Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”

545300 Reghin,
str, Vânătorilor nr.29-31, jud. Mureș
e-mail: liceulblagareghin@yahoo.com
www.lbreghin.ro
Tel/Fax: +40-265-(0)-521116

Nr...................../................... Avizat Diriginte

Numele și prenumele Semnătura

CERERE PENTRU BURSĂ MERIT

Subsemnatul/a____________________________________________, posesor al BI/CI


seria____ nr. ____________, CNP______________________număr de telefon ________________
în calitate de părinte/tutore legal al elevului/ei __________________________________________
din clasa a __________, la Liceul Teoretic Lucian Blaga, Reghin, vă rog să aprobați acordarea
bursei de MERIT pt. fiul/fiica meu/a, în semestrul al II-lea al anului școlar 2021/2022.
Solicit această bursă considerând că mă încadrez în prevederile art. 8 alin. (1), (2), (4), (5) și
art. 9, din Ordinul 5.870/2021 Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
1) Media generală la finele anului școlar 2020-2021pentru clasele a-X-XII-a/semestrului I
2021-2022 cls. a IX-a a fost_______________( minim 9,50)
2) Numarul de absențe nemotivate în anul școlar 2020-2021( clasele X-XII)/ semestrul I
2021-2022 clasa a IX-a, a fost de: semestrul I_____________ semestrul
II_______________ ( cel mult 10 absențe/semestru)
Notă: Dirigintele semnează pentru conformitate cu originalul
Declar pe propria răspundere că datele înscrise în această cerere şi documentele
doveditoare anexate sunt reale, corecte, corespund realităţii.
Am luat la cunoştiinţă şi sunt de acord cu faptul că, comisia de atribuire a burselor din
cadrul Liceului Teoretic Lucian Blaga Reghin, în urma analizării dosarului, poate solicita
completări, anchetă socială sau poate respinge dosarul dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de
acordare a bursei sociale.
Am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru
îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei.
Am luat la cunoştiinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele anexate la aceasta,
vor fi prelucrate de instituţie cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu carater personal şi libera
circulaţie a acestor date.

Data Semnătură părinte /tutore legal/reprezentant legal al elevului minor

Comisiei de atribuire a burselor din cadrul Liceului Teoretic Lucian Blaga Reghin

S-ar putea să vă placă și