Sunteți pe pagina 1din 1

Asociaţia Cultural-Ştiinţifică “Vasile Pogor” ...........................................................................

Str. V. Alecsandri, Nr. 5, ...........................................................................


Loc. Iaşi, Jud. Iaşi. CIF: 26491211 ...........................................................................
Tel: 0332 437 107 / 0742 516 609 NR. .….............. din........................…………….
Nr. 211 din 06.12.2021
ACORD DE PARTENERIAT / PROIECT DE ACTIVITATE
(nu este contract/nu are condiţii contractuale)
Încheiat între:
1. ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ ”VASILE POGOR” IAŞI, Cod Identificare Fiscală 26491211,
str. Vasile Alecsandri, nr. 5, loc. Iaşi, jud. Iaşi, în calitate de iniţiator şi organizator al Expoziţiei
Internaţionale-Concurs „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” Ediţia a XII-a din 20 februarie 2022 de la
Chişinău – Republica Moldova reprezentă de prof. TEODOR BIVOL în calitate de Preşedinte,
şi
2. ..........................................................………………………………………………..………...................., din loc.
........................................................., str. ........………………………, nr. ...…., jud.....………..............,
reprezentat prin prof. ………........................................ în calitate de Director şi prof. ..............................
……………………............................................................ în calitate de coordonator(i) activităţi din proiect.
2. SCOPUL PARTENERIATULUI: Realizarea Expoziţiei Internaţionale-Concurs „ÎNVINGĂTOR
PRIN ARTĂ” Ediţia a XII-a din 20 februarie 2022 de la Chişinău – Republica Moldova în parteneriat cu:
Facultatea de Arte Vizuale şi Design de la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi,
Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Iaşi, Şcoala de Arte Plastice „Alexei Şciusev”, Liceul
Teoretic European de la Universitatea de Studii Europene din Moldova din Chişinău, Republica Moldova
reprezentate prin cadrele didactice coordonatoare. Proiect realizat în beneficiul studenţilor, elevilor şi
preşcolarilor şi pentru promovarea imaginii pozitive şi a serviciilor educaţionale ale instituţiilor
partenere.
3. OBIECTIVE:
1. Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la expoziţia-concurs, sintetizarea şi promovarea celor
mai importante informaţii generate de lucrările prezentate.
2. Educarea studenţilor, elevilor şi preşcolarilor pentru educaţia estetică, înţelegerea, aprecierea şi
promovarea artelor, educarea gustului estetic, formarea deprinderilor pozitive de selecţie audio-video.
Promovarea performanţelor cultural - tehnice - artistico - religioase ale studenţilor, elevilor şi
preşcolarilor, alte categorii de participanţi. Promovarea publicaţiilor şcolare/universitare: reviste, pliante,
suport media.
3. Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, socializare şi a înţelegerii artelor în condiţii obişnuite
de expunere a lucrărilor, expoziţii, prezentări, filme, muzică, teatru etc.
6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
a. ASOCIAŢIA CULTURAL - ŞTIINŢIFICĂ « VASILE POGOR » IAŞI:
- asociaţia va dispune organizarea activităţii expoziţiei - concurs în locaţiile stabilite în invitaţie şi va
avea în vedere respectarea programului anunţat, va crea condiţii tehnice de prezentare a lucrărilor,
în calitate de organizator;
- asociaţia va facilita prezentarea serviciilor educative ale instituţiilor partenere;
- va emite şi va distribui diplomele pentru participanţii premianţi şi cadrele didactice coordonatoare;
- va returna semnate şi ştampilate proiectele de parteneriat.
b. Partenerul_________________________________________________________________ :
- va mediatiza expoziţia-concurs – în măsura posibilităţilor,
- se va implica pentru creşterea standardului de educare a tinerei generaţii prin promovarea artelor
în condiţiile obişnuite expunerii publice a lucrărilor, a teatrului şi filmului şcolar.
Prezentul proiect cadru a fost încheiat astazi ________________ 202___ în 2 exemplare cu putere
de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.
ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ ________________ __________________
„VASILE POGOR” Iași Director,
Preşedinte, _________________________
Prof. TEODOR BIVOL

S-ar putea să vă placă și