Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: Stamati Mariana


Disciplina: Fizica
Clasa: a VII- a
Tipul lecției:   de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
Subiectul lecției: Mișcarea rectilinie uniformă. Viteza. Rezolvarea problemelor
Unitate de competență:
1.4. Definirea termenilor și a mărimilor fizice: punct material, traiectorie, drum parcurs, viteză, viteză medie.
1.8. Identificarea datelor relevante pentru rezolvarea unei probleme/situații-problemă.
1.9. Utilizarea simbolurilor mărimilor fizice, a unităților de măsură și a formulelor aferente la rezolvarea problemelor.
1.10. Efectuarea transformărilor de unități de măsură în SI pe baza relațiilor dintre multipli și submultipli.
1.11. Manifestarea unui comportament de precauție la traversarea regulamentară a străzilor, ținând cont de distanța de frânare (aceeași referință și la traversarea
căii ferate).
Obiective operaționale: La finele activității didactice elevii vor fi capabili:
O1- să explice noțiunea de viteză, viteză medie;
O2- să rezolve probleme/ situații-problemă utilizând mărimile fizice: distanța, viteza, timp;
O3- să efectueze transformări a unităților de măsură în SI, pe bază de relații dintre multipli și submultipli;
O4- să aplice cunoștințele despre viteză studiate la lecție, în activitatea cotidiană.
Resurse
- Conținutul învățării a fost alcătuit pornind de la obiectivele fixate și în strânsă concordanță cu manualul de fizică clasa a VII- a și prevederile curriculei;
- Clasa este neomogenă din punct de vedere al capacităților de învățare. Se impune un ritm moderat de parcurgere a sarcinilor stabilite;
Strategii didactice:
- Metode de instruire: conversația, explicația, experimentul demonstrativ, observarea, situație- problemă, demonstrația, experiment virtual, exercițiul, jocul
didactic, problematizarea.
- Materiale: computer, proiector, markere, cretă, coli de hârtie.
Bibliografia:
- Manual de fizică pentru clasa a VII- a, Ion Botgros, Viorel Bocancea, Vladimir Donici, Victor Ciuvaga;
- Culegere de probleme pentru clasa a VI- VII-a Fizica, Marinciuc M.;
- Caietul elevului Fizica pentru clasa a VII- a, Miron Potlog, Tamara Potlog.;
Scenariul lecției

Evenimentul Activitatea de învățare Resurse Obser


didactic, materiale,
resurse de
Obiec- Activitatea profesorului Activitatea elevului procedurale vații
tive
timp

Evocarea Salut elevii. Verific prezența elevilor și pregătirea cu Se pregătesc cu toate cele necesare, pentru Conversația
toate cele necesare pentru lecție . lecție.
(5 minute)
Propun întrebări de control din cele cunoscute prin Participă activ , răspund la întrebări.
completarea Jocului de cuvinte. (Anexa 1) Jocul de
Completează jocul de cuvint cuvinte

Realizarea Se anunță subiectul lecției:,, Mișcarea rectilinie Notează subiectul lecției. Citesc obiectivele
sensului uniformă. Viteza. Rezolvarea problemelor,, lecției
Explicația
(15 minute) Se anunță obiectivele lecției. Aduc exemple:
Conversația
-Dați exemple de:- Mișcări rectilinii -Trenul care se deplasează pe o cale ferată
dreaptă

-Un automobil ce se deplasează pe un drum cotit.


-Mișcări curblinii
Observația
-Se analizează experimentul 1 și 2 din manual
(pag.16). Se formulează concluzii. -Analizează Experimentele 1 și 2 din manual. Experiment
Formulează concluzii. virtual
Definiții:
Notează definițiile Comparare
Mișcarea uniformă este mișcarea în care mobilul
parcurge distanțe egale în orice intervale de timp.

( Exemple: mișcarea unei molecule între 2 ciocniri


consecutive, mișcarea vârfului acului de la ceasornic)

Mișcarea neuniformă sau variată este mișcarea în


care mobilul parcurge distanțe diferite în orice
intervale egale de timp. ( De exemplu:

Se propune spre analiză situația 1 din manual


(pag.17)

Definiție: Viteza este mărimea fizică ce


caracterizează rapiditatea mișcării.
Analizează Situația 1 din manual. Formulează Conversație
Viteza indică ce drum parcurge mobilul într-o concluzii: două mișcări uniforme se pot deosebi euristică
unitate de timp. În mișcarea uniformă valoarea prin rapiditatea lor.
numerică a vitezei este permanent constantă. Discuție
ghidată
v=d/t, d=v×t t=d/v
Viteza se măsoară cu vitezometrul

Unitatea de măsură pentru viteză în SI este m/s


Notează formula vitezei, deduc formulele de
Viteza medie este mărimea fizică egală cu raportul calcul pentru timp și distanță.
dintre distanța totală parcursă de corp și intervalul
de timp corespunzător .

Viteza medie= distanța totală parcursă / timpul total

Se propune studierea informației de la rubrica ,,


Află mai mult,, pag.19

Reține:

Viteza exprimată în km/h se împarte la 3,6 pentru a


găsi valoarea ei în m/s. Citesc informația și indică regulile de
comportament și de precauție la traversarea
Viteza exprimată în m/s se înmulțește cu 3,6 pentru a regulamentară a străzilor, ținând cont de distanța de PPT
găsi valoarea ei în frânare (aceeași referință și la traversarea căii
ferate).
km/h.

Reflexia Se propune spre rezolvare problema 6 și 7 manual, Rezolvă problema:


pag.19
(22 minute) Se dă: SI Problema-
tizare
v=25m/s v=d/t

d=60km 60000m t=d/v

t-? t=60000m÷25m/s=2400s
Exercițiul
sau 40 min
Transormare
Răspuns: t=40 min
Rezolvați exercițiul:

72km/h =72000m/3600s =20m/s Prezentare


Rezolvă exercițiul propus PPT
15m/s =54km/h
Situație-
Se propune elevilor rezolvarea rapidă a diferitor problemă
Situații –problemă. Primesc notă elevii, care mai Rezolvă rapid problemele.
ager rezolvă problemele.

Extindere Explic tema pentru acasă Ascultă și notează sarcina pentru acasă. Explicația
(3 minute) De rezolvat ex.13, 14, pag.27 manual

Se va încheia lecția cu poezia ,, Fă-ți timp...