Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 12.11.

2021

PROPUNĂTOR: Dragomir Liliana

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Desa

CLASA: I

ARIA CURRICULARĂ : Matematică și științe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Secretele naturii

SUBIECTUL LECŢIEI: Figuri geometrice ( triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc)

SCOP: Însușirea cunoștințelor referitoare la figurile geometrice: triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc.

TIPUL LECŢIEI: Însușire de noi cunoștințe

COMPETENȚE SPECIFICE:

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI:

2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra,
dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior;
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile
(incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

Cognitive:

O1- să recunoască figurile geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi);

O2- să descrie figurile geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi);

O3- să asocieze obiectele din mediul înconjurător cu formele plane învăţate;

Psiho-motorii:
O4- să asambleze piesele unui puzzle pentru a reconstrui figurile geometrice;

O5- să ordoneze figuri geometrice după criterii date.

O6- să deseneze figurile geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi);

O7- să adopte o poziƫie adecvată a corpului pe parcursul desfăşurării lecƫiei.

Afectiv-atitudinale:
O8- vor manifesta o atitudine pozitivă, interes pentru lecƫie şi dorinƫă de afirmare prin implicare activă;

O9- vor participa activ la desfășurarea orei.


STRATEGIA DIDACTICĂ:

RESURSE PROCEDURALE:

 Metode şi procedee: conversaƫia, explicaƫia, exercițiul, observația.


 Mijloace didactice: caiete, soft educațional propriu, laptop/tabletă/smartphone, fișe de lucru online,
youtube.
 Forme de organizare : frontală, individuală

RESURSE: UMANE: 17 elevi

SPAŢIALE: platforma Classroom

TEMPORALE: 50 de minute

BIBLIOGRAFICE:

1. Programa școlară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului (clasa pregătitoare, clasa I și
clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
2. Ghidul învăţătorului – Comunicare în limba română şi Matematică şi explorarea mediului, Clasa a II-a ,
Ed. Intuitext, 2014.
3. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie
la școlarii din clasele I-IV, program de formare continuă de tip “blendedlearning” pentru cadrele didactice din
învățământul primar;
4. Curs formare – Didactica matematicii şi explorării mediului la clasa I (POSDRU 2007-2013);
5. www.didactic.ro
ETAPELE OB ELEMENTE ESENŢIALE DE STRATEGII DIDACTICE
. CONŢINUT
LECŢIEI
EVALUARE
OP. ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
PROPUNĂTORULUI ELEVILOR PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZAR
E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Captarea Prezint elevilor o ghicitoare: Elevii dau răspunsul corect la


atenției ghicitoare.
,,Sunt figura magică
Și sunt cea mai tare!
Conversaţia Frontală Evaluare
Cu patru laturi egale
orală
Ce înfățișare!”

Cine este?
(Pătratul)
Ce este pătratul?
(Figură geometrică)

2. Anunţarea  Vă propun aşadar o lecţie în Elevii ascultă cu atenție.


temei şi a care vom cunoaște mai bine
figurile geometrice. Conversaţia Frontală
obiectivelor  Vom face exerciții, ne vom
juca utilizând figurile
geometrice.

Prezint o poezie despre


2.Prezentarea figuri geometrice.
conținutului Pe măsură ce prezint fiecare
noii învățări vers al poeziei, voi desena
în Jamboard fiecare parte.

Un cerc mic am aşezat,


Lipit de el un dreptunghi
O8 mare
Care stă în picioare.
Din dreptunghiuri mici apoi, Ascultă cu atenție și Jamboard Frontală
braţe şi picioare. urmăresc desenul.
Din triunghiuri nasturi faci,
Iar din cercuri nas, ochi,
gură.
Dacă le aşezi cu tact
Obţii sigur o figură.
Vezi, apoi de mi-l încalţă
Cu papuci, triunghiuri două
Şi-unul mare pus pe cap,
Coif ca să nu-l plouă.

Cer elevilor să răspundă la


Ascultă cu atenție și
întrebări:
- Ce reprezintă răspund la întrebări. Conversaţia Evaluare
09 desenul? (un robot, orală,
copil etc) continuă
- Din ce este Frontală
construit? (figuri
geometrice)
- Ce figuri geometrice
cunoașteți? (pătrat,
dreptunghi, triunghi,
cerc)

Soft
educațional Frontală
Voi prezenta softul
3.Dirijarea O1 educațional creat de mine în Vizionează filmulețul. Conversația Individuală Evaluare
învățării care este inserat și un orală,
Observația continuă
filmuleț despre figurile
geometrice Explicația
O2 https://youtu.be/dXW2-
2AN8vI Frontală
O5
Voi purta apoi cu elevii Răspund la întrebări.
discuții despre figurile
geometrice.

Se desenează figurile Caiete Individuală


Desenează figurile
geometrice în caiete și pe
Jamboard. geometrice în caiet. Exercițiul

Frontală
O6 Evaluarea
Voi cere elevilor să dea
Conversația continuă
exemple de obiecte din Dau exemple.
camera lor care se aseamănă Explicația
O3 cu figurile geometrice
învățate.

Propun elevilor să realizeze Laptop/


un puzzle descoperind astfel
Tabletă/
figurile geometrice învățate.
Conversați Individuală Evaluare
4. Obținerea Aceștia primesc un link și https:// Smartphone continuă,
performanței O4 realizează sarcina de www.jigsawplanet.com/? aExplicaţia orală
învățare descoperind astfel rc=play&pid=2a30e4dbd35 Exercițiul
figurile geometrice. 0
Voi cere fiecărui elev să
caute prin casă un obiect
5. Feed-back O3 care să semene cu una din
figurile geometrice învățate. Vor arăta obiectul găsit.

Conversația

Voi face aprecieri asupra


felului în care au răspuns la
6. Evaluarea întrebări și au participat la
lecție.

Vor audia cântecul despre


figure geometrice
7. Retenția și Audiază cântecul
https://youtu.be/G5pIgoPp-
transferul
uc

Voi propune elevilor ca temă


realizarea unui desen realizat Explicația
doar din figuri geometrice.