Prescripţii
referitoare la ecranele de vizualizare
Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 4: Cerinţe Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009
pentru tastaturi SR EN ISO 9241-303:2009
SR EN ISO 9241-304:2009
Înlocuit SR EN ISO 9241-
SR EN ISO 9241-305:2009
prin: 4[1998/AC:2002]:2004/AC:2004
SR EN ISO 9241-307:2009
SR EN ISO 9241-8:2003
SR EN 29241-3:1995/A1:2003
Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 8: Cerinţe
prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 3: Prescripţii
privind culorile afişate
referitoare la ecranele de vizualizare
Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009
Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009
SR EN ISO 9241-303:2009
SR EN ISO 9241-303:2009
SR EN ISO 9241-305:2009
SR EN ISO 9241-304:2009
SR ISO/CEI 9995-1:1997 SR EN ISO 9241-305:2009
Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii pentru sisteme SR EN ISO 9241-307:2009
de prelucrare a textului şi birotică. Partea 1: Principii generale 35.220 Echipamente de înmagazinare a datelor
pentru dispunerea tastaturii
35.220.20 Memorii magnetice în general
SR ISO/CEI 9995-2:1997
Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii pentru sisteme SR EN ISO 7487-1:1996
de prelucrare a textului şi birotică. Partea 2: Secţiunea Tehnologia informaţiei. Schimbul de date pe discuri flexibile
alfanumerică încasetate de 130 mm (5.25 in) utilizând înregistrarea prin
modulaţie în frecvenţă modificată cu 7 958 ftprad, 1,9 tpmm
SR ISO/CEI 9995-3:1997 (48 tpi), pe ambele feţe - tip ISO 202. Partea 1: Caracteristici
Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii pentru sisteme dimensionale, fizice şi magnetice
de prelucrare a textului şi birotică. Partea 3: Dispuneri
complementare ale zonei alfanumerice a secţiunii SR EN 27487-3:1996
alfanumerice Prelucrarea informaţiei. Schimbul de date pe discuri flexibile
încasetate de 130 mm (5,25 in) utilizând înregistrarea prin
SR ISO/CEI 9995-4:1997 modulaţie în frecvenţă modificată, cu 7 958 ftprad, 1,9 tpmm
Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii pentru sisteme (48 tpi) pe ambele feţe. Partea 3: Formatul pistei B
de prelucrare a textului şi birotică. Partea 4: Secţiunea
numerică SR EN 28378-2:1995
Prelucrarea informaţiei. Schimbul de date pe discuri flexibile
SR ISO/CEI 9995-5:1997 încasetate de 130 mm (5.25 in) utilizând înregistrarea prin
Tehnologia informaţiei. Dispunerea tastaturii pentru sisteme modulaţie în frecvenţă modificată cu 7958 ftprad, 3,8 tpmm
de prelucrare a textului şi birotică. Partea 5: Secţiunea editare (96 tpi), pe ambele feţe. Partea 2: Formatul pistei A

31
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR EN 28378-3:1996 35.240.20 Aplicaţii IT pentru birotică


Prelucrarea informaţiei. Schimbul de date pe discuri flexibile
încasetate de 130 mm (5,25 in) utilizând înregistrarea prin SR EN 29241-3:1995
modulaţie în frecvenţă modificată cu 7 958 ftprad, 3,8 tpmm Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
(96 tpi), pe ambele feţe. Partea 3: Formatul pistei B prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 3: Prescripţii
referitoare la ecranele de vizualizare
SR EN 28860-2:1996 Înlocuit prin: SR EN ISO 9241-302:2009
Prelucrarea informaţiei. Schimbul de date pe discuri flexibile SR EN ISO 9241-303:2009
încasetate de înaltă densitate de 90 mm (3.5 in) utilizând SR EN ISO 9241-304:2009
înregistrarea prin modulaţie în frecvenţă modificată cu 7 958 SR EN ISO 9241-305:2009
ftprad, 5,3 tpmm (135 tpi), pe ambele feţe. Partea 2: Formatul SR EN ISO 9241-307:2009
pistei
35.240.40 Aplicaţii IT în sistemul bancar
35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei
SR EN ISO/CEI 7811-1:1996
35.240.15 Cartele de identificare şi dispozitive similare Cartele de identificare. Tehnică de înregistrare.
Partea 1: Ambutisare
SR EN 753-1:2003
Sisteme cu cartele de identificare. Cartele flexibile subţiri. SR EN ISO/CEI 7811-2:1996
Partea 1: Specificaţii tehnice generale Cartele de identificare. Tehnică de înregistrare.
Partea 2: Bandă magnetică
SR EN 753-2:2003
Sisteme cu cartele de identificare. Cartele flexibile subţiri. SR EN ISO/CEI 7811-3:1996
Partea 2: Tehnică de înregistrare magnetică Cartele de identificare. Tehnică de înregistrare.
Partea 3: Amplasarea caracterelor ambutisate pe cartele ID-1
SR EN 753-3:2003
Sisteme cu cartele de identificare. Cartele flexibile subţiri. SR ISO/CEI 7816-4+A1:2000
Partea 3: Metode de încercare Tehnologia informaţiei. Cartele de identificare. Cartele cu
circuit(e) integrat(e) cu contacte. Partea 4: Comenzi
SR ENV 1257-1:2003 intersectoriale pentru interschimburi
Sisteme cu cartele de identificare. Reguli pentru tratarea
numărului de identificare personal într-un mediu intersectorial. SR ISO 8731-1:1999
Partea 1: Prezentarea PIN Operaţiuni bancare. Algoritmi aprobaţi pentru autentificarea
mesajelor. Partea 1: DEA
SR ENV 1257-2:2003
Sisteme cu cartele de identificare. Reguli pentru tratarea SR ISO 8731-2:1999
numărului de identificare personal într-un mediu intersectorial. Operaţiuni bancare. Algoritmi aprobaţi pentru autentificarea
Partea 2: Protecţia PIN mesajelor. Partea 2: Algoritm de autentificare a mesajului
SR ENV 1257-3:2003 SR ISO 10126-1:1998
Sisteme cu cartele de identificare. Reguli pentru tratarea Operaţiuni bancare. Proceduri pentru cifrarea mesajelor
numărului de identificare personal într-un mediu intersectorial. (servicii pentru persoane juridice). Partea 1: Principii generale
Partea 3: Verificarea PIN
SR ISO 10126-2:1998
SR ENV 1284:2002 Operaţiuni bancare. Proceduri pentru cifrarea mesajelor
Sisteme cu cartele de identificare. Reguli intersectoriale (servicii pentru persoane juridice). Partea 2: Algoritm DEA
pentru blocarea şi deblocarea cartelelor cu circuit integrat
35.240.50 Aplicaţii IT în industrie
SR EN ISO/CEI 7811-1:1996
Cartele de identificare. Tehnică de înregistrare. SR CWA 14169:2003
Partea 1: Ambutisare Dispozitive securizate pentru crearea semnăturilor "EAL 4+"

SR EN ISO/CEI 7811-2:1996 SR CEI 61508-1:2001/A99:2002


Cartele de identificare. Tehnică de înregistrare. Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice
Partea 2: Bandă magnetică programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe
generale
SR EN ISO/CEI 7811-3:1996
Cartele de identificare. Tehnică de înregistrare. 35.240.60 Aplicaţi IT în transport şi comerţ
Partea 3: Amplasarea caracterelor ambutisate pe cartele ID-1 SR ENV 1855:2002
SR ISO/CEI 7811-6:1998 Sisteme cu cartele de identificare. Sisteme cu cartele cu
circuite integrate intersectoriale. Domeniile de toleranţă pentru
Cartele de identificare. Tehnică de înregistrare.
cartele cu circuite integrate
Partea 6: Bandă magnetică cu coercitivitate ridicată
SR CWA 14169:2003
SR ISO 10202-2:2001
Dispozitive securizate pentru crearea semnăturilor "EAL 4+"
Carduri pentru tranzacţii financiare. Arhitectura de securitate a
sistemelor de tranzacţii financiare care utilizează carduri cu 35.240.99 Aplicaţii IT în alte domenii
circuit integrat. Partea 2: Procedeul tranzacţiei
SR ENV 13154-1:2002
SR ISO 10202-3:2001 Sisteme de transmitere a datelor pentru instalaţii de încălzire,
Carduri pentru tranzacţii financiare. Arhitectura de securitate a ventilare şi condiţionare a aerului. Reţea locală.
sistemelor de tranzacţii financiare care utilizează carduri cu Partea 1: Obiecte
circuit integrat. Partea 3: Relaţii între cheile criptografice
SR ENV 14014:2002
SR ISO 10202-4:2001 Servicii poştale. Poştă hibridă. Definiţii de tip de document
Carduri pentru tranzacţii financiare. Arhitectura de securitate a între consumator şi operator. Ansamblu comun de marcatori
sistemelor de tranzacţii financiare care utilizează carduri cu impliciţi
circuit integrat. Partea 4: Module de securitate pentru aplicaţii

32
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

35.260 Maşini de birou 39.040.20 Orologii


SR ENV 12282:2002 SR ISO 3159:1994
Hârtie. Hârtie pentru tipar şi pentru birou. Determinarea Instrumente orare. Cronometre braţară cu oscilator balansier
prăfuirii la margini spiral

SR ENV 12448:2002 39.060 Giuvaergerie


Hârtie. Hârtie pentru tipar şi pentru birou. Determinarea
coeficientului de frecare statică SR EN 1810:2002
Ansambluri de găurit părţi ale corpului. Metoda de încercare
37 TEHNOLOGIA IMAGINII de referinţă pentru determinarea conţinutului de nichel prin
spectrometrie de absorbţie atomică de flacără
37.020 Echipament optic
43 VEHICULE RUTIERE
SR ISO 9336-2:1998
Optică şi instrumente optice. Funcţia de transfer optic. 43.020 Vehicule rutiere în general
Aplicaţie. Partea 2: Obiective pentru copiatoare de birou
SR ISO 3560:1996
37.040 Fotografie Vehicule rutiere. Încercare la coliziune frontală cu bariera fixă
37.040.20 Hârtie, filme şi role fotografice SR ISO 3779:1996
Vehicule rutiere. Număr de identificare a vehiculelor (VIN).
SR ISO 7004:1993 Conţinut şi structura
Fotografie. Film pentru radiografiere industrială. Determinarea
rapidităţii şi gradientului mediu ISO după expunerea la radiaţii SR ISO 3780:1996
X sau gama Vehicule rutiere. Cod de identificare mondială a constructorilor
(WMI)
37.040.30 Produse chimice de uz fotografic
43.040 Sisteme pentru vehicule rutiere
SR ISO 10349-1:2002
Fotografie. Produse chimice de uz fotografic. Metode de 43.040.10 Echipament electric şi electronic
analiză. Partea 1: Generalităţi
SR ISO 1185:2000
SR ISO 10349-8:2002 Vehicule rutiere. Conexiuni electrice între vehicule care
Fotografie. Produse chimice de uz fotografic. Metode de tractează şi vehicule tractate cu sistem la 24 V. Conector cu 7
analiză. Partea 8: Determinarea substanţelor volatile poli de tip 24 N (normal)
37.100 Tehnologie grafică SR ISO 1724:2000
Vehicule rutiere. Conexiuni electrice între vehicule care
37.100.10 Echipament de reproducere
tractează şi vehicule tractate cu sistem la 12 V. Conector cu 7
SR ISO 9336-2:1998 poli de tip 12 N (normal)
Optică şi instrumente optice. Funcţia de transfer optic.
SR ISO 3731:2001
Aplicaţie. Partea 2: Obiective pentru copiatoare de birou
Vehicule rutiere. Conexiuni electrice între vehicule care
SR EN ISO/CEI 11159:2001 tractează şi vehicule tractate cu sistem la 24 V. Conector cu 7
Tehnologia informaţiei. Echipament de birou. Informaţii poli tip 24 S (suplimentar)
minimale care trebuie incluse în fişele tehnice. Maşini de
SR ISO 3732:2001
copiat
Vehicule rutiere. Conexiuni electrice între vehicule care
39 MECANICĂ DE PRECIZIE. GIUVAERGERIE tractează şi vehicule tractate cu sistem la 12V. Conector cu 7
poli tip 12 S (suplimentar)
39.040 Ceasornicărie
SR ISO 4091:1997
39.040.01 Ceasornicărie în general Vehicule rutiere. Conectoare pentru conexiuni electrice între
SR ISO 4168:1994 vehicule care tractează şi remorci. Metode de încercare şi
Instrumente orare. Condiţii de efectuare a verificărilor cerinţe de performanţă
depunerilor radioluminiscente SR ISO 6722-1:1997
SR ISO 6426-2:1995 Vehicule rutiere. Cabluri de joasă tensiune neecranate.
Vocabular de orologerie. Partea 2: Definiţii tehnico-comerciale Partea 1: Metode de încercare

39.040.10 Ceasuri SR ISO 6722-2:1997


Vehicule rutiere. Cabluri de joasă tensiune neecranate.
SR ISO 764:1994 Partea 2: Prescripţii
Orologerie. Ceasuri de mână antimagnetice
SR ISO 6722-3:1997
SR ISO 1112:1994 Vehicule rutiere. Cabluri de joasă tensiune neecranate.
Orologerie. Pietre funcţionale şi nefuncţionale Partea 3: Secţiuni şi dimensiuni ale conductoarelor cu izolaţie
de grosime normală
SR ISO 2281:1994
Orologerie. Ceasuri etanşe SR ISO 6722-4:1997
Vehicule rutiere. Cabluri de joasă tensiune neecranate. Partea
SR ISO 3160-2:1996 4: Secţiuni şi dimensiuni ale conductoarelor cu izolaţie subţire
Carcase de ceasuri de mână şi accesoriile lor. Acoperiri de
aliaj de aur. Partea 2: Determinarea titlului, grosimii, SR ISO 7588:1996
rezistenţei la coroziune şi aderenţei Vehicule rutiere. Relee şi relee de semnalizare. Dimensiuni de
montaj şi de poziţionare a fişelor plate şi a locaşurilor pe soclu
SR ISO 3160-3:1996 pentru relee şi relee de semnalizare
Carcase de ceasuri de mână şi accesoriile lor. Acoperiri de
aliaj de aur. Partea 3: Încercări de rezistenţă la abraziune a SR ISO 7637-0:1995
unui tip de acoperire pe epruvete standardizate Vehicule rutiere. Perturbaţii electrice prin conducţie şi prin
cuplaj. Partea 0: Definiţii şi generalităţi

33
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 7637-1:1995 43.040.20 Sisteme de iluminat, semnalizare şi avertizare


Vehicule rutiere. Perturbaţie electrică prin conducţie şi cuplaj.
Partea 1: Autoturisme şi autoutilitare uşoare cu tensiune SR ISO 303:1995
nominală de 12 V. Transmisia perturbaţiei electrice numai prin Vehicule rutiere. Instalarea lămpilor de iluminare şi de
conducţie în lungul liniilor de alimentare semnalizare pentru autovehicule şi remorcilor lor

SR ISO 7637-2:1995 SR ISO 512:1995


Vehicule rutiere. Perturbaţie electrică prin conducţie şi cuplaj. Vehicule rutiere. Avertizoare sonore. Condiţii tehnice
Partea 2: Autoutilitare cu tensiune nominală de 24 V.
SR ISO 4148:1999
Transmisia perturbaţiei electrice numai prin conducţie în
Vehicule rutiere. Lămpi speciale de avertizare. Dimensiuni
lungul liniilor de alimentare
SR ISO 4182:1996
SR ISO 7637-3:1998
Automobile. Măsurarea variaţiilor de înclinare a fasciculului
Vehicule rutiere. Perturbaţie electrică prin conducţie şi cuplaj.
luminos de întâlnire în funcţie de sarcină
Partea 3: Vehicule cu tensiunea nominală de alimentare de 12
V sau 24 V. Transmisia perturbaţiei prin cuplaj capacitiv sau SR ISO 6969:1995
inductiv prin linii altele decât liniile de alimentare Vehicule rutiere. Avertizoare sonore. Încercări după montare
SR ISO 7638:1995 pe vehicul
Vehicule rutiere. Priza pentru dispozitivul de antiblocare al SR ISO 7588:1996
frânei Vehicule rutiere. Relee şi relee de semnalizare. Dimensiuni de
Înlocuit prin: SR ISO 7638-1:2001 montaj şi de poziţionare a fişelor plate şi a locaşurilor pe soclu
SR ISO 7638-2:2001 pentru relee şi relee de semnalizare
SR ISO 7638-1:2001 43.040.30 Indicatoare şi dispozitive de comandă
Vehicule rutiere. Conectoare electrice pentru sisteme de
frânare. Partea 1: Conectoare pentru sisteme cu tensiunea SR ISO 4040:1995
nominală de alimentare de 24 V Vehicule rutiere. Autoturisme. Localizarea comenzilor
manuale, indicatoarelor şi martorilor
SR ISO 7638-2:2001
Vehicule rutiere. Conectoare electrice pentru sisteme de 43.040.40 Sisteme de frânare
frânare. Partea 2: Conectoare pentru sisteme cu tensiunea
nominală de alimentare de 12 V STAS ISO 1728-92
Vehicule rutiere. Cuplaje pneumatice de frânare între
SR ISO 7880:1996 automobile şi vehicule tractate. Interschimbabilitate
Vehicule rutiere. Relee. Dispunerea şi atribuirea funcţională a
terminalelor releelor SR ISO 6310:1993
Vehicule rutiere. Garnituri de frână. Compresibilitate. Metodă
SR ISO 8820-1:1996 de încercare
Vehicule rutiere. Siguranţe fuzibile electrice de tip plat.
Partea 1: Curent nominal, identificare, metode de încercare şi SR ISO 7628-1:2000
cerinţe de performanţă Vehicule rutiere. Conducte termoplastice pentru sisteme de
frânare pneumatice. Partea 1: Dimensiuni şi marcare
SR ISO 8820-2:1996
Vehicule rutiere. Siguranţe fuzibile electrice de tip plat. SR ISO 7638:1995
Partea 2: Dimensiuni Vehicule rutiere. Priza pentru dispozitivul de antiblocare al
frânei
SR ISO 8820-3:1996 Înlocuit prin: SR ISO 7638-1:2001
Vehicule rutiere. Siguranţe fuzibile electrice de tip plat. SR ISO 7638-2:2001
Partea 3: Dispozitiv de încercare
SR ISO 7638-1:2001
SR ISO 10483-1:2000 Vehicule rutiere. Conectoare electrice pentru sisteme de
Vehicule rutiere. Întreruptoare de putere inteligente. frânare. Partea 1: Conectoare pentru sisteme cu tensiunea
Partea 1: Întreruptor de putere inteligent în varianta amonte nominală de alimentare de 24 V

SR ISO 11451-1:1998 SR ISO 7638-2:2001


Vehicule rutiere. Perturbaţii electrice prin energie Vehicule rutiere. Conectoare electrice pentru sisteme de
electromagnetică radiată în bandă îngustă. Metode de frânare. Partea 2: Conectoare pentru sisteme cu tensiunea
încercare a vehiculului. Partea 1: Generalităţi şi definiţii nominală de alimentare de 12 V

SR ISO 11451-2:1998 43.040.50 Sisteme de transmisie şi de suspensie


Vehicule rutiere. Perturbaţii electrice prin energie SR ISO 3006:1999
electromagnetică radiată în bandă îngustă. Metode de
Roţi pentru autoturisme. Metode de încercare
încercare a vehiculului. Partea 2: Sursa de radiaţii din afara
vehiculului SR ISO 3584:1999
Vehicule rutiere. Montarea dispozitivelor de cuplare mecanică
SR ISO 11451-4:1998
pe traversa spate a camioanelor
Vehicule rutiere. Perturbaţii electrice prin energie
electromagnetică radiată în bandă îngustă. Metode de SR ISO 3894:1999
încercare a vehiculului. Partea 4: Metoda injecţiei de curent Vehicule utilitare. Roţi/jante. Metode de încercare
(BCI)
SR ISO 3911:1993
SR ISO 12098:2001
Roţi / Jante. Nomenclator, simbolizare, marcare şi unităţi de
Vehicule comerciale cu sisteme electrice de 24 V. Conectoare măsură
cu 15 poli între vehicule care tractează şi vehicule tractate.
Dimensiuni şi alocarea contactelor SR ISO 4000-2:1999
Pneuri şi jante pentru autoturisme. Partea 2: Jante

34
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 4209-2:1996 SR ISO 6621-5:1998


Pneuri şi jante (serii în milimetri) pentru camioane şi autobuze. Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston.
Partea 2: Jante Partea 5: Condiţii tehnice de calitate
43.040.60 Caroserie şi elemente de caroserie SR ISO 6622-1:1995
Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston.
SR ISO 3832:1994 Partea 1: Segmenţi rectangulari
Autoturisme. Portbagaje. Metoda de măsurare a volumului de
referinţă SR ISO/TR 6622-2:1998
Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston.
SR ISO 4513:1994 Partea 2: Segmenţi rectangulari cu înălţime redusă
Vehicule rutiere. Vizibilitate. Metodă de determinare a
elipselor oculare corespunzătoare amplasării ochilor SR ISO 6623:1996
conducătorilor Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. Segmenţi
raclori micşti
SR ISO 5897:1995
Vehicule rutiere. Sistem de dezaburire a lunetei SR ISO 6624-1:1996
autoturismelor. Metodă de încercare Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston.
Partea 1: Segmenţi trapezoidali
SR ISO 5898:1994
Vehicule rutiere. Dispozitiv de degivrare a lunetei SR ISO/TR 6624-2:1998
autoturismelor. Metodă de încercare Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston.
Partea 2: Segmenţi semitrapezoidali
SR ISO 6255:1996
Vehicule rutiere. Sisteme de spălare şi ştergere a lunetei SR ISO/TR 6627:1998
autoturismelor. Metode de încercare Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. Segmenţi
raclori de ulei/expandori
43.040.70 Cuplaje
43.060.40 Sisteme de alimentare cu carburant
SR ISO 1102:1999
Vehicule rutiere utilitare. Legături mecanice între vehicule SR ISO 2974:1993
tractoare şi remorci. Dispozitiv de remorcare de 50 mm Vehicule rutiere. Racorduri cu con interior de 60 pentru
conducte de injecţie de înaltă presiune
SR ISO 1103:1999
Vehicule rutiere. Rotule de remorcare pentru rulote şi remorci SR ISO 4020-1:2001
uşoare. Dimensiuni Vehicule rutiere. Filtre de combustibil pentru motoare cu
aprindere prin comprimare. Metode de încercare
SR ISO 3584:1999
Vehicule rutiere. Montarea dispozitivelor de cuplare mecanică SR ISO 6519:1993
pe traversa spate a camioanelor Conuri pentru capete de arbori şi butuci pentru pompe de
injecţie
SR ISO 3842:1995
Vehicule rutiere. Fixarea şeilor de cuplare SR ISO 7299:1993
Vehicule rutiere. Flanşe de fixare pentru pompe de injecţie
SR ISO 4086:1994
Vehicule rutiere. Pivot de cuplare 90 pentru semiremorcă. SR ISO 7612:1998
Dimensiuni principale şi de montaj/interschimbabilitate Motoare diesel. Pompe de injecţie în linie cu fixare pe
suprafaţă plană. Dimensiuni de montaj
SR ISO 8716:1995
Vehicule rutiere utilitare. Pivot de cuplare. Încercări de SR ISO 7876-4:1999
rezistenţă Echipament de injecţie a combustibilului. Terminologie.
Partea 4: Conducte şi racorduri de înaltă presiune
SR ISO 8717:1995
Vehicule rutiere utilitare. Şei de cuplare. Încercări de SR ISO 7879:1993
rezistenţă Vehicule rutiere. Pompe de injecţie în linie cu fixare pe
suprafaţă cilindrică. Dimensiuni de montare
SR ISO 8718:1999
Vehicule rutiere utilitare. Dispozitive de cuplare cu bolţ şi 43.060.50 Echipament electric. Sisteme de comandă
ocheţi pentru bare de remorcare articulate. Încercări de
rezistenţă SR ISO 2346:1996
Vehicule rutiere. Bujii de aprindere M14 x 1,25 compacte cu
43.060 Motoare cu combustie internă pentru vehicule scaun plat şi locaşul lor din chiulasă
rutiere
SR ISO 2542:1996
43.060.10 Bloc motor şi componente interne Motoare cu combustie internă. Aprindere prin bujii.
SR ISO 6621-1:1994 Terminologie
Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. SR ISO 3285:1996
Partea 1: Terminologie
Vehicule rutiere. Suporturi de montaj pentru bobine de
SR ISO 6621-2:1996 aprindere
Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. SR ISO 3808-1:1996
Partea 2: Principii de măsurare pentru control
Vehicule rutiere. Cabluri de aprindere de înaltă tensiune
SR ISO 6621-3:1996 neecranate. Partea 1: Dimensiuni, specificaţii generale şi
Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. metode de încercare
Partea 3: Condiţii tehnice pentru materiale SR ISO 3808-2+A1:1996
SR ISO 6621-4:1998 Vehicule rutiere. Cabluri de aprindere de înaltă tensiune
Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. neecranate. Partea 2: Clase de cabluri, tipuri, încercări
Partea 4: Condiţii tehnice generale aplicabile şi specificaţii particulare

35
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 6518-1:1995 45.060 Material rulant pentru căi ferate


Sisteme de aprindere. Partea 1: Terminologie
45.060.01 Material rulant pentru căi ferate în general
SR ISO 6550-3:2002 SR CLC/TS 50502:2007
Vehicule rutiere. Bujii de preîncălzire de tipul cu teacă cu Aplicaţii feroviare. Material rulant. Echipament electric pentru
scaun conic şi locaşul lor în chiulasă. Partea 3: Bujii M10 troleibuze. Prescripţii de securitate şi sisteme de conectare
SR ISO 6856:1996 45.060.10 Material rulant de tracţiune
Vehicule rutiere. Ansambluri de cabluri de aprindere de înaltă
tensiune neecranate. Prescripţii generale şi metode de SR EN 50155:2002
încercare Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe
materialul rulant
SR ISO 7578:1996 Înlocuit prin: SR EN 50155:2007
Vehicule rutiere. Bujii de preîncălzire de tipul cu teacă.
Caracteristici generale şi metodele de încercare SR EN 50155:2002/A1:2004
Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe
SR ISO 8856+A1:1998 materialul rulant
Vehicule rutiere. Caracteristici electrice ale demaroarelor. Înlocuit prin: SR EN 50155:2007
Metode de încercare şi condiţii generale
SR CEI/TR 61374:2007
SR ISO 11565:2001 Supratensiuni în reţelele de alimentare a tracţiunii electrice
Vehicule rutiere. Bujii de aprindere. Metode de încercare şi
prescripţii 47 CONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME
SR ISO 14508:1999 47.020 Construcţii navale şi structuri maritime în general
Vehicule rutiere. Bujii de aprindere. Borne
47.020.01 Standarde generale referitoare la construcţii
43.080 Vehicule comerciale navale şi structuri maritime

43.080.10 Camioane şi remorci SR ISO 6954:1996


Vibraţii şi şocuri mecanice. Principii generale pentru evaluarea
SR ISO/TR 6622-2:1998 globală a vibraţiilor la bordul navelor comerciale
Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston.
Partea 2: Segmenţi rectangulari cu înălţime redusă SR EN 13195-1:2003
Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin
SR ISO/TR 6627:1998 deformare plastică şi piese turnate pentru aplicaţii marine
Motoare cu ardere internă. Segmenţi de piston. Segmenţi (construcţii navale, maritime şi platforme marine).
raclori de ulei/expandori Partea 1: Specificaţii
43.100 Autoturisme. Caravane şi remorci uşoare 47.020.05 Materiale şi componente pentru construcţii
navale
SR ISO 3984:1996
Vehicule rutiere. Autoturisme. Încercarea la coliziune spate cu SR ISO 1704:1994
barieră mobilă Construcţii navale. Lanţuri de ancoră, cu zale cu punte
SR ISO 7188:1996 47.020.10 Corpul navei şi elemente de structură ale
Acustică. Măsurarea zgomotului emis de autoturisme în corpului navei
condiţii reprezentative pentru conducerea urbană
STAS ISO 799-92
SR ISO 7862:1999 Construcţii navale. Scări pentru pilot
Autoturisme. Procedura de încercare pe cărucior pentru
evaluarea sistemelor de reţinere a adulţilor în coliziunile STAS ISO 5489-92
frontale simulate Construcţii navale. Scări de ambarcare

SR ISO 9816:1998 SR EN ISO 8468:1999


Autoturisme. Reacţia unui vehicul la decelerare în viraj. Amenajarea punţii de navigaţie a navelor şi amplasarea
Metodă de încercare în buclă deschisă echipamentului specific. Cerinţe şi recomandări

43.180 Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi 47.020.30 Reţele de conducte


echipament de încercare
SR EN ISO 14726-1:2002
SR ISO 4092:1995 Nave şi tehnologie maritimă. Culori pentru identificarea
Vehicule rutiere. Sisteme de diagnosticare pentru automobile. lichidelor vehiculate în instalaţiile cu tubulaturi.
Terminologie Partea 1: Culori principale şi fluide

SR ISO 7342:1999 SR EN ISO 15364:2002


Vehicule rutiere. Sisteme de diagnosticare. Echipament de Nave şi tehnologie maritimă. Valvule de presiune/de vacuum
verificare a sistemelor de aprindere pentru tancuri de marfă

45 CĂI FERATE 47.020.40 Instalaţii de ridicat şi manipulat încărcătura


navei
45.020 Ingineria căilor ferate în general
SR EN 24565:2003
SR CLC/TR 50126-3:2007 Nave mici. Lanţuri de ancoră
Aplicaţii feroviare. Specificarea şi demonstrarea fiabilităţii,
disponibilităţii, mentenanţei şi siguranţei (FDMS). 47.020.50 Maşini, echipamente şi instalaţii pentru punte
Partea 3: Ghid de aplicare a EN 50126-1 pentru FDMS a
materialului rulant STAS ISO 799-92
Construcţii navale. Scări pentru pilot

SR ISO 1704:1994
Construcţii navale. Lanţuri de ancoră, cu zale cu punte

36
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 3828:1994 49.030.10 Filete


Construcţii navale şi structuri maritime. Mecanisme de punte.
Vocabular SR ISO 5855-1:1993
Aeronautică şi spaţiu. Filete MJ. Partea 1: Condiţii generale
STAS ISO 5489-92
Construcţii navale. Scări de ambarcare SR ISO 5855-2:1993
Aeronautică şi spaţiu. Filete MJ. Partea 2: Dimensiuni limită
SR ISO 6067:1997 pentru şuruburi şi piuliţe
Construcţii navale şi structuri maritime. Vinciuri pentru bărci de
salvare SR ISO 5855-3:1994
Aeronautică şi spaţiu. Filete MJ. Partea 3: Dimensiuni limită
47.020.70 Echipament pentru navigaţie şi control pentru racorduri pentru sisteme de fluide

SR EN ISO 449:2002 49.030.20 Bolţuri, şuruburi, ştifturi filetate


Nave şi tehnologie maritimă. Compasuri magnetice,
habitacluri şi alidade. Clasa A SR ISO 7689:1996
Aeronautică şi spaţiu. Şuruburi de oţel aliat, clasa de
SR EN ISO 613:2002 rezistenţă 1100 MPa şi filet MJ. Specificaţie de aprovizionare
Nave şi tehnologie maritimă. Compasuri magnetice,
49.030.30 Piuliţe
habitacluri şi alidade. Clasa B
SR ISO 3168:1993
SR EN ISO 694:2002
Aeronautică şi spaţiu. Piuliţe prizoniere, cu frânare internă,
Nave şi tehnologie maritimă. Amplasarea compasurilor fixate pe o parte, cu degajare, clasa 1100 MPa/235 C
magnetice pe nave
SR ISO 3191:1993
SR EN ISO 8468:1999
Aeronautică şi spaţiu. Piuliţe prizoniere, cu frânare internă,
Amenajarea punţii de navigaţie a navelor şi amplasarea fixate pe o parte, serie redusă, cu degajare, clasa de
echipamentului specific. Cerinţe şi recomandări rezistenţă 1100 MPa, pentru temperatura maximă de utilizare
SR EN ISO 8729:2002 235 C
Nave şi tehnologie maritimă. Reflectoare radar navale SR ISO 3225:1993
47.020.90 Sisteme de ventilare, condiţionarea aerului şi Aeronautică şi spaţiu. Piuliţe prizoniere, cu frânare internă,
sisteme de încălzire fixate pe două părţi, serie redusă, cu degajare, clasa de
rezistenţă 1100 MPa pentru temperatura maximă de utilizare
SR ISO 9943:1995 235 grade C
Construcţii navale. Ventilarea şi tratarea aerului în bucătării şi
oficii cu aparate de gătit de la bordul navelor 49.030.99 Alte elemente de asamblare

47.040 Nave maritime SR EN 4234:2007


Serie aerospaţială. Coliere cu acţionare elicoidală.
SR ISO 4568:1997 Dimensiuni, mase
Construcţii navale. Nave maritime. Vinciuri şi cabestane de Înlocuit prin: SR EN 4234:2010
ancoră
49.040 Acoperiri şi procedee utilizate în industria
47.080 Nave de agrement aerospaţială

SR ISO 4565:1994 SR ISO 8076:2000


Nave mici. Lanţuri de ancoră Procedee de tratament în industria aerospaţială. Tratamentul
anodic al aliajelor de aluminiu. Tratamentul în acid cromic sub
49 AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIU curent continuu, la 40 V, pentru realizarea acoperirii
49.020 Aeronave şi vehicule spaţiale în general necolorate

SR ISO 2685:1996 SR ISO 8077:2000


Aeronautică. Condiţii de mediu şi metode de încercare a Procedee de tratament în industria aerospaţială. Tratamentul
echipamentelor aeronautice. Rezistenţa la foc în zonele anodic al aliajelor de aluminiu. Tratamentul în acid cromic sub
desemnate ca "zone de foc" curent continuu, la 20 V, pentru realizarea acoperirii
necolorate
SR EN 4179:2006
49.060 Echipament electric
Serie aerospaţială. Calificarea şi autorizarea personalului
pentru examinări nedistructive SR ISO 461-1:1999
Înlocuit prin: SR EN 4179:2010 Aeronave. Prize de curent pentru alimentare la sol.
Partea 1: Condiţii referitoare la concepţie, funcţionare şi
49.025 Materiale pentru aeronautică
încercări
49.025.20 Aluminiu
SR EN 2591-420:2002
SR EN 2089:1999 Serie aerospaţială. Elemente de conexiune electrică şi optică.
Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P2014A-T6 sau T62. Metode de încercare. Partea 420: Rezistenţa mecanică a
Table şi benzi cu 0,4 mm < a < 6 mm accesoriilor
Înlocuit prin: SR EN 2089:2005 Înlocuit prin: SR EN 2591-420:2007

49.030 Elemente de asamblare pentru industria SR EN 3155-009:2007


aeronautică Serie aerospaţială. Contacte electrice utilizate în elemente de
conexiune. Partea 009: Contacte electrice, tip mamă, tip A, cu
49.030.01 Elemente de asamblare în general sertizare, clasa S. Standard de produs
SR ISO 4095:1995 Înlocuit prin: SR EN 3155-009:2009
Elemente de fixare pentru construcţii aerospaţiale. Antrenare
SR EN 4113:2002
bihexagonală
Serie aerospaţială. Coliere tip "P" din oţel rezistent la
coroziune, pasivat şi manşon de cauciuc. Dimensiune, mase
Înlocuit prin: SR EN 4113:2010

37
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR EN 4114:2002 53.040 Echipamente pentru transport continuu


Serie aerospaţială. Coliere tip "P" din aliaj de aluminiu şi
53.040.20 Componente pentru transportoare
manşon de cauciuc. Dimensiuni, mase
Înlocuit prin: SR EN 4114:2010 SR ISO 251:1994
Benzi de transport. Lăţimi şi lungimi
49.080 Sisteme aerospaţiale pentru fluide şi
componentele lor 53.060 Cărucioare de manipulare
SR ISO 450:1996 SR ISO 2330:2000
Aeronave. Racord pentru alimentarea cu apă potabilă Cărucioare elevatoare cu furcă. Braţe de furcă. Caracteristici
tehnice şi încercări
STAS ISO 2563-91
Sisteme de conducte şi ţevi la bordul aeronavelor. Dimensiuni SR ISO 5766:1994
de gabarit ale flanşelor cu secţiune în V pentru racorduri Cărucioare cu furcă deasupra lonjeronului şi cărucioare cu
platformă de mare înălţime. Încercări de stabilitate
SR EN 4113:2002
Serie aerospaţială. Coliere tip "P" din oţel rezistent la 53.100 Maşini şi utilaje pentru lucrări terasiere
coroziune, pasivat şi manşon de cauciuc. Dimensiune, mase
Înlocuit prin: SR EN 4113:2010 SR ISO 4557:1994
Maşini de terasament. Excavatoare mecanice. Comenzile
SR EN 4114:2002 conductorului
Serie aerospaţială. Coliere tip "P" din aliaj de aluminiu şi
manşon de cauciuc. Dimensiuni, mase SR ISO 5998:1994
Înlocuit prin: SR EN 4114:2010 Maşini de terasament. Sarcina utilă nominală a
încărcătoarelor pe roţi şi pe senile
SR ISO 6771:1997
Aeronautică şi spaţiu. Sisteme de fluide şi elemente SR ISO 6015:1994
componente. Clasificarea temperaturilor şi presiunilor Maşini de terasament. Excavatoare hidraulice. Metode de
măsurare a forţelor la cupă
SR ISO 8574:1995
Aeronautică şi spaţiu. Conducte hidraulice. Încercări de SR ISO 6746-1:1996
recepţie Maşini de terasament. Definiţii ale dimensiunilor şi simboluri.
Partea 1: Maşina de bază
49.100 Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol
SR ISO 6746-2:1996
SR ISO 450:1996 Maşini de terasament. Definiţii ale dimensiunilor şi simboluri.
Aeronave. Racord pentru alimentarea cu apă potabilă Partea 2: Echipament
SR ISO 6966:1998 SR ISO 6747+A1:1996
Aeronave. Caracteristici de bază ale echipamentului de Maşini de terasament. Tractoare. Terminologie şi condiţii
încărcare a aeronavelor comerciale
SR ISO 6967:1999 SR ISO 7129:1996
Aeronave. Încărcător de containere şi palete în cala principală Maşini de terasament. Buldozere, gredere, screpere. Lame
a aeronavelor de mare capacitate. Caracteristici funcţionale tăietoare. Forme principale şi dimensiuni de bază
53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA SR ISO 7132:1999
MATERIALELOR Maşini de terasament. Dumpere. Terminologie şi condiţii
53.020 Instalaţii de ridicat comerciale

53.020.20 Macarale SR ISO 7891:1997


Maşini de terasament. Lame tăietoare laterale. Condiţii pentru
SR ISO 4301-2:1994 amplasarea găurilor
Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 2: Macarale mobile
SR ISO 8313:1994
SR ISO 4306-1:1998 Maşini de terasament. Încărcătoare. Metode de măsurare a
Instalaţii de ridicat. Vocabular. Partea 1: Generalităţi forţelor la cupă şi a sarcinilor de răsturnare

SR ISO 4310:1996 55 AMBALAJE ŞI DISTRIBUIREA MĂRFURILOR


Instalaţii de ridicat. Reguli şi metode de încercare
55.040 Materiale pentru ambalare şi acccesorii
SR ISO 8566-1:1996 SR CR 13688:2002
Instalaţii de ridicat. Cabine. Partea 1: Generalităţi Ambalaje. Reciclarea materialelor. Raport asupra exigenţelor
SR ISO 8566-3:1997 referitoare la substanţele şi la materialele destinate evitării
tuturor obstacolelor în calea reciclării
Instalaţii de ridicat cabine. Partea 3: Macarale turn
55.060 Tambure. Bobine
SR ISO 10245-1:1999
Instalaţii de ridicat. Limitatoare şi indicatoare. SR EN 61242:2002/A11:2004
Partea 1: Generalităţi Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri
similare
SR CEN/TS 13001-3-2:2005
Înlocuit prin: SR EN 61242:2002/A1:2008
Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-2: Stări
limită şi verificarea aptitudinii transmisiilor prin cablu SR EN 61242:2002/A12:2006
Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri
53.020.99 Alte instalaţii de ridicat
similare
SR EN 1808:2003 Înlocuit prin: SR EN 61242:2002/A1:2008
Cerinţe de securitate pentru platformele suspendate la niveluri
variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, execuţie.
Încercări

38
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

55.100 Butelii. Borcane. Flacoane 59.060.10 Fibre naturale


SR ISO 2569:1998 SR ISO 4911:1998
Dopuri de plută. Vocabular Materiale textile. Fibre de bumbac. Echipament şi iluminat
artificial al sălilor de sortare a bumbacului
SR ISO 9727:1998
Dopuri cilindrice de plută naturală. Încercări fizice. Metode de 59.060.20 Fibre chimice
referinţă
SR ISO 2076:2003
SR ISO 10718:1998 Materiale textile. Fibre chimice. Denumiri generice
Dopuri de plută. Numărarea unităţilor care formează colonii de
59.080 Produse din industria textilă
drojdii, mucegaiuri şi bacterii capabile să se dezvolte într-un
mediu alcoolic 59.080.01 Textile în general
55.130 Recipienţi pentru aerosoli SR EN ISO 105-C12:2006/AC:2008
Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor.
SR EN 14851:2006
Partea C12: Rezistenţa vopsirilor la spălare industrială
Flacoane pentru aerosoli. Încercare de inflamare pentru
produsele spumante în aerosoli 59.080.60 Acoperitoare de sol
SR EN 14852:2006 SR ISO 1766:1996
Flacoane pentru aerosoli. Determinarea distanţei de inflamare Acoperitoare de sol textile. Determinarea grosimii pluşului
a jetului pulverizat deasupra suportului
SR EN 14853:2006 SR ISO 1957:1998
Flacoane pentru aerosoli. Încercare de inflamare în spaţiu Acoperitoare de sol textile fabricate mecanic. Eşantionare şi
închis prelevarea epruvetelor în vederea efectuării încercărilor fizice
Înlocuit prin: SR EN ISO 19739:2006
55.180 Distribuirea mărfurilor
55.180.10 Containere pentru uz general SR ISO 2094:1998
Acoperitoare de sol textile. Determinarea reducerii grosimii
SR ISO 1496-2:2008 sub sarcină dinamică
Containere din seria 1. Specificaţii şi încercări.
Partea 2: Containere termice SR ISO 2424:2001
Acoperitoare textile de sol. Vocabular
SR ISO 1496-2:2008/A1:2008
Containere din seria 1. Specificaţii şi încercări. 59.100 Materiale pentru armarea compozitelor
Partea 2: Containere termice. Amendament 1 59.100.01 Materiale pentru armarea compozitelor în
general
STAS ISO 3874-91
Containere din seria 1 - Manipulare şi fixare SR EN ISO 1886:2000
Fibre de armare. Planuri de eşantionare pentru recepţia
SR ISO 8611:1997 loturilor
Palete de uz general pentru transport de mărfuri. Metode de
încercare 59.100.10 Materiale armate cu fire de sticlă
Înlocuit prin: SR EN ISO 8611-1:2004
SR ISO 3597-3:1999
SR ISO 9711-2:1995 Sticlă textilă. Materiale plastice armate. Determinarea
Containere pentru transport de mărfuri. Informaţii referitoare la proprietăţilor mecanice pe baghete confecţionate din răşină
containerele de la bordul navelor. Partea 2: Transmiterea armată cu roving. Partea 3: Determinarea rezistenţei la
datelor prin telex compresiune

SR ISO 9897-1:1995 59.100.20 Materiale de armare pe bază de carbon


Containere pentru transport de mărfuri. Schimb de date SR ISO 10119:1998
referitoare la echipamentele containerelor (CEDEX).
Fibra carbon. Determinarea densităţii
Partea 1: Coduri de comunicaţii generale
59.120 Maşini pentru industria textilă
SR ISO 9897-3:1995
Containere pentru transport de mărfuri. Schimb de date 59.120.10 Maşini de filat, de răsucit şi de texturat
referitoare la echipamentele containerelor (CEDEX).
Partea 3: Mesaje tip pentru interschimbul electronic de date SR ISO 96-1:1995
Maşini pentru industria textilă. Inele şi cursoare pentru maşini
55.180.20 Palete pentru uz general de filat şi răsucit. Partea 1: Inele "T" şi cursoarele
corespunzătoare
SR ISO 8611:1997
Palete de uz general pentru transport de mărfuri. Metode de SR ISO 96-2:1995
încercare Maşini pentru industria textilă. Inele şi cursoare pentru maşini
Înlocuit prin: SR EN ISO 8611-1:2004 de filat şi răsucit. Partea 2: Inele "HZCH", "HZ" şi "J" şi
cursoarele corespunzătoare
59 INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI INDUSTRIA PIELĂRIEI
SR ISO 3464:1997
59.060 Fibre textile
Utilaje pentru industria textilă. Rulmenţi pentru cilindrii inferiori
59.060.01 Fibre textile în general şi dimensiuni de montaj. Capac cu cep central şi capac cu
poziţionare laterală
SR ISO 6741-1:1998
Materiale textile. Fibre şi fire. Determinarea masei comerciale SR ISO 9903:1999
a unui lot. Partea 1: Determinarea masei şi moduri de calcul Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Sârme pentru
garnituri de cardă

39
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 9947:1996 SR ISO 8122:1996


Maşini pentru industria textilă. Maşini de răsucit cu dublă Maşini pentru industria textilă. Maşini de tricotat. Numărul de
torsiune. Vocabular ace pentru maşinile de tricotat circulare cu diametru nominal
mare
59.120.20 Maşini şi echipamente de bobinat
SR ISO 10223:1999
SR ISO 368:1993 Maşini pentru industria textilă. Maşini de tricotat rectilinii din
Maşini din preparaţia filaturi, de filare şi răsucire. Tuburi pentru urzeală. Numerotarea barelor cu pasete
fusele maşinilor de filat cu inele şi maşinilor de răsucit cu
inele, conicitate 1:38 şi 1:64 59.120.50 Maşini de vopsit şi de apretat
SR ISO 575:1999 SR ISO 10457:1996
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Tuburi conice de Maşini pentru industria textilă. Maşini de vopsit şi apretat.
transfer. Semiunghiul conului 4 grade şi 20 minute Viteze nominale

SR ISO 6169:1995 59.140 Industria pielăriei


Maşini pentru industria textilă. Bobine cu flanşe pentru dublat
59.140.30 Piei şi blănuri
şi răsucit
SR EN ISO 5399:2002
SR ISO 8116-2:1999
Piei finite. Determinarea conţinutului de săruri de magneziu
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Suluri pentru solubile în apă. Metoda titrimetrică cu EDTA
înfăşurare. Partea 2: Suluri de urzeală
SR ISO 5399:1993
SR ISO 8116-3:1999
Piei finite. Determinarea conţinutului în săruri de magneziu
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Suluri pentru solubile în apă. Metoda titrimetrică cu EDTA
înfăşurare. Partea 3: Suluri pentru ţesere
61 INDUSTRIA DE CONFECŢII
SR ISO 8116-4:2000
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Suluri pentru 61.060 Încălţăminte
înfăşurare. Partea 4: Clase de calitate pentru flanşele sulurilor
pentru ţesere, de urzeală şi secţionale SR 7645:1994
Tălpi şi încălţăminte de cauciuc. Determinarea rezistenţei la
SR ISO 8116-5:1999 flexiuni repetate
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Suluri pentru Înlocuit prin: SR ISO 132:2001
înfăşurare. Partea 5: Suluri secţionale pentru maşini de tricotat
din urzeală SR 13156:1993
Încălţăminte din cauciuc şi din materiale plastice.
SR ISO 13553:2000 Nomenclatură
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Suluri pentru
ţesere. Caracteristici dimensionale de racordare pentru 65 AGRICULTURĂ
schimbarea automată a sulurilor 65.060 Maşini şi echipamente agricole
59.120.30 Războaie. Maşini de ţesut 65.060.01 Maşini şi echipamente agricole în general
SR ISO 143:1997 SR ISO 2332:1997
Maşini pentru industria textilă. Canete pentru maşini automate Tractoare şi maşini agricole. Cuplare a utilajelor prin
mecanismul de suspendare în trei puncte. Spaţiu liber al
SR ISO 227:1998 utilajelor
Maşini pentru industria textilă. Tacheţi pentru suveici cu
lovitură la vârf pentru carcasa simplă a maşinilor de ţesut SR ISO 5673:1997
automate şi dimensiuni corespunzătoare ale sabiei Tractoare şi maşini agricole. Arbori cardanici de transmisie de
la priza de putere şi poziţia arborelui receptor pe maşină
SR ISO 366-2:1995
Maşini pentru industria textilă. Speţe. Partea 2: Speţe metalice SR ISO 5675:1995
cu legătură plată. Dimensiuni şi notare Tractoare şi maşini agricole. Cuple hidraulice de uz general
SR ISO 366-3:1996 SR ISO 11374:2005
Maşini pentru industria textilă. Speţe. Partea 3: Speţe metalice Tractoare şi echipamente agricole. Mecanism de suspendare
cu legătură dublă arcuită. Dimensiuni şi notare rigidă în patru puncte. Cerinţe
SR ISO 366-4:1995 65.060.10 Tractoare agricole şi remorci
Maşini pentru industria textilă. Speţe. Partea 4: Speţe metalice
cu legătură de material plastic. Dimensiuni şi notare SR ISO 730-1+C1:2000
Tractoare agricole pe roţi. Mecanism de suspendare în trei
SR ISO 5243:2000 puncte montat în spate. Partea 1: Categoriile 1,2,3 şi 4
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Numerotarea
ramelor-iţe cu cocleţi la maşinile de ţesut SR ISO 3463:1995
Tractoare agricole şi forestiere pe roţi. Structuri de protecţie.
SR ISO 9473:2000 Metodă de încercări dinamice şi condiţii de acceptare
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Bandă de oţel
pentru dinţii speţelor SR ISO 4251-3:2002
Anvelope (serii marcate cu "PLY RATING") şi jante pentru
SR ISO 13553:2000 tractoare şi maşini agricole. Partea 3: Jante
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Suluri pentru
ţesere. Caracteristici dimensionale de racordare pentru SR ISO 4254-3:2000
schimbarea automată a sulurilor Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Dispozitive tehnice
care permit asigurarea securităţii. Partea 3: Tractoare
59.120.40 Maşini de tricotat
SR ISO 5692:1996
SR ISO 8121+A1:1999 Vehicule agricole. Legături mecanice între vehicule. Ochi de
Maşini pentru industria textilă. Maşini de tricotat. remorcare. Condiţii tehnice
Caracteristicile plăcuţelor de identificare
40
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 5700:1994 SR ISO 7914:1998


Tractoare agricole şi forestiere pe roţi. Structuri de protecţie. Maşini forestiere. Ferăstraie portabile cu lanţ. Spaţii libere
Metode de încercare statică şi condiţii de acceptare minime şi dimensiuni ale mânerelor

SR ISO 6489-1:1995 SR ISO 8082:2000


Maşini agricole. Legături mecanice pe vehicule de remorcare. Maşini forestiere autopropulsate. Structuri de protecţie la
Partea 1: Tip cârlig răsturnare. Încercări de laborator şi criterii de performanţă

SR ISO 6489-2:1996 SR ISO 8083:2000


Maşini agricole. Legături mecanice pe vehicule de remorcare. Maşini forestiere. Structuri de protecţie împotriva căderilor
Partea 2: Tip cap de furcă. Dimensiuni unor corpuri. Încercări de laborator şi criterii de performanţă

SR ISO 6489-3:1999 SR ISO 8084:2000


Maşini agricole. Legături mecanice pe vehicule de remorcare. Maşini forestiere. Structuri de protecţie pentru operatori.
Partea 3: Bară de tracţiune a tractorului Încercări de laborator şi criterii de performanţă
65.060.25 Maşini pentru depozitarea, pregătirea şi SR ISO 8334:1996
împrăştierea îngrăşămintelor Maşini forestiere. Ferăstraie portabile cu lanţ. Determinarea
echilibrului
SR ISO 4254-2:1998
Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Dispozitive tehnice SR ISO 9207:2003
care permit asigurarea securităţii. Partea 2: Utilaje pentru Ferăstraie portabile cu lanţ echipate cu motor cu ardere
administrarea amoniacului anhidru internă. Determinarea nivelurilor de putere acustică. Metoda
tehnică (clasa 2)
SR ISO 4254-9:1996
Înlocuit prin: SR EN ISO 22868:2009
Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Dispozitive tehnice
care permit asigurarea securităţii. Partea 9: Maşini de SR ISO 10884:2003
semănat, de plantat şi de fertilizat Maşini portabile de tăiat arbuşti şi maşini portabile de tuns
65.060.30 Maşini pentru semănat şi plantat iarbă, echipate cu motor cu ardere internă. Determinarea
nivelurilor de putere acustică. Metodă tehnică (clasa 2)
SR ISO 4254-9:1996 Înlocuit prin: SR EN ISO 22868:2009
Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Dispozitive tehnice
care permit asigurarea securităţii. Partea 9: Maşini de 65.080 Îngrăşăminte
semănat, de plantat şi de fertilizat SR ISO 4176:1994
65.060.80 Echipamente forestiere Îngrăşăminte. Dozarea azotului nitric. Metoda gravimetrică cu
nitron
SR ISO 4254-4:1996
Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Dispozitive tehnice SR ISO 5310:1997
care permit asigurarea securităţii. Partea 4: Trolii pentru utilaje Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de potasiu. Metoda
forestiere şi silvice titrimetrică

SR ISO 6531:1996 SR ISO 5318:1997


Maşini forestiere. Ferăstraie portabile cu lanţ. Vocabular Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de potasiu. Metodă
gravimetrică de determinare a potasiului sub formă de
SR ISO 6532:1996 tetrafenilborat de potasiu (Metodă de referinţă)
Ferăstraie portabile cu lanţ. Date tehnice
SR ISO 8603:1998
SR ISO 6533:1996 Îngrăşăminte solide. Determinarea conţinutului de azot sub
Maşini forestiere. Dispozitiv de protecţie a mâinii care ţine formă de uree. Metoda gravimetrică utilizând xanthidrol
mânerul faţă al ferăstraielor portabile cu lanţ. Dimensiuni
SR CEN/TS 15749:2008
SR ISO 6534:1996 Îngrăşăminte. Determinarea conţinutului de sulfaţi prin trei
Ferăstraie portabile cu lanţ. Apărători pentru mâini. Rezistenţă metode diferite
mecanică Înlocuit prin: SR EN 15749:2010

SR ISO 6535:1996 SR CEN/TS 15750:2008


Ferăstraie portabile cu lanţ. Performanţe ale frânei lanţului Îngrăşăminte. Determinarea diferitelor forme de azot din
îngrăşăminte care conţin numai azot nitric, amoniacal şi ureic,
SR ISO 6687:1998 prin două metode diferite
Maşini forestiere. Trolii. Condiţii de performanţă Înlocuit prin: SR EN 15750:2010
SR ISO 6814:1996 65.100 Pesticide şi alte produse agrochimice
Utilaj forestier. Maşini mobile şi autopropulsate. Vocabular
pentru identificare 65.100.01 Pesticide şi alte produse agrochimice în general
SR ISO 257:1998
SR ISO 6816:1996
Produse de uz fitosanitar şi asimilate. Principii pentru
Utilaj forestier. Trolii. Clasificare şi terminologie
selectarea denumirilor comune
SR ISO 7112:1996
65.160 Tutun, produse din tutun şi echipamente pentru
Maşini forestiere. Ferăstraie portabile pentru peluze. industria tutunului
Vocabular
SR ISO 2965:2006
SR ISO 7113:1996 Materiale utilizate pentru hârtii de ţigarete, hârtie pentru filtru şi
Maşini forestiere. Ferăstraie portabile pentru peluze. Lame hârtie de ataşat filtru inclusiv materialele cu o zonă permeabilă
ferăstrău orientată. Determinarea permeabilităţii aerului
SR ISO 7293:1997
Maşini forestiere. Ferăstraie portabile cu lanţ. Putere şi
consum motor

41
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ 71.080 Chimie organică


67.060 Cereale, leguminoase şi produse derivate 71.080.10 Hidrocarburi alifatice
SR ISO 1871:2002 SR ISO 6191:1998
Produse agroalimentare. Direcţii generale pentru Olefine uşoare de uz industrial. Determinarea urmelor de apă.
determinarea azotului prin metoda Kjeldhal Metoda Karl Fischer
67.100 Lapte şi produse lactate SR ISO 6793:1998
2-butenă-1,4-diol de uz industrial. Determinarea cifrei de iod
67.100.10 Lapte şi produse prelucrate din lapte
SR ISO 11865:1998 SR ISO 6794:1998
Lapte praf integral instant. Determinarea numărului de pete Butan-1,4 diol de uz industrial. Determinarea gradului de
albe nesaturare

67.120 Carne, produse din carne şi alte produse de 71.080.15 Hidrocarburi aromatice
origine animală SR ISO 5271:2000
67.120.30 Peşte şi produse din pescuit Benzen pentru uz industrial. Specificaţii

SR EN 14524:2005 71.080.30 Compuşi organici cu azot


Produse alimentare. Determinarea acidului okadaic din SR ISO 1592:1999
moluşte. Metoda HPLC cu purificare prin extracţie în faza
Uree de uz industrial. Determinarea azotului. Metoda
solidă, derivaţie şi detecţie fluorimetrică
titrimetrică după distilare
71 CHIMIE
SR ISO 1593:1999
71.040 Chimie analitică Uree de uz industrial. Determinarea alcalinităţii. Metodă
titrimetrică
71.040.40 Metode de analize chimice
SR ISO/R 1595:1999
SR ISO 777:1993
Uree de uz industrial. Determinarea fierului. Metoda
Celuloze. Determinarea conţinutului de calciu. Metoda fotometrică cu 2,2'-dipiridil
titrimetrică cu ADTA şi metoda prin spectrometrie de absorbţie
atomică în flacără SR ISO 2754:1999
Uree de uz industrial. Determinarea conţinutului de biuret.
SR ISO 778:1993
Metoda fotometrică
Celuloze. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda prin
extracţie şi fotometrie şi metoda prin spectrometrie de SR ISO 4274:1999
absorbţie atomică în flacără Uree de uz industrial. Determinarea conţinutului de biuret.
Metode prin absorbţie atomică în flacără şi fotometrie de
71.060 Produse chimice anorganice
absorbţie
71.060.30 Acizi
71.080.50 Anhidride
SR ISO 848:2000
SR ISO 761:1998
Acid fosforic de uz industrial. Determinarea conţinutului de
calciu. Metoda titrimetrică Anhidridă acetică şi 1-butanol de uz industrial. Determinarea
indicelui de brom
71.060.50 Săruri
71.080.60 Alcooli. Eteri
SR ISO 2053:1994
SR ISO 755-2:1998
Clorură de potasiu de uz industrial. Determinarea umidităţii.
Metoda gravimetrică 1-butanol de uz industrial. Metode de încercare. Determinarea
acidităţii. Metoda titrimetrică
SR ISO 2362:1998
SR ISO 1614:1998
Fluorură de aluminiu de uz industrial. Determinarea
conţinutului de fluor. Metoda Willard-Winter modificată Glicerină de uz industrial. Eşantionare şi metode de analiză.
Generalităţi
SR ISO 2368:1996
SR ISO 1615:1998
Fluorură de aluminiu de uz industrial. Determinarea
conţinutului de fier. Metoda fotometrică cu 1,10 - fenantrolină Glicerină de uz industrial. Determinarea alcalinităţii sau
acidităţii. Metoda titrimetrică
SR ISO 2369:1996
SR ISO 1616:1998
Fluorură de aluminiu de uz industrial. Determinarea
conţinutului de silice. Metoda spectrofotometrică cu complex Glicerină de uz industrial. Determinarea conţinutului de
silicomolibdenic redus cenuşă sulfatată. Metodă gravimetrică

SR ISO 2925:1996 SR ISO 2097:1998


Fluorură de aluminiu de uz industrial. Pregătirea şi Glicerină de uz industrial. Determinarea conţinutului de apă.
conservarea eşantioanelor pentru analiză Metoda Karl Fischer

SR ISO 4279:1997 SR ISO 2098:1998


Fluorură de aluminiu de uz industrial. Determinarea Glicerină de uz industrial. Determinarea conţinutului de
conţinutului de sodiu. Metoda prin spectrofotometrie de emisie cenuşă. Metoda gravimetrică
în flacără SR ISO 2099:2000
Glicerină purificată de uz industrial. Determinarea densităţii la
20 grade C

SR ISO 2464:2000
Glicerină tehnică de uz industrial. Calculul conţinutului de
materii organice neglicerinice (MONG)

42
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 2465:2000 SR ISO 8008:1997


Glicerină de uz industrial. Determinarea arsenului. Metoda Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului.
fotometrică cu dietilditiocarbamat de argint Determinarea ariei masice (suprafeţei specifice) prin adsorbţie
de azot. Metoda cu punct de măsurare
SR ISO 2879:2000
Glicerină de uz industrial. Determinarea conţinutului de 71.100.20 Gaze pentru aplicaţii industriale
glicerină. Metoda titrimetrică
SR ISO 8573-1:1998
71.080.80 Aldehide şi cetone Aer comprimat pentru utilizări generale. Partea 1: Poluanţi şi
clase de calitate
SR ISO 1391-2:1997
p-Formaldehidă de uz industrial. Metode de încercare. 71.100.30 Explozivi. Substanţe pirotehnice şi focuri de
Partea 2: Determinarea conţinutului de cenuşă artificii

SR ISO 2221:1998 SR EN 268:1998


Soluţii de formaldehidă de uz industrial. Verificarea Pulberi propulsoare pentru muniţii de uz comercial. Condiţii
conţinutului limită de cloruri minerale tehnice şi metode de încercare
Înlocuit prin: SR EN 13938-1:2005
SR ISO 2222:1998
Soluţii de formaldehidă de uz industrial. Verificarea 71.100.40 Agenţi activi de suprafaţă
conţinutului limită de sulfaţi minerali SR ISO 4318:2000
SR ISO 2223:1998 Agenţi activi de suprafaţă şi săpunuri. Determinarea
Soluţii de formaldehidă de uz industrial. Verificarea conţinutului de apă. Metoda prin antrenare azeotropică
conţinutului limită de metale grele (cu excepţia fierului) 71.100.50 Produse chimice pentru protecţia lemnului
SR ISO 2224:1998 SR 18:1994
Soluţii de formaldehidă de uz industrial. Determinarea Ulei tehnic de in
conţinutului de cenuşă Înlocuit prin: SR EN ISO 150:2007
SR ISO 2225:1997 SR ENV 839:2003
Soluţii de formaldehidă de uz industrial. Determinarea acidităţii Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii
preventive faţă de ciuperci lignicole basidiomycete. Aplicare
SR ISO 2226:1998
prin tratament de suprafaţă
Soluţii de formaldehidă de uz industrial. Determinarea
conţinutului de fier. Metoda fotometrică cu 2,2-dipiridil SR ENV 12037:2002
Produse de protecţie a lemnului. Încercări în condiţii de
SR ISO 2228:1998
exploatare normală, pentru determinarea eficacităţii de
Soluţii de formaldehidă de uz industrial. Determinarea
protecţie a unui produs de protecţie a lemnului în afara
conţinutului de metanol
contactului cu solul. Metoda cu un ansamblu cu îmbinare prin
SR ISO 2887:1997 suprapunere
Butanol secundar, metil-etil-cetonă, iso-butil-metil-cetonă, iso- 71.100.60 Uleiuri esenţiale
amil-etil-cetonă, diaceton-alcool şi hexilen glicol de uz
industrial. Determinarea acidităţii la fenolftaleină. Metoda SR ISO 279:1996
volumetrică Uleiuri eterice. Determinarea densităţii relative la 20 grade C
(Metodă de referinţă)
71.100 Produse din industria chimică
SR ISO 875:1997
71.100.01 Produse din industria chimică în general
Uleiuri eterice. Evaluarea miscibilităţii cu etanol
SR ISO 11014-1:1998
Fişe cu date de securitate pentru produse chimice. SR ISO 1242:1996
Partea 1: Conţinut şi ordinea secţiunilor Uleiuri eterice. Determinarea indicelui de aciditate

71.100.10 Materiale din industria aluminiului SR ISO 3033:1997


Ulei eteric de mentă verde sau de mentă creaţă (Menta
SR ISO 803:1994 spicată Linnaeus)
Oxid de aluminiu utilizat, în principal, pentru fabricarea
aluminiului. Determinarea pierderii de masă la 300 grade C SR ISO 3061:1997
(umiditate convenţională) Ulei eteric de piper negru

SR ISO 806:1994 SR ISO 3526:2001


Oxid de aluminiu utilizat, în principal, pentru fabricarea Ulei esenţial de salvia ( Salvia Lavandulifolia)
aluminiului. Determinarea pierderii de masă la 1000 grade C şi
la 1200 grade C SR ISO 7355:2002
Uleiuri esenţiale de şofran şi nucşoară. Determinarea
SR ISO 2926:1997 conţinutului de safrol şi cis - şi trans - izosafrol. Metoda prin
Oxid de aluminiu utilizat în principal la fabricarea aluminiului. cromatografie în fază gazoasă pe coloana umplută
Analiză granulometrică. Metodă prin cernere
SR ISO 7356:2002
SR ISO 6257:1999 Uleiuri esenţiale de artemisia cu tuiona şi de salvia (Salvia
Produse carbonice utilizate la fabricarea aluminiului. Smoală Officinalis Linnaeus). Determinarea conţinutului de alfa şi
pentru electrozi. Eşantionare beta-tuionă. Metoda prin cromatografie în faza gazoasă pe
coloana umplută
SR ISO 8005:1999
Produse carbonice la fabricarea aluminiului. Cocs crud şi SR ISO 8899:2001
calcinat. Determinarea conţinutului de cenuşă Ulei esenţial de lămâie petitgrain [Citrus limon(Linnaeus) N.L.
Burman]

43
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 9844:2001 SR ISO 6568:2000


Ulei esenţial de portocală amară (Citrus aurantium Linnaeus Gaz natural. Analiză simplă prin gazcromatografie
ssp. aurantium)
SR ISO 6978:2003
71.100.99 Alte produse ale industriei chimice Gaz natural. Determinarea conţinutului de mercur
Înlocuit prin: SR EN ISO 6978-1:2005
SR 18:1994
SR EN ISO 6978-2:2005
Ulei tehnic de in
Înlocuit prin: SR EN ISO 150:2007 75.080 Produse petroliere în general
73 MINE ŞI MINEREURI SR EN 12:1997
Produse petroliere. Determinarea presiunii de vapori Reid.
73.040 Cărbuni
Metoda umedă
SR ISO 1170:1999
SR ISO 2977:1996
Cărbune şi cocs. Calcule pentru analize în raport cu diferite
stări Produse petroliere şi solvenţi. Determinarea punctului de
anilină şi a punctului de anilină în amestec
SR ISO 7404-2:1999
75.100 Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare
Metode de analiza petrografică a huilei şi a antracitului.
Partea 2: Pregătirea probelor de cărbune SR ISO 2137:1997
Produse petroliere. Unsoare lubrifiantă şi petrolatum.
SR ISO 7404-3:1999 Determinarea penetraţiei cu con
Metode de analiza petrografică a huilei şi a antracitului.
Partea 3: Metode de determinare a compoziţiei după grupe SR ISO 2176:1997
macerale Produse petroliere. Unsori lubrifiante. Determinarea punctului
de picurare
SR ISO 7404-5:1999
Metode de analiza petrografică a huilei şi a antracitului. SR ISO 6743-0:1995
Partea 5: Metode de determinare la microscop a capacităţii de Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L).
reflexie a vitrinitului Clasificare. Partea 0: Generalităţi
73.060 Minereuri metalifere şi concentrate SR ISO 6743-1:1995
73.060.10 Minereuri de fier Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L).
Clasificare. Partea 1: Familia A (ungere în strat subţire)
SR ISO 9682-1:1999
Minereuri de fier. Determinarea manganului. Partea 1: Metoda SR ISO 6743-13:1999
spectrometrică de absorbţie atomică în flacără Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L).
Clasificare. Partea 13: Familia G (glisiere)
SR ISO 10836:2000
Minereuri de fier. Metoda eşantionării şi preparării SR ISO 6743-3A:1995
eşantioanelor pentru încercări fizice Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L).
Clasificare. Partea 3A: Familia D (Compresoare)
73.060.20 Minereuri de mangan
SR ISO 6743-5:1995
SR ISO 314:1996 Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L).
Minereuri de mangan. Determinarea conţinutului de carbon. Clasificare. Partea 5: Familia T (Turbine)
Metodă gravimetrică
SR ISO 6743-9:1997
SR ISO 316:1994 Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L).
Minereuri de mangan. Determinarea conţinutului de cobalt. Clasificare. Partea 9: Familia X (Unsori)
Metodă fotometrică cu sare nitrozo-R
SR ISO 8068:2000
SR ISO 553:1998 Produse petroliere şi lubrifianţi. Uleiuri minerale lubrifiante
Minereuri de mangan. Determinarea vanadiului. Metoda pentru turbine (categoriile ISO-L-TSA şi ISO-L-TGA).
titrimetrică şi metoda fotometrică sub forma de fosfo-vanado- Specificaţii
wolframat
SR ISO/TR 10481:1996
SR ISO 4294:1997 Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite. Clasa L.
Minereuri şi concentrate de mangan. Determinarea cuprului. Specificaţii ale categoriilor L-AN, L-FC, L-FD şi L-G utilizate
Metode spectrometrice cu şi fără extracţie pentru maşini-unelte
75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII 75.140 Ceară de petrol, materiale bituminoase şi alte
ASOCIATE produse petroliere
75.060 Gaz natural SR ISO 3841:1998
SR ISO 6326-2:1999 Ceruri de petrol. Determinarea punctului de topire (curba de
răcire)
Analiza de gaz. Determinarea compuşilor cu sulf din gazul
natural. Partea 2: Metoda gaz-cromatografică cu detector 75.160 Combustibili
electrochimic pentru determinarea compuşilor cu sulf
odorizanţi 75.160.10 Combustibili solizi
Înlocuit prin: SR EN ISO 19739:2006
SR ISO 1170:1999
SR ISO 6326-4:1999 Cărbune şi cocs. Calcule pentru analize în raport cu diferite
Gaz natural. Determinarea compuşilor cu sulf. stări
Partea 4: Determinarea hidrogenului sulfurat, sulfurii de
75.160.20 Combustibili lichizi
carbonil şi compuşilor cu sulf odorizanţi prin gazcromatografie
cu detector fotometric cu flacără SR EN 12:1997
Înlocuit prin: SR EN ISO 19739:2006 Produse petroliere. Determinarea presiunii de vapori Reid.
Metoda umedă

44
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 8216-0:1996 75.200 Maşini şi utilaje pentru transportul produselor


Produse petroliere. Combustibili (Clasa F). Clasificare. petroliere şi a gazului natural
Partea 0: Clasificare generală
SR ISO/TR 10837:1996
SR ISO 8216-1:1996 Determinarea stabilităţii termice a polietilenei (PE) destinată
Produse petroliere. Combustibili (clasa F). Clasificare. utilizării la ţevile şi fitingurile de distribuţie a gazului
Partea 1: Categorii de combustibili navali
77 METALURGIE
SR ISO 10307-1+C1:2000 77.040 Încercările metalelor
Produse petroliere. Sediment total în combustibili reziduali.
Partea 1: Determinarea prin filtrare la cald 77.040.10 Încercări mecanice ale metalelor

SR ISO 10307-2:2000 SR ISO 4498-2:1996


Produse petroliere. Sediment total în combustibili reziduali. Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure.
Partea 2: Determinarea cu proceduri standard de îmbătrânire Determinarea durităţii aparente. Partea 2: Materiale feroase
durificate superficial prin îmbogăţire cu carbon sau cu carbon
75.180 Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a şi azot
gazului natural Înlocuit prin: SR EN ISO 4498:2007
75.180.01 Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a SR ISO 10113:1996
gazului natural în general Materiale metalice. Table şi benzi. Determinarea coeficientului
SR EN ISO 15156-1:2002 de anizotropie plastică
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru SR ISO 10275:1996
utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze
Materiale metalice. Table şi benzi. Determinarea coeficientului
naturale. Partea 1: Principii generale pentru alegerea
de ecruisare la tracţiune
materialului rezistent la cracare
Înlocuit prin: SR EN ISO 15156-1:2010 77.040.30 Analize chimice ale metalelor
SR EN ISO 15156-1:2002/AC:2006 SR CR 10261:2002
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru Circulară informativă ECISS. Fonte şi oţeluri. Metode de
utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze analiză chimică
naturale. Partea 1: Principii generale pentru alegerea
materialului rezistent la cracare SR CR 10317:2003
Înlocuit prin: SR EN ISO 15156-1:2010 Materiale de referinţă certificate european (EURONORM-
MRC) pentru determinarea compoziţiei chimice a produselor
SR EN ISO 15156-2:2004 siderurgice, preparate sub auspiciile comitetului european de
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru standardizare a fontei şi a oţelului (ECISS)
utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze
naturale. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri slab aliate 77.060 Coroziunea metalelor
rezistente la fisurarea prin coroziune şi utilizarea fontelor
SR ISO 8407:1996
Înlocuit prin: SR EN ISO 15156-2:2010
Coroziunea metalelor şi aliajelor. Îndepărtarea produşilor de
SR EN ISO 15156-2:2004/AC:2006 coroziune de pe epruvetele pentru încercarea la coroziune
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru SR ISO 9591:1996
utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze
Coroziunea aliajelor de aluminiu. Determinarea rezistenţei la
naturale. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri slab aliate
coroziunea fisurantă sub tensiune
rezistente la fisurarea prin coroziune şi utilizarea fontelor
Înlocuit prin: SR EN ISO 15156-2:2010 77.120 Metale neferoase
SR EN ISO 15156-3:2004 77.120.30 Cupru şi aliaje de cupru
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru
utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze SR ISO 429:1994
naturale. Partea 3: Aliaje rezistente la fisurarea prin coroziune Aliaje cupru nichel deformabile. Compoziţia chimică şi formele
CRA (aliaje rezistente la coroziune) şi alte aliaje produselor deformabile
Înlocuit prin: SR EN ISO 15156-3:2010 SR ISO 1190-2:1993
SR EN ISO 15156-3:2004/AC:2006 Cupru şi aliaje de cupru. Cod de simbolizare.
Industriile petrolului şi gazelor naturale. Materiale pentru Partea 2: Simbolizarea stărilor
utilizare în prezenţa H2S în producţia de petrol şi gaze 77.120.40 Nichel şi aliaje de nichel
naturale. Partea 3: Aliaje rezistente la fisurarea prin coroziune
CRA (aliaje rezistente la coroziune) şi alte aliaje SR ISO 429:1994
Înlocuit prin: SR EN ISO 15156-3:2010 Aliaje cupru nichel deformabile. Compoziţia chimică şi formele
produselor deformabile
75.180.30 Măsurarea volumului şi aparatura
corespunzătoare SR ISO 9389:1995
Aliaje de nichel. Determinarea conţinutului de cobalt. Metoda
SR ISO 7507-1:1997
prin titrare potenţiometrică cu hexacianoferat (III) de potasiu
Ţiţei şi produse petroliere lichide. Măsurarea capacităţii
rezervoarelor cilindrice verticale. Partea 1: Metoda geometrică 77.120.60 Plumb, zinc, staniu şi aliajele lor
directă
SR ISO 1570:1998
SR ISO 7507-2:2000 Zinc şi aliaje de zinc. Determinarea conţinutului de staniu.
Ţiţei şi produse petroliere. Calibrarea rezervoarelor cilindrice Metoda spectrofotometrică
verticale. Partea 2: Metoda cu linie de referinţă optică

SR ISO 7507-3:2000
Ţiţei şi produse petroliere. Calibrarea rezervoarelor cilindrice
verticale. Partea 3: Metoda prin triangulaţie optică

45
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

77.140 Produse din oţel şi fontă SR ISO 7625:2000


Materiale metalice sinterizate cu excepţia aliajelor dure.
77.140.50 Produse şi semi-produse plate din oţel
Pregătirea probelor pentru analiza chimică de determinare a
SR ISO 9473:2000 conţinutului de carbon
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Bandă de oţel 79 INDUSTRIA LEMNULUI
pentru dinţii speţelor
79.040 Lemn, gatere şi lemn rotund
77.140.60 Bare din oţel şi oţel rotund
SR ENV 12169:2002
SR ISO 9473:2000 Criterii de verificare a conformităţii unui lot de cherestea
Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Bandă de oţel
pentru dinţii speţelor 79.060 Plăci din lemn
SR ISO 10065:1995 79.060.10 Placaje
Bare de oţel pentru armarea betonului. Încercarea de îndoire-
dezdoire SR ENV 635-4:1999
Înlocuit prin: SR EN ISO 15630-1:2003 Placaj. Clasificare după aspectul feţelor. Partea 4: Parametri
SR EN ISO 15630-2:2003 de disponibilitate la finisare. Ghid
SR EN ISO 15630-3:2003 SR EN 1084:1997
SR ISO 10287:1995 Placaj. Clase de emisie a aldehidei formice determinate prin
Oţel pentru armarea betonului. Determinarea rezistenţei metoda de analiză a gazului
îmbinărilor plaselor sudate SR ENV 1099:2003
Înlocuit prin: SR EN ISO 15630-1:2003 Placaj. Durabilitate biologică. Ghid pentru evaluarea placajului
SR EN ISO 15630-2:2003 pentru utilizare în diferitele clase de risc
SR EN ISO 15630-3:2003
79.080 Semifabricate din lemn
77.150 Produse din metale neferoase
SR ISO 1098:2008
77.150.10 Produse din aluminiu
Placaj pentru utilizare generală. Condiţii generale
SR EN 13195-1:2003
79.100 Plută şi produse din plută
Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin
deformare plastică şi piese turnate pentru aplicaţii marine SR ISO 2569:1998
(construcţii navale, maritime şi platforme marine). Dopuri de plută. Vocabular
Partea 1: Specificaţii
SR ISO 9727:1998
77.150.30 Produse din cupru Dopuri cilindrice de plută naturală. Încercări fizice. Metode de
SR ISO 427:1996 referinţă
Aliaje cupru-staniu deformabile. Compoziţia chimică şi formele SR ISO 10718:1998
produselor obţinute prin deformare plastică
Dopuri de plută. Numărarea unităţilor care formează colonii de
SR ISO 428:1996 drojdii, mucegaiuri şi bacterii capabile să se dezvolte într-un
Aliaje cupru-aluminiu deformabile. Compoziţia chimică şi mediu alcoolic
formele produselor obţinute prin deformare plastică 79.120 Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului
SR ISO 429:1994 79.120.10 Maşini pentru prelucrarea lemnului
Aliaje cupru nichel deformabile. Compoziţia chimică şi formele
produselor deformabile SR EN 1870-14:2008
Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie
SR ISO 430:1995 circulare. Partea 14: Ferăstraie cu panouri verticale
Aliaje cupru-nichel-zinc deformabile. Compoziţia chimică şi Înlocuit prin: SR EN 1870-14+A1:2010
formele produselor obţinute prin deformare plastică
81 INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII
SR ISO 1187:1996
Aliaje de cupru speciale, deformabile. Compoziţia chimică şi 81.060 Ceramică
forma produselor obţinute prin deformare plastică 81.060.99 Alte standarde referitoare la ceramică
SR ISO 1337:1996 SR ENV 12212:2002
Cupru deformabil (conţinut de cupru de minimum 99,85%). Ceramici tehnice avansate. Metodă unitară pentru clasificare
Compoziţia chimică şi formele produselor obţinute prin
deformare plastică 83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ŞI A MATERIALELOR
PLASTICE
SR EN 1654:2002/AC:2003
Cupru şi aliaje de cupru. Benzi pentru arcuri şi conectoare 83.040 Materii prime pentru industria cauciucului şi
Înlocuit prin: SR EN 1654:2002/AC:2004 industria materialelor plastice
83.040.10 Latex şi cauciuc brut
77.160 Metalurgia pulberilor
SR ISO 123:1994
SR ISO 4498-2:1996
Latex de cauciuc. Luarea probelor
Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure.
Determinarea durităţii aparente. Partea 2: Materiale feroase SR ISO 124:1994
durificate superficial prin îmbogăţire cu carbon sau cu carbon Latex de cauciuc. Determinarea conţinutului total de materiale
şi azot solide
Înlocuit prin: SR EN ISO 4498:2007
SR ISO 126:1994
SR ISO 5755:1999 Latex de cauciuc natural concentrat. Determinarea
Materiale metalice sinterizate. Specificaţii conţinutului de cauciuc uscat

46
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 248:1995 SR ISO 6810:1999


Cauciucuri brute. Determinarea conţinutului de materii volatile Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum.
Determinarea suprafeţei specifice. Metode prin adsorbţie de
SR ISO 1795:1995 CTAB
Cauciuc brut, natural şi sintetic. Metode de eşantionare şi de
pregătire ulterioară SR ISO 8332:1999
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Sulf. Metode de
SR ISO 2028:1994 analiză
Cauciuc. Latexuri sintetice. Pregătirea polimerului uscat
SR ISO/TR 12245:2000
SR ISO 2930:2001 Tipuri de negru de fum utilizate în produsele de cauciuc.
Cauciuc natural brut. Determinarea indicelui de reţinere a Sistem de clasificare
plasticităţii (PRI)
83.060 Cauciuc
SR ISO 7781:2001
Cauciuc butadien-stirenic brut. Determinarea conţinutului de SR ISO 34-1:2001
săpun şi acid organic Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei
la sfâşiere. Partea 1: Epruvete pantalon, unghiulare şi
SR 9687:1996 semilună
Cauciuc. Determinarea extractului cu solvenţi
SR ISO 34-2:2002
SR ISO 21461:2006 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei
Cauciuc. Determinarea aromaticităţii uleiurilor din compoziţiile la sfâşiere. Partea 2: Epruvete mici (Delft)
de cauciuc vulcanizat
SR ISO 36:2003
83.040.20 Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea aderenţei
la materiale textile
SR ISO 1125:1994
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. SR ISO 37:1997
Determinarea conţinutului de cenuşă Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea
caracteristicilor de efort - deformaţie la tracţiune
SR ISO 1126:1994
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. SR ISO 48:1996
Determinarea pierderii la încălzire Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea durităţii
(duritate cuprinsă între 10 IRHD şi 100 IRHD)
SR ISO 1138:1999
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. SR ISO 48:1996/A1:2002
Determinarea conţinutului de sulf total Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea durităţii
(duritate cuprinsă între 10 IRHD şi 100 IRHD)
SR ISO 1304:1995
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. SR ISO 132:2001
Determinarea indicelui de adsorbţie de iod. Metoda titrimetrică Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei
la fisurare şi a rezistenţei la propagarea fisurii, prin flexionare
SR ISO 1437:1994 (De Mattia)
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum.
Determinarea reziduului pe sită SR ISO 188:2001
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Încercările de
SR ISO 3858-1:1995 îmbătrânire accelerată şi rezistenţa la căldură
Negru de fum pentru industria cauciucului. Determinarea
transmitanţei spectrale a extractului toluenic. Partea 1: Metoda SR ISO 247:1995
rapidă Cauciuc. Determinarea conţinutului de cenuşă
SR ISO 3858-2:1995 SR ISO 289-1:1997
Negru de fum pentru industria cauciucului. Determinarea Cauciuc nevulcanizat. Determinări utilizând viscozimetrul cu
transmitanţei spectrale a extractului toluenic. Partea 2: Metoda disc de forfecare. Partea 1: Determinarea indicelui de
de evaluare a produsului viscozitate Mooney
SR ISO 4656-1:1995 SR ISO 471:1997
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. Cauciuc. Temperaturi, umidităţi şi durate pentru condiţionare
Determinarea indicelui de absorbţie de dibutilftalat. şi încercare
Partea 1: Metoda cu absorbţiometru
SR ISO 812:2001
SR ISO 4656-2:1999 Cauciuc vulcanizat. Determinarea fragilităţii la temperatură
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. joasă
Determinarea indicelui de absorbţie de dibutilftalat.
Partea 2: Metoda cu plastograf sau plasticorder SR ISO 815+A1:1995
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea deformării
SR ISO 5435:1998 remanente după compresiune la temperaturi ambiante,
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. ridicate sau scăzute
Determinarea puterii de colorare
SR ISO 1382:2002
SR ISO 6209:1995 Cauciuc. Vocabular
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum.
Determinarea materialelor extractibile cu solvenţi SR ISO 1431-1:2002
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Rezistenţa la fisurare
SR ISO/TR 6809:2000 datorită acţiunii ozonului. Partea 1: Încercare la deformare
Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. Tipuri statică
de negru de fum de referinţă

47
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 1431-2:2002 SR ISO 3865:1995


Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Rezistenţa la fisurare Cauciuc vulcanizat. Metoda de încercare pentru determinarea
datorită acţiunii ozonului. Partea 2: Încercare la deformare pătării în contact cu materialele organice
dinamică
SR ISO 4097:1994
SR ISO 1433:2001 Cauciuc etilen-propilen-dienic (EPDM). Tipuri de uz general.
Cauciuc vulcanizat. Valori recomandate ale limitelor de Metoda de evaluare
variaţie pentru proprietăţi
SR ISO 4648:1997
SR ISO 1629:1993 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea
Cauciucuri şi latexuri. Nomenclatură dimensiunilor epruvetelor şi produselor în vederea încercărilor

SR ISO 1658:1996 SR ISO 4658:1994


Cauciuc natural (NR). Metoda de evaluare Cauciuc butadien - acrilonitrilic (NBR). Metoda de evaluare

SR ISO 1817:2000 SR ISO 4659:2001


Cauciuc vulcanizat. Determinarea acţiunii lichidelor Cauciuc butadien stirenic (preamestecuri cu negru de fum sau
cu negru de fum şi ulei). Metodă de evaluare
SR ISO 2007:1996
Cauciuc nevulcanizat. Determinarea plasticităţii. Metoda cu SR ISO 4661-1:2000
plastometrul rapid Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Pregătirea probelor şi
epruvetelor. Partea 1: Încercări fizice
SR ISO 2285:1995
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea SR ISO 4662:2001
deformaţiei remanente la temperatură normală şi ridicată Cauciuc. Determinarea rezilienţei de ricoşare a vulcanizatelor

SR ISO 2303+A1:1996 SR ISO 4664:2001


Cauciuc izoprenic (IR). Tipuri neextinse cu ulei, polimerizate în Cauciuc. Ghid pentru determinarea caracteristicilor dinamice
soluţie. Metodă de evaluare
SR ISO 4665-1:1994
SR ISO 2322:1999 Cauciuc vulcanizat. Rezistenţa la intemperii. Evaluarea
Cauciuc butadien-stirenic. Tipuri polimerizate în emulsie şi variaţiilor proprietăţilor după expunere la agenţi atmosferici
soluţie. Metode de evaluare sau la lumină artificială

SR ISO 2393:1996 SR ISO 4665-2:1994


Amestecuri de cauciuc pentru încercări. Pregătire, amestecare Cauciuc vulcanizat. Rezistenţa la intemperii. Partea 2: Metode
şi vulcanizare. Aparatură şi mod de lucru de expunere la agenţi atmosferici

SR ISO 2475:1993 SR ISO 4665-3:1994


Cauciuc cloroprenic (CR). Tipuri de uz general. Metodă de Cauciuc vulcanizat. Rezistenţa la intemperii. Metoda de
evaluare expunere la lumina artificială

SR ISO 2476:1994 SR ISO 4666-2:2000


Cauciuc butadienic (BR). Tipuri polimerizate în soluţie. Metoda Cauciuc vulcanizat. Determinarea creşterii temperaturii şi a
de evaluare rezistenţei la oboseală în încercările cu flexometre.
Partea 2: Flexometru rotativ
SR ISO 2781+C1:2001
Cauciuc vulcanizat. Determinarea densităţii SR ISO 6471:1997
Cauciuc vulcanizat. Determinarea efectelor cristalizării la
SR ISO 2782:2001 compresiune
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea
permeabilităţii la gaze SR ISO 6914:2001
Cauciuc vulcanizat. Determinarea caracteristicilor de
SR ISO 2878:2001 îmbătrânire prin măsurarea efortului la o alungire dată
Cauciuc vulcanizat. Produse antielectrostatice şi conductoare.
Determinarea rezistenţei electrice SR ISO 7323:2001
Cauciuc brut şi amestecuri nevulcanizate. Determinarea
SR ISO 2883:2001 indicelui de plasticitate şi a indicelui de revenire. Metoda cu
Cauciuc vulcanizat. Produse antielectrostatice şi conductoare platane paralele
de uz industrial. Limite pentru rezistenţă electrică
SR ISO 7619:2001
SR ISO 2921:2001 Cauciuc. Determinarea durităţii de indentare folosind
Cauciuc vulcanizat. Determinarea caracteristicilor la dispozitive portabile
temperatură joasă. Metoda temperatură - contracţie
(încercare TR) SR ISO/TR 7620:2001
Materiale de cauciuc. Rezistenţa chimică
SR ISO 3383:2001
Cauciuc. Direcţii generale pentru obţinerea temperaturilor SR ISO 7663:1997
superioare sau inferioare temperaturii normale în cursul Cauciucuri izobuten-izoprenice halogenate (BIIR şi CIIR).
încercărilor Metode de evaluare

SR ISO 3384+A1:2002 SR ISO 7743+A1:1995


Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea relaxării Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea
efortului la compresiune la temperaturi normale şi ridicate proprietăţilor de efort - deformare la compresiune

SR ISO 3417:1997 SR ISO 9026:2000


Cauciuc. Determinarea caracteristicilor de vulcanizare cu Cauciuc brut sau amestecuri de cauciuc nevulcanizat.
ajutorul reometrului cu disc oscilant Determinarea rezistenţei în stare crudă

SR ISO 9028:2001
Cauciuc. Dizolvarea prin atac acid

48
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR 9687:1996 83.140.30 Ţevi de material plastic şi fitinguri pentru


Cauciuc. Determinarea extractului cu solvenţi utilizări fără fluide

SR ISO 11345:2001 SR ISO 4427:2001


Cauciuc. Evaluarea dispersiei negrului de fum. Metode Ţevi de polietilena (PE) pentru distribuţia apei. Specificaţii
comparative rapide
SR ISO 4437+C1:2001
SR ISO 11346:1998 Ţevi de polietilenă (PE) utilizate la reţelele îngropate de
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Evaluarea duratei de distribuţie a combustibililor gazoşi. Serie metrică. Specificaţii
viaţă şi a temperaturii maxime de utilizare cu ajutorul
diagramei Arrhenius SR ISO 9393-2:1999
Robinete de materiale termoplastice. Metode de încercare la
SR ISO/TR 11753:2001 presiune şi condiţii tehnice. Partea 2: Condiţii de încercare şi
Cauciuc şi produse de cauciuc. Intervale de încredere pentru condiţii tehnice de bază pentru robinete de PE, PP, PVC-U şi
valorile repetabilităţii şi reproductibilităţii determinate prin PVDF
încercări interlaboratoare
SR ISO/TR 10837:1996
SR ISO 13226:2001 Determinarea stabilităţii termice a polietilenei (PE) destinată
Cauciuc. Elastomeri de referinţă standardizaţi (SRE) pentru utilizării la ţevile şi fitingurile de distribuţie a gazului
caracterizarea efectului lichidelor asupra cauciucurilor
vulcanizate SR EN 12107:1999
Sisteme de canalizare de materiale plastice. Fitinguri, robinete
83.080 Materiale plastice şi echipamente auxiliare de materiale termoplastice formate
prin injecţie. Determinarea rezistenţei hidrostatice pe termen
83.080.01 Materiale plastice, în general lung a materialelor termoplastice utilizate pentru formarea prin
injecţie a componentelor de canalizare
SR ISO 181:1998
Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor de 83.140.40 Furtunuri flexibile
inflamabilitate a materialelor plastice rigide sub formă de
epruvete mici în contact cu o bară incandescentă SR ISO 1436-1:2008
Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc. Tipuri
SR EN ISO 183:2003 hidraulice, ranforsate cu împletitură de sârmă. Specificaţie.
Materiale plastice. Evaluare calitativă a exsudării coloranţilor Partea 1: Aplicaţii pentru fluide pe bază de ulei
SR EN ISO 1157:2003 SR ISO 1436-2:2008
Materiale plastice. Acetat de celuloză în soluţie diluată. Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc. Tipuri
Determinarea indicelui de viscozitate şi a raportului de hidraulice, ranforsate cu împletitură de sârmă. Specificaţie.
viscozitate Partea 2: Aplicaţii pentru fluide pe bază de apă
SR ISO 1210:1993 83.140.50 Garnituri de etanşare
Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor de
inflamabilitate ale materialelor plastice sub formă de epruvete SR ISO 3601-1:2000
mici supuse unei flăcări mici Sisteme hidraulice. Elemente de etanşare. Inele O.
Partea 1: Diametre interioare, secţiuni, toleranţe şi cod de
SR EN ISO 6427:2004 identificare a mărimii
Materiale plastice. Determinarea materiilor extractibile cu
solvenţi organici (metode convenţionale) SR ISO 3601-3:2000
Sisteme hidraulice. Elemente de etanşare. Inele O.
83.080.10 Materiale termorigide Partea 3: Criterii de acceptare a calităţii
SR ISO 2577:1995 83.160 Anvelope
Materiale plastice. Materiale de formare termorigide.
Determinarea contracţiei 83.160.10 Anvelope pentru vehicule rutiere
SR ISO 9112:1994
SR EN ISO 8620:2004
Anvelope pentru autovehicule utilitare şi autobuze. Metoda de
Materiale plastice. Pulberi de răşini fenolice. Analiza
măsurare a circumferinţei de rulare. Anvelope noi sub sarcină
granulometrică cu aparatul de cernere cu depresiune de aer
83.080.20 Materiale termoplastice SR ISO 9948:2000
Anvelope pentru autocamioane şi autobuze. Metode de
SR EN ISO 1597:2003 măsurare a rezistenţei la rulare
Materiale plastice. Acetat de celuloză neplastifiat.
Determinarea titrului de acid acetic SR ISO 10191:2000
Anvelope pentru autoturisme. Verificarea capabilităţilor
83.140 Produse din cauciuc şi materiale plastice anvelopelor. Metode de încercare în laborator
83.140.01 Produse din cauciuc şi materiale plastice, în SR ISO 10231+A1:2002
general Anvelope de motocicletă. Metode de încercare pentru
verificarea capabilităţilor anvelopei
SR ISO 3302-2:2008
Cauciuc. Toleranţe pentru produse. Partea 2: Toleranţe SR ISO 13327:2002
geometrice Anvelope pentru motociclete. Metodă de măsurare a
83.140.10 Filme şi folii rezistenţei la rulare

SR ISO 8295:1994 83.160.30 Anvelope pentru maşini agricole


Materiale plastice. Film şi folie. Determinarea coeficienţilor de SR ISO 4251-1:2001
frecare Anvelope (serii marcate cu "PLY RATING") şi jante pentru
Înlocuit prin: SR EN ISO 8295:2005 tractoare şi maşini agricole. Partea 1: Notarea şi dimensiunile
anvelopelor şi contururilor jantelor aprobate

49
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 4251-2:2001 SR ISO 778:1993


Anvelope (serii marcate cu "PLY RATING") şi jante pentru Celuloze. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda prin
tractoare şi maşini agricole. Partea 2: Capacitatea de extracţie şi fotometrie şi metoda prin spectrometrie de
încărcare a anvelopelor absorbţie atomică în flacără

SR ISO 4251-3:2002 SR ISO 779-93


Anvelope (serii marcate cu "PLY RATING") şi jante pentru Celuloze. Determinarea conţinutului de fier. Metoda
tractoare şi maşini agricole. Partea 3: Jante fotometrică cu 1,10-fenantrolină şi metoda prin spectrometrie
de absorbţie atomică în flacără
SR ISO 4251-4:2001
Anvelope (serii marcate cu "PLY RATING") şi jante pentru SR ISO 1830:1993
tractoare şi maşini agricole. Partea 4: Nomenclatura şi Celuloze. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda
clasificarea anvelopelor fotometrică cu periodat de sodiu şi metoda prin spectrometrie
de absorbţie atomică în flacără
SR ISO 7867-1:2002
Anvelope şi jante (serii metrice) pentru tractoare şi maşini SR ISO 2469:1998
agricole. Partea 1: Notare, dimensiuni, marcare şi corelaţie Hârtie, carton şi celuloze. Măsurarea factorului de reflexie
anvelopă/jantă difuză

SR ISO 7867-2+C1:2002 SR ISO 2470:2001


Anvelope şi jante (serii metrice) pentru tractoare şi maşini Hârtie, carton şi celuloze. Măsurarea factorului de reflexie
agricole. Partea 2: Condiţii de exploatare şi capacităţi de difuză în albastru (grad de alb ISO)
încărcare
SR ISO 5267-1:1999
SR ISO 8664:2001 Celuloze. Determinarea capacităţii de deshidratare.
Anvelope pentru roţi motoare de tractoare agricole. Anvelope Partea 1: Metoda Schopper-Riegler
marcate prin caracteristicile lor de utilizare (indice de sarcină Înlocuit prin: SR EN ISO 5267-1:2002
şi simbolul categoriei de viteză)
SR ISO 5267-1:1999/A99:2002
83.160.99 Alte anvelope Celuloze. Determinarea capacităţii de deshidratare.
Partea 1: Metoda Schopper-Riegler
SR ISO 3739-1:2001
Anvelope şi jante pentru vehicule industriale. Partea 1: SR ISO 5350-3:2000
Anvelope (serie milimetrică) montate pe jante conice de 5 Celuloze. Estimarea impurităţilor şi aşchiilor.
grade sau cu baza plată. Notare, cote şi marcare Partea 3: Examinarea în lumină reflectată
SR ISO 4250-1:2000 SR ISO 5351-1:1999
Anvelope şi jante pentru lucrări terasiere. Partea 1: Notarea şi Celuloză în soluţii diluate. Determinarea indicelui de
dimensiunile anvelopelor viscozitate limită. Partea 1: Metoda care utilizează o soluţie de
etilendiamină cuprică (CED)
SR ISO 4250-2+A1:2000
Anvelope şi jante pentru lucrări terasiere. Partea 2: Sarcini şi SR ISO 9197-1:1993
presiuni de umflare Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea clorurilor solubile în
apă. Partea 1: Metodă generală
SR ISO 4250-3:2000
Anvelope şi jante pentru lucrări terasiere. Partea 3: Jante SR ISO 9197-2:1993
83.200 Echipament pentru industria cauciucului şi Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea clorurilor solubile în
industria de mase plastice apă. Partea 2: Metodă pentru produsele de mare puritate

SR EN 1612-2+A1:2009 SR EN 25264-3:1997
Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de formare Celuloze. Măcinare de laborator. Partea 3: Metoda cu moara
prin reacţie. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la Jokro
utilajele de formare prin reacţie
SR EN 25651:1996
SR ISO 5893:1997 Hârtie, carton şi celuloze. Unităţi de măsură pentru
Aparatură pentru încercarea cauciucului şi materialelor exprimarea proprietăţilor
plastice. Tipuri pentru tracţiune, flexiune şi compresiune (cu 85.060 Hârtie şi carton
viteza de translaţie constantă). Descriere
SR ISO 2469:1998
85 INDUSTRIA HÂRTIEI
Hârtie, carton şi celuloze. Măsurarea factorului de reflexie
85.020 Procese pentru fabricarea hârtiei difuză

SR ISO 4094:1996 SR ISO 2470:2001


Hârtii, cartoane şi celuloze. Etalonarea internaţională a Hârtie, carton şi celuloze. Măsurarea factorului de reflexie
aparatelor de încercări. Nominalizarea şi acreditarea difuză în albastru (grad de alb ISO)
laboratoarelor de referinţă şi a laboratoarelor autorizate
SR ISO 2471:2001
85.040 Celuloze Hârtie şi carton. Determinarea opacităţii pe fond hârtie.
Metoda reflexiei în lumină difuză
SR ISO 302:1998
Celuloze. Determinarea indicelui Kappa SR ISO 3783:1996
Hârtie şi carton. Determinarea rezistenţei la smulgere. Metoda
SR ISO 777:1993 de tipărire la viteză accelerată cu aparatul IGT (model electric)
Celuloze. Determinarea conţinutului de calciu. Metoda
titrimetrică cu ADTA şi metoda prin spectrometrie de absorbţie SR ISO 4046:1995
atomică în flacără Hârtie, carton, celuloze şi termeni conecşi. Vocabular

SR ISO 5627:1995
Hârtie şi carton. Determinarea netezimii (Metoda Bekk)

50
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR ISO 5634+C1:2000 SR ISO 11093-5:1998


Hârtie şi carton. Determinarea gradului de impermeabilitate la Hârtie şi carton. Încercări tuburi. Partea 5: Determinarea
grăsimi caracteristicilor de rotaţie

SR ISO 5636-2:2001 SR ISO 11093-6:1998


Hârtie şi carton. Determinarea permeabilităţii la aer (valoare Hârtie şi carton. Încercări tuburi. Partea 6: Determinarea
medie). Partea 2: Metoda Schopper rezistenţei la încovoiere prin metoda celor trei puncte

SR ISO 5636-5:1996 SR ISO 11093-9:1998


Hârtie şi carton. Determinarea permeabilităţii la aer (valoare Hârtie şi carton. Încercări tuburi. Partea 9: Determinarea
medie). Partea 5: Metoda Gurley rezistenţei la aplatizare

STAS ISO 8784-1-92 SR ISO 13542:1998


Hârtii şi cartoane. Determinarea proprietăţilor microbiologice. Hârtie şi carton. Specificaţie pentru diametrele interioare ale
Partea 1: Numărare bacteriologică totală tuburilor pentru bobine

SR ISO 9197-1:1993 87 INDUSTRIA DE VOPSELE ŞI COLORANŢI


Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea clorurilor solubile în
87.060 Ingrediente pentru vopsele
apă. Partea 1: Metodă generală
87.060.30 Solvenţi
SR ISO 9197-2:1993
Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea clorurilor solubile în SR 18:1994
apă. Partea 2: Metodă pentru produsele de mare puritate Ulei tehnic de in
Înlocuit prin: SR EN ISO 150:2007
SR ISO 9895:1999
Hârtie şi carton. Rezistenţa la compresiune. Încercare la 91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII
alungire
91.020 Amenajarea teritoriului. Urbanism
SR ISO 11093-5:1998
STAS 9165-72
Hârtie şi carton. Încercări tuburi. Partea 5: Determinarea
caracteristicilor de rotaţie Principii generale de proiectare pentru construcţii din regiuni
seismice
SR ISO 11093-6:1998 Înlocuit prin: SR EN 1998-1:2004/NA:2008
Hârtie şi carton. Încercări tuburi. Partea 6: Determinarea
rezistenţei la încovoiere prin metoda celor trei puncte STAS 10100/0-75
Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor
SR ISO 11093-9:1998 Înlocuit prin: SR EN 1990:2004
Hârtie şi carton. Încercări tuburi. Partea 9: Determinarea SR EN 1990:2004/NA:2006
rezistenţei la aplatizare
STAS 10101/0-75
SR ISO 11475:2001 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor
Hârtie şi carton. Determinarea gradului de alb CIE, D65/10 Înlocuit prin: SR EN 1990:2004/NA:2006
grade (lumină naturală de zi)
STAS 10101/0A-77
SR ISO 13542:1998 Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru
Hârtie şi carton. Specificaţie pentru diametrele interioare ale construcţii civile şi industriale
tuburilor pentru bobine Înlocuit prin: SR EN 1990:2004/NA:2006

SR EN 25651:1996 STAS 10101/1-78


Hârtie, carton şi celuloze. Unităţi de măsură pentru Acţiuni în construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente
exprimarea proprietăţilor Înlocuit prin: SR EN 1991-1-1:2004
SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
85.080 Produse din hârtie
STAS 10101/20-90
85.080.10 Hârtie pentru birou
Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt
SR ISO 269:1996 Înlocuit prin: SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007
Plicuri şi poşete poştale. Notare şi formate
STAS 10101/21-92
SR ISO 353:2000 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de zăpadă
Hârtii de scris şi anumite categorii de imprimate. Mod de Înlocuit prin: SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006
exprimare a dimensiunilor de utilizare
STAS 10101/23-75
SR ISO 6924:1994 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de temperatura exterioară
Plicuri pentru corespondenţă. Vocabular Înlocuit prin: SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008

SR ENV 12282:2002 STAS 10101/23A-78


Hârtie. Hârtie pentru tipar şi pentru birou. Determinarea Acţiuni în construcţii. Încărcări date de temperaturi exterioare
prăfuirii la margini în construcţii civile şi industriale
Înlocuit prin: SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008
SR ENV 12448:2002
Hârtie. Hârtie pentru tipar şi pentru birou. Determinarea STAS 10101/2-75
coeficientului de frecare statică Acţiuni în construcţii. Încărcări datorită procesului de
exploatare
85.080.99 Alte produse de hârtie Înlocuit prin: SR EN 1991-1-1:2004
SR ISO 415+A1:1996 SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
Plicuri, cărţi poştale şi articole similare. Zona de obliterare STAS 10101/2A1-87
SR ISO 416:1996 Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din exploatare
Cărţi poştale ilustrate. Zona rezervată adresei pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice
Înlocuit prin: SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006

51
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

91.040 Clădiri 91.080 Structuri de construcţii


91.040.01 Clădiri, în general 91.080.30 Structuri de zidărie
STAS 10102-75 STAS 10104-83
Construcţii din beton, beton armat şi beton precomprimat. Construcţii din zidărie. Prevederi fundamentale pentru calculul
Prevederi fundamentale pentru calculul şi alcătuirea elementelor structurale
elementelor Înlocuit prin: SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 91.080.40 Structuri de beton

STAS 10107/0-90 SR ISO 10065:1995


Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea Bare de oţel pentru armarea betonului. Încercarea de îndoire-
elementelor structurale din beton, beton armat şi beton dezdoire
precomprimat Înlocuit prin: SR EN ISO 15630-1:2003
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004 SR EN ISO 15630-2:2003
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 SR EN ISO 15630-3:2003

STAS 10107/1-90 SR ISO 10287:1995


Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Planşee din Oţel pentru armarea betonului. Determinarea rezistenţei
beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii generale de îmbinărilor plaselor sudate
proiectare Înlocuit prin: SR EN ISO 15630-1:2003
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004 SR EN ISO 15630-2:2003
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 SR EN ISO 15630-3:2003

STAS 10107/2-92 SR EN 50144-2-13:2003


Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee curente din Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile.
plăci şi grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu lanţ
Prescripţii de calcul şi alcătuire Înlocuit prin: SR EN 60745-2-13:2008
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004 91.100 Materiale de construcţii
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
91.100.01 Materiale de construcţii în general
STAS 10107/3-90
Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee cu nervuri SR EN 12524:2002
dese din beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii de Materiale şi produse pentru construcţii. Caracteristici
proiectare higrotermice. Valori de proiectare tabelare
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004 Înlocuit prin: SR EN ISO 10456:2008
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
STAS 10107/4-90
SR ISO 1587:1996
Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee casetate din
beton armat. Prescripţii de proiectare Piatră de gips pentru fabricarea lianţilor. Prescripţii
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004 SR ISO 3048:1996
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Ipsos. Condiţii generale pentru încercări
STAS 10108/0-78 SR ISO 3049:1996
Construcţii civile, industriale şi agricole. Calculul elementelor Ipsos. Determinarea caracteristicilor fizice ale produsului sub
din oţel forma de pulbere
Înlocuit prin: SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008
SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 SR ISO 3052:1997
Ipsos. Determinarea conţinutului de apă de cristalizare
STAS 10108/1-81
Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru SR ISO 6308:1996
proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel Plăci de ipsos pentru parament. Prescripţii
Înlocuit prin: SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008
SR EN 14353:2008
STAS 10108/2-83 Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la
Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel alcătuite din plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de
profile cu pereţi subţiri, formate la rece încercare
Înlocuit prin: SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008 Înlocuit prin: SR EN 14353+A1:2010
STAS 10109/1-82 91.100.15 Materiale şi produse minerale
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Lucrări de
zidărie. Calculul şi alcătuirea elementelor STAS 10104-83
Înlocuit prin: SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 Construcţii din zidărie. Prevederi fundamentale pentru calculul
elementelor structurale
91.060 Elemente ale construcţiilor Înlocuit prin: SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008
91.060.50 Uşi şi ferestre 91.100.25 Produse pentru construcţii de teracotă
STAS ISO 1226-92 SR EN 101:1994
Notarea simbolică a direcţiei de închidere şi a fetelor uşilor, Plăci şi dale ceramice. Determinarea durităţii superficiale după
ferestrelor şi obloanelor scara Mohs
SR ISO 8274:2000 91.100.50 Lianţi. Materiale pentru etanşare
Uşi. Determinarea forţei de închidere
SR EN 12311-2:2001
Foi flexibile hidroizolante. Determinarea proprietăţilor de
întindere. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de
cauciuc pentru acoperiş

52
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR EN 12317-2:2001 STAS 10107/2-92


Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la forfecare Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee curente din
a îmbinărilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi plăci şi grinzi din beton armat şi beton precomprimat.
de cauciuc pentru acoperiş Prescripţii de calcul şi alcătuire
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004
91.120 Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
91.120.10 Izolaţie termică
STAS 10107/3-90
SR EN 12524:2002 Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee cu nervuri
Materiale şi produse pentru construcţii. Caracteristici dese din beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii de
higrotermice. Valori de proiectare tabelare proiectare
Înlocuit prin: SR EN ISO 10456:2008 Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
91.140 Instalaţii în clădiri
STAS 10107/4-90
91.140.30 Ventilaţie şi climatizare Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee casetate din
beton armat. Prescripţii de proiectare
SR ISO 7807:1995
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004
Distribuţia aerului. Conducte drepte circulare de tablă de oţel
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
prinse în spirală şi conducte drepte rectangulare de tablă de
oţel. Dimensiuni STAS 10108/0-78
SR EN 13465:2004 Construcţii civile, industriale şi agricole. Calculul elementelor
din oţel
Ventilarea în clădiri. Metode de calcul pentru determinarea
debitelor de aer în clădiri Înlocuit prin: SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008
SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008
91.140.40 Sisteme de alimentare cu gaz
STAS 10108/1-81
SR ISO 3147:1998 Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru
Schimbătoare de căldură. Stabilirea bilanţului termic al proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
circuitelor primare de alimentare cu apă sau cu abur. Principii Înlocuit prin: SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008
şi condiţii de încercare
STAS 10108/2-83
SR ISO 3148:1999 Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel alcătuite din
Radiatoare, convectoare şi aparate similare. Determinarea profile cu pereţi subţiri, formate la rece
puterii termice. Metoda de încercare în camera închisă răcită Înlocuit prin: SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008
cu aer
STAS 10109/1-82
SR EN 14459:2008/AC:2009 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Lucrări de
Funcţii de comandă a sistemelor electronice pentru zidărie. Calculul şi alcătuirea elementelor
arzătoarele cu gaz şi aparatele cu gaz. Metode de clasificare Înlocuit prin: SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008
şi evaluare
Înlocuit prin: SR EN 14459:2008/AC:2010 91.200 Tehnologia construcţiilor

91.140.50 Sisteme de alimentare cu energie electrică SR ISO 8322-1:1995


Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
SR EN 50174-2:2002 determinare a preciziei de utilizare. Partea 1: Teorie
Tehnologia informaţiei. Instalarea cablajului.
Partea 2: Planificarea şi metodele practice ale instalării în SR ISO 8322-2:1995
interiorul clădirilor Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
Înlocuit prin: SR EN 50174-2:2010 determinare a preciziei de utilizare. Partea 2: Rulete de
măsurat
SR CEI 61200-413:2005
Ghid pentru instalaţii electrice. Partea 413: Protecţia împotriva SR ISO 8322-3:1995
atingerilor indirecte. Întreruperea automată a alimentării Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
determinare a preciziei de utilizare. Partea 3: Instrumente
91.140.60 Sisteme de alimentare cu apă optice de nivelment
SR ISO 4427:2001 SR ISO 8322-4:1995
Ţevi de polietilena (PE) pentru distribuţia apei. Specificaţii Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
determinare a preciziei de utilizare. Partea 4: Teodolite
91.140.90 Ascensoare. Scări rulante
STAS 10107/0-90 SR ISO 8322-5:1995
Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
elementelor structurale din beton, beton armat şi beton determinare a preciziei de utilizare. Partea 5: Instrumente
precomprimat optice de verticalizare
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004 SR ISO 8322-6:1995
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
STAS 10107/1-90 determinare a preciziei de utilizare. Partea 6: Instrumente cu
laser
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Planşee din
beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii generale de SR ISO 8322-7:1995
proiectare Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
Înlocuit prin: SR EN 1992-1-1:2004 determinare a preciziei de utilizare. Partea 7: Instrumente
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 utilizate pentru trasare

SR ISO 8322-8:1995
Construcţii imobiliare. Instrumente de măsurat. Metode de
determinare a preciziei de utilizare. Partea 8: Instrumente de
măsurat distanţe prin unde până la 150 m

53
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

93 CONSTRUCŢII CIVILE 97.040 Echipament de bucătărie


93.030 Sisteme de canalizare externe 97.040.20 Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi
aparate similare
SR ENV 1852-2:2001
Sisteme de canalizare îngropate de materiale plastice pentru SR EN 30-1-1+A1:2001
drenaj şi sisteme de colectare, fără presiune. Polipropilenă Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi.
(PP). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformităţii Partea 1-1: Securitate. Generalităţi
Înlocuit prin: SR EN 30-1-1:2009
93.080 Ingineria drumurilor
SR EN 30-1-1+A1:2001/A2:2004
93.080.20 Materiale de construcţii pentru drumuri
Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi.
SR ENV 13459-2:2001 Partea 1-1: Securitate. Generalităţi
Produse pentru marcare rutieră. Controlul calităţii. Înlocuit prin: SR EN 30-1-1:2009
Partea 2: Ghid de pregătire a planurilor calităţii pentru
aplicarea produselor SR EN 30-1-1+A1:2001/A2:2004/AC:2005
Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi.
SR ENV 13459-3:2001 Partea 1-1: Securitate. Generalităţi
Produse pentru marcarea rutieră. Controlul calităţii. Înlocuit prin: SR EN 30-1-1:2009
Partea 3: Performanţe de utilizare
SR EN 30-1-1+A1:2001/A3:2005
93.080.30 Maşini şi utilaje pentru construcţia de drumuri Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi.
Partea 1-1: Securitate. Generalităţi
SR ENV 13563:2002 Înlocuit prin: SR EN 30-1-1:2009
Echipament pentru controlul traficului. Detectoare de vehicule
SR EN 30-1-1+A1:2001/AC:2003
97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL.
Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi.
ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT
Partea 1-1: Securitate. Generalităţi
PENTRU SPORT
Înlocuit prin: SR EN 30-1-1:2009
97.020 Economie casnică în general
SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2007
SR EN 60335-1:2004 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri metode de încercare
similare. Partea 1: Prescripţii generale Înlocuit prin: SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999
97.060 Echipamente de spălat
SR EN 60335-1:2004/A2:2004
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri SR EN ISO 105-C12:2006/AC:2008
similare. Partea 1: Prescripţii generale Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999 C12: Rezistenţa vopsirilor la spălare industrială
97.100 Aparate de încălzit de uz casnic, industrial şi
SR EN 60335-1:2004/A5:2004
comercial
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri
similare. Partea 1: Prescripţii generale 97.100.01 Aparate de încălzit în general
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999
SR ISO 3147:1998
SR EN 60335-1:2004/A51:2004 Schimbătoare de căldură. Stabilirea bilanţului termic al
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri circuitelor primare de alimentare cu apă sau cu abur. Principii
similare. Partea 1: Prescripţii generale şi condiţii de încercare
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999
SR ISO 3150:2000
SR EN 60335-1:2004/A52:2004 Radiatoare, convectoare şi aparate similare. Calculul puterii
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri termice şi prezentarea rezultatelor
similare. Partea 1: Prescripţii generale
97.100.20 Aparate de încălzit cu gaz
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999
SR EN 621:2002/A1:2002
SR EN 60335-1:2004/A53:2004
Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât
similare. Partea 1: Prescripţii generale locuinţele, pentru o putere termică mai mică sau egală cu 300
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau
al produselor de ardere
SR EN 60335-1:2004/A54:2004
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri SR EN 14459:2008/AC:2009
similare. Partea 1: Prescripţii generale Funcţii de comandă a sistemelor electronice pentru
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999 arzătoarele cu gaz şi aparatele cu gaz. Metode de clasificare
şi evaluare
SR EN 60335-1:2004/A55:2004
Înlocuit prin: SR EN 14459:2008/AC:2010
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri
similare. Partea 1: Prescripţii generale 97.100.30 Aparate de încălzit cu combustibili solizi
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999
SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2007
SR EN 60335-1:2004/A56:2004 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi.
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri Cerinţe şi metode de încercare
similare. Partea 1: Prescripţii generale Înlocuit prin: SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999
SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2006
SR EN 60335-1:2004/A6:2004 Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare
Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri Înlocuit prin: SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007
similare. Partea 1: Prescripţii generale
Înlocuit prin: SR EN 60335-1:1999
54
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

97.120 Comenzi automate de uz casnic 97.140 Mobilă


SR ENV 13154-1:2002 SR ISO 7170:1996
Sisteme de transmitere a datelor pentru instalaţii de încălzire, Mobilier. Corpuri de depozitare. Determinarea rezistenţei şi
ventilare şi condiţionare a aerului. Reţea locală. durabilităţii
Partea 1: Obiecte
97.180 Echipamente menajere şi comerciale diverse
SR EN 60730-2-1:2001
Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz SR EN 61242:2002/A11:2004
casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri
pentru dispozitivele de comandă electrică pentru aparate de similare
uz casnic şi similar Înlocuit prin: SR EN 61242:2002/A1:2008

SR EN 60730-2-1:2001/A11:2005 SR EN 61242:2002/A12:2006
Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri
casnic şi scopuri similare. Partea 2-1: Prescripţii particulare similare
pentru dispozitivele de comandă automată pentru aparate de Înlocuit prin: SR EN 61242:2002/A1:2008
uz casnic

SR EN 60730-2-9:2001/A13:2005
Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz
casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare
pentru dispozitive de comandă sensibile la temperatură
Înlocuit prin: SR EN 60730-2-9:2003/A12:2005

STANDARDE EUROPENE ADOPTATE INIŢIAL PRIN FILĂ DE CONFIRMARE SAU NOTĂ DE


CONFIRMARE PENTRU CARE SE PUBLICĂ VERSIUNEA ROMÂNĂ

În această rubrică sunt înscrise standardele române adoptate iniţial prin filă de confirmare sau notă de
confirmare şi pentru care se publică varianta română.
Data de aprobare menţionată sub titlul standardului este data la care a fost adoptat standardul european prin
filă de confirmare sau notă de confirmare.
Versiunea română publicată înlocuieşte fila de confirmare sau nota de confirmare a adoptării standardului
respectiv, publicată anterior.

01 GENERALITĂŢI, TERMINOLOGIE, 11 MEDICINĂ


STANDARDIZARE. DOCUMENTARE
11.040 Echipament medical
01.040 Vocabulare
11.040.10 Echipament pentru anestezie, respiraţie şi
01.040.91 Construcţii şi materiale de construcţii. reanimare
(Vocabulare)
SR EN ISO 8359:2009
SR EN 520+A1:2010 Concentratoare de oxigen pentru uz medical. Cerinţe de
Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de securitate
încercări Data aprobării: 30/09/2009
Data aprobării: 15/01/2010 Data traducerii: 30/03/2010
Data traducerii: 31/03/2010
SR EN ISO 11197:2009
SR EN 15283-1+A1:2010 Unităţi medicale de alimentare
Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de Data aprobării: 30/09/2009
încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau Data traducerii: 30/03/2010
împâslitură
Data aprobării: 15/01/2010 11.040.20 Echipament pentru transfuzii, perfuzii şi injecţii
Data traducerii: 31/03/2010
SR EN 13867+A1:2009
SR EN 15283-2+A1:2010 Concentrate pentru hemodializă şi terapii asociate
Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de Data aprobării: 30/11/2009
încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre Data traducerii: 30/03/2010
Data aprobării: 15/01/2010 11.080 Sterilizare şi dezinfectare
Data traducerii: 31/03/2010
11.080.30 Ambalaje sterile
SR EN ISO 11607-1:2009
Ambalaje pentru dispozitive medicale sterilizate în etapa
finală. Partea 1: Cerinţe pentru materiale, sisteme de bariere
sterile şi sisteme de ambalare
Data aprobării: 30/11/2009
Data traducerii: 30/03/2010

55
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

11.120 Farmacie SR EN 1037+A1:2008


Securitatea maşinilor. Prevenirea pornirii neaşteptate
11.120.99 Alte standarde referitoare la farmacie
Data aprobării: 30/09/2008
SR EN 13867+A1:2009 Data traducerii: 31/03/2010
Concentrate pentru hemodializă şi terapii asociate
13.180 Ergonomie
Data aprobării: 30/11/2009
Data traducerii: 30/03/2010 SR EN 999+A1:2008
Securitatea maşinilor. Amplasarea echipamentelor de
11.140 Echipament pentru spitale
protecţie în funcţie de vitezele de apropiere a părţilor corpului
SR EN 13795-1+A1:2009 uman
Câmpuri chirurgicale, halate şi costume filtru utilizate ca Data aprobării: 19/12/2008
dispozitive medicale pentru pacienţi, personal medical şi ca Data traducerii: 31/03/2010
echipament. Partea 1: Cerinţe generale pentru producători,
prelucrători şi produse SR EN ISO 9241-1:2003
Data aprobării: 15/12/2009 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
Data traducerii: 30/03/2010 prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 1: Introducere
generală
11.160 Primul ajutor Data aprobării: 30/01/2003
Data traducerii: 31/03/2010
SR EN 1789:2007
Vehicule medicale şi echipamentele lor. Ambulanţe rutiere SR EN ISO 9241-1:2003/A1:2003
Data aprobării: 28/09/2007 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
Data traducerii: 30/03/2010 prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 1: Introducere
generală
13 MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE Data aprobării: 30/01/2003
13.040 Calitatea aerului Data traducerii: 31/03/2010

13.040.40 Emisii de la surse fixe SR EN ISO 13732-1:2009


Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a
SR EN 1093-11+A1:2008 răspunsului uman la contactul cu suprafeţele.
Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe Partea 1: Suprafeţe fierbinţi
periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de Data aprobării: 27/02/2009
decontaminare Data traducerii: 31/03/2010
Data aprobării: 19/12/2008
Data traducerii: 31/03/2010 SR EN ISO 13732-3:2009
Ergonomia ambianţelor termice. Metode de evaluare a
SR EN 1093-6+A1:2008 răspunsului uman la contactul cu suprafeţele.
Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe Partea 3: Suprafeţe reci
periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficienţa separării Data aprobării: 27/02/2009
masice, evacuare liberă Data traducerii: 31/03/2010
Data aprobării: 19/12/2008
Data traducerii: 31/03/2010 13.340 Echipament de protecţie individuală

SR EN 1093-8+A1:2008 13.340.30 Dispozitive de protecţie respiratorie


Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe SR EN 1827+A1:2009
periculoase transportate de aer. Partea 8: Concentraţia Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti fără supape de
poluantului, metoda de încercare pe stand inspiraţie şi cu filtre demontabile, împotriva gazelor, împotriva
Data aprobării: 19/12/2008 gazelor şi particulelor sau numai împotriva particulelor.
Data traducerii: 31/03/2010 Cerinţe, încercări, marcare
Data aprobării: 30/11/2009
SR EN 1093-9+A1:2008
Data traducerii: 31/03/2010
Securitatea maşinilor. Evaluarea emisiei de substanţe
periculoase transportate de aer. Partea 9: Concentraţia SR EN 14387+A1:2008
poluantului, metoda de măsurare în încăperea de încercare Aparate de protecţie respiratorie. Filtre împotriva gazelor şi
Data aprobării: 19/12/2008 filtre combinate. Cerinţe, încercări, marcare
Data traducerii: 31/03/2010 Data aprobării: 30/06/2008
13.110 Securitatea maşinilor şi aparatelor Data traducerii: 31/03/2010

SR EN 574+A1:2008 17 METROLOGIE ŞI MĂSURARE. FENOMENE FIZICE


Securitatea maşinilor. Dispozitive de comanda bimanuală. 17.200 Termodinamică şi măsurări de temperatură
Aspecte funcţionale. Principii de proiectare
Data aprobării: 28/11/2008 17.200.20 Instrumente de măsurare a temperaturii
Data traducerii: 31/03/2010
SR EN 12470-1+A1:2009
SR EN 953+A1:2009 Termometre medicale. Partea 1: Termometre de sticlă cu
Securitatea maşinilor. Protectori. Cerinţe generale pentru lichid metalic, cu dispozitiv de maxim
proiectarea şi construcţia protectorilor ficşi şi mobili Data aprobării: 30/11/2009
Data aprobării: 31/08/2009 Data traducerii: 30/03/2010
Data traducerii: 26/03/2010 17.240 Măsurări de radiaţii
SR EN 999+A1:2008 SR EN 50500:2009
Securitatea maşinilor. Amplasarea echipamentelor de Proceduri de măsurare a nivelurilor câmpului magnetic
protecţie în funcţie de vitezele de apropiere a părţilor corpului generat de echipamentele electrice şi electronice din mediul
uman feroviar în ceea ce priveşte expunerea omului
Data aprobării: 19/12/2008 Data aprobării: 23/04/2009
Data traducerii: 31/03/2010 Data traducerii: 31/03/2010

56
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

21 SISTEME ŞI COMPONENTE MECANICE DE UZ 33 TELECOMUNICAŢII. TEHNICI AUDIO ŞI VIDEO


GENERAL
33.020 Telecomunicaţii în general
21.060 Elemente de asamblare
SR EN 300 386 V1.3.2:2004
21.060.99 Alte elemente de asamblare Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului
radio (ERM). Echipamente pentru reţele de telecomunicaţii.
SR EN 14566+A1:2010 Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM)
Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Data aprobării: 15/12/2004
Definiţii, condiţii şi metode de încercare Data traducerii: 31/03/2010
Data aprobării: 15/01/2010
Data traducerii: 31/03/2010 35 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. ECHIPAMENTE DE
BIROU
23 SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ
GENERAL 35.180 Terminale şi alte echipamente periferice în
tehnologia informaţiei
23.040 Conducte şi accesorii
SR EN ISO 9241-1:2003
23.040.01 Conducte şi accesorii în general
Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
SR EN 15001-2:2009 prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 1: Introducere
Sisteme de alimentare cu gaz. Conducte pentru transportul generală
gazului cu presiune de lucru mai mare de 0,5 bar pentru Data aprobării: 30/01/2003
instalaţii industriale şi mai mare de 5 bar pentru instalaţii Data traducerii: 31/03/2010
industriale şi neindustriale. Partea 2: Cerinţe funcţionale
detaliate pentru punere în funcţiune, exploatare şi mentenanţă SR EN ISO 9241-1:2003/A1:2003
Data aprobării: 30/04/2009 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată
Data traducerii: 15/03/2010 prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 1: Introducere
generală
23.120 Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat Data aprobării: 30/01/2003
aerul Data traducerii: 31/03/2010

SR EN 14511-3:2008/AC:2009 35.240 Aplicaţii privind tehnologia informaţiei


Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcit lichide şi pompe
35.240.15 Cartele de identificare şi dispozitive similare
de căldură cu compresoare antrenate prin motor electric
pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor. Partea 3: Metode de SR EN 1332-1:2009
încercare Sisteme cu carduri de identificare. Interfaţa om-maşină.
Data aprobării: 31/01/2009 Partea 1: Principii de proiectare pentru interfaţa utilizator
Data traducerii: 31/03/2010 Data aprobării: 15/12/2009
25 TEHNICI DE FABRICARE Data traducerii: 31/03/2010

25.140 Unelte de mână 43 VEHICULE RUTIERE

25.140.10 Unelte pneumatice 43.160 Vehicule cu destinaţie specială

SR EN 60745-2-8:2009 SR EN 1789:2007
Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Vehicule medicale şi echipamentele lor. Ambulanţe rutiere
Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru foarfece de tăiat tabla Data aprobării: 28/09/2007
şi maşini de ştanţat Data traducerii: 30/03/2010
Data aprobării: 15/12/2009
SR EN 13019+A1:2009
Data traducerii: 31/03/2010
Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate
25.140.20 Unelte electrice Data aprobării: 29/05/2009
Data traducerii: 31/03/2010
SR EN 60745-2-20:2009
Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. SR EN 13021+A1:2009
Partea 2-20: Prescripţii particulare pentru ferăstraie cu bandă Maşini pentru curăţat suprafaţa drumului. Cerinţe de securitate
Data aprobării: 15/12/2009 Data aprobării: 29/05/2009
Data traducerii: 31/03/2010 Data traducerii: 31/03/2010

SR EN 60745-2-8:2009 SR EN 13524+A1:2009
Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate
Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru foarfece de tăiat tabla Data aprobării: 30/06/2009
şi maşini de ştanţat Data traducerii: 31/03/2010
Data aprobării: 15/12/2009
Data traducerii: 31/03/2010 53 INSTALAŢII PENTRU MANIPULAREA
MATERIALELOR
25.140.30 Unelte portative de mână
53.040 Echipamente pentru transport continuu
SR EN 60745-2-8:2009
53.040.20 Componente pentru transportoare
Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.
Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru foarfece de tăiat tabla SR EN 12882:2009
şi maşini de ştanţat Benzi transportoare de uz general. Cerinţe de securitate
Data aprobării: 15/12/2009 electrică şi de protecţie împotriva inflamabilităţii
Data traducerii: 31/03/2010 Data aprobării: 31/03/2009
Data traducerii: 26/03/2010

57
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

53.080 Echipament de stocare 77 METALURGIE


SR EN 528:2009 77.120 Metale neferoase
Translator stivuitor. Cerinţe de securitate
77.120.40 Nichel şi aliaje de nichel
Data aprobării: 31/03/2009
Data traducerii: 19/03/2010 SR EN 10269:2002/A1:2006/AC:2009
Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu
65 AGRICULTURĂ
caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută
65.060 Maşini şi echipamente agricole Data aprobării: 31/03/2009
Data traducerii: 31/03/2010
65.060.01 Maşini şi echipamente agricole în general
77.140 Produse din oţel şi fontă
SR EN 14930+A1:2009
Maşini agricole şi forestiere şi maşini pentru grădinărit. Maşini 77.140.20 Oţeluri inoxidabile
ţinute cu mâna şi cu conductor pedestru. Determinarea
riscului de contact cu suprafeţele fierbinţi SR EN 10269:2002/A1:2006/AC:2009
Data aprobării: 31/08/2009 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu
Data traducerii: 31/03/2010 caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută
Data aprobării: 31/03/2009
65.060.50 Maşini de recoltat Data traducerii: 31/03/2010

SR EN 12733+A1:2009 77.140.30 Oţeluri pentru aparate sub presiune


Maşini agricole şi forestiere. Motocositori cu operator
pedestru. Securitate SR EN 10213:2008/AC:2009
Data aprobării: 31/08/2009 Piese turnate din oţel pentru funcţionarea sub presiune
Data traducerii: 31/03/2010 Data aprobării: 31/01/2009
Data traducerii: 31/03/2010
71 CHIMIE
81 INDUSTRIA STICLEI ŞI A CERAMICII
71.040 Chimie analitică
81.100 Maşini şi utilaje pentru industria sticlei şi a
71.040.20 Sticlărie de laborator şi aparate aferente ceramicii
SR EN 12547+A1:2009 SR EN 13102+A1:2009
Centrifuge. Cerinţe comune de securitate Maşini pentru materiale ceramice. Securitate. Încărcare şi
Data aprobării: 31/08/2009 descărcare a plăcilor ceramice
Data traducerii: 31/03/2010 Data aprobării: 30/04/2009
Data traducerii: 31/03/2010
71.100 Produse din industria chimică
91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII
71.100.80 Produse chimice pentru purificarea apei
91.060 Elemente ale construcţiilor
SR EN 902:2009
Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată 91.060.40 Coşuri, goluri pentru ascensoare, goluri de
consumului uman. Peroxid de hidrogen aerisire
Data aprobării: 30/06/2009
SR EN 1856-1:2009
Data traducerii: 31/03/2010
Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice.
SR EN 938:2009 Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum
Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată Data aprobării: 30/11/2009
consumului uman. Clorit de sodiu Data traducerii: 31/03/2010
Data aprobării: 30/06/2009
SR EN 1856-2:2009
Data traducerii: 31/03/2010
Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice.
SR EN 939:2009 Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice
Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată Data aprobării: 30/11/2009
consumului uman. Acid clorhidric Data traducerii: 31/03/2010
Data aprobării: 30/06/2009
SR EN 1858:2009
Data traducerii: 31/03/2010
Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi
SR EN 12915-1:2009 simpli sau cu mai mulţi pereţi
Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată Data aprobării: 29/05/2009
consumului uman. Cărbune activ granulat. Partea 1: Cărbune Data traducerii: 31/03/2010
activ granulat, proaspăt
SR EN 13084-7:2006/AC:2009
Data aprobării: 31/08/2009
Data traducerii: 31/03/2010 Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale
prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi
SR EN 12915-2:2009 simpli şi canale interioare de oţel
Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată Data aprobării: 31/07/2009
consumului uman. Cărbune activ granulat. Partea 2: Cărbune Data traducerii: 31/03/2010
activ granulat, regenerat
91.060.50 Uşi şi ferestre
Data aprobării: 31/08/2009
Data traducerii: 31/03/2010 SR EN 12635+A1:2009
Uşi şi porţi pentru spaţii industriale, comerciale şi pentru
garaje. Instalare şi utilizare
Data aprobării: 30/04/2009
Data traducerii: 31/03/2010

58
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

91.100 Materiale de construcţii SR EN 15318:2008


Proiectarea şi aplicarea plăcilor de ipsos
91.100.01 Materiale de construcţii în general
Data aprobării: 31/03/2008
SR EN 1946-1:2004 Data traducerii: 31/03/2010
Performanţa termică a produselor şi componentelor de
91.100.30 Beton şi produse din beton
construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor
care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie SR EN 934-3:2010
termică. Partea 1: Criterii comune Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru
Data aprobării: 13/02/2004 mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi
Data traducerii: 31/03/2010 etichetare
Data aprobării: 15/01/2010
SR EN 1946-2:2004
Data traducerii: 31/03/2010
Performanţa termică a produselor şi componentelor de
construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor SR EN 1367-1:2007
care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de
termică. Partea 2: Măsurări prin metoda plăcii calde gardate alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
Data aprobării: 13/02/2004 rezistenţei la îngheţ-dezgheţ
Data traducerii: 31/03/2010 Data aprobării: 31/07/2007
Data traducerii: 31/03/2010
SR EN 1946-3:2004
Performanţa termică a produselor şi componentelor de SR EN 1858:2009
construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi
care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie simpli sau cu mai mulţi pereţi
termică. Partea 3: Măsurări prin metoda cu termofluxmetru Data aprobării: 29/05/2009
Data aprobării: 13/02/2004 Data traducerii: 31/03/2010
Data traducerii: 31/03/2010
SR EN 12350-1:2009
SR EN 1946-4:2004 Încercare pe beton proaspăt. Partea 1: Eşantionare
Performanţa termică a produselor şi componentelor de Data aprobării: 31/08/2009
construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor Data traducerii: 25/03/2010
care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie
termică. Partea 4: Măsurări prin metode cu cutie caldă SR EN 12350-2:2009
Data aprobării: 13/02/2004 Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercarea de tasare
Data traducerii: 31/03/2010 Data aprobării: 31/08/2009
Data traducerii: 25/03/2010
SR EN 1946-5:2004
Performanţa termică a produselor şi componentelor de SR EN 12350-3:2009
construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor Încercare pe beton proaspăt. Partea 3: Încercare Vebe
care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie Data aprobării: 31/08/2009
termică. Partea 5: Măsurări prin metode de încercare a Data traducerii: 25/03/2010
conductelor
Data aprobării: 13/02/2004 SR EN 12350-4:2009
Data traducerii: 31/03/2010 Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare
Data aprobării: 31/08/2009
91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Data traducerii: 25/03/2010
SR EN 196-7:2008
SR EN 12350-5:2009
Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 7: Metode de
prelevare şi pregătire a probelor de ciment Încercare pe beton proaspăt. Partea 5: Încercare cu masa de
răspândire
Data aprobării: 30/04/2008
Data aprobării: 31/08/2009
Data traducerii: 31/03/2010
Data traducerii: 25/03/2010
SR EN 520+A1:2010
SR EN 13263-2+A1:2009
Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de
Silice ultra fină pentru beton. Partea 2: Evaluarea conformităţii
încercări
Data aprobării: 31/08/2009
Data aprobării: 15/01/2010
Data traducerii: 25/03/2010
Data traducerii: 31/03/2010
91.120 Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor
SR EN 14566+A1:2010
Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. 91.120.10 Izolaţie termică
Definiţii, condiţii şi metode de încercare
Data aprobării: 15/01/2010 SR EN 1946-1:2004
Data traducerii: 31/03/2010 Performanţa termică a produselor şi componentelor de
construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor
SR EN 15283-1+A1:2010 care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie
Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de termică. Partea 1: Criterii comune
încercare. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau Data aprobării: 13/02/2004
împâslitură Data traducerii: 31/03/2010
Data aprobării: 15/01/2010
Data traducerii: 31/03/2010 SR EN 1946-2:2004
Performanţa termică a produselor şi componentelor de
SR EN 15283-2+A1:2010 construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor
Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie
încercare. Partea 2: Plăci de ipsos cu fibre termică. Partea 2: Măsurări prin metoda plăcii calde gardate
Data aprobării: 15/01/2010 Data aprobării: 13/02/2004
Data traducerii: 31/03/2010 Data traducerii: 31/03/2010

59
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

SR EN 1946-3:2004 93 CONSTRUCŢII CIVILE


Performanţa termică a produselor şi componentelor de
93.060 Construcţii de tuneluri
construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor
care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie SR EN 12336+A1:2009
termică. Partea 3: Măsurări prin metoda cu termofluxmetru Maşini pentru executat tuneluri. Scuturi, echipamente pentru
Data aprobării: 13/02/2004 împingere, echipamente pentru forat-săpat, echipamente
Data traducerii: 31/03/2010 pentru montarea îmbrăcămintei tunelurilor. Cerinţe de
securitate
SR EN 1946-4:2004
Data aprobării: 31/03/2009
Performanţa termică a produselor şi componentelor de Data traducerii: 31/03/2010
construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor
care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie 93.080 Ingineria drumurilor
termică. Partea 4: Măsurări prin metode cu cutie caldă
Data aprobării: 13/02/2004 93.080.10 Construcţia de drumuri
Data traducerii: 31/03/2010
SR EN 500-2+A1:2009
SR EN 1946-5:2004 Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate.
Performanţa termică a produselor şi componentelor de Partea 2: Cerinţe specifice frezelor rutiere
construcţie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor Data aprobării: 31/03/2009
care efectuează măsurarea proprietăţilor de transmisie Data traducerii: 31/03/2010
termică. Partea 5: Măsurări prin metode de încercare a
SR EN 500-4+A1:2009
conductelor
Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate.
Data aprobării: 13/02/2004
Partea 4: Cerinţe specifice pentru maşini de compactat
Data traducerii: 31/03/2010
Data aprobării: 31/08/2009
91.140 Instalaţii în clădiri Data traducerii: 26/03/2010

91.140.40 Sisteme de alimentare cu gaz SR EN 500-6+A1:2009


Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate.
SR EN 15001-2:2009 Partea 6: Cerinţe specifice finisoarelor
Sisteme de alimentare cu gaz. Conducte pentru transportul Data aprobării: 31/03/2009
gazului cu presiune de lucru mai mare de 0,5 bar pentru Data traducerii: 31/03/2010
instalaţii industriale şi mai mare de 5 bar pentru instalaţii
industriale şi neindustriale. Partea 2: Cerinţe funcţionale SR EN 13862+A1:2009
detaliate pentru punere în funcţiune, exploatare şi mentenanţă Maşini pentru tăiat pardoseală. Securitate
Data aprobării: 30/04/2009 Data aprobării: 31/08/2009
Data traducerii: 15/03/2010 Data traducerii: 19/03/2010
91.220 Maşini şi utilaje pentru construcţii 93.080.99 Alte standarde referitoare la ingineria
drumurilor
SR EN 12336+A1:2009
Maşini pentru executat tuneluri. Scuturi, echipamente pentru SR EN 13524+A1:2009
împingere, echipamente pentru forat-săpat, echipamente Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate
pentru montarea îmbrăcămintei tunelurilor. Cerinţe de Data aprobării: 30/06/2009
securitate Data traducerii: 31/03/2010
Data aprobării: 31/03/2009
Data traducerii: 31/03/2010 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL.
ECHIPAMENT PENTRU DISTRACŢII. ECHIPAMENT
SR EN 12418+A1:2009 PENTRU SPORT
Maşini de tăiat zidărie şi piatră pe şantier. Securitate
Data aprobării: 31/08/2009 97.060 Echipamente de spălat
Data traducerii: 31/03/2010 SR EN ISO 10472-4:2009
Cerinţe de securitate pentru maşini de spălat industrial.
Partea 4: Uscătoare cu aer
Data aprobării: 31/03/2009
Data traducerii: 31/03/2010

60
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

PROPUNERI DE CONFIRMARE

În această rubrică sunt publicate propuneri de confirmare standarde, propuneri rezultate în urma examinării
în cadrul comitetelor tehnice.

CT 343 Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri STAS 3221-86


Poduri de şosea. Convoaie tip şi clase de încărcare
STAS 1489-78
Poduri de cale ferată. Acţiuni STAS 10101/0B-87
Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru
STAS 1545-89 podurile de cale ferată şi de şosea
Poduri pentru străzi şi şosele. Pasarele. Acţiuni
STAS 10111/1-77
STAS 1844-75 Poduri de cale ferată şi şosea. Infrastructuri de zidărie beton şi
Poduri metalice de şosea. Prescripţii de proiectare beton armat. Prescripţii de proiectare

STAS 3220-89
Poduri de cale ferată. Convoaie tip

PROPUNERI DE ANULARE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ

În această rubrică sunt publicate propuneri de anulare. Asupra acestor standarde poate face observaţii orice
persoană fizică sau juridică până la termenul indicat după fiecare standard, termen care reprezintă sfârşitul
anchetei publice.

CT 122 Sticlă pentru construcţii STAS 5329-89


Flacoane de sticlă pentru plasmă
SR 9042:1995 Data limită: 2010-06-30
Oglinzi. Condiţii tehnice generale de calitate
Data limită: 2010-06-30 STAS 5442-87
Dopuri de cauciuc pentru flacoane de sânge, plasmă şi soluţii
CT 343 Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri perfuzabile apoase
Data limită: 2010-06-30
STAS 10101/2A2-78
Acţiuni în construcţii. Acţiuni datorate procesului de exploatare. STAS 5611-79
Încărcări datorate podurilor rulante Flacoane de sticlă pentru produse antibiotice
Data limită: 2010-06-30 Data limită: 2010-06-30

STAS 10103-76 STAS 5740-86


Construcţii din oţel. Principii fundamentale de calcul Dopuri de cauciuc pentru flacoane de produse antibiotice
Data limită: 2010-06-30 Data limită: 2010-06-30

STAS 1336-80 STAS 7352/1-88


Construcţii. Încercarea în situ a construcţiilor prin încărcări Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometre cu
statice mercur. Condiţii tehnice generale de calitate
Data limită: 2010-06-30 Data limită: 2010-06-30

STAS 3451-73 STAS 7352/2-87


Statica, dinamica şi stabilitatea structurilor. Terminologie Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometre cu
Data limită: 2010-06-30 element elastic. Condiţii tehnice generale de calitate
Data limită: 2010-06-30
CT 377 Medicale
STAS 10504-76
STAS 2065-73 Aparate, instalaţii şi utilaje medicale. Nivele admisibile de
Flacoane şi butelii de sticlă medicinale. Condiţii tehnice zgomot şi metode de încercare
generale de calitate Data limită: 2010-06-30
Data limită: 2010-06-30
STAS 11326/1-89
STAS 4536-87 Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge şi preparate de
Tub de cauciuc pentru irigator uz parenteral. Indicaţii generale pentru efectuarea analizelor
Data limită: 2010-06-30 biologice şi microbiologice
Data limită: 2010-06-30
STAS 5327-78
Filet pentru flacoane de sticlă pentru sânge şi plasmă STAS 11326/2-85
Data limită: 2010-06-30 Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge, plasmă şi soluţii
apoase injectabile şi perfuzabile. Verificarea impurităţilor
STAS 5328-89 pirogene
Flacoane de sticlă pentru sânge Data limită: 2010-06-30
Data limită: 2010-06-30

61
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

STAS 11326/3-84 STAS 11327/5-83


Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge, plasmă şi soluţii Dopuri de cauciuc pentru flacoane de sânge, plasmă şi soluţii
apoase injectabile şi perfuzabile. Verificarea toxicităţii apoase injectabile şi perfuzabile. Determinarea metalelor şi a
Data limită: 2010-06-30 zincului din extractul apos
Data limită: 2010-06-30
STAS 11326/4-84
Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge, plasmă şi soluţii STAS 11327/6-83
apoase injectabile şi perfuzabile. Verificarea impurităţilor Dopuri de cauciuc pentru flacoane de sânge, plasmă şi soluţii
hemolitice apoase, injectabile şi perfuzabile. Determinarea ionilor de
Data limită: 2010-06-30 amoniu, clor şi sulfat din extractul apos
Data limită: 2010-06-30
STAS 11326/5-85
Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge, plasmă şi soluţii STAS 11327/7-83
apoase injectabile şi perfuzabile. Verificarea impurităţilor care Dopuri de cauciuc pentru flacoane de sânge, plasmă şi soluţii
denaturează pigmenţii sanguini apoase injectabile şi perfuzabile. Determinarea reziduului la
Data limită: 2010-06-30 evaporare din extractul apos
Data limită: 2010-06-30
STAS 11326/6-85
Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge, plasmă şi soluţii STAS 11327/8-83
apoase injectabile şi perfuzabile. Verificarea inocuităţii Dopuri de cauciuc pentru flacoane de sânge, plasmă şi soluţii
Data limită: 2010-06-30 apoase injectabile şi perfuzabile. Determinarea sulfurilor
volatile
STAS 11326/7-89 Data limită: 2010-06-30
Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge şi preparate de
uz parenteral. Verificarea etanşeităţii microbiologice STAS 11327/9-83
Data limită: 2010-06-30 Dopuri de cauciuc pentru flacoane de sânge, plasmă şi soluţii
apoase injectabile şi perfuzabile. Determinarea substanţelor
STAS 11326/8-89 organice
Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge şi preparate de Data limită: 2010-06-30
uz parenteral. Verificarea microbiologică a substanţelor toxice
cu acţiune antibacteriană STAS 11327/10-89
Data limită: 2010-06-30 Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge şi preparate de
uz parenteral. Dozarea acceleratorului disulfură de
STAS 11327/1-89 tetrametiltiuram din extractul apos
Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge şi preparate de Data limită: 2010-06-30
uz parenteral. Indicaţii generale pentru efectuarea analizelor
fizice şi chimice STAS 12480/1-86
Data limită: 2010-06-30 Produse tehnico-medicale din cauciuc vulcanizat,
antielectrostatice şi conductoare. Determinarea rezistenţei
STAS 11327/2-90 electrice
Dopuri de cauciuc pentru recipiente de sânge şi preparate de Data limită: 2010-06-30
uz parenteral. Metode de analiză fizică
Data limită: 2010-06-30 STAS 12480/2-86
Produse tehnico-medicale din cauciuc vulcanizat,
STAS 11327/3-83 antielectrostatice şi conductoare. Limite admise pentru
Dopuri de cauciuc pentru flacoane de sânge, plasmă şi soluţii rezistenþa electricã
apoase injectabile şi perfuzabile. Verificarea pH-ului extractului Data limită: 2010-06-30
apos
Data limită: 2010-06-30 STAS 12840-90
Recipiente din sticlă de uz farmaceutic. Determinarea
STAS 11327/4-83 stabilităţii chimice a suprafeţelor faţă de apă şi încadrarea în
Dopuri din cauciuc pentru flacoane de sânge, plasmă şi soluţii tipurile de stabilitate
apoase injectabile şi perfuzabile. Determinarea substanţelor Data limită: 2010-06-30
oxido-reducătoare din extractul apos
Data limită: 2010-06-30 STAS 12939-91
Articole textile de uz medical. Metode de analizã
Data limită: 2010-06-30

62
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

MODIFICĂRI ÎN ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA COMITETELOR TEHNICE

În această rubrică sunt publicate informaţii privind activitatea comitetelor tehnice naţionale de standardizare
care au suferit modificări în organizare sau structură în luna Martie 2010.

CT 8 Aparataj electric de înaltă tensiune


Secretar Ing. Florica NOURAŞ - Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Maşini Electrice, Transformatoare, Echipamente
Electrice şi Tracţiune Craiova
Expert Ing. Eugenia AGHINII
CT 142 Instalaţii electrice la bordul navelor
Preşedinte Ing. Ioan CONSTANTIN
Expert Ing. Doina DRAGOMIR
CT 165 Recomandări pentru linii electrice aeriene
Preşedinte Ing. Constantin RADU - NOVA INDUSTRIAL
Expert Ing. Doina DRAGOMIR
CT 358 Explozivi de uz civil
Preşedinte Ing. Atilla KOVACS - Institutul National pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă
Expert Ing. Doina PÂRVAN

¾ Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în comitete tehnice, organe fără personalitate juridică ale
organismului naţional de standardizare. Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în
standardul SR 10000-3.
¾ Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.
¾ Membrii comitetelor tehnice sunt specialişti desemnaţi nominal de factorii interesaţi (agenţi economici, institute de
cercetare, de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc.) şi împuterniciţi de aceştia.
Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a factorilor interesaţi: producători,
utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic trebuie să se transmită o
solicitare scrisă (e-mail sau fax) expertului ASRO responsabil pentru comitetul respectiv. Adresele de e-mail ale
experţilor ASRO, pentru fiecare comitet tehnic în parte, pot fi găsite pe site-ul www.asro.ro
¾ Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă
contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască cu doi-trei ani în avans
informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea
activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu
specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.
¾ Informaţii privind participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice se pot primi de la experţii
Direcţiei de Standardizare ASRO (a se vedea www.asro.ro).

63
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ
Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea Organizaţiilor Europene de Standardizare CEN,
CENELEC şi ETSI.
În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde europene se publică în
versiunea originală (engleză).
Pentru înţelegerea simbolurilor utilizate în această secţiune se fac precizările de mai jos:

EN Standard European
HD Document de armonizare
ENV Prestandard European
CR Raport CEN
CWA Acordul Grupei de Lucru
ETSI EG Ghid ETSI
ETSI EN Standard european pentru telecomunicaţii
ETSI ES Standard ETSI
ETSI TS Specificaţie tehnică ETSI
ETSI TR Raport tehnic ETSI
ETSI SR Raport special ETSI
FprEN/CLCFpr Proiect final de EN
doa Termenul limită de anunţare a standardului european la nivel naţional
dop Termenul limită de publicare a standardului la nivel naţional
dow Termenul limită de retragere a standardelor naţionale conflictuale
prEN Proiect de Standard European
prHD Proiect de Document de armonizare
prENV Proiect de Prestandard European
dea Termen limită de răspuns pentru observaţii şi/sau vot formal
eOP Procedură simplificată de adoptare (ETSI)
ePE Termen limită de răspuns pentru sfârşitul anchetei publice a unui standard ETSI
Ad Dată de adoptare

Sectoarele CEN şi CENELEC sunt:

A Servicii
B Clădiri şi construcţii
C Produse chimice, industrie chimică şi produse alimentare
F Standarde fundamentale
H Produse electrocasnice şi pentru distracţie
I Inginerie mecanică
M Materiale metalice
N Materiale nemetalice
S Sănătate, mediu şi echipamente medicale
T Transport, manipulare mecanică şi ambalaje
U Inginerie electronică
W Inginerie electrică
Z Diverse

STANDARDE EUROPENE CEN APROBATE

În perioada 2010.03.01 – 2010.03.31

A11 SERVICII DE SECURITATE B01 MĂSURI DE SIGURANŢĂ CONTRA INCENDIILOR

CWA 16106:2010 EN 54-23:2010


PPE for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm
(CBRN) Hazards devices - Visual alarm devices
doa: dop: dow: doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2013-03-31

CWA 16107:2010 EN 1568-1:2008/AC:2010


Emergency Services Capability Framework Fire extinguishing media - Foam concentrates –
doa: dop: dow: Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates
for surface application to water-immiscible liquids
doa: dop: dow:

64
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

EN 1568-2:2008/AC:2010 B05 ÎNCERCĂRI LA FOC


Fire extinguishing media - Foam concentrates –
Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for EN 1366-5:2010
surface application to water-immiscible liquids Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service
doa: dop: dow: ducts and shafts
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 1568-3:2008/AC:2010
Fire extinguishing media - Foam concentrates – EN 15269-1:2010
Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for Extended application of test results for fire resistance and/or
surface application to water-immiscible liquids smoke control for door, shutter and openable window
doa: dop: dow: assemblies, including their elements of building hardware -
Part 1: General requirements
EN 1568-4:2008/AC:2010 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
Fire extinguishing media - Foam concentrates –
Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for B07 STICLĂ
surface application to water-miscible liquids
doa: dop: dow: EN 15434:2006+A1:2010
Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-
EN 1777:2010 violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing
Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services - and/or insulating glass units with exposed seals)
Safety requirements and testing doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
B08 UŞI ŞI FERESTRE
CEN/TS 15989:2010
Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator EN 14351-1:2006+A1:2010
controls and other displays Windows and doors - Product standard, performance
doa: 2010-06-30 dop: dow: characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian
doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage
B02 STRUCTURI characteristics
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 1998-3:2005/AC:2010
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - B10 STRUCTURI DE LEMN
Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
doa: dop: dow: EN 1912:2004+A4:2010
Structural timber - Strength classes - Assignment of visual
EN 15651-1:2010 grades and species
Sealants for non-structural use in joints in buildings and doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
pedestrian walkways - Part 1: Sealants for facade elements
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 B12 ZIDĂRII

EN 15651-2:2010 EN 12371:2010
Sealants for non-structural use in joints in buildings and Natural stone test methods - Determination of frost resistance
pedestrian walkways - Part 2: Sealants for glazing doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
B15 ECHIPAMENTE SANITARE
EN 15651-3:2010
Sealants for non-structural use in joints in buildings and EN 249:2010
pedestrian walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints Sanitary appliances - Shower trays made from crosslinked cast
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 acrylic sheets - Requirements and test methods
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 15651-4:2010
Sealants for non-structural use in joints in buildings and EN 15636:2010
pedestrian walkways - Part 4: Sealants for pedestrian Sanitary appliances - Shower trays made from impact modified
walkways extruded acrylic sheets - Requirements and test methods
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 15651-5:2010 B26 CONSTRUCŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR


Sealants for non-structural use in joints in buildings and
pedestrian walkways - Part 5: Evaluation of conformity and CEN/TS 13036-2:2010
marking Road and airfield surface characteristics - Test methods –
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement
surface by the use of dynamic measuring systems
B04 CIMENT doa: 2010-06-30 dop: dow:

EN 196-8:2010 B27 MATERIALE HIDROIZOLANTE


Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration -
Solution method EN 534:2006+A1:2010
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Corrugated bitumen sheets - Product specification and test
methods
EN 196-9:2010 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-
adiabatic method B29 AGREGATE
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 1097-2:2010
Tests for mechanical and physical properties of aggregates -
Part 2: Methods for the determination of resistance to
fragmentation
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

65
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

B32 PRODUSE PREFABRICATE DE BETON F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI

EN 12269-2:2010 EN ISO 13606-5:2010


Determination of the bond behaviour between reinforcing steel Health informatics - Electronic health record communication -
and autoclaved aerated concrete by the beam test – Part 5: Interface specification (ISO 13606-5:2010)
Part 2: Long term test doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
F15 ÎNCERCAREA MATERIALELOR, ÎN GENERAL
EN 13747:2005+A2:2010
Precast concrete products - Floor plates for floor systems EN ISO 15548-1:2008/AC:2010
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Non-destructive testing - Equipment for eddy current
examination - Part 1: Instrument characteristics and verification
EN 15304:2010 Technical Corrigendum 1 (ISO 15548-1:2008/Cor 1:2010)
Determination of the freeze-thaw resistance of autoclaved doa: dop: dow:
aerated concrete
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 H09 MOBILĂ

C01 PRODUSE ALIMENTARE EN 12520:2010


Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for
CEN ISO/TS 10272-3:2010 domestic seating
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
method for detection and enumeration of Campylobacter spp. -
Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS 10272-3:2010) I08 MAŞINI AGRICOLE
doa: 2010-06-30 dop: dow:
EN 12525:2000+A2:2010
C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE Agricultural machinery - Front loaders - Safety
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN ISO 9117-2:2010
Paints and varnishes - Drying tests - Part 2: Pressure test for I11 MAŞINI-UNELTE
stackability (ISO 9117-2:2010)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010
Machine tools - Safety - Machining centres
EN ISO 9117-3:2010 doa: dop: dow:
Paints and varnishes - Drying tests - Part 3: Surface-drying
test using ballotini (ISO 9117-3:2010) EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Safety of machine tools - Milling machines (including boring
machines)
EN 13523-10:2010 doa: dop: dow:
Coil coated metals - Test methods - Part 10: Resistance to
fluorescent UV radiation and water condensation I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 PETROLIERĂ

EN 13523-21:2010 EN ISO 15544:2010


Coil coated metals - Test methods - Part 21: Evaluation of Petroleum and natural gas industries - Offshore production
outdoor exposed panels installations - Requirements and guidelines for emergency
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 response (ISO 15544:2000, including Amd 1:2009)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 13523-22:2010
Coil coated metals - Test methods - Part 22: Colour difference EN ISO 17078-1:2004/A1:2010
- Visual comparison Petroleum and natural gas industries - Drilling and production
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 equipment - Part 1: Side-pocket mandrels - Amendment 1
(ISO 17078-1:2004/Amd 1:2010)
EN 13523-29:2010 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to
environmental soiling (Dirt pick-up and striping) EN ISO 20815:2010
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -
Production assurance and reliability management
EN 13523-8:2010 (ISO 20815:2008, Corrected version 2009-06-15)
Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
spray (fog)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 I17 MAŞINI ÎN GENERAL (INCLUSIV SECURITATEA)

C13 ÎNGRĂŞĂMINTE EN ISO 11161:2007/A1:2010


Safety of machinery - Integrated manufacturing systems -
EN 14397-1:2010 Basic requirements - Amendment 1 (ISO 11161:2007/Amd
Fertilizers and liming materials - Determination of carbon 1:2010)
dioxide - Part 1: Method for solid fertilizers doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 12851:2005+A1:2010
EN 15705:2010 Food processing machinery - Catering attachments for
Fertilizers - Determination of urea condensates using high- machines having an auxiliary drive hub - Safety and hygiene
performance liquid chromatography (HPLC) - requirements
Isobutylidenediurea and crotonylidenediurea (method A) and doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
methylen-urea oligomers (method B)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 EN 12854:2003+A1:2010
Food processing machinery - Beam mixers - Safety and
hygiene requirements
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

66
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

EN 13886:2005+A1:2010 M05 SUDARE


Food processing machinery - Cooking kettles equipped with
powered stirrer and/or mixer - Safety and hygiene EN ISO 3821:2010
requirements Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 and allied processes (ISO 3821:2008)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 13954:2005+A1:2010
Food processing machinery - Bread slicers - Safety and EN ISO 5171:2010
hygiene requirements Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding,
doa: 2010-06-03 dop: 2010-09-03 dow: 2010-09-03 cutting and allied processes (ISO 5171:2009)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 14655:2005+A1:2010
Food processing machinery - Baguette slicers - Safety and EN ISO 17635:2010
hygiene requirements Non-destructive testing of welds - General rules for metallic
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 materials (ISO 17635:2010)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
I27 ECHIPAMENT PENTRU LUCRĂRI DE
TERASAMENT ŞI ÎN CONSTRUCŢII EN ISO 23279:2010
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing -
EN 13035-11:2006+A1:2010 Characterization of indications in welds (ISO 23279:2010)
Machines and plants for the manufacture, treatment and doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
processing of flat glass - Safety requirements - Part 11: Drilling
machines M08 ALIAJE UŞOARE
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 1676:2010
EN 13035-9:2006+A1:2010 Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting -
Machines and plants for the manufacture, treatment and Specifications
processing of flat glass - Safety requirements - Part 9: doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
Washing installations
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 EN 1706:2010
Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical
I37 MAŞINI PENTRU IMPRIMAREA ŞI composition and mechanical properties
PRELUCRAREA HÂRTIEI doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 1034-1:2000+A1:2010 M15 COROZIUNE METALICĂ


Safety of machinery - Safety requirements for the design and
construction of paper making and finishing machines – EN ISO 14713-3:2009/AC:2010
Part 1: Common requirements Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 protection against corrosion of iron and steel in structures -
Part 3: Sherardizing (ISO 14713-3:2009)
EN 13023:2003+A1:2010 doa: dop: dow:
Noise measurement methods for printing, paper converting,
paper making machines and auxiliary equipment - Accuracy EN 15771:2010
grades 2 and 3 Vitreous and porcelain enamels - Determination of surface
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 scratch hardness according to the Mohs scale
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
M01 OŢEL
N03 PRODUSE PETROLIERE
EN ISO 9445-1:2010
Continuously cold-rolled stainless steel - Tolerances on EN 13301:2010
dimensions and form - Part 1: Narrow strip and cut lengths Bitumen and bituminous binders - Determination of staining
(ISO 9445-1:2009) tendency of bitumen
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN ISO 9445-2:2010 EN 13302:2010


Continuously cold-rolled stainless steel - Tolerances on Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic
dimensions and form - Part 2: Wide strip and plate/sheet viscosity of bituminous binder using a rotating spindle
(ISO 9445-2:2009) apparatus
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

M03 TEHNOLOGIA DE TURNARE, INCLUSIV A N05 TEXTILE


FONTEI
EN ISO 105-C06:2010
EN ISO 945-1:2008/AC:2010 Textiles - Tests for colour fastness - Part C06: Colour fastness
Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by to domestic and commercial laundering (ISO 105-C06:2010)
visual analysis - Technical Corrigendum 1 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
(ISO 945-1:2008/Cor 1:2010)
doa: dop: dow: EN ISO 105-C08:2010
Textiles - Tests for colour fastness - Part C08: Colour fastness
M04 CUPRU to domestic and commercial laundering using a non-phosphate
reference detergent incorporating a low-temperature bleach
EN 15622:2010 activator (ISO 105-C08:2010)
Copper and copper alloys - Determination of lead content - doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 EN ISO 3175-1:2010
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of
fabrics and garments - Part 1: Assessment of performance
after cleaning and finishing (ISO 3175-1:2010)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

67
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

EN ISO 3175-2:2010 S04 ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE


Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of PROTECŢIE
fabrics and garments - Part 2: Procedure for testing
performance when cleaning and finishing using EN 12254:2010
tetrachloroethene (ISO 3175-2:2010) Screens for laser working places - Safety requirements and
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-01 testing
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN ISO 6179:2010
Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and S05 STOMATOLOGIE
rubber-coated fabrics - Determination of transmission rate of
volatile liquids (gravimetric technique) (ISO 6179:2010) EN ISO 20795-2:2010
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Dentistry - Base polymers - Part 2: Orthodontic base polymers
(ISO 20795-2:2010)
EN ISO 14419:2010 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
Textiles - Oil repellency - Hydrocarbon resistance test
(ISO 14419:2010) S09 CALITATEA APEI ŞI A ALIMENTĂRILOR CU APĂ
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 806-4:2010
EN ISO 15487:2010 Specifications for installations inside buildings conveying water
Textiles - Method for assessing appearance of apparel and for human consumption - Part 4: Installation
other textile end products after domestic washing and drying doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
(ISO 15487:2009)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 S10 IMPLANTURI CHIRURGICALE

N09 MATERIALE PLASTICE EN 45502-2-3:2010


Active implantable medical devices - Part 2-3: Particular
CEN/TR 15932:2010 requirements for cochlear and auditory brainstem implant
Plastics - Recommendation for terminology and systems
characterisation of biopolymers and bioplastics doa: 2010-08-01 dop: 2011-02-01 dow: 2013-02-01
doa: dop: dow:
S13 ERGONOMIE
N11 PLĂCI PE BAZĂ DE LEMN
EN ISO 7250-1:2010
EN 12871:2010 Basic human body measurements for technological design -
Wood-based panels - Performance specifications and Part 1: Body measurement definitions and landmarks
requirements for load bearing boards for use in floors, walls (ISO 7250-1:2008)
and roofs doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
S18 STERILIZATOARE MEDICALE
N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC
EN 13060:2004+A2:2010
EN ISO 11295:2010 Small steam sterilizers
Classification and information on design of plastics piping doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
systems used for renovation (ISO 11295:2010)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 S20 COLECTAREA, MANIPULAREA ŞI
TRANSPORTUL DEŞEURILOR
N20 MATERIALE CERAMICE
EN 13071-1:2008/AC:2010
EN 1007-5:2010 Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom
Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods emptied - Part 1: General requirements
of test for reinforcements - Part 5: Determination of distribution doa: dop: dow:
of tensile strength and of tensile strain to failure of filaments
within a multifilament tow at ambient temperature EN 13071-2:2008/AC:2010
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom
emptied - Part 2: Additional requirements for underground or
EN 1071-12:2010 partly underground systems
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic doa: dop: dow:
coatings - Part 12: Reciprocating wear test
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 T02 AERONAUTICĂ

EN 1071-13:2010 EN 2240-021:2010
Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 021: Lamp,
coatings - Part 13: Determination of wear rate by the pin-on- code 313 - Product standard
disk method doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 2240-022:2010
S02 APARATE PENTRU TRANSFUZII Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 022: Lamp,
code 315 - Product standard
EN ISO 8536-2:2010 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
Infusion equipment for medical use - Part 2: Closures for
infusion bottles (ISO 8536-2:2010) EN 2240-023:2010
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 023: Lamp,
code 316 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-024:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 024: Lamp,
code 327 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

68
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

EN 2240-025:2010 EN 2240-041:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 025: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 041: Lamp,
code 328 - Product standard code 682 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-026:2010 EN 2240-042:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 026: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 042: Lamp,
code 330 - Product standard code 683 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-027:2010 EN 2240-043:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 027: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 043: Lamp,
code 334 - Product standard code 685 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-028:2010 EN 2240-044:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 028: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 044: Lamp,
code 337 - Product standard code 713 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-029:2010 EN 2240-045:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 029: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 045: Lamp,
code 338 - Product standard code 714 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-030:2010 EN 2240-046:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 030: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 046: Lamp,
code 345 - Product standard code 715 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-031:2010 EN 2240-047:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 031: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 047: Lamp,
code 356 - Product standard code 718 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-032:2010 EN 2240-048:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 032: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 048: Lamp,
code 376 - Product standard code 718 NPC - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-033:2010 EN 2240-049:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 033: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 049: Lamp,
code 377 - Product standard code 757 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-034:2010 EN 2240-050:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 034: Lamp, Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 050: Lamp,
code 382 - Product standard code 1064 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-24 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-035:2010 EN 2241:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 035: Lamp, Aerospace series - Lamp caps - Dimensions
code 387 - Product standard doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 2852:2010
EN 2240-036:2010 Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height,
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 036: Lamp, normal across flats, heat resisting steel passivated -
code 388 - Product standard Classification: 1 100 MPa/650 °C
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-037:2010 EN 2954-001:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 037: Lamp, Aerospace series - Macrostructure of titanium and titanium
code 394 - Product standard alloy wrought products - Part 001: General requirements
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

EN 2240-038:2010 EN 2954-002:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 038: Lamp, Aerospace series - Macrostructure of titanium and titanium
code 401 - Product standard alloy wrought products - Part 002: Macrostructure of bar,
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 section, forging stock and forgings
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 2240-039:2010
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 039: Lamp, EN 3529:2010
code 600 - Product standard Aerospace series - Steel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) -
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Vacuum induction melted and vacuum arc remelted - Solution
treated and precipitation treated - Forgings - a or D > 150 mm -
EN 2240-040:2010 1 750 MPa > Rm > 2 000 MPa
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 040: Lamp, doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
code 680 - Product standard
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30

69
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

EN 4619:2010 EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self- Cranes - Power driven cranes and hoists - Part 2: Power
broaching keys - Installation and removal procedure driven hoists
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 doa: dop: dow:

EN 4620:2010 T16 ASCENSOARE ŞI SCĂRI RULANTE


Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, with self-
broaching keys - Design standard EN 115-1:2008+A1:2010
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30 Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction
and installation
EN 4621:2010 doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
Aerospace series - Inserts, MJ threads, self-locking, self-
broaching keys - Technical specification T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE)
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 12663-1:2010
EN 4632-003:2010 Railway applications - Structural requirements of railway
Aerospace series - Weldability and brazeability of materials in vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling
aerospace constructions - Part 003: Welding and brazing of stock (and alternative method for freight wagons)
homogeneous assemblies of unalloyed and low alloy steels doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 12663-2:2010
EN 4662:2010 Railway applications - Structural requirements of railway
Aerospace series - Test specification for vibration control vehicle bodies - Part 2: Freight wagons
components doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
doa: 2010-06-30 dop: 2010-09-30 dow: 2010-09-30
EN 15663:2009/AC:2010
T08 INSTALAŢII DE RIDICAT Railway applications - Definition of vehicle reference masses
doa: dop: dow:
EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010
Cranes - Power driven winches and hoists - Part 1: Power Z99 NEDETERMINAT IT
driven winches
doa: dop: dow: CWA 16108:2010
Functional Multilingual Extensions to European Keyboard
Layouts
doa: dop: dow:

STANDARDE EUROPENE CENELEC APROBATE

În perioada 2010.03.01 – 2010.03.31

U08 SUDURĂ ELECTRICĂ EN 61000-4-4:2004/A1:2010


Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-4: Testing and
EN 60974-9:2010 measurement techniques - Electrical fast transient/burst
Arc welding equipment -- Part 9: Installation and use immunity test
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01 doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01

U11 ÎNCERCĂRI MECANO-CLIMATICE PENTRU U93 FACTORI DE RISC ÎN DOMENIUL


APARATURA ELECTROTEHNICĂ ELECTROMAGNETIC

EN 60695-1-10:2010 EN 50519:2010
Fire hazard testing -- Part 1-10: Guidance for assessing the Assessment of workers' exposure to electric and magnetic
fire hazard of electrotechnical products - General guidelines fields of industrial induction heating equipment
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01 doa: 2010-08-01 dop: 2011-02-01 dow: 2013-02-01

U17 CURENŢI DE SCURTCIRCUIT V07 APARATURĂ NUCLEARĂ

EN 60909-3:2010 EN 60964:2010
Short-circuit currents in three-phase a.c systems -- Part 3: Nuclear power plants - Control rooms - Design
Currents during two separate simultaneous line-to-earth short- doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01
circuits and partial short-circuit currents flowing through earth
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01 EN 61226:2010
Nuclear power plants - Instrumentation and control important
U19 INTERFERENŢE RADIO, CEM to safety - Classification of instrumentation and control
functions
CLC/TR 50485:2010 doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01
Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully
anechoic chambers V09 SEMICONDUCTOARE
doa: dop: dow:
EN 62047-6:2010
EN 55016-1-1:2010 Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices --
Specification for radio disturbance and immunity measuring Part 6: Axial fatigue testing methods of thin film materials
apparatus and methods -- Part 1-1: Radio disturbance and doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
immunity measuring apparatus - Measuring apparatus
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
70
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

V15 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE V22 INSTRUMENTE PENTRU NAVIGAŢIE

EN 62563-1:2010 EN 61097-14:2010
Medical electrical equipment - Medical image display systems - Global maritime distress and safety system (GMDSS) –
Part 1: Evaluation methods Part 14: AIS Search And Rescue Transmitter (AIS-SART) -
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01 Operational and performance requirements, methods of testing
and required test results
V16 REGULATOARE DE PROCES doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01

EN 62439-1:2010 V23 DISPOZITIVE FOTOVOLTAICE


Industrial communication networks - High availability
automation networks -- Part 1: General concepts and EN 60891:2010
calculation methods Photovoltaic devices - Procedures for temperature and
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01 irradiance corrections to measured I-V characteristics
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
EN 62439-2:2010
Industrial communication networks - High availability EN 60904-10:2010
automation networks -- Part 2: Media Redundancy Protocol Photovoltaic devices -- Part 10: Methods of linearity
(MRP) measurement
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01 doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01

EN 62439-3:2010 V24 ECHIPAMENT PENTRU TEHNOLOGIA


Industrial communication networks - High availability INFORMAŢIEI ŞI SISTEME ŞI ECHIPAMENTE
automation networks -- Part 3: Parallel Redundancy Protocol AUDIO, VIDEO ŞI AUDIO - VIZUALE
(PRP) and High availability Seamless Redundancy (HSR)
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01 CLC/TR 50173-99-2:2010
Information technology - Implementation of BCT applications
EN 62439-4:2010 using cabling in accordance with EN 50173-4
Industrial communication networks - High availability doa: dop: dow:
automation networks -- Part 4: Cross-network Redundancy
Protocol (CRP) EN 50491-2:2010
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01 General requirements for Home and Building Electronic
Systems (HBES) and Building Automation and Control
EN 62439-5:2010 Systems (BACS) -- Part 2: Environmental conditions
Industrial communication networks - High availability doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01
automation networks -- Part 5: Beacon Redundancy Protocol
(BRP) V28 FIBRE OPTICE
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
EN 61978-1:2010
EN 62439-6:2010 Fibre optic interconnecting devices and passive components -
Industrial communication networks - High availability Fibre optic passive chromatic dispersion compensators –
automation networks -- Part 6: Distributed Redundancy Part 1: Generic specification
Protocol (DRP) doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
W11 ACCESORII ELECTRICE
V18 COMENZI AUTOMATE
EN 50085-2-3:2010
EN 60730-2-15:2010 Cable trunking systems and cable ducting systems for
Automatic electrical controls for household and similar use -- electrical installations -- Part 2-3: Particular requirements for
Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air slotted cable trunking systems intended for installation in
flow, water flow and water level sensing controls cabinets
doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01 doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01

EN 60730-2-5:2002/A2:2010 W16 LĂMPI ŞI CORPURI DE ILUMINAT


Automatic electrical controls for household and similar use --
Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner EN 60081:1998/A4:2010
control systems Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01 doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01

V19 SECURITATEA ECHIPAMENTELOR DE W19 DESCĂRCĂTOARE DE SUPRATENSIUNE


PROCESARE A DATELOR
CLC/TS 50539-12:2010
EN 60950-1:2006/A1:2010 Low-voltage surge protective devices - Surge protective
Information technology equipment - Safety -- Part 1: General devices for specific application including d.c. –
requirements Part 12: Selection and application principles - SPDs connected
doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01 to photovoltaic installations
doa: 2010-04-30 dop: dow:
V21 SISTEME DE ALARMĂ
W23 CONDUCTOARE DE BOBINAJ
EN 50132-1:2010
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security EN 60317-15:2004/A1:2010
applications -- Part 1: System requirements Specifications for particular types of winding wires –
doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01 Part 15: Polyesterimide enamelled round aluminium wire,
class 180
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01

71
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

EN 60317-42:1997/A1:2010 EN 60745-2-6:2010
Specifications for particular types of winding wires – Hand-held motor-operated electric tools - Safety –
Part 42: Polyester-amide-imide enamelled round copper wire, Part 2-6: Particular requirements for hammers
class 200 doa: 2010-08-01 dop: 2011-02-01 dow: 2013-02-01
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
EN 62115:2005/IS1:2010
W25 PERFORMANŢELE APARATELOR Electric toys - Safety * Interpretation of Clause 18 of EN
ELECTROCASNICE 62115:2005
doa: dop: dow:
EN 60704-1:2010
Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne noise -- Part 1: General requirements W27 INSTALAŢII ELECTRICE ÎN CONSTRUCŢII
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
EN 50110-2:2010
W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC ŞI Operation of electrical installations -- Part 2: National annexes
UNELTE LECTRICE CARE OPEREAZĂ CU doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01
MOTOARE
HD 60364-4-43:2010
EN 60335-2-89:2010 Low-voltage electrical installations -- Part 4-43: Protection for
Household and similar electrical appliances - Safety – safety - Protection against overcurrent
Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating doa: 2010-09-01 dop: 2011-03-01 dow: 2013-03-01
appliances with an incorporated or remote refrigerant
condensing unit or compressor HD 60364-7-717:2010
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01 Low-voltage electrical installations -- Part 7-717: Requirements
for special installations or locations - Mobile or transportable
EN 60745-2-1:2010 units
Hand-held motor-operated electric tools - Safety – doa: 2010-04-01 dop: 2010-10-01 dow: 2012-10-01
Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills
doa: 2010-08-01 dop: 2011-02-01 dow: 2013-02-01 W30 LUCRĂRI SUB TENSIUNE

EN 60745-2-11:2010 EN 60832-1:2010
Hand-held motor-operated electric tools - Safety – Live working - Insulating sticks and attachable devices –
Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig Part 1: Insulating sticks
and sabre saws) doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
doa: 2010-08-01 dop: 2011-02-01 dow: 2013-02-01
EN 60832-2:2010
EN 60745-2-2:2010 Live working - Insulating sticks and attachable devices –
Hand-held motor-operated electric tools - Safety – Part 2: Attachable devices
Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and impact doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01
wrenches
doa: 2010-08-01 dop: 2011-02-01 dow: 2013-02-01 W34 SIGURANŢE FUZIBILE DE JOASĂ TENSIUNE

EN 60691:2003/A2:2010
Thermal-links - Requirements and application guide
doa: 2010-06-01 dop: 2010-12-01 dow: 2013-03-01

STANDARDE EUROPENE ETSI APROBATE

În perioada 2010.03.01 – 2010.03.31

SR 000 314 v2.8.1:2010 TS 102 005 v1.4.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: BOARD Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS
Intellectual Property Rights (IPRs);Essential, or potentially Digital Video Broadcasting (DVB);Specification for the use of
Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards Video and Audio Coding in DVB services delivered directly
over IP protocols
TS 100 392-15 v1.4.1:2010
Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3 TR 102 300-5 v1.3.1:2010
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D); Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3
Part 15: TETRA frequency bands, duplex spacings and Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data
channel numbering (V+D);Designers' guide;Part 5: Guidance on numbering and
addressing
TS 100 392-18-1 v1.5.1:2010
Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3 TS 102 471 v1.4.1:2010
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D) and Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS
Direct Mode Operation (DMO);Part 18: Air interface optimized Digital Video Broadcasting (DVB);IP Datacast over DVB-H:
applications;Sub-part 1: Location Information Protocol (LIP) Electronic Service Guide (ESG)

TS 100 392-3-8 v1.2.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);
Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI);
Sub-part 8: Generic Speech Format Implementation

72
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

TR 102 495-7 v1.1.1:2010 TS 102 708-1-2 v1.1.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: ERM RM Comitet Tehnic ETSI: ITS WG2
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters Intelligent Transport Systems (ITS);RTTT;Test specifications
(ERM);System Reference Document;Short Range Devices for High Data Rate (HDR) data transmission equipment
(SRD);Technical characteristics for SRD equipment using Ultra operating in the 5,8 GHz ISM band;Part 1: Data Link
Wide Band Sensor technology (UWB);Part 7: Location tracking Layer;Sub-Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes
and sensor applications for automotive and transportation (TSS&TP)
environments operating in the frequency bands from 3,1 GHz
to 4,8 GHz and 6 GHz to 8,5 GHz TS 102 708-1-3 v1.1.1:2010
Comitet Tehnic ETSI: ITS WG2
TR 102 495-7 v1.2.1:2010 Intelligent Transport Systems (ITS);RTTT;Test specifications
Comitet Tehnic ETSI: ERM TGUWB for High Data Rate (HDR) data transmission equipment
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters operating in the 5,8 GHz ISM band;Part 1: Data Link
(ERM);System Reference Document;Short Range Devices Layer;Sub-Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial PIXIT
(SRD);Technical characteristics for SRD equipment using Ultra proforma
Wide Band Sensor technology (UWB);Part 7: Location tracking
and sensor applications for automotive and transportation TS 102 708-2-1 v1.1.1:2010
environments operating in the frequency bands from 3,1 GHz Comitet Tehnic ETSI: ITS WG2
to 4,8 GHz and 6 GHz to 8,5 GHz Intelligent Transport Systems (ITS);RTTT;Test specifications
for High Data Rate (HDR) data transmission equipment
TR 102 503 v1.5.1:2010 operating in the 5,8 GHz ISM band;Part 2: Application Layer
Comitet Tehnic ETSI: LI Common Application Service Elements;Sub-Part 1: Protocol
Lawful Interception (LI);ASN.1 Object Identifiers in Lawful Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
Interception and Retained data handling Specifications specification

TS 102 611-1 v1.3.1:2010 TS 102 708-2-2 v1.1.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS Comitet Tehnic ETSI: ITS WG2
Digital Video Broadcasting (DVB);IP Datacast: Implementation Intelligent Transport Systems (ITS);RTTT;Test specifications
Guidelines for Mobility;Part 1: IP Datacast over DVB-H for High Data Rate (HDR) data transmission equipment
operating in the 5,8 GHz ISM band;Part 2: Application Layer
TS 102 636-1 v1.1.1:2010 Common Application Service Elements;Sub-Part 2: Test Suite
Comitet Tehnic ETSI: ITS WG3 Structure and Test Purposes (TSS&TP)
Intelligent Transport Systems (ITS);Vehicular
Communications;GeoNetworking;Part 1: Requirements TS 102 708-2-3 v1.1.1:2010
Comitet Tehnic ETSI: ITS WG2
TS 102 636-2 v1.1.1:2010 Intelligent Transport Systems (ITS);RTTT;Test specifications
Comitet Tehnic ETSI: ITS WG3 for High Data Rate (HDR) data transmission equipment
Intelligent Transport Systems (ITS);Vehicular operating in the 5,8 GHz ISM band;Part 2: Application Layer
Communications;GeoNetworking;Part 2: Scenarios Common Application Service Elements;Sub-Part 3: Abstract
Test Suite (ATS) and partial PIXIT proforma
TS 102 636-3 v1.1.1:2010
Comitet Tehnic ETSI: ITS WG3 TR 102 716-2 v1.1.1:2010
Intelligent Transport Systems (ITS);Vehicular Comitet Tehnic ETSI: STQ
Communications;GeoNetworking;Part 3: Network architecture Speech and multimediaTransmission Quality
(STQ);Guidelines, objectives and results of speech quality
TR 102 662 v1.1.1:2010 analysis in the context of interworking Plugtests for multiplay
Comitet Tehnic ETSI: SES MSS services;Part 2: Results
Satellite Earth Stations and Systems (SES);Advanced satellite
based scenarios and architectures for beyond 3G systems TS 102 722-1 v2.1.1:2010
Comitet Tehnic ETSI: INT
TR 102 688-1 v1.1.1:2010 Technical Committee for IMS Network Testing
Comitet Tehnic ETSI: MCD (INT);Originating Identification Presentation (OIP) and
Media Content Distribution (MCD);MCD framework; Originating Identification Restriction (OIR);Part 1: Protocol
Part 1: Overview of interest areas Implementation Conformance Statement (PICS)

TR 102 688-2 v1.1.1:2010 TS 102 722-2 v2.1.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: MCD Comitet Tehnic ETSI: INT
Media Content Distribution (MCD);MCD framework; Technical Committee for IMS Network Testing
Part 2: Views and needs of content providers (INT);Originating Identification Presentation (OIP) and
Originating Identification Restriction (OIR);Part 2: Test Suite
TR 102 688-3 v1.1.1:2010 Structure and Test Purposes (TSS&TP)
Comitet Tehnic ETSI: MCD
Media Content Distribution (MCD);MCD framework; TR 102 733 v1.1.1:2010
Part 3: Regulatory issues, social needs and policy matters Comitet Tehnic ETSI: RRS 4
Reconfigurable Radio Systems (RRS);System Aspects for
TR 102 702 v1.1.1:2010 Public Safety
Comitet Tehnic ETSI: ATTM TM6
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) TR 102 783 v1.1.1:2010
Study of issues related to POTS injection in the customer Comitet Tehnic ETSI: HF
wiring from xDSL VoIP Home Gateway Human Factors (HF);Web-based Guideline and Tutorial
System for Real-time Communication Services;QoE (Quality of
TS 102 708-1-1 v1.1.1:2010 Experience) expressed in QoS (Quality of Service)
Comitet Tehnic ETSI: ITS WG2 terms;Supporting and maintenance information
Intelligent Transport Systems (ITS);RTTT;Test specifications
for High Data Rate (HDR) data transmission equipment
operating in the 5,8 GHz ISM band;Part 1: Data Link
Layer;Sub-Part 1: Protocol Implementation Conformance
Statement (PICS) proforma specification

73
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

TR 102 783 v1.1.2:2010 TS 123 203 v8.9.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: HF Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Human Factors (HF);Web-based Guideline and Tutorial Digital cellular telecommunications system (Phase
System for Real-time Communication Services;QoE (Quality of 2+);Universal Mobile Telecommunications System
Experience) expressed in QoS (Quality of Service) (UMTS);LTE;Policy and charging control architecture (3GPP
terms;Supporting and maintenance information TS 23.203 version 8.9.0 Release 8)

TS 102 790-1 v1.1.1:2010 TS 123 203 v9.4.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: INT Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Network Digital cellular telecommunications system (Phase
Integration Testing;IMS specific use of Session Initiation 2+);Universal Mobile Telecommunications System
Protocol (SIP) and Session Description Protocol (UMTS);LTE;Policy and charging control architecture (3GPP
(SDP);Conformance Testing;Part 1: Protocol Implementation TS 23.203 version 9.4.0 Release 9)
Conformance Statement (PICS)
TS 123 204 v8.5.0:2010
TS 102 790-2 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: INT Universal Mobile Telecommunications System
Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Network (UMTS);LTE;Support of Short Message Service (SMS) over
Integration Testing;IMS specific use of Session Initiation generic 3GPP Internet Protocol (IP) access;Stage 2 (3GPP TS
Protocol (SIP) and Session Description Protocol 23.204 version 8.5.0 Release 8)
(SDP);Conformance Testing;Part 2: Test Suite Structure (TSS)
and Test Purposes (TP) TS 123 204 v9.1.0:2010
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TS 102 790-3 v1.1.1:2010 Universal Mobile Telecommunications System
Comitet Tehnic ETSI: INT (UMTS);LTE;Support of Short Message Service (SMS) over
Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Network generic 3GPP Internet Protocol (IP) access;Stage 2 (3GPP TS
Integration Testing;IMS specific use of Session Initiation 23.204 version 9.1.0 Release 9)
Protocol (SIP) and Session Description Protocol
(SDP);Conformance Testing;Part 3: Abstract Test Suite (ATS) TS 123 216 v9.3.0:2010
and partial Protocol Implementation eXtra Information for Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Testing (PIXIT) proforma specification Digital cellular telecommunications system (Phase
2+);Universal Mobile Telecommunications System
TR 102 793 v1.1.1:2010 (UMTS);LTE;Single Radio Voice Call Continuity
Comitet Tehnic ETSI: STQ (SRVCC);Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 9.3.0 Release 9)
Speech and multimedia Transmission Quality
(STQ);Measurements of Call Establishment Performance in IP TS 123 221 v8.7.0:2010
Networks Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase
TR 102 803 v1.1.1:2010 2+);Universal Mobile Telecommunications System
Comitet Tehnic ETSI: RRS 1 (UMTS);LTE;Architectural requirements (3GPP TS 23.221
Reconfigurable Radio Systems (RRS);Potential regulatory version 8.7.0 Release 8)
aspects of Cognitive Radio and Software Defined Radio
systems TS 123 221 v9.3.0:2010
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
TR 102 807 v1.1.1:2010 Digital cellular telecommunications system (Phase
Comitet Tehnic ETSI: STQ MOBILE 2+);Universal Mobile Telecommunications System
Speech and multimedia Transmission Quality (STQ);Process (UMTS);LTE;Architectural requirements (3GPP TS 23.221
description for the transaction view model version 9.3.0 Release 9)

TS 102 811 v1.1.1:2010 TS 123 228 v8.12.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: GRID Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
GRID;Grid Component Model (GCM);Interoperability test Digital cellular telecommunications system (Phase
specification 2+);Universal Mobile Telecommunications System
(UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS);Stage 2 (3GPP
TS 102 828 v2.1.1:2010 TS 23.228 version 8.12.0 Release 8)
Comitet Tehnic ETSI: GRID
GRID;Grid Component Model (GCM);GCM Application TS 123 228 v9.3.0:2010
Description Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Digital cellular telecommunications system (Phase
TS 102 830 v1.1.1:2010 2+);Universal Mobile Telecommunications System
Comitet Tehnic ETSI: GRID (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS);Stage 2 (3GPP
GRID;Grid Component Model (GCM);GCM Fractal TS 23.228 version 9.3.0 Release 9)
Management API
TS 123 237 v8.7.0:2010
TR 102 893 v1.1.1:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Comitet Tehnic ETSI: ITS WG5 Digital cellular telecommunications system (Phase
Intelligent Transport Systems (ITS);Security;Threat, 2+);Universal Mobile Telecommunications System
Vulnerability and Risk Analysis (TVRA) (UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Service
Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 8.7.0 Release 8)
TS 123 167 v9.4.0:2010
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 123 237 v9.4.0:2010
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE;IP Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA
Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions (3GPP TS Digital cellular telecommunications system (Phase
23.167 version 9.4.0 Release 9) 2+);Universal Mobile Telecommunications System
(UMTS);LTE;IP Multimedia Subsystem (IMS) Service
Continuity;Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 9.4.0 Release 9)

74
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

TS 123 246 v9.4.0:2010 TS 125 113 v9.2.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base
(UMTS);LTE;Multimedia Broadcast/Multicast Service station and repeater electromagnetic compatibility (EMC)
(MBMS);Architecture and functional description (3GPP TS (3GPP TS 25.113 version 9.2.0 Release 9)
23.246 version 9.4.0 Release 9)
TS 125 144 v9.2.0:2010
TS 123 251 v8.2.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User
Universal Mobile Telecommunications System Equipment (UE) and Mobile Station (MS) over the air
(UMTS);LTE;Network sharing;Architecture and functional performance requirements (3GPP TS 25.144 version 9.2.0
description (3GPP TS 23.251 version 8.2.0 Release 8) Release 9)

TS 123 251 v9.2.0:2010 TS 125 212 v9.2.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System Universal Mobile Telecommunications System
(UMTS);LTE;Network sharing;Architecture and functional (UMTS);Multiplexing and channel coding (FDD) (3GPP TS
description (3GPP TS 23.251 version 9.2.0 Release 9) 25.212 version 9.2.0 Release 9)

TS 123 271 v9.3.0:2010 TS 125 214 v7.15.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase Universal Mobile Telecommunications System
2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214
(UMTS);LTE;Functional stage 2 description of Location version 7.15.0 Release 7)
Services (LCS) (3GPP TS 23.271 version 9.3.0 Release 9)
TS 125 214 v8.9.0:2010
TS 123 272 v8.7.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Universal Mobile Telecommunications System
Digital cellular telecommunications system (Phase (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214
2+);Universal Mobile Telecommunications System version 8.9.0 Release 8)
(UMTS);LTE;Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet
System (EPS);Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 8.7.0 TS 125 214 v9.2.0:2010
Release 8) Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Universal Mobile Telecommunications System
TS 123 272 v9.3.0:2010 (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA version 9.2.0 Release 9)
Digital cellular telecommunications system (Phase
2+);Universal Mobile Telecommunications System TS 125 215 v9.2.0:2010
(UMTS);LTE;Circuit Switched (CS) fallback in Evolved Packet Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
System (EPS);Stage 2 (3GPP TS 23.272 version 9.3.0 Universal Mobile Telecommunications System
Release 9) (UMTS);Physical layer;Measurements (FDD) (3GPP TS
25.215 version 9.2.0 Release 9)
TS 123 292 v8.7.0:2010
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA TS 125 224 v8.7.0:2010
Digital cellular telecommunications system (Phase Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
2+);Universal Mobile Telecommunications System Universal Mobile Telecommunications System
(UMTS);LTE;IP Multimedia System (IMS) centralized (UMTS);Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224
services;Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 8.7.0 Release 8) version 8.7.0 Release 8)

TS 123 292 v9.5.0:2010 TS 125 224 v9.1.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP RAN
Digital cellular telecommunications system (Phase Universal Mobile Telecommunications System
2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224
(UMTS);LTE;IP Multimedia System (IMS) centralized version 9.1.0 Release 9)
services;Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 9.5.0 Release 9)
TS 144 006 v9.1.0:2010
TS 123 401 v8.9.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile
LTE;General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Station - Base Stations System (MS - BSS) interface Data Link
Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- (DL) layer specification (3GPP TS 44.006 version 9.1.0
UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 8.9.0 Release 8) Release 9)

TS 123 401 v9.4.0:2010 TS 144 018 v8.10.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN
LTE;General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile
Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E- radio interface layer 3 specification;Radio Resource Control
UTRAN) access (3GPP TS 23.401 version 9.4.0 Release 9) (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 8.10.0 Release 8)

TS 123 402 v9.4.0:2010 TS 144 018 v9.4.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP SA Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN
Universal Mobile Telecommunications System Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile
(UMTS);LTE;Architecture enhancements for non-3GPP radio interface layer 3 specification;Radio Resource Control
accesses (3GPP TS 23.402 version 9.4.0 Release 9) (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 9.4.0 Release 9)

75
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

TS 144 031 v7.13.0:2010 TS 148 049 v9.1.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN
Digital cellular telecommunications system (Phase Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base
2+);Location Services (LCS);Mobile Station (MS) - Serving Station Controller - Cell Broadcast Centre (BSC-CBC)
Mobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS Protocol interface specification;Cell Broadcast Service Protocol (CBSP)
(RRLP) (3GPP TS 44.031 version 7.13.0 Release 7) (3GPP TS 48.049 version 9.1.0 Release 9)

TS 144 031 v9.2.0:2010 TS 183 026 v3.1.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3
Digital cellular telecommunications system (Phase Telecommunications and Internet converged Services and
2+);Location Services (LCS);Mobile Station (MS) - Serving Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Resource and
Mobile Location Centre (SMLC) Radio Resource LCS Protocol Admission Control;Protocol for QoS reservation information
(RRLP) (3GPP TS 44.031 version 9.2.0 Release 9) exchange between the Service Policy Decision Function
(SPDF) and the Access-Resource and Admission Control
TS 144 060 v6.28.0:2010 Function (A-RACF) in the Resource and Protocol specification
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General TS 183 060 v3.1.1:2010
Packet Radio Service (GPRS);Mobile Station (MS) - Base Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3
Station System (BSS) interface;Radio Link Control / Medium Telecommunications and Internet converged Services and
Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS 44.060 version Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Resource and
6.28.0 Release 6) Admission Control Subsystem (RACS);Re interface based on
the DIAMETER protocol
TS 144 060 v7.20.0:2010
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN ES 202 184 v2.1.1:2010
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Comitet Tehnic ETSI: BROADCAS
Packet Radio Service (GPRS);Mobile Station (MS) - Base MHEG-5 Broadcast Profile
Station System (BSS) interface;Radio Link Control / Medium
Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS 44.060 version EG 202 670 v1.1.1:2010
7.20.0 Release 7) Comitet Tehnic ETSI: HF
Human Factors (HF);User Experience Guidelines for real-time
TS 144 060 v8.8.0:2010 communication services expressed in Quality of Service terms
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General EG 202 670 v1.1.2:2010
Packet Radio Service (GPRS);Mobile Station (MS) - Base Comitet Tehnic ETSI: HF
Station System (BSS) interface;Radio Link Control / Medium Human Factors (HF);User Experience Guidelines for real-time
Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS 44.060 version communication services expressed in Quality of Service terms
8.8.0 Release 8)
EG 202 810 v1.1.1:2010
TS 144 060 v9.3.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: MTS
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Methods for Testing and Specification (MTS);Automated
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Interoperability Testing;Methodology and Framework
Packet Radio Service (GPRS);Mobile Station (MS) - Base
Station System (BSS) interface;Radio Link Control / Medium ES 282 004 v3.4.1:2010
Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS 44.060 version Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 2
9.3.0 Release 9) Telecommunications and Internet converged Services and
Protocols for Advanced Networking (TISPAN);NGN Functional
TS 144 318 v8.7.0:2010 Architecture;Network Attachment Sub-System (NASS)
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Generic ES 283 012 v1.2.1:2010
Access Network (GAN);Mobile GAN interface layer 3 Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3
specification (3GPP TS 44.318 version 8.7.0 Release 8) Telecommunications and Internet converged Services and
Protocols for Advanced Networking
TS 144 318 v9.2.0:2010 (TISPAN);Interworking;Trunking Gateway Control Procedures
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN for interworking between NGN and external CS networks
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Generic [Endorsement of 3GPP TS 29.412 (R7)]
Access Network (GAN);Mobile GAN interface layer 3
specification (3GPP TS 44.318 version 9.2.0 Release 9) ES 283 012 v2.1.1:2010
Comitet Tehnic ETSI: TISPAN 3
TS 148 008 v9.2.0:2010 Telecommunications and Internet converged Services and
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Protocols for Advanced Networking
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile (TISPAN);Interworking;Trunking Gateway Control Procedures
Switching Centre - Base Station system (MSC-BSS) for interworking between NGN and external CS networks
interface;Layer 3 specification (3GPP TS 48.008 version 9.2.0 [Endorsement of 3GPP TS 29.412 (R8)]
Release 9)
EN 301 025-1 v1.4.1:2010
TS 148 018 v8.6.0:2010 Comitet Tehnic ETSI: ERM TG26
Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General (ERM);VHF radiotelephone equipment for general
Packet Radio Service (GPRS);Base Station System (BSS) - communications and associated equipment for Class D Digital
Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol Selective Calling (DSC);Part 1: Technical characteristics and
(BSSGP) (3GPP TS 48.018 version 8.6.0 Release 8) methods of measurement

TS 148 018 v9.1.0:2010


Comitet Tehnic ETSI: 3GPP GERAN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General
Packet Radio Service (GPRS);Base Station System (BSS) -
Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol
(BSSGP) (3GPP TS 48.018 version 9.1.0 Release 9)

76
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

EN 301 908-1 v4.2.1:2010 EN 301 908-17 v4.2.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and Part 17: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-
common requirements, covering the essential requirements of Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the
article 3.2 of the R&TTE Directive essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 908-11 v4.2.1:2010 EN 301 908-2 v4.2.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 11: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread
(UTRA FDD and E-UTRA FDD) (Repeaters) covering the (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (UE) covering the essential
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 908-12 v4.2.1:2010 EN 301 908-3 v4.2.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 12: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier Part 3: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread
(cdma2000) (Repeaters) covering the essential requirements (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (BS) covering the essential
of article 3.2 of the R&TTE Directive requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 908-13 v4.2.1:2010 EN 301 908-4 v4.2.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Part 13: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Part 4: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier
Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (UE) covering the essential (cdma2000) and Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 908-14 v4.2.1:2010
Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES EN 301 908-5 v4.2.1:2010
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES
(ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
Part 14: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (BS) covering the essential Part 5: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Multi-Carrier
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (cdma2000) and Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile
Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of
EN 301 908-15 v4.2.1:2010 article 3.2 of the R&TTE Directive
Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters EN 301 908-6 v4.2.1:2010
(ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
Part 15: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (FDD Repeaters) covering (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Part 6: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD
Directive and E-UTRA TDD) (UE) covering the essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 301 908-16 v4.2.1:2010
Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES EN 301 908-7 v4.2.1:2010
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters Comitet Tehnic ETSI: ERM TFES
(ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; (ERM);Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment
Part 16: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi- (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks;
Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the Part 7: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive and E-UTRA TDD) (BS) covering the essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 302 645 v1.1.1:2010


Comitet Tehnic ETSI: ERM TG28
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Short Range Devices;Global Navigation Satellite
Systems (GNSS) Repeaters;Harmonized EN covering the
essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

77
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE


CEN SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.03.01 – 2010.03.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi
titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la
termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

A11 SERVICII DE SECURITATE H04 ECHIPAMENTE SPORTIVE

prEN 16082 prEN 16083


Provision of aviation security services Paddles and oars for recreational boats - Safety requirements
dea: 2010-08-18 and test methods
dea: 2010-08-18
B09 PROTECŢIE TERMICĂ
H09 MOBILĂ
prEN 16012
Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products prEN 747-1
Determination of the declared thermal performance Furniture - Bunk beds and high beds - Part 1: Safety, strength
dea: 2010-08-25 and durability requirements
dea: 2010-08-25
B15 ECHIPAMENTE SANITARE
prEN 747-2
prEN 997 Furniture - Bunk beds and high beds - Part 2: Test methods
WC pans and WC suites with integral trap dea: 2010-08-25
dea: 2010-08-18
I02 ELEMENTE DE ASAMBLARE
B26 CONSTRUCŢIA ŞI ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR
EN ISO 898-1:2009/prA1
prEN 13108-9 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and
Bituminous mixtures - Material specifications – alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified
Part 9: Bituminous mixture for Ultra-thin layer Asphalt Concrete property classes - Coarse thread and fine pitch thread
(UTLAC) (ISO 898-1:2009/DAM 1:2010)
dea: 2010-08-04 dea: 2010-08-25

C02 VOPSELE ŞI PRODUSE CONEXE I08 MAŞINI AGRICOLE

prEN ISO 4628-6 prEN 690


Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of dea: 2010-08-11
uniform changes in appearance - Part 6: Assessment of
degree of chalking by tape method (ISO/DIS 4628-6:2010) I13 CONTAINERE DE GAZ
dea: 2010-08-25
prEN 1089-3
F08 STAREA SUPRAFEŢELOR Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification
(excluding LPG) - Part 3: Colour coding
prEN ISO 25178-3 dea: 2010-08-11
Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture:
Areal - Part 3: Specification operators (ISO/DIS 25178-3:2010) I15 ECHIPAMENT PENTRU INDUSTRIA
dea: 2010-05-25 PETROLIERĂ

F12 SISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI prEN ISO 10426-2


Petroleum and natural gas industries - Cements and materials
prEN 14169-2 for well cementing - Part 2: Testing of well cements
Protection Profile for Secure signature creation device – (ISO/DIS 10426-2:2010)
Part 2: Device with key generation dea: 2010-08-18
dea: 2010-08-04
prEN ISO 21049
EN ISO 19131:2008/prA1 Pumps - Shaft-sealing systems for centrifugal and rotary
Geographic information - Data product specifications - pumps (ISO/DIS 21049:2010)
Amendment 1 (ISO 19131:2007/DAM 1:2010) dea: 2010-08-25
dea: 2010-08-11
I23 POMPE
F19 OPTICĂ
prEN ISO 17769-1
prEN ISO 10685-1 Liquid pumps and installation - General terms - Definitions,
Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses quantities, letter symbols and units - Part 1: Liquid pumps
electronic catalogue and identification - Part 1: Product (ISO/DIS 17769-1:2010)
identification and electronic catalogue product hierarchy dea: 2010-08-04
(ISO/DIS 10685-1:2010)
dea: 2010-08-04

78
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

prEN ISO 17769-2 prEN ISO 6974-2


Liquid pumps - General terms and installation - Definitions, Natural gas - Determination of composition and associated
quantities, letter symbols and units - Part 2: Pumping System uncertainty by gas chromatography - Part 2: Uncertainty
(ISO/DIS 17769-2:2010) calculations (ISO/DIS 6974-2:2010)
dea: 2010-08-04 dea: 2010-08-25

M01 OŢEL S05 STOMATOLOGIE

prEN ISO 21809-1 prEN ISO 3630-5


Petroleum and natural gas industries - External coatings for Dentistry - Root-canal instruments - Part 5: Shaping and
buried or submerged pipelines used in pipeline transportation cleaning instruments (ISO/DIS 3630-5:2010)
systems - Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer dea: 2010-08-25
PP) (ISO/DIS 21809-1:2010)
dea: 2010-05-25 prEN ISO 20126
Dentistry - Manual toothbrushes - General requirements and
M05 SUDARE test methods (ISO/DIS 20126:2010)
dea: 2010-08-18
prEN ISO 22825
Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing S19 ECHIPAMENTE PENTRU PRIMUL AJUTOR ŞI
of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO/DIS SISTEME DE RESUSCITARE
22825:2010)
dea: 2010-08-18 prEN 1865-3
Patient handling equipment used in road ambulances –
N05 TEXTILE Part 3: Heavy duty stretcher
dea: 2010-08-11
prEN ISO 9092
Textiles - Nonwoven - Definition (ISO/DIS 9092:2010) prEN 1865-4
dea: 2010-08-11 Patient handling equipment used in road ambulances –
Part 4: Mechanical assisted transfer chair
prEN 12226 dea: 2010-08-11
Geosynthetics - General tests for evaluation following durability
testing prEN 1865-5
dea: 2010-08-11 Patient handling equipment used in road ambulances –
Part 5: Stretcher support
N06 CAUCIUC dea: 2010-08-11

prEN ISO 6224 S99 DIVERSE


Thermoplastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose
water applications - Specification (ISO/DIS 6224:2010) prEN 16081
dea: 2010-05-11 Hyperbaric chambers - Specific requirements for fire
extinguishing systems - Performance, installation and testing
N13 PIELE dea: 2010-08-18

prEN ISO 5403-1 T02 AERONAUTICĂ


Leather - Determination of water resistance of flexible leather -
Part 1: Repeated linear compression (penetrometer) prEN 1915-1
(ISO/DIS 5403-1:2010) Aircraft ground support equipment - General requirements -
dea: 2010-08-11 Part 1: Basic safety requirements
dea: 2010-09-04
prEN ISO 5403-2
Leather - Determination of water resistance of flexible leather - prEN 12312-1
Part 2: Repeated angular compression (Maeser) Aircraft ground support equipment - Specific requirements -
(ISO/DIS 5403-2:2010) Part 1: Passenger stairs
dea: 2010-08-11 dea: 2010-09-04

N14 ŢEVI DE MATERIAL PLASTIC prEN 12312-9


Aircraft ground support equipment - Specific requirements -
EN 12666-1:2005/prA1 Part 9: Container/Pallet loaders
Plastics piping systems for non-pressure underground dea: 2010-09-04
drainage and sewerage - Polyethylene (PE) –
Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system T15 BICICLETE
dea: 2010-08-25
EN 15194:2009/prA1
EN ISO 21003-2:2008/prA1 Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles
Multilayer piping systems for hot and cold water installations dea: 2010-08-11
inside buildings - Part 2: Pipes (ISO 21003-2:2008/
DAM 1:2010) T20 CONSTRUCŢII FEROVIARE (TREN ŞI TRAMVAIE)
dea: 2010-08-25
prEN ISO 3095
N21 COMBUSTIBILI GAZOŞI ŞI GAZE Railway applications - Acoustics - Measurement of noise
COMBUSTIBILE emitted by railbound vehicles (ISO/DIS 3095:2010)
dea: 2010-08-04
prEN ISO 6974-1
Natural gas - Determination of composition and associated
uncertainty by gas chromatography - Part 1: General
guidelines and calculation of composition (ISO/DIS 6974-
1:2010)
dea: 2010-08-25

79
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE


CENELEC SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.03.01 - 2010.03.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi
titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la
termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

U95 PROBLEME DE MEDIU prEN 50132-5-3:2010


Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security
CLC/prTS 50549:2010 applications -- Part 5-3: Video transmission - Analogue and
Requirements for the connection of generators above 16 A per digital video transmission
phase to the LV distribution system or to the MV distribution dea: 2010-09-03
system
dea: 2010-06-18 prEN 50136-1-7:2010
Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment --
V06 CONDENSATOARE ŞI REZISTOARE Part 1-7: Requirements for common protocol for alarm
transmission using packet switched network
EN 140401-802:2007/FprAA:2010 dea: 2010-09-03
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors -
Rectangular - Stability classes 1; 2 W11 ACCESORII ELECTRICE
dea: 2010-09-03
EN 50085-2-1:2006/prAA:2010
EN 140401-803:2007/FprAA:2010 Cable trunking systems and cable ducting systems for
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - electrical installations -- Part 2-1: Cable trunking systems and
Cylindrical - Stability classes 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 cable ducting systems intended for mounting on walls and
dea: 2010-09-03 ceilings
dea: 2010-09-03
V18 COMENZI AUTOMATE
prEN 50557:2010
FprEN 60730-2-9:2009/FprAA:2010 Automatic reclosing devices for circuit breakers-RCBOs-
Automatic electrical controls for household and similar use -- RCCBs for household and similar uses (ARDs)
Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing dea: 2010-07-11
controls
dea: 2010-09-03 W26 APARATE ELECTRICE DE UZ CASNIC ŞI
UNELTE LECTRICE CARE OPEREAZĂ CU
V21 SISTEME DE ALARMĂ MOTOARE

prEN 50130-4:2010 EN 60745-1:2009/FprAA:2010


Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Hand-held motor-operated electric tools - Safety –
Product family standard - Immunity requirements for Part 1: General requirements
components of fire, intruder and social alarm systems dea: 2010-09-03
dea: 2010-09-03
EN 61029-1:2009/FprAA:2010
prEN 50130-5:2010 Safety of transportable motor-operated electric tools –
Alarm systems -- Part 5: Environmental test methods Part 1: General requirements
dea: 2010-09-03 dea: 2010-09-03

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE


ETSI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.03.01 - 2010.03.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi
titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la
termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

EN 300 296-1 Final draft v1.3.1 EN 300 296-2 Final draft v1.3.1
Comitet Tehnic ETSI: ERM TGDMR Comitet Tehnic ETSI: ERM TGDMR
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM);Land Mobile Service;Radio equipment using integral (ERM);Land Mobile Service;Radio equipment using integral
antennas intended primarily for analogue speech;Part 1: antennas intended primarily for analogue speech;Part 2:
Technical characteristics and methods of measurement Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2
dea: 2010-06-29 of the R&TTE Directive
dea: 2010-06-29

80
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

EN 300 392-12-4 Final draft v1.2.0 EN 300 676-1 Final draft v1.5.1
Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3 Comitet Tehnic ETSI: ERM JTFEA
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio
12: Supplementary services stage 3;Sub-part 4: Call transmitters, receivers and transceivers for the VHF
Forwarding (CF) aeronautical mobile service using amplitude modulation;
dea: 2010-07-15 Part 1: Technical characteristics and methods of measurement
dea: 2010-07-15
EN 300 392-12-8 Final draft v1.2.0
Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3 EN 301 502 Draft v9.1.1
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part Comitet Tehnic ETSI: MSG
12: Supplementary services stage 3;Sub-part 8: Area Selection Global System for Mobile communications (GSM);Harmonized
(AS) EN for Base Station Equipment covering the essential
dea: 2010-07-10 requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
dea: 2010-07-10
EN 300 392-2 Final draft v3.4.0
Comitet Tehnic ETSI: TETRA 3 EN 302 217-2-2 Final draft v1.4.1
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part Comitet Tehnic ETSI: ATTM TM4
2: Air Interface (AI) Fixed Radio Systems;Characteristics and requirements for
dea: 2010-07-15 point-to-point equipment and antennas;Part 2-2: Digital
systems operating in frequency bands where frequency co-
EN 300 392-5 Final draft v2.2.0 ordination is applied;Harmonized EN covering the essential
Comitet Tehnic ETSI: TETRA 4 requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D) and dea: 2010-06-29
Direct Mode Operation (DMO);Part 5: Peripheral Equipment
Interface (PEI) EN 302 665 Draft v1.0.0
dea: 2010-07-10 Comitet Tehnic ETSI: ITS WG2
Intelligent Transport Systems (ITS);Communications
EN 300 609-4 Draft v9.1.1 Architecture
Comitet Tehnic ETSI: MSG dea: 2010-07-15
Global System for Mobile communications (GSM);Part 4:
Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential EN 303 213-1 Final draft v1.2.1
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive Comitet Tehnic ETSI: AERO
dea: 2010-07-10 Advanced Surface Movement Guidance and Control System
(A-SMGCS);Part 1: Community Specification for application
under the Single European Sky Interoperability Regulation EC
552/2004 for A-SMGCS Level 1 including external interfaces
dea: 2010-07-15

81
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ
Informaţiile din această secţiune se referă la activitatea din cadrul Organizaţiei Internaţionale de
Standardizare (ISO) şi a Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI).
În vederea unei mai mari operativităţi, titlurile standardelor şi proiectelor de standarde internaţionale se
publică în versiunea originală (engleză).

STANDARDE INTERNAŢIONALE CEI APROBATE

În perioada 2010.03.01 – 2010.03.31

IEC_TC_2 MAŞINI ELECTRICE ROTATIVE IEC_TC_46 CABLURI, CONDUCTOARE,


IEC 60034-18-1 Ed. 2.0 b GHIDURI DE UNDĂ, CONECTOARE
Rotating electrical machines - Part 18-1: Functional DE RADIOFRECVENŢĂ,
evaluation of insulation systems - General guidelines COMPONENTE ŞI ACCESORII
PASIVE PENTRU MICROUNDE ŞI
IEC 60034-2-2 Ed. 1.0 b RADIOFRECVENŢĂ
Rotating electrical machines - Part 2-2: Specific
methods for determining separate losses of large IEC 61156-5 Ed. 2.0 en Cor.2
machines from tests - Supplement to IEC 60034-2-1 Corrigendum 2 - Multicore and symmetrical pair/quad
cables for digital communications - Part 5: Symmetrical
IEC_TC_9 ECHIPAMENTE ŞI SISTEME pair/quad cables with transmission
ELECTRICE PENTRU TRACŢIUNE characteristics up to 1 000 MHz - Horizontal floor wiring -
ELECTRICĂ Sectional specification
IEC 62497-1 Ed. 1.0 b IEC 62562 Ed. 1.0 en
Railway applications - Insulation coordination – Cavity resonator method to measure the complex permittivity
Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage of low-loss dielectric plates
distances for all electrical and electronic equipment
IEC_TC_47 DISPOZITIVE CU SEMICONDUCTOARE
IEC 62497-2 Ed. 1.0 b
IEC 60191-6-19 Ed. 1.0 b
Railway applications - Insulation coordination –
Mechanical standardization of semiconductor devices –
Part 2: Overvoltages and related protection
Part 6-19: Measurement methods of the
IEC_TC_31 APARATE ELECTRICE PENTRU package warpage at elevated temperature and the
ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ maximum permissible warpage

IEC 60079-25 Ed. 2.0 b IEC 62132-2 Ed. 1.0 b


Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe Integrated circuits - Measurement of electromagnetic
electrical systems immunity - Part 2: Measurement of radiated immunity - TEM
cell and wideband TEM cell method
IEC 60079-28 Ed. 1.0 b Cor.1
Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 28: Protection IEC_TC_48 COMPONENTE ELECTROMECANICE
of equipment and transmission systems using optical radiation ŞI STRUCTURI MECANICE PENTRU
ECHIPAMENTUL ELECTRONIC
IEC_TC_32 SIGURANŢE ELECTRICE
IEC 60297-3-106 Ed. 1.0 b
IEC 60691 Amd.2 Ed. 3.0 en Mechanical structures for electronic equipment -
Amendment 2 - Thermal-links - Requirements and Dimensions of mechanical structures of the 482,6
application guide mm (19 in) series - Part 3-106: Adaptation
IEC_TC_34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT dimensions for subracks and chassis applicable with
metric cabinets or racks in accordance with IEC 60917-2-1
IEC 60061-DB-12M Ed. 1.0 b
Lamp caps and holders together with gauges for the control of IEC 60512-19-1 Ed. 1.0 b
interchangeability and safety - 12-month subscription to online Connectors for electronic equipment - Tests and
database comprising all parts of IEC 60061. measurements - Part 19-1: Chemical resistance tests –
Test 19a: Fluid resistance of pre-insulated
IEC 60081 Amd.4 Ed. 5.0 b crimp barrels
Amendment 4 - Double-capped fluorescent lamps -
Performance specifications IEC 60512-24-1 Ed. 1.0 b
Connectors for electronic equipment - Tests and
IEC 61549 Amd.2 Ed. 2.0 b measurements - Part 24-1: Magnetic interference tests –
Amendment 2 - Miscellaneous lamps Test 24a: Residual magnetism
IEC_TC_45 APARATURĂ NUCLEARĂ IEC 60512-7-1 Ed. 1.0 b
Connectors for electronic equipment - Tests and
IEC 62438 Ed. 1.0 b measurements - Part 7-1: Impact tests (free
Radiation protection instrumentation - Mobile connectors) - Test 7a: Free fall (repeated)
instrumentation for the measurement of photon and
neutron radiation in the environment IEC 60512-9-1 Ed. 1.0 b
Connectors for electronic equipment - Tests and
measurements - Part 9-1: Endurance tests –
Test 9a: Mechanical operation

82
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

IEC 60512-9-5 Ed. 1.0 b IEC 60317-44 Amd.1 Ed. 1.0 b


Connectors for electronic equipment - Tests and Amendment 1 - Specifications for particular types of
measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: winding wires - Part 44: Aromatic polyimide tape
Current loading, cyclic wrapped rectangular copper wire, class 240
IEC 60603-7-41 Ed. 1.0 b IEC 60317-8 Ed. 4.0 b
Connectors for electronic equipment - Part 7-41: Detail Specifications for particular types of winding wires -
specification for 8-way, unshielded, free and Part 8: Polyesterimide enamelled round copper wire,
fixed connectors, for data transmissions with class 180
frequencies up to 500 MHz
IEC_TC_59 APTITUDINILE DE FUNCŢIONARE
IEC 60603-7-51 Ed. 1.0 b ALE APARATELOR ELECTROCASNICE
Connectors for electronic equipment - Part 7-51: Detail
specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for IEC 60704-1 Ed. 3.0 b
data transmissions with frequencies up to 500 MHz Household and similar electrical appliances - Test code for the
determination of airborne acoustical noise - Part 1: General
IEC 60917-2-4 Ed. 1.0 b requirements
Modular order for the development of mechanical IEC_TC_61 SECURITATEA APARATELOR
structures for electronic equipment practices – ELECTRICE DE UZ CASNIC
Part 2-4: Sectional specification - Interface co-ordination
dimensions for the 25 mm equipment practice - IEC 60335-2-24 Ed. 7.0 b
Adaptation dimensions for subracks or chassis Household and similar electrical appliances - Safety
applicable in cabinets or racks in accordance with Part 2-24: Particular requirements for refrigerating
IEC 60297-3-100 (19 in) appliances, ice-cream appliances and ice makers
IEC 61076-2-101 Ed. 2.0 b Cor.1 IEC 60335-2-29 Ed. 4.2 b
Corrigendum 1 - Connectors for electronic equipment Household and similar electrical appliances - Safety
Product requirements - Part 2-101: Circular Part 2-29: Particular requirements for battery
connectors - Detail specification for M12 connectors chargers
with screw-locking
IEC 60335-2-35 Ed. 4.2 b
IEC_TC_55 CONDUCTOARE DE BOBINAJ Household and similar electrical appliances - Safety
Part 2-35: Particular requirements for instantaneous
IEC 60317-1 Ed. 4.0 b
water heaters
Specifications for particular types of winding wires –
Part 1: Polyvinyl acetal enamelled round copper IEC 60335-2-41 Ed. 3.2 b
wire, class 105 Household and similar electrical appliances - Safety
Part 2-41: Particular requirements for pumps
IEC 60317-12 Ed. 3.0 b
Specifications for particular types of winding wires - IEC 60335-2-89 Ed. 2.0 b
Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper Household and similar electrical appliances - Safety
wire, class 120 Part 2-89: Particular requirements for commercial
refrigerating appliances with an incorporated or
IEC 60317-13 Ed. 3.0 b
remote refrigerant unit or compressor
Specifications for particular types of winding wires -
Part 13: Polyester or polyesterimide overcoated with IEC_TC_62 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE
polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200
IEC 60601-1-2ISH I1 Ed. 3.0 b
IEC 60317-15 Amd.1 Ed. 3.0 b Interpretation sheet 1 - Medical electrical equipment -
Amendment 1 - Specifications for particular types of Part 1-2: General requirements for basic safety and
winding wires - Part 15: Polyesterimide enamelled round essential performance - Collateral standard:
aluminium wire, class 180 Electromagnetic compatibility - Requirements and
tests
IEC 60317-17 Ed. 3.0 b
Specifications for particular types of winding wires - IEC 60601-2-28 Ed. 2.0 b
Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular Medical electrical equipment - Part 2-28: Particular
copper wire, class 105 requirements for the basic safety and essential
performance of X-ray tube assemblies for medical
IEC 60317-18 Ed. 3.1 b
diagnosis
Specifications for particular types of winding wires -
Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular IEC 60601-2-33 Ed. 3.0 b
copper wire, class 120 Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular
requirements for the basic safety and essential
IEC 60317-22 Ed. 3.1 b
performance of magnetic resonance equipment for
Specifications for particular types of winding wires -
medical diagnosis
Part 22: Polyester or polyesterimide enamelled round
copper wire overcoated with polyamide, class 180 IEC 60601-2-43 Ed. 2.0 b
Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular
IEC 60317-25 Ed. 3.0 b
requirements for the basic safety and essential
Specifications for particular types of winding wires -
performance of X-ray equipment for interventional
Part 25: Polyester or polyesterimide overcoated with
procedures
polyamide-imide enamelled round aluminium wire,
class 200 IEC 60601-2-54 Ed. 1.0 b Cor.1
Corrigendum 1 - Medical electrical equipment –
IEC 60317-42 Amd.1 Ed. 1.0 b
Part 2-54: Particular requirements for the basic safety
Amendment 1 - Specifications for particular types of
and essential performance of X-ray equipment for
winding wires - Part 42: Polyester-amide-imide
radiography and radioscopy
enamelled round copper wire, class 200
IEC 60317-43 Amd.1 Ed. 1.0 b
Amendment 1 - Specifications for particular types of
winding wires - Part 43: Aromatic polyimide tape
wrapped round copper wire, class 240

83
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

IEC_TC_65 MĂSURĂ ŞI COMANDĂ ÎN IEC 62077 Ed. 2.0 en


PROCESELE INDUSTRIALE Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Fibre optic circulators - Generic
IEC 61326-1 Ed. 1.0 b Cor.2 specification
Corrigendum 2 - Electrical equipment for
measurement, control and laboratory use - EMC IEC_TC_91 TEHNOLOGIA ASAMBLĂRII
requirements - Part 1: General requirements COMPONENTELOR ELECTRONICE
IEC 62439-1 Ed. 1.0 en IEC 61760-3 Ed. 1.0 b
Industrial communication networks - High availability Surface mounting technology - Part 3: Standard
automation networks - Part 1: General concepts and method for the specification of components for
calculation methods through hole reflow (THR) soldering
IEC 62439-2 Ed. 1.0 en IEC_TC_94 RELEE ELECTRICE DE TOT SAU NIMIC
Industrial communication networks - High availability
automation networks - Part 2: Media Redundancy IEC 61810-1 Ed. 3.0 en Cor.1
Protocol (MRP) Corrigendum 1 - Electromechanical elementary
relays - Part 1: General requirements
IEC 62439-3 Ed. 1.0 en
Industrial communication networks - High availability
automation networks - Part 3: Parallel Redundancy IEC_TC_96 TRANSFORMATOARE DE MICĂ
Protocol (PRP) and High-availability Seamless PUTERE, BOBINE DE REACTANŢĂ,
Redundancy (HSR) BLOCURI DE ALIMENTARE ŞI
DISPOZITIVE SIMILARE
IEC 62439-4 Ed. 1.0 en
Industrial communication networks - High availability IEC 61558-1 Ed. 2.0 b Cor.2
automation networks - Part 4: Cross-network Corrigendum 2 - Safety of power transformers,
Redundancy Protocol (CRP) power supplies, reactors and similar products - Part 1: General
requirements and tests
IEC 62439-5 Ed. 1.0 en
Industrial communication networks - High availability IEC_TC_100 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO,
automation networks - Part 5: Beacon Redundancy VIDEO ŞI MULTIMEDIA
Protocol (BRP)
IEC 60461 Ed. 4.0 en
IEC 62439-6 Ed. 1.0 en Time and control code
Industrial communication networks - High availability
automation networks - Part 6: Distributed IEC_TC_101 ELECTROSTATICĂ
Redundancy Protocol (DRP) IEC 61340-5-3 Ed. 1.0 b
IEC_TC_72 COMENZI AUTOMATE PENTRU Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic
APARATE DE UZ CASNIC devices from electrostatic phenomena - Properties
and requirements classification for packaging
IEC 60730-1 Ed. 4.0 b intended for electrostatic discharge sensitive devices
Automatic electrical controls for household and
similar use - Part 1: General requirements IEC_TC_105 TEHNOLOGII REFERITOARE LA
CELULE DE COMBUSTIE
IEC_TC_77 COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ
IEC 62282-6-100 Ed. 1.0 en
IEC 61000-4-3 Amd.2 Ed. 3.0 b Fuel cell technologies - Part 6-100: Micro fuel cell
Amendment 2 - Electromagnetic compatibility (EMC) power systems - Safety
Part 4-3: Testing and measurement techniques -
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field IEC_TC_106 METODE DE EVALUARE A
immunity test CÂMPURILOR ELECTRICE,
MAGNETICE ŞI ELECTROMAGNETICE
IEC_TC_80 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE DE ASOCIATE CU EXPUNEREA CORPULUI
RADIOCOMUNICAŢII ŞI NAVIGAŢIE UMAN
MARITIMĂ
IEC 62209-2 Ed. 1.0 b
IEC 61097-14 Ed. 1.0 en Human exposure to radio frequency fields from hand-held and
Global maritime distress and safety system body-mounted wireless communication devices - Human
(GMDSS) - Part 14: AIS search and rescue models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure
transmitter (AIS-SART) - Operational and to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless
performance requirements, methods of testing and communication devices used in close proximity to the human
required test results body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
IEC_TC_86 FIBRE OPTICE CISPR COMITET INTERNAŢIONAL
SPECIALIZAT ÎN INTERFERENŢA RADIO
IEC 61280-1-3 Ed. 2.0 en
Fibre optic communication subsystem test CISPR 11 Amd.1 Ed. 5.0 b
procedures - Part 1-3: General communication Amendment 1 - Industrial, scientific and medical
subsystems - Central wavelength and spectral width equipment - Radio-frequency disturbance
measurement characteristics - Limits and methods of measurement
IEC 61280-2-1 Ed. 2.0 en
Fibre optic communication subsystem test
procedures - Part 2-1: Digital systems - Receiver
sensitivity and overload measurement

84
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

STANDARDE INTERNAŢIONALE ISO APROBATE

În perioada 2010.03.01 – 2010.03.31

ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ISO/TC 31 ANVELOPE, JANTE ŞI VALVE

ISO/IEC 10373-6:2001/A7:2010 ISO 4000-1:2010


Test methods for ePassport Passenger car tyres and rims -- Part 1: Tyres (metric series)

ISO/IEC TR 15938-8:2002/A5:2010 ISO 16992:2010


Extraction and matching of image signature tools Passenger car tyres -- Spare unit substitutive equipment
(SUSE)
ISO/IEC TR 18047-2:2006/C1:2010
ISO/TC 35 VOPSELE ŞI LACURI
ISO/IEC 19785-1:2006/A1:2010
Support for additional data elements ISO 19334:2010
Binders for paints and varnishes -- Gum rosin -- Gas-
ISO/IEC 19785-2:2006/A1:2010 chromatographic analysis
Additional registrations
ISO/TC 38 TEXTILE
ISO/IEC 19785-3:2007/A1:2010
Support for Additional Data Elements ISO 105-C06:2010
Textiles -- Tests for colour fastness -- Part C06: Colour
ISO/IEC TR 19791:2010 fastness to domestic and commercial laundering
Information technology -- Security techniques -- Security
assessment of operational systems ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE

ISO/IEC 19794-2:2005/A1:2010 ISO 3580:2010


Detailed description of finger minutiae location, direction, and Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal
type arc welding of creep-resisting steels -- Classification

ISO/IEC 24730-5:2010 ISO/TC 45 ELASTOMERI ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE


Information technology -- Real-time locating systems (RTLS) -- ELASTOMERI
Part 5: Chirp spread spectrum (CSS) at 2,4 GHz air interface
ISO 1825:2010
ISO/IEC 24739-3:2010 Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling
Information technology -- AT Attachment with Packet and defuelling -- Specification
Interface - 7 -- Part 3: Serial transport protocols and physical
interconnect (ATA/ATAPI-7 V3) ISO 4662:2009/C1:2010

ISO/IEC TR 29107-1:2010 ISO 5794-1:2010


Information technology - Intelligent homes - Taxonomy of Rubber compounding ingredients -- Silica, precipitated,
specifications -- Part 1: The scheme hydrated -- Part 1: Non-rubber tests

ISO/IEC TR 29794-4:2010 ISO 6179:2010


Information technology -- Biometric sample quality – Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Rubber sheets and
Part 4: Finger image data rubber-coated fabrics -- Determination of transmission rate of
volatile liquids (gravimetric technique)
ISO/IEC TR 29794-5:2010
Information technology -- Biometric sample quality – ISO/TC 46 INFORMARE ŞI DOCUMENTARE
Part 5: Face image data
ISO 2146:2010
ISO/TC 17 OŢEL Information and documentation -- Registry services for libraries
and related organizations
ISO 4986:2010
Steel castings -- Magnetic particle inspection ISO/TC 58 BUTELII PENTRU GAZ

ISO 4987:2010 ISO 10156:2010


Steel castings -- Liquid penetrant inspection Gases and gas mixtures -- Determination of fire potential and
oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets
ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE
ISO/TC 61 MATERIALE PLASTICE
ISO 16750-2:2010
Road vehicles -- Environmental conditions and testing for ISO 25337:2010
electrical and electronic equipment -- Part 2: Electrical loads Plastics -- Production quality control -- Statistical method for
using single measurements
ISO/TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI
FORESTIERE ISO/TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT ŞI STRUCTURI
MARINE PENTRU INDUSTRIILE
ISO 12188-1:2010 PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE
Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Test
procedures for positioning and guidance systems in agriculture ISO 10426-1:2009/C1:2010
Part 1: Dynamic testing of satellite-based positioning devices
ISO 17078-1:2004/A1:2010

85
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

ISO 21809-5:2010 ISO/TC 127 MAŞINI DE TERASAMENT


Petroleum and natural gas industries -- External coatings for
buried or submerged pipelines used in pipeline transportation ISO 12117-2:2008/C1:2010
systems -- Part 5: External concrete coatings
ISO/TC 138 ŢEVI, FITINGURI ŞI ROBINETE DE
ISO/TC 69 APLICAŢII ALE METODELOR STATISTICE MATERIALE PLASTICE PENTRU
TRANSPORTUL FLUIDELOR
ISO 28640:2010
Random variate generation methods ISO 13229:2010
Thermoplastics piping systems for non-pressure applications --
ISO/TC 70 MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings --
Determination of the viscosity number and K-value
ISO 7967-5:2010
Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of ISO/TC 147 CALITATEA APEI
components and systems -- Part 5: Cooling systems
ISO 29441:2010
ISO 7967-9:2010 Water quality -- Determination of total nitrogen after UV
Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of digestion -- Method using flow analysis (CFA and FIA) and
components and systems -- Part 9: Control and monitoring spectrometric detection
systems
ISO/TC 150 IMPLANTURI CHIRURGICALE
ISO/TC 76 APARATURĂ DE TRANSFUZIE, PERFUZIE,
INJECŢIE, PENTRU UTILIZARE MEDICALĂ ISO 27186:2010
ŞI FARMACEUTICĂ Active implantable medical devices -- Four-pole connector
system for implantable cardiac rhythm management devices -
ISO 4802-1:2010 Dimensional and test requirements
Glassware -- Hydrolytic resistance of the interior surfaces of
glass containers -- Part 1: Determination by titration method ISO/TC 154 PROCESE, ELEMENTE INFORMATICE ŞI
and classification DOCUMENTE ÎN COMERŢ, INDUSTRIE ŞI
ADMINISTRAŢIE
ISO 4802-2:2010
Glassware -- Hydrolytic resistance of the interior surfaces of ISO 6422-1:2010
glass containers -- Part 2: Determination by flame Layout key for trade documents -- Part 1: Paper-based
spectrometry and classification documents

ISO 8536-2:2010 ISO/TC 159 ERGONOMIE


Infusion equipment for medical use -- Part 2: Closures for
infusion bottles ISO 9241-210:2010
Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-
ISO/TC 79 METALE UŞOARE ŞI ALIAJELE LOR centred design for interactive systems

ISO 10216:2010 ISO/TC 165 STRUCTURI DE LEMN


Anodizing of aluminium and its alloys -- Instrumental
determination of image clarity of anodic oxidation coatings -- ISO/TR 12910:2010
Instrumental method Light-frame timber construction -- Comparison of four national
design documents
ISO/TC 85 ENERGIE NUCLEARĂ
ISO 15206:2010
ISO 2889:2010 Timber poles -- Basic requirements and test methods
Sampling airborne radioactive materials from the stacks and
ducts of nuclear facilities ISO/TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ

ISO/TC 94 SECURITATEA PERSOANEI- ISO 9211-1:2010


ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ECHIPAMENTE DE Optics and photonics -- Optical coatings -- Part 1: Definitions
PROTECŢIE
ISO 9211-2:2010
ISO 16972:2010 Optics and photonics -- Optical coatings -- Part 2: Optical
Respiratory protective devices -- Terms, definitions, graphical properties
symbols and units of measurement
ISO 12123:2010
ISO/TC 106 STOMATOLOGIE Optics and photonics -- Specification of raw optical glass

ISO 20795-2:2010 ISO/TC 178 ASCENSOARE, SCĂRI RULANTE,


Dentistry -- Base polymers -- Part 2: Orthodontic base TROTUARE RULANTE
polymers
ISO/TR 25743:2010
ISO/TC 108 VIBRAŢII ŞI ŞOCURI MECANICE Lifts (elevators) -- Study of the use of lifts for evacuation during
an emergency
ISO 4866:2010
Mechanical vibration and shock -- Vibration of fixed structures - ISO/TC 181 SECURITATEA JUCĂRIILOR
Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of
their effects on structures ISO 8124-3:2010
Safety of toys -- Part 3: Migration of certain elements
ISO/TC 121 ECHIPAMENTE PENTRU ANESTEZIE ŞI
REANIMARE ISO 8124-4:2010
Safety of toys -- Part 4: Swings, slides and similar activity toys
ISO 27427:2010 for indoor and outdoor family domestic use
Anaesthetic and respiratory equipment -- Nebulizing systems
and components

86
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

ISO/TC 189 PLĂCI CERAMICE ISO 29042-7:2010


Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne
ISO 10545-6:2010 hazardous substances -- Part 7: Test bench method for the
Ceramic tiles -- Part 6: Determination of resistance to deep measurement of the pollutant concentration parameter
abrasion for unglazed tiles
ISO/TC 204 SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT
ISO/TC 190 CALITATEA SOLULUI
ISO/TR 11766:2010
ISO/TS 22939:2010 Intelligent transport systems -- Communications access for
Soil quality -- Measurement of enzyme activity patterns in soil land mobiles (CALM) -- Security considerations for lawful
samples using fluorogenic substrates in micro-well plates interception

ISO/TC 199 SECURITATEA MAŞINILOR ISO 17386:2010


Transport information and control systems -- Manoeuvring Aids
ISO 29042-5:2010 for Low Speed Operation (MALSO) -- Performance
Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne requirements and test procedures
hazardous substances -- Part 5: Test bench method for the
measurement of the separation efficiency by mass of air ISO 22840:2010
cleaning systems with unducted outlet Intelligent transport systems -- Devices to aid reverse
manoeuvres -- Extended-range backing aid systems (ERBA)
ISO 29042-6:2010
Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne ISO/TC 221 GEOSINTETICE
hazardous substances -- Part 6: Test bench method for the
measurement of the separation efficiency by mass of air ISO 11058:2010
cleaning systems with ducted outlet Geotextiles and geotextile-related products -- Determination of
water permeability characteristics normal to the plane, without
load

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE


CEI SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.03.01 – 2010.03.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi
titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la
termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

IEC_TC_3 STRUCTURI DE INFORMARE, IEC_TC_22 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE PENTRU


DOCUMENTAŢIE ŞI SIMBOLURI GRAFICE ELECTRONICA DE PUTERE

Amendment 1 to IEC 80416-3 IEC 61954 Ed.2


Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
Part 3: Guidelines for the application of graphical symbols Data limită de vot: 2010-08-06
Data limită de vot: 2010-09-03
IEC_TC_34 LĂMPI ŞI ECHIPAMENTUL ASOCIAT
IEC_TC_17 APARATAJ ELECTRIC
IEC 62386-210 Ed 1
Amendment 1 to IEC 62271-102 Ed.1 Digital addressable lighting interface - Part 210: Particular
High-voltage switchgear and controlgear - Part 102:Alternating requirements for control gear - Sequencer (device type 9)
current disconnectors and earthing switches Data limită de vot: 2010-09-03
Data limită de vot: 2010-08-06
IEC 62554 Ed 1
IEC 62271-103 Ed 1.0 Sample preparation for measurement of mercury level in
High voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches fluorescent lamps
for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV Data limită de vot: 2010-09-03
Data limită de vot: 2010-09-03
IEC_TC_38 TRANSFORMATOARE DE MĂSURĂ
IEC_TC_20 CABLURI ELECTRICE
IEC 61869-3 Ed.1
IEC 60754-1 Ed.3 Instrument Transformers - Part 3: Specific requirements for
Test on gases evolved during combustion of materials from Inductive Voltage Transformers
cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content Data limită de vot: 2010-08-06
Data limită de vot: 2010-08-06
IEC_TC_45 APARATURĂ NUCLEARĂ
IEC 60754-2 Ed.2
Test on gases evolved during combustion of materials from IEC 61577-3 Ed.2
cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay
and conductivity product measuring instruments - Part 3: Specific requirements
Data limită de vot: 2010-08-06 on radon decay product measuring instruments
Data limită de vot: 2010-08-06

87
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

IEC_TC_46 CABLURI, CONDUCTOARE, GHIDURI DE IEC_TC_79 SISTEME DE ALARMĂ


UNDĂ, CONECTOARE DE
RADIOFRECVENŢĂ, COMPONENTE ŞI IEC 62642-8 Ed.1
ACCESORII PASIVE PENTRU MICROUNDE Alarm systems - Intrusion and hold-up systems –
ŞI RADIOFRECVENŢĂ Part 8: Security fog device/systems
Data limită de vot: 2010-09-03
IEC 61169-40 Ed. 1.0
Radio-frequency connectors - Part 40: Sectional specification IEC_TC_82 SISTEME DE CONVERSIE FOTOVOLTAICĂ
for 2.4 series RF connectors A ENERGIEI SOLARE
Data limită de vot: 2010-09-03
IEC 60904-5 Ed.2
IEC_TC_48 COMPONENTE ELECTROMECANICE ŞI Photovoltaic devices - Part 5: Determination of the equivalent
STRUCTURI MECANICE PENTRU cell temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the
ECHIPAMENTUL ELECTRONIC open-circuit voltage method
Data limită de vot: 2010-08-06
IEC 60603-7-1 Ed 2.0
Connectors for electronic equipment: Part 7-1: Detail IEC_TC_86 FIBRE OPTICE
specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors
Data limită de vot: 2010-08-13 IEC 61290-4-1 Ed. 1.0
Optical amplifiers - test methods - Part 4-1: Gain transient
IEC_TC_57 CONDUCEREA SISTEMELOR ELECTRICE parameters - Two-wavelength method
DE PUTERE ŞI SCHIMBUL DE INFORMAŢII Data limită de vot: 2010-09-03
ASOCIAT
IEC 61290-4-2 Ed. 1.0
IEC 62361 Ed.1 Optical amplifiers - test methods - Part 4-2: Gain transient
Harmonization of Quality Codes across TC 57 - Common list of parameters - Broadband source method
quality codes Data limită de vot: 2010-09-03
Data limită de vot: 2010-08-13
IEC 62496-3 Ed. 1.0
IEC_TC_62 ECHIPAMENTE ELECTROMEDICALE Optical circuit boards - Part 3: Performance standards -
General and guidance
IEC 60601-2-17 Ed.3 Data limită de vot: 2010-04-16
Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular
requirements for basic safety and essential performance of IEC 62496-4 Ed. 1.0
automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment Optical circuit boards - Part 4: Interface standards - General
Data limită de vot: 2010-09-03 and guidance
Data limită de vot: 2010-04-16
IEC 60601-2-31 Amd.1 Ed.2
Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular IEC_TC_100 SISTEME ŞI ECHIPAMENTE AUDIO, VIDEO
requirements for the basic safety and essential performance of ŞI MULTIMEDIA
external cardiac pacemakers with internal power source
Data limită de vot: 2010-09-03 IEC 62087
Methods of measurement for the power consumption of audio,
IEC_TC_64 INSTALAŢII ELECTRICE ŞI PROTECŢIA video and related equipment (TA12)
ÎMPOTRIVA ŞOCULUI Data limită de vot: 2010-09-03

IEC 60364-7-718 Ed.1


Low-voltage electrical installations - Part 7-718: Requirements
for special installations or locations - Communal facilities and
workplaces
Data limită de vot: 2010-08-06

PROIECTE DE STANDARDE INTERNAŢIONALE


ISO SUPUSE ANCHETEI PUBLICE

În perioada 2010.03.01 – 2010.03.31

Proiectele de standarde de mai jos sunt supuse anchetei publice. Asupra acestor proiecte poate face
observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO precizând indicativul şi
titlul standardului. Observaţiile trebuie transmise pe adresa Asociaţiei de Standardizare din România până la
termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

ISO/IULTCS UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ A ISO/DIS 5403-2


SOCIETĂŢILOR TEHNICIENILOR ŞI Leather -- Determination of water resistance of flexible leather
CHIMIŞTILOR PIELARI Part 2: Repeated angular compression (Maeser)
Data limită de vot: 2010-08-12
ISO/DIS 5403-1
Leather -- Determination of water resistance of flexible leather ISO/IEC/JTC 1 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Part 1: Repeated linear compression (penetrometer)
Data limită de vot: 2010-08-12 ISO/IEC FCD 11179-3
Information technology -- Metadata registries (MDR) –
Part 3: Registry metamodel and basic attributes
Data limită de vot: 2010-07-30

88
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

ISO/IEC FCD 13066-1 ISO/DIS 11093-7


Information Technology - Interoperability with Assistive Paper and board -- Testing of cores -- Part 7: Determination of
Technology (AT) -- Part 1: Requirements and flexural modulus by the three-point method
recommendations for interoperability Data limită de vot: 2010-08-20
Data limită de vot: 2010-07-23
ISO/DIS 12192
ISO/IEC 14492:2001/PDAM 3 Paper and board -- Determination of compressive strength --
Extension to color coding Ring crush method
Data limită de vot: 2010-07-23 Data limită de vot: 2010-08-23

ISO/IEC FCD 14882 ISO/TC 8 NAVE ŞI TEHNOLOGIE MARITIMĂ


Programming languages -- C++
Data limită de vot: 2010-07-26 ISO/DIS 13122
Ships and marine technology -- Launching appliance for davit-
ISO/IEC FCD 15415 launched life raft
Information technology -- Automatic identification and data Data limită de vot: 2010-08-25
capture techniques -- Bar code print quality test specification --
Two-dimensional symbols ISO/DIS 30006
Data limită de vot: 2010-07-12 Ship recycling management systems -- Diagrams to show the
location of hazardous materials onboard ships
ISO/IEC 15444-1:2004/PDAM 3 Data limită de vot: 2010-08-24
Guidelines for digital cinema applications
Data limită de vot: 2010-07-23 ISO/DIS 30007
Ships and marine technology -- Measures to prevent asbestos
ISO/IEC 15444-1:2004/PDAM 5 emission and exposure during ship recycling
Enhancements for digital cinema and archive profiles Data limită de vot: 2010-08-24
(additional frame rates)
Data limită de vot: 2010-07-23 ISO/TC 10 DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE PRODUS

ISO/IEC 15444-11:2007/PDAM 1 ISO/DIS 129-1


IP based wireless networks Technical drawings -- Indication of dimensions and tolerances
Data limită de vot: 2010-07-23 Part 1: General principles
Data limită de vot: 2010-08-18
ISO/IEC DIS 16262
Information technology -- ECMAScript language specification ISO/TC 17 OŢEL
Data limită de vot: 2010-08-06
ISO/DIS 630-1
ISO/IEC FCD 24753 Structural steels -- Part 1: General technical delivery conditions
Automatic identification and data capture techniques -- Radio for hot rolled products
frequency identification (RFID) for item management -- Data limită de vot: 2010-08-04
Application protocol: encoding and processing rules for
sensors and batteries ISO/DIS 630-2
Data limită de vot: 2010-07-12 Structural steels -- Part 2: Technical delivery conditions for
structural steels for general purposes
ISO/IEC DIS TR 29125 Data limită de vot: 2010-08-04
IT-Telecommunicationscabling guidelines for remote powering
of data terminal equipment. ISO/DIS 20805
Data limită de vot: 2010-06-23 Hot-rolled steel sheet in coils of higher yield strength with
improved formability and heavy thickness for cold forming
ISO/IEC FCD 29168 Data limită de vot: 2010-08-17
Information Technology - Object Identifier Resolution System
Data limită de vot: 2010-07-10 ISO/TC 22 VEHICULE RUTIERE

ISO/TC 2 ELEMENTE DE ASAMBLARE ISO/DIS 4138


Passenger cars -- Steady-state circular driving behaviour --
ISO 898-1:2009/DA1 Open-loop test methods
Data limită de vot: 2010-08-26 Data limită de vot: 2010-08-04

ISO/TC 4 RULMENŢI ISO/DIS 20176


Road vehicles -- H-point machine (HPM II) -- Specifications
ISO/DIS 12090-1.2 and procedure for H-point determination
Rolling bearings -- Linear motion rolling bearings, profiled rail Data limită de vot: 2010-08-24
guides -- Part 1: Boundary dimensions and tolerances for
series 1, 2 and 3 ISO/TC 23 TRACTOARE ŞI MATERIALE AGRICOLE ŞI
Data limită de vot: 2010-05-06 FORESTIERE

ISO/DIS 12090-2.2 ISO/DIS 10988


Rolling bearings -- Linear motion rolling bearings, profiled rail Equipment for crop protection -- Knapsack motorized sprayers
guides -- Part 2: Boundary dimensions and tolerances for Test methods and performance limits
series 4 and 5 Data limită de vot: 2010-08-04
Data limită de vot: 2010-05-06
ISO/DIS 11356
ISO/TC 6 HÂRTIE, CARTON ŞI CELULOZĂ Crop protection equipment -- Traceability -- Spray parameter
recording
ISO/DIS 776 Data limită de vot: 2010-08-04
Pulps -- Determination of acid-insoluble ash
Data limită de vot: 2010-08-20 ISO/DIS 12933
Agricultural tractors -- Requirements for braking
Data limită de vot: 2010-08-25

89
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

ISO/TC 34 PRODUSE ALIMENTARE ISO/DIS 6224.2


Thermoplastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose
ISO/DIS 14470 water applications -- Specification
Food irradiation -- Requirements for the development, Data limită de vot: 2010-05-12
validation and routine control of the ionizing radiation process
used for the treatment of food ISO/DIS 7270-2
Data limită de vot: 2010-08-06 Rubber -- Analysis by pyrolytic gas-chromatographic methods -
Part 2: Determination of styrene/butadiene/isoprene ratio
ISO/TC 35 VOPSELE ŞI LACURI Data limită de vot: 2010-08-10

ISO/DIS 4628-6 ISO/DIS 14309


Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Electrical resistivity --
Designation of quantity and size of defects, and of intensity of Determination of volume and/or surface resistivity
uniform changes in appearance -- Part 6: Assessment of Data limită de vot: 2010-08-09
degree of chalking by tape method
Data limită de vot: 2010-08-26 ISO/TC 67 MATERIALE, ECHIPAMENT ŞI STRUCTURI
MARINE PENTRU INDUSTRIILE
ISO/DIS 15181-6 PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE
Paints and varnishes -- Determination of release rate of
biocides from antifouling paints -- Part 6: Determination of ISO/DIS 10426-2
tralopyril release rate by quantification of its degradation Petroleum and natural gas industries -- Cements and materials
product in the extract for well cementing -- Part 2: Testing of well cements
Data limită de vot: 2010-08-30 Data limită de vot: 2010-08-19

ISO/TC 38 TEXTILE ISO/DIS 21809-1.3


Petroleum and natural gas industries -- External coatings for
ISO/DIS 9092 buried or submerged pipelines used in pipeline transportation
Textiles -- Nonwoven -- Definition systems -- Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer
Data limită de vot: 2010-08-12 PP)
Data limită de vot: 2010-05-26
ISO/TC 42 FOTOGRAFIE
ISO/TC 69 APLICAŢII ALE METODELOR STATISTICE
ISO/DIS 3665
Photography -- Intra-oral dental radiographic film and film ISO/DIS 3534-3
packets -- Manufacturer specifications Statistics -- Vocabulary and symbols -- Part 3: Design of
Data limită de vot: 2010-08-30 experiments
Data limită de vot: 2010-08-13
ISO/DIS 12231
Photography -- Electronic still picture imaging -- Vocabulary ISO/DIS 7870-4
Data limită de vot: 2010-08-30 Control charts -- Part 4: Cumulative sum charts
Data limită de vot: 2010-08-09
ISO/DIS 18941
Imaging materials -- Colour reflection prints -- Test method for ISO/TC 72 MAŞINI TEXTILE ŞI MAŞINI PENTRU
ozone gas fading stability CURĂŢAT DINAMIC ŞI SPĂLAT
Data limită de vot: 2010-08-20 INDUSTRIAL

ISO/TC 43 ACUSTICĂ ISO/DIS 13435


Textile machinery and accessories -- Bars for drop wires for
ISO/DIS 3095 electrical warp stop motions
Railway applications -- Acoustics -- Measurement of noise Data limită de vot: 2010-08-24
emitted by railbound vehicles
Data limită de vot: 2010-08-05 ISO/TC 86 TEHNICA FRIGULUI ŞI CLIMATIZARE

ISO/TC 44 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE ISO/DIS 817


Refrigerants -- Designation and safety classification
ISO/DIS 22825 Data limită de vot: 2010-08-25
Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Testing
of welds in austenitic steels and nickel-based alloys ISO/TC 92 SECURITATE LA INCENDIU
Data limită de vot: 2010-08-19
ISO/DIS 12828-1
ISO/TC 45 ELASTOMERI ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE Validation method for fire gas analysis -- Part 1: Limits of
ELASTOMERI detection and quantification
Data limită de vot: 2010-08-23
ISO 1652:2004/DA1
Data limită de vot: 2010-08-11 ISO/TC 106 STOMATOLOGIE

ISO/DIS 2921 ISO/DIS 3630-5


Rubber, vulcanized -- Determination of low-temperature Dentistry -- Root-canal instruments -- Part 5: Shaping and
characteristics -- Temperature-retraction procedure (TR test) cleaning instruments
Data limită de vot: 2010-09-01 Data limită de vot: 2010-08-26

ISO/DIS 4650 ISO/DIS 20126


Rubber -- Identification -- Infrared spectrometric method Dentistry -- Manual toothbrushes -- General requirements and
Data limită de vot: 2010-08-25 test methods
Data limită de vot: 2010-08-19
ISO/DIS 4664-1
Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of
dynamic properties -- Part 1: General guidance
Data limită de vot: 2010-08-23

90
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

ISO/TC 108 VIBRAŢII ŞI ŞOCURI MECANICE ISO/TC 156 COROZIUNEA METALELOR ŞI ALIAJELOR

ISO/DIS 2954 ISO/DIS 17474


Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery -- Corrosion of metals and alloys -- Conventions applicable to
Requirements for instruments for measuring vibration severity electrochemical measurements in corrosion testing
Data limită de vot: 2010-08-06 Data limită de vot: 2010-08-26

ISO/DIS 17359 ISO/TC 160 STICLĂ PENTRU CONSTRUCŢII


Condition monitoring and diagnostics of machines -- General
guidelines ISO/DIS 11485-1
Data limită de vot: 2010-08-23 Glass in building -- Curved glass -- Part 1: Terminology and
definitions
ISO/TC 115 POMPE Data limită de vot: 2010-08-16

ISO/DIS 17769-1 ISO/DIS 11485-2


Liquid pumps and installation -- General terms -- Definitions, Glass in building -- Curved glass -- Part 2: Quality
quantities, letter symbols and units -- Part 1: Liquid pumps requirements
Data limită de vot: 2010-08-05 Data limită de vot: 2010-08-16

ISO/DIS 17769-2 ISO/TC 172 OPTICĂ ŞI FOTONICĂ


Liquid pumps and installation -- General terms -- Definitions,
quantities, letter symbols and units -- Part 2: Pumping system ISO/DIS 10685-1
Data limită de vot: 2010-08-05 Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses
electronic catalogue and identification -- Part 1: Product
ISO/DIS 21049 identification and electronic catalogue product hierarchy
Pumps -- Shaft-sealing systems for centrifugal and rotary Data limită de vot: 2010-08-05
pumps
Data limită de vot: 2010-08-26 ISO/TC 190 CALITATEA SOLULUI

ISO/TC 119 METALURGIA PULBERILOR ISO/DIS 11262


Soil quality -- Determination of total cyanide
ISO/DIS 28080 Data limită de vot: 2010-08-26
Hardmetals -- Abrasion tests for hardmetals
Data limită de vot: 2010-08-03 ISO/TC 193 GAZE NATURALE

ISO/TC 138 ŢEVI, FITINGURI ŞI ROBINETE DE ISO/DIS 6974-1


MATERIALE PLASTICE PENTRU Natural gas -- Determination of composition and associated
TRANSPORTUL FLUIDELOR uncertainty by gas chromatography -- Part 1: General
guidelines and calculation of composition
ISO/DIS 13056 Data limită de vot: 2010-08-26
Plastics piping systems -- Pressure systems for hot and cold
water -- Test method for leaktightness under vacuum ISO/DIS 6974-2
Data limită de vot: 2010-08-03 Natural gas -- Determination of composition and associated
uncertainty by gas chromatography -- Part 2: Uncertainty
ISO 21003-2:2008/DA1 calculations
Data limită de vot: 2010-08-26 Data limită de vot: 2010-08-26

ISO/TC 145 SIMBOLURI GRAFICE ISO/TC 201 ANALIZE CHIMICE DE SUPRAFAŢĂ

IEC 80416-3:2002/DA1 ISO/DIS 12406


Data limită de vot: 2010-09-04 Surface chemical analysis -- Secondary ion mass spectrometry
Method for depth profiling of arsenic in silicon
ISO/TC 146 CALITATEA AERULUI Data limită de vot: 2010-08-05

ISO/DIS 16000-6 ISO/DIS 28600


Indoor air -- Part 6: Determination of volatile organic Surface chemical analysis -- Data transfer format for scanning-
compounds in indoor and test chamber air by active sampling probe microscopy
on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas Data limită de vot: 2010-08-05
chromatography using MS/FID
Data limită de vot: 2010-08-30 ISO/TC 211 INFORMAŢII GEOGRAFICE

ISO/TC 147 CALITATEA APEI ISO 19131:2007/DA1


Data limită de vot: 2010-08-12
ISO/DIS 11206
Water quality -- Determination of dissolved bromate -- Method ISO/TC 213 SPECIFICAŢII ŞI VERIFICĂRI
using ion chromatography (IC) and post column reaction DIMENSIONALE ŞI GEOMETRICE ALE
(PCR) PRODUSELOR
Data limită de vot: 2010-08-19
ISO/DIS 25178-3.2
ISO/DIS 11352 Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture:
Water quality -- Determination of measurement uncertainty Areal -- Part 3: Specification operators
based on validation data Data limită de vot: 2010-05-26
Data limită de vot: 2010-08-25

91
Buletinul Standardizării – Aprilie 2010

ISO/TC 218 LEMN ISO/TC 234 PESCĂRII ŞI ACVACULTURĂ

ISO/DIS 24294 ISO/DIS 12877


Round and sawn timber -- Vocabulary Traceability of finfish products -- Specification on the
Data limită de vot: 2010-08-05 information to be recorded in farmed finfish distribution chains
Data limită de vot: 2010-08-25
ISO/TC 227 ARCURI
ISO/TC 242 COMITET PROIECT: MANAGEMENTUL
ISO/DIS 11891 ENERGIEI
Hot formed helical compression springs -- Technical
specifications ISO/DIS 50001
Data limită de vot: 2010-08-12 Energy management systems -- Requirements with guidance
for use
Data limită de vot: 2010-08-27

92
Centrul pentru Schimb de Informaţii pentru Standarde

În prezenta rubrică sunt publicate notificările referitoare la standarde, adresate


Secretariatului OMC sub incidenţa Acordului referitor la Barierele Tehnice în Calea
Comerţului (TBT). Totodată, rubrica răspunde şi obligaţiilor referitoare la transparenţă
menţionate în art. 2 al Acordului TBT.

Notificări referitoare la proiecte de standarde primite de la


secretariatul OMC până la data de 09.04.2010

CHINA

CHN/695 - National standard of the P.R.C., Metal oxide surge arresters without gaps for A.C.
Systems
CHN/696 - National standard of the P.R.C., Seed of food crop Part 2: Legume
CHN/697 - National standard of the P.R.C., Seed of food crop Part 3: Buckwheat
CHN/698 - National standard of the P.R.C., Seed of food crop Part 4: Oats
CHN/699 - National standard of the P.R.C., Seed of gourd and vegetable crops Part 1: Gourd
CHN/700 - National standard of the P.R.C., Seed of gourd and vegetable crops Part 2:
Chinese cabbage
CHN/701 - National standard of the P.R.C., Seed of gourd and vegetable crops Part 3:
Solanaceous fruits
CHN/702 - National standard of the P.R.C., Seed of gourd and vegetable crops Part 4: Cole
CHN/703 - National standard of the P.R.C., Seed of gourd and vegetable crops Part 5: Leaf
vegetables
CHN/704 - National standard of the P.R.C., Seed of green manure crops
CHN/705 - National standard of the P.R.C., Peach Nursery plants

KENYA

KEN/186 – DKS 2202-1:2009 Breathing gases for diving and hyperbaric applications –
Specification. Part 1: Breathing oxygen
KEN/187 – DKS 2203:2009 Compressed air for breathing apparatus – Specification
KEN/188 – DKS 448:2009 Wood mosaic parquet – Specification
KEN/189 – DKS 1265: 2009 Paraffin wax based candles – Specification
KEN/190 – DKS 2209:2009 Code of practice for operation of agricultural tractors and trailers
on public roads

ISRAEL

ISR/356 – Baths for domestic purposes


ISR/357 – Air ventilation and filtration systems for air-raid shelters: Centrifugal fans
ISR/358 - Air ventilation and filtration systems for air-raid shelters: Safety valves
ISR/359 - Air ventilation and filtration systems for air-raid shelters: Filters
ISR/360 – Residual current operated circuit—breakers with integral overcurrent protection
for household and similar uses (RCBOs): General rules
TAILANDA

THA/329 – NTC TS 1022-2552: Technical standards for radiocommunication equipment


operating in the maritime-mobile service in the MF/HF frequency bands
THA/330 – NTC TS 1023-2552: Technical standard for VHF Air-ground digital link (VDL)
Radiocommunication equipment operating in the aeronautical mobile service
THA/331 – NTC TS 1024-2552: Technical standards for radiocommunication equipment
operating in the land-mobile service in the VHF/UHF frequency bands, intended
for the transmission of data and/or speech

MEXIC

MEX/186 – PROY-NOM-008-SESH/SCFI-2009, Transportable liquefied petroleum gas


(LPG) containers. Manufacturing and materials specifications and test methods
MEX/187 - PROY-NOM-012-SESH-2009, LPG-fired or natural gas-fired domestic room
heaters. Safety requirements and test methods

REPUBLICA DOMINICANĂ

DOM/70 – NORDOM 67:29-006, Quick frozen strawberries. Requirements and


specifications
DOM/71 - NORDOM 431, First revision: Milk and milk products, Fynbo cheese. Definitions
and specifications
DOM/72 – NORDOM 408 (Revision): Medicines. Water for pharmaceutical use. General
standard
DOM/73 – NORDOM 67:1-074, Milk and milk products. Blends of skimmed milk and
vegetable fat in powdered form
DOM/74 – NORDOM 334 (Revision): Plant flours and meals. Enriched degermed maize
(corn) meal. Requirements

ARABIA SAUDITA

SAU/131 - Motor vehicles: Methods of test for braking system – Part 2: Determination of
capacity of energy storage devices
SAU/132 – Motor vehicles: Braking system of passenger cars and multi purpose vehicles

QATAR

QAT/168 - Motor vehicles: Methods of test for braking system – Part 1: Braking performance
QAT/169 - Motor vehicles: Methods of test for braking system – Part 2: Determination of
capacity of energy storage devices
QAT/170 - Motor vehicles: Methods of test for braking system – Part 3: Determination of
distribution of braking among the axles of vehicles
QAT/171 - Motor vehicles: Methods of test for braking system – Part 4: Determination of
function of anti-lock systems

Responsabil Punct de Informare OMC / ASRO – Diana Dorobanţu


e-mail: diana.dorobantu@asro.ro; Tel/Fax: 021 316.99.74

S-ar putea să vă placă și