Sunteți pe pagina 1din 29

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune


Grupa III, anul II

CALCULUL ŞI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI


ECONOMICO-FINANCIARI PE BAZA SITUAŢIILOR
FINANCIARE ANUALE ALE UNEI ENTITĂŢI ECONOMICE
2010
BILANŢ PRESCURTAT
Tabel nr.1.
Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA
rd. 01.01.2009 31.12.2009
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 1.788.736 1.718.352
I. Imobilizari necorporale 06 35.458 35.123
II. Imobilizari corporale 1.738.726 1.679.539
III. Imobilizari financiare 18 14.552 3.690
B. ACTIVE CIRCULANTE 35 2.030.692 3.424.460
I. Stocuri 739.304 382.143
II. Creante 30 790.137 810.750
III. Investitii financiare pe termen scurt 33 265.165 150.661
IV. Casa si conturi la banci 34 236.086 2.080.906
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 246.392 248.954
D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de 45 2.442.083 3.789.417
pana la un an:
E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 -164.999 -116.003
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 1.623.737 1.602.349
G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai 56 147.184 72.124
mare de un an:
H. PROVIZIOANE 60 - -
I. VENITURI IN AVANS: 63 465.451 446.654
J. CAPITAL SI REZERVE 85 1.011.102 1.083.571
Total capitaluri proprii din care: 83
I. Capital 67 395.000 395.000
II. Prime de capital 68 322.323 249.502
III. Rezerve din reevaluare 69 127.944 124.000
IV. Rezerve 74 80.654 82.222
V. Profitul sau pierderea reportat:
Sold C 78 85.181 232.807
Sold D 79
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:
Sold C 80 38.783 147.627
Sold D 81
Repartizarea profitului 82 38.783 147.627

2
BILANŢ FINANCIAR (LICHIDITATE - EXIGIBILITATE) Tabel nr. 2
Active = Necesaruri nete Exerciţiul financiar Pasive = Resurse Exerciţiul financiar
Mijloace cu durata mai mare de 1 an Precedent Curent Resurse cu scadenţa mai mare de 1 an Precedent Curent
A. ACTIVE IMOBILIZATE 1.788.736 1.718.352 J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 35.458 35.123 I. CAPITAL 395.000 395.000
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1.738.726 1.679.539 II.PRIME DE CAPITAL 322.323 249.502
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 14.552 3.690 III. REZERVE DIN REEVALUARE 127.944 124.000
Mijloace cu durata mai mică de 1 an IV. REZERVE 80.654 82.222
B. ACTIVE CIRCULANTE 2.030.692 3.424.460 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ SOLD C 85.181 232.807
I. STOCURI 739.304 382.143 SOLD D
II. CREANŢE 790.137 810.750 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI 38.783 147.627
FINANCIAR SOLD C
III. INVESTIŢII PE TERMEN 265.165 150.661 SO
SCURT LD D
IV. CASA ŞI CONTURI LA 236.086 2.080.906 REPARTIZAREA PROFITULUI 38.783 147.627
BANCI
C. CHLETUIELI IN AVANS 246.392 248.954 CAPITALURI PROPRII TOTAL 1.011.102 1.083.571
H. PROVIZIOANE - -
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 147.184 72.124
ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 2.442.083 3.789.417
ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA 1 AN
I. VENITURI ÎN AVANS 465.451 446.654
TOTAL ACTIVE NETE 4.065.820 5.391.766 TOTAL CAPITALURI 4.065.820 5.391.766
Ratele de structură
Ratele de structură ale activului sunt:
Rata activelor imobilizate
Activ imobilizat
Si = ×100
Total activ

1. La începutul anului:

1.788 .736
Si = ×100 = 43,99 %
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:

1.718 .352
Si = ×100 = 31,87 %
5.391 .766
Rata imobilizărilor necorporale
IMob .necorporal e
Rin= ×100
Total activ

1. La începutul anului:

35 .458
Rin= ×100 = 0,87%;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
35 .123
Rin= ×100 = 0,65 %;
5.391 .766
Rata imobilizărilor corporale
IMob . corporale
Ric = ×100
Total activ

1. La începutul anului:

1.738 .726
Ric= ×100 = 42,76 %;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
1.679 .539
Rin= ×100 = 31,15 %;
5.391 .766
Rata imobilizărilor financiare
IMob . financiare
Rif= ×100
Total activ

1. La începutul anului:

14 .552
Rif= ×100 = 0,36 %;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
3.690
Rif= ×100 = 0,07 %;
5.391 .766
Rata activelor circulante
Activ circulant
Sa = ×100
Total activ

1. La începutul anului:

2.030 .692
Sa= ×100 = 49,95 %;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
3.424 .460
Sa= ×100 = 63,51 %;
5.391 .766
Stocuri
Rata stocurilor = Total activ ×100

1. La începutul anului:

739 .304
Rs= ×100 = 18,18 %;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
382 .143
Rs= ×100 = 7,09 %;
5.391 .766
Rata creanţelor comerciale
Creante ⋅ clienti
Rcc = ×100
Total activ

1. La începutul anului:

5
790 .137
Rcc= ×100 = 19,43 %;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
810 .750
Rcc= ×100 = 15,04 %;
5.391 .766
Rata disponibilităţilor
Disponibil . şi active asimilate
Rd = ×100
Total activ

1. La începutul anului:

236 .086
Rd= ×100 = 5,81 %;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
2.080 .906
Rd= ×100 = 38,59 %;
5.391 .766

Ratele de structură ale pasivuluii sunt:


Ponderea capitalurilor permanente
Capitaluri permanente
Rkp = ×100
Total pasiv

Capitaluri permanente = Capitaluri proprii + Datorii ( > 1 an)


1. La începutul anului:

Kp= 1.011.102+147.184 = 1.158.286 lei;


2. La sfârşitul anului:
Kp= 1.083.571+72.124= 1.155.695 lei;
1. La începutul anului:

1.158 .286
Rkp= ×100 = 8,49 %;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
1.155 .695
Rkp= ×100 = 21,43 %;
5.391 .766
Autonomia globală
Capitaluri proprii
Ag= ×100
Total pasiv

6
1. La începutul anului:

1.011 .102
Ag= ×100 = 24,87 %;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
1.083 .571
Ag= ×100 = 20,09 %;
5.391 .766
Autonomia la termen
Capitaluri proprii
At1= Capitaluri . permanente ×100

1. La începutul anului:

1.011 .102
At1= ×100 = 87,29 %;
1.158 .286
2. La sfârşitul anului:
1.083 .571
At1= ×100 = 93,76 %;
1.155 .695
Autonomia la termen
Datorii pe termen lung şi mediu
At2= ×100
Capitaluri proprii

1. La începutul anului:

147 .184
At2= ×100 = 14,56 %;
1.011 .102
2. La sfârşitul anului:
72 .124
At2= ×100 =6,66 %;
1.083 .571

Datorii pe termen scurt


Ponderea datoriilor pe termen scurt = ×100
Pasiv
1. La începutul anului:

2.442 .083
At = ×100 = 60,06 %;
4.065 .820

7
2. La sfârşitul anului:
3.789 .417
At = ×100 = 70,28 %;
5.391 .766

Tabel nr. 3
Structura Exerciţiul Structura Exerciţiul
activului financiar pasivului financiar
(%) Preced Curent Preced Curen
ent ent t
Active 43,99 31,87 Capital 8,49 21,43
imobilizate permanent
(Cp)
Imobilizări 0,87 0,65 Capitaluri 24,87 20,09
necorporale proprii (C)
Imobilizări 42,76 31,15 Datorii peste 14,56 6,66
corporale 1 an (D.t.l)
Imobilizări 0,36 0,07 Datorii sub 1 60,06 70,28
financiare an (D.t.s.)
Active 49,95 63,51 Total datorii 74,62 76,94
circulante (D)
Stocuri – total 18,18 7,09 Total 99,49 97,03
capitaluri
(C+D)
Creanţe – 19,43 15,04 Total capital 68,55 91,71
total (Cp+D.t.s.)
Disponibilităţi 5,81 38,59 Levier 3,0 3,83
financiar
(LF=D/C)
Total active 93,94 93,58 Capacitatea 2,93 0,94
nete de
îndatorare
(C/Cp)

Din datele prezentate în tabelul nr. 3 se desprind următoarele concluzii:


1. Structura activului reflectă o creştere a activelor imobilizate, cu aproximativ
30 %, în defavoarea scăderii activelor circulante, ceea ce scade gradul de lichiditate a
activelor.
2. Activele circulante au crescut cu aproximativ 14 %, această crestere fiind
datorată îndeosebi disponibilităţilor şi stocurilor.

8
3. Structura pasivului arată reducerea ponderii capitalului permanent în favoarea
creşterii datoriilor pe termen scurt. Capitalurile permanente au scăzut în proporţie de 13
%, datoriile pe termen scurt având o creştere cu 10 %.
4. Valoarea capitalurilor proprii este mai mare decat valoarea capitalurilor
permanente. Ponderea capitalurilor proprii fiind redusă în favoarea datoriilor totale, care
au înregistrat o creştere de 3 %.

Fondul de rulment al întrprinderii


• Fondul de rulment financiar
FRF = (Active circulante + Cheltuieli în avans) –
(Datorii pe termen scurt + Venituri în avans)
1. La începutul anului:
FRF= ( 2.030.692+246.392) – ( 2.442.083+465.451) = - 630.450 lei;
2. La sfârşitul anului:
FRF=(3.424.460+248.954)–(3.789.417+446.654)= - 562.657 lei;
• Fond de rulment propriu
FRP = Capitaluri proprii – Active imobilizate nete
1. La începutul anului:
FRP = 1.011.102 – 1.788.736 = - 777.634 lei
2. La sfârşitul anului:
FRP = 1.083.571 – 1.718.352 = - 634.781 lei;
• Fond de rulment împrumutat
FRI = FRF – FRP
1. La începutul anului:
FRP = (- 630.450 ) – (- 777.634) = 147.184 lei;
2. La sfârşitul anului:
FRP = (- 562.657 ) – (-634.781 ) =72.124 lei;
• Fond de rulment financiar
FRF = (Total active – Datorii curente) – Active imobilizate = F – A
1. La începutul anului:
FRF = 1.623.737 – 1.788.736 = - 164.999 lei

9
2. La sfârşitul anului:
FRF = 1.602.349 – 1.718.352 = - 116.003 lei
Tabel nr. 4
Nr Indicatori Exerciţiul financiar Abate Ind
. (lei) ri ici
Precedent Curent
crt (±Δ) (
. %)
1. Capitaluri proprii 1.011.102 1.083.571 72.469 107,1
7
2. Datorii mai mari de 1 147.184 72.124 75.060 49,0
an
3. Provizioane pentru 0 0 0 0
riscuri şi cheltuieli
4. Capitaluri 1.158.286 1.155.695 - 2.591 99,78
permanente(Cp)
5. Active imobilizate 1.788.736 1.718.352 - 70.384 96,07
(Ai)
6. Fond de rulment - 164.999 - 116.003 49.996 70,31
financiar (FRF)
6. Fond de rulment - 777.634 - 634.781 142.853 81,63
1. propiu (FRP)
6. Fond de rulment 147.184 72.124 - 75.060 49,0
2. împrumutat (FRI)
7. Active circulante 2.030.692 3.424.460 1.393.768 168,6
4
8. Cheltuieli în avans 246.392 248.954 2.562 101,3
9
9. Datorii pe termen 2.442.083 3.789.417 1.247.334 155,1
scurt
7
10 Venituri în avans 465.451 446.654 - 18.797 95,96
.
11 Fond de rulment - 164.999 - 116.003 49.996 70,31
. financiar (FRF)
12 Total active – datorii 1.623.737 1.602.349 - 21.388 98,68
. (F)
13 Active imobilizate (A) 1.788.736 1.718.352 - 70.384 96,07
.
14 Fond de rulment - 164.999 - 116.003 49.996 70,31
. financiar (F - A)
15 Active circulante -164.999 -116.003 49.996 70,31
. respectiv datorii
curente (E)

10
Analiza datelor din tabelul nr. 4 conduce la următoarele concluzii:
1. Fondul de rulment negativ, dar în crestere reflectă o evoluţie nesigură a marjei
de securitate a întreprinderii.
2. Cresterea fondului de rulment este consecinţa unor decalaje între ritmurile de
creştere a elementelor luate în calculul fondului de rulment financiar şi atestă existenţa
unui echilibru financiar precar pe termen lung şi pe termen scurt.
3. Având în vedere că pentru aprecierea nivelului fondului de rulment teoria
economică recomandă analiza în corelaţie cu specificul sectorului de activitate şi că
pentru întreprinderile industriale fără probleme specifice legate de stocuri, cum este cazul
întreprinderii analizate, care se încadrează în termene de producţie normale, se apreciază
că fondul de rulment normal reprezintă 10% din cifra de afaceri sau 20% din activul
circulant.
4. Se constată existenţa unui fond de rulment propriu negativ dar în crestere, şi
respectiv, un fond de rulment străin în scădere insa pozitiv, aspect care exprimă faptul că
echilibrul financiar este asigurat în foarte mică măsură din capitaluri proprii, reflectând
totodată un grad de autonomie financiară foarte scăzut.

Necesarul de fond de rulment al întreprinderii ( NFR)

NFR = (Active circulante + Cheltuieli în avans – Casa şi conturi la bănci) –


(Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de timp de 1 an + Credite
bancare + Venituri în avans)
1. La începutul anului:
NFR = (2.030.692 + 246.392 – 236.086) – (2.442.083 + 0 + 465.451)
= - 866.536 lei;
2. La sfârşitul anului:
NFR = (3.424.460+248.954– 2.080.906) – (3.789.417 + 0 + 446.654)
= - 2.643.563 lei;

11
Tabel nr. 5
Nr. Indicatori Exerciţiul financiar Abateri Indici
crt. (lei) Precedent Curent (±Δ) (%)

1. Active circulante 2.030.692 3.424.460 1.393.768 168,64


2. Cheltuieli în avans 246.392 248.954 2.562 101,39

3. Casa şi conturi la bănci 236.086 2.080.906 1.844.820 881,42

4. Total I (1+2-3) 2.040.998 1.592.508 - 448.490 78,03


5. Datorii cu scadenţă < 1 2.442.083 3.789.417 1.247.334 155,17
an
6. Credite bancare de 0 0 0 0
trezorerie
7. Venituri în avans 465.451 446.654 - 18.797 95,96
8. Total II (5+6+7) 2.907.534 4.236.071 1.328.537 145,69
9. Necesar de fond de - 866.536 - 2.643.563 - 1.777.027 32,78
rulment NFR (4-8)

Concluzia care se desprinde din tabelul nr. 5 este următoarea:


Necesarul de fond de rulment negativ şi în scădere se datorează creşterii mai
rapide a datoriilor şi cheltuielilor în avans faţă de activele circulante şi disponibilităţilor
băneşti.

Trezoreria netă a întreprinderii (TN)


TN = FRF – NFR
1. La începutul anului:
TN = (- 164.999 ) – ( - 866.536 )= 701.537 lei;
2. La sfârşitul anului:
TN =( - 116.003) – (- 2.643.563)= 2.527.560 lei;
TN = disponibilităţi – credite de trezorerie
1. La începutul anului:

12
TN = 236.086 – 0 = 236.086 lei;
2. La sfârşitul anului:
TN = = 2.080.906– 0 = = 2.080.906lei;
TN = active circulante, respectiv datorii curente nete (E) – NFR
1. La începutul anului:
TN = ( - 164.999 ) – (- 866.536 )= 701.537 lei;
2. La sfârşitul anului:
TN = ( - 116.003 ) – (- 2.643.563 ) = 2.527.560 lei;

Tabel nr. 6
Nr. Indicatori Exerciţiul financiar Abateri Indici
Crt (lei) (±Δ) (%)
. Precendent Curent
1. Fondul de rulment - 164.999 - 116.003 49.996 70,31
financiar (FRF)
2. Necesar de fond de - 866.536 - 2.643.563 - 1.777.027 32,78
rulment (NFR)
3. Trezorerie netă (TN) 701.537 2.527.560 1.826.023 360,29
(1-2) (a)
4. Disponibilităţi 236.086 2.080.906 1.844.820 881,42
banesti
5. Credite de trezorerie 0 0 0 0

6. Trezoreria netă (TN) 236.086 2.080.906 1.844.820 881,42


(4-5) (b)
7. Active circulante – -164.999 -116.003 49.996 70,31
datorii curente nete
(E)
8. Trezoreria netă (TN) 701.537 2.527.560 1.826.023 360,29
(7-2) (c)

Datele din tabelul nr. 6 conduc la următoarele concluzii:


1. Trezoreria netă este pozitivă şi în creştere, pentru toate variantele de calcul,
ceea ce reflectă decalajul dintre ritmul superior de scădere a fondului de rulment financiar
comparativ cu scăderea necesarului de fond de rulment.
2. Creşterea trezoreriei nete se datorează şi reducerii activelor circulante,
respectiv a datoriilor curente nete.

13
3. În cazul de faţă trezoreria netă este identică cu disponibilităţile băneşti
(trezoreria activă) ca urmare a inexistenţei creditelor bancare de trezorerie (trezoreria
pasivă).
4. Valoarea pozitivă a trezoreriei nete, impune abordarea cauzelor care pot
produce dezechilibre ce se reflectă în valoarea pozitivă sau negativă a trezoreriei.

Ratele de sinteză
Rata de finanţare stabilă a imobilizărilor ( Rfsi):
Capitaluri permanente
Rfsi = Activ imobilizat net

1. La începutul anului:
1.158 .286
Rfsi= = 0,65
1.788 .736
2. La sfârşitul anului:
1.155 .695
Rfsi= = 0,67;
1.718 .352

Rata de finanţare din resurse proprii ( Rfrp )


Capitaluri proprii
Rfrp= Activ imobilizat net

1. La începutul anului:
1.011 .102
Rfrp= = 0,57
1.788 .736
2. La sfârşitul anului:
1.083 .571
Rfrp= = 0,63;
1.718 .352
Rata de finanţare di resurse străine ( Rfrs )
Datorii pe termen lung + mediu
Rfrs= Activ imobilizat net

1. La începutul anului:
147 .184
Rfrp= = 0,08;
1.788 .736
2. La sfârşitul anului:

14
72 .124
Rfrp= = 0,04;
1.718 .352
Rata de lichiditate generală ( Rlg )
Activ circulant
Rlg= Datorii pe termen scurt

1. La începutul anului:
2.030 .692
Rlg= = 0,83;
2.442 .083
2. La sfârşitul anului:
3.424 .460
Rlg= = 0,90;
3.789 .417
Rata de lichiditate relativă ( Rlr )
Activ circulant − stocuri
Rlr= Datorii pe termen scurt

1. La începutul anului:
2.030 .692 − 739 .304
Rlr= = 0,53;
2.442 .083
2. La sfârşitul anului:
3.424 .460 − 382 .143
Rlr= = 0,80
3.789 .417

Rata de lichiditate imediată ( Rli )


Disponibil itătă
Rli= Datorii pe termen scurt

1. La începutul anului:
236 .086
Rlg= = 0,09;
2.442 .083
2. La sfârşitul anului:
2.080 .906
Rlg= = 0,55
3.789 .417

15
Tabel nr. 7
Nr. Rate de sinteză (de Exerciţul Abater Indici
Crt. echilibru financiar) financiar i (%)
Precedent Curent (±Δ)
1. Rata de finanţare 0,65 0,67 0,02 103,08
stabilă a imobilizărilor
(Rfsi)
2. Rata de finanţare din 0,57 0,63 0,06 110,53
resurse proprii (Rfrp)
3. Rata de finanţare din 0,08 0,04 - 0,04 50
resurse străine (Rfrs)
4. Rata de lichiditate 0,83 0,90 0,07 108,43
generală (Rlg)
5. Rata de lichiditate 0,53 0,80 0,27 150,94
rapidă (Rlr)
6. Rata de lichiditate 0,09 0,55 0,46 611,11
imediată (Rli)

În urma analizei datelor din tabelul nr. 7 se pot desprinde următoarele concluzii:
1. Valorile subunitare şi în crestere ale ratei de finanţare stabilă a imobilizărilor,
a ratei de finantare din resurse proprii, a ratei de lichiditate general, confirmă marja de
insecuritate consecutivă fondului de rulment negativ crescător, dar cu o dinamică
inferioară imobilizărilor nete.
2. Valoarea subunitară a ratei de lichiditate generală confirmă echilibrul
financiar scazut pe termen scurt.
3. . Valorile subunitare ale ratei de lichiditate redusă şi imediată reflectă
capacitatea scăzută de a face faţă datoriilor pe termen scurt.
4. Valorile subunitare ale ratei de lichiditate reletivă şi imediată reflectă
capacitatea scăzută de a face faţă datoriilor pe termen scurt.

16
Principalele rate de rotaţie a posturilor din bilanţ
Numărul de rotaţii ale activelor:
CA
Na = rotaţii
Activ
1. La începutul anului:
6.786 .819
Na= = 1,669rotaţii;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
6.064 .144
Na= = 1,125 rotaţii;
5.391 .766
Durata unei rotaţii:
T
Da = zile/rotaţie T = 360 zile
Na
1. La începutul anului:
360
Da= 1,669 = 215,69 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:
360
Da= 1,125 = 320 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii capitaluri proprii:


CA
Nc = rotaţii
C
1. La începutul anului:
6.786 .819
Nc= = 6,712 rotaţii;
1.011 .102
2. La sfârşitul anului:
6.064 .144
Nc= = 5,59 rotaţii;
1.083 .571

Durata unei rotaţii:

17
T
Dc = zile/rotaţie
Nc
1. La începutul anului:
360
Dc= 6,712 = 53,64 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:
360
Dc= 5,59 = 64,40 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii active circulante:


CA
Nac = rotaţii
Ac
1. La începutul anului:
6.786 .819
Nac= = 3,342rotaţii;
2.030 .692
2. La sfârşitul anului:
6.064 .144
Nac= = 1,771 rotaţii;
3.424 .460
Durata unei rotaţii:
T
Dac = zile/rotaţie
Nac
1. La începutul anului:
360
Dac= 3,342 = 107,72 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:
360
Dac= 1,771 = 203,27 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii ale stocurilor:


CA
Ns = rotaţii
Sm
1. La începutul anului:
6.786 .819
Ns= = 9,18 rotaţii;
739 .304
2. La sfârşitul anului:
6.064 .144
Ns= = 15,869 rotaţii;
382 .143

18
Durata unei rotaţii:
T
Ds = zile/rotaţie
Ns
1. La începutul anului:
360
Ds= 9,18 = 39,22 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:
360
Ds= 15 ,869 = 22,69 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii ale creanţelor:


CA
Ncr = rotaţii
Cr
1. La începutul anului:
6.786 .819
Ncr= = 8,589 rotaţii;
790 .137
2. La sfârşitul anului:
6.064 .144
Ncr= = 7,479 rotaţii;
810 .750
Durata unei rotaţii:
T
Dcr = zile/rotaţie
Ncr
1. La începutul anului:
360
Dcr= 8,589 = 41,91 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:
360
Dcr= 7,479 = 48,13 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii ale furnizorilor:


CA
Nf = Smf rotaţii

1. La începutul anului:

19
6.786 .819
Nf= = 2,732 rotaţii;
4.065 .820
2. La sfârşitul anului:
6.064 .144
Nf= = 1,446 rotaţii;
5.391 .766
Durata unei rotaţii:
T
Df = Nf zile/rotaţie

1. La începutul anului:
360
Df= 2,732 = 131,77 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:
360
Df= 1,446 = 248,96 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii ale datoriilor:


CA
Ndat = rotaţii
Datorii
1. La începutul anului:
6.786 .819
Ndat= = 2,621 rotaţii;
2.589 .267
2. La sfârşitul anului:
6.064 .144
Ndat= = 1,570 rotaţii;
3.861 .541
Durata unei rotaţii:
T
Ddat = zile/rotaţie
Ndat
1. La începutul anului:
360
Ddat= 2,621 = 137,35 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:
360
Ddat= 1,570 = 229,29 zile/rotaţie;

Tabel nr. 8

20
Nr Numărul de Exerciţiul Durata unei Exerciţiul
. rotaţii financiar rotaţii financiar
Cr Precedent Curent Precedent Curent
t.
1. Nr. de rotaţii 1,669 1,125 Durata unei 215,69 320
active rotaţii (Da)
(Na)
2. Nr. de rotaţii 6,712 5,590 Durata unei 53,64 64,40
capital propriu rotaţii (Dc)
(Nc)
3. Nr. de rotaţii 3,342 1,771 Durata unei 107,72 203,27
active circulante rotaţii (Dac)
(Nac)
4. Nr. de rotaţii 9,180 15,869 Durata unei 39,22 22,69
stocuri (Ns) rotaţii (Ds)
5. Nr. de rotaţii 8,589 7,479 Durata unei 41,91 48,13
creanţe (Ncr) rotaţii (Dcr)
6. Nr. de rotaţii 2,732 1,446 Durata unei 131,77 248,96
furnizori (Nf) rotaţii (Df)
7. Nr. de rotaţii 2,621 1,570 Durata unei 137,35 229,29
datorii (Ndat) rotaţii (Ddat)

Din tabelul nr. 8 se constată următoarele:


1. . Numărul de rotaţii ale posturilor de bilanţ au cunoscut modificări în sensul
reducerii (activele, capitalurile proprii, activele circulante, creanţele, furnizorii, datoriile)
şi respectiv creşteri (stocurile).
2. Astfel, reducerile au condus la creşterea duratelor de rotaţie
3. Termenul de recuperare a creanţelor este superior termenului de plată a
furnizorilor, iar ambele durate au înregistrat reduceri, ceea ce arată că plăţile se derulează
mai repede decât încasările.

DIAGNOSTICUL FINANCIAR-CONTABIL PRIVIND


PERFORMANŢA ÎNTREPRINDERII

21
Cifra de afaceri ( CA )
CA = Vânzări de mărfuri + Producţia vândută
1. La începutul anului:
CA = 2.226.802 + 4.560.017 = 6.786.819 lei;
2. La sfârşitul anului:
CA = 1.437.397 + 4.626.747 = 6.786.819 lei;
Marja comercială ( Mc )
Mc = Vânzări de mărfuri – Costul de cumpărare a mărfurilor vândute
Costul de cumpărare a mărfurilor vândute = Cumpărări de mărfuri ± Variaţia
stocurilor de mărfuri
1. La începutul anului:
Mc = 2.226.802 – 1.421.857 = 804.945 lei
2. La sfârşitul anului:
Mc = 1.437.397 – 1.133.612 = 303.785 lei;
Producţia exerciţiului ( Pex )
Pex = Producţia vândută (Pv) + Producţia stocată (Ps) + Producţia imobilizată (Pi)
1. La începutul anului:
Pex = 4.560.017 + 3.600.445 + 720.460 = 8.880.922 lei;
2. La sfârşitul anului:
Pex = 4.626.747 + 2.781.202 +559.531 = 7.967.480 lei;
Valoarea adăugată (Vad )
Vad = Pex + Mc – Ci
Ci = Mp + M + U + Acm
1. La începutul anului:
Ci = 695.514+ 4.610 + 538.909 = 1.239.033 lei;
2. La sfârşitul anului:
Ci = 569.175 + 15.772 + 621.686 = 1.206.633 lei

1. La începutul anului:
Vad = 8.880.922 + 804.945 – 1.239.033 = 8.446.834 lei;

22
2. La sfârşitul anului:
Vad = 7.967.480 + 303.785 – 1.206.633 = 7.064.632 lei;

Analiza soldurilor intermediare de gestiune privind rentabilitatea


întreprinderii
Excedentul brut de exploatare ( EBE )
EBE = (Valoare adăugată + Subvenţii de exploatare) – (Impozite, taxe,
vărsăminte asimilate)+ Cheltuieli cu personalul)
1. La începutul anului:
EBE = ( 6.005.962+ 0 ) – (354.586 + 61.328 ) = 5.590.048 lei;
2. La sfârşitul anului:
EBE = (6.292.188 + 0 ) – ( 784.196+ 17.664 ) = 5.490.328 lei;
Rezultatul exploatării ( Rexp )
Rexp = Excendetul brut (EBE) + Alte venituri din exploatare exclusiv subvenţiile
luate în considerare la determinarea EBE – Ajustări – Cheltuieli cu despăgubiri,
donaţii şi active cedate
1. La începutul anului:
Rexp = 6.788.319 – 6.607436 = 180.883 lei;
2. La sfârşitul anului:
Rexp = 6.064.144 - 5.699.638= 364.506 lei;
Rezultatul curent brut ( Rcbr )
Rcbr = Rezultatul exploatării + (Venituri financiare – Cheltuieli financiare)
Rexp + Rezultatul finaciar (Rf)
1. La începutul anului:
Rcbr = 180.883 – 129.672 = 51.211 lei;
2. La sfârşitul anului:
Rcbr = 364.506 – 186.829 = 177.677 lei;

Rezultatul excepţional ( Rexc )


Rexc = Venituri excepţionale – Cheltuieli excepţionale

23
1. La începutul anului:
Rexc = 0 lei;
2. La sfârşitul anului:
Rexc = 0 lei;
Rezultatul brut al exerciţiului ( Rbrex )
Rbrex = (Vex + Vf + Vexc) – (Chex + Chf + Chexc)
1. La începutul anului:
Rbrex = (6.788.319 + 49.330+ 0) – (6.607.436+ 179.002+ 0 ) = 51.211 lei;
2. La sfârşitul anului:
Rbrex = (6.064.144 + 43.643+ 0 ) – (5.699.638+ 230.472+ 0 ) = 177.677 lei;
Rezultatul net al exerciţiului ( Rnex )
Rnex = Rbrex – Impozitul pe profit
1. La începutul anului:
Rnex = 51.211 – 12.428= 38.783 lei;
2. La sfârşitul anului:
Rnex = 177.677 – 30.050= 147.627 lei;

Tabel nr. 9
Nr Solduri intermediare de Exerciţiul financiar Abateri Indici
. gestiune – lei - (±Δ) %
cr Precedent Curent
t.
1. Vânzări de mărfuri (Vmf) 2.226.802 1.437.397 - 789.405 64,55
2. Costul mărfurilor 1.421.857 1.133.612 - 288.245 79,73
vândute(Chmf)
3. Marja comercială(Mc) (1 – 2) 804.945 303.785 - 501.160 37,74
4. Producţia vândută (Pv) 4.560.017 4.626.747 66.730 101,46
5. Cifra de afaceri neta (CA) 6.786.819 6.064.144 - 722.675 89,35
(1+4 )
6. Variaţia stocurilor (±ΔS) 1.421.857 1.133.612 - 288.245 79,73
7. Producţia imobilizată (Pi) 720.460 559.531 - 160.929 77,66
8. Producţia exerciţiului (Pex) 8.880.922 7.967.480 - 913.442 89,71
(4+6+7)
9. Consumuri intermediare (Ci) 1.239.033 1.206.633 - 32.400 97,39
10 Valoarea adăugată(Vad) 8.446.834 7.064.632 - 1.382.202 83,64
. (3+8-9)
11 + Subvenţii de exploatare 0 0 0 0,00

24
.
12. - Alte impozite şi taxe 360.977 290.336 -70641 80,43
13 - Cheltuieli cu personalul 2.068.299 1.756.563 - 311.736 84,93
.
14 = Excedent brut de 5.590.048 5.490.328 - 99.720 98,22
. exploatare
15 + Alte venituri din 6.788.319 6.064.144 - 724.175 89,33
. exploatare
16 - Ajustarea valorii 159.307 183.538 24.231 115,21
. imobilizării
17 - Alte cheltuieli cu 14.161 28.297 14.136 199,82
. despăgubiri, donaţii şi
activele cedate
18 = Rezultatul din 180.883 364.506 183.623 201,51
. exploatare(Rexp)
19 + Venituri financiare 49.330 43.643 - 5.687 88,47
.
20 - Cheltuieli financiare 179.002 230.472 51.470 128,75
.
21 = Rezultatul financiar (Rfin) - 129.672 - 186.829 - 57.157 69,41
.
22 Rezultatul curent(Rcrb) (18 51.211 177.677 126.466 346,95
. +21)
23 + Venituri extraordinare 0 0 0 0
.
24 - Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0
.
25 = Rezultatul 0 0 0 0
. extraordinar(Rextr)
26 Rezultatul brut (Rbr) 51.211 177.677 126.466 346,95
.
27 +Venituri totale 6.837.649 6.107.787 - 729.862 89,33
.
28 - Cheltuieli totale 6.786.438 5.930.110 - 856.328 87,38
.
29 = Rezultatul brut(Rbr) (27 - 51.211 177.677 126.466 346,95
. 28)
30 - Impozitul pe profit 12.428 30.050 17.622 241,79
.
31 = Rezultatul net(Rnet) (29 - 38.783 147.627 108.844 380,65
. 30)

Datele din tabelul nr. 9 conduc la următoarele concluzii:

25
1. Scăderea marjei comerciale cu 501.160 lei ( 62,26 ) a fost o consecinţă a
scaderii volumului vânzărilor de mărfuri la sfarsitul anului 2009
2. Scăderea a cifrei de afaceri nete cu 722.675lei (10,65% ) s-a datorat scaderii
producţiei vândute.
3. Scăderea valorii adăugate cu 1.382.202 lei (16,36) a rezultat în urma scaderii
rapide a producţiei exerciţiului faţă de consumuri .
4. Scăderea excedentului brut de exploatare cu 99.720 lei ( 1,78 % ) s-a datorat
scaderii valorii adăugate pe seama altor impozite şi taxe şi pe seama cheltuielilor cu
personalul.
5. Creşterea rezultatului din exploatare cu 826.597 lei ( 3,26 % ) s-a datorat
creşterii lente a excedentului brut din exploatare şi scăderii altor cheltuieli de exploatare.
6. Creşterea rezultatului financiar se prezintă drept urmare a faptului că
veniturile financiare au crescut într-un ritm mai lent faţă de creşterea cheltuielilor
financiare.
7. Cresterrea rezultatului curent cu 126.466 lei s-a datorat creşterii rezultatului
din exploatare şi cresterii rezultatului financiar.
8. Rezultatul net contabil al exerciţiului a crescut cu 108.844lei ( 280,65% ) faţă
de inceputul anului 2009.

Analiza soldurilor reziduale pe baza cascadei SIG

1. Capacitatea de autofinanţare (CAF)

a. Conform metodei fluxurilor

CAF = EBE + Transferuri de cheltuieli + (Alte venituri din exploatare – Alte cheltuieli
din exploatare) ± Cote părţi din rezultat din operaţiunile făcute în comun + (Venituri
financiare – Cheltuieli financiare) + (Venituri excepţionale – Cheltuieli excepţionale) –
Participarea salariaţilor la profit – Impozit pe profit

1. La începutul anului:
CAF = 5.590.048+180.883 – 129.672 – 12.428=5.628.831 lei;

26
2. La sfârşitul anului:
CAF = 5.490.328+364.506 – 186.829 – 30.050= 5.637.955 lei;

AF = CAF – Dividente

1. La începutul anului:
AF =5.628.831 lei;

2. La sfârşitul anului:
AF = 5.637.955 lei;

b. Conform metodei aditive

CAF = Rezultatul net + Amortizări şi provizioane (ajustări) – Reluări de amortizări şi


provizioane + (Valoarea contabilă a elementelor de activ cedate – Venituri din cesiuni de
elemente de activ) – Subvenţii investiţii virate în contul de rezultat al exerciţiului

1. La începutul anului:
CAF = 38.783+1.364.980=1.403.763 lei

2. La sfârşitul anului:
CAF = 147.627+1.236.065=1.383.692 lei

27
AF = CAF – Dividente

1. La începutul anului:
AF = 1.403.763 lei

2. La sfârşitul anului:
AF = 1.383.692 lei

Calculul capacităţii de autofinanţare şi autofinanţării în cazul analizat conduc la


rezultatele din tabelul nr.10

Tabel nr.10

Nr. Indicatori Exerciţiul financiar Abateri Indici


crt. -lei- Precede Curent ±Δ) %
nt

Conform metodei fluxurilor

1. Excedentul brut de 5.590.048 5.490.328 - 99.720 98,22


exploatare (EBE)
2. + Alte venituri din 6.788.319 6.064.144 - 724.175 89,33
exploatare
3. - Alte cheltuieli de 6.607.43 5.699.63 - 907.798 86,26
exploatare 6 8
4. + Venituri 49.330 43.643 - 5.687 88,47
financiare
5. - Cheltuieli 179.002 230.472 51.470 128,75
financiare
6. + Venituri 0 0 0 0
extraordinare
7. - Cheltuieli 0 0 0 0
extraordinare
8. Impozitul pe profit 12.428 30.050 17.622 241,79

9. - Participare 0 0 0 0
salariaţi la profit

28
1 Capacitatea de 5.628.831 5.637.955 9.124 100,16
0. autofinanţare
1 - Dividente 0 0 0 0
1. distribuite
1 Autofinanţarea 5.628.831 5.637.955 9.124 100,16
2. (AF)

Conform metodei aditive

1. Rezultatul net 38.783 147.627 108.844 380,65


(Rnet)
2. + Amortizări şi 1.364.980 1.236.065 - 128.915 90,56
provizioane
3. Reluări amortizări 0 0 0 0
şi provizioane
4. - Participare 0 0 0 0
salariaţi la profit
5. Capacitatea de 1.403.763 1.383.692 - 20.071 98,57
autofinanţare
6. - Dividente 0 0 0 0
distribuite
7. Autofinanţarea 1.403.763 1.383.692 - 20.071 98,57
(AF)

Pe baza datelor din tabelul nr.10 se desprind următoarele concluzii:

1. Ambele metode pentru calculul capacităţii de autofinanţare arată creşterea


acestui sold rezidual de flux ;

2. Metoda fluxurilor reflectă faptul că la originea creşterii acesteia a stat în


primul rând majorarea excedentului brut de exploatare şi diminuarea
cheltuielilor financiare;

3. Metoda aditivă arată că această majorare s-a datorat creşterii rezultatului


net.

29