Sunteți pe pagina 1din 2

(MODEL)

CONTRACT DE DONAŢIE PERSOANE JURIDICE

Nr……......... din ……………201...

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. ......................................................................................................, cu sediul în


(localitatea) ..........................., str. .......................................... nr. ............, bloc ................,
scara ..................., etaj ........, apartament ......., județ/sector ............................, CUI/CIF
…………………, înregistrat la ………..……………… cu nr. …………………..din ……….
……………………………………..……, cont IBAN
……………………………………………………………..., deschis la Banca
……………………………………………………………, Sucursala …………………………………,
în calitate de Donator, pe de o parte,

şi

1.2. ASOCIATIA INTERNATIONALA PENTRU INTEGRITATE SI SPIRIT CIVIC


(A.I.I.S.C.), cu sediul în București, Sector 6, Strada Vintilă Mihăilescu nr. 19, bloc 62, scara 2, parter,
apartament 58, cod poștal 060395, CIF 36953237, înregistrată ca persoană juridică la Judecătoria
Sector 6 cu nr. 2 din 12.01.2017 și cu nr. 982/A/2017 la Ministerul Justiției, Conturi IBAN
RO27BTRRONCRT0374175701 (pentru LEI), RO74BTRLEURCRT0374175701 (pentru EURO),
deschise la Banca Transilvania, reprezentată de Milodin Paul, Președinte al A.I.I.S.C., denumită în
continuare Donatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul Contract de donație, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Eu donatorul, donez donatarului suma de:


........................ (cifre) și ...............................................................................(litere) LEI, pentru a fi
folosită de către Asociația Internațională pentru Integritate și Spirit Civic în activităţile
corespunzătoare îndeplinirii scopurilor și obiectivelor prevăzute în Statutul și celelalte documente
ale Asociației.

III. CLAUZE FINALE

3.1. Prin prezenta, donatorul, prin reprezentantul său, declară pe proprie răspundere că, la data
semnării contractului, nu are datorii la bugetul statului.

3.2. Donatarul se obligă să menţioneze numele donatorului în raportul anual al anului 201.., conform
legii, precum şi în alte materiale întocmite de către Asociație.

3.3. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DONATOR DONATAR
………………………… (numele și prenumele) ………………………… (numele și prenumele)

………………………… (semnătura) ………………………… (semnătura)

LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 (**republicată**)(*actualizată*)


privind Codul civil
(actualizată până la data de 19 octombrie 2014*)

    CAP. II
    Donaţia
    SECŢIUNEA 1
    Încheierea contractului
    ART. 1.011
    Forma donaţiei
    (1) Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute.
    (2) Nu sunt supuse dispoziţiei alin. (1) donaţiile indirecte, cele deghizate şi darurile manuale.
    (3) Bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate şi evaluate într-un înscris,
chiar sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei.
    (4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual,
cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al
părţilor, însoţit de tradiţiunea bunului.