Sunteți pe pagina 1din 8

Revista Român de Bioetic, vol. 5, nr.

3, iulie – septembrie 2007

ROBOETICA: O DISCIPLIN
CE VINE DIN VIITOR
Iuvenalie Ion Ionacu *
Abstract
The robots are machines built, programmed and used by man; they are instruments that tend
more and more to imitate the human form, to reach the highest peaks of intelligence and the ba-
sic forms of conscience.They are present in our lives in so many various branches of activity that
their absence would be inimaginable. Therefore, the existence of ethical rules when we are build-
ing and using robots is more than necessary. Contemporary researchers consider that this type
of ethical rules regards not only the human being – in the “human ethics” – but also the robots
– in the“artificial ethics”. That will become the field of a new discipline, the roboethics. But
more important is the anthropological outline of a personalistic kind that can help avoiding any
confusion or substitution of attributes and skills.

Key words: robot, robotics, artificial intelligence, ethical rules, roboethics, person.

Interesul pentru bioetic devine tot viitorului: subliniem c robotica este o


mai mult o realitate în preocuprile noas- tiin care triete de-a dreptul în viitor
tre privind raportarea tiinelor umane la (2). Roboii se manifest deja în viaa
cele zise reale, a culturii umaniste la cea noastr de zi cu zi, chiar dac, deocam-
tehnico-tiinific, o chemare stringent la dat, modest, dar peste câteva decenii ei
dialog între zone ale cunoaterii conside- vor fi o realitate de nesubstituit.
rate pentru mult timp inconciliabile; bio-
etica s-a definit, de altfel, o tiin de
„grani”, de „dialog”, o cercetare inter- Termenul de „roboetic”
disciplinar. Alii au numit-o „tiin a
viitorului”, ceea ce nu-i deloc incorect: Roboetica este un termen recent (3),
însui întemeietorul ei i artizanul terme- creat în 2004, la un congres dedicat robo-
nului a vzut-o drept o „punte spre viitor” ticii i dezvoltrii tehnologice (4), care se
(1). Cu atât mai mult, o disciplin recent vede constrâns s apeleze la reflecia
a bioeticii, roboetica joac un astfel de etic pentru a stabili reguli precise care s
rol de „punte” i, mai ales, este o tiin a administreze raporturile omului cu mai-

*
Arhim. Dr. Paroh al Comunitii Române „Sf. Ioan Casian” din Roma i Protopop al Comunitilor Or-
todoxe Române din Italia Central i Meridional, doctor în teologie la Universitatea Pontifical „Sf.
Toma d’Aqiuno” din Roma; masterand (post-doctoral) în Bioetic la Universitatea Catolic „Sacro
Cuore” din Roma; e-mail: iuvenalie@gmail.com.

67
nile de el create în vederea executrii care s-i dea dreptate i un cadru în
unor funciuni pân acum rezervate ex- interiorul cruia omul s poat urmri i
clusiv lui, iar acum îndeplinite cu succes ajunge la desvârirea sa final. Astfel a
de tehnologie, dar cu niste riscuri care luat natere tehnoetica. Robotica, la rân-
abia se întrevd. dul su, se afl, într-un fel, în continuarea
Chiar dac se afl la începutul afirm- tehnologiei i ridic, din acest punct de
rii lor, roboii au fost privii ca o mare vedere, acelai tip de întrebri, fcând ne-
afacere, ca surs de colosale profituri, cesar naterea unei noi discipline în inte-
mobilizând aparate economice, politice i riorul bioeticii, aceea a roboeticii, care s
sociale. Se încearc – i, în parte, s-a reu- reglementeze proiectarea i uzul tot mai
it – s se transfere roboilor mare parte indispensabil al roboilor i al mainilor
din capacitile factuale ale omului, dar s- inteligente. Roboetica se vrea, în momen-
a reflectat foarte puin asupra riscurilor pe tul de fa, o anticipare a unei atitudini
care o astfel de operaiune le-ar putea necesare în viitor, dat fiind c epoca ro-
comporta. De asemenea, s-a reflectat boticii este abia la început. Trebuie evi-
foarte puin i asupra posibilitii de con- tate situaiile delicate prin care tiina i
trolare i contracarare a acestor riscuri i tehnica au trecut în secolul trecut: de
asupra reglementrii raportului om-mai- exemplu, fizica nuclear i ingineria ge-
n, cu scopul de a preveni eventualele netic.
situaii periculoase pentru persoane.
Se produc astzi roboi pentru treburi-
le domestice, îns apare întrebarea: ce se Robotul i robotica.
va întâmpla când aceste maini, tot mai De la science fiction la realitate
inteligente, vor începe s acioneze auto-
nom, rzvrtindu-se împotriva comenzi- În limbajul comun, robotul este o ma-
lor omului? Dac un robot va duna (sau in, cu o înfiare mai mult sau mai pu-
omorî) un om, a cui va fi vina? A robotu- in antropomorf, în msur s execute –
lui, a celui care l-a proiectat, a celui care relativ independent – o munca în locul
l-a construit sau a celui care l-a utilizat ? omului, la comand (sau program), sub
Cu atât mai pertinent este întrebarea supravegherea omului sau autonom, ba-
când se folosesc roboi construii special zându-se pe linii directoare generale, fo-
pentru a duna. Iat de ce, oamenii de ti- losindu-se eventual de procese de inteli-
in îi pun serios problema existenei gen artificial. Aceste maini au rolul
unui cod de reguli etice, care s regle- de a substitui sau ajuta omul în diverse
menteze comportamentul omului con- operaiuni, precum fabricarea, construcia
structor sau utilizator al roboilor, dar i sau manipularea unor materiale grele sau
al roboilor înii: se vorbete aadar de periculoase, în ambiente de risc sau in-
dou dimensiuni ale roboeticii, una privi- compatibile cu condiia uman, sau îl aju-
toare la om, cealalt referitoare la maini- t pe om – prin vitez sau exactitate – la
le inteligente, o etic „uman” i una „ar- executarea unor funciuni pe care el le-ar
tificial” (5). putea face, dar nu mereu la cotele pe care
C este necesar o etic pentru acest le urmarete.
câmp al activitii umane este neîndoiel- Se pare c termenul robot provine din
nic. Acelai lucru s-a întâmplat i cu teh- limbile slave i înseamn „munc grea”
nologia, îneleas în sensul larg al terme- sau „munc forat”. A fost folosit, pentru
nului: a fost nevoie de redescoperirea prima dat, de catre scriitorul ceh Karel
unei dimensiuni etice a acesteia, un cod apek, în 1920, în drama R.U.R. (Ros-

68
sum’s Universal Robots) (6). Dei pentru apropiat calitativ de cea a omului, iar pe
apek roboii erau „oameni artificial-or- anumite coordonate chiar mai performan-
ganici”, astzi prin cuvântul „robot” se t. Aadar, apar firesc câteva întrebri, la
înelege un fel de om „mecanic”. Terme- care bioetica i roboetica – fiica ei cea
nul android (din gr. anèr, andrò, > „om”, mai tânr vor trebui s rspund în ter-
ar putea fi tradus prin „form de om”) ar meni specifici. Roboii vor ajunge s aib
putea fi utilizat în ambele cazuri. În o inteligen identic cu a omului sau
schimb, termenul cyborg (sau organism chiar o va depi? Care va fi statutul juri-
cibernetic sau om bionic) se refer la o dic – în cazul în care va fi vreunul – al
creatur ce îmbin pri organice cu pri unui robot dotat cu inteligen artificial,
mecanice. dar i cu o anumit autonomie i (chiar)
Termenul robotic a fost folosit pen- contiin? Care va fi rolul omului într-o
tru prima dat în scris de ctre scriitorul societate în care roboii vor deveni mai
Isaac Asimov, în povestirea Cercul vicios importani decât el, când vor fi dotai cu
(Runaround, din 1942), în cunoscutul raiune? Care va fi raportul dintre om i
volum Eu, Robotul. robot, când acesta din urm va fi dotat cu
Astzi, roboii i mainile inteligente, sentimente, deci în stare de companie i
chiar dac se afl la primii pai în viaa de substituire a unor relaii interumane
umanitii, sunt tot mai prezeni în mai care azi nu satisfac? În ce direcie vor
toate sectoarele vieii omului: în industrie evolua cercetrile asupra creierului uman,
i în logistic, în transporturi i în teleco- când un robot va putea prelua unele din
municaii etc.; de la producia de energie, funciile sale lezate sau nesatisfctoare?
la sigurana i la protecia mediului. E, i, în sfârit, o întrebare de maxim gra-
deci, firesc s se ridice diverse semne de vitate, de natura bioetic, teologic, filo-
întrebare privitoare la raportul dintre om sofic, antropologic: se va ajunge ca, în-
i robot. tr-o zi, unui robot s-i fie desemnat statu-
tul de persoan?
Pentru a rspunde mcar la o parte din
Cele trei legi ale roboticii aceste întrebri, Isaac Asimov, cu o apre-
ciabil capacitate previzionar, enun
Pân de curând, acest raport era anali- faimoasele trei legi ale roboticii, la care,
zat de ctre scriitorii de literatur tiinifi- ulterior, a mai adaugat una (cunoscut
co-fantastic. i de aceast dat, „futuri- sub numele de Legea Zero). Acestea sunt:
bilul” a fost profetic pentru realitate. Au 1. Un robot nu poate duna unei fiine
fost imaginai roboi antropomorfi (cu umane sau, prin lipsa de aciune, nu poate
sembiante umane), dotai cu inteligen permite ca, neintervenind, s consimt ca,
artificial întru totul asemntoare celei a din cauza sa, s se produc vreo daun
„creatorului” lor. Printre scriitori, un loc unei fiine umane; 2. Un robot trebuie s
aparte îl ocup Isaac Asimov. Când îns a asculte de fiinele umane, fcând excepie
fost proiectat calculatorul „Hal 9000” din cazul în care s-ar intra în conflict cu pri-
2001. Odiseea spaial, literatura n-a în- ma lege; 3. Un robot trebuie s-i proteje-
târziat s-i fac auzite nelinitile i con- ze propria existen, cu condiia ca acest
comitent fascinaia fa de inteligena ar- fapt s nu intre în conflict cu prima sau cu
tificial. Dezvoltarea informaticii a apro- a doua lege. Iar Legea Zero se exprim
piat aceste „fantezii” de realitate, roboii astfel: un robot nu poate duna umanit-
– tot mai sofisticati i mai poteni – do- ii, nici nu poate permite ca, din cauza
bândind o form de inteligen foarte lipsei sale de intervenie, umanitatea s

69
sufere vreo daun (7). mediului su natural de existen.
De la literatur la tiin, cel putin de
aceast dat, pasul a fost destul de scurt. Probleme antropologice
În cincizeci de ani, roboii au devenit o
realitate în viaa noastr i sunt în conti- O prim problem, care astzi se afl
nu evoluie, mergând în direcia „mai- în centrul dezbaterilor bioetice, se refer
nilor gânditoare”. tim cu toii c se în- la dou viziuni antropologice diferite
cearc realizarea unor computere care s (chiar contradictorii): una consider c
„gândeasc”, adic, dei programate, s omul nu este ceva mai mult decât suma
manifeste chiar capaciti de autonomie calitilor, capacitilor sau atributelor
fa de scheme, s „simt”, s „compti- sale. În alte cuvinte, avem de-a face cu un
measc”, s fie deci dotate cu „sentimen- om atunci când se manifest capacitile
te” i, probabil, chiar cu „liber arbitru”. de relaie, inteligen, contiin de sine i
Desigur, într-un astfel de context, pare c aceea de a formula întrebri cu sens (ra-
asistm la un proces invers: dac pân iune). În schimb, când un individ nu
acum s.f.-ul a fcut pai ctre tiin, poate înc manifesta aceste capaciti, sau
acum cea din urm se îndreapt ctre cel nu le mai poate manifesta (datorit unui
dintâi. Computerul, care pentru muli din- accident care a intervenit între timp), sau
tre noi a devenit un instrument indispen- nu le poate manifesta în mod integral, sau
sabil, tinde s creeze un substrat psiholo- nu le-ar putea nicidecum manifesta (dato-
gic particular, care invit la dialog filo- rit unei deficiene structurale), în acest
sofi, teologi, psihologi, oameni de tiin caz, n-am avea de-a face cu un om.
din domeniile neurologiei, psihologiei, Într-un astfel de context, s-ar putea
tehnologiei, medicinei, dreptului, fizicii, constata c exist oameni, care, datorit
ciberneticii etc. Revoluiile tiinei din incapacitii de a manifesta astfel de atri-
ultimele decenii au fcut necesar revi- bute, nu pot fi considerai ca atare. i c
zuirea multor aspecte pe care gândirea exist „non-oameni” (animale sau com-
uman le credea definitiv fundamentate putere), care sunt dotai cu unele din
de peste dou milenii. Filosofia minii, aceste capaciti i care, prin urmare, ar
tiinele cognitive (în special, psihologia putea fi considerai „oameni”. Fizicianul
cognitiv i neuropsihologia) sunt astzi italian Piergiorgio Odifreddi încerca s
indispensabile constructorilor de roboi descrie un scenariu de acest fel: „Într-o
(care nu trebuie, în mod necesar, s de- zi, vom vedea probabil un om împucând
pind de computer…). Cum se vede, un android abia ieit dintr-o fabric de
chiar dac nu s-a ajuns înc s se vor- creaturi artificiale i androidul, spre ma-
beasc de inteligen uman sau de con- rea surprindere a omului, s înceap s
tiin la roboi, problema se anun spi- sângereze. La rândul su, robotul va îm-
noas i aprins înc de la început deoare- puca i el i, spre marea lui surprindere,
ce ridic serioase probleme de natur an- va vedea un nor de fum ridicându-se din
tropologic. Din aceste probleme putem pompa electric ce se afla în locul inimii
deduce i exprima formal nite reguli de acelui om. Va fi un moment de adevr
natur etic i/sau juridic, astfel încât pentru amândoi” (8).
produsele tehnologiei s nu fie nicidecum Unei astfel de perspective aberante i
amenintoare pentru om, nici s poat fi se opune concepia c identitatea persoa-
folosite pentru scopuri diferite de cele pe nei umane nu se definete pornind de la
care cu toii le dorim, adic instrumente existena efectiv i msurabil a atribute-
în slujba i în favoarea vieii omului i a lor sale, ci c acestea din urm sunt

70
presupuse de la început. Inteligena, auto- loase, dar e nevoie ca oamenii s deprin-
contiena i relaionalitatea sunt capaci- d alte activiti, evident nobile, inclusiv
ti specifice omului (chiar daca unele pot manipularea acestor maini inteligente.
fi identificate în forme incipiente i la i tiina dreptului va trebui s se în-
unele animale), însa ele relev persoana tâlneasc cu lumea roboilor i s elabore-
uman, dar nu coincid cu aceasta. Persoa- ze cadrul legislativ care s reglementeze
na uman precede ontologic oricare din nivelele de responsabilitate pentru actele
aceste atribute, dar nu exist nici un atri- produse de catre roboi. Dac în celelalte
but care, în aceeai ordine ontologic, s domenii, progresul creeaz obiecte, care
nu aib ca substrat persoana uman. Ast- pot fi criticate în funcie de utilizarea din
fel, un bolnav în com sau un nou-nscut partea omului, în acest caz, progresul cre-
sau un alienat mintal nu posed (sau nu eaz subiecte autonome. De vreme ce azi
manifest) unele (sau niciunul) din aceste se vorbete de coduri etice care s fie im-
atribute, dar sunt, în mod necesar, persoa- plementate roboilor, pare c se tinde spre
ne umane. Un computer sofisticat sau un crearea unor „subieci” (ai eticii, dar i ai
cimpanzeu nu vor fi niciodat persoane dreptului). La fel i medicina se va con-
umane, chiar dac unele din funciunile frunta cu o întreag palet de cazuri de
întâlnite la persoana uman le execut la aplicare a tehnologiilor celor mai perfor-
parametri superiori. Din pcate, s-au cu- mante – de la implantri de proteze la
noscut conflicte de natura juridic, în care nanotehnologii – care vor ridica tot atâtea
persoane umane au fost declasate la nivel probleme de natur deontologic i bio-
de „obiecte” (din motive de natur econo- etic.
mico-patrimonial) sau animale ridicate i psihologia îi va lrgi câmpul de
la nivelul unei persoane umane (din moti- aciune i competene. O problem, deja
ve asemntoare). Întrebarea care se pro- prezent la nivel social, este aceea a „de-
fileaz, pentru argumentul care ne intere- pendenei de tehnologie”, o nou depen-
seaz acum este: ce se va întâmpla când den, asemntoare cu cea de televizor,
roboii care dein unele din atributele ce de jocuri electronice sau internet. Ce
definesc sau disting persoana uman vor tipuri noi de dependene ar putea s apar
pretinde (sau le va fi acordat) acelai sta- o dat cu apariia a noi i tot mai sofisti-
tut (inclusiv juridic), care-i aparine, de cate sisteme robotizate? S ne gândim, de
fapt, doar omului? Discursul se plaseaz, exemplu, la o creatur humanoid, destul
înc de pe acum, la diverse niveluri: so- de asemntoare unei fiine umane, dar
cial, politic, juridic, medical, psihologic, comparat sau construit în atelier i folo-
etic i teologic. sit în cas pentru ajutor, asisten sau
Din punct de vedere social, ne vom companie. E drept c o asemenea main
regsi în aceeai situaie de la începutul poate fi proiectat s fie simpatic, agrea-
revoluiei industriale: când robotul va bil, s desfoare funciuni de real utili-
executa diverse operaiuni productive în tate, de exemplu, s rspund la cele mai
locul omului, dar cu eficien, vitez i variate întrebri, s ne lege rapid la bnci
precizie superioare. Muncitorii vor fi în- de date mondiale, dar, cu siguran, un
locuii progresiv de ctre roboi. Efectele atare partener va crea, cu timpul, un tip
politice sunt lesne de îneles, dar nu uor de transfert sau dependen psihologic,
de rezolvat, astfel ca tranziia s se fac insinuând riscul de a-i atribui caractere
fr conflicte sociale grave. E evident c umane i de a dezvolta fa de el senti-
roboii îi pot dispensa pe oameni de exe- mente de ataament (sau dragoste?) sau
cuia unor operaiuni grele sau pericu- ur. i totui, acest autom rmâne indu-

71
bitabil o main. Se poate defecta, poate în general. Prin conectarea unui robot la
fi substituit de o alta, eventual cu capaci- web, vom fi legai, în timp real, cu alte
ti mai performante, sau ne poate „tr- persoane, cu bnci de date, vom putea
da”, atunci când un „virus” îl poate deter- stabili cu exactitate poziia noastr în ori-
mina s adopte atitudini greite sau du- ce moment, vom controla condiia noastr
ntoare în ceea ce ne privete. (pota, datele bancare sau starea copilului
Exist apoi un sector care, prin defini- nostru lsat singur în cas, starea noastr
ie, proiecteaz i construiete computere de sntate, legtura cu medicul sau cu un
i roboi destinai s duneze i/sau s spital, sigurana propriei locuine sau a
distrug omul i valorile sale: ne referim mainii etc.) de la orice distan.
la sfera armamentelor. Cea mai mare Avem de-a face, iat, cu un pasaj de la
parte din investiiile în industria roboilor fantezie la realitate. Îns roboii vor rs-
se face în aceast direcie, adic în con- punde, cu siguran, în limitele inteligen-
struirea de roboi care s distrug oameni, ei pentru care au fost programai i cu
în locul oamenilor. Dac motivaia afiat funciunile pentru care au fost construii.
afirm c aceste maini sunt proiectate s Numai c epoca noastr, tulburat de co-
precupeeasc angajarea fiinelor umane marurile atacurilor teroriste, reclam tot
în rzboi, întrebarea privete partea cea- mai mult modernizarea roboilor existeni
lalt a frontului, cci distrugerea privete i, concomitent, crearea altora, care s
tot fiinele umane, chiar dac sunt consi- asigure securitatea celor dintâi. Cci ce se
derate „adversare”. Este vorba de o nou va întâmpla dac o persoan ru-intenio-
iluzie, care nu-i propune s depeasc nat va pune stpânire pe o reea informa-
pericolul i comarul zis ABC (atomic, tic i va face ru întregii umaniti?
bacteriologic, chimic), ci s-l perfecione- Întrebri la fel de valabile apar în sec-
ze. Asupra acestui tip de scenariu se în- torul informaiilor private ale persoanei,
treba cu îngrijorare i Asimov, care a for- deci al libertii individuale. În timp ce
mulat cele trei legi ale roboticii i care a fenomene complexe precum globalizarea
considerat c acestea din urm nu sunt sau tendinele unioniste (tip UE) tind s
nicidecum suficiente pentru a-l pune pe faciliteze micarea i s mreasc liberta-
om la adpost. „Creierul pozitronic” al tea persoanelor, psihoza atentatelor con-
roboilor si era insuficient; de aceea, în duce în direcia limitrii acestora de ctre
romanele sale, a creat o „doctori-om de instituia statului. Acesta din urm, cu
tiin”, cu funciunea de „robo-psiho- ajutorul mainilor inteligente, are tot mai
log”, care s reueasc s blocheze roboii mult acces la datele personale, atât la inti-
care ar fi acionat împotriva vreuneia din mitatea persoanei, cât i la caractere as-
cele trei legi, sau ar fi intrat în criz, sau cunse ale acesteia (precum mapa genomi-
ar fi „înnebunit”. c), fapt ce ar putea favoriza – i comuni-
Departe de noi gândul de a crea sce- ca pe linie informatic – aspecte comple-
narii apocaliptice în jurul roboilor. Ei xe de natur discriminatorie. Aici, legile
sunt deja o realitate în viaa noastr de lui Asimov sunt tot mai insuficiente, con-
fiecare zi, iar dezvoltarea tehnologic flictul consumându-se nu între robot i
merge în direcia perfecionrii lor, astfel om, ci între oameni, prin intermediul ro-
încât multe operaii, din cele mai variate boilor. Sunt, iat, câteva din multiplele
domenii, s fie preluate, cu maxim suc- motive pentru care atât comunitatea tiin-
ces, de ctre acetia. În fabrici, în birouri, ific, cât i societatea, în general, ar tre-
în casele noastre, mainile inteligente de bui s abordeze acest tip de probleme de
orice tip ne faciliteaz munca i existena natur etic privitoare la roboi i la ra-

72
portul omului cu acetia. Roboeticii i se în primul rând ontologic (9). Pericolul
deschide un câmp de investigaie neb- poate veni din partea atribuirii unei func-
nuit de larg, iar rolul su va fi, în viitor, iuni noi raportului dintre om i robot, a
imposibil de ignorat. dotrii celui din urm cu atribute pe care
Dar oare se va ajunge la o etic uni- nu le are (i nu le poate avea) i a con-
versal acceptat de ctre toate culturile, semnrii de responsabiliti care s le
de toate naiunile, de toate religiile, în ba- substituie pe cele ale omului (10). Imple-
za creia construirea i utilizarea maini- mentarea de reguli etice în programul ma-
lor inteligente împotriva fiinelor umane inilor inteligente presupune „execuia”
s aib de-a face cu crimele împotriva unor operaiuni monitorizate (11) care
umanitii? Desigur, întrebarea este pus n-au nimic de-a face cu adevratul sens al
abrupt, dar ea trebuie s fie perceput nu responsabilitii, al asumrii culpei, al
doar de fantezia, ci i de contiina colec- prevederii i interpretrii, care e o activi-
tiv i de cele individuale, în faa pulsiu- tate specific uman de evaluare în funcie
nii tot mai nestpânite de a construi roboi de o serie de valori (12).
asemntori fiinelor umane, dar cu per- Desigur, nu lipsesc ipoteze hazardate
formane superioare în anumite direcii. privind viitorul raportului dintre om i
În plan psihologic, „nevoia” de roboi robot. Dup prerea lui Marvin Minsky,
depete adesea sfera utilului. Dificult- „roboii vor moteni pmântul” (13). Pro-
ile de relaie, de raportare la persoane pe babil c utilizând mintea uman i nano-
care le-am dori obediente întru totul, g- tehnologiile, vom fi în stare s construim
sesc refulare în aceste „fiine” antropo- surogate perfecte de corpuri i creiere i,
morfe construite de noi ca s asculte orice prin intermediul acestor „fii” – ai notri i
li s-ar solicita. Ar fi îns un rspuns „im- ai tehnologiilor celor mai avansate – s ne
propriu” la nevoia noastr acut de rela- bucurm de cât mai multe lucruri, de ser-
ie. Nu tim în ce direcie va evolua robo- vicii i de posedarea unor faculti pe care
tica în aceast privin, dar tim c e bine azi nici nu reuim s ni le imaginm.
s privim realist raportul dintre utilitatea „Orice ne-ar rezerva viitorul – zice Min-
mainilor inteligente i eventuala lor folo- sky – noi deja modificm regulile care
sire împotriva omului. ne-au plasmat. Multora le e team de
schimbare, dar i mai muli vor s se sus-
Câteva concluzii trag actualelor limitri crora suntem su-
pui. Roboii vor moteni Pmântul? Da,
E evident c va trebui s avem în ve- dar tot fiii notri vor rmâne. Noi datorm
dere ca reflecia noastr s in seama de mintea noastr vieii i morii tuturor
condiionrile care vin din partea zonelor creaturilor care, în trecut, au dus lupta
istoric contingente (politic, economie, care se numete evoluie” (14).
industrie de armament, siguran etc.) i Astfel de scenarii devin tot mai mult
c va trebui s facem o profund i auten- un „loc comun” în discuiile specialiti-
tic distincie între „instrument” i „per- lor. i nu sunt întru totul absurde. Dimpo-
soan” uman. Robotul, cu cât va fi mai triv, o foarte lucid luare la cunotin
inteligent, cu atât va fi mai capabil de ne va ajuta nu doar s ne punem adevra-
imitaie i de simulare, dar nicidecum de tele întrebri, ci i s gsim rspunsuri
emulaie: el este construit de om i pentru mature. La începutul noului mileniu, care
om; finalistic, se afl în slujba sa, chiar va fi bogat în succese, dar, probabil, i în
dac poate fi folosit de un om împotriva înfrângeri, fiina uman e constrâns s
altui om. Între cei doi, rmâne o distincie reflecteze serios asupra ei înei. Adev-

73
rata problem creia va trebui s-i rs- identitate. Aici, roboetica va avea un cu-
pund bioetica privete propria noastr vânt hotrâtor de spus, mai ales c, în ra-
identitate, o problem, deci, antropologi- portul din om i mainile inteligente de el
c. De la aceasta va trebui s plece orice create, grania dintre simulare i emulaie
alt fel de abordare în discursul asupra tinde s devin tot mai flexibil (15) i
omului: etic, juridic, tehnologic etc. mictoare, dup cum limita dintre fiinele
În numele viitorului, mai mult decât al umane care nu mai sunt persoane i per-
trecutului, cultura noastr va trebui s soanele care nu mai sunt fiine umane de-
revizuiasc teoria unui progres nelimitat vine tot mai diluat.
i s druiasc din nou omului propria-i

Bibliografie

[1] Potter, V.R., Bioethics, a bridge to the future, Prentice-Hall, Englewood Cliff, 1971, p. 7-14;
[2] Giovanni, Basile Cf., Roboetica: un ponte ancora in costruzione, Bioetica&Cultura, 32(2006), p. 181;
[3] De Mauro, Tullio Cf., Tecnoetica, Internazionale, 289(2007), p. 15;
[4] Verruggio, G., Io Robotico, AA.VV., Intelligenza artificiale: Dal test di Turing alle macchine pen-
santi, Le Scienze, Roma 2005, p. 140;
[5] Verruggio, G., Il cammino della roboetica, Le Scienze, 461(2007), p. 38-39. În acest articol, autorul
afirm necesitatea unei etici pentru fiinele umane, în vederea reglementrii raporturilor dintre acestea i
roboi, dar i a unei „etici artificiale” care s fie implementat în acetia din urm;
[6] Basile, G. Cf., Roboetica…, in op. cit., p. 186; a se vedea i [http://it.wikipedia.org/wiki/Robot];
[7] Asimov, I., Io, Robot, Future Media Italy, Mondatori, Milano 2004 (publicat pentru prima dat în
1950);
[8] Savagnone, G., Il mito del cyborg…, AA.VV., Antropologia e Bioetica. Ricerca interdisciplinare
sull’enigma uomo, Massimo, Milano 1997, p. 211;
[9] Bondolfi, A. Cf., Informatica, in Dizionario di Bioetica, Salvino Leone i Salvatore Privitera (coord.)
Città Nuova, Istituto Siciliano di Bioetica, Acireale 2004;
[10] Manzone, G. Cf., La tecnologia dal volto umano, Queriniana, Brescia 2004, p. 125;
[11] Hawking, S. Cf., La teoria del tutto: Origine e destino dell’universo, Mondatori, Milano 2002, p. 89;
[12] Basile, G. Cf., Roboetica…, in op. cit., p. 195;
[13] Minsky, M., Saranno i robot a ereditare la Terra?, în AA.VV., Intelligenza artificiale: Dal test di
Turing alle macchine pensanti, Le Scienze, Roma 2005, p. 125;
[14] Ibidem, p. 135;
[15] Shapiro, E., Benenson, Y. Cf., Arriva il computer a DNA, Le Scienze, nr. 457(2006)9, p. 49.

Resurse Internet

www.utoronto.ca/~stmikes/library/research_guides/rgbioethics.htm

www.med.jhu.edu/bioethics_institute

www.cma.ca/cmaj/series/bioethic.htm

www2.umdnj.edu/ethicweb/upcome.htm

74

S-ar putea să vă placă și