Sunteți pe pagina 1din 6

G.P.P.

„Toldi”, Structura „Făt- Frumos”


Grupa mijlocie „Steluțelor”
Prof. înv. preşcolar: Mariscaș Adriana
Popescu Gabriela
An şcolar 2019 - 2020

Raport asupra rezultatelor obţinute la evaluarea iniţială

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ din


grădiniţă, fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale
grupei în ansamblu. Evaluarea iniţială a avut drept scop evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi
abilităţilor dobândite, socializarea copiilor în cursul anului şcolar anterior. Pe lângă funcţiile de
măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale este stabilirea
demersului didactic din perioada următoare.
Evaluarea am realizat-o şi prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate
atât în activităţile de grup, cât şi în cele individuale şi frontale. Acestea au permis preşcolarului să
se manifeste liber, creativ şi astfel s-au evaluat mai uşor cunoştinţele dobândite şi capacitatea de
aplicare a acestora .
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni ale anului şcolar
(10.09.2018 – 21.09.2018), unui număr de 20 copii din cei înscrişi în grupă anul acesta, iar
comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.

I DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE


1.Dezvoltarea fizica
1.1.Dezvoltarea motricitatii grosiere
În cadrul parcursului aplicativ „Stafeta celor mai sprinteni „ s-a urmărit executarea
corecta a exercitiilor de mers și alergare, păstrând poziția corectă; executarea mișcării
corecte de orientare în schema corporală.În timpul activitătii 8 preşcolari execută corect
deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte, de
asemenea execută mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală şi răspund motric
la acestea, în timp ce 11 copii nu îndeplinesc toate cerintele motrice sau nu le efectueaza
corect , iar 2 copii necesita sprijin în aspectele dezvoltarii motricitatii grosiere
( deprinderi)
1.2.Dezvoltarea motricității fine
La activitatea ADP „Știu să mă îmbrac” s-au urmărit deprinderile motrice fine-
încheierea nasturilor mari . Am constatat ca 6 prescolari știu să se îmbrace singuri și să își
încheie nasturii de la haine, în timp ce 10 necesită încă ajutor la o etapă ( îmbrăcat , încheiat
nasturi) iar 4 nu se îmbracă independent și necesită ajutor.
1.3.Dezvoltarea senzo-motorie
La jocul de mișcare „ Aruncă mingea” în cadrul ALA2 am urmărit prinderea mingii după ce a
fost aruncată spre pământ, urmărind o mai bună coordonare oculo-motorie, astfel am constatat ca 5
copii au îndeplinit acest item în timp ce 10 necesită exersarea coordonării oculo-motorie iar 5
necesită sprijin atât în deprinderea de prindere cât și în ceea ce privește coordonarea.
2.Sănătate și igienă personală
2.1.Promovarea sănătății și nutritiei
În cadrul ALA1 Activitate practic gospodărească „Spălăm fructele am urmărit cunoasterea
importanței igienei alimentare și am observat că 15 din preșcolarii evaluati au știut ce trebuie făcut
cu fructele înainte de a le consuma în timp ce 5 nu au știut.
2.2.Promovarea îngrijirii și igienei personale
La ALA1 Joc de masa „ Găsește obiectul potrivit” am urmărit cunoasterea obiectelor de igienă
personală și importanța utilizării lor,astfel am observat ca 10 preșcolari cunosc obiectele de
îngrijire și înțeleg importanța lor, identificându-le în timp ce 6 au identificat jumătate din obiecte iar
4 dintre ei au recunoscut 1, 2 obiecte.
2.3.Promovarea practicilor privind securitatea personală
În cadrul activității de educatie rutieră „Mingea buclucașă” am urmărit intelegerea
consecintelor nerespectării regulilor de circulatie astfel am constatat ca 12 din copiii evaluati au
îndeplinit acest item, în timp ce 5 au știut ca nu e voie să se joace pe șosea cu mingea dar nu au
făcut legăturile de cauzalitate intre jocul pe șosea și iminenta unui accident , în timp ce 5 copiii nu
au știut nici regulile elementare de circulatie , nici nu au înțeles pericolele jocului la șosea.
.In urma probelor aplicate în cadrul domeniului dezvoltare fizica, a sănătății și igienei
personale prescolarii au obtinut urmatoarele rezultate: 31,58%( 6 copii) au obținut
calificativul Atins, 57,90%(11 copii) în dezvoltare și 10,52%( 2 copii) Necesita sprijin.
Măsuri ameliorative
- dezvoltarea psihomotrică a copiilor și mai ales, executări motrice după îndrumări verbale;
- repetarea aşezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi;
- exersarea individuală pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă
corporală;
- insistarea pe respectarea regulilor în cadrul jocurilor;
- desfăşurarea unor activităţi de educaţie pentru sănătate ce promovează alimentaţia sănătoasă
precum și rutiera și securitate personala.

II DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ
1.Dezvoltare socială
1.1.Abilitati de interacțiune cu adultii
În cadrul activitatii ALA1 „ Cuvinte fermecate” am urmărit utilizarea formulelor de
politețe în interactiunile cu adultii,astfel am observat că 7 prescolari cunosc și folosesc
formulele de politețe în interactiunile cu adultii în timp ce 13 copii nu le utilizează tot
timpul.
1.2.Abilităti de interacțiune cu copiii
La activitatea din cadrul ADP „Joacă-te cu mine” am urmărit ca preșcolarii să se alăture
unui grup de copiii care se joacă, astfel am observat ca 10 prescolari au îndeplinit acest
item în timp ce 6 copii s-au alăturat unui grup de joacă dar nu au inițiat joaca cu aceștia
în timp ce 4 copii nu au dorit sa se alăture grupului și au refuzat joaca.
1.3.Acceptarea și respectarea diversității
În cadrul activitatilor de la ALA1 Bibliotecă „La mare” am urmărit să se joace împreună
cu copiii diferiți din punct de vedere al genului, etniei cu CES, etc, în urma acestei probe
10 din prescolari au atins acest item în timp ce 10 nu au cooperat din motive etnice sau
social-emotionale( au anumite preferințe în alegerea partenerilor de joaca)
1.4.Dezvoltarea comportamentului prosocial
În cadrul activitatii ADP „Panoul cu buline vesele” am urmărit cunoasterea și
respectarea regulilor grupei fără a le reaminti zilnic, observand ca 7 copii au îndeplinit
acest item, în timp ce 10 copiii fie nu și le amintesc , fie nu le respectă în mod
consecvent iar 3 dintre ei nu le cunosc și nu le respectă și au nevoie sa le fie reamintite.
2.Dezvoltarea emotională
2.1.Dezvoltarea conceptului de sine
În cadrul activitatii ADP „Hora jucăriilor” am urmărit capacitatea copiilor de a se
recunoaște din descrierea educatoarei. 7 prescolari au atins acest item în timp ce 7 au
avut nevoie de sprijin în timp ce 3 nu s-au recunoscut deloc.
2.2Dezvoltarea autocontrolului emoțional
În Activitatea de la ADP „Pot sa aștept!” am urmărit capacitatea copiilor de a aștepta
pana i se ofera atenție, astfel 10 prescolari au îndeplinit acest item,10 au încercat dar nu
au finalizat sarcina.
2.3Dezvoltarea expresivității emoționale
Am urmărit ca prescolarii sa răspundă la emoții prin jocul de rol „Atenție, atentie” astfel
7 copii s-au angajat în jocul de rol, au identificat emotia mimată și au răspuns adecvat la
ea, 7 nu au reușit sa identifice emotia dar cu sprijin au răspuns adecvat, 6 au avut nevoie
de sprijin și în identificarea sentimentelor cât și în reactionarea la acestea.
Astfel rezultatele evaluarii la acest domeniu sunt: 26,31% (5 copii) Atins, 57,90%
(12 copii) în dezvoltare și 15,79% (3 copii).

Măsuri ameliorative
- formarea unor deprinderi de muncă în grup, prin cooperare;
- consolidarea solidarităţii grupului prin: ascultarea şi prezentarea celorlalţi a unor idei,
întâmplări trăite sau imaginate mai ales în etapa ADP (întâlnirea de dimineață);
- determinarea prin activităţi şi jocuri a unor reguli de comportare civilizată: comunicare în
grup și ascultarea celuilalt (nu au răbdare să se asculte unii pe ceilalți);
- antrenarea copiilor în activităţi de dezvoltare emoţională, de recunoaștere a propriilor emoții și
a celorlalți precum și reactionarea adecvată la acestea.

III CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE


1.Curiozitate și interes
În cadrul activitatii ALA1 Știință „Comorile mele” am urmărit ca prescolarii să
formuleze frecvent întrebările de ce? si Cum? pentru a înțelege ce se întâmpla în jur, 7
copii au îndeplinit acest item în timp ce 13 copii au intâmpinat dificultati în formularea
întrebărilor.
1.2.Initiativă
La centrul ALA1 Artă, ”Micul artist” am urmărit ca prescolarii sa utilizeze diferite
materiale pentru a pune în practica o idee.La aceasta proba 8 prescolari au realizat
independent itemul 12 au avut nevoie de sprijin în alegerea materialelor și ducerea la
bun sfârșit a sarcinii.
1.3 Persistență în activități
Prin jocul de masă „Găseste greseala” de la ALA1 am urmărit ca prescolarii sa
găsească și să corecteze greșelile din imaginile prezentate, în urma evaluarii 7 copiii au
îndeplinit acest item, 10 copii au avut nevoie de sprijin în identificarea deosebirilor din
imagini, iar 3 nu au identificat decât o eroare din 5.

1.4.Creativitate
la ALA1 „ Tema aleasă de copii” prin desen sau modelaj s-a urmărit realizarea temei
independent și creativ, astfel, 10 copii au realizat tema în mod independent în timp ce 8
au avut nevoie de sprijin în finalizarea lucrarii iar 2 au refuzat sa facă tema.
Astfel în cadrul acestui domeniu, prescolarii au obținut urmatoarele calificative: 21,06 %
Atins (4 copii) , 63,15%(12 copii) în Dezvoltare și 15,79% (3 copii) Necesita sprijin.
Măsuri ameliorative
-crearea unor oportunitati pentru stimularea curiozitatii și interesului prescolarilor, incurajarea
formularilor de întrebări pentru înțelegerea ce se întâmpla în jur, raspunderea la toate întrebările
puse de copii.
-creearea unor oportunitati de stimulare a initiativei în activități a persistentei .
- diferite activităţi în care să se utilizeze tehnici de lucru diferite (desen, pictură, modelaj) şi
care să stimuleze creativitatea copiilor;
- lărgirea sferei de reprezentări despre tehnici și instrumente necesare picturii, modelajului,
desenului (materiale naturale, lucrări colective), stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe
practice;

IV DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR


CITIRII ȘI SCRIERII
1.Dezvoltarea limbajului și a comunicării
1.1. Comunicare receptivă
In cadrul activitătii ADP „Cauta comoara” am urmarit intelegerea si aplicarea unor
instructiuni simple, 7 din prescolari au urmarit si aplicat independent instructiunile iar 13 au
avut nevoie de ajutor in intelegerea si aplicarea instructiunilor.
1.2.Comunicare expresivă
La ADP , prin activitatea zilei “ Povestea zilei” am urmarit ca prescolarii sa relateze spontan
intamplari din propria experienta, astfel 12 prescolari au relatat spontan intamplari care i-au
marcat
5 au avut nevoie de sprijin in relatarea intamplarilor iar 3 au refuzat sa relateze.
2.Premisele citirii si scrierii
2.1. Cunoasterea si aprecierea cartii
Prin intermediul activitatii de la ALA1 de la biblioteca “Citim impreuna” am urmarit
rasfoirea cu interes a cartilor din sala de grupa astfel 20 de prescolari au indeplinit acest
item.
2.2.Asocierea sunet-litera
Prin jocul didactic “ Am spus bine, n-am spus bine” de la DLC, am urmarit pronuntarea
corecta a sunetelor limbii romane, astfel 10 copii au pronuntat corect sunetele date iar 8 au
intampinat dificultati in timp ce 2 au refuzat sa participe la activitate.
2.3Constientizarea mesajului scris-vorbit
ALA1 “Facem o felicitare” in cadrul activitatii am urmarit folosirea unor materiale variate
pentru a transmite un mesaj, in urma evaluarii am constatat ca 7 copii au indeplinit acest
item in timp ce 10 copii au necesitat sprijin iar 3 au refuzat tema.
2.4 Insusirea deprinderilor de scris;folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj
ALA1 arta “ Prietenul meu” , am urmarit sa deseneze schita corpului uman, 8 prescolari au
indeplinit acest item iar 12 au avut nevoie de sprijin .
.In urma probelor de evaluare am înregistrat urmatoarele rezultate:31,58% (6 copii) calificativul
Atins, 57,90 (11 copii) în Dezvoltare și 10,52 ( 2copii) Necesita sprijin.
Măsuri ameliorative
- stimularea comunicării verbale prin lărgirea sferei de reprezentări în plan literar specific:
basme, povestiri, repovestiri, fabule, ghicitori, poezii;
- crearea de texte literare (povești și povestiri cu început dat sau create de copii/grup de copii),
rime, poezioare cu rime;
- stimularea auzului fonematic, a articulării corecte a sunetelor şi a grupurilor de sunete
(vocale, consoane): t-d, r-l,v-f, p-b, c-r prin „exerciții-joc de stimulare” specifice.

V. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

1.Dezvoltarea gandirii logice și rezolvarea de probleme


La ALA1 joc de masa „ Alege și potriveste” am urmărit ca prescolarii sa caute mai
multe cai de rezolvare a unei probleme și a alege una dintre ele în rezolvarea problemei
am constatat ca 4 prescolari au îndeplinit acest item in timp ce 12 fie nu au găsit mai
multe cai de rezolvare , fie au intampinat dificultati în rezolvarea ei, în timp ce 3 copii
nu au găsit o singura cale de rezolvare sau au intampinat dificultati în aplicarea ei.
La DS Știința, activitatea „Vreau sa știu„ am urmărit să fie interesat de cauzalitate prin
adresarea întrebării „De ce?”, astfel 6 copii au fost interesati de cauzalitate punând
întrebarea „De ce ?” în timp ce 12 copii au fost interesati de cauzalitatea evenimentului
dar nu au știu sa formuleze întrebări, în timp ce 2 copii nu au manifestat interes pentru
cauzalitate și nu au pus întrebări.
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice, cunoasterea și înțelegerea lumii
1.Reprezentari elementare matematice
La ALA1 Joc de rol „De-a vanzatoarea” s-a urmărit numararea și utilizarea numerelor în
activități cotidiene, astfel 4 copii număra corect în con. 1-3 și raportează numărul la
cantitate și invers, în timp ce 12 prezinta dificultati fie în numeratie, fie la recunoasterea
cifrelor și raportarea lor la cantitate, iar 2 necesita sprijin la fiecare din itemii enumerati.
În cadrul activitatii DS Activitate matematica „Formam grupe de obiecte” am urmărit
formarea de grupa după forma și după mărime, astfel ca 8 prescolari au format corect
grupe după criteriul forma și apoi mărime, 10 au intampinat dificultati la una din cerinte
în timp ce 2 nu au reușit sa îndeplinească nici una din cerinte.
La DS Activitate matematica „ Ma joc cu piese geometrice”, copiii au avut de
recunoscut și denumit corect cercul, patratul și triunghiul astfel 8 au realizat cerintele în
timp ce 10 au intampinat dificultati fie la recunoasterea lor fie la denumirea lor, iar 2 au
necesitat sprijin atât în recunoasterea cât și denumirea figurilor geometrice.
2.Cunoasterea lumii
În DS la activitatea de cunoasterea mediului „ Când se întâmpla?”
Am urmărit modul în care prescolarii explica schimbarile fenomenelor pe baza de
cauzalitate, 4 au reușit sa explice schimbarile fenomenelor în funcție de trecerea
anotimpurilor, în timp ce 12 nu au făcut toate legăturile de cauzalitate intre fenomene și
anotimpuri, în timp ce 3 au necesitat sprijin atât în identificarea legăturii dintre fenomen
și anotimp cât și în intelegerea cauzalitatii ce deriva din aceasta relatie.
În aplicarea fisei „Legume și fructe” DS, copiii trebuiau sa recunoască și sa denumeasca
fructele și legumele, astfel 8 au reușit acest lucru în timp ce 10 au intampinat dificultati
în recunoasterea tuturor fructelor și legumelor dar au identificat mai bine de jumătate din
ele, iar 2 nu au reușit sa identifice decât mai puțin de jumătate din totalul de fructe și
legume.
În cadrul activitatii ALA1 Știința „Meserii , unelte” an urmărit ca prescolarii sa pună în
corespondenta uneltele cu meseriasii care le folosesc , astfel 10 copii au rezolvat sarcina
integral, în timp ce 7 copii au rezolvat partial fisa în timp ce 3 copii nu au reușit sa
identifice decât 1,2 meserii din 5.
Astfel la acest domeniu rezultatele sunt: Atins 21,06% (4 copii), in dezvoltare 63,15%(12
copii) , necesita sprijin 15,79% (3 copii)
Măsuri ameliorative
- desfăşurarea unor activităţi la sectorul Ştiinţă şi a celor de cunoaşterea mediului pentru a
aprofunda cunoştinţele despre lume şi mediul înconjurător;
- observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe noțiuni complexe de
timp, cauză, spațiu (anotimpuri), activităţi cu valenţe practice;
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse;
- desfăşurarea unor activităţi şi jocuri de recunoaştere a cifrelor, diferite jocuri cu conţinut
matematic.