Sunteți pe pagina 1din 4

Contestatie proces verbal amenda formular PLF

Model contestatie proces verbal contraventie PLF

Catre: Judecatoria ...

Obiect: Plangere contraventionala

Petent: (nume complet)

Intimata: Directia Generala de Politie a ...

Obiect: Plangere contraventionala 

Act constatator: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria ... nr. ..., emis in
data de ... de catre DSP ...

DOMNULE Presedinte,

Subsemnatul …… cu domiciliul in mun. ., str. ..., nr. ..., avand C.I., seria ..., nr. ..., CNP ..., in calitate de
petent, reprezentat conventional de ..., avand domiciliul procesual ales in vederea comunicarii
tuturor actelor procedurale, in temeiul prevederilor art. 158 din Codul de procedura civila, la
sediul ..., persoana desemnata cu primirea corespondentei fiind domnul ... . Acestea sunt cai de
comunicare la care rugam a fi citati si a ne fi comunicate toate actele de procedura, atat prin fax cat
si prin e-mail, confirmand disponibilitatea efectiva si permanenta a celor doua mijloace de
comunicare pentru scutirea rezervelor financiare si de timp,

in contradictoriu cu:                                                                                       

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A ..., cu sediul in ..., jud. ..., str./blvd./cale ..., nr. ..., email oficial: ... .

Formulam prezenta:

PLANGERE CONTRAVENTIONALA

Impotriva Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria ... nr. ..., emis in data
de ... de catre DSP ..., prin care subsemnatului/ei i s-a aplicat amenda contraventionala in cuantum
de ... RON, pentru "nerespectarea de catre persoanele care intra pe teritoriul Romaniei a obligatiei
de a completa Formularul digital de intrare in Romania, in termen de 24 de ore de la intrarea in tara,
fapta savarsita la data de ..., ora ..., in urmatoarele imprejurari: ... .

In fapt, subsemnatul/a am revenit in Romania la data de ________ din _______ si am fost


sanctionata la data de ... pentru ca nu as fi completat (gresit/incomplet) Formularul PLF regasit
exclusiv in forma digitala, la adresa: https://plf.gov.ro/login, cu toate ca nu mi-a fost niciodata
transmisa aceasta obligatie si nici nu am primit vreo formula de completare din partea autoritatilor.
Conform art. 31 si 32 din cadrul OUG nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, petentul
poate depune plangere-contraventionala impotriva masurii retinute in termen de 15 zile de la data
aplicarii sanctiunii, termen ce a fost respectat in prezenta cauza.

Opinez ca sanctiunea mi-a fost aplicata automat, fara a se verifica imputabilitatea faptei si fara a
exista martori care sa confirme autenticitatea constatarii, astfel ca nu pot fi stabilite conditiile
concrete in care ar fi fost comisa fapta, facand astfel imposibila analiza legalitatii si oportunitatii
aplicarii sanctiunii.

Ori, art. 5 alin. (5) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care completeaza
prevederile actului sanctionator, prevede ca "sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu
gradul de pericol social al faptei savarsite".

Un aspect foarte relevant este faptul ca, implicit in cazul completarii formularului in mod inexact,
sanctiunea aplicata este aceeasi, desi legiuitorul nu mentioneaza ca fapta este comisa si prin aceasta
maniera, ci doar prin necompletarea formularului. Mai mult, sanctiunea trebuie aplicata intr-un
termen de cel mult 14 zile, avand in vedere scopul completarii (localizarea persoanei ce ar putea fi
infectata cu virusul SARS-Cov-2).

Astfel, reiese chiar si o vadita inutilitate a completarii formularului ulterior trecerii frontierei, avand in
vedere ca unicul scop al acestuia este de a stabili necesitatea intrarii in carantina a persoanei venite
dintr-o zona cu risc crescut de imbolnavire, aspect ce dispare complet odata ce este permisa trecerea
frontierei si chiar posibila tranzitarea intregii tari in termenul de 24 de ore stabilit de lege, cand
infectarea ar putea avea loc pentru un numar foarte mare de persoane.

Mai mult, lipseste un element obligatoriu, asa cum o stabileste OUG 2/2001, prin art. 21 alin. (3),
respectiv, organul constatator nefacand precizari concrete privind "imprejurarile in care a fost
savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea
produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in
procesul-verbal", ci doar mentiunea NEGLIJENTA, ca incluzand toate aceste date de caracterizare a
faptei contraventionale.

Totodata, reiese fara dubiu si lipsa posibilitatii contravenientului de a face mentiunile impuse pe
actul constatator, avand in vedere aplicarea sanctiunii in lipsa petentului-contravenient, conform art.
16, alin. (7) din OG nr. 2/2001.

Procedeul juridic al individualizarii sanctiunii ce urmeaza a fi aplicata contravenientului este inerent


asigurarii respectarii principiului individualitatii si personalitatii sanctiunii aplicate, principii specifice
materiei penale, careia materia contraventionala ii este asimilata conform jurisprudentei constante a
Curtii EDO, cat si a instantelor romane.

Este de reliefat si probabilitatea incalcarii dreptului la libera circulatie sau cel privind caracterul
confidential al datelor personale, intrucat se stabileste obligatia de a conferi aceste date unui sistem
digital si nu unui agent constatator clar identificat.

In prezenta speta este aplicabila OUG nr. 2/2001 ca lege cadru, care consacra ideea ca, fapta
savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau,
dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului
municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
constituie contraventie.

Procesul-verbal de constatare si de sanctionare a amenzii (aflandu-ne, in mod evident, pe taram


contraventional) nu poate face dovada prin ea insasi a existentei faptei, a autorului acesteia si a
vinovatiei, aceasta decizie fiind doar actul prin care o persoana este acuzata de savarsirea
contraventiei.

De asemenea, va rog sa constatati ca, in prezenta cauza, sunt aplicabile prevederile art. 6 din
Conventia Europeana a Drepturilor Omului, cu toate garantiile conferite de aceasta, petentul
beneficiind de prezumtia de nevinovatie (Cauza Anghel contra Romaniei), iar sarcina probei revenind
organului constatator, cu respectarea in acest mod a principiului egalitatii armelor, garantie instituita
tot prin articol sus-mentionat. Astfel, in jurisprudenta recenta, Curtea E.D.O., referitor la procedura
contestarii procesului-verbal de contraventie in lumina O.G. nr. 2/2001, astfel cum a fost modificata
completata si adoptata prin Legea nr. 180/2002, in cauza Anghel impotriva Romaniei, din 04.10.2007,
a retinut, prin prisma interpretarii art. 6 din CEDO, care prevede ca:
"1. Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen
rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va
hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei
oricarei acuzatii in materie penala indreptata impotriva sa (…)
2. Orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal
stabilita.
3. Orice acuzat are, in special, dreptul :
a) sa fie informat, in termenul cel mai scurt, intr-o limba pe care o intelege si in mod amanuntit,
asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa;
b) sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare pregatirii apararii sale ;
(...)
d) sa intrebe sau sa solicite audierea martorilor acuzarii si sa obtina citarea si audierea martorilor
apararii in aceleasi conditii ca si martorii acuzarii; ca dreptul intern nu califica drept "penala"
contraventia in legislatia romana, legiuitorul roman alegand sa dezincrimineze unele actiuni care,
desi aduc atingere ordinii publice, au fost comise in circumstante care conduc la concluzia ca nu
constituie infractiuni conform legii penale. In cazul in speta aceasta contraventie era diferita de
infractiunile penale de insulta si calomnie, atat prin procedura prevazuta pentru urmarirea si
pedepsirea autorilor sai, cat si prin consecintele sale juridice.

Stricto senso, prezumtia de nevinovatie presupune dreptul oricarei persoane acuzate de o infractiune
de a fi considerata nevinovata pana cand vinovatia sa va fi legal stabilita prin hotarare definitiva.
Obligatia respectarii prezumtiei de nevinovatie este opozabila erga omnes, revenind nu doar
judecatorului, ci tuturor autoritatilor statului, inclusiv celor legislative.
In acest sens, judecatorul national, in calitate de prim judecator al C.E.D.O., are obligatia de a
"asigura efectul deplin al normelor acesteia (Conventiei), asigurandu-i preeminenta fata de orice alta
prevedere contrara din legislatia nationala, fara sa fie nevoie sa astepte abrogarea acesteia de catre
legiuitor.

Raportat la cele invederate, solicitam anularea procesului-verbal subsemnata a fost sanctionata


contraventional si obligata la plata sumei de ... RON, avand in vedere faptul ca masura dispusa este
una abuziva.

Depunem prezenta plangere si probele in doua exemplare, unul pentru instanta si unul pentru a fi
comunicat intimatei, inscrisuri certificate pentru conformitate cu originalul.

In eventualitatea in care partile se vor afla in imposibilitatea de a se prezenta la solutionarea


prezentei cauze, solicitam in baza art. 223, alin. (2), (3) si art. 411, alin. 1, punctul 2, judecarea in
lipsa.

Petentul,
Rus Nicolae Marin

Reprezentat prin,

S-ar putea să vă placă și