Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa Nr.

2
(la data 10.02.2021 Anexa 2 la Metodologie a fost modificată de Ordinul 3.189/2021)

Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual


pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Numărul fișei postului: 2

Numele și prenumele cadrului didactic: Popescu Gabriela. . .

Specialitatea: profesor invatamant prescolar

Perioada evaluată: An școlar 2020-2021

Calificativul acordat: . . . . . . . . . .

Punc Punctaj acordat


taj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă maxim

Domenii ale Autoeva Com. Cons. Comisia de


luare de ev de contestații
evaluării adm.

1.1 Respectarea programei a) Planificarea anuală respectă prevederile curriculumului privind 2 2


şcolare şi a normelor de abordarea a cel putin patru teme anuale de studiu;
1.Proiectarea elaborare a documentelor de
activităţii proiectare, precum și b) Stabileşte şi planifică numărul de proiecte tematice pe teme
adaptarea acesteia la anuale de studiu, precum şi temele săptămânale; 2 2
particularitățile grupei/clasei.
c) Stabileşte corect conţinutul activităţilor de învăţare. 2 2
1.2 Implicarea în activităţile a) Elaboreaza oferta şi programa pentru CDS, adaptată la nevoile 2 2
de proiectare a ofertei copiilor, la opţiunile părinţilor;
educaţionale la nivelul
unităţii.
1
b) Specificul local se reflectă la programele educaţionale 1 1
planificate.

1.3 Folosirea tehnologiei și a) Utilizează calculatorul şi programele în proiectarea didactică 2 2


comunicațiilor - TIC în şi în activităţile cu copiii.
activitatea de proiectare
didactică.
1.4 Proiectarea activităţilor – a) Contribuie la proiectarea şi realizarea activităţilor – suport 3 3
suport pentru învățarea în pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare
mediul online și a aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare
instrumentelor de evaluare didactică.
aplicabile online, din
perspectiva principiilor de
proiectare didactică.
1.5 Proiectarea unor activități a) Contribuie la proiectara unor activități extracurriculare corelate 1 1
extracurriculare corelate cu cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor
obiectivele curriculare,
nevoile și interesele
educabililor, plan managerial
al unității.
15 15

2.1 Utilizarea unor strategii a) Aplică în procesul educaţional strategiile didactice active 6 6
didactice care asigură însuşite în cadrul activităţilor de formare prin, cercuri
caracterul aplicativ al învăţării pedagogice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, cursuri de
şi formarea competenţelor formare/dezvoltare profesională.
2.Realizarea specifice.
activităţilor 2.2 Utilizarea eficientă a a) Utilizează baza logistică a grădiniţei (diferite planşe, truse, xerox, 3 3
didactice resurselor materiale din calculator, laptop, tabletă, CD, DVD, proiector etc.).
unitatea de învăţământ în
vederea optimizării
activităţilor didactice, inclusiv
utilizarea TIC.
2.3 Utilizarea de resurse a) Utilizează resurse educaționale deschise, aplicații online 3 3
educaționale deschise, (whatsapp, zoom, skype, classroom google, etc.)
aplicații online, crearea și
susținerea sesiunilor de b) Creează și susţine activităţi de învățare pe platforme
învățare pe platforme educaționale. 2 2

2
educaționale.
2.4 Diseminarea, evaluarea și a) Diseminează, evaluauează și valorizează activitățile desfășurate 2 2
valorizarea activităților în mediul școlar și online.
realizate.
2.5 Organizarea şi a) Organizează şi participă la activităti didactice, curriculare și 2 2
desfăşurarea activităţilor extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar.
didactice, curriculare și
extracurriculare în mediul b) Organizează şi participă la activități în mediul online.
școlar, extrașcolar și în 2 2
mediul online.
2.6 Formarea deprinderilor de a ) Formează deprinderi de muncă individuală la copii; 2 2
studiu individual şi în echipă
în vederea formării/dezvoltării b) Formează deprinderi de muncă în perechi şi în grupuri. 2 2
competenţei de ,,a învăţa să
înveţi”.
2.7 Organizarea și a) Inițiază,organizează și participă la desfășurarea unor activități 1 0
desfășurarea de activități prin de voluntariat
participarea la acțiuni de
voluntariat
24 24
3.1 Asigurarea transparenţei a) Aduce la cunoştinţa părinţilor competenţele vizate, adecvate 2 2
criteriilor, a procedurilor de vârstei şi procedurile de evaluare pe care le administrează;
3.Evaluarea evaluare şi a rezultatelor
rezultatelor activităţilor de evaluare. b) Utilizează permanent aprecieri verbale pozitive, expune lucrările
învăţării copiilor în spaţii special amenajate, îi recompensează. 2 2
3.2 Aplicarea testelor a) Aplică probe de evaluare cu valoare predictivă, interpretează şi 2 2
predictive, interpretarea şi comunică rezultatele acestora.
comunicarea rezultatelor.

3.3 Utilizarea diverselor a) Selectează şi administrează instrumente de evaluare initială, 3 3


instrumente de evaluare, formativă, sumativă, adecvate unităţilor de învăţare, obiectivelor
inclusiv a celor online. propuse şi raportate particularităţilor de vârstă ale copiilor);

b) Stabileşte şi aplică măsuri ameliorative în urma evaluării. 1 1


3.4 Promovarea autoevaluării a) Oferă copiilor criterii clare, accesibile de autoevaluare şi 2 2
şi interevaluării.

3
interevaluare.

3.5 Evaluarea satisfacţiei 2 2


beneficiarilor educaţionali. a) Asigură feed-back-ul beneficiarilor (părinţi, copii).

3.6 Coordonarea elaborării a) Realizează portofoliul individual al copiilor; înregistrează şi 2 2


portofoliului educaţional ca centralizează rezultatele evaluării încadrându-se în termenele
element central al evaluării stabilite la nivelul unităţii/ISJ.
învăţării.
3.7 Realizarea și aplicarea a) Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității 2 2
unor instrumente de evaluare online.
a activității online,
valorificarea rezultatelor b) Valorifică rezultatele evaluării și oferă feedback fiecărui
evaluării și oferirea feedback copil/părinte. 2 2
fiecărui copil/elev
20 20
4. Managemen- 4.1 Stabilirea unui cadru a) Elaborează regulilor grupei împreună cu copiii şi le afişează în 2 2
tul clasei de elevi adecvat - reguli de conduită, sala de grupă;
atitudini - pentru desfășurarea
activităţilor în conformitate cu b) Organizează spaţiul educaţional pe centre de interes.
particularităţile clasei de 2 2
elevi.
4.2 Monitorizarea a) Monitorizează comportamentul copiilor (caietul de observaţii, 2 2
comportamentului elevilor şi “Oglinda grupei”);
gestionarea situaţiilor 2 2
conflictuale. b) Gestionează corect situaţiile conflictuale ivite.

4.3 Cunoaşterea, consilierea şi a) Aplică strategii de diferenţiere şi individualizare a actului 2 2


tratarea diferenţiată a elevilor. educaţional, în funcţie de particularităţile individuale ale copiilor.

4.4 Motivarea elevilor prin a) Stimulează şi motivează copiii prin valorificarea exemplelor 2 2
valorizarea exemplelor de pozitive.
bună practică.
12 12
5.1 Participarea la programe a) Participă la perfecţionarea obligatorie în ultimii 5 1 1
de formare continuă/ ani/completare studii, conform legislaţiei în vigoare sau la
5. perfecționarea și valorificarea examenul de obţinerea a unui grad didactic şi aplică la clasă
4
Managementul competenţelor ştiinţifice, cunoştinţele/competenţele dobândite;
carierei şi al metodice dobândite.
dezvoltării b) Participa la două programe de formare/dezvoltare profesională
personale (adeverinţe, diplome).
1 1
5.2 Implicarea în organizarea a) ) Este responsabil al comisiei metodice/CEAC, alte comisii; 1 0
activităţilor metodice la
nivelul comisiei/catedrei/ b) Susţine activităţi demonstrative, proiecte, activităţi practice, 2 0
responsabilului. lucrări de specialitate/metodice:

- la nivelul unităţii in cadrul comisiei metodica

- la nivel judeţean/ cerc pedagogic

5.3 Realizarea/actualizarea a) Întocmeşte şi actualizează permenent portofoliul personal (CV, 1 1


portofoliului profesional şi a diplome, adeverinţe etc.).
dosarului personal.
5.4 Dezvoltarea capacităţii de a) Utilizează un limbaj corect şi accesibil, formulând clar aşteptările 1 1
comunicare şi relaţionare în privind comportamentul şi participarea copiilor;
interiorul şi în afara unităţii cu
elevii, personalul şcolii, b) Comunică şi schimbă informaţii cu conducerea unităţii, colectivul
echipa managerială şi cu didactic, copii, părinţi, comunitate locală. 1 1
beneficiarii din cadrul
comunităţii – familiile
copiilor/elevilor.
8 5
6.1 Dezvoltarea de a) Iniţiază şi desfăşoară proiecte şi parteneriate cu portofolii şi 3 3
parteneriate şi proiecte acorduri de parteneriat (locale, judeţene, interjudeţene, naţionale,
6. Contribuţia la educaţionale în vederea
internaţionale).
dezvoltarea dezvoltării instituţionale.
instituţională şi
promovarea 6.2 Promovarea ofertei a) Promovează oferta educaţională şi sistemul de valori al unităţii de 2 2
imaginii unităţii educaţionale. învăţământ la nivelul comunităţii locale.
şcolare
6.3 Promovarea imaginii a) Obţine performanţe în pregătirea copiilor la diferite concursuri, 2 2
unității de învățământ în materializate în premii şi diplome, faza locală, judeţeană, naţională,
comunitate prin participarea si internaţională;
rezultatele elevilor la
5
olimpiade, concursuri, b) Organizează activităţi extracurriculare si extraşcolare realizate în
competiţii, activităţi mediul școlar, extrașcolar și în mediul online prin care promovează
extracurriculare și imaginea grădiniţei în comunitate. 2 0
extraşcolare realizate în
mediul școlar, extrașcolar și
în mediul online.
6.4 Realizarea/participarea la a) Organizează cel puţin o activitate pe semestru de prevenire şi 1 1
programe/activităţi de combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase.
prevenire şi combatere a
violenţei şi a bullyingului în
mediul şcolar /sau în mediul
online.
6.5 Respectarea normelor, a 1 1
procedurilor de sănătate şi a) Participă la instructaje şi respectă normele şi procedurile SSM şi
securitate a muncii, de
ISU;
prevenire și stingere a
incendiilor şi de situații de 1 1
b) Colaborează cu asistenta medicală pentru prevenirea
urgență pentru toate tipurile
de activităţi desfăşurate în cazurilor grave de îmbolnăviri, desfăşoară în comun activităţi
cadrul unităţii de învăţământ preventive şi de educaţie sanitară.
precum şi a sarcinilor
suplimentare .
6.6 Implicarea activă în a) Contribuie, prin implicare directă, la ridicarea calităţii actului 1 1
crearea unei culturi a calităţii educaţional în grădiniţă.
la nivelul organizaţiei.
6.7 Promovarea de activități a) Promovează și organizează activități de învățare interactivă prin 2 2
de învățare interactivă prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.
utilizarea unor instrumente
realizate cu ajutorul
tehnologiei.
15 13

7. Conduita 7.1 Manifestarea atitudinii a) Este un model prin ținută, limbaj, comportament, impunând 2 2
profesională morale și civice (limbaj, respect copiilor, părinților, colegilor.
șinută, respect,
comportament).
7.2 Respectarea și a) Relaționează pozitiv cu partenerii educaționali. 3 3
promovarea deontologiei
6
didactice
5 5

Total 100 94

Data: 17.06.2021 Nume şi prenume: Semnături:

● Cadru didactic evaluat:


● Responsabil al C. EV.:
● Director:
● Membrii CA:
Calificativ – punctaj:
Foarte bine: 85 - 100 P
Bine: 71 - 84,99 P
Satisfăcător: 61 – 70,99 P
Nesatisfăcător: sub 60,99 P