Sunteți pe pagina 1din 3

lin g u aliza, c u realizarea u n o r rap o arte n o rm a le şi a unei supraaco-

p e r ir i I r o n i a l e a c c e p t a b i l e .

? I .
( î n c l i n a ţ i a i n c i s i v i l o r ) ( în d e
‘•0 m p e n s e 7 e d ° c a . a j u l s c h c l c t a l . î n c l i n a ţ i a f r o n i a l i l o r s u p e r i o r i
v a d e p ă ş i l i m i t e l e a c c e p t a b i l e ( u n g h i u l f a c i a l m a i m a r e d e 130 °)
In c o n d i ţ i a t e r a p e u t i c ă s e r e c o m a n d ă a p l i c a r e a e x t r a c ţ i e i d e n -
tare la a r c a d a in le rio a r ă ş i în c lin a r e a lin g u a lă c o n s e c u tiv a a d in ţi­
lo r frontali in feriori. D a c ă incisiv ii s u n t d e p la sa ţi d e p a rte d e p o z i­
ţia e c h i l i b r ă r i i , e i a u t e n d i n ţ a d e a s e r e î n t o a r c e la a o z i ţ i a i n i ţ i a l ă
M a n d i b u l a c r e ş te re la tiv î n a i n te a m a x ila r u lu i , tiparul sc h ele tal
d e v i n e c a r a c t e r i s t i c p e n t r u c l a s a III.
D i s c r e p a n ţ e l e s c h e l e t a l e s e v e r e c a r a c t e r i z e a z ă t i p a r u l s e v e r al
m alocluziei, a so c ia t cu u n a sp ect facial d e n eaccep tat. A n o m a lia
r e c i d i v e a z ă ş i s i n g u r a p o s i b i l i t a t e d c a o b ţ i n e r e z u l t a t e s t a b i l e e s te
trata m en tu l chirurgical.

A N O M A L I I L E D E O C L U Z I E ÎN S E N S T R A N S V E R S A L
L a te r o d e v ia ţia m a n d ib u la r ă e s te p ro v o c a tă de: dezv o ltarea
n e c o n c o r d a n tă a c e lo r d o u ă m a x ila re ( c o m p r e s iu n e a d e m axilar);
m e z io p o z iţii a le a r c a d e lo r în z o n e le laterale a s im e tric e ; m alpoziţiî
d en tare izolate; m işcări d e latero p o ziţie p e n tru e v itarea z o n e lo r
a l g i c e : p a n t e d e c o n d u c ţ i e ; tic u ri.
L a t c r n g n a ţ i a p o a t e 11 p r o d u s ă d e c a u z e c e d e t e r m i n ă s u p r a -
d e z v o lta re a s a u su b d e z v o lta re a m andibulei.
S i i p r a d e z v o l t a r e a p o a t e fi c a u z a t ă d e t u m o r i a l e r a m u l u i
uso c n d cn t al m a n d ib u le i (K o le). C h a ie a u c ite a z ă hip ertro fia m o n o -
ep ifiz ară, c a ra cte rizată p rin c re şte re a e x c e siv ă a unei hem iarcade
la m a n d i b u l ă l a u n a d o l e s c e n t , m a i f r e c v e n t î n t â l n i t ă la s e x u l f e m i ­
n in . A s p e c tu l c l i n ic e s .e cel al unei p r o g n a ţii unilaterale.
S u b d e z v o l t a r e a u n e i j u m ă t ă ţ i a m a n d i b u l e i e s t e p r o d u s ă d e fa c ­
to r i c c i n h i b ă c r e ş t e r e a , c u m s u n t : a n c h i l o z e p r o d u s e p r i n t r a u m a ­
t i s m e î n p e r i o a d a c o p i l ă r i e i , i r a d i e r i , o s t e o m i e l i t ă , plăgi c i c a t r i z a t e
vic io s, reze cţii tu m o r a le , fra ctu ri m a n d ib u la r e c o n s o lid a te vicios.

66
D i n c a t c g o r i a s u b d e z v o l t ă r i i m a n d i b u l e i t a c p a r t e şi la te ro -
g n a ţ i i l e d i n c a d r u l u n o r s i n d r o a m e ( b o a l a R o m b e r g ) , şi t u l b u r ă r i l e
in d e z v o l t a r e a p r i m u l u i a r c b r a n h i a l ( b o a l a I r a n c e s c h e t t i ) .
M a n ife s tă r i c lin ic e . E x p lo r ă r i
L aterodcviaţia m a n d ib u la ră sc caracterizează prin asim etrie
f a c ia lă g e n e r a t a d c d e v i a ţ i a m e n t o n u l u i c u m a n d i b u l a a l i a t ă în
o c l u z i e . I n t r a o r a l s c p u n e în e v i d e n ţ ă d e v i a ţ i a lin ie i t r e n u r i l o r şi a
liniei i n t e r i n c i s i v e (ßg. 5 ) .

Fig. У L a terod cviaţie: а - a sp e c t facial; b —a sp c c t in traoral; с - са/.


clinic.
67
% . 6 . L a le r o g n a lic : a - a sp e c t facial; Л c a v ita te o r a lă deschisă
( d u p ă lle c k in a n n ); с - c a z clinic.

I - a t e r o g n a ţ i a s e p a r t i c u l a r i z e a z ă p r i n a s i m e t r i c f a c i a l ă d a t ă do
deplasarea m e n to n u lu i d e partea deficitului d e c reştere, rctru/ia
labm -m en io n iera. as p e c tu l d c căd erc un ilaterală a b u zei superioa­

S-ar putea să vă placă și