Sunteți pe pagina 1din 3

E r u p ţ i a m o l a r u l u i 3 s u p e r i o r p o a t e d e t e r m i n a o v c s tib u la r iz a r e

a i n c i s i v i l o r l a t e r a l i s u p e r i o r i ş i o t e n d i n ţ ă d e m e z i a l i z a r e a d in ţi­
lo r, î n a b s e n ţ a d e z v o l t ă r i i p r o c e s e l o r a l v e o l a r e î n p l a n s a g ita l, la
n iv e lu l su tu rii p a la to -n ia x ila re .
î n e v o l u ţ i e , o c l u z i a p r e z i n t ă m o d i f i c ă r i c e s e m a n i f e s t ă p rin
d e p l a s a r e a s a u î n c l i n a r e a m e z i a l ă a d i n ţ i l o r s i t u a ţ i a n t e r i o r d in te lu i
în e r u p ţ i e , d e p l a s a r e d e t e r m i n a t ă d e c r e ş t e r e a în j o s şi î n a i n t e a
p r o c e s e l o r a l v e o l a r e ş i a b a z e l o r o s o a s e m a x i l a r e , u z u r ă in te rp r o -
x i m a l ă . P u n c t e l e d c c o n t a c t s e t r a n s f o r m ă î n s u p r a f e ţ e d e c o n ta c t
şi s u p r a o c l u z i a f r o n t a l ă s e r e d u c e . L a s f â r ş i t u l p e r i o a d e i d e e r u p ţie
a m o l a r i l o r 3 s e d e f i n i t i v e a z ă d im e n s i u n i l e e l e m e n t e l o r a p a ra tu lu i
d e n t o - m a x i l a r î n c e l e 3 p la n u r i, î n c h e i n d u - s e p r o c e s e l e d e c r e ş te r e .
A r c a d e l e a l v e o l o - d e n t a r e s u n t î n s c r i s e î n t r e m a s e l e m u s c u la r e
l a b i o - g e n i o - f a r i n g i e n e , p e d e o p a r te , şi m u s c u l a t u r a lin g u a lă , p a
d e a l t ă p a r te . A l i n i e r e a a r m o n i o a s ă a d i n ţ i l o r p e a r c a d e l e a l v e o l a ­
re , r e a l i z a r e a r a p o a r t e l o r n e u t r e i n t e r d e n ta r e şi î n c l i n ă r i l e d e n ta r e
su n t d e te rm in a te d e d im e n s iu n e a „ tu n e lu lu i c irc u m sc ris d e m u sc u ­
l a t u r ă şi d e d i m e n s i u n e a b a z e l o r m a x i l a r e l o r p e c a r e s e i m p l a n te a ­
z ă p r o c e s e l e a l v e o l a r e ” ( P h i l i p e , M o s s , C h a te a u ) .

C O N T R O L U L N IV E L U L U I D E C U N O Ş T IN Ţ E
1. O c l u z i a f i z i o l o g i c ă . D e f i n i ţ i e , v a r ie tă ţi le ei.
2. P l a n u r i l e d c r e f e r i n ţ ă î n o r t o d o n ţ i e .
3. D i n a m i c a r e l a ţ i i l o r i n t e r m a x i l a r e în v ia ţa in tr a u t e r in ă .
4. D e z v o l t a r e a r e l a ţ i i l o r i n t e r m a x i l a r e şi d e n t o - m a x i l a r e d e la
n a ş t e r e şi p a n ă la e r u p ţ i a p r i m i l o r d i n ţ i t e m p o r a r i .
5. C a r a c t e r i s t i c a c l i n i c o - m o r f o l o g i c ă a o c l u z i e i d e n t a r e f iz io ­
lo g i c e în d e n t i ţ i a te m p o r a r ă .
6. P la n u l p o s t l a c t e a i . N o ţ i u n e , v a r ie tă ţi le lui.
7. C a r a c t e r i s t i c a c l i n i c o - m o r f o l o g i c ă a o c lu z ie i d e n t a r e fiz io ­
l o g i c e în d e n t i ţ i a m ix tă .
8. M o d i f i c ă r i l e d e f o r m ă a l e a r c a d e l o r d e n t a r e , c a r e p o t li d e ­
p i s t a t e î n p e r i o a d a d e n t i ţ i e i m ix te .
9 . P e r i o a d e l e d e î n ă l ţ a r e f i z i o l o g i c ă a o c l u z ie i d e n t a r e .
10. C a r a c t e r i s t i c a c l i n i c o - m o r f o l o g i c ă a o c l u z i e i d e n t a r e f iz io
lo g ic e î n d e n t i ţ i a p e r m a n e n tă .

TESTE DE EVALUARE
1. C .S . N u m i ţ i m i ş c a r e a d e p i v o t î n j u r u l a x u l u i r a d ic u la r :
Л . m iş c a re a d e v e rsiu n e
B. g r e s iu n e
C. in g r e s ie
D. ro ta ţia
E. d e p la sa re a c o rp o ra lă

2. C .S . D e p l a s a r e a r ă d ă c i n i i d i n t e l u i î n p la n v e s t i b u l o - o r a l
e s te o :
A . m i ş c a r e d e to r g u e
B. ro ta ţie
C . d e p la sa re co rp o ra lă
D . g r e s iu n e
E . in tru z ie

3. C . M . î n c a z u l a n o d o n ţ i e i s e c u n d a r e p a r ţ i a l e î n d e n t i ţ i a
m i x t ă s u n t fo lo site :
A . p r o te z e m o b i l e t o t a l e
B . d in ţi c u p iv o t
f C . p ro te z e m o b ile p a rţia le
D . m e n ţin ă to a re d e s p a ţiu
E . a p a ra te o rto d o n tic e fix e

4 . C .M . P r o te z e le m o b i l e p a r ţ i a l e s u n t in d ic a t e î n c a z u l:
A . p ie r d e r ii p r e c o c e a d i n ţ i l o r t e m p o r a r i
B . s ti m u lă r ii e r u p ţ i e i d i n ţ i l o r p e r m a n e n ţ i
C . r e s ta b ilir ii o c l u z i e i p a t o l o g i c e
D . n o r m a li z ă r ii c u r b e i o c l u z a l e S p e e
E . a n o d o n ţ i e i p a r ţia le

43
5 . C . M . M e t o d e l e d e d i a g n o s t i c i n d i c a t e î n a n o d o n ţ i i l e p a rţia
le p r im a r e :
A . o r t o p a n t o m o g r a f i a m a x ila r e l o r
B . s t u d i u l b io m e tr ic
C . c e f a l o m e t r i a a x i a lă
D . s tu d i u J a n t r o p o m e t r i c
E . r a d i o g r a f i a d e c o n ta c t

6 . C .M . P l a n u l p o s t la c te a l p o a t e fi p a to lo g ie :
A . în t r e a p t ă d i s t a l ă
B . în tre a p tă d reap tă
C . în p r im a fa z ă a e ru p ţie i m o la rilo r d c 6 an i
D . î n t r e a p t ă u ş o r m e z ia lă
E . t o t d e a u n a e v o l u e a z ă s p r e n o r m a l o d a t ă c u c r e ş te r e a

, r 7 ‘ .C , S ‘ iD , a s l e n , a t r e m e l e d e p â n ă la 2 m m la c o p iii d c
4 - 5 a m p r e z in tă :
A. c r e ş t e r e f iz io l o g ic ă î n s e n s s a g ita l
B. a n o m a l i e î n d e z v o l t a r e a d in ţi lo r
C. d i s t a l i z a r e a d i n ţ i l o r a n t e r io r i
D. m e z i a l i z a r e a d i n ţ i l o r la te ra li
E. f a c t o r d e risc

8. C . S . P la n u l p o s t l a c t e a l î n tr e a p tă d r e a p t ă la v â r s t a d e 6 a
e s t e p r o g n o s t i c u l f o r m ă r i i u n e i o c lu z ii:
A. d ista liz a tă
B. m e z ia l iz a tă
C. d e sc h isă <
D. a d â n c ii
E. în c ru c işa tă

9 C .S R e l a ţ i a m o l a r ă n e u t r ă s c s t a b i l i z e a z ă a tu n c i c â n d
p la n u l p o s tl a c t e a l e s t e în :
A . tre a p tă d re a p tă
B. t r e a p t ă d i s t a l ă
C . tre a p tă m e z ia lă (2 m m )

44

S-ar putea să vă placă și