Sunteți pe pagina 1din 1

D E C L A R A ŢI E

Subsemnatul(a) …………………………………………… domiciliat(ă)


în …………………………, str. ………………………………………………,
nr. …………, bl. ……………, sc. …………, et. …………, ap. ……………,
sector ……, jud. ……………………………, CNP……………………………
posesor(e) al(a) carnetului de expert contabil / contabil autorizat nr.
…………………………, cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în
declaraţii din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere faptul
că deţin capacitate de exerciţiu deplină, în conformitate cu lit. a) a alin. (1) al
art. 4, respectiv lit.a) a art. 5 din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

Data …………………………

Semnătura …………………..

1 din 1

S-ar putea să vă placă și