Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAN M.VIZIRESCU”-BRANET,JUD OLT

Avizat , APROBAT,
Inspector educativ I.S.J. Olt Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
Prof. Sofia Duță Inspector Școlar General
Prof. Iacobescu Victor Hariton

REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONCURS JUDEȚEAN DE DESENE

..FRUMUSETEA IERNII!”
EDIŢIA a- III a - 15 februarie 2022
2021-2022

ARGUMENT:
Arta raspunde unor nevoi reale pe care le simte orice persoana de a-si lamuri unele idei,
de a-si motiva unele comportamente si de a-si fundamenta unele atitudini, sugerand, explicand,
valorificand si problematizand. Prin caracterul ei stimulativ, tonic, optimist arta impinge la
iubirea adevarului, a binelui, a vietii.

Pentru reducerea abandonului scolar si pentru reusita educatiei prin artele plastice se
impun de la varste mici anumite cerinte: de a lasa copilului deplina libertate de exprimare,
dascalii avand rolul de a sugera si de a dirija si ,mai putin de a impune.

Concursul ,,Frumusetea iernii” isi propune sa antreneze prescolarii si scolarii claselor 0-


VIII in activitati care sa le valorifice priceperile si deprinderile dobandite in domeniul artelor
plastice, dezvoltandu-le totodata potentialul creativ si simtul estetic, stiut fiind faptul ca
anotimpul alb ii inspira, ii fascineaza si ii incanta deopotriva.

SCOP:
Stimularea interesului elevilor pentru sărbătorile religioase si exprimarea propriilor
sentimente prin mijloace artistice
INSTITUŢIE ORGANIZATOARE:
Şcoala Gimnazială”Pan M.VIzirescu”-Braneț, judeţul Olt
COORDONATORI PROIECT:
Director, Prof. Bogeanu Mariana
Prof. inv. prescolar Iordache Maria Daniela
Prof. invățământ primar Nicolae Mariana
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAN M.VIZIRESCU”-BRANET,JUD OLT

GRUPUL ŢINTĂ:
-preșcolari
-elevi din ciclul primar/ gimnazial;
-elevi cu cerințe educaționale speciale și din medii dezavantajate
-cadrele didactice implicate.
LOCUL ŞI DATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:
Şcoala Gimnazială”Pan M. Vizirescu ”-Braneț - 15 februarie 2022
PARTICIPARE: indirectă
A) Participanţi
1.Sunt invitaţi să participe copiii de la grădiniţe şi clasele CP – VIII, copii cu cerințe
educaționale speciale și care provin din medii dezavantajate
2.Concursul se desfăşoara pe nivele de vârstă – învăţământ preşcolar,primar şi învăţământ
gimnazial, cu următoarele secţiuni: :
-desen
-pictura
-colaj

B) Etapele de desfăşurare :
1.Planşe (trimise la sediul şcolii noastre Şcoala Gimnazială ”Pan M. Vizirescu”-Braneț)
cu titlul “Frumusetea iernii “ 
2.Planşele  pot fi realizate cu materiale la alegere. Compoziţiile plastice/colajele vor fi
realizate în acuarelă tempera, ulei, guaşe, creion , foarfecă,lipici, diverse materiale alese de
autori.
3.Ultima data în care primim lucrările copiilor este 7 februarie 2022 (Data postei)
4.Participanţii (prescolarii/elevii) pot trimite un singur desen la fiecare secțiune.
Un cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 5 elevi.
5.Desenele trebuiesc făcute în format A4 sau A3 ,iar pe spatele desenului va fi aplicată o
etichetă pe care se vor specifica:
- titlul lucrării
- numele şi prenumele prescolarului/elevului, clasa,
- şcoala, localitatea, judeţul,
- numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
6.Îndrumătorii sunt rugaţi să completeze fişa de înscriere cu toate datele. Nerespectarea
conditiilor de inscriere duce la anularea lucrarilor.
7.Analiza lucrărilor / jurizarea – 15 februarie 2022
8.Vor fi selecţionate cele mai bune planşe din fiecare categorie ,iar copiii  care   le-au
desenat vor fi anunţati prin unităţile şcolare- până pe data de 15 martie 2022
          9.Nu se percepe taxa de participare.
10. Lucrarile intrate in concurs vor participa la expozitia in scop umanitar, din 25 februarie
2022, beneficiari fiind elevii Școlii Gimnaziale ”Pan M. Vizirescu”-Braneț pin creșterea
activității instituționale și a progresului de predare-învățare-evaluare.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAN M.VIZIRESCU”-BRANET,JUD OLT

*Costurile pentru organizarea expoziţiei, diplome de participare, taxe poştale pentru


expedierea diplomelor, imprimarea unui CD cu fotografii din cadrul expoziţiei, vor fi suportate
de catre organizatorii concursului.

C)Premii
1.Premierea copiilor va fi dupa o jurizare a lucrărilor realizată de profesori de specialitate,
prof. Antonie Ioneta.
*Toţi participanţii (cadrele îndrumătoare) la concurs primesc diploma de participare .
*Se vor acorda diplomele de premii I,II,III şi menţiuni pentru fiecare secţiune în funcție de
numărul de lucrări participante.
*Lucrările nu se returnează, deoarece vor face obiectul unei licitaţii în scopul strângerii de
fonduri pentru îmbunătățirea procesului educativ.
ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
prin e-mail, la adresa dani_iordache78@yahoo.com și se vor trimite lucrările (după indicaţiile de
mai jos) şi fişele de înscriere completate, în fişiere diferite;
prin poştă, în plic, la adresa: ȘCOALA GIMNAZIALĂ”Pan M.Vizirescu”-Braneț, STR.
Canton, NR. 6, COMUNA BÎRZA, COD 237 030, JUDEȚUL OLT, se vor trimite lucrările,
fişele de înscriere completate, acordul de parteneriat semnat și ștampilat de școala
dumneavoastră (în 2 exemplare), un plic A4 timbrat și autoadresat . (Se va menţiona pe plic:
pentru Concursul județean de desene „Frumusetea iernii!” )
Fiecare cadru didactic participant la acest concurs va intra în posesia diplomelor până la
data de 30 mai 2022.
STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
În evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele criterii:
- originalitatea ideilor;
- expresivitatea limbajului plastic;
- existenţa unor mesaje şi forţa de sugestie.
PERSOANE DE CONTACT:
Prof. Iordache Maria Daniela
Telefon 0742999359,
E-mail dani_iordache78@yahoo.com ;
Nicolae Mariana, prof. inv. primar,
Tel. 0760394925,
E-mail martanicolaie@yahoo.com.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAN M.VIZIRESCU”-BRANET,JUD OLT

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEȚEAN DE DESENE
„Frumusetea iernii”
Editia a III a
2021-2022

1. NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:..........................................................


2.SPECIALITATEA:...........................................................................................................
3.ADRESA DE CORESPONDENŢĂ (UNDE SE VA TRIMITE
DIPLOMA): ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................
4.TELEFON FIX/MOBIL:...................................................................................................
5.E-MAIL: .........................................................................................................................
6.INSTITUŢIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ......................................................................................
..........................................................................................................................................
7. ADRESA ȘCOLII : ………………………………………………………………..........................
LOCALITATEA:.................................JUDEŢUL:.............................COD POȘTAL:...................

Nr. Numele și prenumele elevului Clasa Secțiunea Titlul lucrării


crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Data______________ Semnătura ____________________


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAN M.VIZIRESCU”-BRANET,JUD OLT

Şcoala Gimnazială ,,Pan M. Școala ………………………………


Vizirescu”-Braneț
Str. Canton, nr. 6, comuna Bîrza, ………………………………………
județul Olt, cod 237 030
Email: scoala_birza@yahoo.com ………………………………………
http://scoalabirzablog.wordpress.com/
Nr. înreg. _____ / _____________
ACORD DE PARTENERIAT

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:
A. ŞCOALA GIMNAZIALA ,,PAN M. VIZIRESCU” BRANET, reprezentată prin director
profesor Bogeanu Mariana, prof inv preprimar Iordache Daniela, prof înv. Nicolae Mariana-
coordonatori, în calitate de aplicant și
B. ..............................................................................................., reprezentată
prin.....................................................................................................................................................
în calitate de partener,
convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat, pentru stabilirea și
dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul educației.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie colaborarea între parteneri în vederea
organizării și desfăşurării în instituţia aplicant a Concursului județean “Frumusetea iernii”,
ediţia a III a, 15 februarie 2022.

3.GRUP ŢINTĂ:
-beneficiari direcţi: prescolari/elevi, elevi cu cerințe educaționale speciale și din medii
dezavantajate, cadre didactice;
-beneficiari indirecţi: părinţi, profesori, comunitatea locală.
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A) Aplicantul se obligă:
-să informeze şcolile despre organizarea concursului;
-să organizeze desfăşurarea şi diseminarea acţiunii;
-să respecte termenele de desfăşurare;
-să emită şi să distribuie diplomele participanţilor.
B) Partenerul se obligă:
-să mediatizeze concursul în şcoală;
-sa îndrume și să înscrie elevii în concurs;
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAN M.VIZIRESCU”-BRANET,JUD OLT

-să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;


- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea activităţii.
5. DURATA ACORDULUI :
Acordul se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare la data
semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2021- 2022.
Modificarea prezentului protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor prin act
adiţional, datat şi semnat de ambele părţi.

Aplicant, Partener,
ȘcoalaGimnazială”Pan M.Vizirescu”-Branet .............................................................
Director, Director, …………………………..
Profesor Bogeanu Mariana LS.

S-ar putea să vă placă și