Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educatiei și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatica și Microelectronica
Departament Informatică şi Ingineria Sistemelor

LABORATOR NR.1

RAPORT
La disciplina: MMO

Rexolvarea problemelor de maximizare si minimizare

A realizat: st. gr. TI-211M Ciubotaru Viorel

A verificat: asist. univ. Oleg Buldumac

Chișinău 2022
Introducere
În sens larg, optimizare = acţiunea de stabilire, pe baza unui criteriu prestabilit, a
celei mai bune decizii într-o situaţie dată când sunt posibile mai multe decizii, precum şi
acţiunea de implementare a deciziei stabilite precum şi a rezultatului acesteia. În sens
restrâns, optimizare = doar acţiunea de stabilire a celei mai bune decizii (soluţii), decizie
optimală (soluţie optimală). Enunţul unei probleme de optimizare (PO) în sens restrâns –
necesare două elemente: A) modelul mediului la care se referă situaţia dată, B) criteriul de
optimizare. Rezolvarea unei PO – necesară existenţa unui al treilea element:
Maximizarea utilităților a fost dezvoltată pentru prima dată de filosofii utilitariști
Jeremy Bentham și John Stewart Mill. În microeconomie, problema maximizării utilităților
este problema cu care se confruntă consumatorii: "Cum ar trebui să-mi cheltuiesc banii pentru
a-mi maximiza utilitatea?" Este un tip de problemă optimă de decizie. Acesta constă în
alegerea cât de mult din fiecare bun sau serviciu disponibil pentru a consuma, luând în
considerare o constrângere asupra cheltuielilor totale (venituri), prețurile bunurilor și
preferințele acestora.
Maximizarea utilităților este un concept important în teoria consumatorilor, deoarece
arată modul în care consumatorii decid să-și aloce veniturile. Deoarece consumatorii sunt
raționali, ei caută să extragă cele mai multe beneficii pentru ei înșiși. Cu toate acestea,
datorită raționalității mărginite și a altor prejudecăți, consumatorii aleg uneori pachete care nu
își maximizează neapărat utilitatea. De asemenea, pachetul de maximizare a utilităților al
consumatorului nu este stabilit și se poate modifica în timp în funcție de preferințele
individuale ale bunurilor, de modificările de preț și de creșterile sau scăderile veniturilor.
Considerând o problem ă de maximizare, principiul metodei
simplex de rezolvare a problemelor de programare liniar ă este
următorul: plecând dintr-un vârf x0 al poliedrului soluţiilor admisibile se
construieşte un şir de vârfuri x 0, x1, x2, . . . , xk-1, x k, . . . c ărora le
corespund valori cresc ătoare ale funcţiei obiectiv. Dac ă şirul de vârfuri
se poate construi astfel încât să se respecte inegalitatea strictă:
( ) ( )k
xFxF k >−1 (1.18)
şi dac ă problema are o solu ţie, ţinând cont de faptul c ă poliedrul
soluţiilor admisibile are un num ăr finit de vârfuri, rezult ă că această
metodă garantează obţinerea soluţiei optime într-un număr finit de paşi.
Aplicarea metodei simplex presupune:
a. Determinarea unui vârf (soluţie de bază) iniţial.
b. Odată atins un vârf se analizeaz ă modul în care se modifică
valorile func ţiei obiectiv de-a lungul muchiilor poliedrului
care se intersectează în acest vârf:
- dacă valoarea funcţiei obiectiv nu mai cre şte când punctul
curent se deplaseaz ă de-a lungul nici uneia dintre aceste
muchii, vârful atins este soluţia optimă;
- dacă există o muchie de-a lungul căreia funcţia obiectiv
creşte, atunci urm ătorul punct din şirul de vârfuri este cel în
care se ajunge de-a lungul acestei muchii

Scopul lucrarii
Această lucrare are ca scop reyolvarea a două probleme de optimizare matematică
utilizând metoda minimizării şi maximizării.

Formularea problemei
Să presupunem că dorim optimizarea unui proces ce ţine de producerea de
autoturisme şi motoare pentru acestea prin maximizarea profitului şi minimizarea costurilor
de producţie.

Rezolvarea problemei de maximizare


Pentru găsirea soluţiilor problemei formulate mai sus vom urma paşii enumeraţi mai
jos.
1.Crearea şi completarea tabelului cu date iniţiale şi plasarea restricţiilor preyentate
în figura 1.
Fig.1-Introducerea datelor initiale
2.Introducerea restrictiilor in solver

Fig.2 Setare solver


Dupa setarea solverlui pentru rezolvarea problemei de maximizare prin metoda
Simplex acesta va genera un raport prezentat iin figura 3

Fig.3-Sensitivity Report

Problema de minimizare
Pentru problema de minimizare urmam algoritmul de mai sus

Fig.4-Completarea tabelului cu date initiale


In continuare setam solverul pentru rezolvarea problemei de minimizare si cmpletam
cu restrictiile specific.

Fig.5 Restrictiile din solver


In urma actiunilor cu solverul obtinem urmatorul rezultat.

Fig.6-Sensitivity Report
Generarea solutiei optime

Concluzie
In urma rezolvarii problemelor expuse au fost utilizata metoda Simplex de rezolvare
a problemelor de maximizare si minimizare si generare a solutiei optime, procesul fiind
simplificat de instrumentul Solver.

S-ar putea să vă placă și