Sunteți pe pagina 1din 3

- m o d i f i c ă r i l e p r o f i l u l u i î n t i m p u l c r e ş te r ii-

b i î i ll l i f rilC P rafilU lU I d u p ă U n " ^ m e n t ' o r t o d o n t i c ,

« s : 1
т т т й Ш

. « с , « . * s ă z z s r

T e le ra d io g ra fia
g e n e r a l it ă ţ i

In d ia g n o stic u l a n o m a liilo r d e n to -m a x ih n * în
s a u v e rific a re a e v o lu ,ie i tra ta m e n tu lu i S Î T * f o t f Г
Г Е Г l a t e r a l ă ( d e p r o f il ) . E a e v i d e n ţ i a « t u lb u -
r e la f ii lo r H ы , P f a g l l a l ?1 v e r t i c a l » o f « â in f o r m a ţi i a s u p r a

.S S f p z T .
-«ÄKSÄ!Ä.-ÄäÄ= 108
•rafii la te r a le ş i d in f a ţ ă ; t r e b u i e s ă fie s t a b i l ş i s ă p e r m i t ă f ix a r e a
ia p u lu i î n p o z i ţ i e e x a c t ă d c 9 0 ° f a ţ ă d e f a s c ic u lu l d e r a z e . B r a ţ e l e
e r tic a le a l e s t a t i v u l u i şi o l i v e l e , c a r e s u n t f ix a te î n c o n d u c t u l a u -
iitiv e x t e r n , t r e b u ie s ă fie c o n f e c ţ i o n a t e d i n l e m n , p e n t r u c a fa sc i-
:ulul s ă t r e a c ă n e s t i n g h e r i t p r i n e le .
L a a p a r a te l e m o d e r n e , d i s t a n ţ a d i n t r e p a c i e n t ş i t u b u l R o e n t-
•en e s t e d e 1,5 m . L a a p a r a t e l e m a i v e c h i - d e 2 m . C a p u l p a c i e n ­
ţii ui e s t e o r i e n t a t d u p ă p la n u l F r a n k f u r t ( p a r a l e l c u p o d e a u a î n c ă -
>erii). C a b i n e t e l e s p e c i a l i z a t e s u n t d o t a t e c u a p a r a t e c o m b i n a t e
>entru r a d io g r a f ii p a n o r a m i c e şi t e l e r a d i o g r a f i i . A c e s t e a p a r a t e
>erm it, p c l â n g ă e x e c u t a r e a r a d i o g r a f i i l o r p a n o r a m i c e , a t e l e r a d i o -
’r a f iilo r d in fa ţă şi p r o f i l , ş i e x e c u t a r e a r a d i o g r a f i e i m â i n i i , n e c e ­
sară d c m u lte o r i î n s t a b i l i r e a p r o g n o z e i d e c r e ş t e r e a p a c i e n t u l u i .
S e u til iz e a z ă f i l m e l e c u d i m e n s i u n i l e d e 18 x 2 4 s a u 2 4 x 2 3 ,
n f u n c ţie d e c a s e tă . C a s e t a p e n t r u f ilm c o n ţ i n e o f o l i e s p e c i a l ă ,
:a rc r e d u c e i n t e n s i t a t e a r a z e l o r ( f i l t r u p e n t r u ţ e s u tu r i m o i ) î n r e ­
g iu n e a a n t e r i o a r ă , p e n t r u a o b ţ i n e o r e p r o d u c e r e c â t m a i c l a r ă a
;e s u tu r ilo r m o i. a t â t d e n e c e s a r ă p e n t r u a n a l i z a p r o f il u lu i.
C E F A L O M E T R IA Ş I A N A L IZ A T E L E R A D IO G R A F IE I
C e f a l o m e t r i a e s t e u n a d i n t r e p r i m e l e m e t o d e u ti l i z a t e în
o r to d o n ţie şi a r p u t e a fi d e f i n i t ă d r e p t „ e f e c t u a r e a d e m ă s u r ă t o r i
iile e x t r e m i t ă ţ i i c a f a l i c e a p a c i e n t u l u i ” .
P r in a c e a s t ă m e t o d ă a u f o s t e v a l u a t e m o d i f i c ă r i l e î n u r m a
c re ş te rii s a u c o n s e c u t i v u n e i t e r a p ii o r t o d o n t i c c . M a i e x a c t e d e c â t
m ă s u r ă to r ile d ir e c te p e c a r ii a u f o s t m e t o d e l e c a r e s e b a z a u p e
a m p r e n t e a l e f e ţe i şi a le a r c a d e l o r d e n t a r e , c a c e a a lu i v a n L o o n
(cubus craniophorus ) , i n t r o d u s ă î n o r t o d o n ţ i e î n a n u l 1 9 2 2 , fiin d
n u m i t ă g n a t o s t a l i c ă . M e t o d a e r a f o a r t e la b o r i o a s ă , d a r d e m o n ­
s tr a tiv ă .
D in ce fa lo m e tric s-a d e z v o lta t, o d a tă c u p ro g re se le în d o m e ­
n iu l r a d io lo g i e i, o a l t ă m e t o d ă - c e fa lo m e tr ia ra d io lo g ic ă -
p e n t r u a a n a l i z a r e la ţiil e c r a n i o f a c ia le .
A s tf e l, p e te l e r a d i o g r a f i c a u f o s t l o c a l i z a t e a n u m i t e p u n c t e d e
re p e r a n a to m ic e s a u a n tro p o lo g ic e (a n tro p o m e tric e ). A c e s te p u n c ­

109
t e c e f a l o m e t r i c e l o c a l i z a b i l e p e r a d i o g r a f i e r e p r e z i n t ă in te rse c ţii,
lin i i s a u s u p r a p u n e r i a l e s t r u c t u r i l o r a n a t o m i c e , d r e p t r e z u l t a t al
p r o ie c ţie i r a d io lo g i c e .
A n a liz a c c fa lo m e tr ic ă a te le r a d io g r a fie i în s e a m n ă e v a lu a ­
r e a r a p o a r t e l o r d i n t r e a c e s t e p u n c t e ş i r e p e r e l e c e f a lo m e t r ic e ,
lo c a liz a te a n te r io r p e te lc r a d io g r a fie .
C o n d i ţ i a p e n t r u o a n a l i z ă d c s u c c c s a te le r a d io g r a f ie i e s t e o
r a d i o g r a f i e c a l i t a t i v b u n ă ş i l o c a l i z a r e a e x a c t ă a p u n c t e l o r c c fa lo -
m e tric c pe te lc ra d io g ra fie .
E x p e r i e n ţ a ş i a n t r e n a m e n t u l p e r s o a n e i c a r e f a c e lo c a liz a r e a
p u n c t e l o r j o a c ă u n ro l i m e n s . C u n o ş t i n ţ e l e în d o m e n i u l a n a t o m i e i
ş i a n a t o m i e i r a d i o l o g i c e s u n t d e a s e m e n e a d e c i s i v e în in te r p r e t a r e a
r a d io g r a f iilo r .
î n c o n t i n u a r e s u n t d e s c r i s e s u c c i n t p r in c ip a le l e p u n c t e ş i r e p e ­
r e c e f a l o m e t r i c e u t i l i z a t e f r e c v e n t î n t e h n i c i l e p r e z e n t a t e u lte rio r.

P U N C T E Ş I R E P E R E U T I L IZ A T E ÎN A N A L IZ A T E L E R A ­
D I O G R A F IE I
1. N A S I O N (N ): p u n c t u l c e l m a i a n t e r i o r p e s u t u r a n az o -
f r o n t a i ă î n p l a n m e d i o s a g i t a l ; c o r e s p u n d e r ă d ă c in ii n a s u lu i.
2 . S E L L A E ( S ) : c e n t r u l g e o m e t r i c a l c o n t u r u l u i ş e i i tu r c e ş ti
(seHa turcica).
3. B A S I O N ( B a ) : p u n c t u l c e l m a i d c c l i v p e m a r g i n e a a n t e ­
r i o a r ă a f o r a m e n u l u i m a g n u m , s i t u a t la b a z a lu i c/ivus occipitalis.
4 . P O R I O N ( P o r s a u P ): p u n c t u l c e l m a i î n a l t ( e x t e r n ) p e d e ­
l i m i t a r e a o s o a s ă a c o n d u c t u l u i a u d i t i v e x t e r n (m eatus acusticus
externus ); e s t e o r a d i o l u c e n ţ ă d e 3 - 4 m m , s i t u a t ă a p r o x i m a t i v Ia
în ă lţim e a ca p u lu i c o n d ilu lu i.
5. O R B I T A L E ( O ) : p u n c t u l c e l m a i i n f e r io r c a r e c o r e s p u n d e
c u m a r g i n e a i n f e r io a r ă a o r b i t e i o s o a s e ; e s t e s i t u a t p e o v e r t i c a l ă
c c t r e c e p r in p u p i l ă a t u n c i c â n d o c h i u l p r i v e ş t e în a in te .
P u n c te le P şi O s e f o l o s e s c p e n t r u lo c a liz a r e a p la n u lu i F ra n k fu r t
6 . SPIN A N A S A L ® A N T E R I O R (A N S ): p u n ctu l cel m ai
a n t e r i o r a l a c e s te ia .

110

S-ar putea să vă placă și