Sunteți pe pagina 1din 3

7. C .M .

A n o m a l i a d e in s e r ţ ie a t r e n u l u i lin g u a l p o a t e p ro v o c a
Л . î n c l i n a ţ i a o r a l ă a g r u p u l u i i n c i s i v in f e r io r
B . d i a s t e m a i n f e r io a r ă
C . î n c l i n a ţ i a v e s t i b u l a r ă a g r u p u l u i in c is iv in f e r io r
D . r e t r o p o z i ţ i a m a x i l a r u l u i s u p e r io r
E . p r o g n a ţ i a m a x i l a r u l u i in f e r io r

8. C . M . S e le c ta ţi m e t o d e l e d e d i a g n o s t i c a p l i c a t e î n c a z u l sin­
d ro m u lu i d c in o c lu z ie v e rtic a lă :
A . s tu d i u l a n t r o p o m e t r i c
B. s t u d i u l b i o m e t r i c a l m o d e l e l o r d e g h ip s
C. o r to p a n to m o g ia f ia m a x ila re lo r
D. te le ra d io g ra m a d in faţă
E. t e l e r a d i o g r a m a d i n p r o f il

l>. C .S . C a u z a r e c e s i c i g i n g i v a l e p o a t e fi:
A. re sp ira ţia b u c a lă
B. d e g l u t i ţ i a i n f a n t i l ă
C . i n s e r ţ i a î n a l t ă a b u z e i i n f e r io a r e
D . d e p rin d e rile v ic io a se
E . i g i e n a i n c o r e c t ă a c a v i t ă ţ i i b u c a le

10. C .S . P r o f ilu l f a c i a l î n m a l o c l u z i a d c c l a s a II, f o r m a g n a t


că, e s te :
A .c o n v e x
B. concav
C . r e c tilin iu
D. p u ţin co n cav
E. p u ţin convex

Răspunsuri
1. А , В
2. А , В , C , D
3. E
4. A, B .C
5. A , B , C , D . E
120
6. A , E
7. A , В
8. Л , В , C , D
9. С
10. A

B ib lio g ra fie
1. C u r s d c p r e le g e r i.
2. D . S ta n c iu , V . D o r o b ă ţ . O rtodonţie. E d i t u r a M e d i c a l ă , B u ­
c u r e ş ti, 1998.
3. V . M i l i c e s c u . Exam enul clinic în ortodonţie ş i ortopedia
dento-facială. B u c u r e ş t i , 1996.
4 . A . F ratu. D iagnosticul ş i tratam entul în ortodonţie. la şi, 2 0 0 1 .
5. O . G r i v u . O rtodonţie. T i m i ş o a r a , 1 99 8.

121
ELA BO RA RE M ETO D ICA NR. 6
TEM A: A n a l i z a m o d e l u l u i d e s t u d i u î n o r t o d o n ţ i e . A p re ­
c i e r e a d e z v o l t ă r i i a r c a d e l o r d e n t o - a l v e o l a r e . Me­
t o d e d e a p r e c i e r e a d e p l a s ă r i i m e z i a l e a d in ţilo r
S c o p u l:
- s tu d i e r e a e t a p e l o r d e r e a l i z a r e a m o d e l u l u i d e s tu d i u ;
- î n s u ş i r e a m e t o d e l o r b i o m e t r i c e d e s tu d iu ;
- a n a liz a sta tu su lu i d c n to -a lv e o la r.
N u m ă r u l d e o r e şi l o c u l re a liz ă rii le cţiei p ra c tic e : 6 o r e ; c a b in e ­
tu l o r to d o n tic .
A C T U A L IT A T E A T E M E I
D i v e r s i t a t e a a n o m a l i i l o r d e n t o - m a x i l a r e n c c c s i t ă în cadrul
d i a g n o s tic ă r ii, p e lâ n g ă e x a m e n u l c l i n i c şi c e l r a d i o l o g c a l a r c a d e ­
l o r a l v e o l o - d e n t a r e , şi a n a l i z a m o d e l u l u i d e s tu d i u . C o n f e c ţio n a r e a
m o d e l e l o r e s t e o e t a p ă d e o s e b i t d e i m p o r t a n t ă în d i a g n o s t i c u l ano ­
m a l i i l o r d e n t o - m a x i l a r e . C u a j u t o r u l lo r, p o t fi d e t e r m i n a t e c o re c t,
d in p u n c t d e v e d e r e d i m e n s i o n a l , d e z v o l t a r e a a r c a d e l o r a lv e o lo -
d en tare şi o c lu z ia d e n ta ră . Ц
E t a p e l e c o n f e c ţ i o n ă r i i m o d e l u l u i d e s tu d iu :
- s e l e c t a r e a şi p r e g ă t i r e a p o r t a m p r e n t e i ;
- te h n ic a a m p re n tă rii;
- e x a m in a re a a m p re n te i;
- în re g istra re a o c lu z ie i d en tare;
- tu rn a re a a m p re n te i;
- fa s o n a re a so c lu lu i m o d e lu lu i;
- f i n is a r e a m o d e l e l o r ;
- c o n s e rv a re a m o d e le lo r.
E x a m e n u l m o d e l e l o r p e r m i t e a n a liz a , î n c e l e tr e i s e n s u r i ale
s p a ţ i u l u i , a r e l a ţ i i l o r a r c a d e l o r î n i n te r c u s p id a r e m a x i m ă , în a b s e n ­
ţa p a c i e n t u l u i , şi n e a j u t ă s ă e f e c t u ă m m ă s u r ă t o r i p e a r c a d e l e d e n ­
t a r e î n v e d e r e a s t a b i l i r i i u n u i d i a g n o s t i c şi a u n u i p la n d e t r a t a m e n t
o r to d o n tic ,

122

S-ar putea să vă placă și