Sunteți pe pagina 1din 3

4 1 . C . M .

S e m n e l e p s e u d o p r o g n a ţ i e i m a n d i b u l a r e (re tro g n a ţia


superioară):
A . profil co n cav
B. s u b n a z a le p o ste rio r p la n u lu i n a z o frontal
C . g n a t io n a n te rio r planului orbito-frontal
D. t r e a p t ă la b ia lă in v e rsa tă p rin re tro c h e ilie superioară
E. etaj in fe rio r m ărit

4 2 . C . M . î n p l a n v e r t i c a l , î n r e g i u n e a f r o n t a l ă p u t e m întâlni:
A . in o c lu zie sagitală
B. s u p r a a c o p c r i r c 1/3
C . d e v i e r e a c e n t r u l u i e s t e ti c
D . r e la ţii i n v e r s e
E. in o clu zie verticală

4 3 . C . M . A n o d o n ţ i a d e in c isiv :
A . d e c e le m ai m u lte ori, este sim etrică
B . este în so ţită d e nanism ul d in telu i o m o lo g
C . se tra n sm ite în to td e a u n a ereditar
D ' eSl? ' " s o *i l ă d c m o d i f i c ă r i d e v o l u m a l e c c lo r l a l ţ i d in ţi
E. s e în tâ ln e ş te d o a r la dinţii perm anenţi

4 4 . C . S . î n a n o d o n ţ i a u n i l a t e r a l ă d e i n c i s i v la te ra l:
A . d in ţii te m p o ra ri p e rsistă tim p în d e lu n g at pe arcadă
B. este in d ic a tă e x tra c ţia c â t mai d e v re m e a dinţilor tem ­
po rari
C . m i g r a r e a m e z i a l ă s e r e a l i z e a z ă la o r i c e v â r s t ă , c u m a x i ­
m ă u şurinţă
D . n u e s t e o b l i g a t o r i e e x t r a c ţ i a i n c i s i v u l u i la te r a l d c p a r t e a
opusă
E. s e r e c o m a n d ă extracţii dirijate în s c o p o rto d o n tic

4 5 . C . S . î n p l a n t r a n s v e r s a l , o c l u z i a s e a n a l i z e a z ă la n iv e lu l:
A. m o l a r u l u i d e 6 a n i
B. prcm olarilor
C. incisivului

90
D. g r u p u l u i la te r a l
E. m olarilor d e m in te

4 6 . C .M . în p la n sa g ita l, în z o n a fro n ta lă p u te m întâlni:


Л. inocluzie sag itală
B. i n o c l u z i e v e r t i c a l ă
C. d e v i e r e a c e n t r u l u i e s t e t i c
D. ocluzie inversă
E. su p raaco p crire frontală

4 7 . C . M . O c l u z i a d i s t a l i z a t ă s e î n t â l n e ş t e în:
A. c o m p re s iu n e a d e m a x ila r
B. p s e u d o p r o g n a ţ i a m a n d i b u l a r ă
C . r e t r o g n a t i a m a x i Iară
D. o clu zia a d â n c ă a c o p c rită
E. r e t r o g n a ţ i a m a n d i b u l a r ă

4 8 . C . M . T r a t a m e n t u l c u r a t i v în p r o g n a ţ i a m a n d i b u l a r ă a r e
d rep t scop:
A. frânarea creşterii m andibulei
B. stim ularea d ezv o ltării a m b e lo r m axilare
C. d e p la s a re a m a n d ib u le i distal
l). cfectuarca saltului articular
E. a s i g u r a r e a u n e i s u p r a o c l u z i i i n c i s i v e 1/3

49. C .M . Factorii e tio p a to g e n ic i în o c lu z ia a d â n c ă a c o p e r ită


sunt:
A . f a c t o r ii e r e d i t a r i
B . b r e ş e l e d e n t a r e î n r e g i u n i l e l a te r a le a l e a r c a d e l o r
C . i n t e r p u n e r e a î n t r e a r c a d e î n z o n e l e l a t e r a l e a lim b ii,
degetului, o brazului
D. o a n u m ită c o n f o r m a ţie
E. f a c t o r ii l o c a l i d e m e d i u

50. C . M . U n g h i u l S N A - S N B p o a t e fi m ă r i t în:
A. re tro g n a ţia m a n d ib u la r ă
B. p r o g n a ţ i a m a x i l a r ă
91
C. p ro g n aţia bim axilară
D . r e t r o g n a ţ i a m a x i Iară
E. m ic ro g n a ţia m an d ib u lară

5 1 . C . M . T r a t a m e n t u l p r o f i l a c t i c al o c l u z i e i d e s c h i s e in c lu d e :
A . a lim e n ta ţia ra ţio n a lă (calitativ şi c a n titativ )
B. p ro fila x ia rahitism ului
C. p u r ta r e a p lă cu ţe i vestibuläre
D. în lă tu r a r e a o b ic e iu r ilo r vicioase
E . î n l ă t u r a r e a d e g l u t i ţ i e i i n f a n ti le

5 2 . C .S . în o c lu z ia a d â n c ă a c o p erită , relaţia m o la r ă e ste dista-


l i / a t ă datorită:
A. retro d cn tiţiei incisivilor superiori
B. retro -d e n tiţici b i m a x i l a r e
C. d e p la să rii p o ste rio are a m andibulei
D . m e z ia liz ă r ii d in ţilo r laterali superiori
E . d i s t a l i z ă r i i d i n ţ i l o r l a t e r a l i inferiori

Răspunsuri
1. A , D 15. А , В , С
2. A , C , D 16. В , С
3. A , D 17. Л , С
4. A , C , D 18. A , D , Е
5. A , B , C 19. А , В , Е
6. A , C D 20. С, D, Е
7. A , B , E 21. В
8. А , В 22. С , D
9. А , В , С 23. В, Е
10. А , В 24. Е
11. A , B , C 25. А
12. А , В , С 26. Л , В
13. В , С , D 27. D
14. A , В , С , D 28. С
92

S-ar putea să vă placă și