Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂ DINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “ CODRUŢA “

PROF.ÎNV. PREŞCOLAR: SAVA OANA

IUNIE 2019
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Data : 02.06.2019
Nivel I: Grupa mică
Tema de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?”
Tema de proiect: “ Meserii îndră gite de copii”
Tema zilei : “Brutarul priceput”
Forma de realizare : Activitate integrată ADE (DLC+DOS)+ALA II
Mijloc de realizare : lectura educatoarei ,aplicație, joc distractiv
Tipul de activitate : consolidare de cunoştinte,priceperi și deprinderi
Locul de desfăşurare : sala de grupă

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI
I. ADP : ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineaţă cu tema: “Îmi place să mă nâ nc ..(produse de
patiserie)”
Tranziţii: Joc muzical: ”Fluturașul”
Joc cu text si câ nt:” Bat din palme”
Rutine :-Sosirea copiilor
- Deprinderi igienice şi de autonomie (spă latul pe mâ ini,servirea
gustă rii)

II. ADE :ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


Domeniul Limbă şi Comunicare -”PÂ INEA FERMECATĂ ”-lectura educatoarei
Domeniul Om și Societate -“MOARA DE VÂ NT” –confecţionare
III. ALA II: JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE

1.“Morarii harnici”- joc distractiv


2. „Moara ’’-joc muzical

I. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE: “Pâinea fermecată” - lectura


educatoarei
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze
că l-a înţeles;
 Să -şi îmbogă ţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei
personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalti;
 Să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1 - Să descrie scene din poveste;
O2 - Să precizeze personajele principale ale poveştii;
O3 - Să ră spundă la întrebă rile adresate de educatoare pentru fixarea
conținutului poveștii („ cine?”, „ce”, „unde”?)
O4 - Să se exprime în propoziţii corecte din punct de vedere gramatical

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: “Moara de vânt”- confecţionare


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activită ţi practice.
 Să identifice, să proiecteze şi să gă sească câ t mai multe soluţii pentru
realizarea temei propuse în cadrul activită ţilor practice.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1.Să aplice lipici pe suprafața de lucru;
O2. Să așeze corespunză tor elementele componente pentru a realiza
moara(ferestre, ușă , elice, acoperiș)
O3. Să -și exprime opinia fată de propria lucrare sau față de lucrarea celorlalți;

II.ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

1.Centrul Bibliotecă :”Pâ inea fermecată ”-citire de imagini


2.Centrul Artă: “Moara de vâ nt ”-confecţionare
3. Centrul Joc de rol : “Micii brutari” –activitate practic gospodă rească
Obiective operaţionale:
Biblioteca:
O1-Să lipească în carticica suport ilustrațiile poveştii audiate, în ordinea
cronologica a desfă şură rii evenimentelor ;
O2- Să rezolve sarcina din fișa de lucru ;
Artă :
O1.Să aplice lipici pe suprafața de lucru;
O2. Să așeze corespunză tor elementele componente pentru a realiza
moara(ferestre, ușă , elice, acoperiș)
O3. Să -și exprime opinia fată de propria lucrare sau față de lucrarea celorlalți;
Joc de rol:
O1- Să denumească materialele de lucru de la centru;;

O2- Să realizeze covrigi din aluatul primit;

O3-Să așeze semințe pe produsele de panificație realizate;


STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse:
 Procedurale:conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia,
expunerea, exerciţiul, jocul, aprecierea verbală , instructajul
verbal.
 Materiale :planşe suport,jetoane cu imagini, fişe de lucru,lipici,
role de hâ rtie, elemente componente moara de vâ nt,planşete,
bonete, şorţuri, aluat de pâ ine, seminţe de dovleac, floarea
soarelui
 Organizatorice :frontal, pe centre, individual,

III. ALA II : JOCURI ŞI ACTIVITATI ALESE

Tema: “Morarii harnici”


Forma de realizare: joc distractiv
Tipul activitatii: consolidare de priceperi şi deprinderi
Obiective operationale:
O1- Să respecte regulile prevă zute de joc;
O2-Să ră spundă motric la sarcina dată ;
O3-Să participe cu interes şi plă cere la desfă şurarea jocului.

Tema:„Moara’’
Forma de realizare: joc muzical
Tipul activitatii: consolidare de priceperi şi deprinderi
Obiective operationale:
O1-Să interpreteze câ ntecul propus respectâ nd tonalitatea şi mişcă rile
specifice
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse:
 Procedurale:conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia,
expunerea, exerciţiul, jocul, starbursting(explozia stelară ),
aprecierea verbală , instructajul verbal.
 Materiale :,roabe, saci cu fă ină , moara, covrigi
 Organizatorice :frontal, pe centre, individual, pe echipe

Bibliografie :
 M.E.C.I.- „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,Editura DPH,
Bucureşti, 2009
 G.Toma, M.Ristoiu, M. Anghel- “Suport pentru aplicarea noului
curriculum
pentru învăţământul preşcolar “,nivel 5-7 ani, Editura Delta Cart,2009
 „Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământ preşcolar”– ghid pentru
cadre didactice, vol I, Editura DPH , Buc. 2009
 N.Ona, M. Ştefă nescu, F. Moraru-“Laborator metodic pentru domeniul
experienţial limbă şi comunicare”, Editura Diana, 2009
 Silvia,D. Pâ clea, C. – „Veniţi să ne jucăm, copii!”- antologie de jocuri
didactice, Editura Înv.Preşcolar, Bucureşti, 1995

SCENARIUL ZILEI

ACTIVITĂ ŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


Activitatea zilei debutează cu ,,Întă lnirea de dimineaţă “ care durează 15-20
de minute, copiii fiind aşezaţi pe covor, în cerc şi cuprinde:
SALUTUL :
”Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit,
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineața,copii!”
Copiii au în piept medalioane cu meserii.Salutul porneşte de la
educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutâ ndu-şi colegul
in functie de meseria ilustrata pe medalion. De exemplu :” Bună dimineața,
domnule polițist!”
CALENDARUL NATURII - Se discută despre vremea din ziua respectivă
pentru a aşeza la “Calendarul naturii” jetoanele corespunză toare referitoare la
anotimp, se va preciza ziua, anotimpul în care suntem.
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI
Copiii extrag din coșuleț imagini ilustrâ nd produse de panificație preferate.Pe
râ nd fiecare copil va așeza pe panoul brutarului jetonul ales motivand
alegerea fă cută .Ex. Mie imi place să mă nâ nc covrigi.
ACTIVITATEA DE GRUP –se realizeaza prin jocul muzical “La moara”.
NOUTATEA ZILEI – se prezintă sub formă de surpriză coșul cu pâ ine adus de
brutarul Petrică .
ACTIVITĂ ŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
DLC–EDUCAREA LIMBAJULUI: „ Pâ inea fermecată ” – lectura educatoarei
DOS –ACTIVITATE PRACTICĂ –“Moara de vâ nt” –confecționare

Ambele activită ţi se vor desfaşura în manieră integrată .


Captarea atenţiei se realizează prin prezentarea sub formă de surpriză a
coșului cu bună tă ți adus de brutarul Petrică .

În continuare voi expune copiilor povestea prezentâ nd pe râ nd


ilutratiile din poveste. Pe parcursul poveştii voi explica cuvintele şi expresiile
noi: „blajin”, „îmbujorat”, „la cataramă ”,,talger,,. La finalul poveştii, voi adresa
întrebă ri pentru fixarea continutului acesteia. Se va urmă ri: reţinerea numelor
personajelor, ordinea în care apar ele în poveste, o exprimare corectă ,
coerentă pentru a se face înţeleşi.
Activitatea continuă cu un moment de tranziţie, jocul cu text şi câ nt:”Bat din
palme”, pentru încă lzirea mușchilor mici ai mâ inii, iar apoi se trece la lucru pe
centre.
ACTIVITĂ ŢI PE CENTRE DE INTERES:
Se merge la fiecare centru pentru a familiariza copiii cu materialele,
sarcinile de lucru şi obiectivele urmă rite.
La centrul BIBLIOTECĂ copiii au ca sarcini:să realizeze că rticica poveştii
audiate, lipind pe foile suport ilustraţiile din poveste în ordinea cronologică a
desfă şură rii evenimentelor şi să rezolve sarcinile fişei de lucru.
La centrul ARTĂ , preşcolarii confecţionează moara de vâ nt din carton şi
hâ rtie prin îmbinarea elementelor componente.
La centrul JOC DE MASĂ copiii realizează covrigi şi îi decorează cu seminţe
de dovleac, floarea soarelui, avâ nd o costumaţie corespunză toare.
TRANZIŢIA că tre ultima parte a activită ţii integrate: ”Mişcă m degeţelele”.

Ultima etapă a zilei:


A.L.A. II -JOCURI ŞI ACTIVITĂ ŢI ALESE – în care se vor desfă şura:jocul
distractiv,,Morarii harnici”,, şi jocul muzical,,Moara”.

DESFĂ ŞURAREA JOCURILOR:


1. “MORARII HARNICI”- joc distractiv
Morarul Petrică solicită ajutorul copiilor să care sacii cu fă ină pâ nă la
moara lui. Copiii aşază câ te un sac de fă ină în roaba pusă la dispoziţie, o
împing pâ nă la moară , acolo descarcă sacul şi aduc roaba goală urmă torului
coleg care continuă jocul. Morarul le mulţumeşte copiilor pentru că l-au ajutat
să care toţi sacii şi îi ră splă teşte cu covrigi.
Se va executa un joc de probă , apoi se trece la desfă şurarea jocului
propriu-zis.

2. „MOARA ’’-joc muzical


Copiii sunt aşezaţi în cerc. Ei interpretează câ ntecul Moara asociind
mişcă ri potrivite sugerate de text. Copiii se ţin de mâ ini şi se rotesc în cerc
sugerâ nd mişcarea morii câ nd macină boabele de grâ u.
Se va executa un joc de probă , apoi se trece la desfă şurarea jocului
propriu-zis.
DESFĂ Ş URAREA ACTIVITĂ Ţ II

EVENIMENTUL CONŢ INUTUL Ş TIINŢ IFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC
Resurse Resurse materiale Forme de
procedurale organizare
MOMENT - Așezarea mobilierului și a materialelor în sala conversaţia Materiale frontal Aprecierea
ORGANIZATORIC de grupă . necesare verbală
- Copiii se așează pe pernute, în cerc.
REACTUALIZAREA Întâ lnirea de dimineaţă : Conversaţia Panou “Calendarul Frontal Orală
CUNOŞ TINŢ ELOR - Salutul naturii” Individual Observarea
- prezenţa comportamentul
- calendarul naturii Exerciţiul ui verbal şi
- împă rtă şirea cu ceilalţi, activitatea de grup nonverbal
(”La moară ”).
CAPTAREA Se prezintă morarul Petrică care le-a adus Morarul Petrică Frontal Stimularea
ATENŢ IEI copiilor produsele muncii lui: pâ ine caldă , Explicaţia Coş cu produse interesului
gustoasă , produse de panificaţie fă cute din Conversaţia de panificaţie pentru activitate
ingrediente deosebite. Morarul le-a trimis şi o
scrisoare prin care le solcită ajutorul la sfâ rşitul
activită ţii.
ANUNŢ AREA Educatoarea anunță copiii că astazi îl vor ajuta Observarea
TEMEI ŞI A pe brutarul Petrică , vor gusta produsele fă cute Conversaţia Textul poveştii Frontal focaliză rii şi
OBIECTIVELOR de el,dar pentru început vor asculta povestea Expunerea menţinerea
„Pâ inea fermecată ”. Explicaţia atenţiei copiilor

DIRIJAREA Se va reda conţinutul poveştii câ t mai expresiv,


ÎNVĂ Ţ Ă RII folosind mimica şi gestica corespunză toare. Textul poveştii Observarea
Conţinutul povestirii va fi expus urmă rindu-se Conversaţia focaliză rii şi
succesiunea momentelor principale, explicarea Expunerea Ilustraţiile Frontal menţinerea
cuvintelor şi expresiilor necunoscute. Simultan poveştii atenţiei copiilor
cu lecturarea poveştii se prezintă pe râ nd Explicaţia
ilustraţiile acesteia. Pentru fixarea conţinutului Orală
voi adresa întrebă ri legate de personaje şi Ră spunsurile la
acţiuni ale acestora. Copiii vor recrea cadrul întrebă rile
poveştii prin completarea machetei pregă tite Exerciţiul formulate.
cu elemente desprinse din textul poveştii. Aprecierea
-Cine a fă cut pâ inea fermecată ? ră spunsurilor
Machetă şi siluete
- Cine îi dă dea brutarului fă ină ? potrivite pentru
-Unde mă cina morarul fă ina? întrebă rile din
-Cine l-a chemat pe brutar la palat? poveste.
-Unde cocea brutarul pâ inea?
-Ce a pregă tit brutarul pentru împă rat?
Se realizează apoi un moment de tranzitie –
jocul muzical „Bat din palme„ şi câ teva exerciţii
de încalzire a muşchilor mici ai mâ inii , si se
prezintă sarcinile si materialele de la fiecare
centru deschis.
OBŢ INEREA Se trece la rezolvarea sarcinilor de la fiecare
PERFORMANŢ EI centru de interes.
La Bibliotecă copiii au ca sarcini: Cartea suport
- să citescă imaginile din poveste şi să le Conversaţia Ilustraţii din Individual
lipească în cartea suport respectâ nd ordinea Expunerea poveste Evaluarea
întâ mplă rii evenimentelor; Fişe de lucru relaţionă rii
-să rezolve sarcinile din fişa de lucru : Explicaţia copiilor;
lipici Pe grupe
“Colorează brutarul şi ceea ce coace el!”

La centrul Artă copiii vor confecţiona moara de Preseverența în


Problemati materiale din finalizarea
vâ nt din rolă de hâ rtie şi vor lipi elementele
zarea carton şi hâ rtie lucră rilor și
componente ale acesteia.
lipici pentru trecerea
Exerciţiul prin câ t mai
La centru Joc de masă , copiii vor realiza
covrigi din aluat de pâ ine şi vor aşeza seminţe aluat de pâ ine multe centre.
de dovleac, floarea soarelui pe ei. bonete, şorţuri
seminţe de
dovleac, floarea Orală
soarelui

ASIGURAREA Lucră rile realizate la centre se aşează în spațiul Turulgaleriei Aprecierea


FEEDBACK-ULUI de expunere, şi prin metoda „Turul galeriei”, Joc Roabe, saci cu Frontal lucră rilor
SI EVALUAREA activită țile zilei sunt discutate şi apreciate. Exerciţiul fă ină Individual Autoevaluare
PERFORMANŢ EI Activitatea se încheie cu jocul recreativ Pe echipe
“Morarii harnici”
ÎNCHEIEREA Educatoarea face aprecieri privind activitatea, Conversaţia Recompense Frontal Aprecierea
ACTIVITĂ Ţ II comportamentul copiilor pe parcursul zilei, iar Individual verbală
copiii sunt recompensaţi pentru activitatea
depusă .

S-ar putea să vă placă și