Sunteți pe pagina 1din 5

CERERE PENTRU ACORDAREA ANEXA NR.

8
PENSIEI DE URMAŞ Nr._____________________ din __________________

CĂTRE
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ

Subsemnatul(a) __________________________________________________________________________________ in
caliate de soț supravieţuitor/fiu/fiica/tutore/curator cu codul numeric personal
_________________________________ domiciliat(a) in localitatea
______________________________________________________________, str._________________________________________,
nr._______, bl. ________________, sc. ________, et.______________, ap. _________,
judeţul_______________________________________________, posesor act identitate seria ______, nr.______________
eliberat de________________________________________ la data de____________________, nă scut(a) la data
de_______________________ in localitatea/judeţul ______________________________________________/
_______________________________________ fiul(fiica) lui ____________________________________________________ şi al
___________________________________ solicit înscrierea la pensie de urmaş după susţinătorul
___________________________________________________________________ decedat(a) la data de
_________________________ în calitate de asigurat/pensionar avâ nd codul numeric personal
_________________________________________ dosar pensie nr. _____________ pentru titularii (numele și
calitatea):
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
În acest scop depun urmă toarele:
- Carnet de muncă seria ______, nr. ________________, in original şi copie;
- Carnet de asigură ri sociale seria ______ , nr. ___________, in original şi copie
- Livret militar seria _______, nr.______________, in copie;
- Buletin/carte de identitate seria _______, nr.___________, in copie;
- Diploma de studii şi foaia matricolă, in copii, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de
studii învă ţă mâ nt superior nr. _____________ din______________________;
- Adeverinţa privind sporurile la salariu ___________________________;
- Adeverinţa privind grupa superioara/condiţii de muncă _________________ ;
- Act doveditor din care să reiasă cauza decesului;
- FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă , în copie;
- BP2 şi certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională , în
copie;
- Certificat de deces seria ___________ nr.______________________, in copie;
- Act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie);
- Adeverința de studii _________________________________________;
- Decizia medicala asupra capacitatii de munca;
- Talon de plată a pensiei sau copia deciziei de pensie.
DECLARAŢIE

Declar pe proprie ră spundere sub sancţiunile prevă zute de Codul Penal pentru declaraţii
neadevă rate că :
- nu am să vâ rşit infracţiunea de omor sau tentativa de omor asupra susţină torului decedat;
- nu sunt asigurat;
- nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câ ştigul salarial mediu brut;
- primesc/nu primesc indemnizaţii prevă zute de legi speciale cu dosar nr. _____________;
- primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social dosar nr. _____________;
- primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;
- nu s-a desfă cut că să toria cu sustinatorul decedat;
- după decesul susţină torului nu m-am recăsătorit.
Mă oblig ca la împlinirea vâ rstei de 16 ani, şi la începerea fiecă rui an şcolar/universitar sa
prezint în termen de 10 zile, la casa teritorială de pensii, dovada continuă rii studiilor (în cazul
copiilor urmaşi).
Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, la casa teritorială de pensii, orice schimbare ce va
surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, ma oblig sa restitui
integral sumele încasate nelegal, suportand rigorile legii.
Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.
DATA SEMNATURA
____________________________ ________________________________
ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE URMAŞ
 Dosar de carton cu șină;

 Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş;  ;

 Certificat de deces (original si copie) şi cauza decesului pentru susţinătorul decedat care nu are calitatea de pensionar;

 Adeverinţa de studii pentru copii urmaşii cu vârstă de peste 16 ani;

 Certificat de Naştere/ Buletin/Carte de identitate (copie);

 Carnet de muncă (original si copie);

 Livret militar (original si copie);

 Acte de stare civilă ale solicitantului şi ale urmaşilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul;

 Talonul de pensie al decedatului.

      Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de la data decesului susţinătorului sau în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor.

Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş


      Ghişeul 1, la parter

      Program de lucru cu publicul şi contact  >> click aici

S-ar putea să vă placă și