Sunteți pe pagina 1din 3

d e î n ă l ţ i m e a m e n t o n u l u i a n t r e n e a z ă m o d i f i c ă r i a l e p o z i ţie i la b ia le

in f e r io a r e şi a l e o c l u z i e i la b ia le .
P r o f i l u l f e ţ e i s e a p r e c i a z ă î n f u n c ţ i e d e l i n i a d e p r o f i l c e tr e c e
p r in n a s io n ( N ) , n a s o - s p i n a l i s a n t e r i o r ( N s a ) şi p o g o n i o n ( P g ) . în
m o d n o r m a l a c e a s t ă lin ie e s t e d r e a p t ă - p r o f il d r e p t . C â n d lin ia
e s te c o n v e x ă ( g n a t i o n u l e s t e r e t r o p u l s a t ) , p r o f i l u l e s t e c o n v e x , ia r
c â n d g n a t i o n u l a r e p o z i ţ i e a n t e r i o a r ă , p r o f il u l e s t e c o n c a v .
E x a m e n u l a r ti c u l a ţ i e i t e m p o r o - m a n d i b u l a r e a r e d r e p t s c o p p u ­
n e r e a î n e v i d e n ţ ă a tr i a d e i s i m p t o m a t i c e ( R a k o s i ) : c r a c m c n t e sa u
c r e p i ta ţi i, d u r e r e , t u l b u r ă r i f u n c ţio n a le . î n c a z u l m o d i f i c ă r i l o r a r t i ­
c u l a r e , p r in p a l p a r c a a r t i c u l a ţ i i l o r t e m p o r o - m a n d i b u l a r e î n tim p u l
m i ş c ă r i l o r d e d e s c h i d e r e a c a v ită ţii o r a l e s e e v i d e n ţ i a z ă : d u r e r e la
p r e s iu n e , m o b i l i t a t e a c o n d i l i l o r ( s i m e t r i c ă , a s i m e t r i c ă ) , d u r e r e la
p a l p a r e a m u ş c h i u l u i p t e r i g o i d i a n e x t e r n . O d u r e r e b i l a t e r a l ă la p r e ­
s iu n e e s t e s e m n u l u n e i tu lb u r ă r i a r t i c u l a r e in iţia le .
S e a n a liz e a z ă :
- d e s c h i d e r e a c a v i t ă ţ i i o r a le : n o r m a l ă ( 3 —5 c m ) , lim i t a t ă ( s u b
3 c m ; d e t e r m i n a t ă d e tr i s m u s , c o n s t r i c ţ i e , a n c h i l o z ă ) şi e x a g e r a t ă ,
a d ic ă m a i m a re d e 5 c m (în la x ita te a c a p su la ră );
- e x c u r s i a m e n t o n u l u i la d e s c h i d e r e a şi î n c h i d e r e a c a v ită ţii
o r a le , c a r e î n m o d n o r m a l s e r e a l i z e a z ă î n f o r m ă d e a r c d e c e r c î n
p la n m e d io s a g i ta l . L a s u b ie c ţi i c u t u l b u r ă r i d e a r t i c u l a ţ i e d e n t a r ă ,
m iş c ă r il e a n o r m a l e s u n t e x p r e s i a a s i n c r o n i s m u l u i c o n t r a c ţ i e i m u s ­
c u l a r e c u c o i n c i d e n ţ a c u r b e l o r d e d e s c h i d e r e şi î n c h i d e r e şi a p a r i ­
ţia m i ş c ă r i l o r î n z i g z a g a l e m a n d i b u l e i , c u d e v i a ţ i i t i p i c c î n f o n n ă
de „C ” sau „S ” .
E x a m e n u l r a d i o l o g i e a l a r ti c u l a ţ i e i t e m p o r o - m a n d i b u l a r e p r e ­
c iz e a z ă :
- p o z i ţia c o n d i l i l o r î n r a p o r t c u c a v i t a t e a g l e n o i d ă ;
- l ă r g i m e a lin i e i a r tic u la r e ;
- m o d i f i c ă r i l e d c f o r m ă şi s t r u c t u r ă a l e c o n d i l u l u i şi c a v ită ţii
g le n o id e .
E x a m e n u l g a n g lio n ilo r c e rv ic o -fa c ia li: p rin m e to d a p a lp a to rie
se e v i d e n ţ i a z ă g a n g l i o n i i m e n t o n i e r i , s u b m a x i l a r i , l a l c r o - c c r v ic a li.

99
a n a l i z â n d u - s e n u m ă r u l , d i m e n s i u n e a ( m a r i , m e d ii, m ic i, nepalpa­
b ili ) , c o n s i s t e n ţ a ( m o a l e , d u r ă s a u r e n i t e n t ă ) , s e n s i b i l i t a t e a la pre­
s i u n e , m o b i l i t a t e a s a u a d e r e n ţ a l a s t r u c t u r i l e v e c in e .

3 .2 . E x a m e n u l e n d o -o r a l
E x a m e n u l u i c l i n i c s u n t s u p u s e : a r c a d e l e d e n t a r e , arcadele
alv e o la re , p aro d o n ţiu l, p ă r ţile m o i (lim b a ), o c lu z ia . ^
A n a liz a d in ţilo r în c a d ru l a rc a d e lo r d e n ta re : |
- p r e z e n ţ a s a u a b s e n ţ a a n o r m a l ă a d in ţ i l o r ; I
- m ă r i m e a , f o r m a , c u l o a r e a şi c a l i t a t e a d in ţ i l o r ; Я
- c a r i i l e d e n t a r e , d i s t r o f i i l e şi d i s p l a z i i l e p r e z e n t e , c u preci­
z a r e a lo c a li z ă r ii l o r t o p o g r a f i c e ;
- s e c v e n ţ e l e şi d i r e c ţ i a d e e r u p ţ i e , v â r s t a d e n ta r ă ;
- a n o m a l i i l e d e n t a r e i z o l a t e s a u d e g r u p î n c e l e 3 p la n u r i ale
s p a ţiu lu i :
a) s a g i t a l : m e z i o - s a u d is to p o z iţ ii;
b ) t r a n s v e r s a l : v e s t i b u l o p o z i ţ i e s a u o r o p o z iţic ;
c ) v e r tic a l: i n f r a - s a u s u p r a p o z i ţ i e , r o ta ţii d e n ta r e ;
- u z u r a d e n t a r ă s u b d o u ă f o r m e c l in ic e :
a ) a b r a z i u n e a d in ţ i l o r ;
b ) a t r i ţ i a d in ţilo r ;
- a n o m a l i i l e d e s e d iu : e c t o p i a d e n ta r ă , in c lu z ia d e n t a r ă , tran s­
p o z iţia d en tară, h e te ro to p ia .
A rc a d e le a lv e o la r e s e d e o s e b e s c p rin f o rm ă , sim e trie şi ad ân cim e.
• F o rm a a rc a d e lo r alv eo la re :
- î n d e n t i ţ i a t e m p o r a r ă - f o r m ă d e s e m ic e r c ;
- în d e n tiţia m i x t ă şi î n c e a d e f in itiv ă p r e d o m in ă fo rm a
d e p a r a b o l ă la a r c a d a s u p e r i o a r ă şi d e s e m ie lip s ă la a r c a d a in ferio ară.
• S i m e t r i a a r c a d c l o r î n r a p o r t c u p la n u l m c d io s a g i ta l . A r c a ­
d e l e p o t fi s i m e t r i c e s a u a s i m e t r i c e .
• A d â n c i m e a ş i f o r m a b o lţi i p a la tin e : f o r m a b o lţii p o a t e fi a r ­
c u i t ă , c u a d â n c i m e m e d i e s a u m a r e ( o g i v a l ă , g o tic ă ) . P r e z e n ţ a to-
r u s u l u i p a l a t i n p e l i n i a m e d i a n ă c u d o u ă f i r i d e p a r a m e d i a n e în
c o m p re s iu n ile d e m a x ila r.

100
L a s u b ie c ţi i c u a n o m a l i i d c n t o - m a x i l a r e , fo rm a a rc a d e lo r
a l v c o l o - d e n t a r e s e p o a t e m o d if ic a :
- a r c a d a î n „ V ” - c o m p r e s i u n e l o c a l i z a t ă la n i v e l u l c a n in il o r ;
- a rc a d a în o m e g a - c o m p re s iu n e la n iv e lu l p re m o la rilo r;
- a r c a d a î n „ U ” - c o m p r e s i u n e l a n iv e lu l m o l a r i l o r ;
- a r c a d a î n t r a p e z - t u r t i r c a a r c u l u i f ro n ta l;
a r c a d ă î n „ M ” - e c t o p i c b i l a t e r a l ă d e c a n i n i şi î n g h e s u i r e
d e n t a r ă f r o n ta lă (/ig. 1).

A ic a d t № wiMtB*
Amdftfe) У
Fig. I. F o r m e a n o r m a le d e a r c a d ă a lv eo la ră .

I N T E R P R E T A R E A F O T O G R A F IE I
I n t e r p r e t a r e a f o t o g r a f i e i î n n o r m ă f r o n t a lă .
P c f o to g r a f ic s c t r a s e a z ă l i n i a m e d i a n ă , u n i n d p u n c t e l c n a s io n
( N ) , n a s o - s p i n a lis a n t e r i o r ( N s a ) ş i p o g o n i o n ( P g ) , ş i s e p re lu n ­
g e ş te p â n ă la t r i c h i o n ( T r ) ş i g n a t i o n ( G n ) . L i n i a m e d i a n ă t r e b u ie
s ă fie v e r tic a lă .

Fig. 2. E x a m en fotostatie: n o r m ă fron tală.


101

S-ar putea să vă placă și