Sunteți pe pagina 1din 3

F ig 1 » is a r n m n ic d e n lo - a lv e o la r i c u în g h e s u ite d e n ta r ă .

(iento' aiveo,Nrä № / / I n c o n g r u e n ţ a d e n to -a l-
r , ai\ VdraTä e J.le c x P r e s , a d e z a c o r d u l u i d i n t r e m ă r i m e a m axi-
l a r e l o r şi m ă r i m e a d i n ţ i l o r ( m a e r o d e n ţ i c ) .
I n c o n g r u e n ţ a d e n t o - a l v e o l a r ă s e c u n d a r ă e s t e c o n s e c i n ţ a unrfr
t u l b u r ă r i d e c r e ş t e r e la n i v e l u l p r o c e s u l u i a l v e o l a r s a u m a x i l a r c e l
m a i a d e s e a g e n e r a tă d e p ie rd e re a tim p u rie a d in ţilo r tem porari d e
p e a r c a d a , p r i n c a r i e $i c o m p l i c a ţ i i l e ei.
I n t e r a c ţ i u n e a f a c t o r i l o r e t i o l o g i c i a i c e l o r d o u ă f o r m e d u c e la
ap ariţia in co n g ru en ţei d cnto-alveolare form a com binată
« « t a r a u şo a ră S e c a r a c t e r i z e a z ă p r i n p r e z e n ţ a unui
g r a d d c î n g h e s u i t e la e t a p a d e e r u p ţ i e a g r u p u l u i i n c i s i v o - m o l a r
6 şi 7 a n o , m c i s iv n cen trali inferiori fiin d în lin g u o p o z iţie, c u o
u şo a ră r e d u c e r e a spaţiului: m olarii I p e r m a n e n ţi, eru p ţi anterior
c e n t r a l , l o r . s u n , b i n e a l i n i a ţ i s a u in d e e r u p ţie , c u suficient
p a ţ i u p e a r c a d ă . I n t r e 6 şi 7 a n i . i n c i s i v i i c e n t r a l i s u p e r i o r i e r u p
m r - o p o / i ţ i e l a b i a l ă c u o d i s c r e t ă l i p s ă d e s p a ţ i u . Z o n a d e s p r ijin
e s t e s ă n ă t o a s a , u, r i m a g i n e a r a d i o l o g i e s r e l e v a r e l a ţ i i d i m e n s i o n a l e
u n c intre dinţii te m p o ra ri ş i cei p erm a n en ţi
Aj * h e su ire a m o d era ,â L a a c e e a ş i v â r s t ă s e c o n s t a t ă e r u p ţ i a
c e n tra lilo r in ferio r., d a r c u u n g ra d d e in c o n g ru e n ţă m ai m art-

т о 'ы Г , ' T I e m P O ra ri P ' ” Л P r e / i " t e , i m P ,lriu ,,n 8 « ! î n a lt d e


m o b H n a t e . I n c o n g r u e n ţ a a r e a c e e a ş i a m p l o a r e şi l a e r u p ţ i a c e n t r a ­
l i s u p e rio ri. Z o n e l e laterale n u s u n t a fe c ta te şi fa v o riz e a z ă rela­
ţ i a d . n t r c t e m p o r a r şi d i n t e l e p e r m a n e n t
л

/ ugh es u i rea severă. I n c i s i v i i , a t â t c c i s u p e r i o r i , c â t şi c c i i n l c -


iori, p o t a v e a u n g r a d î n a l t d c î n g h e s u i r e ( m a l p o z i ţ i o n a ţ i s a u a ii-
liaţi). d a r . în a c e s t c a / , l a t e r a l i i p o t fi e x p u l z a ţ i d c p e a r c a d ă , c e n -
ralii o c u p â n d m u l t d i n s p a ţ i u l a c e s t o r a , r ă m â n â n d i n s ă şi t r e m e
n ic i. M o l a r u l I p e r m a n e n t p o a t e s ă i m p a c t e z e c u m o l a r u l 2 ile c i-
lual. in z o n a d c s p r i j i n s e r e m a r c ă r e l a ţ i i d i m e n s i o n a l e n c t a v o r a -
>ile in tre d in ţi i d e l a p t e şi c e i p e r m a n e n ţ i .
I.a v â r s t a d e e r u p ţ i e a i n c i s i v i l o r la t e r a l i s e m n a l ă m u r m ă t o a r e -
e c a r a c t e r i s t i c i : i n c o n g r u e n ţ e u ş o a r e : i n c i s i v i la t e r a l i d e e r u p ţ i e ,
)bservându-sc o reducere m ic ă a spaţiului necesar pentru alinierea
>e a r c a d ă . In f o r m e l e m o d e r a t e e x i s t a s p a ţ i u . î n s ă i n s u f i c i e n t faţă
Ic m ă r i m e a l a t e r a l u l u i , in f o r m e l e s e v e r e , l a t e r a l i i p o t s ă n u e r u p ă ,
ipaţiul e x i s t e n t f iin d m u l t m a i m i c d e c â t d i m e n s i u n i l e lo r s a u a b -
ient. I m a g i n e a r a d i o l o g i c ă d e z v ă l u i e l a t e r a l u l i m p a c t a t î n t r e c c n -
rali şi c a n i n u l d e c i d u a l . In u n e l e c a / u r i s e p o a t e c o n s t a t a o m o b i -
itate m a r o a c a n i n u l u i d e c i d u a l , c u o r e s o r b ţ i e r a d i c u l a r ă în a ltă .
A

) r o d u s ă d c c ă t r e la te r a lu l în e r u p ţ i e . In a l t e s i t u a ţ i i , p u t e m c o n s t a t a
ib s e n ţa c a n i n u l u i d e c i d u a l d c p e a r c a d ă , c u i n c i s i v u l la te r a l a l i n i a t
эе l o c u l c a n i n u l u i , u n e o r i c o n s e r v â n d u - s e o m i c ă t r e m ă , a l t e o r i
j n c o n t a c t î n t r e i n c i s i v u l l a t e r a l p e r m a n e n t şi m o l a r u l I d e c i d u a l .

A n o m a l i i l e d e c l a s a II A n g l e
D e fin iţie . A n o m a l i i l e d e c l a s a II A n g l e i n c l u d t u l b u r ă r i l e d c
;i4şterc, d e z v o l t a r e şi f u n c ţ i o n a l i t a t e a m a x i l a r e l o r , a l v e o l e l o r ,
lin ţ ilo r şi d c d i n a m i c ă m a n d i b u l a r ă . c a r a c t e r i z a t e p r i n r e d u c e r e a ,
m r i r e a s a u d e v i e r e a p a r a m e t r i l o r d c r e f e r i n ţ ă ( d i a m e t r e , linii a l e
frenului şi i n t e r i n c i s i v e ) f a ţ ă d c p l a n u l m e d i o s a g i t a l . P e n t r u a c e s t e
in o m a lii este caracteristică perturbarea p red o m in an tă în rens
Iransversal, c o m p e n s a t ă d e p r o c e s u l d e n t o - a l v e o l a r şi r e f l e c t a t ă d c
relaţiile a n t e r o - p o s t e r i o a r ă , i n t e n n a x i l a r ă şi o c l i i / a l ă .
T e r m in o lo g ia v a ria z ă în funcţie d c critcriul d c b a / ă u tili/a t
ile fiecare ş c o a l ă şi d e t e r i t o r i u l a f e c ta t.
Ş c o a la f r a n c e / ă d e s c r ie d o u ă fo rm e c u su b d iv iziu n i clinice:
e n d o g n a ţia şi l a t c r o g n a ţ i a m a n d i b u l a r ă .
E n d o g n a ţ i a ş i e n d o a l v e o l i a p o t f i , f i e c a r e , p a r a l e l e şi î n d i e -
d ru . In e n d o g n a ţie , b a z a m a x ila ru lu i şi, u n e o ri, p ira m id a nazală
s u n t în g u sta te ; î n e n d o a lv c o lie , d o a r se c to ru l a lv e o la r e s te afectat.
In c a z u l la te ro d e v ia ţie i s e d i s t in g d o u ă fo rm e clinice: latero-
d e v i a ţ i a şi l a t e r o g n a ţ i a .
E x o g n a ţia s e c a ra c te riz e a z ă p rin hip erd ezv o ltarea transversală
a m a x ila ru lu i. E s te o fo rm ă e x t r e m d e rară, în c a re parodonţiul ră­
m â n e n e a fe c ta t, d eşi a r c a d e le s u n t s u b ţia te . î n sfârşit, tre b u ie reţi­
n u tă e x o g n a ţia d c o rig in e iatro g en ă p rin e x p a n siu n ea d e m axilar
p ro s t controlată.
Ş c o a la g e r m a n ă d e sc rie d o u ă s in d ro a m c m ari c u s u b d iv iz iu n i­
l e lo r : s i n d r o m u l d e c o m p r e s i u n e m a x i l a r ă ş i o c l u z i a î n c r u c i ş a t ă .
In cadrul s in d ro m u lu i d e c o m p re s iu n e d e m a x ila r se descriu
d o u ă f o r m e : s i n d r o m u l d e c o m p r e s i u n e c u p r o t r u z i e şi s p a ţ i e r e
d e n ta r ă şi s in d ro m u l d e c o m p r e s iu n e c u înghesuire.
Ş c o a l a a n g l o - s a x o n ă d i s t i n g e d o u ă f o r m e c l i n i c e , p e c a r e le
v o m a d o p t a ş i n o i î n c a d r u l m a l o c l u z i e i d e c l a s a II: m a l o c l u z i a d c
c l a s a III şi m a l o c l u z i a d e c l a s a I l 2.

M A L O C L U Z I A D E C L A S A II, ( E N D O C N A Ţ I A S A U S IN ­
D R O M U L D E C O M P R E S I U N E M A X I L A R Ă C U P R O T R U Z I E SI
SP A Ţ IE R E D EN TA R Ă )
D e fin iţie . M a l o c l u z i a d c c l a s a II, e s t e u n s i n d r o m c a r a c t e r i z a t
p r i n r e d u c e r e a d i a m e t r e l o r m a x i l a r e l o r , a l v e o l e l o r şi d i n ţ i l o r faţă
d c planul m ed io sag ital. C o m p e n s a to r, ap are protruzia procesului
d e n to -a lv e o la r, refle c tată în o c lu z ie p rin decalaj sagital (in o clu zia
s a g i t a l ă , o c l u z i a d i s t a l ă ) şi o p o s i b i l ă o c l u z i e a d â n c ă , r a r e o r i d e s ­
chisă, c u s a u lă ră la tero d ev ia ţie m andibulară.
E p id e m io lo g ie . F r e c v e n ţa a n o m a lie i v ariază în fu n cţie de
v â r s t ă şi d e g r u p u l p o p u l a ţ i o n a l i n v e s t i g a t A s t f e l , G a r l i n e r ( d u p ă
l o s tc r ) s e m n a la c ă în p e r io a d a 5 - 1 5 an i a r.o m a lia e s te p re z e n tă în
p r o p o r ţ i e d c 3 % , î n t i m p c e ' f o l d , F o s t e r şi D a y a f i r m ă c ă a n o m a ­
l i a i n t r e 1 1 şi 12 a n i i n t e r e s e a z ă p o p u l a ţ i i l e s t u d i a t e î n p r o p o r ţ i e d e
18 şi 2 7 % . D i n o b s e r v a ţ i i l e î n t r e p r i n s e , I l o t z c o n c h i d e c ă , î n d e n t i -

56

S-ar putea să vă placă și