Sunteți pe pagina 1din 3

INFORMATICA- INSTRUMENT EFICIENT IN REALIZAREA

INTERDISCIPLINARITATII

Prof. informatică Ştefănescu Elena Alexandra


Prof. Înv. Primar Mihai Magda
Şcoala Gimnazială Toma Caragiu, Ploieşti

În accepțiunea modernă, interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii


disciplinare prin ignorarea limitelor stricte ale disciplinelor, căutându-se teme comune pentru
diferite obiecte de studiu cu un ordin de învățare mai înalt.
Prin interdisciplinaritate se realizează acţiunea deschisă dintre competenţe sau conţinuturi
interdependente din două sau mai multe discipline, ce implică interpenetrarea disciplinelor.
Astfel, se dezvoltă competențe integrate / transversale / cheie / crosscurriculare. Putem spune că
la nivel interdisciplinar apar transferuri orizontale ale cunostințelor dintr-o disciplină în alta la
nivel metodologic și conceptual. Se realizează astfel o predare ingrată a cunoştinţelor, predare în
care strategiile didactice sunt crosscurriculare.
Principalul avantaj al predării integrate este că astfel are loc centrarea procesului de
instruire pe învățare, pe elev, dezvoltarea pedagogiilor active , participative de lucru la clasă,
lucrul pe centre de interes, învățarea tematică sau conceptuală, învățarea pe bază de proiecte,
invatarea prin cooperare.
Din punct de vedere al învățării, interdisciplinaritatea creează premisele unor structuri
mentale și acționale - comportamente flexibile și integrate cu potențial de transfer, adaptare,
restructurare. Interacțiunile permanente între discipline, relevanța explicită a competențelor
formate în raport cu nevoile personale, sociale și profesionale asigura o învățare durabilă, o
platformă pentru autoeducarea individului.
Plecând de la realitatea că orice problemă de viaţă care apare în faţa elevului nu face
strict parte dintr-o disciplină, profesorul trebuie să aibă în vedere decentrarea teoriei și practicii
pedagogice în favoarea interacțiunilor și achizițiilor. Astfel, prin interdisciplinaritate, elevul este
pus de fapt, să facă faţă procesului, şi rezultatelor acestuia, de integrare, analiză şi sinteză a
disciplinei transmise interpretată prin prisma propriilor experienţe de viaţă şi cunoştinţelor deja
acumulate.
La ciclul primar interdisciplinaritatea este imperativ necesară pentru crearea capacităților
cu care elevii vor opera mai târziu. Transdisciplinaritatea ( formă superioară a
interdisciplinarității ce presupune concepte, metodologie și limbaj care tind să devină
universale ) la ciclul primar nu poate fi aplicată, până când nu sunt formate conceptele necesare.
Interdisciplinaritatea însă, la ciclul primar decurge din structurarea programelor școlare, iar
proiectarea integrată a curriculum-ului şi organizarea învăţării aşa cum decurge de aici se
centrează pe principiul învăţării prin cercetare şi prin descoperire, bazat pe o viziune
constructivistă şi globală asupra celui ce învaţă şi asupra lumii înconjurătoare. Acest tip de
abordare este cu predilecţie adecvat pentru nivelul învăţământului primar, datorită
caracteristicilor de dezvoltare neurocognitivă ale copilului.
Ultimele cercetări din domeniul pedagogiei identifică numeroase avantaje ale predării
integrate la ciclul primar: asigurarea unor condiţii prielnice de dezvoltare pentru toţi elevii,
promovarea colaborării pe diverse niveluri (profesor – profesor, elev – elev, profesor – elev),
crearea unor conexiuni între discipline şi arii curriculare, implicarea comunităţii în actul
educaţional – pentru că de cele mai multe ori rezolvarea unor sarcini de lucru integrate face apel
la resurse comunitare pentru dezvoltarea şcolară, şi nu în ultimul rând, predarea integrată reflectă
lumea exterioară aşa cum este ea. În lumea reală nu există probleme care aparţin unui singur
domeniu, ci problemele care, prin complexitatea lor, sunt o intersectare a mai multor domenii.
Dacă la clasele 0 – II, predarea integrată are în programele şcolare un real suport, la
clasele a III-a şi a IV-a predarea integrată cade exclusiv în responsabilitatea şi măiestria
profesorului. Temele cross-curriculare vor fi alese de profesor şi ele pot fi: teme integrate,
proiecte de studiu sau unităţi integrate de studiu. În proiectarea acestora profesorul trebuie să
aibă în vedere câteva repere conceptuale: temele cross – curriculare vor fi suficient de largi ca şi
conţinut încât să cuprindă cunoştinţe din mai multe arii currriclare, ele vor reflecta interesul
grupului de elevi, temele vor face apel la cunoştinţe dobândite anterior.
Un instrument indispensabil în conceperea, desfăşurarea, evaluarea acestor acţiuni
educative este informatica. Astfel, această disciplină, indispensabilă în educarea individului în
contextul actual, poate fi privită şi ca mijloc de realizare a unei teme cross – curriculare, dar şi ca
sursă a ei.
De exemplu, la clasa a III-a una dintre temele cross – curiculare poate fi „Corpurile din
jurul nostru”. Accentul în proiectarea acestei teme se va pune nu pe acumularea de cunoştinţe,
sau pe formarea şi exersarea de deprinderi, ci pe aplicarea unor cunoştinţe dobândite anterior.
Acesta este de fapt scopul şi importanţa temelor cross – curriculare. „Harta” disciplinară a
acestei teme poate cuprinde următoarele câmpuri:

INFORMATICA
Matematică Ştiinţe ale
Cum măsurăm? naturii
Cât măsurăm? Ce sunt corpurile?
Corpurile din jurul Cu ce măsurăm?
nostru
Proiect
Limba şi literatura interdiciplinar Educaţie civică
română Cum ne comportăm cu
Ce sunt corpurile? lucrurile din jurul
Unde le găsim? nostru?

- Prezentarea proiectului
- Realizarea fişelor de proiect
- Colectare de date
- Formarea deprinderilor şi a capacităţilor prin jocuri interactive
De altfel, cu ajutorul informaticii se pot forma mai uşor deprinderi şi competenţe
interdisciplinare. Prin dezvoltarea impetuoasă şi rapidă a acestui domeniu s-au creat premisele
învăţării cu ajutorul mijloacelor multimedia. Acest tip de învăţare pune elevul în situaţii de
interacţiune, interactivitate şi de comunicare foarte rapidă, mult intensificate şi realizate într-un
univers autentic – cyberspaţiul, care permite o difuziune masivă a conţinuturilor şi o anumită
flexibilitate a timpului prin îmbinarea mijloacelor de comunicare sincrone cu cele asincrone.
Simularea si comunicarea electronică, în general, aplicaţiile si inovaţiile multimedia, oferă
învăţământului oportunităţi de confruntări cognitive, obligă la instruire activă si interactivă,
repun pe tapet practicile autoformatoare şi conduc la autonomie cognitivă şi informaţională.
În sprijinul tratării interdisciplinare a temelor din programele şcolare în vigoare vin astfel
o serie de jocuri şi aplicaţii interactive gratuite ce pot fi accesate de la orice terminal conectat la
internet. Cele mai accesibile elevilor pot fi http://winschool.ro, http://teste.haios.ro,
http://europa.eu. Dezavantajul acestor jocuri interactive este că terminalele trebuie conectate la
internet. Există însă numeroase aplicaţii gratuite ce pot fi descărcate în propriul calculator şi apoi
folosite cu elevii – „Electronic piano”.
Tratarea interdisciplinară a conţinuturilor învăţării poate fi realizată cu ajutorul platformei
http://exelearning.net. Aici vorbim despre un program executabil care se poate descărca în
calculatorul personal şi cu ajutorul căruia pot fi create resurse într-o formă simplă şi uşor de
folosit. Aplicaţia asigură şi asistenţă pentru profesori sub forma „ Pedagogical Tips”, ceea ce
ajută cadrul didactic să ia decizii şi să folosească terminalul pentru învăţare. Avantajul acestei
aplicaţii este că o dată instalat în calculator nu este neparată nevoie de conexiune la internet.
Aplicaţii simple, dar eficiente, de folosit în tratarea temelor cross – curriculare pot fi cele
gratuite, sub licenţă Google. Portabilitatea şi accesibilitatea datelor – coordonate de pot uşura
foarte mult munca unui cadru didactic – pot fi asigurate folosind aplicaţia Dropbox sau Google
Docs. Acesta din urmă este un instrument uşor de folosit în crearea de quiz-uri ce pot fi folosite
ulterior la clase.
Ca mediu virtual de instruire, care nu doar gestionează conţinuturile învăţării, dar
intermediază şi crearea, livrarea şi urmarea acestora, poate fi amintit „Moodle”. Moodle este
distribuit ca software open source sub licenţă publică generală. Acest software,
https://www.moodle.ro poate fi instalat pe orice calculator pe care rulează un server Web şi
poate opera pe sistemele Windows, Mac şi Linux. Astfel, profesorii din şcoala în care s-a instalat
o asemenea platformă de învăţare, au numeroase avantaje: crează lecţii, asigură resursele pentru
temele cross – curriculare, evaluează rezultatele proiectului, diseminează informaţii. Crearea
într-o şcoală a unei asemenea platforme de învăţare presupune o colaborare strânsă între toate
cadrele didactice ale şcolii.
În toate aceste situaţii, indiferent de suportul informatic folosit, cadrul didactic trebuie să
ţină seama de realităţile cognitive ale şcolarilor cărora se adresează. Predarea integrată,
interdisciplinaritatea cunoştinţelor este un deziderat, dar şi o condiţie a progresului şcolar, şi,
implicit, a succesului şcolar.

BIBLIOGRAFIE
1. Ciolan Lucian, Ciolan Laura Elena, 2008, „Demersuri integrate în învăţământul
primar”.
2. Marhan Ana – Maria, 2011, „Recomandări pentru proiectarea şi dezvoltarea de noi
tehnologii interactive adresate copiilor”, Revista Română de Interacţiune Om-
Calculator 4, p. 51-64.