Sunteți pe pagina 1din 3

la rilo r s u p e r i o r i şi m u c h i i l e i n c i z a l e a le d i n ţ i l o r f r o n ta li s u p e r io r i

d e p ă ş e s c î n a f a r ă c u s p i z i i s a u m u c h i i l e o m o l o a g e a l e d i n ţ i l o r in­
fe rio ri. î n p la n v e r tic a l, s u p r a a c o p e r i r e a f r o n t a l ă d e / 2 e s t e c o n s i ­
d e r a t ă n o r m a lă .
D u p ă B a u m e , su n t d o u ă tip u ri d e a rc a d e d en tare:
1 ) a r c a d a c u s p a ţii in te r d e n ta r c ;
2 ) a r c a d a t a r ă s p a ţ i i in te r d e n ta r e .
D i n t r e s p a ţie r i, d o u ă s e o b s e r v ă m a i d e s î n v e c i n ă t a t e a c a n i n i ­
lor: m e z ia lă f a ţ ă d e c a n i n u l a r c a d e i s u p e r i o a r e , c u t e n d i n ţ ă d c m e -
z ia liz a r e , d a c ă c o i n c i d e c u r a p o a r t e l e m o l a r e 1 : 1. ş i d i s t a l ă f a ţ ă d c
c a n in u l m a n d i b u l a r . A c e s t e a a u f o s t n u m i t e spaţii a le prim atelor
(S e ip l) şi p r o v i n d e la p o z i ţ i a p r i m i t i v ă a g e r m e n i l o r d e n t a r i. A r ­
n old şi B a ril c o n s i d e r ă c ă a c e s t e s p a ţ i i n u s e v o r m o d i f i c a , d a r ,
d ac ă e x i s t ă to tu ş i a c e a s t ă te n d i n ţ ă , e l e s e v o r m ic ş o r a .
P r e z e n ţ a d i a s t c m e l o r d i n ţ i l o r te m p o r a r i a s i g u r ă u n p r o g n o s tic
b u n p e n t r u e r u p ţ i a d i n ţ i l o r d e f i n i t i v i şi r e a l i z a r e a u n e i o c l u z i i n o r ­
male, ia r a b s e n ţ a a c e s t o r a d u c e l a a p a r i ţ i a d i s a r m o n i i l o r d e n t o - m a -
xilare ( c u î n g h e s u i r e d e n t a r ă ) . L a p e r s o a n e l e c u o m a s t i c a ţ i e v i g u ­
roasă, c a r e c o n s u m ă a l i m e n t e d e c o n s i s t e n ţ ă t a r e ( l e g u m e , fru c te ),
su p rafeţele o c l u z a l e a l e d i n ţ i l o r t e m p o r a r i s u f e r ă o a t r i ţ i e m a i a c ­
centuată. A c e a s t ă r e m o d e l a r e a i n t e r f e r e n ţ e l o r c u s p i d i c n e p e r m it e
m an d ib u lei, c a r e c r e ş t e m a i m u l t d e c â t m a x i l a r u l î n a c e a s t ă p e r i ­
oada, s ă o c u p e o p o z i ţ i e m a i a n t e r i o a r ă . S e r e a l i z e a z ă c e a d e - a
doua m e z ia liz a r e a m a n d i b u l e i , r e s p e c t i v a o c l u z i e i d e n t a r e c u r a ­
poarte c a p la c a p l a n iv e lu l i n c i s i v i l o r t e m p o r a r i , ia r p l a n u l p o s t-
lacteal e s t e î n t r e a p t ă m e z i a l i z a t ă . S u p r a a c o p e r i r e a v e r t i c a l ă d e s ­
creşte p r o g r e s iv î n t i m p u l d e n t i ţ i e i p r im a r e , r e f l e c t â n d m a tu r a ţia
schclctala.
M o d if ic a r e a t i p a r e l o r o c l u / a l e e v o c ă r ă s p u n s u r i n e u r o - m u s c u -
lare care, m o d i f i c â n d u - s e , s c h i m b ă m o r f o l o g i a s c h e l e t a l ă ş i , î n fi­
nal, pot p r o d u c e m a l o c l u z i i s e v e r e . D u p ă r e a l i z a r e a a r c a d e l o r d e n ­
tare, m a n d ib u le i îi l i p s e ş te s p a ţ i u l r e t r o m o l a r ; m a r g i n e a a n t e r io a r ă
a ramului a s c e n d e n t a l m a n d i b u l e i e s t e d i s p u s ă î n a p o i a fe ţe i d i s t a ­
le a m o larulu i 2 t e m p o r a r , i a r m u g u r e l e m o l a r u l u i 1 s e a f l ă p e r m a ­

33
n e n t î n a c c s t r a m . In d e c u r s d e 3 - 6 a n i , p r i n t r - u n p r o c e s d c re­
s o r b ţ i e a p o r ţiu n ii a n t e r i o a r e şi p r i n a p o z i ţ i e o s o a s ă la n iv e lu l m a r­
g in ii p o s t e r i o a r e a r a m u lu i m a n d i b u l e i , s e c r e e a z ă s p a ţ i u l re tro m o - \
Iar n e c e s a r e r u p ţ i e i f ă r ă d if ic u l ta t e a m o l a r u l u i 1 p e r m a n e n t. La i
m a x i l a r , c â m p u l r e t r o m o l a r s e f o r m e a z ă p r i n a p o z i ţ i e p e r io s ta lă pe
f a ţ a p o s t e r i o a r ă a tu b e r o z i t â ţ i i . î n a c e s t e c a z u r i , c o p i l u l p o a t e f a c e ,]
f ă r ă e f o r t s a u o b s t a c o l e o c l u z a l e , m i ş c ă r i d e la t e r a l i t a t e şi a n te r o -1
p o ste rio a re a le m a n d ib u le i.
î n t r e 4 şi 6 a n i , c â n d p r o c e s u l a l v e o l a r s e d e z v o l t ă s a g ita l şi j
tr a n s v e r s a l, s e r e m a r c ă s p a ţ i e r i in t e r d e n t a r c , c a r e t r a n s f o r m ă o c l u ­
z i a p r in a n g r e n a j î n o c l u z i e i n t e r c a l a t ă l a c a n i n . î n s p a ţ i u l p re c a n in
s u p e r i o r p ă t r u n d e a p r o a p e î n t r e a g a c o r o a n ă a c a n i n u l u i in fe rio r,
c u s p i d u l a c e s t u i a a j u n g â n d p â n ă l a m u c o a s a in te r d e n ta r ă . C a n in u l
s u p e r i o r p ă t r u n d e î n s p a ţ i u l r e t r o c a n i n in f e r io r . A c e s t r a p o r t f a v o ­
r iz e a z ă :
- d e z v o l t a r e a s a g i t a l ă a p r o c e s u l u i a l v e o l a r d i n z o n a fron tală,
p r i n t r a c ţ i u n i s t i m u l a t i v e la n iv e lu l s u tu r ii in c is iv o - c a n in e ;
- b l o c a r e a m i ş c ă r i l o r m a n d i b u l e i , c u i n h i b a r e a c r e ş t e r i i sag i-
tale.
D u p ă 5 - 6 a n i , a r c a d a d e n t a r ă t r e c e d c l a f o r m a d e s e m i c e r c la
cea d e se m ie lip să .

S e m n e l e d e n l i ţ i e i p r i m a r e ( M o v e r s , P r o f f i t, G r a b e r , M ills):
- d in ţi i f r o n ta li - s p a ţia ţi;
- s p a ţ i i î n t r e d in ţi i t e m p o r a r i ;
- o v e r j e t şi o v e r b i t e m ic i;
- p l a n p o s t l a c t e a l v e r tic a l;
- r e la ţii m o l a r e şi c u s p i d i e n e - n e u t r e ;
- p o z i ţ i e v e r t i c a l ă a d i n ţ i l o r a n te r io r i;
- f o r m a d e s e m i c e r c a a r c u l u i d e n ta r .
P o t s ă a p a r ă m o d i f i c ă r i şi î n f o r m a a r c a d e lo r :
- a r c a d a s u p e r i o a r ă în f o r m ă d e V c u v c s t i b u l o p o z i ţ i a zo n ei
i n c i s i v o - c a n i n e , s e m n d e c o m p r e s i u n e d e m a x i l a r s a u p r o tr u z ie d e
m a x i l a r d a t o r a t ă o b i c e i u r i l o r v i c io a s e s a u d i s f u n c ţ i i l o r ;

34
- a rc a d a in fe rio a ra în fo rm ă d e tra p e z p rin tu rtire a a rc u lu i
fro n ta l m a n d ib u la r .
M o d if ic ă r i d c o c l u z ie :
- o clu z ie a d â n c ă a c o p e rită ( în c a p a c d e c u tie ), d e n a tu ră g e ­
n e tic ă ;
- o c l u z i e d e s c h i s ă p r o d u s ă p r i n i n t e r p o z iţi i;
- a b s e n t a a t r iţ ie i d e n t a r e c e p o a t e d e t e r m i n a d o u ă tu lb u ră ri
d c o c l u z i e î n s e n s s a g ita l:
1) m a n d i b u l a p o a t e a l u n e c a m e z ia l p e p a n t e l e c a n i n i l o r s u p e ­
rio ri, d e t e r m i n â n d o p r o g n a ţ i e m a n d i b u l a r ă f u n c ţ i o n a l ă s a u o
r e tr o g n a ţie s u p e r i o a r ă c u o c l u z i e i n v e r s ă f r o n ta lă ;
2 ) m a n d ib u la p o ate a lu n e c a p e p a n te le d is ta le a le c a n in ilo r
s u p e rio r i, d e t e r m i n â n d o r e t r o g n a ţ i e m a n d i b u l a r ă s a u p r o a l v e o l o -
d e n ţ i e s u p e r i o a r ă c u o c l u z i e d is t a li z a t ă .
C o m p o rta m e n te le m u s c u la rc a n o rm a le , tic u l d e p ro p u lsie , d e
s u g e re a b u z e i in f e r io a r e , a s o c i a t e c u a b s e n ţ a a t r i ţ i e i s a u c u a b r a -
z iu n e p a t o lo g ic ă , p o t c a u z a p s e u d o p r o g n a ţ i e m a n d i b u l a r ă , la t e r o -
d e v ia ţie m a n d i b u l a r ă , o c l u z i i în c r u c i ş a t e .
O d e n t i ţ i e t e m p o r a r ă n o r m a l ă p e r m i t e p r a c t i c i a n u l u i s ă fie o p ­
tim is t î n p r i v i n ţ a d e z v o ltă r ii u n e i d e n t i ţ i i m i x t e n o r m a le .

O C L U Z I A ÎN D E N T I Ţ I A M IX T Ă
, î n p e r io a d a d e n tiţie i m ix te , r a p o a r te le in te rd e n ta r e s e m o d if ic ă
paralel c u p r o c e s e le d c in v o lu ţie a d in ţi lo r te m p o r a r i şi c u p r o c e s e le
alveolare, c e u r m e a z ă s ă c u p r in d ă d in ţii p e r m a n e n ţi î n e ru p ţie .
E ta p a a l l - a în c e p e c u e ru p ţia şi a n g re n a re a m o la rilo r 1 p er­
m an enţi. In tre 5 şi 7 a n i e r u p m o l a r i i 1 p e r m a n e n ţ i in f e r i o r i , apoi*
la u n in te r v a l d e 6 - 1 2 l u n i, u r m e a z ă e r u p ţ i a c e l o r s u p e r io r i şi s t a ­
b ilirea r a p o a r t e l o r d e o c l u z i e n o r m a l ă ( c h c i a d e o c l u z i e A n g le ).
C u s p id u l m e z i o v e s t i b u l a r a l m o l a r u l u i I p e r m a n e n t s u p e r i o r s e a n ­
g re n e a z ă î n f o s e ta m e d i o v e s t i b u l a r ă a m o l a r u l u i 1 p e r m a n e n t in­
ferior. M o la r i i 1 p e r m a n e n ţ i i n f e r i o r i m i g r e a z ă c o r p o r a l î n d ire c ţii
m ezială, v e r t i c a l ă şi v e s t i b u l a r ă p â n ă la r e a l i z a r e a c o n t a c t u l u i c u
dinţii a n ta g o n iş ti. M e z i a l i z a r e a m o l a r i l o r e s t e p o s i b i l ă p r i n d e p l a ­

35

S-ar putea să vă placă și