Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL EDUCAȚIEI , CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT STRĂȘENI

GIMNAZIULUI CODREANCA
Aprobat
Aprobat
Director adjunct
Director interimar ___________
pe instruire ___________

Proiectare de lungă durată la Matematică


Clasa a VI-a

Anul de studii 2021-2022

Aprobat

Șef catedră
învățământ gimnazial___________

Profesor : Cegorescu Nina


Repartizarea orelor pe clase și conținuturi

Unități de conținut (Capitole) Numărul de Dintre ele


ore Recapitulare Predare- Evaluare
învățare
Recapitulare (clasa a V-a) 5 4 0 1 (inițială)
Recuperare/ consolidare (clasa a V-a) 9 9
I.Numere naturale 17 - 16 1
II.Numere întregi. Operaţii cu 21 2 18 1
numere întregi

III.Numere raţionale.Operaţii cu 30 2 26 2
numere raţionale

IV. Rapoarte şi proporţii 20 1

V.Figuri şi corpuri geometrice 30 3 25 2

Recapitulare 5 5 - -
Total 136 7
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI MATEMATICA

1. Operarea cu numere reale pentru a efectua calcule în diverse contexte, manifestând interes pentru rigoare și precizie.
2. Exprimarea în limbaj matematic a unui demers, unei situații, unei soluții, formulând clar și concis enunțul.
3. Aplicarea raționamentului matematic la identificarea și rezolvarea problemelor, dovedind claritate, corectitudine și
concizie.
4. Investigarea seturilor de date, folosind instrumente , inclusiv digitale, și modele matematice, pentru a studia/explica relații
și procese, manifestând perseverență și spirit analitic.
5. Explorarea noțiunilor, relațiilor și instrumentelor geometrice pentru rezolvarea problemelor, demonstrând consecvență și
abordare deductivă.
6. Extrapolarea achizițiilor matematice pentru a identifica și explica procese, fenomene din diverse domenii, utilizând
concepte și metode matematice în abordarea diverselor situații.
7. Justificarea unui demers sau rezultat matematic, recurgând la argumentări, susținând propriile idei și opinii.
Unități de competență
1.1.Identificarea numerelor naturale, a mulțimii divizorilor, multiplilor numărului prim și compus în diverse contexte.
1.2.Identificarea și utilizarea terminologiei aferente noțiunii de număr, de mulțime, de divizibilitate în contexte diverse, inclusiv în comunicare.
1.3.Aplicarea criteriilor de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, 9 pentru optimizarea calculelor.
1.4.Utilizarea descompunerii numerelor naturale în produs de puteri de numere prime, a proprietăților puterii în contexte variate.
1.5.Aplicarea algoritmilor pentru determinarea cmmdc, cmmmc a două numere naturale în rezolvări de probleme.
1.6.Modelarea unei situaţii simple, inclusiv din cotidian, utilizând relaţiile de divizibilitate a numerelor naturale, rezolvarea problemei obţinute şi
interepretarea rezultatelor.
1.7.Rezolvarea ecuaţiilor ]n mulțimea N, determinând componenta necunoscută a operaţiei prezente în ecuaţie.
1.8. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor cu numere naturale și rezolvarea problemei în conformitate cu planul elaborat.
1.9. Justificarea şi argumentarea rezultatelor obţinute la rezolvări de probleme și efectuări de calcule cu numere naturale.

2.1. Identificarea, scrierea, citirea și aplicarea numerelor întregi în diverse contexte.


2.2. Identificarea și aplicarea terminologiei și a notațiilor aferente noțiunii de număr întreg în situații reale și/sau modelate, inclusiv în comunicare.
2.3. Compararea, ordonarea și reprezentarea numerelor întregi pe axa numerelor.
2.4. Aplicarea proprietăților operaţiilor studiate cu numere întregi în efectuarea calculelor în situații reale și/sau modelate.
2.5. Utilizarea modulului în calcule cu numere întregi în diverse contexte.
2.6. Rezolvarea ecuaţiilor n mulțimea Z, utilizând proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei
necunoscute operaţiei indicate.
2.7. Utilizarea numerelor întregi în diverse domenii: în cotidian, în economie, în alte discipline școlare.
2.8. Justificarea şi argumentarea rezultatelor obţinute în calcule cu umere întregi.

3.1. Identificarea, scrierea în diverse forme și citirea numerelor raţionale în contexte variate.
3.2. Recunoașterea și aplicarea terminologiei și a notațiilor aferente noțiunii de număr rațional, de mulțime în contexte variate, inclusiv în comunicare.
3.3. Clasificarea,compararea, ordonarea, reprezentarea pe axă și rotunjirea numerelor raţionale.
3.4. Aplicarea proprietăților studiate ale operațiilor cu numere raționale, în efectuarea de calcule în situații reale și/sau modelate.
3.5. Utilizarea modulului în efectuarea calculelor cu numere raţionale, în rezolvări de probleme.
3.6. Elaborarea planului de idei privind rezolvarea problemelor în mulțimea numerelor raționale și rezolvarea problemei în conformitate cu planul
elaborat.
3.7. Transpunerea unei situaţii reale şi/sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute, utilizând numere raționale, mulțmi, operații cu
mulțimi, și interpretarea rezultatelor obținute.
3.8. Reprezentarea mulțimilor în diverse moduri și efectuarea operațiilor cu mulțimi în contexte variate.
3.9. Justificarea şi argumentarea rezultatelor obţinute în calcule cu numere raționale în diverse contexte.
3.10. Investigarea valorii de adevăr(adevăr/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau contraexemple.
4.1. Identificarea rapoartelor,proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers proporţionale în contexte diverse.
4.2. Identificarea și aplicarea terminologiei aferente noțiunii de raport, proporție, procent, proporționalitate în contexte variate,
inclusiv în comunicare.
4.3. Clasificarea evenimentelor utilizând diverse criterii.
4.4. Reprezentarea unor date sub formă de tabele sau de diagrame statistice în vederea colectării, înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizând,
inclusiv, rapoarte, procente.
4.5. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor din diverse domenii în care intervin rapoarte, proporţii, procente, mărimi direct sau invers
proporţionale, media aritmetică, regula de trei simplă și rezolvarea problemei în conformitate cu planul elaborat.
4.6. Justificarea unui rezultat sau demers simplu, sus-ţinerea propriilor idei şi viziuni, recurgând la argumentări.
Investigarea valorii de adevăr(adevăr/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau contraexem

5.1. Identificarea în situații reale și/sau modelate și clasificarea după diverse criterii a figurilor geometrice studiate.
5.2. Identificarea și aplicarea terminologiei aferente noțiunilor geometrice studiate în diverse contexte, inclusiv în comunicare.
5.3. Caracterizarea unor configuraţii geometrice, utilizând terminologia și notațiile specifice.
5.4. Utilizarea instrumentelor de desen (echer, raportor, compas, riglă) pentru reprezentarea în plan a unor configuraţii geometrice, a relaţiilor între figuri;
5.5. Confecţionarea din diferite materiale a figurilor plane și a corpurilor geometrice studiate.
5.6. Calcularea şi estimarea măsurilor de unghiuri, a lungimilor, perimetrelor, ariilor, volumelor (pentru figurile geometrice studiate, inclusiv, a obiectelor
reale din cotidian), folosind reţele de pătrate, formulele cunoscute, instrumentele adecvate, sistemul internaţional şi/sau cel naţional de măsuri.
5.7. Extrapolarea achizițiilor geometrice dobândite, utilizând diverse reprezentări geometrice, pentru rezolvarea problemelor practice simple referitoare la
perimetre, arii, volume şi, dacă este cazul, utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de măsură.
5.8. Justificarea unui rezultat sau demers simplu, susţinerea propriilor idei şi viziuni, recurgând la argumentări.
5.9. Investigarea valorii de adevăr(adevăr/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau contraexemple.
PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE CONȚINUT
Clasa a VI-a

Indicatorii Nr. Unități de Conținuturi Nr. Data Activităţi și produse de învăţare recomandate
competențelor specifice crt. de

Observații
(CS) și a unităților de ore
competențe (UC)
conform curriculumului

CS UC
Competențe specifice, unități de competențe, conținuturi din clasa a V-a

Recapitulare 5

1.5. Aflarea componentei necunoscute în cadrul operaţiilor de adunare, scădere, înmulțire și împărțire cu numere naturale.
2.5. Determinarea componentei necunoscute în cadrul operaţiilor de adunare, scădere, înmulțire, împărțire (termen necunoscut, descăzut,
scăzător, factorul necunoscut, deîmpărțitul, împărțitorul) cu fracții ordinare și numere zecimale.
2.8. Rezolvarea tipurilor de probleme studiate, utilizând metodele adecvate.
3.5. Determinarea perimetrelor , a ariilor (pătratului, dreptunghiului) şi a volumelor (cubului, cuboidului), efectuând rotunjiri a măsurilor unor
obiecte din cotidian, utilizând sistemul internaţional şi/sau cel naţional de măsuri.

I 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 1 Operații cu numere naturale 1


II
III 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 2 Ordinea efectuării operațiilor cu 1
IV numere zecimale
V
VI 2.6, 2.7, 2.8 3 Rezolvarea problemelor prin metode 1
VII aritmetice(reducerii la unitate, mersul
invers)

3.1, 3.2, 3.3 4 Elemente de geometrie. 1

2.1-2.3, 2.6-2.8, 5 Evaluare inițială 1


3.1-3.3
Recuperare /consolidare 9

1.1. Identificarea și aplicarea în situații reale și/sau modelate a terminologiei aferente noțiunii de număr, mulțime, divizibilitate.
1.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea și rotunjirea numerelor naturale.
1.4. Aplicarea algoritmilor, a proprietăților operațiilor, pentru efectuarea și optimizarea calculelor cu numere naturale.
1.5. Aflarea componentei necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere, înmulțire și împărțire cu numere naturale.
2.1. Recunoașterea și aplicarea terminologiei, a notațiilor aferente noțiunii de fracție ordinară, număr zecimal finit, raport în diverse context.
2.2. Identificarea și reprezentarea în diverse forme a fracțiilor ordinare și a numerelor zecimale finite.
2.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea fracțiilor ordinare și a numerelor zecimale finite.
2.4.Utilizarea algoritmilor și a proprietăților operațiilor pentru efectuarea și optimizarea calculelor cu fracții ordinare și cu numerele zecimale
finite, rotunjirea numerelor zecimale finite.
2.5.Determinarea componentei necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere, înmulțire, împărțire (termen necunoscut, descăzut, scăzător,
factorul necunoscut, deîmpărțitul, împărțitorul) cu fracții ordinare și cu numere zecimale.
2.6. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate în limbaj contextual, rezolvarea problemei obținute, utilizând numere context, fracții
ordinare, numere zecimale finite, raportul și interpretarea rezultatelor obținute.
2.7. Elaborarea planului de idei, privind rezolvarea problemelor reale și/sau modelate, utilizând fracții ordinare și/sau numere zecimale.
3.5. Determinarea perimetrilor, a ariilor (pătratului, dreptunghiului) şi a volumelor (cubului, cuboidului), efectuând rotunjiri a măsurilor unor
obiecte din cotidian, utilizând sistemul internaţional şi/sau cel naţional de măsuri.
3.6. Efectuarea transformărilor ale multiplilor şi submultiplilor punităţilor din sistemul internaţional de măsuri pentru lungime, arie, volum,
masă, timp

1.4-1.5 6 Operații cu numere naturale 1


(adunarea, scăderea, înmulțirea, Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:
I împărțirea, ridicarea la putere) utilizare a proprietăţilor operaţiilor studiate cu
II numere naturale,zecimale pentru optimizarea
III calculelor în diverse contexte;
IV 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 7 Rezolvarea exercițiilor de aflare a 1 - aplicare a algoritmului de aflarea componentei
V unei fracții dintr-un număr necunoscute în cadrul operațiilor de adunare,
VI scădere, înmulțire, împărțire (termenul
VII 2.4,2.5 8 Operații cu numere zecimale 1 necunoscut, descăzutul, scăzătorul, factorul
necunoscut, deîmpărțitul, împărțitorul);
(adunarea, scăderea, înmulțirea, - rezolvare de probleme, inclusiv din cotidian, care
împărțirea la 10, 100, 1000 etc.) conduc la utilizarea operațiilor matematice cu
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 9 Ridicarea unui număr zecimal finit la 1 numere naturale, inclusiv elemente de organizare a
pătrat și la cub.
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 10 Rezolvarea problemelor prin metoda 1 datelor;
2.7 mersului invers și reducerii la - rezolvare a problemelor în mulțimea numerelor
unitate. naturale, inclusiv probleme de mișcare, utilizând
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 11 Corpuri geometrice. Descrierea și 1 metodele studiate;
evidențierea elementelor determinare a perimetrilor, a ariilor (pătratului,
dreptunghiului) şi a volumelor (cubului,
3.5, 3.6,3.7,3.8, 3.9 12 Rezolvarea problemelor de calculare 1 cuboidului) şi exprimarea acestora în unităţi de
a perimetrului , ariei figurilor măsură adecvate;
geometrice
13 Rezolvarea problemelor de calculare 1
a ariei corpurilor geometrice
3.1-3.10 14 Unități de măsură 1

I. Numere naturale 17
Mulțimea numerelor naturale (N, N*). 1

1.1, 1.2, 1.6 16 Divizor. Multiplu. 1

1.1, 1.2, 1.3, 1.6 17 Criteriile de divizibilitate cu 2, 5,10 1 Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:
I. - identificare și aplicare a terminologiei şi notaţiilor
II. aferente noţiunii de număr, mulţime, divizibilitate,
III. 18 Numere pare și numere impare. 1 inclusiv în situaţii de comunicare;
IV. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, Criteriile de divizibilitate cu 3, 9. - determinare cărei mulţimi de numere îi aparţine
VI. Evaluare formativă numărul dat;
VII. 19 Numere prime, numere compuse.. 1 - identificare a numerelor naturale, a divizorilor și
multiplilor unui număr natural, numerelor prime,
Descompunerea numerelor naturale
compuse, prime între ele în diverse situaţii;
1.8, 1.9 în produs de puteri de numere prime. - determinare a mulțimii divizorilor, multiplilor unui
număr natural;
1.1, 1.2,1.31.4 - aplicare a algoritmului de descompunere a numerelor
naturale în produs de puteri de numere prime, a
20 Rezolvarea exercițiilor de 1 criteriilor de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9, 10 în diverse
1.2, 1.4, 1.6, 1.8, descompunerea numerelor naturale contexte;
1.9 în produs de puteri de numere prime. - evidenţiere a avantajelor aplicării criteriilor de
divizibilitate, a proprietăţilor operaţiilor cu numere
naturale în efectuarea calculelor cu numere naturale;
21 Divizor comun al două numere 1 - determinare a c.m.m.d.c. și c.m.m.m.c a două numere
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, naturale. naturale.
1.6 - rezolvare de probleme simple, utilizând relațiile de
divizibilitate;
22 C.m.m.d.c. al două numere naturale. 1 - efectuare a operațiilor cu puteri cu exponent natural,
utilizând proprietățile puterii cu exponent natural;
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 23 Multipli comuni ai două numere 1 - rezolvare de ecuaţii simple, determinând componenta
1.6 naturale. necunoscută a operaţiei prezente în ecuaţie;
24 C.m.m.m.c. al două numere naturale. 1 - rezolvare de probleme prin alcătuirea de ecuaţii,
determinând componenta necunoscută a operaţiei
25 Rezolvarea exercițiilor de 1 prezente în ecuaţie;
1.1, 1.2, 1.3, 1.6, determinare a CMMMC - justificare şi argumentare a raționamentelor
1.8, 1.9 Ev.formativă matematice și rezultatelor obţinute la rezolvări de
probleme.
26 1
Cercetarea cazurilor concrete din situații reale
Expresii matematice. Noțiunea de și/sau modelate referitoare la numere naturale și
1.1, 1.2, 1.7 ecuație. Rezolvarea în N a ecuațiilor. soluționarea problemei identificate.
Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
27 Rezolvarea problemelor cu ajutorul 1 privind aplicarea numerelor naturale în practică.
1.7, 1.6, 1.8, 1.9 ecuațiilor. Realizarea investigațiilor privind utilizarea
28 Ora de sinteză 1 numerelor naturale în diverse domenii.
1.1 – 1.9 Realizarea unor proiecte de grup/individuale,
29 Ora de sinteză integrativă 1 privind aplicarea numerelor naturale în situaţii
1.1 – 1.9 reale şi/sau modelate.
Aplicarea jocurilor didactice
30 Evaluare sumativă: :,,Numere 1 în predarea-învățarea -
1.1 – 1.9 naturale.Recapitulare și completări”
1.1 - 1.9 evaluarea numerelor naturale.
Produse recomandate:
31 Analiza evaluării sumative 1 √ cazul cercetat, cu aplicații practice;
√ răspunsul oral;
√ exerciţiul rezolvat;
Evaluarea proiectul „Numere √ răspunsul scris;
naturale în viața mea”; √ problema rezolvată;
√ itemul scris rezolvat;
√ schema elaborată;
√ argumentarea orală/în scris;
√ planul de idei;
√ proiectul „Numere naturale în viața mea”;
√ harta conceptuală elaborată la capitol;
√ testul sumativ rezolvat.
II. Numere întregi. 21 Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:
I. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 -scriere, citire, identificare, ordonare, comparare şi
II. 32 Numere întregi. Mulțimea numerelor 1 reprezentare a numerelor întregi pe axa numerelor;
III. întregi Z. - aplicare a terminologiei şi a notaţiilor aferente
IV. 2.1,2.2, 2.5,2.7, 2.8 noţiunii de număr întreg, inclusiv în situaţii de
33 Modulul unui număr întreg. 1
comunicare;
VI. - determinare cărei mulţimi de numere îi aparţine
VII. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 34 Rezolvarea exercițiilor de aflare a 1 numărul dat;
2.5 modulului nr întregi. - calcul cu numere întregi şi aplicare în calcule a
35 Compararea și ordonarea numerelor 1 algoritmilor şi proprietăţilor studiate;
întregi.Evaluare formativă -utilizare a modulului numărului întreg în diverse
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 36 Adunarea numerelor întregi cu 1 contexte;
același semn. - aplicare a algoritmului de determinare a componentei
37 Adunarea numerelor întregi cu 1 necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere,
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 înmulțire, împărțire (termenul necunoscut, descăzutul,
semne diferite. Proprietăți.
scăzătorul, factorul necunoscut, deîmpărțitul,
împărțitorul) a numerelor întregi;
38 Scăderea numerelor întregi. 1 - efectuare a operațiilor cu puteri cu exponent naturalîn
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 mulțimea numerelor întregi, utilizând proprietățile
39 Rezolvarea exercițiilor de scădere a 1 puterilor;
numerelor întregi. - efectuare a calculelor cu numere întregi, identificare
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 40 Rezolvarea exercițiilor de adunare și 1 și respectare a ordinei efectuării operațiilor și utilizarea
scădere a numerelor întregi. parantezelor;
41 Înmulțirea numerelor întregi. 1 -aplicare a numerelor întregi în diverse domenii,
Proprietăți. inclusiv în fizică,geografie, științe, biologie, economie
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 etc.;
- rezolvare în Z a ecuațiilor, utilizând proprietăţile
42 Factor comun.Ev.formativă 1 operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de
determinare a componentei necunoscute în cadrul
43 Împărțirea numerelor întregi. 1 operaţiei indicate;
44 Rezolvarea exercițiilor de înmulțire 1 -investigare a valorii de adevăr (adevăr / fals) a unei
și împărțire a numerelor întregi afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple,
45 Puterea unui număr întreg cu 1 contraexemple;
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 exponent număr natural. - justificare şi argumentare a rezultatelor obţinute.
Cercetarea cazurilor concrete din situații reale
46 Proprietățile puterii cu exponent 1 și/sau modelate referitoare la numere întregi și
soluționarea problemei identificate.
număr natural al numărului întreg Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
47 Ordinea efectuării operațiilor și 1 privind aplicarea numerelor întregi.
2.2 - 2.5, 2.7, 2.8 folosirea parantezelor. Realizarea investigațiilor privind utilizarea
numerelor întregi în diverse domenii.
Realizarea proiectelor de grup/individuale,
48 Rezolvarea în Z a ecuațiilor. 1 privind aplicarea numerelor întregi în situaţii
2.1,2.2, 2.6, 2.8 reale şi/sau modelate.
49 Ora de sinteză. 1
2.1 – 2.8 Aplicarea jocurilor didactice în predarea-
50 Ora de sinteză integrativă. 1 învățarea-evaluarea numerelor întregi.
2.1 – 2.8, 1.7
2.1 – 2.8 51 Evaluare sumativă:,,Numere 1 Produse recomandate:
2.1 – 2.8 întregi” √ cazul cercetat cu aplicații practice;
52 Analiza evaluării sumative. 1 √ răspunsul oral;
√ exerciţiul rezolvat;
√ proiectul „Numere întregi în √ răspunsul scris;
viața mea”; √ problema rezolvată;
√ proiectul „Axa evenimentelor √ itemul scris rezolvat;
istorice din epoca antică”; √ schema elaborată;
√ argumentarea orală/în scris;
Elemente noi de limbaj matematic: √ planul de idei;
Număr întreg, număr pozitiv, număr √ proiectul „Numere întregi în viața mea”;
negativ, opusul, modulul unui număr √ proiectul „Axa evenimentelor istorice din
întreg, puterea unui număr întreg epoca antică”;
√ harta conceptuală elaborată la capitol;
testul sumativ rezolvat.
III. Numere raționale. Operații cu 30 Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:
numere raționale -scriere, citire, identificare a nu-merelor raţionale în
3.1, 3.2, 3.3, 3.5 53 Noțiunea de număr rațional. 1 diverse situaţii reale şi/sau modelate;
Reprezentarea pe axă a numerelor - aplicare a terminologiei şi notaţiilor aferente noţiunii
de număr raţional, mulțime, inclusiv în situaţii de
raționale.
comunicare;
I. 54 Modulul unui număr rațional 1 - transformare a unui număr zecimal finit în fracţie
II.
III. 3.1, 3.2, 3.5, 3.9, 55 Forme de reprezentare a numerelor 1 ordinară și invers;
IV. 3.10 raționale. Evaluare formativă - ordonare, comparare şi reprezentarepe axă a
VI. numerelor raţionale;
VII. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 56 Compararea numerelor raționale. 1 - rotunjire a rezultatelor unor calcule cu numere
raţionale;
-calculare cu numere raţionale utilizând proprietăţile,
3.1, 3.2, 3.3, 3.5 57 Rotunjirea numerelor raționale. 1 ordinea operaţiilor, semnificaţia parantezelor, modulul
58 Adunarea numerelor raționale. 1 numărului raţional;
Proprietăți. - rezolvare de probleme, prin aplicarea metodei
3.2, 3.4, 3.5, 3.6 adecvate şi a operaţiilor studiate cu numere raţionale;
59 Rezolvarea exercițiilor de adunare a 1
- evidenţiere a avantajelor folosirii proprietăţilor
numerelor raționale
operaţiilor cu numere raţionale;
60 Scăderea numerelor raționale. 1 - aplicare a algoritmului de determinare a componentei
3.2, 3.4, 3.5, 3.6, necunoscute în cadrul operațiilor de adunare, scădere,
3.9 61 Rezolvarea exercițiilor de scădere a 1 înmulțire, împărțire (termen necunoscut, descăzut,
numerelor raționale scăzător, factorul necunoscut, deîmpărțitul,
62 Desfacerea parantezelor 1 împărțitorul) a numerelor raționale;
- rezolvare de probleme, de situații-problemă, utilizând
3.2, 3.4, 3.5, 3.9, aflarea fracţiei dintr-un număr, aflarea numărului fiind
3.10 63 Înmulțirea numerelor raționale. 1 dată fracţia;
-scriere și citire a mulțimilor,a mulțimilor de numere;
-determinare a cardinalului unei mulțimi finite;
- transcriere a mulțimilor dintr-un mod de definire în
64 Înmulțirea numerelor raționale 1 altul;
3.2, 3.4, 3.5, 3.6 aplicând proprietățile. Ev.formativă - determinare cărei mulţimi de numere mulțimi de
65 Împărțirea numerelor raționale. 1 obiecte îi aparţine numărul dat, obiectul dat;
3.2, 3.4, 3.5, 3.6, - efectuare a operațiilor cu mulțimi( reuniunea,
3.8, 3.9 66 Rezolvarea exercițiilor cu împărțirea 1 intersecția, diferența);
numerelor raționale - rezolvare de probleme aplicând mulțimi, operații cu
mulțimi;
67 Aflarea unei fracții dintr-un număr 1 - investigare avalorii de adevăr (adevăr/fals) a unei
68 Aflarea numărului după fracția dată 1 afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 79 Puterea unui număr rațional cu 1 contraexemple;
3.6, 3.8, 3.9 exponent număr natural. - justificare şi argumentare a rezultatelor obţinute şi a
70 Rezolvarea exercițiilor cu ridicare la 1 tehnologiilor utilizate.
putere a unui nr rațional Cercetarea cazurilor concrete din situații reale
3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 71 Ordinea efectuării operațiilor și 1 și/sau modelate referitoare la numere raționale
3.9 folosirea parantezelor. și soluționarea problemei identificate.
Realizarea lucrărilor practice,inclusiv pe teren,
72 Rezolvarea exercițiilor respectând 1 privind aplicarea numerelor raționale în
ordinea efectuării operațiilor. practică.
73 Oră de sinteză 1 Realizarea investigațiilor privind utilizarea
3.1 – 3.6, 3.8, 3.9
numerelor raționale în diverse domenii.
3.1 – 3.6, 3.8, 3.9
74 Evaluare sumativă 1 Realizarea proiectelor de grup/individuale,
privind aplicarea numerelor raționale în situaţii
3.6, 3.7, 3.9, 3.10 reale şi/sau modelate.
75 Rezolvarea problemelor în mulțimea 1
nr raționale. Metoda figurativă , Aplicarea jocurilor didactice în predarea-învățarea-
3.1, 3.2, 3.7, 3.8, evaluarea numerelor raționale.
reducerii la unitate .Ev.form
3.9 Produse recomandate:
√ cazul cercetat, cu aplicații practice;
76 Metoda mersului invers , falsei 1 √ răspunsul oral;
ipoteze √ exerciţiul rezolvat;
3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 77 Mulțimi. Moduri de definire a 1 √ răspunsul scris;
3.9 mulțimilor √ problema rezolvată;
78 Operații cu mulțimi 1 √ itemul scris rezolvat;
3.1 – 3.10
79 Ora de sinteză 1 √ schema elaborată;
3.1 – 3.10, 2.4, 2.6, √ argumentarea orală/în scris;
2.7 √ planul de idei;
80 Ora de sinteză integrativă 1 √ proiectul „Aplicații ale numerelor raționale
3.1 – 3.10 81 Evaluare sumativă:,,Numere 1 în profesiile părinților”;
3.1 – 3.10 raționale “ √ harta conceptuală elaborată la capitol;
testul sumativ rezolvat.
82 Analiza evaluării sumative 1
IV. Rapoarte și proporții 20 Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:
4.1, 4.2 83 Raportul a două mărimi de același 1 -scriere, citire, identificare a rapoartelor, proporţiilor şi
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, fel. a mărimilor direct sau invers proporţionale în diverse
I. 4.7 84 Raportul a două mărimi diferite. 1 situaţii;
- utilizare a terminologiei aferente noţiunilor de
II.
85 Șiruri de rapoarte egale. 1 proporţie, raport, procent, proporţionalitate directă,
III. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, proporţionalitate inversă în situaţii diverse, inclusiv în
IV. 4.7 cele de comunicare;
VI. 86 Proporții. Proprietatea fundamentală 1 - calculare a rapoartelor a două mărimi de același fel, a
VII. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, a proporției. două mărimi diferite și utilizare a lor în rezolvări de
4.7 87 Aflarea unui termen necunoscut al 1 probleme;
proporției.Evaluare formativă
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 87 Mărimi direct proporționale 1 - rezolvare a problemelor, inclusiv din cotidian, în care
4.7 88 Mărimi invers proporționale. 1 intervin rapoarte, proporţii, procente, mărimi direct
4.1, 4.2, 4.5, 4.6, sau invers proporţionale, media aritmetică și regula de
89 Rezolvarea problemelor 1 trei simplă;
90 Regula de trei simplă 1 - rezolvare a problemelor de calculare a concentrației
4.7
91 Rezolvarea problemelor aplicând 1 soluției;
4.2, 4.4, 4.5, 4.6,
regula de trei simplă - reprezentare a unor date sub formă de tabele şi/sau de
4.7 diagrame statistice în vederea colectării, înregistrării,
prelucrării şi prezentării acestora, utilizând numere
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 92 Procente. Aflarea procentelor dintr- 1
raţionale, inclusiv, rapoarte, procente;
4.7 un număr dat. - clasificare a evenimentelor utilizând diverse criterii;
Evaluare formativă - justificare şi argumentare a rezultatelor obţinute şi a
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 93 Aflarea unui număr când cunoaștem 1 tehnologiilor utilizate.
4.7 procentele din el. Cercetarea cazurilor concrete din situații reale
94 Rezolvarea problemelor de aflare a 1 și/sau modelate referitoare la rapoarte, proporții,
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, numărului din procent. procente și soluționarea problemei identificate.
4.7 95 Aflarea raportului procentual. 1 Realizarea lucrărilor practice, inclusiv pe teren,
privind aplicarea rapoartelor, proporțiilor și
4.5, 4.6, 4.7 96 Rezolvarea problemelor de aflare a 1 procentelor în practică.
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, raportului procentual Realizarea unor investigații privind utilizarea
4.7 97 Elemente de probabilități. 1 rapoartelor, proporțiilor și procentelor în diverse
4.1 – 4.7 98 Media aritmetică. 1 domenii.
4.1 – 4.7, 2.5, 2.6 Realizarea proiectelor de grup/individuale,
99 Elemente de organizare a datelor 1 inclusiv proecte STEM/STEAM, privind
4.1 – 4.7 Proiect : Să ne alimentăm sănătos! aplicarea rapoartelor, proporțiilor și procentelor
(STEM) în situaţii reale şi/sau modelate.
4.1 – 4.7 100 Ora de sinteză 1 Aplicarea jocurilor didactice în predarea-învățarea-
evaluarea rapoartelor, proporțiilor și procentelor.
101 Ora de sinteză integrativă 1
Produse recomandate:
102 Evaluare sumativă:,,Rapoarte și 1 √ cazul cercetat, cu aplicații practice;
proporții” √ răspunsul oral;
√ exerciţiul rezolvat;
103 Analiza evaluării 1 √ răspunsul scris;
Rapoarte și proporții în pictură și √ problema rezolvată;
√ itemul scris rezolvat;
arhitectură. (STEAM)
√ schema elaborată;
√ argumentarea orală/în scris;
Elemente noi de limbaj matematic: √ planul de idei;
raport, rapoarte egale, șir de rapoarte √ proiectul „Rapoarte și proporții în culinărie”;
egale, proporție, mărimi direct √ proiectul STEAM „Rapoarte și proporții în
proporționale, mărimi invers pictură și arhitectură”;
proporționale, regula de trei simplă, √ harta conceptuală elaborată la capitol;
procent, eveniment,eveniment sigur, testul sumativ rezolvat.
eveniment posibil, eveniment imposibil,
grafic cu bare, grafic circular, media
aritmetică.

V. Elemente de geometrie 30 Rezolvarea exerciţiilor și problemelor de:


5.1, 5.2, 5.3 104 Noțiuni geometrice .Notații și 1 - identificare, descriere verbală şi în scris, utilizând
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, reprezentări. terminologia şi notaţiile respective a figurilor şi
I. 5.5 105 Desenarea figurilor geometrice 1 corpurilor geometrice studiate;
II. - reprezentare a figurilor geometrice plane studiate şi a
106 Unghiuri. Măsura în grade a 1
configuraţiilor geometrice, utilizând instrumentede
III. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, unghiurilor. desen, instrumente TICşi aplicarea reprezentărilor
IV. 5.5 107 Calcule cu măsuri de unghiuri. 1 respective în rezolvări de probleme;
V. 108 Rezolvarea exercițiilor de calculare a 1 - determinare a lungimilor de segmente, perimetrilor,
VI. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 măsurii unghiurilor. Ev.formativă lungimii cercului, a ariilor (pătratului, dreptunghiului,
VII. 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 109 Clasificarea perechilor de unghiuri 1 discului) şi a volumelor (cubului, paralelipipedului
5.9 110 Bisectoarea unui unghi. 1 dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură
5.1, 5.2, 5.6, 5.7,5.8 111 Linii frânte.Poligoane 1 adecvate;
5.6, 5.7 112 Tipuri de poligoane. 1 - confecţionare din diferite materiale a corpurilor şi
5.6, 5.7, 5.8, 5.9 113 Aria pătratului .Aria dreptunghiului . 1 figurilor geometrice studiate;
5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.7 Ev.formativă - utilizare a raportorului la construirea unui unghi,
5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.7 114 Rezolvarea problemelor de aflare a 1 având o măsură dată, la construirea bisectoarei unui
5.1 – 5.5, 5.7 unghi ;
ariei pătratului , dreptungiului
- utilizare a riglei și a compasului la construirea
5.1, 5.6, 5.7-5.9 115 Sinteza materie 1 unghiului congruent cu cel dat;
5.1 – 5.5, 5.7 - utilizarea riglei și a echerului la construirea dreptelor
116 Evaluare sumativă 1
117 Analiza evaluării sumative 1 paralele, perpendiculare și a mediatoarei unui segment;
- utilizarea compasului pentru construirea cercurilor în
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 118 Cercul .Discul. Elementele cercului 1 diverse configurații;
5.6 119 Lungimea cercului.Aria discului. 1 -aplicare a proprietăților figurilor și corpurilor
5.4, 5.5,5.8, 5.9 120 Rezolvarea problemelor de calculare 1 geometrice studiate în diverse domenii;
a ariei discului,lungimii cercului. - analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute prin
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, Evaluare formativă rezolvarea unor probleme practice cu referire la
5.9 121 Corpurigeometrice. 1 figurile, corpurile geometrice studiate şi la unităţile de
Cubul.Cuboidul.Desfășurarea măsură relevante;
- investigare a valorii de adevăr (adevăr / fals) a unei
corpului geometric studiat.
afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple,
122 Aria și volumul cubului. 1 contraexemple;
123 Aria și volumul cuboidului. 1 - justificarea unui demers sau rezultat matematic
obţinut sau indicat cu figuri, corpuri geometrice,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9 124 Piramida.Elementele piramidei. 1 recurgând la argumentări.
125 Corpuri rotunde. 1 Cercetarea cazurilor concrete din si-
5.1-5.3, 5.5,5.7-5.9 Cilindrul .Conul .Sfera tuații reale și/sau modelate referitoare la
figurile geometrice plane și corpurile stu-diate și
126 Rezolvarea problemelor de aflare a 1
5.1, 5.2, 5.6, 5.7 soluționarea problemei identificate.
ariei suprafeței cilindrului. 1 Realizarea lucrărilor practice,inclusiv
5.1 – 5.9 127 Proiect: ,,Corpuri geometrice în
5.1 – 5.9, 4.4, 4.5 pe teren, privind aplicarea figurilor geometrice
construcțiile din localitatea mea”. plane și corpurilor studiate în practică.
5.1 – 5.9 (STEAM) Realizarea investigațiilor privind
5.1 – 5.9 128 Ora de sinteză 1 utilizarea figurilor geometrice plane și corpurilor
129 Ora de sinteză integrativă 1 studiate în diverse domenii.
Realizarea unor proiecte de grup/indivi-
130 Evaluare sumativă :,,Elemente de 1
duale, inclusiv proiecte STEM/STEAM, privind
geometrie ” aplicarea figurilor geometrice plane și corpurilor
131 Analiza evaluării sumative 1
5.1-5.9 Recapitulare 5 studiate în situaţii reale şi/sau modelate.
Aplicarea jocurilor didactice în predarea
132 Operații cu numere raționale 1 -învățarea-evaluarea figurilor geomet-rice plane
133 Operații cu numere întregi 1 și corpurilor studiate.
Produse recomandate:
134 Aflaria ariei figurilor și corpurilor 1 √ cazul cercetat, cu aplicații practice;
geometrice √ răspunsul oral;
√ răspunsul scris;
135 Aflarea volumului cubului și 1
√ problema rezolvată;
cuboidului √ itemul scris rezolvat;
136 Rezolvarea problemelor din 1 √ schema elaborată;
cotidian √ desenul realizatat;
√ argumentarea orală/în scris;
Elemente noi de limbaj matematic: √ planul de idei;
Paralelogram, romb, trapez, √ proiectul stem „Corpuri geometrice în
unghi,unghiuri ascuțite, obtuze, drepte, construcțiile din localitatea mea”;
complementare, suplementare, opuse la √ Lucrareapractică pe teren „Calcula-rea ariei
vârf, adiacente,bisectoare, mediatoare, terenului de joacă/terenului sportiv”;
diagonală, raportor, grade, minute, √ Lucrarea de laborator „Determinarea valorii
secunde,ʹʺ interior, exterior, diametru, numărului  ”.
coardă, numărul  , lungimea cercului, √ Harta conceptuală elaborată la capitol;
arie, piramidă, cilindru circular drept, √ Testul sumativ rezolvat.
con circular drept, sferă, corpul sferic,
generatoare.
Notaţiile pentru figurile geometrice:
m( <B) – măsura unghiului B,
 - grad, ʹ - minute, ʺ- secunde,
≡ - congruent,
identifica, citi, scrie, reprezinta, compara și ordona numere naturale, numere întregi, numere raționale într-o varietate de contexte, inclusiv în
comunicare;
determina cărei mulțimi de numere, obiecte, aparține numărul, obiectul dat;
identifica, citi, scrie și reprezinta o mulțime dată în diverse moduri;
aplica criteriile de divizibilitate cu 2,3,5,9,10, descompunerea în factori primi, numerele prime și compuse la rezolvarea problemelor, inclusiv
din cotidian;
utiliza terminologiași notațiile aferente noţiunilor de număr natural, număr întreg, număr rațional, raport, proporție, procent, mulțime, divizor,
multiplu, criteriu de divizibilitate,elementelor de geometrie studiate în contexte diverse;
efectua operațiile de adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere cu exponent număr natural cu numere din multimile de numere
studiate;
aplica proprietățile operațiilor aritmetice studiate pentru a eficientiza calcule cu diverse numere;
rezolva ecuații simple, utilizând proprietăţile operaţiilor aritmetice studiate şi algoritmul de determinare a componentei necunoscute în cadrul
operaţiei indicate, în mulțimile de numere studiate;
rezolva probleme utilizând metode studiate, probleme de aflare a fracţiei dintr-un număr, de aflare a numărului fiind dată fracţia, de aflare a
p% dintr-un număr, de aflare a unui număr când cunoaştem procentele din el, de aflare a raportului procentual;
investiga probleme, situații-problemă, în care se solicită aplicarea operațiilor aritmetice, a metodelor de rezolvare învățate, organizarea
datelor sub formă de tabele şi/sau de diagrame statistice în vederea colectării, înregistrării, prelucrării şi prezentării acestora, utilizând numere
raţionale, inclusiv, rapoarte, procente;
reprezinta prin desen şi confecţiona din diferite materiale figurile geometrice plane studiate;
determina perimetrul poligoanleor, lungimea cercului, ariilor (pătrat, dreptunghi, disc) şi a volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic) utilizând
formule cunoscute, Sistemul Internaţional şi/sau cel naţional de măsuri;
opera cu măsuri de unghiuri: grade, minute, secunde;
utiliza instrumentele de desen la construirea dreptelor paralele, perpendiculare, mediatoarei unui segment, cercului în diverse configurații;
utiliza raportorul la măsurarea și construirea unghiurilor, la construirea bisectoarei unui unghi; rigla și compasul la construirea unui unghi
congruent cu cel dat;
aplica terminologia și notațiile aferente figurilor și corpurilor geometrice studiate în diverse contexte;
investiga valoarea de adevăr (adevăr/fals) a unei afirmaţii simple prin prezentarea unor exemple sau contraexemple.
justifica un demers sau rezultat matematic, recurgând la argumentări, susținând propriile idei și opinii.

S-ar putea să vă placă și