Sunteți pe pagina 1din 3

/■ii' 3 A p r c c ie r c a sim e tr ie i a r c a d e lo r a lv c o lo -d c n ta r c cu ajutorul

.sim ctroscopului.

A d â n c i m e a b o l ţ i i p a l a t i n e ş i î n ă l ţ i m e a p a la t u lu i
B o l t a p a l a t i n a e s t e o s tr u c t u r ă o s o a s ă „ a rc u ită '* , c a r e u n e ş t
c e le d o u ă a r c a d e a l v e o l o - d e n t a r e . c u ro l i m p o r t a n t î n d e z v o lta r e
s a g i t a l ă şi t r a n s v e r s a l ă a m a x i l a r u l u i , p r in a c t i v i t a t e a s u tu r ilo r .
A d â n c i m e a b o lţi i p a l a t i n e s e m ă s o a r ă c u a j u t o r u l c o m p a s u lu i
K o r k h a u s s a u a l p a l a t o m e t r u l u i M a r tin , d e la n iv e lu l p u n c te lo r
e n d o m o la re situ a te la i n t e r s e c ţ i a c r e s t e i a l v e o l a r e d e p e faţa
p a l a ti n ă c u o d r e a p t ă c e t r e c e d e la b a / a c u s p i d u l u i m e / i o p a l a t i n al
m o l a r u l u i I p e r m a n e n t p â n ă la î n t â l n i r e a tije i v e r t i c a l e c u bolta
p a la tin ă . î n m o d n o r m a l , c a a r e 10 m m (b o ltă m e d ie ). D ac ă
d e p ă ş e ş t e 10 m m . b o l t a e s t e o g i v a l ă s a u f o a r t e a d â n c ă ( b o ltă
g o t i c ă c u s a u t a r ă p r e z e n t a to r u s u lu i p a l a ti n ) ; s u b X m m . b o lta
e s te p la n ă .
In b o l t a a d â n c ă , c o n s e c u t i v ă c n d o a l v e o l o d e n ţ i i l o r s u p e r io a r e ,
p u te m în tâ ln i f i r i d e l a t e r a l e у o c r e a s t ă m e d i o s a g i t a l ă (to ru stil
p ala tin ).
î n ă l ţ i m e a p a l a t u l u i e s t e d e f i n i t ă c a l u n g i m e a p e r p e n d i c u la r e i
pe r a te u l m e d i a n , c e p l e a c ă d e la s u p r a f a ţ a p a l a t i n ă a p la n u lu i
u c lu z a l, d r e a p t a f iin d l ă r g i m e a p o s t e r i o a r ă a a r c a d e i la n i v e l u l M l
perm an en t (K o rk h au s).

in d ic e l e în ă lţim ii p a la tin e în âltiiiK.i p alatin ă x 100 .


lungim ea p o sterio ară a arcadei.
'2
V a lo a r e a m e d i c a a c c s l u i in d i c e e s t e d e 4 2 % . l a c r e ş t e , c â n d
p a la tu l e s t e m a i a d â n c , p r i n n e d e z v o l t a r e a t r a n s v e r s a l ă a m a x i l a ­
rului. ţii s e r e d u c e , c â n d p a l a tu l e s t e m a i plat.
In o rto d o n ţie . p e n tru a p re c ie re a d im e n s iu n ilo r a rc a d e lo r a l ­
v e o la re şi d e n t a r e s e f o l o s e s c 3 c a t e g o r i i d e in d ic i.

\ I n d i c ii (le n to -a lv e o la ri (in d ic ii P o n t)
D i m e n s iu n il e a r c a d e l o r a l v e o l a r e ( l u n g i m e a .şi l ă ţim e a ) se
d e t e r m in ă in f u n c ţ i e d e s u m a d i a m e t r e l o r m e / i o d i s l a l c a l e c e lo r
4 in c is iv i s u p e r io r i. P e n tr u a n a l i / a , a c e a s t a v a l o a r e t r e b u i e s ă lie
c u p r in s ă î n t r e 2 7 şi 3 4 m m .
L ă ţi m e a a r c a d e l o r s e m ă s o a r ă :
• la m a x ila r :
l ă ţim e a la n i v e l u l p r e m o l a r i l o r I d e la m ij l o c u l ş a n ţu lu i
i n te r c u s p id i a n S . I):
l ă ţim e a la n i v e l u l m o la rilo r de la f o s e t a c e n t r a l ă a
m o la r i lo r I p e r m a n e n ţ i S . I);
• la m a n d i b u l ă :
l ă ţ i m e a la n i v e l u l p r e m o l a r i l o r d c la p o r ţ i u n e a v e s tib u la r ă
л p u n c t e l o r d e c o n t a c t i n t e r p r e m o l a r e S . D;
l ă ţ i m e a la n iv e lu l m o l a r i l o r de la vârfu l e u s p id u lu i
in e d io v e s tib u la ra l m o la ru lu i I p e rm a n e n t.
V a lo r ile o b ţ i n u t e s u n t a p r e c i a t e î n f u n c ţie d e v a l o r i l e S i s t e ­
m u lu i I n te r n a ţio n a l şi c o n s i d e r a t e c a v a l o r i n o r m a l e p e n t r u n e ­
c e s a r u l d e s p a ţiu .
ir Mm s u m
SO I 64 4

In d ic e le K o rk tn iu z
L u n g i m e a a r c a d e l o r s e m ă s o a r ă la n iv e lu l p r e m o l a r i l o r şi la
n iv e lu l m o la r i lo r p e lin ia m e d ia n ă .
• L a m a x ila r:
lu n g i m e a p r e m o l a r i l o r s e m ă s o a r ă d e la p r o s t io n ( P r ) p â n ă
la in te rs e c ţia c u u n p la n c e r e p r e / m l â l ă ţ i m e a p r e m o l a r i l o r (la
n iv e lu l p r e m o la r u l tii I):

I П
- lu n g im e a m o la r i lo r ( L M ) s c m ă s o a r ă d e la p ro s lio n ( P r) pan*
la in te rsecţia c u u n p la n c e trec c p rin faţa m e z ia lă a ce lu i m a i d ista
m o la r I p e n n a n e n t (p o z iţie n o r m a lă p c a r c a d a alveolară).
( P r o s tio n - p u n c tu l c e l m a i a n te r io r p e a r c a d a a lv e o la r ă s u p e ­
r io a r ă . d e a s u p r a c o le tu lu i in c isiv ilo r c e n tr a li p e linia m e d ia n ă ).

LPM sup. - ~ ~ ~ L M sup. - S i x 0,83 (constantă)

• L a m a n d ib u lă :
- l u n g i m e a p r c m o l a r i l o r s e m ă s o a r ă d e la i n f r a d e n ta le p â n ă
la u n p l a n c c t r e c e p r i n p u n c t e l e d e c o n t a c t in te r p r e m o la r e
( l ă ţ i m e a p r c m o la r i lo r ) ;
- l u n g i m e a m o l a r i l o r s e m ă s o a r ă d e l a i n f r a d e n ta le p â n ă la
u n p la n c e t r c c e p r i n fa ţa m e z i a l ă a c e l u i m a i d is ta l m o la r
I p e r m a n e n t (Jig. 4).

Fig. 4. P u n c t e le d c r e p e r p e n tr u analiză.
V a lo r ile o b ţ i n u t e s u n t a p r e c i a t e în f u n c ţ i e d c v a l o r i l e c a lc u la te
şi c o n s i d e r a t e c a v a l o r i n o r m a l e .
L p m in f. - L P M s u p . - 2 m m ( p o z i ţ i a p u n c t u l u i in fra d e n ta l
e s t e r e t r a s faţă d e p u n c t u l p r o s tio n , d i n c a u z a r a p o r t u r i l o r d e
o c lu z ie ).
L m in f. = L M s u p . - 4 m m ( d i n c a u z a r a p o r t u r i l o r d e o c lu z ie
n o r m a l ă la n iv e lu l m o l a r i l o r p e r m a n e n ţ i ) .

134

S-ar putea să vă placă și