Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educatiei și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatica și Microelectronica
Departament Informatică şi Ingineria Sistemelor

LABORATOR NR.2

RAPORT
La disciplina: MMO

Rexolvarea problemei de transport

A realizat: st. gr. TI-211M Ciubotaru Viorel

A verificat: asist. univ. Oleg Buldumac

Chișinău 2022
Introducere
Prin extensie, metoda transporturilor se aplicǎ, în problemele de transbordǎri si
asignare.
Aceasta problema apare frecvent în planificarea distribuirii bunurilor si a serviciilor
de la câteva unitati de aprovizionare la anumite adrese.
De obicei cantitatea de bunuri aflate la fiecare unitate de aprovizionare (origine,
furnizor, centru de productie, fabrici, oferta) este fixa sau limitata;
La fiecare unitate adresanta (sau destinatie, beneficiar, centru de distributie, cerere)
se afla o cantitate de bunuri specificata prin comanda sau cerere.
Din cauza varietatii mari de rute de transport si a diferitelor costuri pentru aceste
rute, obiectivul este de a stabili câte unitati de marfa pot fi transportate de la fiecare origine la
fiecare destinatie în asa fel încât toate cererile sa fie satisfacute, iar costurile de transport sa
fie micsorate.
Modelul problemei de transport a ap ă rut din ra ţ iuni economice. Pentru companiile
de distribu ţ ie, optimizarea costurilor de transport a produselor c ă tre beneficiari era esen ţ
ial ă , economiile care puteau fi f ă cute printr-o planificare riguroas ă fiind foarte mari.
Modelul matematic care st ă la baza rezolv ă rii acestei probleme ofer ă un algoritm care
este în m ă sur ă s ă determine solu ţ ia optim ă în aceast ă problematic ă . Pentru o tratare
exhaustiv ă a acestui subiect, în cadrul acestui capitol sunt prezentate toate situa ţ iile care
pot s ă apar ă la acest model, adic ă este tratat atât modelul pentru problema de transport
echilibrat ă , cât ş i modelul pentru problema de transport neechilibrat ă , atât pentru
minimizarea func ţ iei obiectiv cât ş i pentru maximizarea acesteia. Un caz particular al
problemei de transport este problema de atribuire pentru care se prezint ă o metoda
elementar ă de determinare a solu ţ iei optime

Scopul lucrarii
Această lucrare are ca scop reyolvarea a unei probleme de transport in scopul aflarii
costurilor optime in conditia anumitor restrictii.

Formularea problemei
Să presupunem că dorim optimizarea unui proces ce tine de transportarea diferitor
marfuri de la depozit la diferite centre comerciale.

Rezolvarea problemei de transport


Pentru găsirea soluţiilor problemei formulate mai sus vom urma paşii enumeraţi mai
jos.
1.Completarea tabelului cu datele initiale ce tin de costurile de transport de la surse
la destinatii.

Fig.1-Introducerea datelor initiale


La completarea datelor din tabel s-a tinut cont de urmatorul cod de culori

Pentru usurarea efectuarii calculelor s-a construit urmatorul tabel

,
2.Introducerea restrictiilor in solver

Fig.2 Setare solver


Obtinerea costului total

Concluzie
In urma rezolvarii problemelor expuse au fost utilizata metoda Simplex de rezolvare
a problemelor de transport si generare a solutiei optime, procesul fiind simplificat de
instrumentul Solver.