Sunteți pe pagina 1din 17

POLITICA

CELOR MAI
NOBILE
ASPIRAŢII
UMANE

!
i.

N ULTIMELE două d e­
I cenii politica partidului
no.si.ru com unist s-a do­
vedit. atit prin înaltele
ei m obiluri, cît şi prin m ultiplele m odali­
tăţi de realizare practică, d rep t o politică
a întregului popor. E laborată în cel mai
deplin sp irit ştiinţific, pe baza unei ample
şi adinei analize a realităţilo r rom âneşti
contem porane, politica de construire a noii
pcietăţi reprezintă, global, o im presio-
"ciniâ sumă de aspiraţii ce au prins con-
fîir deplin şi au in tra t pe făgaşul unor n e­
cesare şi solare certitudini incepînd cu
Congresul al IX -lea, de la care num ărăm ,
cu adincă dragoste şi fierb in te recunoştin­
ţă, anii unei epoci noi in istoria noastră
— anii Epocii Nieolae Ceauşeseu.
In această perioadă, dato rită unor p e r­
m anente iniţiative politice şi sociale —
iniţiative cu un larg ecou în conştiinţa
naţiunii noastre socialiste, a crescut in
mod im presionant calitatea participării
m aselor la fău rirea isloriei. Clim atul d e­
m ocratic adîncit perm anent a generat o
conştiinţă socială capabilă să acţioneze ca
cl- adevărată forţă a istoriei noastre noi:
liste, m ai presus de orice, m eritul to v ară­
şului Nieolae Ceauşescu de a fi adus în
cîm pul politicii, al practicii directe o v i­
ziune profund revoluţionară asu p ra pozi­
ţiei omului in strategia construirii socie­
tăţii socialiste şi com uniste in România,
o poziţie, activă atit prin conştiinţă, cit şi
prin reflexul ei direct — fap ta pusă în
slujba idealului comun.
O privire, chiar şi sum ară, asu p ra re ­
liefului spiritual al celor 22 de ani ce au OH. BOJAN : Patria
„Contemporanul“
(C ontinuare in p ag . 2)

F ilosofia B Productivitatea muncii sociale


— coordonată de bază a eficienţei
economice — de Barbu Gh. PE-
T e h n ic ă şi
în s is te m u l c u ltu r ii TRESCU (3) B Radiologia in era
informaţională şi nucleară H Este
vindecabilă ciroza hepatică ? Des­ sensibilitate
ARCURGEM o epocă coperitorii „Elcohepului" susţin că
P glorioasă şi d erutantă,
m inim alizatoare eforturile eroice pe care
popoarele, oam enii şi categoriile sociale da — de dr. Aristina COMACIUC NTÎLNIM
m eni care se
ades oa­
arată
in acelaşi tim p, com­ de pretutindeni le depun pentru a face să ELTHES şi di. Ladislau ELTHES -i- im presionaţi, cuceriţi
plexă şi contradictorie, prevaleze propensiunea funciar construc­ B Idoea de revoluţie in lumea con­ p u r şi simplu, gata în
prom iţătoare şi im previzibilă. Izbinzile tiv ă a speciei um ane. Totuşi, o dispută temporană — de Gh. LENCAN orice m om ent de a rosti superlative în
cunoaşterii şi inventivităţii om eneşti se tenace nu poate fi escam otată — şi nici STOICA (6-7) B Cartea de artă — faţa unor realizări de vîrf a le tehnicii
a ra tă a ii — cel puţin unele d in tre ele — nu a r fi de dorit : aceea d in tre om şi un etalon al stării de cultură — actuale. Ei îm bracă în tr-o privire sin­
nu num ai strălucite instru m en te ale a p ă ­ consecinţele m alefice ale m ijloacelor ci­ de Corneliu LEU, Vasile CONDU- cer uim ită, ca într-Q. hlam idă a unei
ră rii şi afirm ă rii om ului, ale propăşirii vilizatorii cărora le-a d at n aştere de-a- trăiri unice, obiectul ca atare, fiind
sociale m ultiple, ci şi p erfide arm e cu lungul tim pului. în această dispută se RACHE, Valentin CIÜCÄ, C.R.
CONSTANTINESCU, Dan GRIGO- atra şi de form a lui, de reflexele pe care
două tăişuri, bum eranguri apocaliptice ale poate ară ta şi m ăreţia fiinţei um ane şi le aruncă în ju r m aterialul din care au
civilizaţiei. S ituaţiile dilem atice ale civi­ fragilitatea ei — de nu va şti să găsească RESCU. Artur SILVESTRI (8-9-10)
lizaţiei şi culturii contem porane, alim en­ B Un istratian modern — de Ion Florin COST1NESCU
ta te de resuscitarea unor crize m al vechi Constantin COŞMAN Dodu BÀLAN (11)
sau de ap ariţia altora mai noi, nu pot
pune insă în tr-o penum bră u m ilitoare şi (C ontinuare In pag. 2) (C onunuare in p a g . 2)

L.IU
ICA JUDEŢEANĂ
răspunderi comuniste, Şedinţa C om itetu­ răspundere, ordine şi disciplină în acest

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE - lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.


d esfăşu rată sub preşedinţia tovarăşului
Nicolae Ceauşescu. «1 această săptăm î-
nă, a ex am inat modul în care s-a acţio­
sector de o im portanţă vitală pentru
întreg sistem ul economiei naţionale.
Totodată, secretarul general al p a rtid u ­
lui a subliniat faptul că se im pune în
nat pentru realizarea program ului de sectorul energetic, ca şi în toate sec­

cerinţă fundam entală rep araţii şi punere in funcţiune a capa­


cităţilor energetice şi, în mod deosebit,
a term ocentralelor de la R ovinari şi
Turceni, u n ităţi cu o im portantă ponde­
toarele economice, să se dea dovadă de
răspundere sporită şi să se combată
ferm orice atitudine de lipsă -de răsp u n ­
d ere faţă de felul în care este gospodă­
NFĂPTUIREA exem ­ facem şi cum facem, de gradul de im pli­

Î p lară u
v o ltare
program elor
şi p lan u rilo r de dez­
din
sector de activ itate economică- face din
fiecare
c a re in m arelç proces, al edificării socia­
lism ului. E ste vorba de o răspundere
concretă, cuantificabilă in term enii le­
gislaţiei ex isten te şi in v irtu tea ei tre ­
r e în producţia de energie electrică a
ţării. In baza rapoartelor prezentate, Co­
m itetul Politic Executiv a apreciat că
activ itatea in dom eniul energiei electri­
rită avuţia
sínt îndeplinite
stabilite.
naţională, de felul in care
planurile de producţie
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a cerut
să se tragă toate concluziile in urm a
ce nu corespunde p la n u rilo r-stab ilité şi,
răspundere un a trib u t definitoriu pentru buie să se în trep rin d ă o analiză lucidă in mod deosebit, aceea de la C entralele analizelor făcute in activitatea term o­
felul în care fiecare om al muncii îşi a muncii, nu pentru a justifica neîm pli- Rovinari şi Turceni, unde nepunerea in centralelor de ia R ovinari şi Turceni şi
onorează calitatea de pro p rietar, produ­ nirile, ci pen tru a afla cauzele efective fu n cţiu n e a instalaţiilor şi neefec- să se adopte m ăsuri hotărîte pentru
cător şi beneficiar, de p articip an t la re a ­ care le-au generat şi a adopta soluţii tuarea rep araţiilor au condus la ne- prevenirea oricăror stări negative în
lizarea unei economii intensive d e m are eficiente de rem ediere in tr-u n timp op­ rea Uzarea sarcinilor de plan. La desfăşurarea proceselor de producţie,
eficienţă. Căci, pe d rep t cuvînt, se poa­ tim . Din această perspectivă, se poate aceste centrale, lipsuri serioase s-a u pu­
te spune că sintern deplin răspunzători vorbi şi d e o g rad are a răspunderii p o ­ pentru punerea în funcţiune la term e­
tu t constata in depozitarea, evidenţa şi
în faţa noastră, ■« colectivului căruia îi triv it rolului şi sta tu tu lu i social al oam e­ gospodărirea m aterialelor şi utilajelor nele prevăzute a tu tu ro r capacităţilor
aparţinem , a întregii societăţi de felul nilor muncii. p regătirii profesionale necesare operaţiilor de rep arare şi în tre ­ energetice asigurindu-se astfel condiţii­
în care ne îndeplinim îndato ririle ce ne şi funcţiei sociale în deplinite în cadrul ţinere. Analizînd situaţia existentă, to­ le pentru îndeplinirea planurilor din
revin ia nivelul exigenţelor de calitate stru ctu rii de organizare a muncii con­ varăşul N icolae Ceauşescu a cerut adop­
şi tehnicitate, d eriv ate din prom ovarea form specificului fiecărui domeniu în tarea unor m ăsuri operative, pentru în ­ alte sectoare econom ico-sociale-
neabătută a revoluţiei ştiinţifice şi teh­ parte. lătu rarea n eintîrziată a lipsurilor ex is­
nice. Sintern răspunzători de tot ceea ce Sub aceste însem ne ale unei înalte tente, introducerea unui inait spirit de Alex. VASILESCU

I h H

Asta, după cum spuneam , pînă nu de $i m ai tirziu încă. la m aturitate, oam e­ generoasă ? N u cum va sínt alte definiţii
m ult. Adică, mai exact, pînă cind am citit nii fericiţi se recunosc uşor intre ei. Au ale aceleiaşi noţiuni ?
o carte. O carte care chiar aşa se num eşte, ei pesem ne n iş tj sem ne de recunoaştere ■ Poate că sínt ori poate că nu, o fi vrut
Noţiunea Schiţe desp re fericire, şi care nu ştiu
dacă şi cit de tare m i-a clătinat m ie con­
vingerile, sau opiniile, sau doar im presiile,
sun niste anten e 'cu care se detectează de
la distanţă ori din apropiere. Ţăranul din
schiţa P oate caise este cu siguranţă şi el
el, poetul, să ne ofere un mic manual
despre fericire,cu definiţii bine şi frumos
ticluite, sau num ai eu caut, intr-o carte
toate preconcepute, dar oricum m -a cam un om fericit, altfel nu s-ar apuca să-i ca oricare alta, in orice carte care uni
pus pe ginduri. Se poate scrie deci şi des­
de fericire pre fericire ? A r fi fost întrebarea la care
urma sau nu să-m i dau un răspuns. Cu
dea unui necunoscut, gratis, trei kile de
caise superbe, num ai aşa, ca să nu-l bală
cum va nevasta ! Despre Marin Preda, pe
cade in mină. răspunsuri neapărate la în­
trebările m ele am biţioase. Ce-i drept,
cartea asta chiar despre fericire vorbeşte,
Se poate, titlu l de pe copertă era, d esi­ care l-a cunosc*; bine, nu num ai in ulti­ prom ite din titlu şi se line de cuvînt
gur, o provocare, iar că se şi reuşeşte, m ele lui luni, susţine : „Scriitorul, cel pe apoi. Se degajă din ea o fericire in ade­
citeodată, m -a m convins după ce am citit oare-! cunosc, se bucură de seninătatea văratul, in unicul sens al cuvîntului. Şi
IN A N V DE MULT cartea.

P aveam im presia, dacă


n u cum va era o con­
vingere mai solid in­
stalată, că fericirea este, mai degrabă, o
„Ziua începuse în mod fericit", se pre­
cizează nu undeva, ci chiar in prim ele
pagini, ceea ce capătă deodată o valoare
de punere in gardă, de avertism ent. E şti
lui. A re toate m otivele, pentru că e o se­
ninătate reciştigată, a doua seninătate.“
Iar despre Tóm a Caragiu are o frază de-a
dreptul m emorabilă : „Era atît de lum i­
nos, incit um bra răiuinea întotdeauna cu
cu toate astea nu pofi găsi nicidecum
două pagini care să sem ene intre ele. Or,
in cazul ăsta, cum rum ine cu fam iliile
fericite, care seamănă toate intre ele ? Să
nu aibă dreptate bătrînul Tolstoi ? Nu,
năzuinţă, o aspiraţie, pe care o proiec­ în ştiin ţai, in fe lu l ăsta, că şi o carte un pas in urmă lut.“ Şi, la urma u r m e i,
tezi m ereu spre viitor, in prezent insă n-o aşa ceva n u -i posibil ! Tolstoi are întot­
poate începe in m od fericit. Ceea ce ră­ ce sint această seninătate reciştigată, deauna dreptate. în cel mai rău caz, p
pipăi, n-o sim ţi, n -o atingi. Se spune, de ni ine, pe urmă, să se confirm e sau nu, „cea de după...“ şi această lum inozitate accepta că au am îndoi dreptate, sau •-
pildă, m ai frecven t ori mai rar, „Sini f e ­ depinde şi de ce anum e doreşti sau cauţi, să zicem, dreptatea unuia n-o exclude pe
ricit“ ? Parcă n u prea, cel puţin eu nu dar in orice căz, îl cauţi ori nu, cuvintul a celuilalt. A sta cu toate că unul e Lev
le rostesc aproape deloc. Abia după ce este m ereu prezent, iţi sare de-a dreptul Tolsţoi, iar celălalt, poetul, e numai Flo­
am trăit-o si dacă am trăit-o, cu adevă­ in ochi, la cele mai neaşteptate pagini.
rat, im i dau $i eu seama, cu intirziere, şi rin Mugur. Pentru sim plul m otiv că doi
La cele mai neaşteptate virste, m ai bine scriitori adevăraţi pot avea am îndoi drep­
zic, întotdeauna ta tim pul trecut : „Am zis, pentru că răsfoind, una cite una, filele
fost fericit“. A sta poate şi cu regretul că tate, chiar şi cind dem onstrează adevăruri
eărfii şi inaintind aşa in viaţă, bagi seama opuse.
nu m i-am dat seama ia m om entul o- la un m om ent dat că, pe unii, fericirea A tunci poate că celălalt adevăr, al meu,
port u». ii găseşte încă din fragedă pruncie. Dă, se clatină, şubred, nesigur, după un argu­
Dar poate că şi fără vreun regret a n u ­ pur şi simplu, peste ei, tot aşa cum dă ment a ţii dc serios. Eram de părere, mai
me. Dacă ne luăm după Tolstoi, după peste alţii nenorocirea. Copil fiind, cind înainte, că despre fericire nu se poare
fraza cu care deschide el A nna K arenina, încă n u ştia să scrie, scriitorul are o pri­ vorbi decit la tim pul trecut. Suit acum de
n-ar trebui să avem un m otiv special de mă intilnire cu fericirea, „în curtea bu­ o altă părere ? Parcă da, măcar atît ar
regret. „Toate fam iliile fericite — zice nicului“ şi anum e in tr-o magazie („o fostă trebui să zic si totuşi nu-m i vine să re­
nem uritorul scriitor pe care nu ni-l în ­ bucătărie de vară care era folosită ca de­ cunosc nici atit. A m citit cartea asta, m-a
chipuim niciodată decit sub înfăţişarea de pozit“). A colo găseşte copilul un „Caiet Si convins, insă nu ştiu dacă mi-a pre­
bătrîn profet, seamănă intre ele ; fiecare de m ostre“ in eare, pe fiecare pagină, erau schimbat opiniile. Ba chiar am remarcat
fa m ilie nefericită este nefericită in felu l lipite cu grijă nişte pene. Şi începe să că n-am exclam at niciodată, citind-o, pc
ei.“ A r însem na deci, dacă luă m de bune plutească fericit şi să zboare, printre măsură ce o citeam adică, „sínt fericit,“
spusele lui, că in tr-o pagină de carte nici pene, „intr-un fe l de înverşunare a fe r i­ Abia după ce am închis-o, la urmă, tot la
nu prea mă interesează fericirea in chip cirii“. Ceva m ai tirziu, in tinereţe, poet timpul trecut am gindit si propoziţia asta.
special ; este, cu alte cuvinte, m u lt mai de-acum , o spune sincer, cu m ina pe con­ O fi urină el, Florin Mugur, să ne înveţe
fertilă, mai profundă, m ai per-so-r.a-lă dei : „Poetul tinăr e un om care nu m inte. sau să ne şoptească măcar cum am putea
ne-fericirea. Căci, dacă toate cărţile lum ii Nu trişează. N u le spune avioanelor de să fim fericiţi, numai că noi, muritori de
ar scrie num ai despre fericire, ar semăna liîrtie supersonice. Niciodată. Se laudă rind îndărătnici, nu reuşim deloc să-i
fi ele, toate, aşa cum seamănă fam iliile chiar (e foarte lăudăros) : acestea sini furăm form ula, dacă o are. iar dacă o
fericite. Şi iată cum, de Ia im presia sau avioane de hirtie, hirtie de ziar, hirtie are, e dreptul lui s-o folosească, tot aşa
credinţa că fericirea nu există, se poate pauperă şi fără pretenţii.“ Şi parcă-l vezi cum al m eu e s-o îm prum ut pe a lui sau
face lesne şi pasul următor, acela că nici pe poet zim bind, in fericirea lui neobo­ să caut alta. Pesem ne el a descoperit se­
n-am nevoie de ea. Prea m -a r îndem na sită, pentru că tot el scrie, pe urm ă : „îţi cretul. Eu încă nu.
să mă sim t m u lţu m it, de m ine şi de tot vine să zim beşti atunci cind sc rii adevă­
ce-i in jur, şi prea m -ar adem eni să rul.“ Nu cum va se ascunde aici chiar o Monumentul Independenţei, realizat de
n u -m i m ai doresc nimic, niciodată ! încercare de d efin iţie ? Gabriela MANCHE ADOC şi Gh. ADOC Dumitru MATA,..»

P o litica celor m a i F ilo so fia Filosofia a re Insă a -ş i preciza şi con­


solida ro s tu rile C ită v ra n e , cu secole mai
T eh n ic ă ş i se n sib ilita te
m ulte sau m ai puţine in urm ă, cunoaş­
n o b ile a sp ir a ţii u m a n e în sis te m u l cu ltu rii terea de tip ştiinţific se afla abia in p ra ­
( Urma re din pag.

gul lansării, in etapa tatonărilor şi ne­ fost zăm işlite. M ulte asem enea m aşini,
(U rm are dîn pag. 1) agregate, instalaţii purtînd în ele m esa­
(U rm ore din p ag . 1) dum eririlor de principiu, filosofia mai
cheia soluţiilor izbăvitoare. Omul a re de putea spera în această atm osferă de echi- jul adine şi înnoitor ai secolului nostru,
p artea sa o a rm ă red u tab ilă — raţiu n ea vocitate m etodologică şi epistemologică, au, treb u ie să recunoaştem , ca aspect
trecut de la C ongresul al IX -lea, eviden­ exterior legături trainice cu arta. In
ţiază adevărul că în aceşti ani u n itatea asociată bunului sim ţ şi firescului instinct să-i facă oarecare concurenţă. S ituaţia
al conservării. '* s-a schim bat însă radical in veacul nostru. această vară, aflîndu-m â pe o stradă din
d in tre partid şi popor s-a în făp tu it şi sc M angalia, perspectiva m i-a oferit dintr-o
înfăptuieşte pe baza unor in alte m obiluri Se poate spune, pe scurt, că nicicînd A bordarea de tip filosofic, m ateria]ist-
condiţia um ană, mai bine zis, condiţia dialectică, n u poate concura nici o disci­ d ată o im agine cuceritoare : se făcea (ca
politice înscrise în m arile program e ale in tr-o poveste) că dincolo de blocuri, in
P.C.R. — em anaţie a voinţei întregului speciei um ane înseşi n u a s ta t sub sem nul plină ştiinţifică particulară, dar poate
unei mai m ari tensiuni şi interogaţii. Să m edita a su p ra statu tu lu i ŞTIINŢEI profunzim ea spaţiului, profilat pe cer, se
popor, expresie a încrederii n eţărm u rite în ridica din m etal statuia unui om -de-
partid, în conducătorul său încercat, ctito­ revenim , de pildă, la spectaculoasele iz- ŞI TEHNICII ca a tare. O astfel
bînzi a le cunoaşterii, de care pom eneam de situ a ţie a dat naştere unor pro­ m iurg. Im aginea părea, p rivită d in tr-u n
rul României de azi, tovarăşul N icolae anum it unghi, cu o anum e predispoziţie,
Ceauşescu. Ne aflăm în apropierea unui la început. Ele au im prim at progresului nosticuri pesim iste, declarind şi a -
economic, tehnologic, social, creşterii ca­ nunţând In u tilitatea şi dispariţia fi­ un obiect de a rtă m odernă. viziunea
alt evenim ent istoric, ce va conferi dim en­ unui înzestrat artist. Mă ginrteam chiar -v
siuni noi vieţii noastre politice, sociale, lităţii vieţii ritm u ri im presionante, prea losofici oa parte integrantă a sis­
economice, cu ltu rale : C onferinţa N aţiona­ bine cunoscute şi apreciate. Tot ele am e­ tem ului culturii, ea, eure altăd ată era con­ că o asem enea realizare plastică face casă
lă a partidului. E fervescenţa vieţii noas­ ninţă însă — reversul m edaliei ! — cu siderată regina zăm islirilor spirituale. Ie ­ bună cu m area, dar mai ales cu am b iţi­
tre, in ansam blul ei, cc caraeteriezază in stau rarea şi expansiunea insidioasă a şirea din confuzie e sim plă ca şi dezle­ ile acestui oraş. „O biectul de a rtă “ nu
această perioadă p rem ergătoare înaltului unui sp irit pozitivist p lafonator şi in h i­ garea nodului gordian : filosofia va avea era însă decit o m acara uriaşă, foarte
forum comunist, m an ifestarea cotidiană, bant pentru elanul tră irii spirituale a u ­ m ereu nu num ai un loc al ei distinct, ci prozaică, in ceea ce se putea realiza cu
neclintită a voinţei tu tu ro r oam enilor tentice, al unei asp iraţii sp re o elevată chiar u n u l de onoare atâta vrem e cit va ea şi foarte „poetică“ prin im aginea sa
m uncii de ă îndeplini m arile sarcini d in conduită morală.- C unoaşterea ştiinţifică, fi continuu şi total solidară cu proble­ din depărtare, prin im presiile oferite
economie, ştiinţă, cultură, de a traduce în ­ inglobind in sfera acţiu n ii sale un n um ăr mele omului, cu neliniştile şi şansple lui sensibilităţii. D ar, după cum sínt oam eni
tocm ai in v iaţă indicaţiile tovarăşului m ereu sporit de latu ri şi aspecte ale re a ­ in lum e. O societate care-şi centrează atraşi d e forme, sínt şi semeni de-ai
Nicolae Ceauşescu relevă, desigur, cit de lităţii. introduce in v iaţa socială, prin m e­ Idealurile şi valorile pe îm plinirea şi de­ noştri- gata să vadă in „interior“ şi să
m ult şi trainic se identifică poporul rom ân dierile tehnologiei, o tot mai m are d iv er­ săvârşirea fiinţei um ane va găsi totdeauna pătrundă în lum ea ideilor care au făcut
în- politica in tern ă şi externă a p artidului sitate. In sine. acesta este un lucru firesr, un loc. chiar unul privilégiât pentru cre­ posibilă o anum e realizare. Şi aceştia
nostru, cit de ad ev ărat şi m u ltilateral tnscriindu-se în p relungirea unei legităţi aţia şi instru cţia filosofică. T răim tocmai pot fi im presionaţi, p în ă. la fascinaţie, şi
această politică reprezintă actul de voinţă intrinseci a evoluţiei şi progresului. Dar intr-o astfel de societate, care pune o aceasta cu atît mai m ult cu cit înţeleg
al întregii noastre naţiuni. aici rezidă şi p rim ejdia laten tă, dacă nu solidă elaborare de tip filosofic la baza trăiesc m ai intens „ritm ul" ideii.
Un rol im portant în adincirea neconte­ totdeauna m anifestă, a pulverizării eului edificării ei şi a form ării oam enilor care ...Două m oduri de a vedea, două mo­
n ită a clim atului dem ocratic al societăţii spiritual ca nucleu şi a trib u t esenţial al o înalţă. Si dacă politica noastră propriu- duri de a aprecia, două m oduri de a te
noastre revine culturii. O societate ca a personalităţii. Există, desigur, m ulte m ij­ zisă. politica în dom eniul culturii în p a r­ lăsa a tra s de produsele tehnicii de azi.
noastră, cè propune istoriei o ex p erien ţă loace de rem ediere şi co n tracarare a aces­ ticular. pornesc de la un sistem bine a rti­ Ele nu se află în opoziţie fiind, după
exem plară în p lan um an, îşi poate atinge tei am eninţări — p articip area la v iaţa şi culat de principii cu încărcătură filoso­ opinia mea, com plem entare. In am bele
ţelu rile văzînd, în cultură acea lum ină în ­ valorile cultu rii fiind soluţia superioară fică, este firesc ca şi creaţia din acest se găseşte o anum ită bucurie sinceră, o
şi privilegiat um anistă. Este tocm ai ceea dom eniu să fructifice şanse atit dc gene­ tră ire autentică, o vibraţie care a p a rţin e
căpătoare a tît p en tru gind, cit şi pen tru ce stim ulează şi în curajează societatea ros oferite. A şteptările adresate fiiosofiei om ului ce poate aprecia valori, partiei-
faptă, acea fo rţă care dă consistenţă o ri­ noastră. Nu treb u ie omis din vedere insă, vor fi satisfăcute, ca şi în celelalte do­ pînd prin sentim entele sale astfel ex p ri­
cărui act creator. A ngajarea culturii, a a r ­ că valorile a rte i si lite ra tu rii, valorile cul­ m enii, num ai in m ăsura în care se inves­ m ate la îm bogăţirea corolei de lum ini x
tu rii in general sín t supuse si e)e ace­ lum ii.
tei în genere a d a t şi dă sens um anism u­ leiaşi suhsidiare legităţi a diversificării tesc în ea eforturi creatoare corespunză­
Platform ele industriale ale Rom âniei de
lui de substanţă al societăţii noastre. Dă — tem atice, stilistice etc. Ceea ce toare. Puse toate, cum spuneam , sub sem ­ azi, laboratoarele ştiinţei rom âneşti con­
sens unui um anism al particip ării directe, le unifică şi treb u ie să le sus- nul tu te la r al ad erării de principiu şi de tem porane sínt racordate din plin la
entuziasm ate, unui um anism ce îşi are iz­ ficâ şi treb u ie să le su sţin ă însă — este sub stan ţă la orizontul problem atic al oa­ acest flux al tehnicii m oderne — a teh-
o concepţie desp re lum e şi v iaţă chiar nicii-ştiinţă, dar şi a tehnicii-artă, în tr-u n
vorul în tr-o politică a celor m ai nobile dacă nu îm bracă to tdeauna h ain a au ste ră m enilor, ca suprem etalon al viabilităţii
asp iraţii um ane. a dem ersului specializat filosofic. sale culturale. cuvînt a tehnicii com petitive.

2 CONTEMP ORANUL
PRODUCTIVITATEA MUNCII SOCIALE -
COORDONATA DE BAZĂ A EFICIENTEI ECONOMICE
* NTREGUL nostru po-
> por se pregăteşte, în
aeeaste săptăm ini, să
întim pine, prin reali­
zări deosebite in toate dom eniile de. acti­
vitate, m arele evenim ent politic din v iaţa
partidului şi ţării noastre: C onferinţa N a­
ţională a partidului. Acest în alt forum al
com uniştilor rom âni va dezbate şi adopta
h o tărîri de cea m ai m are însem nătate
p en tru progresul economiei şi societăţii
rom âneşti, va releva noi şi im portante
căi, pirghii, m ijloace pen tru aşezarea m ai
m ult á calităţii şi eficienţei, a com petiti­
v ită ţii drept coordonate ho tărito are ale
evoluţiei ecorfomico-sociale a ţării. în acest
cadru larg de problem e, în rindurile de
m ai jos ne vom referi la ch estiu n ea pro­
ductivităţii m uncii sociale — obiectiv, exi­
genţă esenţială a dezvoltării, a cărei în ­
făp tu ire concentrează am ple efo rtu ri şi
preocupări la nivelul în trep rin d erilo r şi
u n ităţilo r industriale, economice, a l în tre ­
gii ţări.

Repere în definirea conceptului


POTRIVIT legilor im uabile ale d ialecti­
cii dezvoltării, acum ulările cantitative se
transform ă la un m om ent d at in tr-u n salt
calitativ. P ractica construcţiei economice
socialiste a ţării noastre confirm ă valabi­
litatea acestei teze fundam entale a m ate­
rialism ului dialectic şi istoric. Ridicarea
nivelului productivităţii m uncii sociale re ­
p rezintă din acest punct de vedere o p a r­
te integrantă a procesului de trecere la o
nouă calitate a activităţii social-economice,
un corolar al m ăsurilor de îm bunătăţire
a utilizării potenţialului um an şi m aterial
şi, totodată, o' prem isă a sporirii mai ra ­
pide şi substanţiale a v enitului naţional.
Productivitatea m uncii, problem ele com­
plexe ale acestui dom eniu, care practic ţin
de fundam entul dezvoltării economiei, au
concentrat şi concentrează, în mod p rio ri­
tar, atenţia a tit a econom iştilor, cit şi a
num eroşi specialişti din dom eniul tehnic,
social, ele constituind obiectivul m ajor al
u n o r-im p o rtan te program e de dezvoltare
economico-socială, dînd sens şi conţinut
finalizării acţiunilor de introducere a p ro ­
gresului tehnic în economie. Practic, nici
un alt indicator sintetic nu are o utilizare
m ai îndelungată decit productivitatea
m uncii — fie că i s-a spus aşa, fie altfel
— de la p u terea sau rodnicia m uncii la
clasicii economiei politice, la randam en­
tu l sau eficienţa m uncii la economiştii m o­ RODICA LAZAR ; Temă contemporană
derni.
Ia tă de ce, m ai m ult poate decit oricare
a lt indicator, productivitatea muncii,
aspectele teoretice, m etodologice ale cuan­ greu în balan ţa com petitivităţii, p en tru un superio ritatea nu în dom eniul eficienţei structurii, nevoilor societăţii în diferite
tificării şi sporirii acesteia au constituit şi loc cit m ai activ în cadrul diviziunii in­ şi al calităţii p riv ite în mod abstract, dar, etape de dezvoltare, de la reflectarea spe­
constituie o tem ă predilectă a preocupă­ ternaţio n ale a m uncii. D intotdeauna pro­ bunăoară, p rin tr-o p ro ductivitate superi­ cifică a acestora la nivelul sistem ului de
rilo r de specialitate, a num eroase cărţi şi gresul economic a fost sinonim cu creşte­ oară a m uncii, ţinind seam a de faptul că interese, de la volum ul resurselor exis­
studii economice. Cu greu va putea fi con­ rea productivităţii, cu com petitivitatea, cu oam enii m uncii în trip la lor calitate de tente în vederea satisfacerii acestor nevoi,
testat acest sta tu t al categoriei de produc­ econom icitatea. C erinţele în acest sens au pro p rietari, producători şi consum atori, partidul nostru, în politica sa economică,
tiv itate a m uncii — desigur, cu un conţi­ devenit mai acute în condiţiile în care, în sínt direct interesaţi în asigurarea unui pune la baza desfăşurării întregii activi­
n u t şi sem nificaţii îm bogăţite şi nuanţate. contextul creşterii economice, îndeosebi nivel tehnic al producţiei cit m ai ridicat. tăţi necesitatea realizării unei înalte efi­
O dată cu procesul complex al dezvoltării după 1970, s-a ev idenţiat că resursele nu Din această perspectivă complexă, iden­ ciente^ economice. A stfel, sínt create po­
forţelor de producţie, în leg ătu ră cu p ro­ pot fi exploatate fără lim ite, că trebuie tificarea dom eniului şi factorilor care in­ sibilităţile de respectare a cerinţelor legii
ductivitatea m uncii aproape m ereu va fi ţin u t seam a de restricţii deosebit de seve­ fluenţează creşterea m ai accentuată a pro­ economice fundam entale a socialism ului,
ceva de spus. re, m ai ales prin prism a caracterului d uctivităţii muncii şi utilizarea superioară de asigurare a bunăstării m ateriale şi spi­
P en tru economia naţională, după epuizabil al resurselor cunoscute şi folosi­ a întregului potenţial m aterial şi uman ritu ale m ereu crescînde a întregii socie­
cum rezultă cu claritate din concepţia te. N ecesitatea m enţinerii, în aceste con­ constituie o problem ă de interes naţional, tăţi, in vederea afirm ării plenare şi m ulti­
secretarului general al p artidului, p re­ diţii, a unei creşteri economice dinam ice o problem ă care se află în faţa proiectă­ laterale a personalităţii tu tu ro r m em bri­
şedintele Rom âniei socialiste, tovarăşul im pune an tre n a re a puternică şi valo rifi­ rii şi a producţiei, a activităţii de organi­ lor societăţii ; sínt create, de asem enea,
NICOLAE CEAUŞESCU, iubitul nostru carea largă a tu tu ro r factorilor calitativi zare şi conducere ştiinţifică, dar şi în fa ­ posibilităţile respectării legii economiei de
conducător, m arele strateg şi ctitor al şi can titativi ai producţiei, factori in ca­ ţa cercetării economice. Ia r în acest ca­ tim p, ca lege economică generală, a cărei
R om âniei socialiste m oderne, cu p rivire la dru l cărora p roductivitatea m uncii — care d ru sín t necesare nu num ai abordările substanţă reprezintă necesitatea economi­
progresul economico-social, productivita­ reflectă expresia sintetică a eficienţei cu teoretice — desigur, u tilitatea lor este in ­ sirii resurselor m uncă-tim p. bază dbiecti-
tea m uncii, sporirea susţinută a acesteia care este cheltuită m unca socială vie şi contestabilă — d ar şi relevarea, în mod vă pentru progresul economico-social con­
constituie, deopotrivă, un obiectiv şi un m aterializată p en tru producerea bunurilor concret, a rezervelor de creştere a produc­ tinuu al ţării.
factor al dezvoltării, al veritabilei a fir­ în societate — ocupă un loc d in tre cele tivităţii, a căilor şi soluţiilor pentru tra n s­ Concretizînd concepţia strategică a p a r­
m ări economice. Realizarea obiectivelor m ai de seamă. pu n erea lor în viaţă, p en tru înfăptuirea tidului nostru, a secretarului său general,
program ului partidului de creştere inten- C riteriul fundam ental de apreciere a efi­ întocm ai a sarcinilor de în sem nătate n a ­ tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, cu p ri­
siv-calitativă a economiei, pe fondul in­ cienţei muncii, im portantă su rsă de re ­ ţională stab ilite de conducerea partidului vire la edificarea socialism ului în patria^
tegrării organice a ştiinţei, cercetării, în ­ ducere a cheltuielilor m ateriale, resursă nostru, personal de către tovarăşul noastră. Program ul partidului înscrie, ca'
v ăţării în întreaga activ itate economico- p rio rita ră a dezvoltării şi m odernizării NICOLAE CEAUŞESCU. In aceste con­ o direcţie esenţială de acţiune în vederea
socială — dom enii conduse în mod em i­ com plexului economic naţional, indicator diţii, în mod legic, ridicarea productivită­ ' fău ririi socialism ului m ultilateral dezvol­
n en t de tovarăşa academ ician doctor in­ caracteristic al prezenţei şi afirm ării lot ţii m uncii, creşterea eficienţei capătă o tat, creşterea continuă a eficienţei eco­
giner Elena Ceauşescu. activist de seamă m ai putern ice a economiei rom âneşti în deosebită însem nătate în orinduirea so­ nomice în toate ram urile şi dom eniile da
al partidului şi statului nostru, savant de lum e, creşterea p roductivităţii m uncii a cialistă pen tru că, cu cit productivitatea activitate, folosirea cu m axim um de r e ­
m are renum e internaţional, preşedintele constituit — m ai ales după Congresul m uncii este m ai m are şi bogăţia n a ţ:o- zultate a consum ului de tim p şi m uncă
C onsiliului N aţional al Ştiinţei şi în v ă ţă - al IX -lea al P artid u lu i C om unist Român nală este valorificată la un niveT supe­ vie, Sporirea productivităţii muncii, redu­
m întului — presupune în mod imperios — o preocupare perm anentă, a flată în cen­ rior, cu a tit se creează posibilităţi pentru cerea cheltuielilor m ateriale şi totale da
valorificarea superioară a potenţialului tru l politicii partid u lu i şi statu lu i nostru, îm bu n ătăţirea condiţiilor de viaţă a în­ producţie. Economia de tim p se exprim ă
existent de resurse m ateriale, energetice reflectată, in tr-u n fel sau altul, în toate tregului popor. prin însăşi reducerea cantităţii de m uncă
şi de forţă de m uncă, sporirea lui con­ acţiunile economice consacrate p rogresu­ cheltuită pentru obţinerea unei unităţi da
lui României. în prezent, problem ele com­ Strategie şi orientări produs fin it sau, altfel spus, p rin sporirea
tin u ă pe baza rodniciei şl eficienţei
m uncii — cu alte cuvinte sporirea m ai plexe ale p roductivităţii sín t m aterializa­ PR IN contribuţia pe care o aduce la spo­ m asei de bunuri sau servicii obţinute cu
su sţin u tă a productivităţii. te in tr-u n program pe în treag a economie rire a producţiei, la reducerea ponderii acelaşi volum de m uncă cheltuită, ceea
In concepţia secretarului general al p a r­ naţională, cu orizont anul 1990 şi care p re ­ cheltuielilor m ateriale şi de m uncă, la r i­ ce reprezintă tocm ai creşterea producti­
tidului, esenţa creşterii productivităţii vede obiective, sarcini şi m ăsuri concrete dicarea ponderii v enitului naţional în pro­ vităţii m uncii. în condiţiile edificării so­
m uncii rezultă din însuşi caracterul orîn- ce vizează căile şi factorii de creştere dusul social, creşterea productivităţii cietăţii socialiste m ultilateral dezvoltate,
d u irii pe care o edificăm în care omul. m ai accentuată a p roductivităţii muncii — m uncii constituie factorul h o tărîtor al p ro ­ sporirea necontenită a productivităţii
caracterul creator al m uncii consti­ în sp eţă ale d ublării ei în acest cincinal gresului general al societăţii, al ridicării muncii constituie o legitate obiectivă a
tuie factorii hotărîtori ai progresului şi în industrie ca şi în alte sectoare, ale b u n ăstăiii poporului. D efinirea sintetică şi progresului economico-social, care urm ă­
civilizaţiei, ai dezvoltării economice creşterii ei su bstanţiale în ansam blu, pe de o incontestabilă realita te a rolului creş­ reşte îm pletirea arm onioasă a criteriilor
şi sociale. In acest sens, tovarăşul dom enii şi ram uri de activitate. P e aceas­ terii productivităţii m uncii confirm ă economice şi sociale a le eficienţei. Socie­
NICOLAE CEAUŞESCU ară ta nu dem ult: tă bază, prin creşterea productivităţii m u n ­ astăzi pe deplin claritatea şi valabilitatea tăţii socialiste îi este proprie satisfacerea
„Societatea pe care o edificăm este o cii, se acţionează decisiv asu p ra nivelului ideilor în acest sens ce decurg din însăşi în tr-o m ăsură tot m ai m are a nevoilor
societate a muncii creatoare, a dreptăţii şi dinam icii su sţin u te a producţiei m a te ­ acţiunea legilor economice obiective ale m em brilor societăţii, respectiv accentuarea
şi echităţii sociale. T rebuie să avem p er­ riale, a v enitului naţional şi acum ulărilor,, dezvoltării societăţii. R eferindu-se la ro­ continuă a economisirii tim pului total de
m anent in vedere că însuşi om ul — crea­ a b unăstării şi calităţii vieţii. lul im portant al p roductivităţii m uncii in m uncă, fie aferen t m uncii vii, fie aferen t
ţia suprem ă a n atu rii — este rezultatul Ca un corolar al celor a ră ta te se poate edificarea societăţii socialiste, secretarul muncii m aterializate, ca urm are a diver­
m uncii, deci form area şi dezvoltarea afirm a că sporirea productivităţii muncii, general al partid u lu i nostru, tovarăşul sificării nevoilor, m ăririi tim pului desti­
om ului se pot realiza num ai prin m uncă, p riv ită cu consecvenţă ca u n obiectiv de NICOLAE CEAUŞESCU, sublinia : „So­ nat ridicării nivelului de cultură şi da
p rin activitatea creatoare de valori m a­ cea m ai m are im portanţă şi în făp tu ită în cialism ul trebuie să-şi dem onstreze su p e­ pregătire profesională etc. E xistenţa pro­
teriale şi spirituale în toate dom eniile.“ mod exem plar, ex p rim ă sintetic superio­ rio ritatea în dom eniul ştiinţei şi tehnicii prietăţii socialiste, tem elia noilor relaţii
rita te a societăţii n o astre socialiste- în acest cit şi în cel al productivităţii m uncii. Nu de producţie determ ină şi perm ite acţiu­
Cerinţă legică, imperioasă a etapei sens, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, vom putea afirm a această superioritate nea conştientă a tu tu ro r participanţilor
genial gînditor, em inent strateg al fă u ri­ atîta tim p cit nu ne vom afla in prim ele la producţia socială în vederea creşterii
actuale rii noii orînduiri, cel a cărui gîndire şi rinduri pen tru o ştiin ţă în aintată şi o productivităţii m uncii, a eficienţei şl ren­
ÀSTAZI, m ai m ult ca oricînd, p reveni­ acţiune se află la tem elia tu tu ro r orien­ tehnică avansată, pen tru o în altă produc­ tabilităţii, precum şi a reducerii cheltu­
rea risipei de m uncă, de m ateriale şi ener­ tărilo r şi m ăsu rilo r de creştere a produc­ tiv itate a m uncii.“ ielilor m ateriale.
gie, econom isirea severă a acestora consti­ tiv ităţii m uncii în economia naţională, P ornind de la cunoaşterea aprofundată
tuie problem e a căror rezolvare atîrnă sublinia că societatea socialistă îşi afirm ă $1 m u ltilaterală a nivelului, dinam icii şi Prof. dr. Barbu Gh. PETRESCU
CONTEMPORANUL 3
Viaţa spirituală a judeţelor şi localităţilor ţării

Oameni care veghează


s uf l et ul c a l d al pămî nt ul ui
r. MULTA VREME care e ra cit pe ce să părăsească atelierul,

D m i-am dorit să scriu


■despro olari, trebuia să
scriu, consideram chiar
că este o neim plinire a sufletului meu de
s-a pus serios pe creaţie şi muncă.
Vorbind despre starea de m eşteşug sau
a rtă a ceram icii, a olăritului, Nicolae Co­
libaba imi sp u n e că el, acum la am urgul
rep o rter că n-am reuşit să scriu incă des­ vieţii şi muncii nesfîrşite ca olar,- soco­
p re olarii de la Oboga. Horezu, Corunt, teşte că o lăritu l nu se poate face decit
M argina... cu pasiune şj ocrotire din partea statului,
Iată că in această m inunată vrem e de din p artea specialiştilor, şi m ai ales in
v ară a Bucovinei, poposind la Rădăuţi, condiţiile realizării unei proporţii de 10 la
am a fla t de la oam enii locului că in m u­ sută m eşteşug şi peste 90 la su tă artă
zeul tehnicii populare, a tehnicii lem nu­ pură. Numai folosind asem enea proporţii,
lui se află un au ten tic a te lie r de olărit, olăritul poate să evolueze, să se autocOn-
un atelier do ceram ică tradiţională, cera­ seive, să fie ceea ce a fost întotdeauna
m ică de Rădăuţi in care lucrează cel mai — u n izvor de frum os şi bucurie la casa
tîn ăr vlăstar al celebrei fam ilii de olari omului...
Colibaba... Si vorbele m eşterului Colibaba nu sínt
Florin Colibaba o tin ăr şi încordat ca doar vorbe, eh Tar recent Ia Tirgul o la ri­
un arc, vine din Nicolae Colibaba care la lor de la Sibiu, vestitul tirg-concurs —
rindul său vine din C onstantin Colibaba, F lorin Col iha ba a prim t Prem ul I şi lu-
caro la rindul său vine din a lt Colibabn. cră ril’j sale au fost elogiate cu ad evărat Cel mai tinär vlăstar al celebrei familii de olari Colibaba : Florin Colibaba (stingo)
Prim ul lucru pe care îl a flu e acela că de către un ju riu com petent, de către o a ­
oalele tradiţionale d e Rădăuţi sin t ace­ meni pricepuţi, distincţie care grăieşte de
lea scrise pa ud cu a ju to ru l unui corn de la sin e despre evoluţia arte i fam iliei Co­
anim al in care se depozitează culoarea libaba. a rtă care in an u l 1979 prim ea
precum in tr-u n rezervor do stilou. De Prem iul I 1a Festivalul ceram icii de Ia
acolo ea se scurgo incet, ia form e neobiş­ Stockholm...
nuite sub m ina de m aestru a m eşterului. De altfel, toate participările ceram icii de
Băl rinul Colibaba im i m ărtu riseşte :ă Ra.lăuti la concursuri au fost prem iate cu
e tare bucuros că un m eşteşug, o a rtă oele mai înalta distincţii. F lorin Colibaba
a lît do veche e din nou in m are cinste, im i rparturiseşto că e îndrăgostit piuă
peste cap de a rta sa pe care şi vrea să
ba îmi spune că olăritu l, ceram ica în ge­
neral, ca orice a ltă artă. a lt m eşteşug are
m om ente do decădere şi de înălţare ; de
prin 1960—1961 fenom enul a devenit priel­
o facă să devină cu a d ev ărat un bun al
tuturor, fiecare om să se poată bucura la
vederea obiectelor confecţionate din cel
O r a ş u l „ v e c h i şi n o u “
nic m eseriei străm oşeşti, chiar fiul său m ai sim plu m aterial de construcţie — lu ­ RI DE CITE ORI d ru ­ fanţi pentru d rep tu rile rom ânilor din
tul... Apoi imi vorbeşte cu triste te că sin ­
gurul om care n -a pu tu t fi convins in
întregim e de ceram ica de R ădăuţi,
ceram ica făcută de fam ilia Colibaba este
de
O m urile m -aduc
frum osul oraş de
poalele Tîm pei — ci­
tadelă fa ţă de care am o afecţiune n ep e­
prin
la
A rdeal, aici ailindu-se. totodată, şi se­
diul celei dinţii publicaţii rom âneşti ap ă ­
rute in T ransilvania („G azeta din T ran ­
silv an ia“ — 183«), Casa A ndrei M ure-
Ion V lăduţiu. T risteţea ii face să fie a m ­ reche — nu-m i pot refuza gestul de a o şianu — au to r al „Im nului d eştep tării
Istoria însăşi biţios. ii face să dorească din to t sufletul
ca a rta sa, ceram ica de Rădăuţi să cîştige
teren in inimile tu tu ro r oam enilor indife­
lua din centru, de la „Casa S fatu lu i-1
(actualm ente Muzeul de istorie al B ra­
şovului), la deal. către Scheii B raşovu­
n o astre“, Casa Gheorghe B ariţiu — isto­
ric şi om politic, unul din apostolii m iş­
cării naţionale din A rdeal, Casa sensibi­
N DRUM presărat cu rent că sint sau nu specialişti... lui, a rip a veche a fostului oraş-oetate, lului poet Şt. O. Iosif, Casa subtilului

U ace de brad duce pină


la cotitura unde — u m ­
brită de-un versant —
Visează casa lui Nicolae Iorga din Sinaia.
U rm ărit cu aten ţie cum lucrează. Florin
Colibataa o un ad ev ărat artist, ro ata o la­
rului devine o. m aşină de m ăiestrit lutul,
o m ină de om care zideşte a rta în spaţiu,
cu străzile înguste şi cu clădirile lipite
una de alta, pactizînd parcă p en tru a
tezista îm b răţişate in faţa tim pului.
Şi dacă zidurile, şi străzile par insensi­
epigram ist C incinat Pavelescu, C asa com ­
pozitorului Gh. Dima ş.a. Pe-aici
p u rtat paşii in tîrzia lui adolescenţă
Blaga, pe-aici a zăbovit o vrem e şi Ci-
şi-a

E cald incă ! ii adaugă culorile vii ale vieţii care parcă bile la scurgerea vrem ii, totul respirind prian Porum beseu, aici, m îhnit, va fi s u ­
O boare dinspre m unte adie păreri de sint culorile sănătoase a le anotim pului aici un a e r m edieval, singurul sem n că flat in lam pă .Al. I. Cuza alungat d e pe
rău. lum ini şi umbre se destram ă şi dis­ Bucovinei de au r.., m ă aflu, totuşi in miez de secol douăzeci tronul domnesc, in drum spre Viena.
par in cercuri de fum . Si, parcă, se con­ P arafrazind pa bunii înaintaşi, "vom sin t firele liniei de troleibuz. în replică Muzeul de A rtă adăposteşte lucrări ale
turează in zare o siluetă ihaltă ca insăsi spune că întotdeauna călătorului îi şade — cealaltă p arte a oraşului, înălţîndu-şi aproape tuturor m aeştrilor penelului ro ­
aspiraţia spre înălţim ile culturii pe care bine cu 'd ru m u l Bucovinei, dar, cu condi­ volutele arhitectonice m oderne, in care m ânesc : A ndreescu, G rigorescu, Luchian,
a reprezenĂat-o. ţia să nu u ite ca întotdeauna să se abată pulsează o puternică activitate econom i­ Băncilă, Petraşcu, Pallady, Tonitza,
Dragostea lui Nicolae lorga pentru isto­ pe la Rădăuţi să-şi clătească ochii cu m i­ că — aici se află în trep rin d erea de a u to ­ M attis Teutsch. A lături — Muzeul d e
rie vine din adâncul tragism ului poporului n u n ata ceram ică a neam ului Colibaba... cam ioane „Steagul Roşu“ şi în tre p rin d e ­ A rtă Populară ale cărui exponate ex p ri­
român ! Iar el însuşi ne apare, acum, lot Valeriu BÂRGAU rea „T ractorul“, pentru a am inti num ai m ă m odul de viaţă şi vocaţia artistică,
mai m ult asem eni unui arbore încins cu două din u n ităţile econom ice em blem ati­ de-a lungul veacurilor, a le rom ânilor de
fru n ziş bogat, cu m ii de ram uri prinse in ce p en tru Braşovul zilelor noastre. pe aceste străvechi ţinuturi — în zona
păienjenişu! nenum ăratelor plante agăţă­ P oate nicăieri mai elocvent ca aici cele P ietrelor lui Solomon descoperindu-se
toare, prin care doar soarele pătrunde. două feţe ale m onedei tim pului nu se dovezi ale unei v etre dacice, suprapuse
Deşi este şi aceasta doar incă una dintre află în tr-u n mai paşnic dialog, in tr-o peste o aşezare preistorică.
form ele care caută să-l cuprindă pe uria­ m ai fericită îm perechere. Străbătînd Ca unul care revin des aici, rosti'- ’
şul care iubea Jlorile, le auzea m icile vo­ B raşovul de la un capăt la altul, ai sen­ num ele oraşului de sub Tîmpa, nu pot
cale colorate, le proteguia gingăşia. Cu zaţia că îi parcurgi însăşi istoria. Dacă nu m ă gindesc la Biserica N eagră
ani in urmă, la Vălenii de Munte, cineva în tr-o p arte a oraşului clipa pare încre­ m onum ent i-mblematic al Braşovului —,
imi por :stea că profesorul o surprinsese m enită, dincolo starea de graţie e una a splendidă capodoperă a arhitecturii în
pe una din fetele sale pe cind rupea fiori necontenitelor m etam orfoze. „Braşovul stil gotic din T ransilvania, construită in ­
Şi reacţionase im ediat trăgind-o de p iru l vechi şi nou“ — acesta este şi titlul in­ tre secolele XIV—XVI. Şi ori de cite
strips in codite : „Şi ps flori le doaie, teresantului m onum ent care se în fă ţi­ ori descind in B raşov nu pot ráta re în -
draga mea. cind le sm ulgi !...“. şează n oului-venit in im ediata vecinăta­ tilnirea cu această superbă construcţie
Desăinrşită natură... Brazii se scaldă in te a gării, „avertizînd“ asu p ra coordona­ şi de a-i asculta m agnifica-i orgă. P ro ­
m a n a cerului. O creangă tresaltă sub telor în tre care se conturează im aginea fesorul Hans E kart Schlandt, plin de har,
zborul unei păsări. T otul trăieşte in apro­ Braşovului. in tr-o după-am iază m -a făcut să cred
pierea noastră şi pare, totodată, de ne­ B raşovul se înscrie pe orbita centre­ cp „F uga“ lui Bach a r fi fost anum e com­
cuprins... lor culturale d e prestigiu, d e-a lungul pusă pentru orga Bisericii Negre.
Iar in respiraţia istoriei trăieşte Nicolae vrem ii, la noi. Aici, unde Cores! scotea B raşovul vechi, B raşovul 'nou, în tre
Iorga, p n cum in respiratia lui tiuia is­ de sub teasc cea dinţii filă tip ărită pe coordonatele vechii şi noii istorii îşi
toria. cu fream ăt de aripi spre inima pa­ terito riu rom ânesc, m ărturie despre tr a ­ scrie zi de zi poem ul devenirilor şt al
triei şi zborul înalt spre universalitate. d iţiile cu ltu ral-artistice adinei stau re ­ existenţei sale.
num itele „case“ : Casa M ureşenilor —
Marta BARBULESCU Ceramică de Colibaba cunoscută fam ilie d e intelectuali, m ili- George IANCU

acest fel din t ira noastră. Un oraş, nu P etrila se regăseşte in m erindea niciodată
fo arte mic. este aşezat aşad ar pe o sin ­ trăd ată a unor virtuţi specifice, precum
gură stradă. Ş apte-opt cartiere m oderne aceea a păstorilului. (peste 15.000 de oi,
„8 Martie. „7 Noiembrie“, „Lonca“, „Tu­ 1 300 de bovine. 300 de cai), dar mai ales
dor Vladimircscu“, „Prundului“, „Colo­ în cele patru m ne care asigură econo­
niei“ şi „Brazilor“, înm ănunchind peste miei naţionale aproape 4 m ilioane de
5 100 de apartam ente, satele şi cătunele tone cărbune anual. A sta e m arca aşeză­
„Taia“, „C im pa“, „ Jie ţ“, „Răscoala“, „Ti- rii şi locuitorilor ei. A sta-i destinul. N i­
Petrila — oraşul marilor rici“, „Popi", „Lunca“, „Predoni“ şi „Mo­
şiei“ cu 1 614 gospodării ţărăneşti, se inşi-
ru ie de-a lungul străzii, pe nişte platouri
m ic im nic ori grandilocvent nu-i a u reo ­
lează. C ălătorul in drum ul său spre co­
ch etele cabane „A uşelu“, „V oievodul“,
înguste de p iatră, suprapuse în m ulte „Lunca F lorii“, ,.Rusu“ şi „S urianul“, este
revelaţii locuri în terase. A şezarea s-a întem eiat
aici pen tru că rom anii au aflat trecerile
(Loviştei şi Vîlcan spre Ţ ara H aţegului) *
m ereu ten tat să ridice p rivirile spre a n ­
sam blul m onum ental Din adincuri spre
lumină, (Petrila fiind oraşul din Valea
Ivv N ORAŞUL aşezat in ­
tre Paring, Ş urianu şi
Petrila, oraş al m inelor d ar şi al păsto-
ritului, a flată in hrisoave şi h ărţi străvechi,
şi loc sigur pentru depozitarea proviziilor
necesare populaţiei şi arm atelor. Urme
Jiu lu i cu cele m ai m ulte statu i şi m onu­
m ente ridicate de artistu l local Ladislau
Roşia, zorile se arată a devenit de un veac şi m ai bine o im - doveditoare sint valurile de păm înt şi Schm idt). Să nu uităm nici că la P etrila
sus de tot ; nu ele se p o rtan tă citadelă m inerească C onfiguraţia gurile de peşteri de altădată, descoperite s-a introdus prim a m aşină cu a b u ri în
se ridică, ci zidul curbat in form ă de arc. aşezării e sim plă. Casele şi gospodăriile de m ineri. Aici. Petrila işi ducea v iaţa de m inele din Valea Jiu lu i şi din E uropa !
pc care par să cadă vertical, învelind în cu­ m om irlăneşti de pe văi şi platourile line, aşezare păstorească, trim itea doage pentru S -a folosit la ascensoare avind 60 de cai
lori vii pantele abrupte şi stinciie trufaşe, lipite de construcţiile m oderne reînviind butoaiele producătorilor de vinuri din I ta ­ putere. Poţi să nu com pari, cind inginerul
cu păduri ce pornesc din vadul rîului. parcă trad iţia acestora, severe şi p ito­ lia şi sudul Franţei (în preajm a cabanei Viorel Boantă. un om al locului din ta tă -n
ca şi cum verdele a rc s-a r afla întins şi reşti, urm ează pe două rînduri p aralele „V oievodul“, fiinţa incă de la 1560 — fiu, directorul m inei Lonea. una din în tre ­
o forţă m isterioasă îi forţează m ereu elas­ . şerp u irea unei străzi înguste şi lungă de cum notează Nicolaus Olahus în a sa is- prinderile de pe raza oraşului, n e m ă rtu ­
ticitatea. Şi totul se petrece în tr-o linişte opt kilom etri. Şi astăzi încă. pe lingă toriootnogrnfie —■'joagăre de prelu crare a risea :
neobişnuită, aşa cum in tr-o linişte neobiş­ prim ărie, cinem atografe, două cluburi lem nului. .(întreprindere“ fin an ţată de — Im aginea Petrilei de astăzi s-a cons­
nuită se sfîrtecă şi bugenturile de comori m uncitoreşti, un cămin cultural, magazine, bancherul Francom atti din M ilano, cu fi­ titu it sub ochii noştri. S ute de
negre de sub oraş, p e care îl revăd după poştă m odernă, cu centrală auto m ată cu liala la Bălgrad), păstorea oile, vitele blocuri cu peste 5 100 de ap artam en te fac
exact zece ani, urm ind spre izvoare Jiul 1000 de num ere, cuplată la circuitul corp comun cu casele m untenilor, ce d e­
de est. Iar liniştea aceasta c gravată parcă cornute şi caii, cultiva porum bul, cartoful
naţional, liceu, şase şcoli generale, m inele şi m eiul. Era m aşinism ului a declanşat păşesc ca num ăr 2 300 (gospodării ţărăneşti
in lacrim a ce stă îm pietrită în ansam blul P etrila, Lonca, P etrila-S u d şi L onea-P i- — 1 614. ale m inerilor — 683), dind fru ­
m onum ental din centrul aşezării Din lier, fabrica de m obilă — sint aşezate la însă un ad ev ărat seism in m ersul istoriei, m useţe locului, se îm plinesc arm onios in ­
adincuri spre lum ină, simbol de stato rn i­ rînd pe această stradă veche, îm prum u- şi la P etrila. Prim ele lucrări de exploa­ tr-o arh itectu ră tradiţională. D inlr-o a şe ­
cie şi trudă al m om îrlanilor de ieri şi de tind oraşului un a e r aparte, de pitoresc ta re a zăcăm intelor de cărbuni din aceste zare de păstori, am aju n s o citadelă m i­
astăzi. şi ciudăţenie. Poate e unicul exem plu de locuri încep în anul 1867. Z estrea celor din nerească de im portanţă naţională care
« CONTEMPORANUL
Viaţa spirituală a judeţelor şi localităţilor ţării

E c o u r i l i r i c e e s t i v a l e ’87
EATRUL Liric din tre aceste spectacole, precum şi altele,

T C onstanta — cum se
ştie, de o bună bucată
de vrem e nelipsit de De
scenele şi estradele publice a^e litora­
au o toaletă regizorală anum e adaptată
la condiţiile scenelor vizitate. Ceea ce
am constatat şi cil acest prilej este grija,
m area grijă pentru acu rateţea şi unitatea
lului — a continuat şi în sezonul recent estetică de ansam blu a spectacolelor ;
încheiat să se întîlnească cu m iile, cu ze­ corul, orchestra, baletul, soliştii şi ac ­
cile de mii de spectatori, rom âni şi torii pun în perm anentă un accent cu
6trâini, a flaţi fie la odihnă, în concedii, totul deosebit pe traducerea în fapt a rtis­
in trecere pur şi sim plu prin m unicipiul tic a reprezentaţiilor. În ain te insă de
reşedinţă de judeţ, fie vizitind (în cadrul orice, m eritu l în acest sens revine desi­
unor excursii de agrem ent cu o d u rată de gur celor trei d irijori — Gh. Stanciu,
patru-cinci zile) u n a sau a lta din tre nu­ M ihaela Roşea şi Radu Ciorei —, care prin
m eroasele şi ospitalierele staţiu n i de pe n ota lor de seriozitate profesională im ­
întinsul nostru litoral ; program ul artistic pun o atm osferă bună de lucru. Discipli­
afişat, prin gam a m ult mai largă de lu ­ n at, a fla t la o ra de faţă in tr-u n real pro­
crări cu care s-a operat, a av u t din nou gres. colectivul o rchestrei L iricului con-
d aru l de a reconfirm a colectivului liric stă n ţe a n a a tin s un prag a rtistic ce se
constăntean un onorant loc in rindul in­ răsfrîn g e benefic a su p ra întregii pro­
stituţiilor noastre m uzicale de tradiţie. d ucţii artistic e a teatru lu i. F orm aţia co­
N e-am putut din nou convinge (pentru rală, şi ea a fla tă de mai m u ltă vrem e în - Moment de la sărbătoarea „Cintâ de răsună valea", Tecuci '87
a cita o a ră !) de interesul m an ifestat şi tr-u n m om ent ascendent a l existenţei
totodată de răspunderile (deloc uşoare şi sale, reclam ă totuşi unele îm pliniri in
n u puţine la num ăr) pe care L iricul con- plan num eric — d ezid e rat im pus a tit de
ştănţean (Ia conducerea căruia de cîtăva rep erto riu l pe care îl cultivă şi popu­
vrem e se a flă A na-M aria M unteanu, o tî- lariz e a z ă în m od curent, cit şi de ex ig en ­ ■ Z IL E L E trecute Tecuciul a fost
n ă ră m uziciană energică, au to rita ră în­ tele m ereu crescînde ale spectatorilor, garda celei de a X lX -a edifii a săr­
treprinzătoare, nici pe departe copleşită care, fap t lăudabil, nu ocolesc m anifes­ bătorii cintecului şi dansului popular
de funcţie) şi le asu m ă stag iu n e de sta­ tă rile aoestei institu ţii muzicale. La m oldovenesc „Cintâ de răsună lunca“,
giune, a tit în cadrul activ ităţilo r „obiş­ acest capitol, am re ţin u t cu plăcere, m anifestare ele largă cuprindere geo­
n u ite “ de la sediu, cit m ai cu seam ă prin prezenta tin eretu lu i la a stfe l de m ani­ grafică reunind fo rm a ţii■şi artişti ama­
tori din toate ju d eţele M oldovei şi din
felul deosebit de scrupulos, de exigent
totodată de a acţiona atunci cînd a re în
fa ţă activităţi în care se străd u ieşte să
festări. Cel m ai la indem ină exem plu a r
fi prem iera, u ltim a de fa p t din această
stagiune, a unei interesante Seri de balet,
zonele etno-folclorice de interferenţă.
Concursul propriu-zis a fo st prece­
dat de o largă paletă de m anifestări
Poezia
aibă cîştig de cauză. E şi firesc oa lu cru ­ speetacoi-colaj în coregrafia lui Ion T u-
rile să se desfăşoare aşa nu şi a ltfe l —
à ceasta m ai cu seam ă dacă se a re în ve­
dere fap tu l că publicul stagiunii estiv ale
gearu ; ilu straţia m uzicală
pagini orchestrale din
apelează la
creaţia
compozitori ca B ritten, H indem ith, Ravel,
un o r
— sim pozioane, expoziţii, recitaluri,
diasonuri — (ivind ca tem ă creaţia
populară, această m inunată zare a cu­
policromă
e cu totul altul, pretenţiile acestu ia im ­ Isaac Albeniz, Manuel de Falla, Paolo de prinderii de gind, factor im portant al UB sem nul benefic al
plicit fiind altele.
Parcurgind, fie şi sum ar, lista cu lu ­
crările ce a u urcat pe scena stag iu n ii es-
vale 1986—1987. oricine poate observa că
S arasate, G eorge Enescu, Th. Rogalski,
P au l C onstantinescu şi alţii. P rem iera a
av u t loc in preajm a încheierii stagiunii,
spectacolul urm în d a in tra în rep erto riu l
afirm ării şi dăinuirii noastre in spaţiul
carpato-ăanubian.
S -a u distins in cadrul concursului,
ansam blurile folclorice din judeţele
S locurilor natale.
personalitatea.
cu
e u rit-
m iile şi fascinanta de­
cantare a lu m in ă p rin arbori se prezintă
mul de spectacole cel m ai solicitat a perm anent al stagiunii artistio e 1987—1988. Botoşani, Bacău si a m unicipiului- expoziţia de a rtă a pictorului Dorin Sava
răm as tot o pereta — de pe afişe nelip- gazdă, form aţiile de dansuri din Huşi deschisă în aceste zile la T eatrul Foarte
O stag iu n e s-a încheiat — şi nu oricum :
sind (ce-i drept, de m ai m ulte stag iu n i !) (Vaslui) şi Gropeni (Brăila), obiceiu­ Mic, cu un ciclu de peisaje surprinse in
o alta a şl început. Din orioe punct de ve­ rile folclorice prezentate de form aţiile spaţiul de deal şi cim pie îm prejm uind
titlu ri ca Bal la Savoy de P au l A braham ,
dere vom privi rep erto riu l acesteia, el va din Fălticeni, Năsăud şi laşi, soliştii cea m ai însorită localitate din tară, Cîm -
o p ereta lui L ehar Văduva veselă, Li­ vocali Maria Macovei (M ănăstirea Hu­ pina. De aici, poate, o acută im presie
trebui n e ap ărat să ră sp u n d ă pe mai de­
liacul de Jo hann S trauss (spectacol ce se m orului — Suceava) şi Stelian Frigioiti de integrare in av en tu ra lum inii, pictorul
parte m ultiplelor problem e de educaţie (corn. Pecliea — Galaţi), grupurile vo ­ privind, m ai întotdeauna, de pe o înăl­
m enţine de a n i de zile în rep erto riu l
estetică — deziderat ce im pune să se cale din com. Tudor Vladim irescu (Ga­ ţim e priveliştile care coboară, curg spre
teatrului, şi care şe reprezin tă şi în lim ba laţi), al coop. „Solidaritatea“ (laşi) şi adincurile orizontului populînd aerul cu
pornească de la valoarea cu ltu rală a lu ­
germ ană ; aceasta, desigur, pen tru tu ­ al căm inului cultural Pechea (Galaţi) reflexiile m ulticolore ale copacilor, văi­
crărilor propuse. lor. zăpezii sau ale păm intului dom inat
riştii străini), opera verdiană Traviata. şi m u lte altele.
Dumitru SANDU de ierburi şi flori (Lan cu maci, Transpa­
De prisos să m ai spunem că fiecare din ­ Ionel NECULA rente, Liliac, Mesteceni). Un peisaj deloc
static resp iră in cele m ai m ulte dintre
lucrările sale care fac elogiul a ceea ce
devine, prinde zvîcnet, ia sem nul vieţii,
al în flo rin i şi rodului.
am fite a tru n atu ral de pe terasa Focului
viu. prezentînd un program bogat şi va­ Volum ele m ari ale m esei crom atice sínt
ria t care a bucurat — pe toată întinde­ aşezate cu predilecţie în stingă dezvălu­
rea u n ei zile — num eroasa asistenţă ve­ ind felul de a se aşeza în peisaj a l pic­
n ită din m unicipiul de re şed in ţă Focşani torului, o intim itate despre care am intea
şi din a lte localităţi d e pe V ăile Mllco- M ircea Eliade : Pină şi pe întinsul unei
p laje pustii fiecare om se va aşeza după
S e r b ă r i l e f o c u l u i vi u vului, Putnei şi Zăbalei : Odobeşti, Uni­
rea, Mera. N ereju, Reghiu. Paltin. N ăru-
ja, N istoreşti, Poiana M ărului şi altele.
ce şi-a găsit un loc num ai „al său “.
O riginal prin unghiul contem plării,
A nsam blul folcloric „B u tn a“ al în tre ­ Dorin Sava dovedeşte un interes deose­
ru m oa sa aşezare nare, S erbările Focului Viu au cuprins bit pen tru m odul în care realitatea p are

F
prinderii de Scule şi E chipam ente H idra­
vrînceană de pe Valea in prim a zi, o a cţiu n e ştiin ţifică la bi­ ulice din Focşani, A nsam blul folcloric a se naşte odată cu lum ina ce o dezvă­
Milcovului. A ndreiaşu, blioteca din comuna A ndreiaşu. prin ex­ „C hipăruşul“ al Căm inului cultural din luie ochiului. Sínt sem nificative în acest
e ste cunoscută nu nu- poziţia de ca rte ştiinţifică şi de populari­ com una N ereju. grupul vocal din com una sens tablourile Spre seară şi Lumină de
prin hărnicia locuitorilor săi — cei zare „Ce ştim desp re T erra“ şi prin or­ Mera. form aţia de dansuri şi o rchestra de scară pe care p riv in d u -le poţi num ăra
»„ re înnobilează vechea localitate, atestată ganizarea unei gale de film e docum enta­ in stru m en te populare din satu l Ursoaia. clipele pînă la dizolvarea peisajului prin
docum entar pentru prim a o ară la 8 a u ­ re, cu titlu ri ca : „R ezervaţii n atu rale com una Reghiu, O rchestra de m uzică
g ust 1445 — ci şi dato rită unui fenom en din R.S.R.“, „Specii noi din fau n a şi flora populară „B răduleţul“ a Casei m unicipa­ întunecarea trep tată a culorilor, prin
n atu ral unic : Focul viu. Pe m alul drept ţării no astre“. le de cultură din Focşani, form aţii a rtis ­ curgerea lo r spre crepuscul. D ar o replică
al Milcovului. pe o m ică terasă, flăcări A doua zi, a fost o dum inică în care. tice din Odobeşti, grupul vocal şi form a­ plină de v italitate tran sp are în tablou­
galben-portocalii joacă deasupra păm în- pe întreaga Vale a Milcovului a răsu n at ţia d e fluieraşi din comuna gazdă şi An­
tului, ivind la su p rafaţă, o infim ă parte rile dom inate de alb, în care realitatea
cintecul şi jocul popular, în am bianţa sam blul folcloric „P laiu rile R îm nicului“
din m arele m ister ce sălăşluieşte în in i­ versului patriotic şi sub v raja muzicii din judeţul lim itrof — Buzău, localitatea renaşte (Lan cu maci, A nins, B rădet,
m a vie a T errei. Plecînd de la acest fe­ corale. G rupuri artistice, recent p â rtie i, Rim nicu-iSărat. a u p rezentat un program Meri In floare şi altele). T onurile se în­
nom en neobişnuit localnicii l-au num it pante la finala pe ţară a celei de-a V l-a integral şi v a ria t a le cărui v alenţe poli­
„Focul v iu “, organele de reso rt decla- m ulţesc. nuanţele um plu pinz.a ca in tr-u n
ediţii a Festivalului naţional „C întarea tice, a rtistice şi educative au reliefat ni­
rîndu-1 m onum ent a l naturii. R om âniei“, din aşezările de pe Valea velul în alt de p regătire la care se ridică banchet a l culorilor şi a l sentim entelor
Concepute ca m anifestări interdiscipli- M ilcovului şi-a u d at în tîln ire în m arele to ate aceste form aţii. tonice.
Serbările Focului viu de la Andreiaşu. A sem enea drum urilor din peisajele sale,
din V rancea, sínt o dovadă că izvorul calea pictorului tîn ăr Dorin Sava (pro­
perpetuu viu — ca şi focul care-i dă de­
num irea acestei m anifestări — a l artei iectant la I.P.P.G. Cîm pina) este deschisă
asigură aproape 4 m ilioane de tone de aşezării de pe Jiu l de est. Şi m ai apoi noastre m ilenare, poate şi treb u ie să fie către lum ina şi poezia policrom ă a locu­
cărbune anual, revenind fiecărui locuitor la fel, cu acelaşi ton sigur, de parcă to ­ îm prospătat cu talentul şl conştiinţa rilor din preajm ă in universul cărora
aproape 140 de tone. In sfirşit, d ar nu şl tul a r fi fost de cînd lum ea aşa (dar cre­ contem poranilor cu noile nestem ate pe
in ultim ul rînd al im portanţei, în acest dem că era certitu d in e !), G avrilă Da­ care harul poporului la şlefuieşte n e ­ acest om tîn ă r si denum it cu h a r lucrează
an, oraşului i s-au m ai ad ău g at două vid n e-a schiţat tabloul spiritual al o ra­ încetat. şi-şi orînduieşte inspiraţia.
mine. „ în m inele noastre aproape 85 la şului puţin altfel, aşa cum spunea şi
sută din operaţii sínt preluate de m a­ m arele poet „am intirile m or odată cu ră ­ Geo CIOLCAN Nicolae OANCEA
şini, dispunînd de un flux de transport săritu l soarelui“, istoria sentim entală ră-
pe benzi de aproape 15 kilom etri“ — ad au ­ m înind dincolo de statu i şi m onum ente, V
gă interlocutorul nostru. în tim p ce noi de n jile construcţii şi m odernizări in m i­
ne gîndim la acea m aşină cu a b u ri dé 60 nerit, pe sem ne cu m ult m ai concretă,
cai putere. P rim arul oraşului, G avrilă D a­ m ai plină de sem nificaţii. F o rm aţiile a rtis­
vid, fost m iner cîndva ne spunea: „ In tra ­ tice am atoare ce activează în cele trei
re a în contem poraneitate a Petrilei a fost aşezăm inte de cultură — un cor b ărb ă­
anevoioasă, cu toate că pe terito riu l nos­ tesc „F ream ătul adincului“. de trei ori
tru de la început a ex istat o trad iţie la u re a t în F estivalul national „C întarea
veche, a păstoritului. Şi acum în 1987 dis­ Rom âniei“, „E strada pionierească“ a co­
punem de peste 15.000 de oi şi tot pe piilor de la Şcoala generală nr. 6 si de
atîtea anim ale m ari. M inele no astre sínt la Liceul industrial în finala m arelui con­
bine d otate tehnic, asigurând condiţii op­ cert al m uncii şi creaţiei, a „C utezători­
tim e de m uncă. N um ai în acest an avem lo r“ de la Şcoala generală nr. 6. ce au
de realizat aproape 1 m iliard de lei in ­ deschis noi trasee turistice în C arpaţii
vestiţii, cele m ai m ari din istoria oraşu­ ţării, pe care nu putem să nu-i salutăm
lui, destinate unor lucrări la m inele Lo- clin toată inim a pen tru succesele lor, cu
nea — P ilier şi P etrila-S ud, şi finalizarea tradiţionalul „Noroc bun !“.
m odernizării preparaţioi de cărbune, şi A cesta este oraşul P etrila de azi — tî-
lu crărilor social-culturale — de curînd s-a năr, viguros, clocotitor, încărcat de viată
dat în folosinţă un m odern m agazin u n i­ şi optim ism — aşezat parcă simbolic pe
versal, un căm in cultural la Cimpa, d u ­ m alul Jiu lu i de est. Expresie a unei in ­
blarea staţiei de captare a apei la Taia. fuzii p uternice de tin ereţe şi vigoare ce
Fabrica de m obilă cu o capacitate da se aşează pe toate m eleagurile p atriei, so­
14.000 g arnituri anual, unde sínt înca­ cialism ul. F aptă tem erară, febrilă, pentru
d rate 350 de fem ei, a atin s în acest an această epocă, de o fascinantă strălucire,
capacitatea proiectată“. m enită a fi ea însuşi o epocă a vieţii.
In acea zi de început do toam nă am Petrila modernă
ascultat, in tr-u n dialog obişnuit, istoria Dumitru Dem. IONAŞCU
CONTEMPORANUL 5
Orizont medical

R adiologia în era in form aţion ală şi n u cleară


Dr. Nicolae GHILEZEAN
■ DE CURiND Bucureştiul a fost gazda celui de-al Vl-lea Congres
Naţional de Radiologie, organizat de U.S.S.M. Această reuniune a abor­ şef de secţie la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca
dat, sub forma dezbaterilor în cadrul a patru mese rotunde şi prin inter­
mediul a peste 50 de comunicări, contribuţia investigaţiei radiologice Io ABORDAREA MULTIDISCIPLINARÄ Şl
diagnosticul pneumopatiilor cronice, ol cancerului renal, în tratamentul 2 TRATAMENTUL MODERN AL CANCERULUI
cancerului mamar şi în investigarea sistemului nervos central.
La Congres, alături de specialişti români, au participat şi cadre univer­ VALOROŞI specialişti precum prof. dr. tatelo r radioterapeutice. Astfel, posibili­
sitare şi medici de peste hotare cu înaltă reputaţie ştiinţifică, precum : I. Pană, prof. dr.' doc. Al. T restioreanu, tatea de m etastazare încă din fazele aşa-
G. Delorme şi J. P. febourgeois din Franţa, L. Oliva — Italia, J. Sprindrich prof. dr. D. Setlacec; prof. dr. Al. Prişcu, zise de debut ale bolii, explică insucce­
— Cehoslovacia, E. Bandisch — R. D. Germană, L. Pokorny — Ungaria, Michel conf. dr. V. G rancea, dr. N. T restioreanu, sele chirurgiei şi radioterapiei în aceste
Margaritidis şi Menelaos Margaritidis din Grecia! fiecare evidenţiind expe­ dr. Rodica D uţu au făcut bilanţul posibi­ cazuri, indiferent de radicalitatea sau ex­
lităţilo r şi tendinţelor actuale în tra ta ­ tinderea intervenţiei chirurgicale sau in­
rienţa proprie în valorificarea, spre folosul sţării de sănătate, a progreselor m entul cancerului m am ar, care ocupă, la ten sitatea iradierii. Aceste date noi de is­
tehnicii radiologice contemporane. fem ei, prim ul loc, subliindu-se faptul că torie n atu rală a cancerului m am ar au
încercăm, în aceste coloane să cuprindem — în dialog cu trei specia­ radioterapiei îi revine, în acest domeniu, oferit prem isele teoretice pentru form u­
un rol im portant, dar nu exclusiv, ea larea unor noi concepţii terapeutice. De­
lişti români de înaltă ţinută - valoarea schimbului de experienţă realizat fiind asociată in diferite m odalităţi şi sigur, d in tre ele două sint m ai im portan­
şi însemnătatea actuală şi de perspectivă a concluziilor desprinse. secvenţe cu chirurgia sau cu m ioterapia. te : chim ioterapia ad juvantă şi tra ta ­
Progresele înregistrate în ultim ul deceniu m entul conservator. Supravieţuirea bol­
în cunoaşterea biologiei cancerului m a­ navilor cu m etastaze ganglionare ax ilare
m ar şi a m etodelor de tratam en t oferă este mai m are atunci cind adm inistrarea
şanse de vindecare şi de supravieţuire in citostaticelor se face im ediat după in ter­
Prof. dr. Ion PANĂ condiţii de confort m ult superior anilo1' venţie. iar rezultatele încurajează cerce­
1970. Cancerul m am ar este o afecţiune tările pentru găsirea unor citostatice m ult
directorul Institutului Oncologic Bucureşti şi al fo arte eterogenă din punct de vedere cli­ m ai active decit cele existente în prezent.
Clinicii de radiologie Colţea, preşedintele Congresului nic şi biologic, al cărei tratam en t m odern T ratam entul conservator al cancerului
necesită o abordare m ultidisciplinară, în m am ar s-a im pus în ultim ii ani. N um e­
ORIENTARE TEMATICĂ MAJORĂ PRIVIND care diferite m etode terapeutice trebuie roase trialuri clinice dem onstrînd că re ­
1 ad ap tate factorilor de risc proprii bolna­ zultatele obţinute prin extirparea num ai
RADIODIAGNOSTICUL Şl RADIOTERAPIA vei respective. Evoluţia acestei m aladii a tum orii, cu păstrarea sinului urm ată de
presupune două aspecte principale care iradiere sínt absolut com parabile cu cele
SPORIREA d uratei medii de v iaţă are succesive, calitativ noi ; se recurge din trebuie lu ate în consideraţie din punct de ale chirurgiei radicale. Profesorul Le-
p rin tre consecinţele m ai p u ţin fericite ce în ce m ai des la cuantificarea im agi­ vedere terapeutic : riscul de evoluţie sau bourgeois de la Paris a prezentat experi­
creşterea m orbidităţii prin afecţiuni cro­ nii radiologice, procedeu prin care, g raţie recidivă locală şi cel de ap ariţie al m e­ enţa franceză, aducînd argum ente foarte
nice, realitate ce im pune, p rin tre altele, ordinatorului, im aginea radiologică con­ tastazelor la distanţă sau de generalizare convingătoare pentru această nouă a ti­
reţelei de radiologie să-şi aducă o contri­ venţională este reconstituită m atem atic ; a bolii. tudine care favorizează păstrarea sinului.
buţie sporită la profilaxia, stabilirea cau­ pot fi astfel decelate, spre deosebire de A naliza in detaliu a rezultatelor te ra ­ In F ran ţa se apreciază că in prezent două
zelor şi tratam entul u n o r asem enea e n ti­ posibiltiăţile im aginii radiologice conven­ peutice o bţinute în cursul anilor a scos treim i din bolnave pot fi tra ta te conser­
tăţi patologice. Totodată, lu crările Con­ ţionale, cele mai mici d iferenţe ale densi­ in evidenţă carenţele diferitelor m etode vator, în acelaşi sens pledînd şi experi­
gresului au evidenţiat rezultatele efo rtu ­ tăţii regiunii exam inate ; sínt utilizaţi tot — chirurgie, radiochim ie, radioterapie enţa Institutului oncologic din C luj-N a­
rilor, contribuţia specialităţii noastre, la m ai m ulţi izotopi radioactivi în ex plora­ sau chim ioterapie — cînd acestea au fost poca în care această conduită s-a in tro ­
creşterea continuă a calităţii asistenţei rea ş i tratam n etu l radiolgic ; cobaltotera- ap licate izolat şi posibilitatea corectării dus de cîţiva ani.
m edicale şi ca atare, a stării de săn ătate pia tinde să înlocuiască aproape total lor cînd, din contră, aceleaşi m etode au D iscuţiile mesei rotunde, ca şi comu­
a populaţiei, tn prezent, exam enul şi tra ­ tratam entul radiologie convenţional ; u ti­ fost aplicate asociat, în diferite secvenţe nicările care au urm at au reflectat pro­
tam entul radiologie participă la rezolva­ lizarea electronilor acceleraţi, a n eutroni­ şi inten sităţi in rap o rt cu factorii de risc gresele realizate precum şi necesitatea
rea m ultor problem e de patologie, deve­ lor şi a m ezonilor pi obţine to t mai m ult existenţi. m odernizării conduitei terapeutice con­
nind indispensabile, practic, tu tu ro r ce­ teren în tratam en tu l radiologie. Se a p re ­ P articu larităţile individuale deci, tre ­ form cunoştinţelor actuale, că, în curînd,
lorlalte discipline m edicale. Cunoaşterea ciază că progresele în ex plorarea radio- buie să devină în mai m are m ăsură nu cancerul m am ar va pierde trista lui re ­
de dată relativ recentă, a u n o r aspecte logică justifică şi explică de ce se v or­ num ai un elem ent orientativ al planului p u taţie şi se va putea vorbi cu adevărat
funcţionale proprii unor structuri an ato ­ beşte cu insistenţă în ultim ul tim p de o terapeutic, ci şi unul predictiv al rezul­ despre vindecări.
mice, explică de ce exam enul '•adiologic „tehnologie a imaginii utilizate în scop
este in m ăsură, m ai m ult decit în trecut, m edical“. în sens mai restrîns, se v or­

3.
să sprijine efectuarea diagnosticului şi beşte de o tehnologie a im aginii radiolo­
orientarea conduitei terapeutice, oferind gice, term en care înglobează radiodiag­ Conf. dr. Al. CONSTANTINOVICI
clinicii incom parabil m ai m ulte inform aţii
privind nu num ai anatom ia, ci şi fiziopa- nosticul aşa-zis convenţional, tom ografia Clinica de neurochirurgie a Spitalului dr. Gh. Marinescu
tologia stru ctu rilo r anatom ice explorate. com puterizată, procedeele caracteristice
A ceasta este cu a tît m ai m ult posibil, cu aşa-zisei radiologii de intervenţie, proce­ INVESTIGAREA RADIOIZOTOPICĂ
cit, în ultim ii 15—20 de ani, în tehnica de deele de explorare proprii m edicinei n u ­ A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL
explorare şi de tratam en t radiologie, au cleare, ultrasonografia şi rezonanţa m ag­
survenit schim bări de im portanţă deose­ netică. Schimbul de inform aţii şi schim­ UNA DIN caracteristicile prim ordiale izotopilor radioactivi. Se utilizează astfel
bită, radiologia cunoscind una din cele bul de ex p erien ţă capătă, de aceea, în ale investigărilor radiologice actuale ale fie m etoda SPECT, respectiv tom ogra-
m ai rapide dezvoltări. Asistăm la o reîn ­ prezent, un caracter v ital în cadrul spe­ organism ului um an o constituie desigur fierea com puterizată cu aju to ru l emisiei
dezvoltarea ex traordinară pe care a îm ­
noire evidentă a ap aratu rii de exam inare cialităţii noastre. Ne exprim ăm convinge­ brăcat-o în ultim ii ani explorarea tom o- unui singur foton, fie m etoda PET (to­
şi tratam en t cu energie rad ian tă şi, in rea că dezbaterile din actualul congres grafică a diverselor segm ente şi organe m ografie de em isie pozitronică), bazată
strînsă legătu ră cu aceasta, perfecţiona­ au căutat să răspundă întocm ai acestui ale corpului. Acest elem ent caracterizea­ pe înregistrarea sim ultană a em isiilor de
rea continuă a procedeelor curente de im portant deziderat. P rin tre concluziile ză a tit investigarea tom odensiam etrică anihilare a unor suhstanţe radioactive,
diagnostic. Voi exem plifica prin cîteva cele m ai im portante desprinse s-a evi­ realizată cu aju to ru l unui fascicol de raze m arcate cu pozitroni. Introducerea aces­
din perform anţele în reg istrate în radiote­ d enţiat fap tu l că progresele tehnologice X cît şi investigarea efectuată prin rezo­ to r m etode tom ografice de emisie radio-
rapie, in construcţia de noi a p arate şi ac­ nu trebuie să reţin ă medicul şi, in p ri­ n an ţa m agnetică nucleară. Punerea in izotopică, care presupun, — în a fara unei
cesorii. B unăoară, radioscopia s-a schim ­ mul rind radiologul, în g ran iţele rigide evidenţă pînă la structură, a diverselor ap aratu ri adecvate, deosebit de sofistica
bat total, prin introducerea, u tilizarea şi a le unei anum ite tehnici noi şi, m ai ales, procese patologice ce se dezvoltă în or­ şi costisitoare, existenţa unor substanţe
perfecţionarea întărito ru lu i de imagini, să nu-1 facă să se lase p radă pasiunii ganism, d elim itîndu-le cu o m are exacti­ radio-farm aceutice ce pot fi procurate
prin p reluarea şi m onitorizarea datelor, p en tru tehnica în ain tată de care dispune, tate în rap o rtu rile lor, la nivelul „feliilor num ai în condiţiile existenţei unor ciclo-
cu utilzarea benzii m agnetice ; radiogra­ oricîte de sofisticată ar fi ea. Radiologul seriate“ s-a extins şi asupra m etodelor troane apropiate de laboratorul de inves­
fia tinde să fie tre p ta t înlocuită cu tom o­ va trebui să adopte p erm anent o a titu ­ de exam en ce utilizează înregistrarea tigaţie — a creat posibilitatea efectuării
grafia com puterizată, care a depăşit, in dine critică deductivă izvorîtă din adîn- em isiilor radioactive stocate la nivelul unor studii funcţionale, de evidenţiere a
ultim ii 10 ani de ex istenţă cinci generaţii cirea gîndirii radioclinice. organelor de exam inat prin adm inistrarea unor tulburări ale proceselor m etabolice

E ste vin d ecab ilă ciroza h ep a tică ?


D escoperitorii „E lcohepului“ su sţin că da
A ceasta în tru cît bolile am in tite ale gali- tatelor tratam entului a peste 3 000 de
naceelor sínt cunoscute ca avînd tropism bolnavi de dischinezii biliare hipotone.
RM ĂRIREA u n e i id ei — co n cep ţie, in v e n ţie sa u d e s c o p e rire — p e c a re ai
U p ro m o v a t-o în co lo an ele p u b lic a ţie i, p e c a re o s lu je ş ti cu co n d eiu l, s itu a re a
c itito ru lu i în tr- o p o ziţie p riv ile g ia tă d e o b se rv a ţie d in c a re să ju d e c e , pe
hepatic, şi cauzînd leziuni m ultiple ale
ficatului şi căilor biliare la găini, care
hepatite cronice persistente şi activ-agre-
sive, ciroze hepatice com pensate şi de­
com pensate perenchim atos sau/şi vascu­
b a z a u n o r d a te obiectiv e, d in a m ic a re a lă şi v a lo a re a în tim p a id eii p ro m o ­ duceau, fă ră intervenţia intîm plător sal­
v a te c o n s titu ie u n c o m a n d a m e n t e s en ţial al e tic ii p u b lic istic e . A titu d in e cu a tît m ai vatoare, am in tită anterior, la m ortalitate. lar. D urata tratam entului a fost de 6—3
e se n ţia lă cu c ît m iza so c ială a f a p tu lu i p ro m o v a t este m a i im p o rta n tă . In cazu l de Nu am găsit însă nicăieri referiri în bi­ luni pen tru dischinezii, 8—16 luni pentru
fa ţă este v o rb a de s p e ra n ţa de a m e lio ra re sa u c h ia r de v in d e c a re a u n o r m alad ii bliografia de specialitate la folosirea hepatitele cronice şi 1—2 ani şi peste 2
d e la rg ă in c id e n ţă — bolile h e p a tic e o cu p ă , p e p lan m o n d ia l, u n u l d in tre p rim e le p lantelor identificate de noi în bolile de ani pentru, ciroze hepatice.
lo c u ri p e s c a ra m o rb id ită ţii — a b o rd a te în p e rsp e c tiv a c a z u rilo r cele m ai g ra v e :
h e p a tite le c ro n ic e şi ciro zele h e p a tic e . A ş a d a r, re v ista n o a s tră a re le v a t, cu a p r o x i­ ficat şi de fiere, d ar unele surse dem on­ REZULTATE. O am eliorare subiectivă
m a tiv doi a n i în u rm ă , d e s p re e x p e rim e n ta re a m e d ic a m e n tu lu i o b ţin u t d in p la n te strau faptul că speciile de plante în m arcată s-a obţinut la aproxim ativ 90%
d e c ă tre d o c to rii A ristin a şi L a d isla u E lth e s d in O rad ea. cauză au fost cunoscute de popor şi chiar din bolnavi, indiferent de afecţiunea
I n tre tim p s - a a c u m u la t e x p e rie n ţa tr a tă r ii, la S p ita lu l ju d e ţe a n d in O rad ea, folosite d rep t înlocuitor de ceai alim en­ abordată şi stadialitatea acesteia. De sub­
p re c u m şi în co n d iţii a m b u la to rii, a m ii d e c a z u ri, m e d ic a m e n tu l d e n u m it E lcohep ta r şi altele ca n u tre ţ pentru anim ale ; liniat că dim inuarea sim ptom elor de su­
p rim in d re c e n t, d u p ă c îte am fo st in fo rm a ţi, „av iz de necesitate*4 d in p a r te a I n s ti­ iar din lu crările de chim ie botanică con­ ferin ţă a fost sesizată de bolnavi încă
tu tu lu i p e n tr u c o n tro lu l m e d ic a m e n tu lu i şi c e rc e tă ri fa rm a c e u tic e , ia r p rin „R o m in - sultate a reieşit lipsa lor de toxicitate. din prim ele 2—3 săptăm îni de tratam ent,
v e n t“ i s -a a c o rd a t b re v e t de in v e n ţie în S.U.A. şi A u s tria (în te s ta re a m in u ţio a să
ce i-a u fă c u t-o sp e c ia liştii a u s trie c i a u d e s c o p e rit în co m p o ziţie, p r in tr e altele, Acestea au fost prem isele care ne-au în cazul biliopatiilor cronice (dischinezii
to a te p rin c ip iile ac tiv e e se n ţia le c a re c o m p u n cele m a i efic ie n te m e d ic a m e n te fo lo ­ în cu rajat să trecem la încercări prelim i­ biliare) s-a constatat o rem isiune com­
site în p re z e n t în tra ta m e n tu l b o lilo r hepaticé)*. S ín t d e s ig u r, p re m ise a le u n u i n are privind ap licabilitatea şi eficacitatea pletă a sim ptom elor de suferinţă în tr-u n
c e rt in te re s a tît pe p la n n a ţio n a l c ît şi pe p la n m o n d ial. D e acee a a m c o n s id e ra t speciilor de p lante în cauză la om. La procentaj de peste 90% din cazuri. In ca
u til să d ăm , în c o n tin u a re , cu v in tu l d ire c t d e s c o p e rito rilo r a c e s tu i m e d ic a m e n t, început, am utilizat un ex tract apos sub priveşte hepatitele cronice şi cirozele h e­
co lo an ele n o a s tre r ă m în în d d esc h ise p ă r e r ii ce lo r ca re l-a u e x p e rim e n ta t sa u l-a u form a unui decoct-infuzie d in ir-u n am es­ patice, acestea au înregistrat o refacere
u tliz a t d irect. (M.H.)
tec de p lan te făcînd p arte din ordinul clinică şi funcţional m etabolică completă
M yrthales, fam ilia Onagracee. A stfel s-a la peste 40% din cazuri şi o staţionare a
constituit cu tim pul o reţetă şi o m etodă bolii ia aproxim ativ 45% din pacienţi.
terap eu tică care, in urm a aplicării la un Bolnavii de vîrstă activă, din această ca­
BSERVTfŢH şi consta- aviarâ, in urm a consum ării de către aces­ nu m ăr corespunzător de m are de cazuri, tegorie au p u tu t relua în urm a tratam en ­
O!) ţări efectuate în mediul
ru ral, în u rm ă cu
peste zece ani privind
tea a unor p lan te care cresc în zona res­
pectivă, n e-au îndem nat să luăm în con­
sid eraţie posibilitatea ca plan tele in
a fost în reg istrată la Oficiul de S tat p en­
tru In v en ţii şi Mărci, în vederea obţinerii
p rio rităţii prin brevet
tului preocupările profesionale- M erită o
m enţiune deosebită faptul că la ap ro x i­
m ativ 40% din pacienţii cu ciroză hepa­
am eliorarea la găini a unor stări m o r­ cauză să fie utilizate şi în tratam entul L a ora actuală ne putem perm ite să tică decom pensată vascular (cu lichid
bide, p rin tre care cunoscuta leptospiroză unor boli hepatice şi biliare ale omului tragem o serie de concluzii asupra rezul­ ascitic, deci cu ciroză „um edă“) datorită
6 CONTEMPORANUL ■.
Idei contemporane
ce se desfăşoară la nivelul un o r organe
şi sistem e din cadrul organism ului nostru.
Masa rotundă cu tem a „A portul m eto­
delor radioizotopice în contextul posibi­
lităţilor actuale radiologice de investigare
I d e e a d e r e v o lu ţie în lu m e a c o n t e m p o r a n ă (ID
ONCEPTUL de revo­ dificil, nu im posibil însă, să precizăm un revoluţionare în rap o rt cu obiectivele ce
a sistem ului nervos cen tral“, la care au
p articip at conf. dr. C. Popa, dr. T. Popa,
dr. Ion Codoreanu, dr. M. M unţiu,
dr. Gh. Jovin, dr. A. Z. O nu şi
C lu ţie treb u ie deci să
se fundam enteze pe
principalele
cu valoare paradigm atică din cunoaşterea
achiziţii
nod problem atic şi cu a tît m ai greu o în­
lăn ţu ire cauzală privilegiată, fără reduc-
ţionism e şi sim plificări. Societăţile şi in ­
stitu ţiile sta ta le europene, de exem plu,
urm ează a fi înfăptuite. In acelaşi timp,
în actualul stadiu al dezvoltării istorice,
alternativa revoluţionară trebuie să îm ­
piedice alunecarea în tr-o catastrofă eco­
dr. I. D um itriu a pus p regnant în evi­
denţă aceste tendinţe şi şi-a propus ca actuală (ştiinţă şi filosof ie), raportîndu-se sínt astăzi parcurse de tensiuni variate, nomică sau politico-m ilitară. relevîndu-se
scop tocm ai definirea acestor noi gra­ însă în acelaşi tim p la evoluţia istorică a de la tend in ţe autonom iste la „particula­ tocmai aici capacitatea clasei muncitoare,
niţe pe care sínt capabile să le atingă praxisului social, la dezvoltarea şi com­ rism e“, de la ten d in ţe sep aratiste la cor­ a altor forte sociale, de a imprima o func­
investigaţiile radioizotopice la ora a c tu ­ plex itatea societăţii contem porane în an - poratism economic, social, politic, cultu­ ţionalitate şi o dezvoltare diferită socie­
ală. E xperienţa căpătată şi în ţa ra noas­ * sam blu. Avem d e-a face în acest caz cu ral, lingvistic şi etnic ; chiar şi luptele tăţii, precum şi rolului lor de condu­
tră de colectivele de m edicină nucleară o schim bare (în sensul de înglobare) a sociale m ai trad iţio n ale nu m ai pot fi cere hegemon icâ.
de la spitalele Fundeni (dr. Gh. Jovin) şi strategiei insurecţionale în direcţia dez­ astăzi abordate în m an iera şi form ele în ­ în concepţia P artid u lu i Com unist Ro­
P anduri (dr. T. Pop) a ilu strat perspec­ voltării unor acţiu n i m ai com plexe de vechite. N e aflăm în fa ţa unei crize a m ân, a secretarului său general, tovarăşul
tivele ce se deschid acestui tip de inves­ cucerire a im portantelor reţele de in sti­ statelo r n aţionale şi a in stitu ţiilo r lor Nicolae Ceauşescu. problem atica trecerii
tigaţie cu aju to ru l metodei SPECT. In tuţii ale societăţii, de dobîndire a con­ clasice ? Sau sint în act efectele obişnuite de la capitalism la socialism, a revoluţiei
dom eniul investigării radioizotopice a sis­ sensului m aselor şi d e prom ovare şi dez­ ale afirm ării unui nou m od de produc­ socialiste a constiuit şi constituie un
tem ului nervos central, în a fa ra p erfo r­ voltare, pe o scară m ai largă, a dem ocra­ ţie capitalist ?, se în treab ă pe bună d rep - obiect de analiză şi investigaţie, ştiinţifică
m anţelor obţinute cu aju to ru l acestei m e­ ţiei politice şi sociale (cîştigate prin ţa te unii teoreticieni occidentali. R ăspun­ în fiecare din docum entele program atice
tode s-au prezentat şi rezu ltatele deose­ lupte dificile în decursul istoriei). Este su rile la aceste în treb ări lap id ar puse nu de m are im portanţă. Se poate evidenţia
bit de bogate în inform aţie, obţinute cu vorba, în fapt, d upă cum sp u n ea Gramsci, sint simple. E ste evident totuşi că la astfel o prim ă şi esenţială teză de p rin ­
aju to ru l studiilor dinam ice a le circulaţiei de un a d ev ărat „război“' de • poziţie, de cu­ contradicţiile de clasă ce n -au dispărut cipiu, şi anum e aceea că în procesul re ­
sanghine cerebrale, dom eniu in care m e­ cerire a hegem oniei şi nu, de „m işcare“, o se suprapun alte le noi. încă o dată se voluţionar contem poran, avem de-a face
posibilitate reală şi chiar necesară ce s-a face afirm aţia că în „universul faptelor cu o diversitate de form e de trecere la
todele radioizotopice deţin un rol p re ­ deschis în ţă rile dezvoltate. în consecinţă, sociale“, e fo a rte greu de găsit legităţi si­
ponderent faţă de alte' m etode de studiu socialism şi de edificare a noii orinduiri.
revoluţia a r putea rep rezenta o generali­ m ilare cu cele a le g ravitaţiei sau term o­ „Fără îndoială — arăta tovarăşul Nicolae
(electrom agnetice etc.). Im portanţa deo­ zare (în sensul generalizării de către dinam icii din lum ea fizicii. Căile trece­
sebită pe care o deţin afecţiunile vascu­ Ceauşescu — că trecerea a noi state pc
lare cerebrale în cadrul patologiei vascu­ Einstein a fizicii lui Newton), a concep­ rii la socialism sin t fo arte diverse şi spe­ calea socialismului va avea loc — aşa
tului de revoluţie înţeles num ai pe baza cifice, unele poate încă neexplorate pînă eum s-a intimplat şi in România şi in
lare generale, actualm ente principala m odelelor revoluţiilor „active“ (1789, 1848, acum, şi cu a tît m ai pu ţin rep etate în
cauză de m ortalitate generală, face ca alto ţări — într-o diversitate de forme.
aceste m etode radioizotopice, neinvazive 1917), ca procese insurecţionale. Or, ase­ condiţii identice A dversarii de as­ Est« şi normal să şe intîmple aşa, ţinxnd
şi deosebit de fidele inform aţional să-şi m enea m işcări insurecţionale (război de tăzi ai protagoniştilor istoriei (ai cla­ seama de deosebirile mari în ce priveşte
m işcare) pot constitui, cum gindea şi sei m uncitoare)“ controlează o societate, dezvoltarea economică, socială şi naţio­
păstreze un loc de fru n te în arsenalul G ram sci, cazuri p articu lare ale unui „societatea civilă“, cum ii spunea Gramsci,
actual al investigării proceselor incrim i­ nală, trecutul istoric, instituţiile care e x is­
„război de poziţie“, o m işcare revoluţio­ cu sistem e politice larg răsp îndite în toa­ tă intr-o ţară sau alta. Dar tocmai di­
nate. n a ră de o m ai m are am ploare şi comple­ te ţesu tu rile v ieţii sociale. A plicaţiile re a ­ versitatea căilor de realizare a socialis­
xitate. De asem enea, sint valide şi se cer lizate sau cele posibile a le electronicii mului evixlenţiază cu şi mai multă putere
a IMPLICAŢIILE a fi in teg rate pen tru surp rin d erea condi­ şi telem aticii se află încorporate la toţ superioritatea sa, asigură trecerea, in
PNEUMOPATIILOR CRONICE ţiilo r complexe şi concrete ale'p ro cesu lu i pasul in societăţile dezvoltâte. U tilizarea perspectiva istorică, a întregii omeniri la
revoluţionar, preocupările de cercetare şi lor a re im plicaţii sociale şi politice uneori •rinduirea fără clase, la comunism !“
C om unicărilor din cadrul m esei rotunde analiză aie m odurilor de producţie asia­ nebănuite. A te întreba, prin urm are,
cu tem a Aportul investigaţiei radiologice astăzi (în era calculatoarelor, a telem ati­ T rebuie să subliniem însă că form ele
tic, am erindian şi negroid, în tru c ît pe diverse de în făptuire a revoluţiei se în­
în diagnosticul pozitiv şi diferenţial al baza lor se pot oferi răsp u n su ri m ai cii şi a rachetelor nucleare) cu priv ire la
pneumopatiilor cronice, la care au p a rti­ m odalitatea d esfăşu rării revoluţiei tocmai făţişează Re fondul acţiunii unor legi ge­
ap rofundate la problem ele pline de d ifi­ nerale ale revoluţiei şi edificării socialis­
cipat prof. dr. C. A nastasatu, dr. Rodica cultate legate de specificul şi p artic u la ri­ acolo (în societăţile capitaliste dezvoltate),
D uţu, dr. St. Duţu, dr. St. Ivaşcu, prof. unde socialism ul nu a învins încă, re ­ m ului, legitatea sau universalitatea m a-
tatea procesului revoluţionar. nifestindu-se întotdeauna prin specifici­
dr. C. Coman, eoni. dr. FI. B arcan, prof. prezintă, aşadar, o problem ă nu num ai di­
dr. C. B utnaru, prof. dr. N. A ndronescu, In toate aceste abordări se pot iden­ tate, generalul prin particular şi indivi­
tifica direcţii înnoitoare de cercetare şi ficilă, d a r şi extrem de complexă. Răs­ dual. A ceastă dialectică a raportului d in ­
•of. dr. D. R ădulescu, au evidenţiat punsul lâ o asem enea în trebare poate
.eva im portante concluzii. S-a conturat, analiză, indicaţii şi sugestii utile privind tre universal şi specific in procesul re ­
înţeleg erea şi investigarea fenom enului atât surveni, este lim pede, aşa cum s-a m ai voluţionar este surprinsă în mod nuanţat
bunăoară, drept un fap t cert; că pneum o­ spuâ, pornind num ai de la o investigaţie
patiile cronice sínt, în mod obişnuit, en­ d e complex al trecerii de la o societate la în Program ul P.C.R., arătin d u -se că „iar
alta . E xistă azi studii şi an alize riguroase concretă şi m u ltiplă în trep rin să de fo r­ viitor transform ările revoluţionare vor
tităţi patologice secundare un o r procese ţele sociale şi politice ale societăţilor res­
pulm onare şi bronhopulm onice acute, ale cu p riv ire la ap ariţia şi dezvoltarea siste­ cunoaşte o şi m ai nxai'e diversificare. Fie­
m ului cap italist in diferite, zone a le lum ii, pective. D ar e clar. în acelaşi tim p. că care popor, pornind de la principiile ge­
căror leziuni nu se resorb, ci evoluează în analiza un o r astfel de procese sint cu
spre cronicizare şi fibroză pulm onară ; în la trecerea de la feudalism la capitalism , la nerale ale socialism ului ştiinţific, va trece
im perialism şi in legătură cu rap o rtu rile totul inadecvate schem ele ideologice în­ la socialism pe o cale proprie ; fiecare
funcţie de starea de reactiv itate a orga­ vechite cu p riv ire la acţiu n ea revoluţio­
nism ului, procesul patologic poate fi cir­ com plexe d in tre „centru şi p eriferie“ ele. partid, fiecare popor vor îm bogăţi, prin
Pornind de aici, de la asem enea analize, n ară. T erenul de luptă al forţelor an g a­ experienţa lor, tezaurul universal ai teo­
cum scris sau difuz, fibroza şi in filtra ţia ja te în procesul revoluţionar nu poate fi
stra tu rilo r plăm ânului interesînd, deopo­ precum şi de la noutăţile intervenite in riei şi practicii revoluţiei, ai construcţiei
evoluţia societăţilor capitaliste dezvol­ în consecinţă altu l decit producţia, dar socialiste. In legătură cu trecerea în viitor
trivă, ţesu tu l in terstitial şi alveolele şi (mai ales) ştiin ţa şi cultura. Tehnica,
pulm onare ; m odificările radiologice tate, trebuie să înţelegem cum se pune a noi popoare spre socialism trebuie doi’-
problem a schim bării revoluţionare. ştiin ţa şi cu ltu ra pot oferi şanse, pînă n ' no i e la schem e şi şabloane lipsite de
întâlnite in pneum opatiile cronice acum inedite, în vederea unor acţiuni de
avind sem nificaţii m ultiple, n u sínt Se vorbeşte astăzi tot m ai m u lt despre în ălţare a m arii m ase p en tru depăşirea viabilitate, ci de la cerinţele im perioasa
caracteristice p en tru un a'num it tip societatea capitalistă ca desp re un sistem in egalităţilor sociale : în ansam blu, spre ale vibţii, de la realităţile sociale noi din
d e boală, de u n d e rezultă şi dificul­ a-cen trat, d iferen ţiat şi complex. N. a lo în d rep ta spre noi orizonturi em anci- fiecare ţa ră “.
ta te a de a decide a su p ra etiologiei lor. Luhm ann afirm ă că avem d e -a face cu patoare, cum spunea un m arx ist italian. In zilele noastre, în lum ea contem po­
S porirea interesului pen tru pneum opatiile ex istenţa unei societăţi p u tern ic „ in f o r­ rană, în condiţiile unei am ple afirm ări a
m atizate“. cu u n sistem fă ră subiect şi In esenţă, se poate spune că astăzi exi­ revoluţiei ştiinţifico-tehnice, perspectivele
cronice se datorează faptului că, în m ulte genţa unei tran sfo rm ări revoluţionare v i­
zone, ele au devenit o cauză im portantă fă ră proiect, cu o acţiune fă ră scop. In trecerii a noi popoare la socialism cu­
consecinţă, după el, n -a r m ai fi vorba zează întregul univers de raporturi, de nosc noi dim ensiuni şi sem nificaţii. T re ­
de m o rtalitate şi de m orbiditate, în con­ la aspectele im ediat economice sau poli­
tinuă creştere, în pofida progresului cu­ de un rap o rt de fo rţe ce ar ju ca în avan­ cerea la socialism se im pune astăzi ca •
ta ju l unui grup social d eterm inat, ci !n tice şi pînă la cele ale culturii şi calită­ necesitate obiectivă a progresului econo-
noştinţelor m edicale ; şi, de asem enea, ţii vieţii, fiecare cu specificitatea sa, cu
constatării că u rm ărirea m odificărilor în- fav o area unui serviciu public care înde­ m ico-social rapid, în condiţiile adînciiâi
dom eniul său de acţiune, cu logica sa de contradicţiilor sociale şi a luptei revo­
tîln ite în aceste afecţiuni se asociază p lineşte u n rol specific în societatea com­ transform are, identifieîndu-se toate va­
efortului p en tru diagnosticul incipient al plexă. S -a r p u tea deduce de aici ideea luţionare a clasei m uncitoare şi a celor­
cancerului pulm onar. rian tele posibile ex isten te în cadrul „so­ lalte m ase de oam eni ai m uncii, d ar in
că nu ex istă o a lte rn a tiv ă reală la p u ­ cietăţii com plexe“, îm preună cu m ecanis­ procesul concret de desfăşurare a revo­
TURUL de orizont p rile ju it de Congre­ tere. Nu există deci d iscontinuitate în luţiei pot apărea desigur, deosebiri. în
sul N aţional de Radiologie, ideile relevate m ele sale num eroase pe care se sprijină.
sistem ul social, se afirm ă ; la fel ca şi prim ul rînd în ce priveşte m odalitatea de
adrul m eselor rotunde, în aria tem a-' T recerea la socialism în societăţile dez­ cucerire a puterii.
. . şi în concluziile cărora am fost in ­ n atu ra, „socielas non facit saltu s“. Chiar v o ltata nu m ai poate fi considerată prin
troduşi pe parcursul acestor coloane, de­ In funcţie de gradul de îm potrivire a
şi „ ru p tu ra “, atunci cînd apare, este, în- u rm are ca un act traum atic, capabil să claselor răstu rn ate de la putere, se pot
m onstrează progresele în reg istrate şi în preconiza fo n n e insurecţionale sau nein­
acest im portant dom eniu m edical, m edi­ tr-o oarecare m ăsură, produsul unei con­ lovească în „inim a sistem ului“, transfor-
cina rom ânească dovedindu-se şi în p la­ tin u ităţi inexorabile. ' mxndu-1 d in tr-o dată, ci el presupune cu­ surecţionale de cucerire a puterii. V iata,
nul diagnosticului şi tratam en tu lu i radio­ experienţa trecerii la socialism de pînă
Un lucru este totuşi cert : societăţile noaşterea profundă a unei m ultiudini de acum. au consem nat faptul că, în m ajo­
logie la nivelul cuceririlor dobîndite în capitalism ului m a tu r sínt ex trem de com­ ritatea cazurilor, au fost folosite m ai ales
ultim ul tim p pe plan m ondial. elem ente naţionale, surp rin derea tu tu ro r
plexe şi d iferen ţiate (cu u n pôlicentrism acestor p articu larităţi constituind condi­ form ele ^nsxireoţionaţe, nu sint însă ex­
Magdalena POPA-BULUC cluse şi a lta m odalităţi de cucerire a
al conflictelor m anifest) în care e foarte ţia adecvării constante a politicii forţelor puterii.
In concluzie, putem afirm a că una din­
tre tezele cele m ai im portante care se
desprind din bogata contribuţie teoretică
m edicam entului, lichidul, deci ascita, a p lante folosite la tra ta re a m aladiilor he- brevetul. In cursul lunii noiem brie a.c. şi practică pe care P artidul C om unist Ro­
dispărut, fap t nerealizat an terio r de nici patobiliare a unor principii active ce in­ firm a de com erţ exterior Romconsult mân, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, au a-
o acţiune medicală. terv in în refacerea funcţional-m etabolică va p rezenta descoperirea noastră la o ex­ dus-o la dezvoltarea ideii de revoluţie
M edicam entul pe care l-am realizat este a ficatului, cum sínt saponinele nehemo- poziţie m ondială de invenţii din Canada. socialistă în epoca contem porană, o cons­
fo arte bine to lerat în cadrul u n u i tra ta ­ lilice, polizaharidele, triterp en ele, substan­ R ezultatele p arţia le ale cercetărilor au tituie cerinţa ca teoria revoluţionară (în­
m ent de luni sau ani de zile, fă ră să ţele fenolice, steroizii, acidul oleanolic, fost p ie ze n tate şi in cadrul prim ului Sim ­ suşi conceptul de transform are revoluţio­
determ ine efecte secundare sau reacţii am inoacizi precum asparagina, leucina şi pozion naţional de hepatologie, desfăşurat n ară a societăţii) să fie mexeii îm bogă­
adverse. Nu prezintă incom patibilităţi cu valina. De asem enea s-au găsit flavone, la B ucureşti în tre 17—19 septem brie a.c. ţită, pornindu-se de la analiza noilor
alte _ m edicam ente asociate, nu in flu en ­ derivaţi polifenolici şi m ulte altele. Pe Interesul naţional şi in ternaţional faţă date a le realităţii şi sintetizarea noilor
ţează negativ eficacitatea preparatelor lingă o serie de principii cunoscute ca de Elcohep şi solicitările num eroase p ri­ achiziţii ale ştiinţelor'. In acest sens este
ad m in istrate concom itent pen tru boli aso­ active în boli h epatice cronice, plan­ m ite se datoresc faptului că acest m edica­ foarte sem nificativ faptul că în R aportul
ciate sau intercurente, nici eficacitatea lui tele no astre m ai conţin şi o se­ m ent oferă posibilităţi de tra ta re a unor la cel d e-al X III-îea Congres al P.C.R.,
nu este atinsă sau dim inuată de a lte tr a ­ rie de alţi com ponenţi a căror acţiune u r­ boli n ecruţătoare care pînă acum nu au tovarăşul Nicolae Ceauşescu atrăgea a te n ­
tam ente. m ează să fie ju stificată abia d e acum p u tu t beneficia de alt tratam en t care să ţia că activ itatea revoluţionară reprezintă
A preciind im portanţă p ropunerilor noas­ în ain te în m aladiile hepatobiliare. fi p u tu t in fluenţa în m od apreciabil m or­ un proces complex, unitar, ce nu se poate
tre, C onsiliul N aţional p en tru Ş tiin ţă şi La ora actuală, fa ţă de eficacitatea cu b iditatea şi evoluţia lor. Pe de altă parte, reduce doar la una sau alta d in tre etape
Tehnologie a hotărit, în cadrul u n u i con­ lotul ieşită din com un a prep aratu lu i fito- ştiind că ţara n o astră dispune de resurse (aspectul prelxxării puterii de exem plu) :
tract de cercetare, înfiin ţarea unui colec­ terapeutic, nu sîntem în m ăsură să ex­ deosebit de bogate de m aterie prim ă ve­ „In general, revoluţia, procesul de trans­
tiv m ultidisciplinar din centrele u n iv er­ plicăm îndeajuns m ecanism ul de acţiune getală necesară pen tru producerea m edi­ formare revoluţionară a societăţii nu se
sita re Cluj-N apoca, Tirgu-M ureş, Bucu­ al acestuia. Avxnd însă în vedere că s-a cam entului, avind asigurată şi prioritatea încheie odată eu luarea puterii politice.
reşti, pen tru efectuarea de cercetări fu n ­ string totuşi un m aterial suficient de şi d rep tu rile in tern aţio n ale ale descoperi­ Cucerirea puterii politice constituie un fac­
dam entale în vederea valorificării su p e­ m are faptic, putem să întrezărim ap a ri­ rii, sîntem convinşi că m edicam entul p ro ­ tor foarte important, dar renrezintă numai
rio are a descoperirii. L ucrările sín t coor­ ţia prim ei form e farm aceutice industriale iectat va fi benefic nu num ai stării de o etapă în lupta pentru înfăptuirea idea­
donate de In stitu tu l pen tru controlul m e­ p en tru anul 1988 — ün m edicam ent care săn ătate ci va aduce şi im portante bene­ lurilor de dreptate şl echitate socială,
dicam entului şi cercetări farm aceutice va fi produs de cunoscutele laboratoare ficii economice. R ealizarea acestor dezi­ pentru victoria socialismului şi comunis­
B ucureşti. Concom itent a avut şi a re loc „P lan tav o rel“ din P ia tra N eamţ. derate dorim să se facă in tim p cît mai mului. Procesul revoluţionar va conti­
la Spitalul judeţean din O radea u rm ă ri­ M enţionăm că pe plan in ternaţional, in scurt, înscriindu-ne astfel. în linia indica­ nua şi in societatea comunistă — praciie
re a clinică şi paraclinică a unui lot de urm a v erificărilor şi analizelor făcute, in­ ţiilor secx-etarului general al partidului,
bolnavi tra ta ţi cu m edicam entul fito tera- venţia a fost recunoscută acordîndu-i-se tovarăşul Nicolae Ceauşescu. precum şi a el nu so va încheia niciodată“.
peutie, urm înd ca rezultatele să fie p re ­ brevet în S tatele U nite ale Americii, ca cerinţelor fo rm u late de tovarăşa acade­ S ituîndu-se astfel. în mod consecvent, pe
lucrate pe calculator. Toate aceste cerce­ fiind al doilea m edicam ent rom ânesc care m ician doctor inginer Elena Ceauşescu la poziţiile marxismxxlux creator, partidul
tă ri urm ăresc stabilirea cît m ai exactă a a prim it pînă în prezent statu tu l de b re­ Congresul educaţiei politice şi culturii nostru, secretarul său general consideră
compoziţiei chimice a p lan telo r folosite, vet în această ţa ră în care reglem entările socialiste cu p riv ire la valorificarea su ­
stabilirea acţiunii biochim ice şi farm aco- în vigoare şi m etodologia actu a lă de b r e ­ perioară a invenţiilor şi creştici tehnico- că cercetarea şi investigarea am plă a tu ­
dinam ice intim e a principiilor active gă­ v etare sínt cele m ai p reten ţio ase din ştiin ţiiice originale rom âneşti, reducerea tu ro r realităţilo r sociale in dinam ica lor
site în plante la nivelul organism ului în lume. S -a prim it, de asem enea, b revet în strictă a fazelor de cercetare, proiectare şi îm bogăţirea sau dezvoltarea teoriei r e ­
general îndeosebi asupra ficatului precum A ustria, ia r acţiunea de b rev etare a ajuns şi aplicare a descoperirilor.
şi obţinerea u n o r prep a ra te farm aceutice în tr-o fază în ain tată în R epublica F ede­ voluţionare constituie o necesitate perm a­
la scară industrială. D intre rezultatele ra lă G erm ania, F ra n ţa şi U.R.S.S., ne- Dr. Aristina COMACIUC ELTHES nentă.
cercetărilor în trep rin se p înă în prezent apărînd, de altfel, opuneri din partea nici
m enţionăm identificarea în speciile de uneia d in tre ţă rile în care s-a solicitat Dr. Ladislau D. ELTHES Dr. Gh. LENCAN STOICA
— —— CONTEMPORANUL 7
Transfigurare
C Â R TEA DE A R T Ă - un ietàlon al stării de cultură
1*
unea
D!
I w

. OI PICTORI care m e-
f ritau, cu prisosinţă,
un adincit sludiu in­
terp retativ sínt Iacob
şi ltodica Lazăr. Cel puţin in form ă
acest studiu, însoţit do reproduceri (cu

U rigoarea unei ^demonstraţii matematice se conturează


•clar, din două enunţuri, o concluzie de profunde semnificaţii.
Sensuri i s t o r i c e adinei obişnuita lor calitate) ne-a fost o ferit do
E ditura M eridiane, 6ub sem nătura lui
Mircea Grozden. A utorul tratează distinct
cele două personalităţi, incercind să de­
fPrimul enunţ : îndeosebi în ultimul deceniu prezenţa cărţii de ÎESTIGIOASA
tE Editură neros, dezinvolt, cu m ultă căldură, relie­
artă în planurile editoriale a devenit tot mai marcată, mai
diversă, cu tendinţa evidentă de trecere de la lucrările de informare la ediţiile
formative, cu solicitarea sporită a studiului de specialitate şi eseului interdiscipli­
P r M eridiane, care
ffăcut
ă
şi-a
o trad iţie dki
prezentarea,
publicul larg, a artiştilo r autohtoni, ne
pentru
furi care alternează cu intervale şi îşi
răspund plastic, cadenţate după trainica
legi ale compoziţiei sculpturale care-şi g ă­
sesc ecou puternic in sufletul p riv ito ru ­
iw J S u u S i 1 Ai JLftí
mmm
finească tim brul lor specific, dincolo de
foarto lim pezile afinităţi pe caro le vă­
desc ca paletă şi tratare picturală.
în linii m ari in terp re tarea nu depă­
na r, cu abordarea frontală a întregului repertoriu artistic - de la artele vizuale o feră o nouă carte d e a rtă sub sem nătura lui, jocuri de lum ini şi um bre fără de. şeşte opiniile alto r critici ex p rim ate în
presă de-a lungul tim pului, avînd insă
la creaţia muzicală, tocind prin cinematografie, teatru şi muzică ; un prim corolar M arinei P reutu, cunoscut critic şi istoric caro nu poate exista arta sculpturii. O m eritul de a le sistem atiza, cit de cit. şi
al acestui fenomen îl constituie extinderea ariei de interes pentru cartea de artă, de artă, care pornind de la M onum entul m are sinteză, în tr-o sculptură m odernă, de a creiona liniile de forţă a le unei po­
care a trecut de la editurile specializate iniţial - „Meridiane" şi „Muzicală" — Independenţei din centrul laşului, crea­ originală. sibile sinteze. Studiul este onest şi con­
spre editurile orientate îndeosebi către beletristică, sau către consemnarea unor ţia comună a sculptorilor G abriela Ma- Silueta aceasta plină de elan, se carac­ ştiincios. depăşind num ai rareo ri cadrele
nole-Adoc şi G heorghe Adoc, justifică terizează prin siguranţa gestului, a fap­ unei obligatorii obiectivităti, cînd, fu rat de
preocupări ştiinţifice, enciclopedice sau chiar turistice - „Eminescu", „Cartea Româ­ aşezarea sub acelaşi titlu a selecţiei fă ­ tului îndeplinit, poartă b flam ură a bi­
nească", „Ştiinţifică şi Enciclopedică" - precum şi faptul că au fost sensibilizate pen­ cute din lucrarea lor. A utoarea textului ru in ţei care îm preună cu linia braţelor elan, sem natarul inventează stări şi tr ă ­
tru această arie tematică editurile extrabucureştene — „Dacia , „Facla , „Juni­ determ ină aluziv conturul rotund al P a­ sătu ri inexistente (o pildă : Iacob Lazăr
s-a dovedit o fină observatoare analizind este o n atu ră chinuită pină la autoflage­
mea" ; corolar secund - ampla paletă de genuri, incluzînd monografiile, albumele, cu su btilitate, în tr-u n stil propriu, e ta ­ triei Independente. lare, caro lucrează sub sem nul epuizării
studiile, critice şi de estetică, eseurile, dar şi jurnalele uncr mari artişti sau operele pele sem nificative ale realizărilor celor AJte lucrări, ad ev ărate alegorii pline de nervoase, p rin tr-o disciplină necruţătoare, j
de ficţiune avînd în centrul acţiunii personalitatea artistului de geniu. doi artişti asupra cărora se opreşte. sensuri şi de poezie intitulate sugestiv şi etc., etc.). Dincolo de unele im proprietăţi
Enunţul doi : această intensificare şi amplificare de orizont a acţiunii editoriale
fiind un act cu certe valenţe educative nu poate fi disociat de faptul că, în rîndui
C artea este precedată de un cuvînt al
m aestrului Ion Irim escu,
U niunii A rtiştilor Plastici.
preşedintele
liric Pescăruşi, Flam urile victoriei, Icar,
L ăstunul şi vintul. Corăbii, C ăluşarii etc.
Pescăruşi, nişte aripi, atît. dar ce frum os
î"«‘PALIADY de lim baj şi întorsături m ai
de frază, de citări cam fo rţate a unor
chinuite
autori străini asu p ra fenom enului axtis-
unei vaste categorii de beneficiari, cartea de artă a devenit un best seller : tiraje­ A ceastă a p ariţie editorială m -a predis­ ritm ate plastic şi care fream ătă de neli­
le au depăşit demult raportarea la numărul unor interesaţi de strictă specialitate, pus la m editaţie privind tulburătoarea niştea şi nostalgia zborului, spre care m i­ tic în general, textul rezistă, contribuind
artă a sculpturii. P entru că nu-i nimic raj tinde de cînd lum ea inim a fiinjpi SWumtests în bună m ăsură la adincirea perspectivei
apar tot mereu mai multe cărţi de artă şi despre artă în tiraje de masă care şi '% t
critice privind opera celor doi valoroşi
ele se epuizează într-un timp record. m ai captivant, m ai fascinant şi m ai vred­ um ane. Te face să visezi, te trim ite prin artişti.
Concluzia enunţurilor anterioare : extinderea şi aprofundarea acţiunii de editare nic de p re ţu ire decît victoria om ului in bolţile albastre ale eterului spre filosofic, ' A lbum ul pe care îl com entăm n e a-
lupta cu el însuşi pentru a dărui sem e­ spre poezie : Eminescu, O m ar Khayyam duce in fată selectiv, in tr-u n mod cara
a cărţii de artă constituie etalonul nivelului înalt al stării de cultură al nilor săi o rază de lum ină, de speranţă etc. Este o plastică cu sensuri adinei in
societăţii socialiste româneşti. Sub această concluzie emblematică, reunim în pagi­ sculptura G abrielei Manole-Adoc şi nu capătă atrib u tele sintezei, evoluţia oelor
şi un strop de bucurie în efortul de a se doi pictori pe parcursul a trei decenii, uni­
nile de faţă prezentarea unor cărţi * 3 artă consacrate, în acest număr, artelor depăşi şi de a depăşi propria condiţie sim ple jocuri de form ă. Flam urile Victo­ tari ca viziune, ale căror transform ări au
vizuale, monumentelor istorice şi muzeografiei. um ană. Nu ştie nim eni cită trudă, cite riei îm i aduc am inte de Plevna şi de G ri-
sacrificii şi renunţări, cite dezam ăgiri şi viţa şi de M ărăşeşti, bucuria biruinţei şl cunoscut întotdeauna clare m otivaţii in­
nelinişti trăieşte artistul, chinuit de gîn- a flam urilor legănate de adierea victoriei. terioare. Amindoi cultivă m odele figura­
duri şi îndoieli, cită răbdare, tenacitate O pera este încărcată de generozitate, da tive dintre cele pe care le-am putea con­
şi n eîn treru p tă relu are şi neîntreruptă conţinut, iar stilizarea şi plasticitatea ră- sidera obişnuite, dar cu o justificare su­
căutare. D espian spunea că mai bine să m în suverane în dom eniul pur plastic al perioară pe planul picturii, de vrem e ce
nu pot fi considerate un sim plu p retex t
Ârta de a călători prin artă te rătăceşti, căutînd decît să nu găseşti
nimic.
Soţii Adoc se înscriu prin lucrările lor
în rîndui a rtiştilo r cu în alt sim ţ de ră s­
jocului de lum ini şi umbre.
Lăstunul şi vintul ! Ce poetic ! Cum se
putea realiza ceva m ai cald, m ai aproape
do inim a omului ? Corăbii — operă de
pentru declanşarea şi susţinerea virtu o ­
z ităţii tehnice. Im aginea traduce un
sens, după cum şi recursul la oa, aşa cum
IARTEA de călătorii aspectul tehnic şi spre cel sociologic, dar pundere. care au luat a rtă ca o' profesie sinteză şi o factură m odernă. Tot aşa este, com portă un sens. La ei no in-
'fascin ează. A tracţia in- predom inanta activă şi creatoare a aces“ do credinţă la modul cel m ai grav şi au lucrările m ai figurative decît acest din tîm pină ceea cc nuntim ; îndeobşte .ira n sr
_ ’ form aţiei ei este pe- te i cărţi este adinca înţelegere a afirm ă ­ făcut o operă de consolidare a sp iritu a li­ urm ă, cum a r fi Pomona, Prím ával tc„ figurare lirică, elevare şţţd alelo r re a li­
— r'enă iar talen tu l de a rii pe plan a rtistic ă unei societăţi atît tăţii rom âneşti în această viată a tît de construite, decorative, calde, lirice. Tuple tă ţii prin proiecţia lor în sp a tia l pictu­
reedita asup ra acestei in form aţii a con­ de convulsionate cum este societatea am e­ din sufletul artistei, ca o adîncă destăi­ rii. A ceastă transfigurare lirică, cu
fragilă şi efem eră. Amindoi exigenţi, pa­ tendinţele de abstractizare evocind in
dus la sute de opere de refe rin ţă ale ricană de astăzi. A utorul ştie să citească, sionaţi, tenaci, cu un înalt crez pentru nuire. In portretele G abrielei Adoc se
să descopere şi că reconstituie modul in prim ul rind stări dc sp irit prin in ter­
genului. -Livreşti sau spontani, meticuloşi muncă, p en tru lucrul desăvîrşit, cu o vi­ sim te o apropiere de inim a omului, de fla ­ m ediul determ inantelor figurative- con­
în docum entare sau inventivi in com en- care, sub ochii contem poraneităţii, din ziune fo arte m odernă, de sinteză. căra lui interioară, un sim ţ ál observaţiei
confruntările cele mai n eaşteptate ale pro­ crete m izează în chip fundam ental pa
t uiu, originali in observaţie sau docţi in G abriela M anole-Adoc. suflet poetic, şi o m ăiestrie a artistei, care este numai culoare. R eprezentarea, cu stilizări ine­
(i ta rea observaţiilor altora, au to rii dedi­ blem aticii sociale, se naşte, se întem eiază stnpînă pe tainele profesiei, diversă ca a ei.
caţi au asigurat succesul de public in aşa şi se consfinţeşte o trad iţie artistică a tit investigaţie şi tem atică, abordînd cu G heorghe Adoc. grafician de excepţie, rente, se înscrio pină la un punct factu­
fel incit, film ul docum entar, cu toată de specifică, a tît de sigur caracteristică aceeaşi tă rie sculptura m onum entală, ale­ om al .cărţii. întors cu faţa spre istorie, rii tradiţionale, culoarea însă. de ia r a ­
m area popularitate d atorată concrcteţei şi a tît de reprezentativă pentru asp ira ­ goria poetică, opere de bogată şi pură spre străbunii şi cărturarii noştri, spre porturi crom atice pină la consistenţă este
im aginii, nu reuşeşte să um brească p a­ ţiile de bine ale unei lum i pe care nu im aginaţie, arta portretului şi desenul de m arile mom ente, cele de răscruce ale is­ cea care ne plasează în tr-u n reg istru a b ­
gina tip ărită ci, cel m ult, o completează. num ai binele o încearcă. m are sinteză. toriei sau eroi ai neam ului, m are dese­ stract de esenţă orfică, exaltînd tipul de
C artea de călătorie, deci, ii fascinează Exem plu de carte de călătorie venind nator şi stăpîn pe legile şi a rta compo­ arm onie muzicală.
In sculptura m onum entală, lucrarea cea Rodica Lazăr ne ap a re drept o natură
pe cititori. Din păcate, de prea m ulte ori din nevoia firească de a comunica o ob­ mai reprezentativă este fără îndoială sta­ ziţiei plastice de m are ţinută a m ăiestriei.
.şi pe autori. P en tru că, tend in ţa de a serv aţie d in tre cele mai p ertinente, în a ­ R ealizator al m ultor m edalioane şi m e­ poetică, înclinată să ia în consideraţie li­
tuia Independenţei de la Iaşi. Pe un so­ te ra r (fără a face literatură) d e m e n te le
povesti cele văzute in tr-o călătorie ajunge inte şi după Columb an gajează publi­ clu relativ înalt, ap are figura-sim bol per- dalii: Rurcbisfa, Traian, Mihai V’iteazul,
D im itrie Cantem ir, relief aşezat la Is­ realităţii şi ale culturii, acord;.n lu-lo p ri­
<io. m ulte ori veleitate autorială. Două cistica editorială a acestui gen. O an g a­ sonificînd Románia. Im aginea ei plină de vilegii simbolice (zbor de păsări, corăbii şi
săptăm ini turistice îi fac pe unii să se jează la ştachetele înalte ale unei a se ­ elan şi dinam ism este înscrisă pe linii de tanbul pe locul fostului său palat ; Şer-
m intă cu fap tu l de a fi cunoscut o altă bon Cantacn/.ino Ia V iena : O nisifor Ghib, cai, tanagre, balerine, m uziciene). P ictura
m enea opere de restitu ire a ex p erien ţe­ forţă im presionante, care-i asigură p u ter­ ei degajă o stare extatică, consum ată în
lum e ; un B aedecker la îndem îna oricui, nica stru ctu ră interioară şi trăirea ei în etc. N atura acestui gen cere un deseii
dă celui care îl ţine- in buzunar am biţia lor culturale ale om enirii prin propria ireproşabil şi o m are ştiintă a m odelaju­ ' palori nocturne, unde acocntc’c de cu-
spaţiu. O figură fem inină de o rară forţă
de a-1 repovesti ; com entariul fonic ce te n o astră ex perienţă şi atrag e aten ţia asu- evocatoare, d e m ari proporţii, atît de lui, o m inuţioasă şi subtilă dozare a lu- C o rn el R a d u
însoţeşte in tr-u n m uzeu, te - face să ici gracilă şi a tît de rom âncă, aş spune m ol­
n o tiţe considerîndu-te un a d ev ărat in i­ C o rn e liu LEU doveancă. P ro f. u n iv . V asile C O N D U R A C H E C O N S T A N T IN E S C U
ţia t ; ia r lucrurile pe care ghizii locali Şi apoi, pe această osatură, artista în­
le. spun de paisprezece ori pe zi la g ru­ (C ontinuate in pag. 10) cepe să ritm eze volum e, m odelate ge­ (C oniinuoie in p a g . 1Û) (C ontinuare in p ag . 1J)
puri de zeci de oam eni, îi fac pe u n ii să
se erijeze în cunoscători de istorie. In
acest fel, proliferează kitsch-ul cărţii de
călătorie şi, m ai ales, nu m ăru l autorilor
veleitari care repovestesc sau, cel m ult, n a rr 'n teritoriile lesnicioase ale im i­ 6ine însuşi creionează tocm ai aoel tip de nicicînd abstracţie de lu crările sale risi­ Signac : De D elacroix au N éo-Im pressio-
poetizează pliantele turistice. Am văzut
sute de asem enea cărţi care încep în ge­
nul foarte personal şi plin de im portanţă
Maeş t ri ai p l a s t i c i i româneşt i taţi«.
Pledoaria pentru expresia plastică e p u ­
ra tă de accidental şi irelevant avea
valoarea propriului crez artistic. In tra n ­
a rtist capabil să focalizeze în ju n ii său şi
a l ideilor în care crede conştiinţe tinere,
ap te adică a fi m odelate.
pite pe tot cuprinsul ţării. Istoria dram a­
tică a T ransilvaniei şi-a găsit în el unul
d in tre cei m ai pasionaţi partizani şi co­
m entatori. Sim ion B ărnuţiu, H orea, Cloş­
nism e — pictorul rom ân a p relu at la
început si îndeosebi în acuarelă reţetele
tehnice ale acestora. Apoi. se poate con­
stata o decisă detaşare in beneficiul
. eînd avionul nostru ateriza pe aeroportul în mod e x a g erat evaluate, creind a rtis ­ tra tarea detaliului şi, m ai im portant, In rep etatele contacte cu studenţii, L a­
din X, soarele cobora spre a sfin ţit“ — sigent dar cordial cu sine, nem ilos deseori dea nu se sfia să uzeze de fo rţa em oţio­ ca, A vram Iancu, Lucian Blaga, Liviu u n o r viziuni şi soluţii grafice proprii.
sem nificaţia operei îi c o n fe ră . adevăratul
continuînd cu inform aţii la fel de defin i­ Pallâdy tu lu i rom ân o fo rţa tă filiaţie estetică.
Do la prim a participare publică, in ca­ şi statornicul atrib u t al m onum entalităţii. cu sem enii. O scar H an a m ilitat pentru
o artă de m are p u ritate a expresiei, n u ­
nală a confesiunii, încercând să-şi convin­ R ebreanu dar, m ai ales, Şcoala A rdelea­
n ă echivalează cu tot atîtea sensuri grave
Oricum , loctia neoim presioni.ştilor i-a
o ferit posibilitatea unei profitabila dis­
torii şi pline de originalitate, pentru a drul Pavilionului rom ânesc al Expoziţiei gă auditoriul de ju steţea u nei idei sau
nu trece de la prim a frază la pastişarea A derînd la sensurile profunde şi la trită din substanţa sentim entelor um ane a alteia cu gindul, m ărturisit, de a-i în ­ ale istoriei rom âneşti. ta n ţă ri fa tă de m odelele im puse d e a u ­
universale do la P aris din 1900 cu lucra­ sugestiile critice ale acestei observaţii, celor m ai profunde. Nu o dată însă s-a A supra acestora, în viziunea a tît de to ritatea Şcolii de Belle A rte din Bucureşti
ghidurilor. * îIN an v erg u ra stu d iu ­ re a L’en fan t prodigue şi pină la rep re­ drum a cit m ai eficace prin lab irin tu l vie­
Ca bun de consum fn serie, deci, rod l u i critic datorat lui M arin Mihalache, m onograful său de dezis. Şi totuşi, zecile de v arian te ale ţii • artistice. El însuşi beneficiase, încă originală a sculptorului"R itm ul Ladea. ne sau din unele Academii de a rtă franceze.
zentativa selecţie retrospectivă din chiar acum, — cîndva despre O scar Han a uneia şi aceleiaşi lucrări — Mihai Em i­ invită să reflectăm perpetuu studiul dens Contactul cu n atu ra i-a in 'csn it ac­
al vanităţii nedublate nici de a rta obser­ Mihai Ispir şi prin ra- an u l dispariţiei artistului. 1956, Theodor din anii debutului, de în curajarea sponta­
vaţiei, nici de cea a com entării sau a de­ scris şi T udor Vianu — în trep rin d e o nescu, Ştefan cel M are — vădesc efortul nă dar cum pătată a unor prieteni. Lucian şi de o neostentativă profesionalitate da­ cesul spre zonele m ai profunde ale
fin ala prezenta.no g ra ­ Paliady a dovedit o im pecabilă probitate torat unuia d in tre cei m ai avizaţi cunos­ reflecţiei. Nu se poate vorbi la D ărăscu
scrierii, cartea de călătorie, cuprinzînd fică, noul album consacrat picturii lui analiză complexă asupra operei artistu ­ artistului de a afla Im aginea sugestivă Blaga, com entatorul uneia d in tre expozi­
profesională, anim îndu-şi operele cu un lui, restituind-o în integralitatea ei, sub- plastic şi, totodată, încărcată de sens. cători ai artelo r transilvane, criticul N e- despre o veritabilă filosofic a peisaju­
tone de banalităţi şi de p relu ări nedige­ Theodor Paliady (1871—1956) se im pune riguros sentim ent etic. De altfel, in acest ţiile sale clujene, sesiza, doar enunţate,
rate, pune mai bine în evidenţă acele ca un autentic evenim ent cultural. Cu liniindu-i m om entele d e îm plinire sau de T extul critic al lui M arin M ihalache cîteva d in tre calităţile de m al tîrziu ale goiţă Lăptoiu. Sculptorului atît de grav ori lui dar. oricum , a tîta vrem e cât prive­
sens se ex prim a şi a rtistu l atunci cînd recul. A lternanţa elem entului biografic de tan d ru în interogaţiile adresate sufle­ liştea este cercetată şi tran sfig u rată din
nestem ate rare, care a p a r in masa ei ca a tît m ai m ult -cu cit in seria Clasicii pic­ s j confesa jurnalului : „să avem curajul este dens şi rev elato r prin exactitatea artistului : „Sincer, sim plu, cu un m isti­
rod al talentului eseistic. tu rii rom âneşti a E diturii M eridiane, in cu cel vizînd biografia operei oferă n u ­ cism vag al durerii, el stă de pe acum in tului şi chipului um an i s-a dedicat acum perspectiva unui sentim ent, reflex iv ita­
şi probitatea să privim cu propriii noştri observaţiilor generale şi a n u anţărilor unul dintre cele m ai expresive portrete. tea nu poate fi ignorată. In general. Iu - •
O asem enea nestem ată a a p ă ru t anul acest an, a u m ai ieşit la iveală încă două ochi“. A rta i se p are a fi esenţa unei m eroase sugestii de lectură a acestei de detaliu, oferindu-ne o nouă im agine, faţa noastră rezistînd oricărei analize
acesta în E ditura Eminescu. E ste vorba asem enea album a : Nicolac Dărăscu şi vieţi esenţializate. Avea, desigur, d rep tate creaţii disputată în tre contem porani şi în alb şi negru, asupra omului şi a rtis ­ critice.“ A sem enea constatări asigurau, se m ea lui D ărăscu trăieşte prin două :
d e în ain te şi după Columb de Dan G ri- A urel Băeşu, ultim ul o necesară restitu ire facilitează, concomitent, decodificarea înţelege, gestului de debut însem nele m a­ esenţiale com ponente : acvaticul şl vege­
Tudor V ianu : forţa de prim rang a lui tului O scar Han. talul. Cele ftiai m ulte lucrări se subor- •
goresctl, carte care se rem arcă prin faptul
că, fă ră să cunoşti am ăn u n tu l biografic
a creaţiei celui mai înzestrat a rtist pe
care ii propunea Moldova la începutul
Paliady esto însuşirea de a stăpîni un
unor sensuri şi m etafore de m ai largă
sugestie.
turităţii. O m atu ritate ce se cerea confrun­
tată şi . confirm ată în contact direct cu
Dărăscu donează acestor elem ente prim ordiale şi.
punct do vedere pină la a deveni un re ­ de fiecare dată. descoperirea lo r echiva­
al vieţuirii autorului în lum ea A mericii
da Nord, iţi dai seam a de m odul profund
veacului. prezen tativ sentim ent a l vieţii şi puterea F ără a urm ări program atic o struciti­ Romul Ladea m arile realizări ale genului şi, fireşte, a le
m om entului. lează cu rev elarea începuturilor lum ii.
S ituat în succesiunea unor critici iluş­ do a -i dezvolta pină la în d ep ărtata şi u l­ ră re stric t tem atică a lucrărilor, din NTR-UN tex t cu v a ­ T em peram ent predom inant solar, a rtis ­
în care el cunoaşte, studiază şi com en­
tează fenom enul cultural
p a rte a lumii.
din această
tri : Ionel Jianu, K.H. .Zam baccian, H.
Blazian, P etru Com arnescu, Raoul Şor-
ban ş.a. recentul dem ers critic a llu i Mihai
tim a lui consecinţă. Albumul lui Mihai
Ispir, o reu şită deplină, dovedeşte Ancă
o d ată caracterul particu lar al creaţiei
substanţa dem ersului critic se pot desci­
fra însă şi principalele realizări a le a r­
tistului in sfera statu aru lu i de fo r pu­ T tNDREŢE şi gravitate
Af
— iată doi term eni de
Lecţia pariziană, asim ilată num ai p a r­
ţial — zeii se nasc şi m or re ­
pede pe m alu rile Senei — îl va
î loare conduzivă asupra
întregii sale existente
um ane şi artistice,
tul retin e din m iraculoasa ..poezie a
realelor" la tu ra ei vitală, tonică, o p ti­
m istă. Peisajele din Saint-T ropez, din
Paradoxal, cartea este scrisă sub sem ­ Ispir, fă ră a in tra în tr-o d eclarată pole­ palladyene in contextul m om entului fast blic, a portretului şi compoziţiei istorice, orizont
ori sem antic com­ conduce spre ideea necesităţii con­ orizontul m editeranean sau din m irifica
nul unei singure călătorii, călătorie de a sculpturii alegorice etc. D ebutul m atu r figurării unei viziuni proprii, elibe­ Nicolae D ărăscu (1882—1956) şi-a ex p ri­
m ică cu antecesorii so distanţează totuşi al a rte i rom âneşti interbelice. P rin P al- plem entar ce pot con­ m at dorinţa ca posteritatea să-l recep­ D eltă a D unării exprim ă. toata. o steiiică
d u rată relativ scurtă care a r situa auto ru l de el încercînd — în tre altele, o persona­ lady, p ictura naţională s-a înscris deplin al sculptorului H an, consum at în cadrul figura dim ensiunile reale, deopotrivă es­ ra tă de influente străine, in d ifere n t cit de teze ca pe un bun pictor şi, în egală încredere în v iată şi în capacitatea om u­
în categoria celor grăbiţi pe care i-am lă periodizare a creaţiei lui Paliady. In „ şi convingător in arsenalul spiritului e u ­ exigent al Salonului Oficial din 1911, — tetice şi afective a le sculpturii lui Romul notorii a r fi acestea. A m bianţa specifică m ăsură, eutezant navigator. A stfel îşi lui de a se ridica deasupra o ’am orului.
pom enit mai sus, dacă in spatele acestui respectul opiniilor anterio are el propune ropean. unde prim eşte de altfel şi un prem iu — Ladea. Dacă este să acceptăm opinia lui Academiei Julian, apropierea tem porară fixa singur rep erele com plem entare ale Doar im aginile cu iz oriental ale B al-
periplu lim itat nu a r sta o am plă expe­ un a lt tip de lectură a operei şi, m ai ales, îi asigură o evoluţie rapidă şi constantă. Ion F runzetti, p otrivit căreia aproape de B râncuşi, ii stim ulează im aginaţia şi, unui posibil profil artistic. C reatorul cicului mai com unică, uneori, m clanclo-
rienţă am ericană şi-o vastă cultură a rtis ­ o ingenioasă coroborare in tre operă şi Lecţia lui Paciurea, al cărui student a fiecare sculptor din A rdeal a p ro fitat în- m ai cu seam ă, îi relevă propriile lim ite. D ărăscu a plăcut fă ră să entuziasm eze, lia d ep ărtărilo r insondabile dosi lum ina,
tică. Iată de ce, nici una din tre pagini
n u -ţi dă im presia de cozerie şi nici unul
însem nările ju rn alu lu i palladyan. Oscar Han fost, prieteniile intelectuale cu pictorii
Ş tefan D im itrescu, Francise Şirato, N. N.
tr-u n fel sau altul de căutările fructuoa­
se ale artistului, aproape sim ultan tre ­
E ste de înţeles cită am ărăciune îi poate
provoca unui tîn ăr a rtist constatarea că
a lum inat fă ră a străluci. ca întotdeauna, a re valoarea ţinui p e r­
sonaj privilegiat. In ast& l de lucrări
dintre capitole nu a re nim ic de im provi­ Cele două m ari etap e a le constituirii A sem enea observaţii coincid cu opinia
operei s-a r putea rezum a. în funcţie de Tonitza — a lă tu ri de care a constituit buie să subliniem calitatea sa de întem e­ talentul fără a şti m eserie înseam nă tot finală a eseului critic consacrat operei m area, prezentă tu telară, stabileşte r a ­
zaţie aşa cum n e-am obişnuit din acele unghiul de vedere al subordonării sau do­ a tît de omogenul, iniţial, „G rup al celor ietor de şcoală. Există, aşadar, o şcoală atît de puţin ca a şti m eserie fă ră talent. porturi com plem entare cu arid itatea solu­
încercări de a transform a o plim bare in lui de către Radu Ion°scu şi. in plus,'
m inării picturii do către artist. Cum este F bDRMULA
i genericului, p a tru “ — i-au asigurat in perm anenţă, de sculptură eu patronim icul L adea ? în to rs in ţară, lucrează! cu frenezie, ex­ devine o m odalitate elocvent-expresivă lui calcinat. Dincolo de aparentele descu-
studiu. firesc de altfel, prim a atitu d in e exprim ă im pusă de au to ritatea chiar dacă nu întotdeauna m ărturisit, re ­ Deocam dată, Istoricii de a rtă încă nu s-au perim entează îndelung. Mai ales în sensul de a-i contura im aginea în tre contem ­ rajan te. p alpită sevele fecunde ale vieţii.
Tocmai din respect pen tru profunzim ea jău tările şi incertitudinile înoeputurilor. criticului A lexandru perele estetice de control necesare ori­ încum etat să form uleze o asem enea pro­ — nu va înceta să caute pină la finele porani. A rtistul, cum ştim . şi-a făcut din De fapt, Dărăscu poate fi definit ca un
punctului de vedere pe care-1 reprezintă cri
Busuioceanu în tr-o
ale şcolarităţii pariziene, in tr-u n cuvînt, cărui artist. în cazul lui Oscar Han exi­ punere. M otivele acestei reţineri sínt vieţii — sim plificării şi stilizării form elor. m ăsură şi echilibru, discreţie şi ra fin a ­ liric-solar. un pictor al amiezii şi al
o asem enea carte, n u-m i voi perm ite nici m om entele succesive de cristalizare ale mai veche cronică de expoziţie, dar pu­ genţa excesivă faţă de ceilalţi l-a îm ­ m ultiple. In ce ne priveşte, analizind T ratarea portretelor — autentice prelu n ­ m ent un fel de a fi si de a înţelege verii.
s-o analizez, nici s-o descriu şi nici m ă­ ţind fi extinsă asupra ansam blului operei pins deseori in zonele conflictului. Spi­ opera artistului, d ar niai ales activitatea giri ale eului — îi îngăduie de fapt, an a ­ arta. Cu toate acestea, gestul aventurilor Acest tonus vitalist l-a cucerii: desigur
car să procedez la o recenzare cu oare- unei viziuni plastice personale. U lterior, sculptorului Oscar Han, rezum ă de fapt
ritu l polem ic constituie, rum se ştie, lui didactică, am fi ten taţi să form ulăm lize psihologice d in tre cele m ai complexe. estivale pe m ările Europei a r putea con­ şi pe L uchian atunci cînd. în 1914, s-a
cari m ijloace critice. Bucuria acestor rîn - edifieîndu-se asu p ra propriului drum de elem entele de esenţă ale unei viziuni o asem enea ipoteză. Ladea ciopleşte decis şi conferă p lan u ri­ trazice întrucâtva afirm aţia dacă vom decis să expună alătu ri dc mai tin ăru l
duri este de a consem na cum, in form ula u rm a t şi a m ijloacelor tehnice de care plastice de vădită originalitate. In fond, stadiul m ajo r al unei culturi, perm eabi­ F ără a o exprim a ca atare, aceasta p are a lor ferm itate dar, alteori, este tan d ru şi n eglija finalitatea lui estetică. P rin că­ confrate. G estul Zugravului, de o nobleţe
obişnuită a însem nărilor d intr-o călătorie dispunea, Paliady a dom inat m ateria pro­ observaţia vizează în prim ul rînd subli­ lă adică la orientări şi tendinţe nova­ fi şi sugestia criticului şi istoricului de artă m elancolic. Form a se plăm ădeşte deseori lătorie, Dărăscu îşi definea experienţele desăvirşită. avînd in vedere prestigiul
lim itată in tim p, fo rm u lă' care. pe unii, nierea unei m entalităţi particulare în clujean N egoiţă L ăptoiu, autorul unui in tr-u n m odelaj am plu, spontan ca efect vizuale şi rap o rtu rile m ultiple cu n a ­ său p rin tre colecţionari şi critici, re ­
ii conduce spre sacra su perficialitate de priei arte, detaşîn d u -sa între contem po­ conceperea noţiunii de m onum ental in toare. Aşa a înţeles-o şi O scar Han, pertinent studiu m onografic consacrat de am intea celor a ten ti la evenim entele a r ­
al elaborării. A lte compoziţii presupun tura.
a considera că au descoperit atîtea lucruri ran i ca u n au ten tic virtuoz a l compoziţiei sculptură. A stfel, calitatea de m onum en­ sculptor dublat de un condeier acid. către E ditura M eridiane, artistului. Evo­ îndelungată reflecţie. Sculptorul concepe Peisagist prin vocaţie, el a aju n s la o tistice rom âneşti că. in u rm ă cu ani.
incit le pot comunica şi altora, se vede şi culorii. R aporturile pictorului cu tal a statu arului subzistă şi se evidenţia­ P en tru el, polem ica echivala cu negarea carea disponibilităţilor creatoare ale Iul variante, discerne sever, optează cu greu. ßintezä crom atică ce depăşeşte lim itele
tem einicia intelectuală a celui care şi-a Ladea, alim entate de o reflecţie construc­ D eciziile sínt pen tru Ladea definitive, iar p rea stricte ale unui curent sau ale V a le n tin C IU C A
însuşit arta de a călători prin artă. sim bolism ul şi a rta franceză în general şi, ză in d iferen t de dim ensiunile strict m e­ vehem entă a m odelelor oricît de ilustre
tivă şi o curiozitate intelectuală in saţia­ pentru noi de fiecare dată m em orabile. altuia. A tras de neoim presionism — ci­
Capitolele sínt diverse, înclinate şi spre de asem enea, cu H enri M atisse au fost trice ale lucrării. V iziunea de ansam blu, dar prea uşor asim ilabile sau cu canto- bilă, plăcerea dialogului cu sem enii şi cu C onştiinţa rom ânească nu m ai poate face tise cu m are in teres cartea lui Paul (C ontinuare în p ag . 10)

8 CONTEMPORANUL -CO NTEM PO RANUL *


Cartea de artă

Umanismul erudi ţ i ei
RAMATIC a fost des- Rosario A ssunto, al a rtei R enaşterii şi al
, ţin u i cărţii care a d u ­ celei m oderne, al epocii lui F idias şi al
nă laolaltă prim ele relei a lui B râncuşi, al culturii vizuale
scrieri de filosofia şi rom âneşti contem porane rep rezen tate de
de istoria culturii ale lui Ion Frunzetti. a rtişti a p arţin în d un o r direcţii stilistice
Mai întii, a fost bom bardată tipografia diverse. Şi n e era lim pede că suprem a
unde urm a să ap ară volum ul tinărului concluzie era aceea pe care o form ulează
de 26 de ani, respectat încă de pe atunci cu rigoare în tr-u n u l din eseurile de
pentru ferm itatea opiniilor, pen tru rigoa­ aici : raţionalism ul era, în viziunea lui, o
rea argum entaţiei şi p en tru lărg irea o ri­ constantă a creaţiei.
zontului intelectual. P este doi ani, o Cu ap aren tă in g enuitate autoironică,
altă editură bucureşteană a p relu at pu­ Ion F ru n zetti m ărtu risea că a încercat tot
blicarea cărţii, d a r la scurtă vrem e după tim pul să răspundă în treb ărilo r pe care
aceea a dat falim ent. Au trecut cîteva i le-au pus alţii (aceasta, şicana el, e
decenii pînă cînd cartea ucisă de două obligaţia funcţiei didactice) şi celor puse
ori a văzut, In sfîrşit, lu m in a tip aru lu i ; de p ro p ria conştiinţă. Să ne fie îngăduit
redacţia M eridianelor a re m eritul de să observăm că aceasta e obligaţia func­
a-1 fi convins pe a u to ru l tex telo r că ţiei ex isten te la orice om care gîndeşte.
ele îşi păstrează n ealterată sem nificaţia, P oate că răsp u n su rile n u a u fost
că su b stan ţa problem aticii e la fel de to td e a u n a ex a c te ; d a r nici el n u a
actuală, şi fluidul d e perspectivă la fel a v u t prezum ţia, des întâlnită la a lţi
d e cuprinzător ca în m om entul primei confraţi, să-şi socotească răspunsurile
lor publicări, în rev istele de acum 40 definitive şi infailibile. A ctul nobil al
de ani. gîndirii se defineşte, în ain te de toate,
D ar, ^cînd au a p ăru t cele două volum e prin nesăţioasa curiozitate : în treb ările
ale Iui Pegas în tre M eduza şi Pcrseu, sínt ju stificarea lo r prim ordială.
Ion F runzetti nu m ai era p rin tre noi : se Şi, din acest punct de vedere, orizontul
stinsese doar cu cîteva zile înainte ca Intelectual al lui F ru n zetti — chiar şi în
îndelung aştep tata carte să fi aju n s la structura, fatalm en te lim itată, sugerată
editură de la tipografia sibiană unde fu ­ de capitolele cărţii de fa ţă — e de o
sese im prim ată. Ne aflăm , astfel, în faţa ■lărgime pe care sp iritu l cercetător o
unei opere postume, îm p re ju ra re la care THEODOR PALLADY : Natură statică
poate, pe drept, Invidia. A rta R enaşterii
nim eni d in tre cei ce l-a cunoscut pe a u ­ şi a rta m odernă sín t cei doi poli care
torul ei nu credea că a r a v ea vreun te ­ organizează studiile diri cele două volu­
m ei să se gîndească. Il regăsim , însă, aici me. D ar ceea ce îl im presionează pe citi­
pe Ion Frunzetti cel pe care îl ştiam cu tor, m ai m ult decît am ploarea inform a­ rile personajelor distribuite în m odul cel
toţii.; scînteietoarele
m ărturisind
asociaţii de idei,
o intim ă fam iliarizare cu
ţiei (de la esteticienii R enaşterii tim purii
pînă la K ant şi de la m arile şcoli de
S en su r i isto rice m ai ingenios în adîncim e. P ersonaje isto­
rice. scene de luptă, cai, tunuri, puşti etc,
conceptele filosofice, ironia subţire, cul­
tu ra um anistă clădită sistem atic, deschi­
istorie a arte i de la sfîrşitul secolului
trecut pînă la B arthes), este subsum area
a d in ei toate transfigurate, p en tru toate, sculpto­
să spre cele m ai diverse te rito rii a le dem ersului critic unui scop um anist. (Urm ore din pqq. 8-9)
rul a găsit replica plastică cea m ai fe ri­
creaţiei. cită. O m are v arietate în tr-o u n itate ire ­
V iziunea filosofică a lui F ru n zetti e, proşabilă.
Evident, nu vom spune o noutate ob- ca şi aceea â profesorului său, Tudor m inii şi um brei, o ştiin ţă a compoziţiei, B asoreliefurile lui G heorghe Adoc a tît
servînd că Ion Frunzetti a năzuit înto t­ Vianu, activistă. C apitolul p riv ito r la o m are sim plitate. de pregnante, atestă o preocupare necon-
deauna la o construcţie de substanţă cla­ critica de a rtă (şi, m ai cu seam ă, tăiosul D ar o pera rem arcabilă a lui Gheorghe ju n ctu rală pentru istoria patriei aşa cum
sică ; nu în sensul unui echilibru în to t­ eseu polemic Despre critica de artă : ce Adoc este cea de sculptor, dom eniu în generos o dem onstrează şi alte lucrări din
deauna stabil, ci al proporţiilor stabilite e şi mai ales ce nu e reprezintă un fel care a realizat ca p arte ce-i ap arţin e ex ­ iconografia album ului cum a r fi relieful
pe tem eiul legilor g u v ern ate de raţiune. de „mic ' m anual“ pen tru uzul celor care clusiv Friza epopeii de la 1877, form ată Intrarea lui Mihai Viteazul in Alba Iulia,
De altfel, i-a dedicat cartea de faţă îşi asum ă răspunderea să judece creaţia d in tr-o succesiune de şase compoziţii în friza Dacia din ansam blul unui proiect
„m em oriei lui T udor Vianu, doctor şi să stabilească valorile. De altfel, acest basorelief (circa 104 m 2), care pun în v a­ de monument al Unirii, lucrări dedicate
Faustus" al generaţiei sale ; spre acel erudit nu a d ispreţuit niciodată opera de loare, com pletează şi sporesc forţa evo­ răscoalei iobagilor la 1784, Badea Câr­
ideal clasic postulat d e m agistru a a sp i­ popularizare, şi capitolul V ocabular plas­ catoare a S tatuii Independenţei, reliefuri lan etc.
rat cel care i s-a socotit m ereu discipol. tic, unde el se dedică explicării term e­ care se desfăşoară pe im punătorul posta­ R ealizarea Monumentului Independen­
Celălalt factor creato r şi m odelator de nilor şi a funcţiei lor, e u n adm irabil m en t a l m onum entului, ale căror m ari ţei de la Iaşi, sinteză de istorie şi artă,
cultură a fost, in concepţia lui Frunzetti, exem plu. ritm u ri generalizatoare cereau să fie în­ operă a doi sculptori, perfect unitară,
poezia. Etimologic, num ele lui Pegas R aporturile a rte i cu poezia sín t sta ­ treg ite cu nişte localizări, cu n işte auten­ originală şi m odernă, răm îne să etern i­
vine de la cuvîntul grecesc care înseam nă tu a te in tr-u n co ncentrat eseu, Bacovia şl ticităţi. zeze m area epopee a dezrobirii neam ului
„izvor“ ; observaţia celui care şi-a pus Andreescu, in care sín t sta b ilite cîteva In v ederea realizării acestor am ple rom ânesc.
cartea sub sem nul calului în arip at e prem ise a le unei cercetări fertile in tr-u n compoziţii a tît de evocatoare, sculptorul
sem nificativă pen tru sp iritu l întregului dom eniu încă deschis punctelor de ve­ s-a întors în istorie, a cercetat-o. s-a do­
său dem ers critic. Poezia e a rs una (aşa d ere celor m ai felu rite. E, însă, categoric cum entat, cu pasiune şi respect pentru T ra n sfig u ra re lirică
6e cheam ă unul d in tre p rim ele eseuri ale n ecesară o cunoaştere precisă a acelor adevăr, a m ed itat îndelung asupra epocii,
locurilor, evenim entelor anilor din vre­ (Urmore din pog. 8-9)
cărţii) ; chiar dacă „ fără încuviinţarea factori care dau lite ra tu rii sem nificaţiile
celor docţi“ polaritatea artă-poezie e axa ei filosofice ; Peisajul liricii lui Lucian mea războiului dezrobirii. Numai aşa a
care organizează gîndirea esteticianului Blaga, Tragismul lui Pirandello, Un ero­ reuşit să infuzeze reliefurilor nota de loara cu intensităţi fosforescente pe
rom ân. Ion F ru n zetti nu a fost num ai ism al resemnării sín t asem enea contri­ m are autenticitate, o evocare em oţionantă alocuri, conferă tensiune im aginii, o
poet, ci şi un m are cunoscător al poeziei buţii ale lui Ion F ru n zetti pe un terito riu caro m erge d rep t la inimă. Prin ce anum e stare de veghe, cu vagi nelinişti, in visul
din cîteva teritorii im p o rtan te a le lite ra ­ elem ente reuşeşte G heorghe Adoc să ne som ptuos cu revenirii rom antice care sa
căruia fo rm aţia lui u m anistă îi perm itea a ra tă a fi pînză.
turii universale. Ceea ce a dat studiilor să-i desluşească lim pede relieful. P e rs­ facă să trăim evenim entele înfăţişate,
lui un conţinut pe deplin um anist. p rin ce anum e ne ţintuieşte în jurul re ­ Iacob Lazăr, a rtist echilibrat, de o m are
pectiva filosofic-culturală se deschide sensibilitate, este înainte de to a te peisa-
Nu s-a îndreptat sp re studii de icono- larg a su p ra stru ctu rii a rte i rom âneşti, a liefu rilo r sale 7 Mai intîi, prin ceea ce
logie în trad iţia şcolii lu i P anofsky ; dar am m ai spus ; o m are ştiinţă a compozi­ jist,. şi prin aceasta să zicem, convenţio­
a rte i m oderne, a a rtei prim itive, a m oş­ nal fireşte, m ai realist, adică dom inat de
fundam entul largilor sale sinteze e con­ tenirii culturale. D etestind friv o litatea şi ţiei, o gru p are cum nu se poate m ai evo­
stitu it de elem ente ap arţin în d a rte lo r d i­ catoare a personagiilor, un ritm , o ca­ un puternic sentim ent a l naturii, în sp len ­
im provizaţia, Ion F ru n zetti a realizat o doarea căreia întrevede o şansă de recu ­
verse — picturii, literatu rii, m uzicii — sinteză în care erudiţia e lip sită de denţă a ostaşilor-ţărani, dorobanţii cu
care fuzionau, in cursul cercetării. în tr-o p an ă la căciulă care în scena A saltul de perare m orală. P ictura lui este o continuă
osten taţie şi de didacticism . vibraţie şi fream ăt al tonurilor delicate,
realitate istoric-cu ltu rală unică, definită Se im pune, desigur, continuarea seriei exem plu, sínt m inaţi de-o vitejie fără
deopotrivă de rap o rtu ri diacronice şi sin­ seam ăn. Este zguduitor să-i vezi inaintînd cu irizări de lum ină feerice. Lipsa o ri­
de scrieri ale lu i F runzetti, începută cu vijelios spre victorie sau spre m oarte. cărei note idilice te face să gindeşti, pa­
cronice. Ion F ru n zetti realiza ceea ce aceste două volum e (datarea lo r şi, radoxal, că în peisajele lui surprinde clipa
se num eşte azi. cu u n term en fo arte eventual, identificarea locului unde au A devărul istoric, m işcările foarte v eri­
dice. tip u rile oam enilor, toate evocă a t­ cînd n atu ra ia cunoştinţă de propria
răspîndit, o grilă proprie de lectură, al­ fost publicate prim a oară mi se p ar fo ar­ frum useţe şi prin aceasta d e propria
cătuită din intîln irea fap telo r celor mai te utile). O riginalitatea gîndirii teoretice m o sfe ra m arilo r bătălii de la Plevna.
diverse ale istoriei civilizaţiei um ane. G riviţa. Sm îrdan, cînd aceşti tărani-ostasi însem nătate.
rom âneşti va căpăta, astfel, un nou a r ­ au pulverizat orgoliul im periului otoman. Dacă n -a r fi decît noua posibilitate de
L-am citit pe F runzetti, com entator al gum ent d in tre cele m ai convingătoare.
culturii africane, al arh itectu rii chineze, Scene dinam ice alternează cu cele sta ­ a ne reîntîlni cu pictura soţilor L azăr a l­
a l civilizaţiei e tru ste , a l esteticii lui Dan GRIGORESCU tice, echilibru de goluri şi plinuri. P lanu- bum ul ce le-a fost consacrat îşi m erită
recunoaşterea şi elogiul,

schiţă d e „istorie a teritoriului dintre D ărăscu


Contribuţii la Evul D u n ăre şi M are de la sfirşitul secolului
al X -lea pînă în secolul al X V -lea“, re-
zum înd aspecte ale „stăpînirii bizantine
în Dobrogea (secolele X -X II)“, şi subli­
(U rm are din pag. 6-9)

G rigorescu încurajase propriile lui cău­

Mediu românesc niind p rezen ţa „statelor rom âneşti“ din


secolele X III şi XIV, apoi „U nirea te ri­
toriilor locuite de rom ânii dobrogeni cu
Ţ a ra Rom ânească şi Moldova“. E xam ina­
tări, socotindu-1 dem nul său urm aş.
Deşi în decursul tim pului m ulte din­
tre operele lui Dărăscu s-au pierdut,
cele aflate în patrim oniul national pot
e m a r c a b il ă colec­ *s-au docum entat, de altfel, cu seriozitate re a dem ografică nu putea lipsi, legată nu oferi im aginea ’ exactă à unui a rtist p re ­

R
care. o în g rijeşte
ţie, „M onum ente
m uzee“, a
„S port-T urism “
istoriograful
şi
editurii
(pe
An­
şi o cit de su m ară exam inare a contribu­
ţiei lor aduce concluzii .m ulţum itoare
bibliografic, ceea ce însem nează că spi­
ritu l de av en tu ră lipseşte cu desăvîrşire ;
doar de datele statisticii ci şi de evi­
denţa „urm elor m ate riale“, care ara tă pe
rom âni d re p t „populaţie m ajo rita ră
Dobrogea secolelor X—XV“. Cu acest_ ca­
în
ocupat să transm ită privitorului cu fie­
care tablou ceva din fiorul şi m isterul
vieţii. El însuşi pătruns de sensurile
tainice ale alcătuirii cosm osului tră ia în
d rei Aricescu, un specialist cu au to rii înaintează p e un terito riu a cărui d ru deopotrivă elem entar şi convingător, peisaj bucurii unice. D ărăscu a fost de
prestigiu) dă ocazia un o r cerce­ h a rtă ştiinţifică a fost ridicată definitiv. era cu p u tin ţă să se treacă la descrierea aceea un pictor pentru care lecţia n a ­
tători (Com eliu Popa şi G heorghe D ara- Totuşi, cîteva accente sínt p roprii şi e în „m onum entelor şi locurilor istorice“, pe tu rii constituia deopotrivă un început şi
giu) să înfăţişeze, în tr-o m ică sinteză, a fa ra îndoielii că ele reies din cercetări care autorii le prezintă in tr-u n chip in­ un sfîrşit. A cercetat-o atent, fă ră e m ­
Monumente şi locuri istorice din Dobro­ mai recente şi din recitiri ale izvoarelor genios, urm ind p atru itin erarii posibile, fază ori gesturi grandilocvente şi, m ai
gea medievală. A ceasta n u e, bineînţeles, istoriografice, verificate întotdeauna cu utile, p en tru vizitatori. A ceastă soluţie, întotdeauna, a convins.
întîia încercare pe această tem ă şi e fap t a te n ţie şi fără a lua, de la alţii, form u­ cum să-i zic ?, „tu ristică“ nu e fără rost A nalizată din m ereu alte perspective
sigur că astfel d e recapitulări, fă ră în­ lări nesigure. Avînd în vedere perioada şi a ju tă pe am atorul de excursii culturale critice, opera sa îşi dovedeşte cu fiecare
doială utile, sínt a v a n ta ja te de prospec- analizâtă aci (căci din istoria Dobrogei să se îndrepte m ai repede şi bine către nouă exegeză actualitatea. Studiul lui
ţia m ateriei şi chiar de studii fundam en­ sínt stu d iate num ai câteva secole, de la ţin ta pe care şi-a propus-o. Insă des­ Radu Ionescu, corect în judecăţi şi e le ­
tale, pe care, de nu le rezum ă, auto rii la anul 900 către 1 400), p ru d en ţa în m aterie crierea propriu-zisă nu este defel redusă gant stilistic, reevaluează com prehensiv
valorifică. Şi, în tr-ad e v ăr, La Dobroudja de concluzii e ra obligatorie şi trebuie, la ştirile arid e de ghid tu ristic şi e sigur o creaţie in trată deplin şi definitiv in
(o m onografie ap ă ru tă in epoca in terb e­ m ai în ain te de toate, rem arcată. că spre a da im agini sem nificative m onu­ conştiinţa naţională, subliniindu-i v irtu ­
lică, unde dom eniul istoriografie e înfă­ A şadar, cinci su te de’ ani de istorie ro­ m entelor de la Adamclisi şi Tomis, u r­ ţile şi ap o rtu l la tezaurul scolii rom â­
ţişat d e Radu Vulpe), Din Istoria Dobro- m ânească, deduşi, prin cercetare de urm e m elor de la C apidava, H istria, B asarabi, neşti de pictură.
gci (vol. I—III) şi a lte cîteva cercetări ale civilizaţiei m edievale, docum entînd o Păcuiul lui S oare şi G arvăn, autorii au
(între care aceea a lui Sergiu Iosipescu, locuire n eîn treru p tă a populaţiei au to h ­ pus în lu crare to t ceea ce era ştiinţifi-
p riv ito are la. „Balica, D obrotiţă şi Ivancu“ tone. dovedind o civilizaţie cu term en oeşte necesar. Eli aduc planşe, schiţe şi A rta de a călători
răm îne esenţială) sín t nu Începuturi ci specific şi cu stfăvechim e, a flată in . r a ­ fotografii, h ărţi, docum ente şi alătu ră
încheieri şi oricine se dedică unei exam i­ p o rtu ri n eîn treru p te cu B izanţul şi orga-
n izlndu-se de tim puriu în stru c tu ri te ri­ com ponenta arheologică de aoeaa turistică
p rin artă
n ă ri noi nu poate să facă ab stracţie de
ele. A dăugind frag m en te din sintezele lui to riale p roprii — acesta e tabloul pe care in tr-u n mod oare treb u ie subliniat. Sin­ (U rm are din p a g . 8-9)
Iorga, din M area N eagră a lui G.I. B ră- Corneliu Popa şi G heorghe D aragiu îl teză de uz curent, Monumente şi loeurl
tianu ca şl alte cîteva studii ale acestuia prezintă. Un tablou, rep et, convingător şi pra neavenitului din producţia de serie
de pe urm ă privitoare la p rezenţa geno- docum entat. S p re a desfăşura coerent a- Istorice din Dobrogea medievală se ci­ a unor autori. P entru că. după o asem e­
veză la Dunărea de Jos, rezultă o Im a­ ceastă rea lita te istorică inatacabilă, au to ­ teşte cu folos şi, In definitiv, cu plăcere, nea lectură d ăru ită cu verb încărcat de
gine im punătoare şl ® p ersisten ţă asupra rii au ales o soluţie plauzibilă ştiinţific, căci nu lipsesic de a i d form ulările voluptate eseistică, a r fi o decădere ca
acestei tem e care explică, în ultim ă a n a ­ Îm părţind m ateria în trei secţiuni şi des­ să revenim la preluările palide, sforăi­
liză, participarea ro m ân ilo r la Europa părţim ! d o ar a p a re n t (şi din necesităţi cursive şl stilu l e, In totul, ßuid. toare ori m elancolice care au la origine
m aritim i, contactul lo r m editeranean. analitice) p rezen tarea „izvoristică“ de paginile unor ghiduri de m ultă vrem e
C orneliu Popa şl G heorghe D aragiu aceea arheologici. El au început cu a Artur SILVESTRI publicate.
10 C O N T E M P O R A N U L
UN ISTRATIAN MODERN
N JU RUL v irstei de m uguri şi sem inţe noi, m ereu înflo­ şi tum ultuoasă care se afirm ă în interio- doilea război m ondial pină in 1964, iar

I 50 de ani, tin rom an­


cier se află în p lin ăta­
tea forţelor sale crea­
toare, sp rijin ită pe o bogată ex p erien ­
ţă de viată, pe cunoaşterea oam enilor,
reşte ceva, de la clopoţeii’ gnioceilor
pină ’a dalbele flori de m ăr, de la fio -'
rile de zarzăr şi tei p ină la floarea vi­
nului. Fănuş a dat cep, m ai ales în u lti­
m ul rom an Scaunul sin g u rătăţii celor
*ul unei noi şi zbucium ate Geneze. Ca
orice naştere, şi G eneza acestei lum i noi
cunoaşte din plin d u rerile facerii, cauzate
do factori obiectivi şi subiectivi, de p re­
în spaţiu in B răila şi in îm prejurim i,
a.vind in centru Balta Brăilei şi fan tasti­
ca, mitologica D unăre, poate personajul
cel m ai bine creionat din întregul rom an.
judecăţi în ţepenite in lum ea veche, de D unărea e, la Fănuş Neagu. un personaj,
a m işcărilor lor sufleteşti şi a lim baju­ m ai ta ri esenţe de lim bă poetică, invidii şi laşităţi, de răzbunări m ărunte, cum e păm intul la Liviu Rebreanu.'
lui lor, fiind pe deplin stăpin pe arta a descoperit zăcăm inte folclorice ine­ de încrederea o arb ă in puterea forţei şi A rtisticeşte vorbind, universul rom anu­
construcţiilor epice de m are am ploare. dite. a desfundat, de sub lespezi ce­ n u în fo rţa ideii noi şi înnoitoare. A uto­ lui lui Fănuş Neagu se întinde practic
Văd an in at de o filă de calendar (5 a- nuşii şi stînci am orfe, izvoare proaspete ru l nu-şi propune, însă, e x p re s să u rm ă­ în tre două lum i : una reală, a contingen­
prilie) num ele lui Fănuş N eagu şi. to ­ de lim bă literară. rească a c eastă geneză a u nei lumi noi, tului im ediat, a lta a im aginarului oniric
tuşi, nu-m i vine a crede ochilor. Mi se Pe Izvoarele acestea curate şi proaspete care e în viziunea lui obiectivă, irev er­ şi de basm, alim en tată de fantastice ex­
pare că e o glum ă, răm asă de la 1 a p ri­ a le lim bajului lui Fănuş Neagu a r trebui* sibilă, pe deplin accep tată ca o necesi­ plozii m etaforice. E o lum e in tr-o bună
lie. Mi se pare că e una din num eroasele să punem inscripţia, p ro p u să odată de tate dialectică. Ceea ce v rea e înfăţişarea m ăsură pan aitistratian ă, dar nu m im eti­
ghiduşii, pe care le face originalul scri­ Lucian Blaga, pentru un simbolic iz v o r: devenirii Istorice, sociale şi m ai ales psi­ că, făcută din tin ă şi din lum ină, din
itor, mi se pare o cursă în tin să isto ri­ „P rin luturi, zgură şi p u tregaiuri / prin hologice a unor destine um ane, a unui m izerie şi grandoare, din bine şi rău.
cilor literari avizi de date calendaristice. elem ente străb at / C ălătorule, aib i încre­ im presionant de m are n um ăr de destine din ad ev ăr şi m inciună, din ceea ce e ste
Nu se pcate, îmi zic. deşi eu i-am tre ­ de re -n graiuri / cum e ste al meu. '/ Nu din diferite pătu ri şi clase sociale. Din în realitate şi ceea ce a r vrea eroii să
cut num ele pe fila de calendar ; e sunt un zeu / Dar ies cu rat“. această perspectivă Scaunul singurătăţii fie. E o lum e în care „su p ran atu ralu l“
cu neputinţă ca acest copil teribil, m ă­ Sub acest aspect stilisţic. F ăn u ş Neagu este şi un fo arte fin rom an psihologic, dom ină ,,ca lege şi iluzie“, e o lum e de
tăhălos ca M anlache Pleşa din Velerim şl este mai m ult decit un scriitor, este un urm ărind m utaţiile care se petrec in con­ am intiri şi năzuinţi, cu nuanţe mitice, cu
v cler Doamne a lui V ictor Ion Popa, cu fenom en. E de necrezut că ferm ecătorul ştiinţa oam enilor sub im periul unei nelă­ m etam orfozări stran ii, surprinsă in ob­
sufletul candid ca al aceluia, cu cugetul bîlbiit din vorbirea curentă, la gura că­ m u rite Frici, al L ibertăţii individuale serv aţii realiste d in tre cele m ai p ertin en ­
ca zăpada m ieilor, şi ca florile de prun ruia parcă se bat toţi dracii şi se înghe­ anarhice, al P u terii în variatele e i ipos­ te, aţâţată de instincte şi patim i carnale,
in bătaia soarelui de prim ăvară, să poar­ suie cuvintele, să fie totodată, unul din­ taze, de Ia forţa b ru tă a pum nului, pină o lum e de „alcoolici, d eprim aţi“, p rinţi
te pe um erii lui, deşi a tît de masivi, tre cei m ai m ari stilişti ai literelo r ro ­ la constringerea adm in istrativă, al unor uzurpaţi, „ieşiţi din podgoriile în tu n eri­
povara unei ju m ătăţi de secol. O ju m ă­ m âneşti de astăzi. precepte etice dar şi a l unor instincte cului“, ai închipuirii şi de firi puternice,
tate de secol şi încă vreo d o i-trei ani. In proza de m are su b sta n ţă realistă, in d ezlănţuite ea o stihie. P rin paginile ro ­ călăuzite de un lum inos sim ţ m oral, cum
A tîţia ani a r fi treb u it să îm bătrînească cronica sportivă, pentru care l-a r invidia m anului se p erin d ă zeci şi zeci de p e r­ este eroul principal al rom anului. Cezar
un copil. Şi totuşi. Fănuş a răm as, ca toţi scriitorii care d e-a lungul vrem ii sonaje, m ai fu g ar sau m ai apăsat contu­ Saltava. Lum ea aceasta e învelită în tr-o
m arii poeţi, un copil, fie şi num ai pentru 1 s-au consacrat, în p ortretele şi poemele rate, d ar personaje vii, autentice, oam eni poezie de m it, e ca un insectar viu oare
că gura lui „spurcată“ — cum zic unii, din C artea cu prieteni, în dram aturgie, ad evăraţi, în carn e şi oase, precum : Ce­ nu zace în naftalină, ci se scaldă k itr-u n
rosteşte m ereu adevărul. Ce vreţi ? Os în toate ce scrie Fănuş N eagu, ne întâm­ zar Saltava, Pavel Ibriş, Guprian, Gil parfum de cea. m ai bună calitate. P arfu ­
parvulorum veritas. Profunde şi răscoli­ p in ă creaţia au tentică, ne inundă poezia, Teodorescu, m isteriosul Leb Betleem (fost m ul ace-sta e al vieţii autentice, a l Poe­
toare adevăruri spune ş f în noul său ro­ căci aşa cum. regele Frigiei, Midas, tra n s­ L şzăr M ontară), secretaru l de partid Ol- ziei care pulsează în realitatea obiectivă
m an : Scaunul singurătăţii pe care le form a în a u r to t peea ce. atip g ea cu m ina, mazu, contabilul A lexandru Măi căneşti, şi .în sufletul rom ancierului. D unărea
descoperă cu un ochi curat de copil ce ia fel şi Fănuş transfigurează în m etaforă Ilie Roşioru, fra te le său Ţacalia. Ion V er­ curge cu poezie şi v ra jă poetică, însera­
nu cunoaşte m inciuna. tot ceea ce îi cade sub sim ţu ri. P rototipu­ de Co-.'onu şi banda de hoţi orbi, cu sin­ rea se lasă cu poezie, ninge, plouă, r ă ­
Şi totuşi, vrem ea nu cru ţă pe nim eni, rile, bine alese sau nu, cu sau fă ră p a­ gurul văzător-ghid Ticu P atrucăţele, care sare soarele cu poezie, to ate fenom enele
înghite lacomă copilăria şi adolescenţa tim ă, le va închide în scrin „cu m ina ei e evocată în splendide episoade, baba n atu rii sín t însoţite de poezie. Oamenii,
tuturor, le înghite şi le m acină ca o m oa­ cea rece“ u itarea ; proiecţia lo r lite ra ră Zalupca, Salcia Vifor, colegul din tin e­ fem eile, a u în ei ţăn d ări de baladă, iar
ră şi ne varsă în sacii m em oriei am intiri va învinge însă vrem elnicia, căci ceea ce reţe al lui Saltava, colonelul d e-a cum sub povestea lor a m a ră arde ja ru l m itu­
pe care le depănam ca la un invizibil scrie Fănuş Neagu, chiar dacă e destinat Bozar G arofeanu, T udorache (m ortul rilor, ca în m area proză contem porană
Han al Ancuţei, la anum ite zile din ca­ clipei se lip eşte de e te rn ita te a literelor care învie), fiul său Taie Bălăuz şi fiica sud-am ericană. N enum ărate pagini sínt
lendar. Pe Fănuş l-am cunoscut bine rom âne. acestuia TLli Peruzea, prim arul din satul de-a dreptul antologice, scrise parcă nu
(căci îl ştiam mai devrem e ca student), din Balta Brăilei, Palihoi. soţia sa, pro­ cu pana, ci cu un colţ de suflet, .de stea
m i-a devenit prieten, i-am ad m irat ta ­ F ănuş N eagu e un om de to ată isprava
lentul prim a dată, la rev ista „Luceafă­ şi u n excelent scriitor. Un p atrio t dăruit fesoara concediată din învătăm înt. soţiile stinsă sau de gind înaripat. Rom ancierul
ru l“ unde il adusese cu m are încredere in tru p şi 6uflet neam ului său, u n bun co­ ofiţerilor de la închisoarea S„ Cesonia vădeşte un uluitor spirit de observaţie si
vocaţia lui artistică con jud eţean u l său ,, leg care face im p ru d en ţa de a rosti c u . Farcaş, Colonelul Dolceanu. Irina, sora o uim itoare capacitate de a surprinde, cu
brăileanul Mihu D ragom ir. Eram tineri, voce tarç ceea oe gîndeşte sau de a scrie eroului principal. Doina Poloneza. H a- tea te sim ţurile, lum ea obiectivă. Ochiul
rom antici şi generoşi. Căutam izvoare negru pe alb sem nînd cu num ele său, de­ valica. M aria A ntonescu şi acel duh al lui reţine tot : form ă, culoare, gest, di­
vechi rom âneşti şi drum u ri noi în noua venit renum e, ceea oe unii a r fi tentaţi răului şi-al delaţiunii, o Z avistă m o­ m ensiune, arm onie şi dezarm onie. u re­
epocă istorică. Aveam cu toţii senzaţia s-o dea sau s-o iscălească num ai anonim , dernă. < .fa- infirm ă care stă pe scau­ chea, lui înregistrează lim bajul oam enilor
că sintern în faţa unui nou P an ait Istrati. ca eroul lui Caragiale. nul singurătăţii, Luiza . M aleta. .învă­ cu toate nuanţele şi v irtu ţile expresive,
a unui nou Sadoveanu, a unui scriitor La Fănuş, oe e in guşă e şi în căpuşă. ţători. .m iliţieni,. ţăran i. cîrcium ari, de la su n et la m etaforă şi simbol.
autentic de copleşitoare originalitate. Era El nu m ănîncă o aia cu lupul pen tru a o ofiţeri, fem ei de lum e, hoţi de cai, oa­ Sub rap o rt stilistic — folosesc term enul
pe vrem ea cînd m ulţi d in tre m arii p ro­ plînge apoi cu ciobanul. F ănuş e un om m eni ce. ascund . taine, preoţi, rom âni, . In accepţiunea cea mai cuprinzătoare —
zatori de azi nu debutaseră încă. Fănuş d in tr-o bucată, şi nu oarecare. Stofa lui ţigani, greci, lipoveni etc.. etc., pe rom anul lui F ănuş Neagu este o ca rte de
nu e insă din stirpea acelora care sini intim ă — cum se zice în lim bajul pe scurt, o lum e pestriţă, frum oasă şi .u r îţă ,. o rem arcabilă originalitate, E un rom an
originali num ai cînd sínt singuri, ca un care a tît de m u lt îl îndrăgeşte — lină in de o fan tastică poezie dar şi de micimi liric prin excelenţă, în oare sín t topite
săm înţar în tr-o cîmpie. O riginalitatea sa lin ă — Fănuş e un om de om enie şi un surprinzătoare. O lu m e de b alad ă !... n en um ărate volum e de poezie de oea mal
sporeşte cu cit se îngroaşă rîn d u rile co­ m are scriitor care nu poate fi im itat. tran sfig u rată istratian. In tim p, acţiunea bună c a lita te ..
legilor din ju ru l său. El e un scriitor E ceea ce o ad evereşte şi recentul său B ogata m etaforică a stilului ascunde,
înnăscut şi nu făcut după reţetele m odei se desfăşoară de la sfârşitul celui d e-al insă, pe-alocuri, de ochiul cititorului,
rom an Scaunul singurătăţii, a p ăru t la m ersul firesc a l acţiunii, îi îngreuiază în­
literare. E ditura „C artea R om ânească“.
Scrisul său aduce în cîmpul literelor ţelegerea, estom pează relaţia logică din­
rom âne o lum e distinctă, încărcată de o VIRTUŢILE de prozator deosebit de tre evenim ente, locuri, oam eni şi intim -
am ară şi sublim ă poezie baladescă. Eroii înzestrat a le lui Fănuş Neagu le intilnim piări. In astfel d e cazuri, originalitatea
săi, firi puternice, telurice, voliţionale, din belşug in recentul său rom an. Scau­ a tît de salu tară devine o barieră greu de
im pătim aţi, cu sufletul răv ăşit de fu rtuni nul singurătăţii, o ad e v ă ra tă carte de e x ­ trecut chiar pentru lectorul avizat. Une­
şi fulgerat de m isterioasele lum ini ale cepţie, ceea ce nu înseam nă că pe alocuri ori au to ru l a r fi treb u it să in terv in ă m ai
unui zguduitor um anism , sín t inconfun- n u i se p otriveşte şi a u to ru lu i ei zicala insistent pen tru a face m ai m ultă lum ină.
dabili : oam eni ad ev ăra ţi in carne si latinească după care : etiam bonus Ho- Mai ales atunci cînd povestea curge din
oase. A şa mi s-a p ăru t şi aşa i-am p re­ m erus dorm itat. Rom ancierul nostru nu poveste şi e re la ta tă de narato ri diferiţi.
zentat cititorilor in prim a m ea cronică la adoarm e însă, ci a ţip e şte ca să poală A sem enea in terv en ţii erau necesare în­
volum ul de nuvele Ningea in B ărăgan, visa, căci lum ea rom anului său e ste in ­ deosebi în capitolele în care ero ii săi
în 1959, vorbind despre Onîcâ şi Vica, din tr-o bună m ăsu ră onirică. participă la nişte evenim ente de rezo­
nuvela ce îm prum ută titlu l cărţii, despre n an ţă istorică şi socială. A r fi fost p o tri­
C hiriac din Cocoşul roşu, v o ic a din Copa­ C artea aceasta, pen tru a fi bine în ţe ­ vit ca, în două-tfei locuri, universul ro ­
cul şi um bra, Cornelia şi Dana din Că­ leasă, presupune o lectură cu o sigură m anului să fie lum inat cu o pagină
ru ţa cu lucerna şi m ulţi alţii din viitoa­ intu iţie critică, în sta re să sesizeze faptul de puritate, optim ism , ideal u m anist
rele sale lucrări : C antonul părăsit, Som­ că Scaunul singurătăţii nu este, in mod înalt, răspicat form ulat, fie de unii din
nul de la am iază, Dincolo de nisipuri, expres, un rom an a l colectivizării, cum eroi, fie de autor. A rhitectonica rom a­
s-a r putea crede, nici un rom an deliberat nului perm itea şi presupunea astfel de
'a ra buim acă, îngerul a strigat. F ru ­ politie, care a r av ea viaţa sau problem a­ pagini lum inoase.
moşii nebuni ai m arilor oraşe. Scaunul tica politică drep t personaj central, ci un Romanul acesta, excelent scris, m ar­
singurătăţii. Stilul său m etaforic e ca o rom an al pitorescului din v ariate m edii chează un m om ent de referin ţă in proza
sociale, un rom an e tic despre n işte d es­ lui Fănuş Neagu.
im ensă grădină a firii, in tr-o p e rm a ­ tine dram atice, prin n atu ra tem peram en­
nentă devenire în care m ereu fac ochi tală a personajelor, prin firea lor boemă THEODOR PALLADY : Lectură Ion Dodu BÄLAN

Jurnalul artelor • Jurnalul spectacolelor # Jurnalul artelor • Jurnalul spectacolelor


Posesor al unei voci splendide Nu ca o sim plă fo rm alitate — colecţii p articulare din Europa si tele lui R adu Beligan, M arin So-
(puternică şi catifelată, sigură şi cum se întîm plă de fo arte m ulte A m erica, V irgil Moise dovedeşte rescu, N icolae Dragoş. Zoe Du*
mobilă pe o în tind ere rem arca­ ori in asem enea situ aţii — voi deosebită consecvenţă in viziunea m itrescu-B uşulenga, D.R. Popas*
bilă, utilizată aici cu extrem ă încheia înseninările de fa ţă cu lu i d esp re a rtă ; viziune pe care cu, M ariana M ihut, loan Ale­
p regnanţă pe întreaga sup rafaţă cîteva consideraţii privind ap o r­ el şi-a fo rm at-o creind plastica xandru, Marcia,n Bleahu, R adu
cuprinsă în tre pedalele ariilor tu l pianistei L avinia Coman la m ultor film e şi care viziune, la Tudorán. In spatele lor, dinoolo do
m ozartiene şi acu tele baritonale), reu şita recitalului, căci dincolo rîn d u l ei, l-a creat pe pictor. expresia care ii personalizează,
pusă in valoare p rin tr-o ad m ira­ de precizia şi m aleabilitatea exe­ In p ostura de scenograf. Vir­ îi unicizează, redescoperim de­
Un oaspete bilă ştiinţă a cintului (nu zadar­
nic, după studiile în trep rin se la
Caracas, artistu l s-a perfecţionat
cuţiei sale, de frum useţea şi adec­
varea tuşeului eău, de asig u ra­
gil Moise a conoeput cadrul în
care regizorul avea să film eze
personajul. Cadrul fiind de pre­
corul tinzînd sp re o seninătate a -
proape clasicizantă prin form e si
culoare : p lein -air-u ri in volum e
rea constantă a unui p erfect echi­
din Venezuela vrem e de ciţiva ani la Academia
de muzică din P raga — pen tru ope­
libru sonor în tre in strum ent şi
voce (care i se datorează in te­
dilecţie un peisaj, iar personajul
— u n caracter. în pinzele sale
a rtistu l n -a trăd at niciodată, nici
pu terni oe a lă tu ri de obscum ri
dense, coloane, bolti, deschideri
ghicite spre un orizont adine i
ră —, la P aris — pen tru m uzica gral), ceea ce m -a im presionat
■ DUPA MARELE succes pe franceză — şi la A cadem ia de în mod cu totu l deosebit a fost p eisajul şi nici personajul, ră - to a te acestea insă nu' concurează,
care — din cite am auzit — l-a m uzică din V iena — p en tru lied perm anenta com unicare ex p resi­ nînindu-Ie fidel. iată. şi in aceas­ ci pun in valoare portretul, obse­
re p u rta t săptăm îna trecu tă în şi oratoriu) şi slujind astfel vă în tre cei doi p arte n e ri — fe ­ tă nouă expoziţie, deschisă acum dantul portret. V irgil Moise se
rolul lui Don Basilio din B ărbie­ tran sm iterii contam inante a unor nom en ra r în tiln it chiar în cazul la „O rizont“. află în tr-o perioadă a creaţiei
rul... lui Rossini, basul venezue- bogate şi v ariate stări em oţiona­ u n o r m uzicieni ce poncertează Dincolo de culoarea elaborată sale in care căutarea esenţei, se
lian Pedro Liendo a oferit publi­ le, tră ite cu sobră incandescenţă, îm preună în mod sistem atic şi, de a stă d ată şi m ai coerent şi e x ­ vădeşte în a d în d re a desenului, a
cului bucureştean, luni seara, în Pedro Liendo subjugă auditoriu] deci, cu a tît m ai dem n a fi sem ­ p licit su b sem nul unui optim ism respectului fată de legile pictu­
aceeaşi sală a O perei Române, un şi g raţie eleganţei fireşti, n e­ n alat elogios atunci cînd asocie­ organic, peisajele artistu lu i chiar
recital de lieduri şi arii din rii (do unde, poate, şi acel a e r re ­
ostentative, a in terp re tării. Dacă re a acestora este p u r incidentală. dacă p a r uneori statice, îl obligă
opere, in com pania pianistei L a- în liedurile lui S chubert ex p resi­ pe p riv ito r să sim tă, să presim tă nascentist a l unora d in tre pin­
vinia Coman. De la ariile „an ­ vitatea cintului său a fost po­ Luminiţa VARTOLOMEI prezenţa um ană, faptul că in acel zele sale) ; a rtistu l e ste un m igă­
tice" de Bononcini, Paisiello, şi ten ţa tă de un copleşitor fior tra ­ cadru tre b u ie să in tre cineva, sau
A lessandro Scarlatti, trecînd prin los, fără îndoială, şi un conştiin­
gic şi dacă in acelea raveliene cineva ab ia a ieşit. Ia r persona­
ariile m ozartiene (din F lautul Pedro Liendo s-a în făţişat în jele care îl urm ăresc şi-l obse­ cios, u n adept al lucrului-bine»
ferm ecat) pentru a ajunge la aria ipostaza ideală a artistu lu i sp iri­ dează pe? a rtist, devin inevitabil făcut, p en tru el pictura nu e o
verdiariă (din Sim one Boccane-
gra) şi de la liedurile lui Schu­
tual, sensibil şi rafinat, în muzica
lui V erdi ' calităţile glasului (cu­
la s tic ă caractere, portrete. V irgil Moise
a re cu raju l de a-şi privi modelul
joacă (nici m ăcar una a sponta­
bert (din C intecul lebedei) la loarea şi strălucirea, îndeosebi) m ereu in faţă. Nu-1 surprinde în neităţii), ia r omul căruia îi faoe
acelea ale lui Ravel (Don Q uijo­ ca şi ale tem peram entului său p rim -p lan u ri fugare, ci caută să-l p ortretul nu e un pretext. M ulte
te către D ulcineea), program ul a
urm ărit să dea o idee despre v a­
rietatea repertoriului acestui dis­
şi-au a flat — după opinia m ea —
m axim a îm plinire. Ia r cele trei Portrete analizeze. să-I disece, să-i fixe­
ze esenţa, inefabilul. In tre model
şi pictor m ai întîi. în tre portre­
din lu crările sale 6Înt n u num ai
„frum oase“, dar obligă şi la m e­
*
tins cîntăreţ şi despre capacita­
tea lui de a stăpini cu egală
m ăiestrie m area d iv ersitate a
cintece populare din Venezuela,
cu care in chip sem nificativ s-a şi peisaje tu l pictat şi privitor apoi. a re
loc o confruntare, prin m ijloci­
ditaţie asupra vieţii, „asupra fe­
lului de a trece prin viaţă a l per­
p articu larităţilo r de epocă, şcoa­ încheiat program ul, au beneficiat re a unei crom atici ep u rate de sonajelor alese.
■ ARTIST um blat prin m ulte
lă sau stil pe care p artitu rile şi ele din plin de talen tu l acestui ţări, găsindu-se m ereu în expozi­ strid e n ţe şi a unui desen de m are
alese o propuneau. în zestrat m uzician. ţii şi în din oe in oé m ai m u lte rigurozitate. Ne urm ăresc portre­ Radu GEÖRGESCU
. CONTEMPORANUL 11
ţ/ Viaţa cărţilor —orizont editorial /
înscrierea la doctorat. D ragostea celor doi In tr-u n u i din puţinele in terv iu ri acor­
Chem area fizicii fizicieni se contopeşte cu pasiunea lor
pen tru ştiinţă, generînd tem peraturile ste­
la re ale creaţiei. Lucrînd în condiţii m i­
date, M arie C urie a fost întrebată ce a r
dori ea să aibă mai m ult si mai m uit.
R ăspunsul veni im ediat : „Aş avea n e­
LA 7 FEBRUA­ precocităţii sale a p a re la v irsta de patru zerabile, in tr-u n şopron din curtea Şcolii voie de un gram de rad iu pen tru a-m i
RIE 1922. M arie ani, cind în v aţă m ai m ult din joacă a lfa ­ de Fizică şi Chim ie din Paris, im aginind continua cercetările, dar nu am cu ce
Curie era aleasă betul. Mai tîrziu, la şcoală, le uim eşte şi construindu-şi singuri ap aratele şi in­ să-l cum păr. Radiul e prga scum p pentru
în u n anim itate pe colege cu m em oria sa form idabilă. stru m en tele necesare, soţii Curie desco­ m ine.“ Cit de paradoxală poate fi uneori
ca m em bră a M ania işi încheie cursurile secundare cu peră în m inereul de uraniu două sub­ viaţa ! Cea care a descoperit radiul şi
Academ iei de m edalia de a u r şi se gîndeşte cu durere stan ţe noi, p uternic radioactive, pe care l-a p rep arat pentru prim a dată în lum e,
Medicină din la viitorul ei, deoarece reg ulam entul U ni­ le denum esc : poloniul şi radiul. U rmează cea care a refu zat ideea de brevetare,
F ran ţa. P reşe­ v ersităţii din V arşovia interzice adm iterea apoi an i de m uncă istovitoare pentru pre­ oferind lum ii întregi secretul obţinerii lui.
dintele Acade­ fem eilor la cursurile superioare. La şa i­ p ararea celor două substanţe şi determ i­ avea acum nevoie de un gram de radiu
miei. dl. C hauf- sprezece ani şi ju m ătate, pentru M ania n are a pro p rietăţilo r lor fizice. „T răiam pentru continuarea cercetărilor. Şi, ca
ford se ad resă începe o perioadă grea şi plină de um i­ in tr-o preocupare unică, ca in tr-u n vis“, p rin tr-o m inune, M arie Curie obţine acest
M ăriei de la linţe, ca m editatoare şi guvernantă. Ani nota ciţiva ani mai tîrziu M arie Curie. gram de radiu din p artea Statelor Unita
în alta tribună : monotoni caracterizaţi prin m uncă m ultă C ercetările sínt încununate de succes. ale A m ericii. O dată cu acest dar. M ane
„Salutăm în şi bani putini, cîteva bucurii neînsem nate La 10 decem brie 1903 A cademia de C urie obţine toate onorurile pe care u n i­
Domnia voastră o m are savantă, o fem eie şi un vis frum os de dragoste eşuat pe S tiinte din Stockholm conferă Prem iul versităţile am ericane le puteau oferi unui
de suflet, care n -a tră it decit să se de­ aisbergurile p rejudecăţii şi ale m ediocri­ Nobel p en tru fizică lui H enry Becquerel, asem enea orh de ştiinţă.
dice muncii şi abnegaţiei ştiinţifice, o tăţii celor pen tru care ea îşi sacrificase P ierre şi M arie Curie pentru descooerirea A junsă la apogeul carierei sale ştiin ­
patrio tă care în tim p de război şi in tim p aceşti ani. si resnectiv cercetări fundam entale în ţifice, „savanta cu părul alb a acum ulat
de pace şi-a făcut m ai m ult decit dato­ A tunci cind totul se credea pierdut, domeniul radioactivităţii. o enorm ă can titate de cunoştinţe. Este o
ria “. Cuvinte sim ple, d ar pline de căldură B ronia o cheam ă la Paris. In tre n u l cu bibliografie vie a radiului, a citit în cele
şi sem nificaţie p en tru v iaţa acestei fe­ La 19 ao rilie 1906 P ierre Curie m oare
vagoane de clasa a p atra, „ghem uită pe in tr-u n accident stunid. sub roţile unei cinci limbi pe care le cunoaşte perfect
mei de geniu, care a refu zat gloria sub p liantul ei de voiaj, cu picioarele ascunse toate publicaţiile privitoare la activitatea
toate ipostazele ei, care s-a ridicat de­ căruţe. O d u rere nesfîrsită nune stăp â­
în p ătură, cu ochii m ereu la pachetele n ire pe Marie. Consiliul Facilitării da ce se desfăşoară în institut. Descoperă
asupra unei vieţi m ateriale b intuite de din ju ru l ei, pe care le mai n um ăra din noi extinderi ale fenom enelor şi inven­
spectrul m izeriei, d ar care a su ferit enorm Stiinte decid" în u n an im itate să păstreze
tim p în tim p. M ania îşi tră ie şte divina catedra creată nentru P ierre Curie pen­ tează tehnici noi în acest sens“. C elebri­
din cauza m ecanism elor ei birocratice şi ei bucurie.“ Se înscrie la Sorbona, la tatea ei asigura prim irea corespondenţei
a prejudecăţilor vrem ii. O fă p tu ră tim idă F acultatea de Stiinte. Anii de studenţie tru a o încredinţa M ăriei. Doi ani mai
din în treaga lum e pe o adresă dezar­
şl plăpîndă, înzestrată cu o voinţă e x tra ­ şi-i dedică în exclusivitate studiului. Nu tîrziu devine profesor titu lar la Sorbona. m ant de sim plă : „D na Curie. Paris'.“
ordinară, o pasiune inepuizabilă pen tru cunoaşte nim ic din d istracţiile P arisului fiind astfel prim a fem eie profesor u n i­ Am dorit ca prin cele cîteva aspecte
ştiinţă şi o m inte genială care au făcut-o şi nici plăcerea în tîln irilo r cu tineri de v e rsitar din istoria celebrei instituţii. prezentate să sugerăm bogăţia de eveni­
să se în alţe în lum ea sp iritu alităţii uni­ v irsta ei. A a ju n s la concluzia că viaţa In 1910 M arie Curie publică prim ul mente, gânduri şi sentim ente legate de
m aterială nu a re nici o im portantă p en tru ferm ecătoarea personalitate a M ăriei Cu­
versale. O viaţă uim itoare, descrisă cu ea. îşi organizează o ex istenţă stran ie, Tratat asupra radioactivităţii, iar in 1911
rie, pe care fiica sa Eve ni le dezvăluie
m ultă sensibilitate, in tu iţie şi a c u rateţe da aproape inum ană. M arie nu concepe nici­ i se va acorda P rem iul Nobel pentru cu m ult talen t şi inteligenţă. C artea con­
Eve Curie, fiica cea mică a celebrei sa­ odată că a r putea să-i fie frig sau foame. chim ie. N iciodată pină atunci un alt la u ­ stituie in acelaşi tim p o excelentă lecţie
vante, in cartea trad u să recent la noi la re a t. bărbat sau fem eie, nu a fost demn de istorie şi filosofie a ştiinţei, de u m a­
Anii de studiu şi de sacrificiu îi aduc nism şi dăru ire totală pentru muncă şi
E ditura Politică, Marie Curie. O viaţă M ăriei bucuriile dorite : o licenţă în să prim ească de două ori această m eda­ nobile idealuri.
închinată ştiinţei, umanismului şi păcii. O ştiinţele fizice în 1893 şi una in ştiinţele lie. Invidia, ră u ta te a şi m ediocritatea Crezul celebrei savante poate deveni
carte extraordin ară, despre oameni e x tra ­ m alem atice In an u l urm ător. D upă com patrioţilor ei declanşează la P aris o prin interm ediul acestei cărţi un adev ărat
ordinari. La vrem ea apariţiei, u n ad ev ă­ cum rem arca Însăşi M arie Curie mai tîr­ ad ev ărată cam panie de calom niere şi In­ îndem n şi punct de referin ţă p en tru fie­
ra t b est-seller care te cucereşte de la ziu, aceşti patru ani de eroism au fost tim idare psihologică, fapt incredibil ce o care d in tre noi : „T rebuie să fii perse­
verent — scria M arie C urie lui Josef
prim ele pagini şi te introduce în tr-o a t­ nu num ai cei m ai fericiţi din v iaţa ei, aduce pe firav a fem eie de 40 de ani în Boguski — şi mai ales să ai încredere
m osferă de m are tensiune. d a r şi cei m ai desăvirşlţi ca d ăru ire şl pragul sinuciderii.
în tine. T rebuie să crezi că ai fost în­
La 7 noiem brie 1867 se naşte la V ar­ gîndire,. cei mai ap ro p iaţi de culm ile ace­ Anii prim ului război m ondial devin pen­
zestrat pentru ceva anum e şi în virtutea
şovia M aria (Mania) Sklodow ska d intr-o lei m isiuni um ane spre care au riv n il tru M arie Curie an i de avint creator şi
acestei convingeri să lupţi ca să-ţi atingi
fam ilie de profesori. Este cel mai mic şi ■>. chem ările el. în alt um anism , de m uncă epuizantă şi dă­
ţelul cu orice p reţ.“
cel mai drag din tre cei cinci copii ai fa ­ U rm ează p en tru M arie două evenim ente ru ire totală creind un ad ev ărat serviciu
miliei Sklodowski. P rim a m anifestare a decisive : căsătoria ei cu P ierre C urie si radiologie. Constantin BRÄTIANU

O edificatoare radiografie socială


DUPA ce a Cosa Nostra, gangsterism ul electronic, tra ­ intcrconcli donare. A te im pune eu aju to ru l acţiunea lo r predilectă este atacul tero-
p rezentat, cu ficul de influentă, sán táiu l, poluarea, stu ­ violenţei devine o cale sigură spre succe­ rorist „Promovând în mod deschis rasis­
p uţină v rem e în pefiantele. F iecare d in tre aceste flageluri sul m aterial şi, odată lansat pe această tra ­ m ul, antiderhocratism ul şi anticom unism ul
urm ă, dosarele sporeşte violenta, m ăreşte teroarea, cre­ iectorie, av en tu rieru l m odern, infinit m ai — observă publicistul —, neofascism ul de- ,
referito are la a - ează o atm osferă de suspiciune, ia r vic­ crud, mai vorace şi mai nemilos decit cel vine un factor de agravare nu num ai a si­
ten tatu l de la tim ele se adaugă, in tr-u n n um ăr to t m ai mai în ră it d in tre înaintaşii săi, va face tu aţiei politice d in tr-o ţa ră sau alta, dar
Dallas, din anul m are. pe răbojul unor structuri sicial-p o - apel la orice m ijloc de parvenire, nete- şi a clim atului politic în general, o plagă
1953, asu p ra p re­ lilice incapabile să controleze d ezlănţui­ m îndu-se, pen tru aceasta, să recurgă frec­ ee se întinde am eninţătoare, la m ai bine
şedintelui K en­ rea m arasm ului, criza valorilor, d ezrădă­ vent la am eninţări, la presiuni fizice şi de p atru decenii de la încheierea celui
nedy. Stelian cinarea. Cu d re p ta te observă S telian Ţ u r­ m orale, la crim ă. T erenul propice pentru de-al doilea război m ondial“.
Ţurlea în făţişea­ lea că „de la in certitudinea economică şi expediţiile victorioase ale gang-urilor sínt P entru a alcătui revelatoarele „dosare
ză cititorilor, in socială pornesc d eru ta opţiunilor, fenom e­ m arile aglom erări urbane, unde proble­ nesecrete ale violenţei“. Stelian Ţ urlea s-a
noul său volum, nul de respingere a vechilor norm e şi v a­ m ele um ane se rezolvă, dacă se rezolvă, inform at cu rigurozitate, a sintetizat mii
in titu lat O lum e lorilor tradiţionale, izolarea, debusolarea cu dificultate. T ineri fără orizont, dezabu- de pagini, a ales imagini concludente şi a
bolnavă (Editura Politică), cîteva din ta ­ şi. în urm a divorţu lu i d in tre individ şi so­ zaţi se înrolează în arm ata delincvenţilor, form ulat concluzii pertinente. Volumul
rele societăţii capitaliste contem porane. cietate, apariţia, în tr-o in lătn u ire aproape se tran sfo rm ă la fiinţe m arginale, uneori său, scris cu forţă Dersuasivă. este o ple­
Străbatem , „un ap ăsăto r hăţiş stăp in it de legică ,a fărădelegii, violenţei şi tero ris­ im posibil de recuperat. . doarie pentru luciditate, pentru raţiune.
fraude, corupţie, afaceri oneroase (desi­ m ului“. Aşa cum se dem onstrează con­ Nu este d e m irare nici faptul că în so­ „Lum ea bolnavă“ a capitalism ului e o rea­
gur, pentru cei cărora le suportă tirul vingător în carte, p rin analiza u n o r fap te cietatea capitalistă proliferează astăzi or­ litate dureroasă şi tra ta re a ei cit m ai
n.n.), o lum e a ileg alităţilo r devenită e x ­ sem nificative şi radiografierea exactă a ganizaţiile ex trem ei d rep te si de tip neo­ grabnică priveşte nu num ai propria-i v in ­
ponent al unei societăţi în care g uvernea­ unui „stil de v ia tă “ to t m ai vulnerabil în fascist. P rin tr-o dem agogie abilă, ele În­ decare, ci şi însănătoşirea, pe m ulte la ­
ză m arele, uriaşul, nesătulul, otrăvitorul fa ţa nelegiurilor, în tre neonazism şi tero ­ cearcă să se facă ascultate de cei a fla ţi turi, a clim atului politic al planetei.
p ro fit“. Care a r fi p rincipalele m aladii ale rism . în tre traficu l de droguri şi m itu irile în derivă, pen tru a -şi lărgi sfera de in flu ­
acestei lumi tu rm en tate ? Neofascismul, senzaţionale ex istă o legătură evidentă, o entă şi, concom itent, raza de acţiune. Iar Dem. NICULESCU

Jurnalul artelor • Jurnalul spectacolelor • Jurnalul artelor • Jurnalul spectacolelor


nă (să-i zicem, totuşi, Siliştea- a pornit film ul, cu intenţia lim ­
G um eşti) din anii prem ergători pede de a evidenţia rădăcinile şi

u m celui de al doilea război m ondial,


respectînd în substanţă şi-n de­
taliu „cadrul“ peisagistic şi um an,
m oral şi filosofic în care-şi du­
ceau existenţa ritualică, de un
perm anenţele spirituale ale civ ili­
zaţiei ru rale rom âneşti de tip
arhaic, cu oameni, locuri,
ceiuri, ocupaţii şi ritu alu ri de
existenţă inconfundabile. Aceasta
obi­

hieratism ancestral, eroii lui Ma­ a r fi o a doua calitate esenţială


,Fl¥3oromeţii“ (fi) rin P reda in general, şi „eroul de
inim ă“ Ilie M oromete, în special.
a ‘scenariului (şi im plicit a fil­
m ului) : aceea de a pune — in ­
■ CU MAI BINE de trei deoe- Speculaţiile critice au făcut din tr-u n fel sau altul — în evidenţă
nii în urm ă, înainte de a ap ărea Ilie Moromete, personajul expo­ relaţiile interferenţe, profunde,
în librării prim ul volum din Mo­ nenţial al rom anului, ba un „Esop determ inante, d in tre elem entele
rom eţii, cinem atografia noastră dunărean“ sau „o adevărată p e r­ Componente ale universului ru ral
făcea prim a • ten tativ ă de ecran i­ sonalitate socratică“, ba un Don investigat. Oamenii trăiesc prin
zare a unei proze de M arin P re ­ Q uijote sau un Hans C astorp din locuri şi obiceiuri, locurile tră ­
da, prin film ul lui Paul Călinescu proza lui Thomas Mann, afirm aţii iesc prin oam eni şi ritualuri, ocu­
D esfăşurarea. E ra un film „pe pe cit de originale şi — eventual paţiile cotidiene sínt, parcă, ale
m ăsura tim pului“, in sp irat de o — de plauzibile, pe atit de hazar­ unui spaţiu şi-un tim p dintol-
nuvelă „pe m ăsu ra tim pului“. date. Scenariul (şi im plicit fil­ deauna. U nul d in tre riscurile in i­
M oromeţii, în acei ani. părea — mul) readuce — im plicit prin ţiale ale ecranizării M orom etilor
şi era ! — un tel de neatins p en ­ im agine — personajul în m atca era, desigur, tran slaţia dinspre
tru cinem atograf. S -a vorbit şi lui firească, reintorcîndu-1 sub carte spre film a unui univers
s-a scris m ult. de atunci încoace, soarele egal cu sine al cîmpiei um an a tit db vital (în încrem eni­
despre posibilitatea, im posibilita­ Secvenţâ din filmul „Moromeţii” d unărene şi redîndu-i sorgintea rea lui hieratică), cum este lum ea
tea, necesitatea şi riscurile unui originală : „Scriind — spunea M a­ viu colorată, complexă, sim plă şl
film după M oromeţii. Anii au tre ­ cere. Şi iată acum, vedem pe s-a a firm a t — în textul em oţio­ rin P reda —, totdeauna am adm i­ com plicată deopotrivă, a silişteni-
cut, bibliografia lui M arin P reda ecran Moromeţii. In iţiativ a fil­ n ant a l prezentării — că avem de ra t ceva. o creaţie preexistentă, lor lui M arin P reda. P rin forţa
s-a com pletat cu m ulte alte eve­ m ului a p a rţin e regizorujjii-scena­ a face cu un „film de a u to r“. Ne­ care m i-a ferm ecat nu num ai co­ lucrurilor, scenariul a recurs la
nim ente editoriale, d a r v rem e în ­ rist S tere G ulea, care şi-a consa­ îndoios lucru, d ar perform anţa pilăria. ci şi m atu ritatea : eroul ren u n ţări (simplificînd unele re ­
delungată scriitorul şi opera sa au crat ciţiva ani acestei lu crări de cineastului este chiar m ai m are p referat, Moromete. cape a exis­ laţii, aceea d in tre B irică şi Polina
răm as d eparte de lum ea film ului; anvergură, realizînd o operă decit aceea a unui film cu p u ­ tat în realitate, a fost tatăl meu. de pildă, sau aceea — deloc g ra ­
după o absenţă îndelungată, un cinem atografică de' în altă ţin u tă ternice tu şe de o riginalitate şi Acest sentim ent a răm as stabil tuită — d in tre m icuţul N iculaie
singur scenariu scris special p en ­ artistică şi social-culturală, care-i p ersonalitate: M oromeţii rep re­ şi profund pentru toată viata, şi şi Bisisica, renunţînd lg argum en­
tru cinem atograf (La porţile al­ validează truda, p erseverenţa, fi­ zintă în tr-ad e v ăr un „film de a u ­ de aceea cruzim ea, cit şi josnicia, tul „coloristic“ al unor personaje
bastre ale oraşului) şi o singură n alităţile şi am plitudinea gestului to r“, d a r autorul (nu num ai cel de om orurile şi spînzurările întîlnite precum Pisică, cel cu treisprezece
\ a d ap ta re încuv iin ţată (după ro­ creator. Ţ inîndu-se seam a tocmai „dincolo de film “) este M arin des la R ebreanu şi Sadoveanu, şi copii etc.). D ar lum ea film ului —
m anul Marble sin g u ra tic )' şi-au de faptul că realizatorul film ului P reda. Ce-şi poate dori m ai m ult existente, de altfel, şi în viata ţă ­ integrată profund în spaţiul dat,
m ai croit drum spre ecran în a ­ sem nează, deopotrivă, scenariul si un regizor-autor ? ranilor, nu şi-au m ai găsit loc şi de „cetate utopică“ să-i zicem —
in te de prem atu ra d isp ariţie a regia recentei p rem iere cinem ato­ M oromeţii reconstituie pe ecran in lum ea m ea scăldată în lum ina transm ite o fascinaţie nedezm in­
prozatorului, in re st a fost t ă ­ grafice, la „spectacolul de gală“ lum ea satului de cim pie d u n ărea­ eternă a zilei de v ară“. De aici ţită. In gospodăria lui M oromete
»9 CONTPMPOBANUL
pen tru că aşa cum conchide M. A iftincă
Babilonul inform aţiei „inform aţia nu treb u ie să cunoască alte
obiective decit reflectarea concretă a pro­
m ai m ult fie de „noua ordine m ondială
a inform aţiei“, fie „noua ordine in tern a­
ţională in inform aţie şi com unicare“ ş.a.
ceselor sociale, slujirea culiurii,. educaţiei F aptul este revelator dacă ţinem seam a
OARE cum obiectivelor p ro p rii“. După o prezentare şi dezvoltării fiecărei naţiuni, îm plinirea că, aşa cum afirm ă, axiom atic un gîndi-
n e-am putea de ansam blu a ceea ce am putea numi perso n alităţii umane, irig i'b u n a cunoaşte­ tor contem poran „Inform aţia este p ute­
im agina lum ea sta re a şi evoluţia com unicării; in p artea a re, respectul reciproc ş i.p rie te n ia între re “. Făcînd un tur de orizont al poziţii­
de astăzi în a - doua, M arin A iftincă face un fel de a n a ­ popoare, pacea şi cooperarea internaţio­ lor, reacţiilor şi opiniilor ex p rim ate în
fara inform aţiei tom ie şi fiziologie a Babilonului in fo r­ nală“. De aceea auto ru l abordează pro­ cadrul diferitelor m anifestări ştiinţifice
şi comunicării, m aţiei p en tru ca in cea de a treia „Im ­ blem a — derivate cum sínt cele a le „m is­ sau politice, M arin A iftincă înfăţişează,
cuplu categorial perativele schim bării“ să descrie tendin­ tificării lum ii“ ale „agresiunii ideologice" p e larg, poziţia Rom âniei socialiste, care
perm anent p re­ ţele, acţiunile şi obiectivele lor. care să sau „alienări iden tităţii culturale“ iius- exprim ă năzuinţele şi . idealurile noastre
zent în istoria facă din com unicare şi inform aţie struc­ trin d caracterul n edrept şi neadecvat al de a trăi în tr-o lum e a păcii şi p riete­
u m anităţii, dar turi de rezisten ţă a le unui a tit de necesar actualei ordini a lum ii. niei. O biectivul principal este a l unei noi
căptătînd as­ u nivers a l om enirii in u m an itatea sa. S tru ctu ra logică a cărţii poartă spre ordini internaţionale în aoest dom eniu
tăzi sem nifica- Prezentarea •critic-analitică, apelind la o n ecesitatea dem ocratizării com unicării ; cheie — com unicare ,şi inform aţie, care
esenţializeze re bogată bibliografie e ste însoţită de su sţi­ mai precis, com unicarea este înţeleasă şl „sfărm ân d Babilonul inform aţiei, ridicat,
ţii care tind nerea arg u m en tată a poziţiei principiale discutată ca un drept ai om ului, care de de valorile proprii societăţii profitului e -
să esenţializeze realitalea unui tim p ? a partidului şi siatu lu i rom ân intr-o pro­ a ltfel e ste generată de una dintre nevoile conomic şi politic... înseam nă decoloni­
Ce pierderi, irecuperabile poate, în blem ă a cărei im p o rtan ţă se accentuează lu i fin an ciare şi a ic i 's e deschide un alt zarea spirituală a m ilioane şi m ilioane de
dialogul om ului cu sinea dinlău n tru din ce în ce mai m ult pe m ăsura infor­ sp aţiu al c o n fru n tărilo r cu caracter poli­ oam eni, restru ctu rarea relaţiilor actuale
şi cu aoea din a fa ră s -a r pricinui m atizării societăţii. tic, filosofic, ideologic şi juridic, con­ din sfera inform aţiei şi comunicării şi
dacă, pentru o zi inform aţia nu şi-a r A bundenţa de d ate şi cifre, ritm uri de fru n tă rile incep cu însăşi d efiniţia con­ aşezarea lor pe principiile dreptului la
stră b a te drum ul ei, cu sau fără a c ­ evoluţie şi procente de creştere încearcă ceptului de com unicare, u rm ate de aceea com unicare, in sensul de aoces şi p artici­
cidente, de la oam eni la, oam eni ? să stabilească param etri a tit d e instabili care priveşte dreptul la com unicare şi pare, pe circulaţia echilibrată a unei in­
Dar pentru un tim p m ai îndelun­ ai unei lum i care îşi a re în schim barea fac destul de anevoios drum ul de la teo­ form aţii obiective şi corecte, capabile să
gat ? Cum a r a ră ta lum ea fără ziare şi rapidă, in nou şi inovare, un mod de a rie la practică şi „ca urm are, num eroşi reactiveze forţele in tern e de progres şi
reviste, fără radio şi televiziune ? Şi care fi, o lum e a paradoxurilor căci. în tim o oam eni răm in, în co n tin u are sim pli re ­ să ocrotească id entitatea culturală a fie ­
a r fi, dacă a r fi, să zicem, a v a n ta ju l ?... ce unii sín t suprainform aţi. alţii nu au ceptori de inform aţii, sint obiectul cărei naţiuni, să înlesnească m ai buna cu­
Fireşte, în treb ările sín t reto rice şi for­ posibilitatea să afle la tim p ce se pe­ m anipulării politice şi ideologice a con­ noaştere în tre popoare, cooperarea între
m ularea sau refo rm u larea lo r a re darul trece în im ediata lor v ecinătate“ cită v re­ ştiinţei. în această situaţie, soluţia consta toate statele lum ii, asigurarea păcii şi în ­
de a sublinia im portanţa v itală a comu­ m e două treim i (s.r.) din locuitorii T e­ cum s-a afirm a t, in reexam inarea şi lă r­ ţelegerii pe P ăm in t“.
nicării, dincolo de ineren tele ei „efecte rei nu pot afla ce se petrece in propria girea legislaţiei in tern aţio n ale existente,
secundare“ a su p ra cărora s -a a tra s deja C oncepută preponderent din punct de
l<xr ţa ră “. D ezechilibrul se m anifestă, ad ap ta rea ei la noua ordine a com unică­ vedere politic şi sociologic, cartea Babi­
atenţia. Tehnologiile de virf cum sin t in­ d e d , şi în acest dom eniu şi nu întîm plă- rii. Im plicaţiile sociale şi politice ale
form atica, m icroelectronica fac d in com u­ lonul inform aţiei captează ate n ţia şi in te ­
tor in egalitatea avînd un spectru fo arte dreptului la comunicare, m ai bine spus resul cititorului prin bogăţia de date si
nicare şi inform aţie de toate tip u rile o larg de m an ifestare şi a cărei cauză se relaţiile cu aceste domenii, im plică stări
su rsă de cunoaştere şi acţiune, de recon­ fap te ce dau su b stan ţă unei realităţi a fla ­
ştie, se afirm ă, dar se face încă puţin de lucruri indem ne pentru m ulţi dintre tă în tr-o m işcare alertă, prin volum inoa­
stru ire a lum ii om ului. Aşa cum s-a a fir­ locuitorii planetei, cu deosebire pentru a -
m at „com unicarea su sţin e şi anim ă via­ pen tru în lătu rarea ei. H arta comunicării sa bibliografie ia care autorul face apel,,
şi inform aţiei este relativ aceeaşi cu a - ceia din lum ea a treia. Astfel, re fe rin - evidenţiind im portanţa tem ei şi prin e le ­
ţa “, oeea ce face ca in corelaţie cu in fo r­ du-se la A m erica Latină, Jü an Sam arria
m aţia să se constituie în una din tre cele oeea economică, cu aceleaşi contradicţii ganta pledoarie pentru o cit mai u m an is­
d in tre nord şi sud, iar problem a „liberei scrie că „represiunea nu înseam nă n u ­ tă valorificare a inform aţiei, pentru a si­
mai discutate problem e a le contem pora­ mai to rtu ra re a şi uciderea oam enilor, ci
neităţii, o problem ă apro ap e funciarm ente circulaţii“ a tit de discutată, căreia teo re­ gurarea dreptului la com unicare şi in ­
tic i s-a u elab o rat soluţii răm îne, sub şi reducerea lor la tăce re“. D ezechilibre­ form aţie, în tr-o lum e a ordinii, echilibru­
globală. Inscriindu-se in acest context le din sistem ul de com unicare fac im pe­
problem atic, cartea sugestiv intitu lată m u lte aspecte, nerezolvată. Ea aduce în lui şi arm oniei.
rioasă nevoia unei restru c tu rări elab o rate
B abilonul inform aţiei de M arin A iftincă, discuţie şi problem a valorii şi valorizării şi discutate în diferite forum uri m on­
a p ă ru tă de curind la E ditura Politică, a - inform aţiilor mai ales în m ass m edia diale, ceea ce face ca să se vorbească tot Elena SOLUNCA
vind su b titlu l .C ătre o nouă ordine in fo r­
m aţională in dom eniul com unicării şi a!
inform aţiei“ oferă cititorului o im agine a
rolului crescind al acestui cuplu catego­
rial aşa cum se dezvăluia ea prin m ass
m edia, efo rtu rile şi perspectivele de ie ­
şire din ceea ce se consideră a fi, şi in
M on ografia celor m a i ră sp în d ite m a la d ii
acest dom eniu, o criză sp re o form ă nouă
de ordine care să fie una a ech ităţii so­ O LUCRARE suferinţei întregului organism , să ştie să lu ate in discuţie, s-a străb ătu t o sem nifi­
ciale şi naţionale. ştiinţifică de re ­ le acorde tratam en tu l de urgenţă, să le cativă şi pertinentă bibliografie şi, last
ferin ţă in titu la ­ cunoască evoluţia şi deci criteriile de dis- but not least, s-a apelat curent la o bo­
D efinită şi ca a rtă a tran sm iterii in fo r­ tă B reviar cli­ pensarizare, să adopte atitu d inea cea mai gată experienţă directă, personală, din
m aţiilor, ideilor şi atitu d in ilo r de la o nic de otorino- potrivită în bolile cronice şi degenerative, practica de zi cu zi.
persoană la alta, com unicarea a re un ca­ laringologie, a să fie inform at asupra posibilităţilor de Modul de înfăţişare a m aterialului şti­
ra c te r procesual al cărui grad de comple­ a p ăru t recent la recu p erare şi rein serţie socio-profesio- inţific, pe capitolele specialităţii, oferă
x itate creşte exponenţial odată cu e x tin ­ E ditura Aca­ nală a bolnavului“. In tr-ad ev ăr, aşa cum clinicianului practician posibilitatea de a
derea ariei de cunoaştere, cu eficien ţa dem iei R epu­ se dem onstrează statistic, incidenţa m ala­ se ghida im ediat şi a pune un diagnostic
tehnologiilor şi influenţelor lor socio-eco- blicii Socialiste diilor de n atu ră otorinolaringologică este precoce ju s tw de a institui un tratam en t
nom ioe şi politice tinzind ap aren t, nu România. Este, înseninată : 80 la sulă din populaţia in­ eficace. Desigur, unele detalii au fost de­
a ţit spre acel „sat global“, ei m ai degrabă fără îndoială, fan tilă şi 20 la sută din populaţia adultă liberat trecute cu vederea — sem iotica
c â tre un fel de nou Babilon. în ce o vorba de un in­ trebuie să fie tra ta tă la un m om ent dat unică a unui anum e organ sau aparat,
priveşte, m ass m edia facilitează accesul stru m en t indis­ din cauza acestor afecţiuni. intervenţiile chirurgicale strict profilate
la inform aţie, dar poate deveni cu uşu­ pensabil pentru activitatea medicilor După introducerea antibioterapiei, di­ —, dar, pe ansam blu, fin alitatea B revia­
rin ţă un instrum ent pentru m anevrarea practicieni şi, totodată, un în d rep tar m ensiunile patologiei s-au m icşorat con­ rului de a concentra cunoştinţe variate,
conştiinţei sem enilor şi pe bună d rep tate pen tru specialiştii care vor să fie la siderabil, astfel incit m edicul de speciali­ absolut necesare in activitatea otorinola-
au to ru l ţine să sublinieze că „difuzînd curent cu ultim ele noutăţi ale dom eniu­ ta te s-a pu tu t dedica, in tr-o m ăsură mai ringologului este perfect conturată.
zilnic o m are v arietate de inform aţii, idei lui. P en tru că. în ultim a vrem e, s-au m are, studierii unor noi aspecte ale m a­ M eritele principale ale autorilor sínt
opinii, m ass m edia îndeplineşte un com ­ făcut im portanţi paşi în ain te in depista­ ladiilor organelor de sim ţ şi căilor respi­ acelea de a fi stru ctu rat coerent m eto­
plex de funcţii, care au un caracter te h ­ rea şi tra ta re a afecţiunilor nasului şi si­ ratorii superioare. In tre preocupări se dele şi căile de tratam ent, de a fi atins,
nologic“, corelaţia şi valoarea lor fiind nusurilor. urechilor, faringeiül. Info rm a-, num ără analizarea p ro p rietă ţilor funcţio­ in tr-u n lim baj adecvat, esenţa problem e­
dată dc specificul dezvoltării socio-econo- ţiile reu n ite in acest volum sint deosebit nale şi modul de conservare a lor la n i­ lor. de a fi sintetizat adm irabil rezultatele
m ice a ficărei naţiuni. In socialism aces­ d e utile, iar gruparea lor perm ite alcă tu i­ velul organelor specialităţii ; in terp re ta­ ultim elor cercetări din domeniu. Mai
tea urm ează a îndeplini o în tre ită func­ rea unei im agini globale privind sufe­ rea — din unghiuri inedite, cum a r fi cele m ult, conţinutistic şi metodologic, B re­
ţie — inform atică, propagandistică — in­ rin ţe le regiunii cervicofaciale. im unologice — a patologiei cervicofa­ viarul vine şi în sp rijin u l unei pregătiri
stru ctiv ă şi educativă. Şi „la fel ca în în ­ A utorii valoroasei lucrări, Dorin S ara- ciale ; ap licarea m ijloacelor avansate de m edicale postuniversitare, tipice practi­
treaga viaţă spirituală, rolul conducător foleanu şi Mihai Lăzeanu, au plecat de la investigare, de tratam en t medical, chirur­ cării m edicinii m oderne, fiind una dintre
a l partidului in sfera m ijloacelor de co­ prem isa că medicul practician, „indife­ gical şi fizio-te apic. A utorii n -au lăsat acele lucrări care nu pot să lipsească din
m unicare se ex ercită prin clarificarea ren t de specialitate, se confruntă p erm a­ deoparte nici elem entele sugerate de dez­
teoretică a problem elor construcţiei so­ biblioteca specialistului in otorinolarin-
nent cu o m ultitudine de problem e de voltarea cu ad ev ărat spectaculoasă a
cialiste, prin orien tarea ideologică gene­ patologie din sfera otorinolarinologiei pe fonoaudiologiei, otoneurologiei, m icrochi- gologie.
rală, în rest e le bueurindu-se de lib erta­ care trebuie să le recunoască, să le în ­ rurgiei endocavitare, chirurgiei cu laser.
tea de a acţiona conform specificului şi ţeleagă şi să le in terp reteze în contextul P en tru prezentarea tu tu ro r problem elor Dumitru NICU

Jurnalul artelor # Jurnalul spectacolelor • Jurnalul artelor • Jurnalul spectacolelor


v iaţa se desfăşoară după legile oameni, in locuri, în ritualuri. De m odifică aparenţele după cerin­ tu ră de frază : „acum înţelegeţi
nescrise ale păm intului, Ilie şi la tăierea unui salcîm pînă Ia Gala filmului chinez ţele genului. Spun actori m oderni că nu avea nici o legătură cu
C atrina îşi duc existenţa în tr-o sfîrşitul tragic al lui D um itru lui p en tru că în stilul lor de joc se cazul ?“, povestea din film aşea­
continuă în fru n tare exterioară Nae, şl m ai departe, întim plările fac sim ţite m aniere in terp retativ e ză acest grup de tineri departe
(bazată pe o exem plară com u­ film ului „curg“ molcom d in tr-u n a
niune interioară), tinerii Achim,
Paraschiv şi Nilă încearcă — şi
în alta, pînă la izbucnirea teribilă
a lui Ilie M orom ete d in sp re fi­
„Visul unei exteriorizale, de tip european —
in fluenţă firească în acest caz al
dezvoltării literare cinem atogra­
de crim a comisă, de m urdărie, de
sechelele unui trecut încă vizibil
— ca prin ceată, spune film ul,
izbutesc, după întîm plări-lim ită —
„desprinderea de cuib“, fetele
T ita şi Ilinca sint m arto re şi îm ­
nal, concretizînd şi rontinuînd.
spre apogeul unui „deznodăm înt
deschis“, dram ele tim pului de
actriţe“ fice de lip „policier“. Influenţa
răzbate şi din coloana sonoră or­
chestrată cu instrum ente m oderne,
d ar vizibil. Sugestia valorilor noi
pe care o Chină m odernă le naşte
şi le cultivă cu dragoste şl grijă,
pricinate, cu sau fără voie, ale răscruce în care se desfăşoară ac­ ■ O GALA a film ului organi­ electroniznte, sau din soluţiile este, probabil şi lucrul cel m ai de
dram elor diurne, copilul N iculaie ţiunea. Modul de v iată im p ertu r­ zată cu p rileju l Zilei n aţionale a operatorice cu interioare şi c h i­ p reţ din Visul unei actriţe. L ucru
îşi poartă hotărît crucea pasiunii babil al lui Ilie M orom ete se m o­ Republicii P o pulare China — puri în clar-obscur precum sufle­ care. la rîndu-i, înm ulţeşte infi­
pentru carte. Dincolo de gardul difică trep tat, personajul îşi p ier­ 1 octombrie. O rganizată de Con­ tele tu rb u rate ale protagoniştilor. nit sim patia noastră pentru o cul­
gospodăriei e satul, oam enii se de încetul cu încetul iluzia in ­ siliul C ulturii şi Educaţiei Socia­ Pe scurt, un realism tipic al se­ tu ră atit de d ep ărtată d ar m ai
întîlnesc la uluci şi-şi învîrtesc o failibilităţii. destinul său prim eşte liste la cinem atograful Studio din colului vilozei şi „iu ţirii-d e-sin e“. ales foarte apropiată.
ţigară. Cocoşilă îşi varsă focul lovitură după lovitură, pînă la Capitală, gala a p rileju it prezen­ D ar dincolo de stratu l exterior al
isteţim ii. T udor Bălosu îşi cultivă dram atica d ezertare a fiilor. Peste tarea film ului Visul unei actriţe, film ului a p a r — în tr-u n discret Paul S. DUM1TRESCU
m etodic patim a averii, oam enii se universul arhaic al siliştenilor o producţie recentă a stu d io u ri­ d ar lim pede subtext — relaţii
întîlnesc dum inica să comenteze planează, ca o am en in ţare surdă, lor chineze, realizată în tr-o m o­ noi om eneşti, o atitudine m orală
ziarul şi să citească discursurile sem nele tim pului istoric. D um itru d alitate de certă priză la public : şi sp iritu ală nouă, dorinţa arză­
de la cam eră în fierăria (..parla­ lui Nae cade victim ă dem enţei film poliţist-psihologic, în m a­ toare de deschidere spre lum i ne­
m en tu l“) Iui Iocan. in cotlonul ei legionare, episodul este prelu at de n iera literatu rii clasice de gen. cunoscute pînă m ai deunăzi, o
re tras sora G uica (Ga M aria) scenarist din Delirul (şi „moro- în care, precum la Poirot sau asp ira ţie — m ai m ult sau m ai pu­
urzeşte şi unelteşte, perceptorul m etizat“ ca tonalitate), condiţio­ M aigret, in teligenţa şi fineţea ţin secretă — a paralelism ului
trece prin casele oam enilor să în ­ n ările sociale ale acţiunii din observaţiei sint arm ele de virf. spre tan g enţialitate. E xistă în film
caseze „fonciirea“. la m oară Ţ u- Mai adăugaţi că acţiunea se p e ­ un soi de personaj colectiv se­
gurlan se ia de p iept cu ja n d a r­ film dobîndind. astfel, m ai m are
trece în chiar lum ea film ului — cundar, u n ..grup de p rieten i“ ai
m ul şi cu prim arul încercînd — pondere decit în rom an. Peşte spectacol fascinant în sine — si unei protagoniste din cercul sus­
zadarnic — să ap ere dreptatea, la toţi şi peste toate — fap t eviden­ veţi înţelege că reţeta de public pecţilor ; grup care călăreşte, m o-
seceră iese tot satul, cu patim ile ţia t şi de opţiunea finală a erou­ este aproape asigurată. tocicleşte, m erge la vînătoare.
şi arşiţele lui. Pe nesim ţite parcă, lui, care num ai a resem nare de Regizorul Zhang Jin b iao a con­ cîntă la chitări, dansează, poartă
scenariul (şi im plicit film ul) îşi stru it povestea fo arte cinem ato­ jeans puternic cam braţi — dar
în frîn t nu seam ănă —, p e s te 'o a - grafic, cu m u lte flash-back-uri sub a p aren ţa de u şu rătate ..disco“
evidenţiază tram a. Era şi acesta m eni, locuri şi tim p planează stru ctu rate riguros, supunîndu-şi se ascund un doctor, chirurg
un risc al ecranizării : M oromeţii însă u n alt sem n de fo rţă al fil­ tiran ic p lanurile tem porale, păs- „specialist în operaţii pe creier“,
nu reprezintă, practic, ceea ce m ului. înţelepciunea lui Moro­ trîn d un ritm constant şi consec­ un rom ancier — ..aţi citit ultim a
ne-am obişnuit a num i un „ro­ m ete. vent tem ei. Şi-a ales actori m o­ lui carte Nivelul 8“? sau chiar
derni — Lin Fangbing şi Ma actriţa suspectă care se dovedeşte
m an de acţiune“, în înţelesul des­ X iaow ei în tre cei principali — profund integră m oral. P rin tr-o
făşu rării epice. D ar tram a este în Călin CALIMAN adecvaţi unei psihologii care-şi isteaţă şi economicoasă întorsă­
CONTEMPORANUL 13
consacrat rezolvării unor m e din tre cele m al p res­ B POVESTIRI. Inspi­
dificile problem e din do­ tigioase din ţa ră şi de ra te îndeosebi d intr-o Planetă de...
m eniul construcţiei de peste h otare — unde a r­ fabuloasă istorie a m e­
m aşini, u tilajelo r indus­ tista a av u t expoziţii : leagurilor buzoiene, po­
triale, energeticii şi m e­
talurgiei. P articip area u-
Barcelona, Londra, Mon­
treal, Roma, F lorenţa etc
vestirile lui Florentin
Popescu ad u n ate în re- S criitori
n o r cunoscuţi cercetători — această frum oasă tip ă ­ i' .«v /'
ritu ră este o adevărată FU)8£NT(N (-OftăCU librari
űJCUűUdlU ÍJ LÏJ O cu” reuşită a întreprinderii
„A rta G rafică“. Portrete, POVABNA B IN P EISAJU L cul­
ştiinţifică, literară şi artistica - m m peisaje de un colorit ce
ţin e de vis şi taină, flori
Şt ALTE POVESTIRI turii române contem pora­
— fiin ţe vegetale ! — în- ne librarul ocupă un loc
distinct. El nu este doar
tr-o p erp etu ă stare de un sim plu m înuitor de
rom âni din acest dom e­ pu ritate, sínt doar cîteva
niu, a lătu ri de nu m ai din liniile esenţiale ale valori spirituale şi m ate­
puţin cunoscuţi oameni riale, un sim plu distribu­
* A de ştiinţă
F ran ţa,
d in U.R.Ş.S.,
Italia, fî.D.G ..
Polonia etc. a conferit a-
acestei creato are de fru ­
mos.
B BALET. D um lni:ă
itor de carte. El estp mai
intii de toate un om de
cultură, cu un larg ori­
cestei m an ifestări valoa­ dim ineaţă. O pera Româ­ zont politic şi spiritual,
rea şi prestigiul unei re­ nă oferă m icilor săi care reuşeşte, printr-o
uniuni intern aţio n ale de spectatori basm ul core-" tem einică pregătire de
ridicat nivel ştiinţific. grafic Albă ca zăpada şi specialitate, să contribuie
la T eatrul D ram atic din cei 7 pitici, m ontat de la difuzarea şi populari­
Braşov : V înâtoarea de zarea cărţii. Prin talentul
T u r de berze de D im itrie Roman,
în regia lui M ircea M arin
B POEME. Cu Lum ina
toam nei cel m ai recent şi priceperea sa este acel
om care „legitimează“ o
volum a p ă ru t la E ditura carte, cel care ii eliberea­
şi decorurile lui Florin C artea Rom ânească, D a­
o rizo n t rie N ovăceanu, excelent oenta carte ap ăru tă la
E ditura Ion C reangă
ză „certificatul de garan­
ţie“ in faţa cititorului.
■ LIBRIS ’87. In tre 21 Trăind in lum ea fascinan­
—30 septem brie s-a des­ transm it micilor cititori ta a cărţilor, difuzorii de
făşu rat la P ia tra N eam ţ O& êi’vsàk& çna o inefabilă sta re poetică. carte sint in acelaşi tim p
cea de a X V I-a ediţie a Ilustraţiile cărţii sínt şi creatori de literatură
sem nate de Teodor Bő­
Salonului — tîrg de car­
te „Libris“. In întîm pina- !lW l\A D oina Andronache, cu gői.
— scriitori. A stfel, sim ­
bioza . librar-scriitor ca­
rea C onferinţei Naţionale W
“ fe a h in e f H Anne M arie Vretos, Lau- pătă o m ai m are durabi­
a partidului şi a celor 40 jé renţiu G uinea şi M ade­ B POEZIE. M ariana litate şi trăinicie, dă un
de ani de la proclam area leine Vasilescu în roluri­ Bojan. poetă şi pictoriţă plus de garanţie m un­
Republicii, „L ibris’ 87“ le principale. R eprezen­ deopotrivă este prezentă cii ce o desfăşoară.
prezintă producţia edito­ H arasiu (In fotografie, o ta ţia se va desfăşura sub în librării, după o p eri­
rială a anilor 1986 şi 1987, im agine din spectacol, cu bagheta d irijorului Cor­ oadă de reflecţie şi seri­ Aşa se face că astăzi
la loc de cinste aflîndu-se A ndrei Ralea, C onstanţa nel Trăilescu, autorul os travaliu asupra cuvîn- In num eroase centre de
operele t o v a r ă ş u l u i Comănoiu şi N ina Zăines- p a rtitu rii muzicale. tului cu o nouă carte : librării din ţară intilnim
Nicolae Ceauşescu şi cu). Phantasticonul al cărui oameni cu volum e publi­
ale tovarăşei Elena B JUVENTOLOGIE. La tim bru grav şi m editativ cate, care pot astfel să
Ceauşescu. în cadrul Sa­ B ARCIIAEUS. După Liceul de industrie ali­ constituie nota dom inan­ vorbească despre carte şi
lonului au fost organizate ce, astă seară, concertes- m en tară din Roman îşi tă a poeziei sale. rosturile e i in cunoştinţă
întîlniri ale cititorilor cu ză în faţa publicului clu­ tălm ăcitor a l un o r im por­ desfăşoară activitatea de cauză, din interiorul
scriitori şi redactori ai jean, A telierul de muzică tan te opere din lite ra tu ­ „Clubul de Juventologie“. CONCURS DE CREAŢIE ■problemei. S ín t binecu­
unor editu ri precum şi contem porană „A rchaeus“ : ra hispanică, revine ca A cţiunile se desfăşoară IN DOMENIUL noscute cititorilor n um e
standuri de carte în în tre ­ susţine, m jine la ora 19, poet, in spirat de păsările in colaborare cu In stitu ­ DRAMATURGIEI precum Mircea Nedelciu,
prinderi şi in stitu ţii din la A teneui Român, un cu aripi de aer, de co­ tu l naţional de geronto­ Radu Berceanu (B ucu­
m unicipiul P ia tra Neamţ. program compus /din lu ­ lum nele ierbii şi de iubi­ logie şi geriatrie. pro- Consiliul Culturii şi reşti), Sabin O preanu
crări sem nate de Ştefan rile niciodată trecătoare. p u n îndu-şi cunoaşterea Educaţiei Socialiste, îm ­ (Băile Herculane), Cris-
a DIALECTICA. Rod Niculescu, T iberiu Olah, ap ro fu n d ată a m eca­ preună cu Uniunea Scrii­ tofor Filipoş, Damaschin
al colaborării unui lirg O ctavian Nemescu, Liviu B CONGRES. începînd nism elor biologice, spe­ torilor organizează, în Herdăul (Cluj-Napoca),
colectiv de cadre didacti­ D ănceanu, Y annis X ena- i de ieri, la Biicureşti, se cifice v irstei tinere, întim pinarea C onferinţei Petrişor Ciorotea (Deva),
ce u niversitare şi cerce­ kis, Francise Poulenc, ; desfăşoară lucrările celui o rien tarea socio-profe- Naţionale a P.C.R., a ani­ Mircea Pop (Baia Mare),
tători, recent a a p ăru t la d e-al V -lea Congres n a­ sională a elevilor, gă­ versării a 40 de ani de la Victor R usu (Drobeta
E ditura Academiei Re­ ţional de endocrinologie sirea unor m odalităţi proclamarea Republicii, T urnu-Severin), Ungar
publicii Socialiste Româ­ şi ale C ongresului balca­ specifice de an tren are a precum şi a evenim ente­ Reim ar A lfred (Sibiu),
nia, sub auspiciile In sti­ nic de endocrinologie, tin eretu lu i la acţiunile lor m arcante din anul Florin Brntu, Onu Cazan,
tutului de filosofie volu­ im portantă m anifestare organizate de organiza­ 1988, un concurs de crea­ ■Stefan Stroe (Suceava),
m ul Din istoria dialecti­ ştiinţifică la care p artici­ ţiile U.T.C. E xpunerile ţie in dom eniul dram a­ Petre Tănase (fim. V il-
cii m arxiste (coordona­ pă personalităţi de seam ă sínt com pletate cu p re­ turgiei. cea). Si enum erarea ar
tori : I. Tudosescu, M. ale vieţii m edicale rom â­ zentarea unor gale de Lucrările vor fi inspi­ putea continua.
Flonta, A ngela Botez, Al. neşti şi din a lte ţări ale film e, cu expoziţii de rate din viata şi munca Lor, acestor m odeşti
lum ii (S.U.A., U.R.S.S., artă fotografică şi de artă făuritorilor de bunuri truditori ai cuvintului şi
Iugoslavia, B ulgaria, T u r­ plastică. materiale şi spirituale, difuzori ai slo vei scrise li
Ilja Z eljenka, Aldo Brizzi. cia, G recia, U ngaria, activişti de partid, eroi ai se cuvine gind de laudă.
Ca de obicei, p a rtitu rile F ranţa, Italia). G rupate B ADOLESCENŢII. edificării celei m ai drepte
pe două m ari tem e — F i­ Al 5-lea volum al ’şi mai um ane societăţi pe Costeo MARINOIU
alese sínt destinate dife­
ritelo r form ule in stru ­ ziologia şi patologia en­ prozatoarei A reta Şan- păm intul României, pro­
m entale pe care — de la docrină şi Cronobiologia m otori ai progresului,
solo la octet — le pot endocrină — com unicările 1 Areta Ş ândra | ştiinţei şi tehnicii avan­
sate din industrie şi agri­
Prezenţe româneşti
alcătui cei opt m em bri şi dezbaterile abordează
ai form aţiei : violonistul cele m ai noi aspecte ale m ä g ä z in iu « cultură, purtători ai no­
bilelor idealuri de pace şi ■ NOI DOVEZI a le p r e ­
Ion Georgescu, violonce­ acestei discipline m edica­
lista Anca Vartolomei, le. In tr-u n u i din n u m ere­ C L E P S ID R E înţelegere între to’a te ţă­ ţu irii d e c a re sè
lite ra tu r a ro m â n ă
b u c u ră
în
p ianista Rodica D ăncea- le v iitoare a le revistei rile lum ii, de unitatea de R.S.F. Iu g o sla v ia : la E d i­
nu, chitaristul Vasile vom reveni cu relatarea gind şi faptă a poporului, tu r a M la d in sk a K n ig a d in
Colţea, clarinetistul V a­ mai am plă a problem elor a întregii naţiuni in epo­ L ju b lja n a a a p ă r u t tra ­
sile Mocioc, fagotistul discutate. ca m arilor prefaceri so- d u să în lim b a slo v en ă
V asile Macovei, precuţio- cial-politice şi ctitorii des­ d e K a tja S p u ro v a , b a la d a
nistul A lexandru Matei B ALBUM. Sub egida chisă de Congresul al IX - M io riţa ; tr a d u c e r i de
U niunii A rtiştilo r Plastici lea al partidului. C la ra M itru ş d in sc h iţe le
V alentin, St. Popescu). şi conducătorul ansam ­ a a p ă ru t album ul de artă lu i I.-L. C a ra g ia le a p u b li­
După cum se precizează blului. L iviu D ănceanu. Piesele vor purta un c a t z ia ru l „ R ilin d ja “ d in
în „P relim inarii“, această motto, fiin d însoţite de S k o p lje, ia r te le v iz iu n e a
culegere de studii este B TRIBOTEHNICA. un plic in care se trec d in a c e la ş i o ra ş a tr a n s ­
gindită ca o lu crare in ­ Sub egida C om iţetulai num ele autorului, titlul, m is o c u p rin z ă to a re e m i­
N aţional p en tru Ştiinţă m otto-ul şi se adresează siu n e în c a re s -a fă c u t o
troductivă la suita de lu ­ p re z e n ta re a ce lo r m ai
crări ce v or alcătui seria şi Tehnologie, a avut loc revistei „Teatrul“, str.
C onstantin Miile, nr. 6, se m n ific a tiv e m o m e n te
„D ialectica m aterialistă şi la In stitu tu l Politehnic d in e v o lu ţia poeziei
cunoaşterea contem pora­ din B ucureşti cea de a sector I, Bucureşti, cu ro m â n e şti, e x e m p lific a t^
cinoea conferinţă din do­ m enţiunea „Concurs de cu v e rs u ri tr a d u s e de
n ă “ (prevăzută să ap a ră creaţie“, pînă la 15 d e­
în trei volume). Lucrări m eniul tribologiei, dom e­ B ak i Y m eri. T o t în t r a ­
aştep tate şi binevenite in niu m ultidisciplinar, îm - dru. — Magazinul de cembrie a.c. R ezultatele se d u c e re a lu i B a k i Y m eri
peisajul nostru spiritual binînd elem ente fu n d a­ clepsidre cuprinde in­ dau publicităţii in jurul u rm e a z ă să a p a r ă şi u n
in care filosofiei îi este m en tale din mecanica sem nat de M atilda Ulmu. sp irate povestiri din datei de 15 ianuarie 1988. v o lu m d in liric a lu i M a­
rezervat un loc de cinste. fluidelor, m ecanica soli­ P re fa ţa t de Dan G rigo- v iata adolescenţilor şi co­ Lucrările prem iate vor
fi recom andate teatrelor rin S o re sc u p u r tîn d titlu l
dului, m atem aticii supe­ rescu şi conţinînd un bo­ piilor, auto area făcînd do­
rioare, fizică, chimie, gat şi expresiv şir de ci­ vada unui evident sim t al pentru a fi transpuse in Vino s ă -ţi sp u n u n cu-
B START. O prem ieră v în t.
absolută a acestei toam ne m etalurgie, biotehnică, ta te ap arţin în d unor n u ­ detaliului psihologic. spectacole.

ZIARE - REVISTE - AGENŢII DE TRESĂ - ZIARE - REVISTE


PUNCTE zeci şl p a tru de orë, testînd din trei in
trei ore.
la atom oelectrică „T hree M ile Island“
(S.U.A.). P en tru experim ente se u tili­
form program ului BETHSY-CATHARE,
■ rèalizat de C om isariatul pen tru E ner­
Plachetele sanguine au o ten d in ţă zează in sta la ţiile T PTF (analiza com­ gia A tomică in scopul studierii secu­
CiRDISAIf p articu lară de a se alipi în tre orele şase
şi orele nouă. Este singura perioadă a
portam entului fluxului bifazic de agent
term ic la fisu ra rea conductei cu diam e­
rităţii reactorilor LWR. In stitu tu l JA E R I
va prezenta CEA rezultatele încercărilor
zilei în tim pul căreia se observă o creş­ tru m are) şi LSTF (sim ularea avariei la Instalaţia LSTF.
te re sem nificativă a agregabilităţii pla- LOCA la fisu rarea conductei cu diam e­
chetare. Şi. ca o în cu rajare pentru cei tru mic, precum şi a regiunilor tran zi­
care se trezesc m ai greu dim ineaţa, a - torii de ex p lo atare a reactorilor PWR).
C onstrucţia instalaţiei LSTF a fost fin a­
Science et Avenir
cest fenom en nu se m anifestă la subi­
ecţii care nu s-au dat jos din pat. C au­ lizată în iunie 1985. Instalaţia dă posibi­

Le Figaro
za lui a r p u tea sta în activ area siste­
m ului nervos autonom din m om entul
litatea să se sim uleze sistem ul de răcire
a reactorului PWR cu o putere electrică Informaţii record
trezirii sau a r rezulta din prezenţa unor de 100 MW în proporţie de 1:48 (în ceea
plachete m ai reactive.
P e n tru auto rii acestei cercetări, a p li­
ce priv eşte volum ul agentului term ic) şi
include zona activă cu înălţim ea de 3,66 prin fibre optice
Trezirea din somn caţia practică nu este de a sfătui pa­
cienţii să nu se scoale din somn, ci d e a
m, incinta reactorului, generatorul de
a b u r etc. C heltuielile pentru construirea B LA SFIRŞITU L anului viitor, bel­
prescrie m edicam ente an tiagregante. instalaţiei au fost de 5,7 m iliarde yeni. gienii vor inaugura sistem ul de trasm i-
şi riscul de infarct P ro g ram u l ROSA-IV se realizează in
cadrul .colaborării internaţionale, pe
sie optică cel m ai eficient din întreaga
lum e. A dm inistraţia telefoanelor şi a
B O ECHIPA de medici din Boston a
Express Information baza contractului încheiat la V ersailles
în an u l 1983. In stitu tu l JA E R I a sem nat telegrafului din Belgia a făcut o co­
aju n s la o concluzie fo arte in teresa n tă; acorduri cu comisia NRC, S.U.A. (1984) m andă firm ei A lcatel — CIT p en tru
infarcturile m iocardice sínt m u lt m ai
frecvente în prim ele ore a le dim ineţii,
atunci cînd se coboară d in pat după
Programul „Rosa“ şi C om isariatul p en tru energia atom ică
(CEA), F ra n ţa (1985). P rin acordul cu
realizarea unei legături de telecom uni­
caţii d e ' 50 km , in tre oraşele B ruxelles,
som nul nocturn. B CERCETĂRILE în dom eniul a v a ri­ S.U.A. se prevede liv rare a de echipa­ M alines şi A nvers. D ebitul acestei le­
M edicii am ericani a u m ă su rat la cinci­ ilor cu p ierd ere de ag e n t term ic m ent am erican de m ăsu ră şi control şi gături. este absolut excepţional : 2,4 G
sprezece ad u lţi av in d o bună sănătate (LOCA), conform program ului ROSA- atrag erea de specialişti am ericani. Con­ biţi/secundă (2,4 m iliarde inform aţii pe
un factor im portant în fo rm area chea­ IV, sínt efectu ate de către In stitu tu l de
gurilor de sînge : agregabilitatea p la- cercetare ştiin ţifică p en tru energia a to ­ form acordului cu F ran ţa, se preconi­ secundă) respectiv de 16 ori m al m ult
chetară. Echipa a u rm ărit v ariaţiile a - m ică din Ja p o n ia (JAERI), cu începere zează schim bul de specialişti şi obţine­ decit debitele u tilizate in m od curent in
cestui param etru pe o perioadă de două­ din an u l 11)80, după a v a ria de la cen tra­ re a de rezu lta te a le cercetărilor con­ prezent.
14 C O N T E M P O R A N U L -■ '
i

„Societatea dramatică“
Ludovic FELDMANN - 110 ani BA DA SHAN REN ]
LUDOVIC FELDMAN CASA MEMORIALÀ. in
(25 V 1893 — 11 IX. ■ SOCIETATEA DRAMA­ prom ovat cu precădere pe
TICA — constituită la Bucu­ care Ba Da Shan Ren —
1987) aparţine, fără în ­ criteriul succesului la pu­ unul d in cei m ai de sea­
doială, categoriei de p er­ reşti in 1877, aşad ar in urm ă blic, un public incă nefor­ m ă pictori ai Chinei —, a
sonalităţi de prim ă cu 110 ani — reprezintă mo­ m at, pe care teatru l urm a tră it o m are parte a vie­
m ărim e pe care le-a a - dalitatea su perioară şi e fi­ să-i form eze prin au ten tice ţii sale zbucium ate şi
vut muzica rom ânească cientă de organizare a vieţii valori literar-d ram atice. S-au exem plare prin sensul
în secolul XX. Dacă a r te a tra le din ţa ra noastră re- deschis, astfel, porţile m a­ unei necurm ate lupte. îşi
fi. pe de a ltă p arte, să zultind din Legea pentru or­ relui repertoriu universal şi decupează solitară albul
stabilim constelaţia u n i­ ganizarea şi adm inistrarea a fost prom ovată cu respon­ zidurilor în tre lan u rile
versală în ale cărei co­ teatrelo r din România, votată sab ilitate d ram aturgia rom â­ verzi de orez din îm pre­
ordonate şi-a plasat de­ de Cam eră la 30 m artie lo ri nească prin lucrări reprezen­ jurim ile oraşului N an-
m ersul componistic, şi publicată în M onitorul tative, m ulte din ele azi ope­ chang, capitala provinciei
acesta a r cuprinde, pro­ Oficial nr. 76, din 6 aprilie. re clasice. Societatea d ram a­ Jiangxi. Soarele torid al
babil, pe am ericanul Legea îm plinea un dezide­ tică a înlesnit ap a riţia şi a sudului obligă oam enii să
Elliott C arter, pe fra n ­ r a t - a l m işcării .testrale ro­ susţinut afirm area pleiadei poarte pălării de pai ţu ­
cezul H enri D utilleux, pe polonezul W itold Luto- m âneşti, încununa lu p ta tu ­ do m aeştri ai scènei rom â­ guiate, cu boruri largi, aşa cum ap a re şi Ba Da
slawski, pe italianul G dffrsdo P etrassi etc., toţi, turor celor serios preocupaţi neşti de la sfîrşitul secolului Shan Ren in portretul pictat de H uang Auping. Un
muzicieni care şi-au revizuit perspectiva creatoa- de rolul însem nat ce-T re ­ al X IX -lea şi începutul ce­ vechi pod de p iatră arcu it te duce la poarta p rin ­
rë, după al doilea război m ondial, în funcţie de venea teatrului in România lui de-al X X -lea. "Condusă cipală a aşezării pe frontonul căreia.pietrarii au
inovaţiile introduse de tinerii deceniului şase. Mă m odernă şi de situ aţia slu ji­ de un director şi un com itet g ravat după caligrafia m aestrului cuvintele : „P o ar­
refer la structuralism ul serialist, al cărui adept torilor scenei. Societatea compus din personalităţi de ta - m i n u n il o r Ş ir u l încăperilor etalează, a e ra t dis­
a devenit Ludovic Feldm an ; cum grano salis, dram atică, mod specific de prim plan a le a rte i şi lite ra ­ puse, caligrafii, desene şi picturi a le m arelui prinţ
însă. Fiindcă — şi aceasta este o tră să tu ră organizare a vieţii teatrale tu rii rom âneşti. Societatea a l a rtelo r care a fost Ba Da Shan Ren.
care particularizează întreaga m uzică rom âneas­ în B ucureşti şi în celelalte dram atică d e la B ucureşti,
că post-belică — a rtistu l a adap tat anu m ite stra ­ centre ale ţării, inspirată de co nstituită în 1877 l-a avut A devăratul num e al pictorului era Zhu Da. M em­
tegii tehnice ale serialism ului unei viziuni m ar­ m o d alităţile in care funcţio­ ca d irector — şi toto d ată di­ bru al fam iliei im periale Ming, dinastie (1368—1614)
cate de clasicism ul funciar al gîndirii sale. na Comedia franceza, punea recto r general a l teatrelo r — sub care a rtele a u cunoscut o m are înflorire, a trăit,
Ludovic Feldm an a avut o afin itate specială capăt vechiului sistem al pa Ion Ghfca, ia r mem bri :n se pare, 69 de ani. datele naşterii şi m orţii stînd
pentru m uzica reprezentanţilor noii şcoli vieneze, concesiunilor. In organizarea com itet pe : V asile Aleasa n- .insă sub sem nul in certitudinii [1626(7) — 1705(7)].
aceea a prim ei faze a lui Schönberg, ori a tulbu­ Societăţii dram atice — au to ­ dri, C.A. Rosetti. B.P. H aş- în v ăţase din fragedă copilărie a rta caligrafiei, v er­
rătoarei „im purităţi", evocînd post-m odernism ul, nom ă in fiecare centru — deu şi alţii. P e lingă „socie­ sificaţiei. desenului şi picturii p en tru care dovedea
a opusurilor lui A lban Berg. Sugestiile acestea, u rm a să fie strîn şi la un loc ta ri”, eare-i aveau in frunte o excepţională înzestrare. La 19 ani, seninul ado­
compozitorul rom ân le-a coroborat cu cele prove­ la B ucureşti, Iaşi şi Craiova, pe Matei Miliő, M ihail Pas- lescenţei i se fringe prin răstu rn area dinastiei Ming
nite din folclor, din vechea a rtă bizantină, cu pu­ a rtiştii de atunci, e lib e n n - caly, E ufrosina Popescu, şi venirea la putere a dinastiei m anciuriene Qing,
ternicele m etafore sonore ale unui spaţiu deosebit, d u -i astfel pe ei şi te a tra l «e a flau ca an g aja ţi aşa- uzu rp are Îm potriva căreia va lu p ta pină ia ultim a
conţinute în m uzica -iui Enescu şi Bartok. de serv itu tea concesiunilor num iţi gagişti şi totodată suflare. Mai întîi a ales calea „ retrag erii” din viaţa
şi a com ercialism ului. Acum, un num ăr de elevi. Din civilă devenind călugăr budhist la o m ănăstire izo­
V iaţa lui Ludovic Feldm an, aproape centenară, lată în m unţi. A junge m are m aestru şi elocvent
se îm parte, aproxim ativ în două : în prim a ju m ă­ în cadrul organism ului nou rindul ceior din urm ă
creat, pe prim plan tre ­ au făcut p arte Gri gore Ma- predicator. In tre tim p îi m or soţia şi copiii Profund
tate, el este interp re tu l ; în a doua, ex istenţa sa ceau sarcinile educative ale afectat revine, după zece ani de sihăstrie, in .Yioţa
se confundă cu cea a com p o zito ru lu i. nolescu, A ristizza Roma­ lum ească“, se recăsătoreşte, a re noi copii şi îşi ciş-
institu ţiei teatrale, u rm ările n e s e s strălu ciţii de mai
¥1330111 la G alaţi, dedicîndu-se viorii. Ludovic in prim ul rind şi îndepli- tîrziu A gatha Bàrsescu, C.I. tigă traiu l din pictură. Schim bîndu-şi credinţa şi
Feldm an studiază la B ucureşti şi Viena — cu pe­ te în bună m ăsură, in ciudă N ottara şi alţii. aderînd la taoişm. construieşte lingă N anchang m ă­
dagogi de ţalia lui K iének şi O ndricek. Este unor piedici organizatorice şi Societatea dram atică a năstirea şi tem plul din oare face un centru de luptă
prim -violonist în orchestra O perei din Zagreb, in neînţelegeri adm inistrative. fost în fiin ţată îr.tîi la B ucu­ îm potriva m anciurienilor, dar este asediat şi alungat
orchestra O perei Române, solist al Filarm onicii In viaţa te a tra lă Societatea reşti, apoi La Iaşi şi Craiova de aici de noile au torităţi. Singurul m ijloc de e x ­
bucureştene. îm pătim it d e muzica de cam eră, d ra m a tic i a prom ovat, do­ şi a constituit m odalitatea prim are ii răm ine arta. Pseudonim ul cu ca-e îşi sem ­
face p arte din num eroase ansam bluri de prestigiu. m inant, criterii artistio e-e- organizatorică dom inantă a nează cele m ai m ulte creaţii, Ba Da Shan Ren, sem ­
La 50 de ani, Ludovic Feldm an începe studiul ducative în repertoriu, în teatrelo r naţio n ale tim p de nifică ,,a deplinge sau a rîde de ceva“.
compoziţiei cu M ihail Jó ra —, şi, de acum în ­ d istribuţii şi spectacole, in mai m ulte decenii. In fru n ­ In buna trad iţie chineză, picturile lui Ba Da Shan
colo, cum spuneam , v iaţa lui devine, in prim ul pregătirea şi' difuzarea lor. tea teatrelo r de la Bucureşti, Ren sínt însoţite de poezii im pecabil caligrafiate.
rm d, lupta pentru a-şi defini personalitatea. Noul organism a av u t m eni­ laşi şi Craiova s-a u aflat Casa m em orială, a m en a jată ca m uzeu in an ii ’70,
P ersonalitate care răzbate, cu forţă, din pagini- • rea să creeze condiţii cores­ îndeobşte personalităţi ele expune pe lingă peisaje de m unţi şi a p e — care se
le sim fonice ori cam erale ce n e-a lăsat. Păstrînd punzătoare de v iaţă şl crea­ artei şi cultu rii rom âneşti, detaşează sensibil de m inuţia clasică, sim plificind
arcuirile de construcţie furnizate de principiul ţie pentru a rtişti şi în gene­ ştiin d u -se că p rin tre d irec­ linia, clîndu-i o tuşă m ai groasă, uşor vaporoasă,
m arii forme, Ludovic Feldm an utilizează un vo­ ral să evidenţieze însem nă­ tori au fost : I.L. Caragiale. an u n ţîn d parcă expresionism ul european — o serie
cabular m odern, unde dodecafonism ul şi serialis- ta te a m enirii lor de slu jito ri- Al. Davila. Pom piliu Eliade, de păsări albe şi negre dc o tulburătoare expresi­
mul sint am biguizate de modalism. Am în faţă, educatori ai poporului, cu M ihail Sadoveanu, Emil vitate. Păsările albe. sim bolizînd îndrăgita lui di­
de pildă, splendida p a rtitu ră a Sim foniei de ca­ rol im portant în propăşirea G ârleanu, Victor Eftim iu. nastie Ming. sírit gracile, suave, privesc cerul in­
m eră (1969), unde stru ctu rarea în patru părţi (ale naţională şi socială. Ion Minulescu, Camil P e- tr-o senină şi m obilă reverie ; p ăsările nçgre sínt
ciclului sim fonic, clasic) se îm pleteşte cu îndrăz­ C onstituirea Societăţii d ra ­ trescu. Z aharia B ârsan. Li- agresive, fioroase, privesc în jos, stupid, cu groso­
neţe căutări tim brale şi de ierarh izare a spaţiului m atice se înscrie ca un m o­ viu Robreanu si alţii, ale lănie. Un alt simbol frecvent folosit pentru ridicu­
sonic. Deşi excelent cunoscător al tehnicilor in ­ m ent de însem nătate deose­ căror d irectorate s-a u în­ lizarea dinastiei Qing îl constituie păsările cu un
strum entale, el însuşi virtuoz al viorii şi p ra c ti­ bită in evoluţia şi stato rn ici­ scris m em orabile în istoria singur picior, simbol -mitologic fam iliar chinezilor
cian al in terp re tării în orchestră sau ansam blu rea pe tem eiuri solide a m iş­ te a tru lu i rom ânesc. pentru in trare a in declin şi prevestirea dezastrelor.
cam eral, Ludovic Feldm an nu are. o scriitură cării teatrale rom âneşti. Ea P ărin te ai stilului „ochi albi către oam eni“. Ba Da
uşoară, nici la nivelul orchestraţiei, nici la acela a pus capăt repertoriului Virgil BRADÂŢEANU Shan Ren a exercitat o influenţă considerabilă
al diferitelor voci ale ei. P artitu rile lui Ludovic asupra pictorilor de flori şi păsări. El preferă
Feldm an cuprind am p ren ta unei încrederi totale tablourile monocrome, objinînd o gam ă im presio­
in puterea sunetului, a intransigenţei n ecru ţăto a­ nantă de tonuri a tît p rin subtilitatea p rep arării tu ­
re faţă de com odităţile şi autom atism e! e retoricii şului negru, „cerneala de C hina“, cit şi prin in e­
instrum entale, convins fiind că îm p ărtăşirea întru galabila m ăiestrie cu care distribuie nuanţe şl um ­
muzică e un fapt grav şi complex. De aceea, viaţa bre ce redau fidel aspectul n atu ral al unui obiect.
m uzicală rom ânească a r cîştiga substantial prin re ­ In sim bolism ul său pictural, nuanţele corespund
cuperarea opusurilor lui Ludovic Feldm an în cir­ unor grade diferite de extaz contem plativ, aplicate
cuitul program ărilor de concert. cu un sigur instinct estetic şi un sentim ent al
arm oniei im pus de „tiran icu l“ ataşam en t la trad i­
Ludovic Feldm an şi-a încheiat traiectul vieţii ţia clasicism ului. P rin ochii albi ai păsărilor şi
fizice ; o d esp ărţire de incă un ctitor al conştiin­ peştilor schiţaţi din două trăsătu ri de penel, un
ţei adevăratei contem poraneităţi în m uzica rom â­ cerc şi un punct cărora le dă o in fin itate de ex­
presii, compune un discurs discret şi pasional al
nească. Ne răm ine îndatorirea de a adinei m edi­ tristeţii şi revoltei obsesive. Desigur, opera sa. oa
taţia în m arginea rem arcabilei opere ce n e-a lăsat orice operă de geniu, îşi ascunde tainele in tuşa
şi de a o face îndrăgită de ascultătorii de azi vaporoasă ca ceaţa de pe m untele Lushan, invitind
şi de cei ai viitorului. m ereu şi m ereu, privirea, inim a şi gîndul să le
dezlege.
Fred POPOVICI Victor BOTEZ
Desen de BA DA SHAN REN
V
popularitate. P oet a l cerem onialurilor pesc de-a lungul m arelui bulevard. / N i­
Umbra poetului pină atunci, a deprins
p en tru fap tu l divers,
brusc apetenţa
uim ind adeseori
p rin ineditul im pactului cu acesta in oeie
mic neprevăzut nu se poate intim pia /
din m om ent ce eu tin t aici st te aştept. /
Num ăr stopurile din clipa cind ai plecat /
n eraţii : aşa cum l-am cunoscut, uriaşul m ai diverse reg istre : de la percepţia pui şi-m i mai răm ine tim p şi pentru mici
delicat şi ingenuu im un pină şi la m i­ lirică pină la una gratuit-onirică, bru tal- supoziţii. /. C um se schimbă verdele
cile rău tăţi care puteau afecta, pe ne­ realistă sau grotescă. Tot cam îh aceeaşi ochilor tăi, 'bunăoară... / C ind cobori
drept, perso n alitatea poetului, era perioadă, surprinzînd p rin tr-o m etam or­ scara troleibuzului / Nu te copleşesc cu
ap ro ap e a n ah o ret din prudentă socială foză a poeziei sale cu două volum e de epitete ornate. / Sínt bucuros sau puţin
şi discreţie profesională. Avea prezenţa referin ţă nu num ai în creaţia sa dar şi concentrat, 1 Cu gîndul la cele ce-m i
unei um bre deloc insidioase ci dim po­ în lite ra tu ra actu a lă : P o artă cu săgeţi spui. / Aşa facem drum ul spre casă /' in
trivă, securizante. Era unul d in tre ace! şi T em peratura cuvintelor. A urel G ur- tim p ce cocul tău se leagănă-n mers / ca
m ari anonim i din redacţiile publicaţiilor, ghianu in tra in deceniul opt com petitiv o cometă cc-ar pluti pe stradă. I P riviri­
p en tru oare trim iterea la tip a r a unui cu noile m odalităţi lirice, definindu-se lor tale nim ic nu le scapă, / inclusiv
m aterial al altu ia valora cit o creaţie ca poet prin excelenţă citadin, oraşul fa p tu l că toate-s mai bătrine c-o zi".
proprie. C îţiva redactori tineri la înce­ constituind prin el o stare sufletească, o
p u tu l carierei noastre, am în v ăţat de la av en tu ră in terio ară m ai m ult decit o A urel G urghianu a îm plinit 63 de ani
e l m isterul prin care un m anuscris nu re a lita te arh itectu rală. în luna m ai şi, cu toate că a av u t o
îndeajuns de prezentabil poate deveni Ream intesc, totodată, secţiunea de viaţă discretă, răm ine unul d in tre scri­
publicabil, spre bucuria autorului. Era erotice din volum ul N um ăraţi eait am u r­ itorii tem einici ai lite ra tu ri contem pora­
ag er in această pedanterie, avea umor gului în care întîlnim bucuria ingenuă a ne. Inapt p en tru relaţii, avea rara a p ti­
în chiţibuşerie. Nu era in stare de nici unei geneze dram atice plină de tan d reţe tudine aproape cultică p en tru prietenie,
o ră u ta te , ex ceptînd situ aţia în oare şi duioşie. O pudoare a p ro ap e paternă,
prostia devenea agresivă. L -am cunoscut pentru rev ista Steaua, la care a lucrat
■ NE-A PARASIT pen tru to tdeauna o fu rişată strîn g ere de m ină, o nelinişte
A urel G urghianu, unu l dintre poeţii de şi am colaborat a p ro ap e douăzeci de ani aproape 40 de ani, in num ele căreia, de
re fe rin ţă ai culturii rom âneşti contem ­ (ca şi ceilalţi colegi ai mei, A drian P o­ d e o nesfirşită candoare provocată dc fapt, în num ele culturii rom âne, a dus
porane, cel care, in tr-u n m om ent greu pescu. Eugen U ricaru, M. G hiţulescu şi insom nia iubitei — ia tă coordonatele bătălii p en tru o bună literatu ră, alătu ri
a l deceniului şase, avea cu raju l să se O ctavian B our — cei zişi tineri) însă unei erotici oasnice in care singura tris­
num ească intim ist. De la început redac­ poetul nu s-a dezm inţit niciodată. P rin de m ai ap ro p iaţi şi iubiţi colegi ai săi,
tor, apoi cooptat în conducerea revistei 1972 începuse în Steaua o rubrică de în ­ teţe nu poate fi decit un suris dăruit p rin tre oare nu m ă îndoiesc că se nu­
Steaua îşi ciştigă p rin conştiinţă, com­ sem nări in actu a litate, co ntinuată apoi trecutului, precum în acest solem n r i ­ m ără cu p rio ritate A.E. Baconsky, D u­
petenţă, prudenţă, echilibru şi in ţelp - in T ransilvania, descoperind o bucurie tual al aştep tării, unde conştiinţei senc- m itru R adu Popescu, V ictor Felea, A urel
eiune, statu tu l de profesor, aşa cum din copilărească în cotidian. Participam cu tuţii i se su b stitu ie un suav sentim ent Rău, Leonida N eam ţu. V eronica Bora,
consideraţie şi respect av ea să-l n u ­ toţii la această in g enuitate care, de fapt, virginal : „La aceeaşi stafie aştept. / precum şi m ai tinerii în tre care şi sem ­
m ească şi generaţia m ea, după 1970. însem na un fel de „reeducare“ a p oetu­ Ş tiu ora sosirilor — ştiu pauza dintre n ataru l acestor rînduri.
S -a r putea să fiu subiectiv, d ar cu toate lu i p rin realita te a im ediată din care au sosiri. / Văd departe culoarea şi num ă­
riscurile, spun — în num ele acestei ge­ ieşit, p ină Ia u rm ă două cărţi de m are rul. I Acesta e 25. ! Acesta e 34. / P ri­ Petru POANTA
CONTEMPORANUL 15
: 1 Av y ■) i l i -j I V *-■)
Reluarea lucrărilor Reuniunii
general-europene de la Viena

ÍN DISCUŢIE: SITUAŢIA
CONTINENTULUI NOSTRU
IT DE BUN sfetnic a insă asp ecte insurm ontabile si pe calea

C fost pauza estivală


p en tru acele delegaţii
negocierilor se poate a ju n g e la soluţii
reciproc acceptabile. Cu condiţia, desi-
obişnuite să privească . gur, să se tin ă seam a de realităţi:
realităţile de p e -continent prin lentilele
deform ante a le prejudecăţilor, se va v e­
dea în această e ta p ă a lucrărilor re ­
uniunii general-europene relu ate in urm ă
In ceea ce priveşte cooperarea econo­
mică. tehnico-ştiintifică şi protecţia m e­
diului înconjurător, propunerile a flate pe
masa de lucru a C onferinţei sin t n u ­
0 imagine complexă a vieţii şi
cu puţine zile în capitala A ustriei,
Zicala ' po trivit căreia
num ără bobocii“ şe potriveşte şi actu a­
„toam na se
lei faze a reuniunii, reprezentanţii, celor

m eroase. şi din e le se degajă, cu evi­
dentă, dorinţa, de a lărgi cooperarea .în ;
aceste domenii. Fireşte', sint încă nuanţe,
după, cum nu lipsesc nici rezervele în
preocupărilor din China populară
35 de state fiind c h e m a ţi-să treacă, în le g ă tu ră ' cu organizarea u nei reuniuni „în treg u l partid trebuie să ţină seam a
Í sfîrşit, la elaborarea .docum entului final, - distinctej în dom eniile respective în ca- , de interesul generai şi să im pulsioneze
. 'â ţ ş cárjai prevederi v o t'tre b u i să fie. ac- d ru l" procesului de contin u itate a e d ifi­ dezvoltarea economiei naţionale“ ; „Să
I oeptoto prin " consens. ' E 'drept, lu ­ cării , séduritátii Şi cooperării in Europa. . facem ordine in toate dom eniile“ ; ,;Să
crările a u l iriceput. sub .'a u to ip ii. rnai Pornind Ide "la cerinţa v ita lă *a unor pro­ m anifestăm respect faţă de însuşirea
. bune! in tr-o situ a ţie ’ nouă . 'iată.'Ide ţre -' grese- su bstanţiale care să' intereseze, n e ­ cunoştinţelor şi faţă de oam enii in ­
! ç u tù l, apropiat creată. în linjia înţelegerii m ijlocit i toate ţările. Rom ánia a -p ro m p - stru iţi“ ; „G îndirea Mao Zedong trebuie
; récente in tre U niunea Sovietică şi Ş ţa- vat şi prom ovează activ propunerile re - ■ înţeleasă corect şi privită ca un tot
: tele' U nite ale .Ä m ericii cu priviec la feriţoare- la necesitatea dezvoltării, neîp- u n ita r“ ; „Să m enţinem cu ferm itate
i. sem narea. în perioada- urm ătoarei, in afcjst - g iăd ite à schim burilor com erciale si ca- . principiul rep artiţiei d u p ă v m uncă“ ;
! an. a ţin u i acord caïè să ..cândtfcă la eli­ operării ieconomiee fără obstacole şi dis- „Clasa m uncitoare trebuie să aibă contri­
m inarea rach etelo r cu rază tneijip -de a'c- . - crim inări. Concepţia conducătorului s ta ­ buţii cu totul deosebite la înfăptuirea
; t.iu n e s i a c e lo r. o p erativ-tactice. d in -'E u -, tului nostru despre rolul hotărî tor al şti­ cejor patru m odernizări“ ; ,,Să ne em an­
j ropa. !A ceastă perspectivă a 'f o ş t privită inţei si tehnicii pentru progresul econo- cipăm gîndirea, să căutăm adevărul in
! cu d răsufiare.' de u şu ra re ! de-.opinia' pii-, ‘ mico-socîal ; şi-a găsit m aterializarea în ■ fapte, să ne unin» strins şi să privim în
i blică. fiipd salu tată dţpc&pdueătyjiii gta-^, propăm etea avan sată de a se organiza o perspectivă“ ; „Linia organizatorică iisi-
; ţelor participante, la reuniune gfş* ăăf.cSnr^-inţă spegiajă cop şacrată cooperării gură înfăptuirea liniei ideologice şi a -li­
j . ^ël'Csi,! de .„oameni •.politicj/adj!,.„pte"ţoatti dom enii. > co n ferin ţă pe care niei politice“ ; „C adrele superioare tte -
; m eridianele. .. In ceea c p . p o v e s t e , , f ' ta r ă 'noastră" se e fe ţ^ -şă o,-găzduiască:,; buië să se situeaze in fru n tea m enţine­
R om âniaţ; ca re t 's-a .situ at 1 Staţopţţc.i încă . .'R eferifor- la schimburile..■qLiÎţurafe, l a - rii' şi îm bogăţirii bunelor tracii ţii ale
I . din"! Tâzâpc^a. m âi:'critică a,, c rite r curo- problem ele •• educaţiei, ihforinatdeig' şi:.;.:. p artidului“ ; „Prim a sarcină a cadrelor
i rache.telor.- pe; o . p o ziţie'• tre a lis tă ,, .fiind ... "ş eh im huiţilor um ane (parte d n ie g r a n tă ta ■ veterane este să selecţioneze şi să pro­
: protagonişţa.'up.or valoroase inj.tiati.vetdâ-' •,- , sec-britătjt ‘şi c o o p e ră r ii. pe- continent) : moveze cadre tinere şi c e virstă m ijlo­
* to ràtetjtô v arÿ jp ld i ’• Njcdţae Ceáiwescű,' à T poate' spune, -;i#a baza ^desfăşurării ,de . cie“ ; „Sim plificarea structurii adm inis­
I a p Æ ciàt'là ‘justa sa valoare ^icesi act. po- pipâ-iacum â ' iuebarilor ré ü m u iú i;'ică ele . trativ e constituie o adevărată revoluţie“ ;
i litic. „Considerăm această înţelegere şi au fe s t .cele m ai controversate, fiin d fo ­ „Instituirea Comisiei consultative este o
r perspectiva 1 sem nării unili asem enea losite dej- unele delegătii că ' elem ente; de rfiăsură d e tranziţie pentru abolirea sis­
: a c o r d , a r a t ă p reşedintele tă riitrio a s tre polemică. CU încercâro.a -vădită dç. a m e s­ tem ului funcţiilor de conducere pe v ia ţă “ ;
! -n ca un evenim ent de însem nătate isto­ tec in - freburiie ' interne.'- S -a ■îngprcjţit - ! „R ealizarea m arilor obiective ale
rică si n e exprim ăm sp eran ţa -şi dorinţa s.unradijiţerişionârea un o r aspecte margi - . construcţiei economice im pune folosirea
ca acest acord să fie sem nat in Cel mai nale.\ trejrindu-se -su b tă c e re 'ă d e v ă ru lf c ă ă. “ şK "T ' ECF.SITAT'EA îm bu­
in lum oâ de astăzi, a tiţ de com plexă şi l z i - o ătăţirii ’ continue a raţională a p e rso n alu lu i. tehnico-ştiinţi-
scurt timp. A ceasta răspunde intereselor fic“ ; „Să acordăm im portanţă valorifică­
tu tu ro r popoarelor, inclusiv ale poporului , contradictorie. cultura, a rta , - eddeatia 4 activităţii în diversele
sovietic şi poporului am erican“. ■ trebuie ,Să slujească apropierii şi bunei dom enii ale dezvoltă­ rii resurselor intelectuale“ ; „Să făurim
I ■ Aceste bune auspicii ar fi norm al să se cunoaşteri, că aceste dom enii nu p o t să rii naţionale ca preocupare perm anentă civilizaţia m aterială şi civilizaţia sp iri­
fie ram pe de, .lansară a u n o r idei nocive ’ a conducerii şi activului P artidului tuală proprii societăţii socialiste“ ; „R ea­
regăsească în întreaga desfăşurare a lu­ lizarea obiectivului grandios ai celor
crărilor reun iu n ii de la Viéria, pentru ca pentru dBîrl-tul oam enilor, pen tru valori Coibunist Chinez : este num itorul com un
suprêm e cum- sint, pacea, lib ertatea, in ­ al cuvîntărilor şi intervenţiilor în d i­ p aţru m odernizări şi politica noastră
I ele să se încheie p o trivit dorinţelor si fundam entală“ ; „In revoluţie şi in con­
i aşteptărilor tu tu ro r popoarelor. Desigur, dependenta şi Coexistenta. In num ele verse form e, convorbirilor cu factori de
acestor idealuri profund um aniste. Rom ă- ‘ răspundere ai m inisterelor, organelor strucţie trebuie să mergem pe o calo
I hu e s te . nici sim plu şi. nici uşor să u'r- p roprie“ ; „Principiile coexistenţei paşnice
j- monrzezi disonantele : de concoptii. de in­ nia jş-a făcut p u rtăto area unor propuneri ‘ súppripare d é partid, c a d re;d e conducere
tenţii ş i- interese. De aceea, se im pune . carp vizează răsp u n d erea slu jito rilo r cui- ‘ âjn a rm a tă , cu personalităţi din alte sint pline de vitalitate“.
‘ tnai, m ult ca oricind. realism politic, _do- turii ’şi-tartei' fa tă dé prezentul, ş i viito­ ţări, ’com entarii pe m arginea unor docu­ Astfel, după cum s-a subliniat şi în
rrfiîg de conlucrare şl d e , înţelegere. ' - rul cónsjiintelop. colaborarea' în a lc ă tu i­ m ente — to a te incluse in volum ul Deng cadrul intilnirii prieteneşti organizată la
' Aţd^vînd pe baza orient'arilor şi indi-' rea un o r cârti ' şi m anuale care să re - ' X iaoping — Opere alese 1915—1981, B ucureşti cu p rilejul ap ariţiei volum u­
... cp ţii iar, tovarăşu lu i Nicolae'! Ceausescu, . - flectşj ö d e ! -.istoria, lite ra tu ra , geografia a p ă ru t în limba ro m ân ă, la 'E d itu ra Po­ lui, cititorilor din ţara noastră ic eşte
Cjelegâtia rom ână s-a situ at de ! â bun „ fiecărei ’riatrüTn'.‘~ !n ”'eônditi!rë''''révbIütiêi' litică” (traducerea' din lim ba'chineză fiind p rileju ită cunoaşterea unor problem e ; şi
I început pe o poziţie c o n stru c tiv ă .'a for- ' t tehnieo-^ţiinlilicşe; cînd m ijloacele de. in- sem nată d e C ristian Mocanu şi C onstan­ preocupări fundam entale din viaţa ac­
m u lat"p ro p u n eri de larg în tçres ...vijind form are fin una s ă p o a rtă in rrîod evident tin Lupeanu). tuală a poporului chinez prieten, a P a rti­
edificarea unui sistem trainic 'à ê Cecuri- ' ^ Pécéfeg í6elo£ -mâi noi cuceriri'; ale*, ge­ ' O rdinea dispunerii în volum este cro­ dului Comunist Chinez, precum şi din
late, înfăptuirea dezarm ării, şi’ţdezvolta­ niului üfhánD dedsébit de,: in ip o rta n t este nologică, fireşte, dar chiar sim pla p a r­ activitatea internaţională a Chinei.
re a , neîngrăd ită a cooperării pe conţi- - T aportul Jo r-lă .'e d u c a re a opiniei publice,; cu rgere' a sum arului oferă o im agine su­ Şi nu putem să nu revenim la cuvinte;
i hónt. a púi hit un viii .si p^ritiaţleht: dïa-- , I i i formtaeä* er' în -spirih.il prieteniei -şi J; gestivă â ideii-fo rţă care străbate aceste autorului dind expresie unei concepţii d-,
log cu toate celelalte delegaţii.'.'m âniies- rèspéctufui. al păcii, lib ertăţii şi progre­ tex te şi care poate fi ilustrată prin chiar viaţă şi de acţiune, unei chem ări la mai
i tind receptivitate '.f a t ă de", prop'uhertle su lu i.'economic şi social.- .De aici. -derivă--ro cuvintele tovarăşului Deng Xiaoping, bir.e, la nou, la perfecţionare generală :
i num eroase fabtite de rep rezen tan ţii ce- şi ad ev ă ra te le d rep tu ri a le om ului-: —' preşedintele Comisiei C entrale C onsulta­ „U nindu-ne strins, acţionind îm preună,
i lorlalte ţă ri. ; ■' ' „■ , •la mtinea şi viată, la educâţie şi pace.’ ' tive a P a rtid u 'u i Comunist Chinez : cliberîndu-ne gîndirea, punindu-ne m in­
, ! Pornind . c}e Ia adevărul că iul se ,p o a te In această direcţie, delegaţia’ro m ân ă a „Este necesar să avem o politică clară în tea la contribuţie şi străduindu-ne să în ­
I 'vorbi rlc o reală . se c u rita te . atfta vrem e propus .-ca reu n iu n ea şă . dezbată şi să leg ătu ră cu problem ele existente i n m o­ văţăm ceea ce nu ştiam înainte, vom
ţ cit pe “ te rito riu l continentului! se - p u n ă in j a te n ţie situ aţia fem eii şi tin e ­ m entul de fată. T rebuie să pornim de putea in mod sigur să accelerăm paşii pe
1 află un intens arsen al de arm e retului in lum ea de-vazii problem ele reci­ lâ interesul general şi să le soluţionăm drum ul noului m are m arş.“ P entru că în
i nucleare ’şi.-, cogiventionale. Rom ânia a lor de m ilioane de oam eni fără posibili“ fără întîrziere.“ această afirm aţie-apel se reflectă un
' d efin it-’Cu cia rtia tê "idfeôâ tinor- uţfuiuri t-ătea de. a -şi cişţig:;. pâinea prin m uncă Şi pen tru că nimic nu n e p o a te spune m are adevăr general-um an, actualizat de
concrete pentru elim inarea totală a a r ­ cinstită, Uipsa .de . locuinţe, flagelul dro- m ai m ulte despre o carte decit propriul efortul revoluţionar al tu tu ro r celor care
m am entelor nucleare, a chgma.t., la .- de­ guriior. ăl crim inalităţii — fenom ene so­ ei conţinut, şi pentru ca în cazul de construiesc societatea nouă ■ — socialistă.
clanşarea procedurii de dezarm are con- . ciale d e /m a să in -a ih e le -ţă ri-rep rezen tate faţă conţ'nutul este fidel oglindit în
- venţionalâ, la, ad o p tarea'.u n o r m ăsuri cu in m ar,ea. sală a reuniunii de Îă Vi-ena. titluri,., să cităm, cîteva „dintre acestea : G a b rie la D O LG U
eficientă practică 3e'"control" asu p ra ïé-* ------ -Agenda d e 'fttc rn rir^rosTer~nöi efâ pë 'S " “
ducerii tu tu ro r categoriilor de arm am en-. lucrărilor forum ului eimopean al statelor
- te. După cum bine -se' ştie,; ţara' noastră . este incârcaţg. CŢu numai, cil probleme, şi
prin giâsul de suprem ă au to ritate al p re ­ ; propuneri, ci; şi' cu Ó .'imensă răspundere
şedintelui,- s-a p ro n u n ţa t, tu m ult . timp. ■ ia tă de prezenţii] şi viitorul cotitihentu-
în Pripă pentru Începerea d e negocieri lui. "De aici şi .necesitatea finei abordări
în dom eniul ; d ezarm ării , convenţionale a.„întregii ţematief,- abordare ;elibe-
între statele care p articip ă .la cele' două ra tă -de închistare, de id e i, preconcepute,
blocuri m ilitare, sustinînd totodată n e­ ' 'd é Spirit de grup.
cesitatea ca toate ţările să acţioneze De aici si n ecesitatea găsirii de soluţii
pentru o E uropă cu mai puţine asem enea n<?â dem ocratice, în consens cu a sp ira ­
arm e. cu efective şi cheltuieli m ilitare ţiile si interesele vitale ale popoarelor.
reduse substantial. în scrierea în docu­ In chiar zilele de început ale actualei
m entul final a un o r astfel de prevederi, etape a C onferinţei europene pentru în ­
ca şi a a lto r m ăsuri de n a tu ră să a si­ credere. secu ritate şi dezarm are de la
gure încrederea şi securitatea, a r re p re ­ Viena, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a
zenta cu ad ev ărat un m are pas înainte spus : „ A ş d o ri s ă e x p r im d o r in ţa şi h o -
pe drum ul păcii şi liniştii creatoare a t ă r i r e a f e r m ă a R o m â n ie i s o c ia lis te d e a
popoarelor. c o n tr ib u i c u to a te f o r ţ e l e la r e a l i z a r e a
Din respect fa tă de ad ev ăr trebuie u n o r în ţe le g e r i şi a c o r d u r i co resp u n z ă­
spus că în priv in ţa dim ensiunii m ilitare to a r e , c h e m a te s ă d u c ă la î m b u n ă t ă ţ i r e a
a securităţii, există îhcă diferite şcoli de r e l a ţiilo r ş i a c o la b o r ă r ii î n t r e ţ ă r i le e u ­
gîndire, ca să le num im aşa, care elabo­ r o p e n e în to a te d o m e n iile d e a c tiv ita te ,
rează o serie de teorii ce tin fie do la o E u ro p ă u n i t ă în d i v e r s i t a t e a o r in -
scoaterea arm elor nucleare din sfera tra ­ d u ir iio r s o c ia le , o E u ro p ă a p ă c ii, a d e z ­
tativelor pentru ado p tarea de noi m ă­ v o ltă r ii d e m o c r a tic e , a i n d e p e n d e n te i şi
suri de încredere şi securitate, fie dé o p r o g r e s u lu i e c o n o m ic ş i s o c ia l“.
viziune proprie referito are la „corecta­ Pe malul apei (Anonim, sec. XVI—XVII, în-imaginea de sus)
rea dezechilibrelor“ existente. Nú sín t Ion M Ä R G IN E A N U YA MING : Transportînd răsaduri de oiet

Redactor şef : DUMITRU RADU POPESCU


ù m le tn fiû ïa n u £ Redactor şef adjunct : Corr.elîu LEU
Secretar responsabil d e redacţie : M ircea HERIVAM
Revistă editată de Consiliul Culturii ţi Educaţiei Şocioliste

Redacţia si odm inlstralio Bucuiesli. Piaio Scinleii ni. f, tel. t ) 60 10, C ăsuţa ooştalfi 4 103. A bonam entele se lo t la oliciile oostole aţin to d o iii oojtali si d d u ia iii «o
iu«tort din intieprinderi si instituţii. Cititoiii din s tră in ă tate se d o i abona prin ROMPRESFILAÏEIIA - sectorul expert import presă P O BCX 12-201, t e t e i 103)6 prslir 135 2 0 6
Bucureşti, C alea 6 n » i|e i nr. 64-M .
REVISTA FONDATA IN SAPTAMINAL POLITIC-SOCIAL-CUITURAL
9 OCTOMBRIE 1987 16 PAG. - 3 LEI

■ ■ ÎH I SS MBS

Y N CURS DE DESFĂŞURARE la ora cînd revista noastră se S.U.A. privind realizarea unui acord în domeniul rachetelor nucleare cu rază
I află sub tipar. vizita oficială de prietenie efectuată in medie de acţiune şi operativ-tactice.
Bulgaria de înalţii oaspeţi români - tovarăşul NICOLAE Vizita înalţilor oaspeţi români pe pâmîntul Bulgariei se desfăşoară
CEAUŞESCU, împreună cu tovarăşa ELENA CEAUŞESCU — la invita­ într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă şi înţelegere reciprocă - carac­
ţia tovarăşului TODOR JIVKOV, se prefigurează ca un nou mo­ teristice de altfel colaborării multiple dintre cele două ţări. Semnificativă
ment de referinţă în cronica relaţiilor româno-bulgare. Din relată­ în acest sens este aprecierea făcută de tovarăşul Nicolae Ceauşescu în
rile presei cotidiene, opinia publică din ţara noastră are posibi­ toastul rostit la dineul oficial : „Noi dăm o deosebită apreciere stadiului
litatea să desprindă semnificaţia acestui nou dialog la nivel inait actual al relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre ţările, partidele şi po­
menit să confere dimensiuni determinante tradiţionalei prietenii şi colaborări poarele noastre. Considerăm că trebuie să facem şi în continuare totul
dintre cele două ţări. Faptul acesta a fost pregnant evidenţiat în cadrul pentru ca, in spiritul Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală-,
convorbirilor oficiale ce se desfăşoară la Sofia, în cadrul cărora, după o dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Bulgaria, rela­
informare reciprocă privind mersul construcţiei socialiste în ţările respective, ţiile româno-bulgare să se afirme tot mai puternic ca un exemplu de ra­
a fost unanim apreciat cursul mereu ascendent al relaţiilor dintre cele porturi intre ţări socialiste vecine şi prietene care colaborează fructuos pen­
două ţări, estimîndu-se că potenţialul in continuă creştere al economiilor tru edificarea noii orînduiri, pentru cauza socialismului şi păcii in lume".
naţionale ale României şi Bulgariei oferă condiţii favorabile pentru conti­ Ideea a fost subliniată şi de tovarăşul Todor Jivkov care, cu acelaşi'
nua extindere a cooperării şi specializării în importante ramuri ale produc­ prilej, a relevat : „Intilnirile şi convorbirile la cel mai inait nivel dintre ţări­
ţiei, că aceasta precum şi promovarea susţinută a conlucrării pe plan poli­ le noastre constituie o bună tradiţie. Cred că veţi fi de acord cu mine că
tic, tehnico-ştiinţific, cultural corespund intereselor ambelor popoare, servesc aceste intilniri joacă un rol important in promovarea relaţiilor bulgaro-
cauzei socialismului, progresului şi păcii în lume. Discutarea celor mai
ardente probleme ale vieţii internaţionale a fost marcată de unanimitatea române. Popoarele noastre sínt legate de o prietenie trainică şi sinceră, pe
punctelor de vedere, cei doi conducători de partid şi de stat salutînd pro­ care se preocupă să o dezvolte şi să o îmbogăţească continuu. Colaborarea
gresul realizat prin înţelegerea de principiu dintre Uniunea Sovietică şi şi conlucrarea noastră sint intr-adevăr fructuoase".

COMPETENTĂ Şl RESPONSABILITATE ■ Eveniment: Un riguros program de disciplină economică,’pentru progresul


multilateral al ţării - de Alex. Vasilescu (3) ■ Viaţa spirituală a judeţelor şl
localităţilor ţării: Costineşti, Botoşani, Arad ■ Cmtarea României: două dintre
etc. S tăpînirca şi d irija re a acestei com ­ multiplele forme de manifestare a festivalului (4-5} Aplicabilitatea medicală
p lex ităţi crescînde şi in evitabile sínt
problem e de a căror bună soluţionare ca sens al cunoaşterii - de prol. dr. doc.-loan Moroni şi dz. Caius Dragornif —j
depinde d esfăşu rarea norm ală a tuturor H Semisoteliţii - de Alexandru Mironov | Studiul octului creator sau „logica
' activ ităţilo r sociale, în strin sa lor in te r­ creativităţii^ —de tonet I. Punea (6-7) | Folclorul — flacără de puritate a tra­
acţiu n e şi interdetarm inare. Bineînţeles, diţiei - articole şî comentarii de Octav Păun, Claude Karnoouh, Paul Petrftscurf j
'acest fenom en al creşterii continue a Rostás Zottăn. Mrhai Coman, N-ineta Crainici (8-9-10) ■ Privindu-ne în ochi
com plexităţii a re loc în condiţiile a fir­ - de Adrian Paunescu (11) ■ Cronica literară - de Laurenţiu Ulici (13)
m ării preg n an te a noii revoluţii indus­
triale, a le pen etrării in sfera producţiei,
a com unicaţiilor şi inform aţiei a u n o r noi
achiziţii ale cunoaşterii ştiinţifice şi crea­
ţiei tehnice. Sint aspecte care dau epocii
contem porane ffrofilul ei istoric distinct,
a cărui notă dom inaiită este aceea a m a ­
n ifestării puternice a creativităţii um a­
înaltă misiune, orizonturi largi
n e în toate planurile, a potenţării re s u r­
selo r creatoare a le societăţii.
Se poate spune, aşadar, că factorul
um an îşi p une tot m ai vizibil şi decisiv
educaţiei si culturii
pecetea asu p ra tu tu ro r latu rilo r activităţii Y NTREAGÄ obşte ca- concepţiei revoluţionare despre lum e şi
sociale, fa r cînd spunem factorul um an ! re-şi d esfăşoară actí- .viaţă — afirm ării înaltelor principii alo
avem în vedere a tit nivelul pregătirii 1 vitatea ín dom eniul um anism ului revoluţionar, ale eticii şi
profesionale, d e cultură, ştiinţific, cit şi invăţăm întului, cerce­ echităţii socialiste.
profilul m oral-politic, atitu d in ea civică, tării ştiinţifice şi in diferitele form e de Exem plar nu num ai în definirea teo­
patriotică, idealurile şi năzuinţele m em - propagare a culturii — institu ţii teatrale
. b rilor societăţii. Este ceea ce cu un te r­ retică ci şi in personificarea înaltelor
şi muzicale, editu ri, poligrafie, producţie atrib u te de creativitate spirituală, da
m en generic se num eşte conştiinţă, în ţe ­ cinem atografică etc. — îşi consacră ta ­
leasă în toate determ in ările ei, form a patriotism şi iniţiativă socială, de u m a­
lentul şi capacităţile de creaţie îm plini­ nism revoluţionar, pilduitor deci pe to a­
su perioară de întruchipare fiind conştiin­ rii, in intîm pinarea C onferinţei N aţionale
ţa revoluţionară, prom otoare pe toate te planurile esenţiale a le construcţiei
E MĂSURĂ ce socie­ a partidului, a sarcinilor de perspectivă noii personalităţi um ane este rolul tova­
P tatea noastră — ca şi
orice societate de a lt­
fel — înaintează către
noi cote ale dezvoltării, devenind mai
căile a progresului, a tot ceea ce este
avansat, nou şi util dezvoltării ascenden­
te a societăţii n o astre socialiste. P e
aceea, bătălia pen tru o nouă calitate a
im ediată izvorîte din am plul program de
acţiune adoptat de cel de al III-lea Con­
gres al educaţiei politice .şi culturii so­
cialiste, el insuşi com ponentă a am plelor
răşului NICOLAE CEAUŞESCU, em i­
nent conducător al poporului neutru. Erou
al păcii, exponent al raţiunii politice
m enită să instituie pe plan m ondial cli­
bogată, mai puternică, m ai prosperă, se m uncii şi a v ieţii, este în prim ul rîn d o deschideri spre orizontul 2000 conturate m atul încrederii, colaborării şi respectu­
perfecţionează şi relaţiile sociale, d e p ro ­ bătălie p en tru o nouă calitate a conşti­ de directivele Congresului a l X lII-le a al lui reciproc in tre popoare şi state. Deose-
ducţie, de cooperare in tre oameni, în tre ­ inţei oam enilor ca factor fundam ental al P.C.R.
prinderi, instituţii şi organizaţii d e tot tu tu ro r îm pliniriloi* pe care le avem şi In cen tru l tu tu ro r solicitărilor adresate Dobriţa ŢIGARAN
felul. P e scurt, se poate spune că socie­ fo ru rilo r educaţiei spirituale, m orale şi
tatea in care trăim şi muncim devine tot spre care năzuim . P e bună dreptate, -civice se află. m isiunea de im portanţă Preşedinte al C om itetului Uniunii
m ai complexă, că această • com plexitate .fundam entală- a . form ării om ului nou — sindicatelor din invătăm înt. ştiinţă,
e ste însoţită de un ritm fo arte dinam ic „Contemporanul“ constructor conştient şi' responsabil a l so­ cultură, poligrafie, presă şi edituri
a l proceselor care au loc în sistem ul eco­ cietăţii socialiste m u ltilateral dezvoltate,
nomic, tehnico-ştiinţific, organizational (C ontinuare în pag. 2) p atrio t devotat. rirl~ il* |;|;i prom otor al (C ontinuare în p a g . 2)

' B
RI
In ciuda capacităţii literar-artistice de­ tivă. purtătoare ă e , energii specifice, creatorului, uneori chiar lui neştiute, în ­
m onstrate de către interpreţi şi de spec­ transm isibile. deobşte urm ind unui proces foarte per­
tacol, atestate de public, piesa era con­ A stfel, plecind de la creaţia in cauză, sonal şi nu unei form ule. Creaţie model
testată de literaţi cu ştiintă in ale tea­ s-ar părea că autenticitatea in literatură de autenticitate, A pus de soare a însem ­
Pe tema trului, in num ele „legilor dram ei“ care
— considerau ei — tn Apus de soare nu
si artă reprezintă reflexul capacităţii de
a crea universuri active, nu prin repro­
nat o asemenea „izbucnire“ la un scri­
itor care pină atunci nu se arătase în ­
fuseseră respectate de Delavrancea. ducere ci prin specifică proiectare. N u deosebi preocupat de istorie şi nici de
Acesta crease o operă fără pereche, de s-ar putea da, desigur, o refetă a auten­ teatru, care, in fond, la peste 50 de ani
autenticităţii o deplină autenticitate prin ambianta is­
torică şi suflul românesc, prin adevărul
ticităţi i, se pot insă releva circum stanţe
«i frecvenţe, poate chiar mecanism e, con­
diţii determ inante în faptul de artă, dem
de viată, debuta prin această piesă in
literatura dramatică şi debuta cu o ca­
podoperă. N u era unicul, cu ci ti va ani
şi forţa caracterelor, prin calitatea pro­
prie teatrului de a em oţiona şi ciştiga in creaţia autentică. Există de fiecare înainte, în condiţii similare, debutase, de
suflete, de a transm ite şi a im planta in dată o capacitate anum e a creatorului asemenea, cu o capodoperă. A l. Davila.
fiinţa umană valori spirituale active. Cu de receptare, de aprofundare şi transfi­ C um ? De unde ? Există st in tr-u n caz
CAPODOPERA a li­


O
teraturii dramatice na­
tionale — piesă, de
mita de actori şi de public, de mare suc­
forfă de concepţie, cu sinceritate şi cu
strălucită capacitate de transfigurare lite­
rară, Delavrancea a dat prin Apus de
a ltfel, foarte soare,
bine pri­
tantă.
cu originalitate pentru unii deru­
un m om ent de com uniune cu per­
gurare, există disponibilitatea cultivată,
există universul convertitor in fa p t de
artă. M ihail Dragomirescu se apropie de
o taină a creaţiei specifice piesei am intite.
„Imaginile din realitate pătrunzînd in
şi în celalalt, posibilitatea de observare
a proceselor de acum ulare si o relevării
circum stanţelor de declanşare. Există, tw-
tr-un caz şi in celălaft, îndeplinită con­
diţia primă, aceea a talentului, acel „ac­
ces in anul prem ierei, 1909, şi d u ţ t a- atm osfera sufletească a lui Delavrancea, cident“ despre care vorbea I.L. Caragi­
ceea - a trezit unora mari sem ne de m anenta, o întilnire vibrantă cu marile
v irtu ţi şi responsabilităţi um ane, patrio­ se aprind st dobindesc o strălucire mai ale, al calităţii ca prin sem na intelese şi
întrebarer a dat naştere atunci la dezba­ tice şi cetăţeneşti. Publicul de atunci şi puternică decit realitatea insăşi“. Scriito­ sim ţite de oameni să fie făcute accesi­
teri şi puncte de vedere diam etral opuse de azi, publicul dintotdeauna, a preţuit-o rul. artistul cu cunoştinţele şi experien­ bile — sensibile trăiri ale oam enilor din^
tn ceea ce priveşte valoarea literar-dra- şi o va preţui ca pe o pagină de aur din ţele sale, cu receptivitatea şi capacitatea tr-o epocă sau alta, din vrem i trecute
matică. Era categoric contestată o operă cartea spiritualităţii noastre. Istoricul de transfigurare, pe care le condiţionează sau de azi, pentru oam enii de azi şi din-
în care socotea V lahuţă .* „Prin uriaşa Ion Bogdan, ca şi literatul Aleocandru şi le exprim ă talentul, devine dem iurg totdéauna.
putere de evocare (...) prin puterea ma­ Vlahuţă şi alţii asemenea lor, istorici şi şi opera sa creaţie autentică, fie că res­ In literatură şi artă autenticitatea re­
gică a cuvintului“, Delavrancea „trezeşte literati, precum lorga şi Caragiale şi n e- pectă ceea ce unii socotesc a fi legi ale prezintă rezultanta disponibilităţii speci­
cetatea Sucevei din zilele m arelui S te ­ desm infit publicul, aproape in unanim i­ unui gen sou altuia, fie că prin origina­
fa n “, in care „se redeschid gurile am u­ alizate, a capacităţii de a concepe şi a
tate, atestau valoarea unei opere literar- litatea de concepţie şi forţă de transfi­ transfigure, a acum ulărilor şi a m om en­
ţite de patru sute de ani şi-şi reiau fi­ artistice surprinzătoare, dar incontesta­ gurare le arată a nu fi im uabile.
rul vorbei de unde l-au lăsat“, o operă Există „izbucniri“ de originalitate, de tului inspiratei plăsm uiri, autenticitatea
de o irezistibilă forţă care dramatic îl bilă prin adevărul şi sinceritatea ei şi
autenticitate aparent „la prima m ină“, este sinonim ul creaţiei.
reînvia cald, convingător şi im presionant prin calitatea de a recrea un univers şi dar venind, de fapt, de undeva, din a-
pe unul d in trt marii eroi ai neam ului. de a -i da valori de entitate artistică ac­ cum ulări, din tainice depozite ştiute doar Virgil BRÂDÂŢEANU

in asemenea cazuri, pictorul, gravorul ori pune in discuţie. El şi-a descoperit un Sabin Ştefănuţă, care nu aplică princi­
Un însoţitor ■ desenatorul e mai m u lt decit atit, el nu
ne dă un adaos intim plător de lectură pe
stil care dezvoltă enigm atica medievală,
cultivind parabola şi simbolul, aducind
piile perspectivei ci ale „em blem ei“. G ra­
ficianul adoptă un stil „cult" pe esenţe de
care il p u tem , m odifica după capricii, intr-o lum e m odernă rem iniscenţe ale gindire folclorică şi pe simboluri care a-
schim bind plăcile de sub acul unui unei m aterii su fleteşti pe care o cultiva­ parţin solaritătii, trecind, in nişte recon­
fidel p ick-u p ; contribuţia lui e adeseori hotă-
ritoare. El este un însoţitor fid el pe care
se şi Dürer, insă a cărei sorginte coboară
in epoci m ai vechi, in gravurile italie­
stituiri de im agini populare (care arată
ca o (esătură), brîuri de covoare, sim etrii
cartea l-a ales şi, poate chiar mai m ult, neşti de quattrocento. A cest aer de stra- de ştergar şi de năfram e, o geom etrie
urm a lăsată de el e consubstanţială cu nietate, derivat dintr-o gindire cu putere care, la origine, trebuie să fi fost ilustra­
cartea şi face parte din ea. de a abstractiza şi m ai pufin din organi­ ţie. Cind aceste ornam ente capătă, câte­
U O D A T A , c in d r ă s ­ Această înţelegere adincă a literaturii, zări in direcfie insolită, scoate din fig u ­ odată, chip, înţelegem că graficianul a

N fo im o c a r te p e c a re
e d ito r u l a p r e v ă z u t-o
c u ilu s tr a ţii n u lu ă m
tn s e a m ă , a şa c u m s - a r c u v e n i, p a r tic ip a ­
adusă pină la punctul unde creafia e una
şi doar form ele pe care le înfăţişează,
apoi, se deosebesc, e, in ceea ce se chea­
mă — cu o form ulă nu tocm ai nim erită —
rativ efecte pe care alţii le-ar fi putut
extrage dintr-o disoluţie' a form elor care
de obicei răm ine fără urmări. Principiile
care prezidează acest fe l de a crea sint,
gindit simbolic $i em blem atic şi că, îna­
inte de a calcula efectul, el şi-a însuşit
viziune asupra lum ii care e depusă, d.
vrem uri im em oriale, intr-o civilizaţie d t
r e a d e s e n u l u i la p l ă c e r i l e p e c a r e l e c t u r a „ilustraţia de carte“. Cei care se rem ar­ fără de îndoială, poetice, analogia inte- anonimi.
n i le p r o c u r ă ş i z i c e m c ă a c e s t a e d o a r că în acest dom eniu sint nu puţini, dar m eindu-se pe o filosofie şi nu pe alătu­ Cartea împodobită cu astfel de „exp li­
u n a d ju v a n t u ş o r d e în lă tu r a t şi n u d e to t un fa p t p ertinent m i se pare a fi tin e­ rări de o clipă. E o tradiţie criptografică caţii“ e un „întreg“, luind aceasta in în ţe­
n e c e s a r , c r e a to r , p o a te , d e a tm o s fe r ă ca reţea citorva dintre cei m ai înzestraţi : aci. întilnită in aria E vului Mediu, cu lesul deplin al cuvintului ; poezia se orin-
ş i m u z i c a p e c a r e o p u n e m la p a t e f o n c a evoluţia conjugată spre viitor a artelor, ecouri şi la români, ceea ce înseam nă că duieşte in alte m ăsuri poetice, oglindită,
pare, de aceea, a f i asigurată. Iată. de p il­ autorul se aşează în serii sigure de cu ltu ­ cum este, în mari străfunduri de ins.
să în s o ţe a s c ă r o s tir e a c u v o c e în c e a tă , ca dă. ilustraţiile lui Traian A lexandru Fi­ ră. C ertitudine in direcţia tradiţiei e şi
p e n tr u n o i, a v e r s u r ilo r iu b ite . S i to tu ş i, lip, un grafician a cărui dotare nu se m ai in grafica (industrioasă insă atentă) a iui Artúr SILVESTRI

diabolic punctul slab al adversarului şl Idealuri m istuite in lacrima dorinţei cindu-ţi raţiunea? Nu, păstrează-fi răga­
Dialoguri luptă pină la epuizare. Dacă insă m on­
strul descoperă raţiunea pentru a se um a­
m ereu căutate.
Strigăt de şoim peste piscurile neantu­
zul pe care ţi-l dă clipa de gindire, îna­
intea actului pe care vrei să-l in fă p tu -
niza, iar dogma — fantezia pentru a se lui. ieşti. Foloseşte-ţi clocotul pentru recon­
personifica, din înţelepciune şi sensibili­ strucţie, nu pentru distrugere. A i răbda­
Viata !
interioare tate apare Omul.
UN PUMN de păm int îndelung m ărun­ „ M A TU RITATE A este virsta la care te
re s-aşezi cu răbdare fiecare lucru la lo­
cul lui. Chiar dacă locul lui nu m ai este
cel dinainte. Im portant este să fie arm o­
ţii intre degete aspre de ţăran. M uiat opreşti şi încerci să vezi ce ar mai fi de nios aşezat. A stupă fisurile cu palm ele
mai apoi cu stropi reci din iazul satului făcut“. A i încercat să construieşti un edi­ tale şi cind te dor, nu striga. Strigătul
in fiorul soarelui-răsare. O părere de iar­ ficiu, adică o casă, o operă, principii, idei. să fie in tine şi din el să-ti crească pu­
a n t e z ia părăsită de bă strivită sub tălpi de copil. Desigur insă, nu toti locuitorii cetăţii sint terea de a-ti îm plini idealul. N u -ţi folosi

F raţiune
gogeşti. Iar raţiunea
părăsită de fantezie
naşte m onştri Boabe de griu plesnindu-şi preaplinul.
O creangă m lădie de arţar nerăzbit de
furtună.
Un strop de lapte cu miros dulce de
constructori...
„Maturitatea este . virsta m axim ei inten­
sităţi a trăirii. La care încerci să am ­
plifici sau să înfrum useţezi construcţia".
energia, adunind şi cărind cu tine cioburile
vasului spart.
O cupă-te mai m ult de lucrul tău decit
de al altora. C onstruieşte-te pe line, con­
naşte dogme. M onstrul şi dogma fată-n iesle, cind năm eţii stau să se prăvale. Dar pot apărea, ici-colo, fisuri. Fisu­
fată s-ar arunca, cu furie oarbă, rile m uncii tale de-o viaţă, răsfrinte asu­ struind 1
unul asupra celuilalt. In încercarea lor Clocotul izvoarelor îm perecheate in rîu, pra ta asem eni unor răni. Ce faci a tunci?
de a se distruge, distrug insă totul in in tum ultul de potop. Te consideri nedreptăţit, furia in tu n e- Gheorghe NEAG^
ju r. Iar ei îşi întăresc puterile, caută

în a ltă m isiu n e , ţiuni, a p ro ap e 300 de com unicări d e o


în a ltă ţin u tă m etodică, ştiinţifică şi ideo­
ta re Economică şi Socială : 123 obiective
în coordonare şi 502 în colaborare — p re­ C om p eten ţă
logică, ia r în expoziţia o rganizată cu cum şi la rezolvarea a peste 3 000 obiec­
o rizon tu ri la r g i acest prilej au fost ex p u se m ijloace de tiv e din p lanurile m inisterelor econom i­ ş i r e sp o n sa b ilita te
in v ăţăm in t care s-au rem arcat prin n o u ­ ce, centralelor industriale, institutelor d e
ed u ca ţiei ş i cu ltu rii ta te a şi eficien ţa lo r în procesul in stru c­
tiv-educativ.
cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnolo­
gică. In cele aproape 226 000 form aţii şi
(U rm ore din pag. 1)

(U rm are dîn pog. 1) In teatre, m uzee, filarm onici, ed itu ri cercuri literare, de a rtă populară, de a rtă
şi studiouri cinem atografice, organele şi plastică, film e de am atori, faza de m asă secretarul general al partidului nostru,
o rg anizaţiile sindicale, sub conducerea a ultim ei ed iţii a Festivalului naţional tovarăşul Nicoîae Ceauşeecu, S subliniat
b it de valoroasă şL eficien tă e ste în în re p e ta te rîn d u ri că de conştiinţa oa- ;
această p riv in ţă p rofunda im plicate a organizaţiilor d e partid, şi-au adus o „C întarea R om âniei“ a Înregistrat peste 5
contribuţie sp orită la în deplinirea indi­ m ilioane participanţi. Prezenţa actorilor, m enilor, de nivelul lor d e înţelegere a
tovarăşei academ ician doctor inginer regizorilor, cineaştilor, cadrelor didactice, legităţilor din n atu ră şi societate, de p a­
E lena Ceauşescu, em in en tă personalitate catorilor a rtistici, educaţionali şi econo­
mici concretizaţi în co n ţin u tu l şi calita­ editorilor, ziariştilor, poligrafilor în ca­ tosul şi dăruirea lor in m uncă depinde 1
politică, om de ştiin ţă d e largă recunoaş­ d ru l acestei u riaşe m anifestări culturale în m od h o tărito r înaintarea ferm ă a ţă ­
te re internaţională, contribuţia pe care o tea u n o r spectacole d e te a tru şi cinema,
in prom ovarea unor creaţii lite ra re şi a fost ev id en tă a tit în îndrum area şi pre­ rii pe noi culmi de progress şi civilizaţie.
aduce la tran sp u n erea in v iaţă a politicii g ătirea a m ii de form aţii artistice cît şi C onştiinţa nu treb u ie în ţe le a s ă 'în s ă ca "
'p artid u lu i şi statu lu i, la dezvoltarea în - ştiinţifice valoroase, in valorificarea m ai
bună a patrim oniului naţional. In u lti­ su b ra p o rtu l prezenţei efective pe sce­ ceva abstract, ci ca m odalitate concretă j
văţăm întului, ştiinţei şi culturii ca fac­ de asum are de către fiecare, cu m axim ă ■’
tori de prim ordin ai progresului social. m ii ani a u fost realizate 146 film e de nele festivalului a u n o r echipe de p ro ­
lung m etraj, num eroase film e docum en­ fesionişti şi am atori, reprezcntînd sindi­ responsabilitate, a sarcinilor ce-i revin
In anii care a u trecu t d e la Congresul ta re şi d e anim aţie. Au fost ed ita te 16 000 catele din teatre, filarm onici, grădiniţe, in an grenajul com plicat şi complex al
a l IX -lea al partid u lu i a crescut rolul titlu ri de carte, in tr-u n tira j de 340 000 000 şcoli, facultăţi, studiouri cinem atografi­ vieţii sociale, la locul de m uncă, în ac­
şcolii ca principal factor d e cu ltu ră şi exem plare. Este sem nificativ faptul că in ce, în trep rin d eri poligrafice şi centre do tiv itatea politică şi social-obştească. în
civilizaţie. S -a c re a t u n am plu şi com­ u ltim a perioadă în re p erto riile teatrelo r librării. cu v în tarea ro stită la recenta P lenară a
plex sistem de preg ătire şi perfecţionare a devenit p reponderentă dram atu rg ia C om itetului C entral a l Partidului Comu­
a tit sub aspectul m uncii didactice, cit şi Avem o rien tări clare, ştiinţific fu n d a­ n is t Român, tovarăşul Nicolae C eauşescu
originală, ja r p ractica p rezentării de m en tată, înscrise in h otărîrile C ongresu­
a l calităţii şi com petenţei celor ce slu­ spectacole în m ijlocul u n o r colective de a pus u n aocent deosebit pe nevoia de
jesc învăţăm întul, p en tru creşterea efi­ lu i a l X III-le a al partidului, în ap recie­ ordine, răspundere şi disciplină in toate
oam eni ai m uncii şi organizarea de rile şi indicaţiile tovarăşului Nioolae
cienţei procesului instructiv-educativ, în tu rn ee în c e n tre m uncitoreşti s-a extins. dom eniile, ca o ex p resie a m anifestării
p articiparea lo r la activ ita te a de in te ­ Ceauşescu la C ongresul educaţiei politi­ concrete a conştiinţei înaintate, a sp iri­
R eunind toate categoriile de oam eni ai ce şi cultu rii socialiste şi in cuvintarea
g ra re a în v ăţăm în tu lu i cu cercetarea şi m uncii ce-şi d esfăşoară activ ita te a în tului civic şi patriotic. „Trebuie — arăta
producţia. In sp iritu l acestei preocupări ro stită cu p rileju l deschiderii an u lu i de secretaru l general a l partidului nostru —
p erim etru l vast a l educaţiei politice şi in v ăţăm in t.
m ajore, C om itetul U niunii sindicatelor cultu rii socialiste, Com itetul U niunii, în să ridicăm spiritul d e răspundere, sp iri­
d in învăţăm înt, ştiinţă, cultură, poligra­ strîn să colaborare cu M inisterul Educa­ A şadar, n e exprim ăm convingerea că tul revoluţionar al partidului, al activu­
fie, presă şi edituri, îm preună cu Mi­ ţiei şi în v ăţăm în tu lu i şi C onsiliul C ul­ organele şi organizaţiile sindicale din in - lui de pariid şi de stat, al tu tu ro r oam e­
n isteru l E ducaţiei şi Învăţăm întului, a tu rii şi Educaţiei Socialiste, şi-a o rie n ta t văţăm înt, cuitură, presă, din industria nilor m uncii. Problem ele noi, complexe,
organizat cea d e a IlI-a e d iţie a m ani­ activ itatea în cadrul celei d e a V l-a e d i­ poligrafică, sistem ul editorial şi al d ifu ­ care se pun în fa ţa noastră, cer un spi­
festării m etodico-ştiinţifice „C reativitate ţii a F estivalului n aţio n al „C lntarea zării cărţii, d in cinem atografie, toţi o a ­ rit nou de m uncă, un sp irit de discipli­
şi eficien ţă în in v ăţăm in t“, avînd ca m enii m uncii, pornind de la m isiunile
tem ă : E ducaţia patriotică, m ilitan t-rev o - Rom âniei“, sp re stim u larea preocupării d e în altă răsp u n d ere ce le revin în ca­ nă şi de ordine, o m are răspundere revo­
luţionară a preşcolarilor, elevilor şi s tu ­ sindicatelor în dom eniul creaţiei tehnice, dru l acţiunii politice p rio ritare consa­ lu ţio n ară pen tru a pu tea să asigurăm
denţilor în procesul in structiv-educativ, ştiinţifice ş i'a rtis tic e , p en tru prom ova­ c ra te form ării om ului nou în spiritul m ersul ferm înainte spre comunism , în­
acţiune dev en ită tradiţională, in cadrul nobilelor idealuri şi concepte ale u m a­
re a valorilor perene a le v ieţii m ateriale n ism ului rev o luţionar socialist isii vor tă rire a continuă a patriei, a independen­
căreia la e ta p a ju d eţean ă şi pe centre
u n iv ersita re au fost prezen tate aproape şi sp iritu a le a poporului. In dom eniul investi întreaga capacitate şi forţă crea­ ţei şi suveranităţii sale". E ste un patetic
64 000 com unicări şi m ijloace d e în v ăţă­ creaţiei ştiinţifice şi tehnice, institu ţiile to a re p e n tru a in tim ai na cu rez u lta te de apel către an g aja rea plenară a conştiin­
m în t de concepţie nouă, fa ţă d e circa de in v ăţăm in t superior a u contribuit in în a ltă valoare sp iritu ală C onferinţa N a­ ţei noastre, a tu tu ro r in m arile idealuri
25 000 la ed iţia a Il-a . La faza naţio n ală
care a a v u t loc in-- lu n a iunie la P iatra an u l 1986 la soluţionarea u n o r im portan­ ţională a p artidului şi îm plinirea â 40 şi proiecte în care ţa ra în treag ă este
N eam ţ, a u fost p rezen tate în cele 13 sec­ te obiective d in P lan u l Unic de Dezvol­ de a n i d e la proclam area Republicii. an g aja tă.

2 CONTEMP OR ANUL

S-ar putea să vă placă și