Sunteți pe pagina 1din 24

LOCUL ȘI ROLUL DIDACTICII SPECIALITĂȚII ÎN

PREGĂTIREA INIȚIALĂ A VIITORILOR PROFESORI

Precizari terminologice și interrelații cu alte


științe

Aria de cuprindere și structura de bază a


Didacticii specialității

Principiile didactice

Aplicații
 bazele gândirii didactice - Platon și Aristotel;

 secolul al XVII-lea = „Secolul didacticii”, 1657 -


„Didactica Magna”, J.A. Comenius;

 secolul al XIX-lea - Fr.A.W. Diesterweg face


distincția între pedagogia generală, didactică și
metodică.
 Didactica generală - norme și principii cu caracter
general, valabile pentru toate disciplinele de
învățământ;

 Fiecare obiect de învățământ are


didactica/metodica sa.
 Didactica specialității este „…procesul de
învățământ din perspectiva pedagogică a predării și
învățării obiectelor de studiu, caz în care poarta
denumirea de didactică specială sau metodică (ce
studiaza conținutul, principiile, metodele și formele
de organizare proprii obiectului respectiv în
detaliile concrete aplicative)…” (Ionescu, M., Radu,
I., 2001, p. 24).
 Elemente constitutive:
 obiect de studiu: procesul de învățământ la
disciplina de specialitate (limba română, istorie,
geografie, educație fizică etc);

 aparat teoretic: noțiuni, concepte fundamentale,


principii, demersuri, caracteristici;

 ansamblu de metode și procedee, mijloace și


tehnici de lucru specifice obiectului de studiu.
 ansamblu de metode și procedee, mijloace și
tehnici de lucru specifice obiectului de studiu;

 operează analize interdisciplinare și


intradisciplinare, aducând precizările de rigoare în
adaptarea cerințelor, conținutului, metodelor și
procedeelor, formelor de organizare, strategilor de
proiectare și de evaluare la specialitatea obiectului
de învățământ.
 are drept obiect de studiu procesul de învățământ
la disciplina de specialitate;

 subramură a didacticii generale, având o funcție


practică, de ghidare a activității instructiv-
educative concrete pe baza unor orientări generale
oferite Teoria și metodologia curriculum-lui, a
instruirii si a evaluării.
 dublă preocupare:

 - teoretică: știință explicativă a proceselor de


predare-învățare-evaluare (programe și manuale);

 - practică: stiință aplicativă, urmărind permanent


îmbunătățirea activității didactice nu numai pe baza
rezultatelor propriilor cercetări, ci luând în
considerare și descoperirile/rezultatele altor
științe.
 Didactica specialității orientează, precizează și
concretizează, la fiecare disciplină de studiu, un
ansamblu de tipuri de activități și de acțiuni:

 1. se raportează la principiile didacticii generale în


soluționarea unor probleme specifice;

 2. abordeaza procesul de învțățământ în funcție de


competențele, conținuturile și activitățile de
învățare/sugestiile metodologice precizate prin Programa
școlară la disciplina de specialitate;

 3. își făurește legități proprii, pe baza valorificării experienței


didactice;
4. realizează adaptarea noțiunilor de principii,
finalități, conținut, metode, forme de organizare,
strategii de proiectare și de evaluare pentru fiecare
disciplină;

5. face recomandări metodice de realizare a


procesului de învățământ;

6. are în vedere acțiuni permanente de perfecționare


a propriilor activități de predare-învățare-evaluare.
 cerințe cu caracter legic privind esența procesului
de învățământ;

 teze normative, idei generale în organizarea și


conducerea activității instructiv-educative;

 norme sau reguli didactice care se aplică în


activitatea de predare-învățare.
 Principiul însușirii conștiente și active a
cunoștințelor;

 Principiul intuiției;

 Principiul accesibilității și individualizării învățării;

 Principiul conexiunii dintre teorie și practică;

 Principiul însușirii temeinice a cunoștințelor,


deprinderilor și priceperilor;

 Principiul sistematizării și continuității în învățare.


 Principiul însușirii conștiente și active a
cunoștințelor
 Cerințe:

 participarea conștientă a elevului la actul învățării, respectiv


ÎNȚELEGEREA cât mai clară și profundă a materialului de
învățat;

 participarea activă presupune EFORT PERSONAL (VOLUNTAR),


implicarea într-o multitudine de activități: ascultare, scriere,
dezbatere, experimentare, rezolvare de probleme,creație etc.
 Principiul intuiției
 Cerința fundamentală:
 abordarea învățării ca proces de cunoaștere,
realizat în manieră senzorială, intuitivă;

 respectarea principiului intuiției presupune


valorizarea pedagogică a experienței directe în
cunoaștere;

 aplicarea acestui principiu în practică previne


formalismul și verbalismul.
 Principiul accesibilității și individualizării învățării
 Cerințe:

 Accesibilitatea conținutului, a metodelor și tehnicilor


instruirii, a limbajului și formelor de activitate etc.,
pentru a realiza concordanța dintre posibilitățile
elevilor/cursanți și dificultățile învățării.

 Individualizarea elevilor/cursanților potrivit


particularităților lor fizice și psihice, prin diferențierea
sarcinilor didactice și a căilor de îndeplinire a lor.
 Principiul conexiunii dintre teorie și practică

 Cerințe:
 Lecțiile să ofere suficiente ocazii de valorificare, în practică, a
cunoștințelor teoretice și a capacităților învățate;

 Lecțiile să asigure putere operatorie a cunoștințelor teoretice,


adică transferul învățării în circumstanțe noi;

 Lecțiile să aducă elemente de viață cotidiană în școală.


 Principiul însușirii temeinice a cunoștințelor și
deprinderilor
 Cerințe:
 Însușirea durabilă a cunoștințelor si abilităților astfel încât să poată
fi actualizate și utilizate atunci când se reclamă prezența lor.

 Persistența în timp și fidelitatea celor însușite , precum și


profunzimea (implementarea lor în sistemul de personalitate) și
mobilitatea lor în reproducerea datelor acumulate.

 Temeinicia este generată de:


 baza intuitivă, concret-senzorială;
 aplicații practice;
 sistematizări logice;
 însușire conștientă și prin efort propriu;
 completări și aprofundări continue;
 integrarea în sisteme tot mai cuprinzătoare.
 Principiul sistematizării și continuității în învățare
 Cerințe:

 Desfăsurarea ordonată, logică și pedagogică a conținuturilor


predării și învățării.

 Sistematizarea tematică a programelor școlare, a


planificărilor calendaristice, a unităților de învățare și a
lecțiilor.

 Continuitatea presupune cerințe unitare, constante,


controlate sistematic și succesiv de către toți factorii
educativi, pe măsura dezvoltării copilului.
 Concluzii

 alcătuiesc un sistem unitar;

 au valoarea orientativă pentru activitatea profesorului;

 au caracter deschis si dinamic;

 respectarea lor asigură un echilibru procesului de


învățământ.
 Analizați valențele principiului intuiției din următorul citat:

Și ca totul să ți se imprime mai ușor trebuie apelat, ori de


câte ori este posibil, la simțuri ... să fie unite auzul cu
vederea și gustul, cu mâna ..., materia care trebuie
învățată să nu fie doar expusă, ca să pătrundă numai în
urechi, ci ea trebuie prezentată și prin imagini, ca astfel
reprezentarea să se imprime ochiului, urechii, intelectului
și memoriei.(...) Prin intuiția reală se începe învățarea și
nu prin descrierea verbală a lucrurilor.
(J.A. Comenius, Didactica Magna)
 Exprimați un punct de vedere față de afirmația
de mai jos:

Orice temă poate fi predată efectiv într-o forma


intelectuală corectă, oricărui copil, la orice vârstă, cu
precizarea că orice temă din programă poate fi
prezentată în forme care să pună accent fie pe acțiuni
obiectuale, fie pe imagini, fie pe mijloace verbale.
(Jerome Bruner)
Identificați cel puțin trei consecințe negative
generate de nerespectarea principiului integrării
teoriei cu practica.

 Executarea se învață exersând. Talentul se dezvoltă prin


exercițiu. Cititul se învață citind, scrisul scriind, cântatul
cântând. Fiecare limbă se deprinde mai bine prin practică,
pe cale orală, prin auz, lectură, decât prin reguli!
(J.A. Comenius)
 1. Indicați două modalități concrete prin care ați
putea spori durabilitatea și profunzimea cunostințelor
și abilităților dobândite la disciplina dvs.

 2. Formulați enunțuri care să susțină următoarea


ecuație:
învățarea pe tot parcursul vieții = formare profesională continuă.

S-ar putea să vă placă și