Sunteți pe pagina 1din 63

Livrabil 3: Metodologie și

instrumente pentru
realizarea exercițiului de
evaluare - Task 4 –
Componenta 2
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Cuprins
Abrevieri .................................................................................................................................................. 3
Introducere .............................................................................................................................................. 4
1. Plan de acțiune............................................................................................................................. 5
1.1 Scopul și perioada de realizare a exercițiului de evaluare .................................................... 5
1.2 Proiectarea metodologiei de evaluare ................................................................................... 7
1.3 Indicatori calitativi utilizați în exercițiul de evaluare ............................................................. 11
1.4 Proiectare și organizare sesiune de training cu personalul MMJS...................................... 13
2. Anexe ......................................................................................................................................... 16
2.1 Chestionare aferente exerciţiului de evaluare derulat în rândul furnizorilor de servicii sociale . 16
2.1.1 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în rândul furnizorilor de
servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice ........................................................... 16
2.1.2 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în rândul furnizorilor de
servicii cu cazare, organizate ca locuințe protejate pentru persoanele vârstnice ......................... 24
2.1.3 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în rândul furnizorilor din
centrele rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială a persoanelor fără adăpost .... 33
2.2 Chestionare aferente exerciţiului de evaluare derulat în rândul beneficiarilor de servicii
sociale 43
2.2.1 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în rândul persoanelor
vârstnice beneficiare de servicii de îngrijiri la domiciliu ................................................................. 43
2.2.2 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în rândul persoanelor
vârstnice beneficiare de servicii cu cazare, organizate ca locuințe protejate ................................ 49
2.2.3 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în rândul persoanelor
fără adăpost din centrele rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială a persoanelor
fără adăpost ................................................................................................................................... 55
2.3 Bibliografia aferentă sub-capitolului 1.2............................................................................... 62

Pagina 2 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Abrevieri

Acronim Descriere

CAWI Computer-assisted web interviewing

MMJS Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Pagina 3 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Introducere

Prezentul raport reprezintă cel de-al treilea livrabil al Componentei 2 a proiectului ce corespunde Task
4. Pregătirea metodologiei și a instrumentelor de evaluare pentru realizarea exercițiului de evaluare.
Raportul include un plan de acțiune pentru realizarea unui prim exercițiu de evaluare a calității unor
categorii de servicii sociale selectate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, precum și curricula
propusă pentru prima sesiune de instruire cu privire la metodele de colectare a datelor.
Planul de acțiune include o detaliere a scopului evaluării și perioadei de realizare a exercițiului de
evaluare. În ceea ce privește metodologia de evaluare, aceasta are la bază indicatorii relevanți de
monitorizare și evaluare calitativi dezvoltăți confom Ghidului pentru monitorizarea şi evaluarea calităţii
serviciilor sociale în legătură cu care vor fi colectate date atât de la furnizorii de servicii sociale
acredtitați prin intermediul unui sondaj electronic, precum și date de la beneficiarii serviciilor sociale
licențiate evaluate ce vor fi abordați în cadrul unor interviuri individuale.
Raportul include în anexă atât chestionarele pentru colectarea datelor de la furnizorii de servicii
sociale, cât și fișele pentru interviurile individuale cu beneficiarii.
Campania de colectare a datelor de la furnizorii de servicii sociale va fi demarată la începutul lunii
septembrie 2018, urmând ca cea privind colectarea datelor de la beneficiarii de servicii sociale să fie
inițiată ulterior.

Pagina 4 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

1. Plan de acțiune
Conform selecției categoriilor de servicii sociale realizată de către MMJS, serviciile sociale pentru care
va fi implementat exercițiul de evaluare sunt cele prezentate mai jos:
Tabel 1 Centralizator privind categoriile de beneficiari, tipurile de servicii sociale și seturile de indicatori
calitativi care vor intra în exercițiul de evaluare

Tip intervenție Categorie de servicii sociale Standard aplicabil Indicatori


conform legislaţiei (Legea dezvoltați
292/2011 şi HG 867/2015)/cod
nomenclator
PERSOANE VÂRSTNICE

Non-rezidențială sau rezidențială Unităţi de îngrijire la domiciliu Anexa 8/ Ordin Set 1


temporară (îngrijire la domiciliu + 8810 ID-I nr.2126/2014
centre respiro + centre de zi de
recuperare)

Rezidențială Locuinţe protejate Anexa 2/ Ordin Set 6


8730 CR-V-III nr.2126/2014
PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

Rezidențială Centre rezidenţiale de asistenţă Anexa 4/ Ordin Set 10


şi reintegrare/integrare social nr.2126/2014
8790CR – PFA - I

1.1 Scopul și perioada de realizare a exercițiului de evaluare

Obiectivul evaluării și perioada de realizare a exercițiului de evaluare


Obiectivul principal al evaluării îl constituie monitorizarea și evaluarea calității serviciilor sociale pe
baza indicatorilor calitativi dezvoltați în cadrul Ghidului pentru monitorizarea şi evaluarea calităţii
serviciilor sociale (componentă a Livrabilului 2 dezvoltat în cadrul proiectului “Asistență tehnică
adresată Ministerului Muncii si Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistenţă
socială şi serviciilor sociale” finanţat de Comisia Europeană prin Programul Structural Reform Support
Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1).

Tabel 2 Obiectivele exerciţiului de evaluare

OBIECTIVE GENERALE DE EVALUARE

BENEFICIARI: PERSOANE VÂRSTNICE


(Unităţi de îngrijire la domiciliu 8810 ID-I; Standard aplicabil: Anexa 8/ Ordin nr.2126/2014; set de indicatori
calitativi dezvoltați: Set 1)
Monitorizarea și evaluarea procesului de accesare a serviciilor sociale oferite de unitățile de îngrijire la domiciuliu
din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce vizează elemente de
eficiență, eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea procesului de evaluare și planificare a serviciilor sociale oferite de unitățile de îngrijire
la domiciliu din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce vizează elemente
de eficiență, eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea procesului de acordare a îngrijirilor prin serviciile sociale oferite de unitățile de îngrijire
la domiciuliu din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce vizează
elemente de eficiență, eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea procesului de respectare a drepturilor și aspectelor etice ce derivă din procesul de
furnizare a serviciilor sociale oferite de unitățile de îngrijire la domiciliu din perspectiva furnizorilor de astfel de
servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce vizează elemente de eficiență, eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea aspectelor ce vizează managementul și resursele umane implicate în procesul de
furnizare a serviciilor oferite de unitățile de îngrijire la domiciliu din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu
utilizarea indicatorilor calitativi ce acoperă elemente de eficiență, eficacitate și impact social.

Pagina 5 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

OBIECTIVE GENERALE DE EVALUARE

BENEFICIARI: PERSOANE VÂRSTNICE


(Locuințe protejate 8730 CR-V-III; Standard aplicabil: Anexa 2/ Ordin nr.2126/2014; set de indicatori calitativi
dezvoltați: Set 6)
Monitorizarea și evaluarea procesului de accesare a serviciilor sociale oferite prin locuințele protejate din
perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce vizează elemente de eficiență,
eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea procesului de evaluare și planificare a serviciilor sociale oferite prin locuințele protejate
din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce vizează elemente de
eficiență, eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea activităților derulate/serviciilor sociale acordate prin locuințele protejate din perspectiva
furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce vizează elemente de eficiență, eficacitate și
impact social.
Monitorizarea și evaluarea aspectelor ce țin de mediul de viață în locuințele protejate din perspectiva furnizorilor
de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce vizează elemente de eficiență, eficacitate și impact
social.
Monitorizarea și evaluarea procesului de respectare a drepturilor și aspectelor etice ce derivă din procesul de
furnizare a serviciilor oferite prin locuințele protejate din perspectiva frunizorilor de astfel de servicii cu utilizarea
indicatorilor calitativi ce vizează elemente de eficiență, eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea aspectelor ce vizează managementul și resursele umane implicate în procesul de
furnizare a serviciilor oferite prin locuințele protejate din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea
de indicatori calitativi ce acoperă elemente de eficiență, eficacitate și impact social.
BENEFICIARI: PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST
(Centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială 8790CR – PFA – I; standard aplicabil: Anexa 4/
Ordin nr.2126/2014; set de indicatori calitativi dezvoltați: Set 10)
Monitorizarea și evaluarea procesului de accesare a serviciilor sociale oferite prin centre rezidenţiale de asistenţă
şi reintegrare/integrare socială din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi
ce vizează elemente de eficiență și eficacitate, satisfacția beneficiarilor și impact social.
Monitorizarea și evaluarea procesului de evaluare și planificare a serviciilor sociale oferite prin centre rezidenţiale
de asistenţă şi reintegrare/integrare socială din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utlizarea
indicatorilor calitativi ce vizează elemente de eficiență, eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea activităților derulate/serviciilor sociale acordate prin centre rezidenţiale de asistenţă şi
reintegrare/integrare socială din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utlizarea indicatorilor calitativi ce
acoperă elemente de eficiență, eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea aspectelor ce vizează mediul de viață în centrele rezidenţiale de asistenţă şi
reintegrare/integrare socială din perspectiva furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce
acoperă elemente de eficiență, eficacitate și impact social.
Monitorizarea și evaluarea procesului de respectare a drepturilor și aspectelor etice ce derivă din procesul de
furnizare a serviciilor oferite prin centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială din perspectiva
frunizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce acoperă elemente de eficiență, eficacitate și
impact social.
Monitorizarea și evaluarea aspectelor ce vizează managementul și resursele umane implicate în în procesul de
furnizare a serviciilor oferite prin centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială din perspectiva
furnizorilor de astfel de servicii cu utilizarea indicatorilor calitativi ce acoperă elemente de eficiență, eficacitate și
impact social.

Tabel 3 Perioada de realizare a exerciţiului de evaluare conform Request for Services

Task 4/Activități proiectate conform Request for Services Demarare Finalizare


Selectarea servicilor sociale care vor intra în exercițiul de evaluare Iunie 2018 August 2018
Obs: Finalizarea activității implică existența acordului MMJS pe indicatorii
care vor fi utilizați în cele 3 chestionare elaborate ce urmează a fi aplicate
furnizorilor de servicii sociale selecate (realizat)

Definirea cadrului de realizare a exercițiului de evaluare (elaborarea Iunie 2018 August 2018
Planului de acțiune)
Obs: Finalizarea activității implică existența acordului MMJS pe cele 3
chestionare elaborate ce urmează a fi aplicate furnizorilor de servicii sociale

Pagina 6 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Task 4/Activități proiectate conform Request for Services Demarare Finalizare


selectate pentru a permite pilotarea sondajului, urmată de lansarea
acestuia la începtului lunii septembrie (realizat)

Elaborare fișe de interviu ce urmează a fi aplicate beneficiarilor de Iulie 2018 August 2018
servicii sociale selectate
Obs: Finalizarea activității implică existența acordului MMJS pe cele 3
chestionare elaborate ce urmează a fi aplicate beneficiarilor de servicii
sociale selecate (realizat)

Sprijin în derularea exercițiului de evaluare August 2018 Ianuarie 2019

Proiectare și organizare sesiune de training cu personalul MMJS August 2018 Ianuarie 2019

Elaborare Livrabil 3 Iunie 2018 3 august 2018

Beneficiarii rezultatelor evaluării și al instrumentelor elaborate


MMJS va fi principalul beneficiar al rezultatului evaluării și al instrumentelor elaborate în cadrul
proiectului, decizia de a implica și alte instituții aflate subordonarea/coordonarea MMJS în procesul de
evaluare aparținând în integralitate MMJS.

Echipa de proiect face recomandarea de a implica ANPIS, prin structurile teritoriale în acest proces în
exercițiile de evaluare viitoare.

1.2 Proiectarea metodologiei de evaluare

Proiectarea instrumentelor de colectare a datelor


Conform solicitărilor MMJS specificate în Request for Services și în cadrul întâlnirililor de lucru
organizate până la acest moment, echipa de proiect a dezvoltat în această etapă 3 instrumente de
colectare a datelor (chestionare aplicate furnizorilor de servicii sociale: servicii de îngrijiire la domiciliu
pentru persoane vârstnice, locuințe protejate pentru persoane vârstnice și centre rezidenţiale de
asistenţă şi reintegrare/integrare socială pentru persoanele fără adăpost) ce urmează a fi aplicate prin
tehnica CAWI (Computer-assisted web interviewing) utilizând softul SurveyMonkey® ce a fost agreat
cu MMJS. Cele trei chestionare dezvoltate se regăsesc integral în Anexele prezentului Plan de
acțiune și conțin instrucțiuni de completare la întrebările care ar putea pune probleme în acest sens.
Aceste chestionare cuprind întrebări închise, dar și deschise, ce acoperă următoarele dimensiuni:
 Eficacitatea procesului de furnizare a serviciilor sociale;
 Eficiența serviciilor sociale;
 Satisfacția beneficiarilor (acoperire redusă ce derivă din grupul țintă care intră în exercițiul de
evaluare - furnizori de servicii sociale: manageri/personal de conducere).
 Impactul social al serviciilor sociale.

Toate cele 3 chestionare dezvoltate vor fi testate pe un numar limitat de furnizori de servicii sociale
(9), urmând a fi recalibrate în urma acestui proces înainte de a fi derulate cele 3 exerciții extinse de
colectare a datelor.
Furnizorii de servicii selectați în vederea pilotării chestionarelor sunt prezentați în tabelul de mai jos.
În situația în care anumiți furnizori nu vor răspunde pozitiv solicitării de participare la sesiunea de
pilotare, aceștia vor fi înlocuiți conform procedurii de eșantionare descrisă mai jos.

Pagina 7 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Tabel 4 Furnizori servicii selectați pentru pilotarea chestionarelor

Tip intervenție Categorie de Furnizor serviciu Adresă de e-mail


servicii sociale
conform
legislaţiei
PERSOANE VÂRSTNICE

Non-rezidențială Unităţi de îngrijire la Societatea Naţională de Cruce Roşie din buculeilaura@gmail.com


sau rezidențială domiciliu România Filiala Bacău (Centrul de îngrijire la
temporară 8810 ID-I domiciliu persoane vârstnice)
(îngrijire la Fundaţia Crucea Alb - Galbenă România, cruceaalbgalbena@cag.ro
domiciliu + centre Bucuresti (Centrul de servicii, îngrijire și
respiro + centre asistență la domiciliu)
de zi de
Asociația Four Change (Unitate de îngrijiri la office@4change.ro
recuperare)
domiciliu persoane vârstnice - comuna
Cosoba)

Rezidențială Locuinţe protejate Fundația Diaconică Agape (Locuință papgeza@yahoo.com


8730 CR-V-III protejată pentru vârstnici Casa Agape)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi office@dgaspc-ct.ro


Protecţia Copilului Constanța (Locuințe
protejate Cumpăna Iris)

Asociaţia Româno - Germană Alsterdorf office@asociatia-alsterdorf.ro


(Locuința protejată pentru persoane adulte
cu dizabilități Casa Săcueni)

PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

Rezidențial Centre rezidenţiale Asociaţia Vasiliada (Centrul social de office@AsociatiaVasiliada.ro


de asistenţă şi urgență pentru persoane fără adăpost
reintegrare/integrare Sfântul Vasile)
socială Organizaţia Umanitară Concordia (Locuința secretariat@concordia.org.ro
8790CR – PFA - I socială Sfântul Paul)

Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte dastargoviste@yahoo.com


(Centrul rezidențial de asistență și
reintegrare socială pentru persoanele fără
adăpost Sfânta Maria)

Tot în cadrul Livrabilului 3 vor fi dezvoltate și 3 fișe de interviu (sub formă de chestionare ce utilizează
întrebări închise și deschise) destinate a fi aplicate beneficiarilor de servicii sociale licențiate selectate
(servicii de îngrijiire la domiciliu pentru persoane vârstnice, locuințe protejate pentru persoane
vârstnice și centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială pentru persoanele fără
adăpost). La fel ca și în cazul chestionarelor destinate furnizorilor de servicii sociale și chestionarele
destinate beneficiarilor de servicii sociale cuprind întrebări închise, dar și deschise ce acoperă
dimensiunile:
 Eficacitatea procesului de furnizare a serviciilor sociale (acoperire redusă ce derivă din grupul
țintă care intră în exercițiul de evaluare: beneficiari de servicii sociale);
 Eficiența serviciilor sociale (acoperire redusă ce derivă din grupul țintă care intră în exercițiul
de evaluare: beneficiari de servicii sociale);
 Satisfacția beneficiarilor;
 Impactul social al serviciilor sociale.

Pagina 8 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Instrumentele dezvoltate (pentru furnizorii de servicii sociale selectate și beneficiarii acestor servicii)
vor permite colectarea de informații care să reflecte atât perspectiva furnizorilor de servicii sociale, cât
și a beneficiarilor de astfel de servicii cu privire la calitatea serviciilor sociale (asigurandu-se în acest
fel triangularea informației colectate) .

Cele patru dimensiuni menționate se regasesc acoperite integral în modulele de organizare a


întrebărilor în chestionare și au fost definite în Ghidul pentru monitorizarea şi evaluarea calităţii
serviciilor sociale (componentă a Livrabilului 2). Pentru fiecare dintre aceste dimensiuni, pornind de la
standardele și sub-standardele minime de calitate definite pe module specifice pentru fiecare
categorie de servicii sociale, au fost dezvoltați indicatori calitativi.

Eficienţa se defineşte ca raportul dintre resursele (materiale, umane, financiare) utilizate şi rezultatele
obţinute (Ene, Dobrea, 2004; Mandl et al., 2008). Indicatorii de eficienţă permit compararea
rezultatelor obţinute, cuantificabile cu resursele mobilizate pentru o anumită activitate şi urmăresc
maximizarea rezultatelor prin raportare la resurse consumate (Ene, Dobrea, 2004). Atingerea unei
eficienţe pe o perioadă cât mai lungă de timp implică dezvoltarea de planuri strategice la nivelul
organizaţiilor ce furnizează servicii sociale (publice sau private). În cadrul strategiilor de creştere a
eficienţei, calitatea este nu numai esenţială dar trebuie şi integrată printr-o permanentă verificare a
respectării nivelului minimal de calitate prevăzut de legislaţia în domeniu, dar şi prin îmbunătăţirea
permanentă a calităţii serviciului în beneficiul actualilor/potenţialilor beneficiari.

Eficacitatea este definită în general ca o comparare a realizărilor efective cu cele scontate, estimate
(Ene, Dobrea, 2004). În domeniul social, eficacitatea este mai dificil de definit şi evaluat, deoarece
cele mai multe intervenţii depind de context şi se bazează pe comunicarea dintre beneficiar şi
lucrătorul social (Social Protection Committee, 2015). Eficacitatea în domeniul serviciilor sociale este
înţeleasă fie ca rezultat al comparării costurilor legate de furnizarea serviciului cu efectele/schimbările
produse asupra situaţiei personale a beneficiarului; fie prin prisma opiniilor beneficiarilor cu privire la
serviciile primite sau cu privire la lucrătorii sociali cu care s-au relaţionat fie din perspectiva opiniilor pe
care angajaţii/managerii/alte categorii de persoane le exprimă cu privire la efortul depus de lucrătorii
sociali (Moriarty, Manthorpe, 2016).

Daca eficienţa implică o analiză a resurselor mobilizate în furnizarea unui serviciu în raport cu
rezultatele cuantificabile obţinute, eficacitatea evaluează măsura în care obiectivele iniţiale au fost
atinse prin consumul de resurse şi efectele obţinute. Analiza într-o perspectivă comparativă a datelor
colectate cu privire la eficienţă şi eficacitate conduce la identificarea tendințelor, punctele forte și a
celor slabe, a pragurilor atinse, a lacunelor în continuitate (input), făcând astfel posibilă stabilirea de
obiective, priorități și elaborarea de strategii/acțiuni de remediere (proces), care permit monitorizarea
și evaluarea eficienței și eficacității acțiunilor (rezultatelor/efecte) implementate (European Protection
Committe, 2010).

Satisfacția beneficiarilor
Măsurarea satisfacției beneficiarilor se referă la procesul de solicitare de reacții/opinii din partea
părților care beneficiază de servicii sociale cu privire la întregul proces de furnizare a serviciilor
sociale.
În chestionarele ce urmează a fi aplicate funizorilor de servicii sociale (managerilor/personal de
conducere) acoperirea dimensiunii “satisfacția beneficiarilor” va fi extrem de redusă (în Ghidul
indicatorilor calitativi a fost definit un singur indicator: în cazul serviciilor centre rezidenţiale de
asistenţă şi reintegrare/integrare socială a persoanelor fără adăpost - indicatorul nr. 45. Dezvoltarea
de instrumente/itemi de evaluare a satisfacției persoanelor fără adăpost cu privire procesul de
informare, dată fiind vulnerabilitatea ridicată a acestui grup).
Dimenisunea “satisfacția beneficiarilor” va fi însă acoperită extensiv prin interviurile pe bază de
chestionar care vor fi realizate cu beneficiarii de servicii sociale.

Pagina 9 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Impact social

În literatura de specialitate conceptul de impact social este strâns legat de valoarea socială produsă
de organizații (Bassi, 2013). Termenul impact social se poate suprapune cu cel de creare a valorii
sociale (Emerson et al., 2000) și de investiție socială (Clark et al., 2004), având legături importante și
cu procesul de audit social. Impactul social este definit, de obicei, în legătură cu patru elemente-
cheie (Clifford, 2014): (1) valoarea creată ca o consecință a activității cuiva; (2) valoarea
experimentată de beneficiari și de toți ceilalți afectați; (3) producerea de efecte pozitive, cât și negative
și (4) valoarea rezultată se evaluează în raport cu un punct de referință al situației care ar fi fost fără
activitatea propusă. Pornind de la acest cadru conceptual au fost elaborați indicatori calitativi pentru
grupurile țintă și categoriile de servicii sociale solicitate de MMJS care vor fi calculați pe baza
instrumentelor de cercetare dezvoltate atât pentru furnizorii de servicii sociale, cât și pentru
beneficiarii lor.

Proceduri de eșantionare propuse


Baza de eșationare utilizată, atât pentru exercițiile de colectare a informațiilor în rândul furnizorilor de
servicii sociale, cât și pentru exercițiile de colectare a informațiilor în rândul beneficiarilor de servicii
sociale, va fi Registrul furnizorilor și serviciilor sociale existent la data de 28.06.2018 și pus la
dispoziția echipei de proiect de către MMJS.

Pașii de selecție a furnizorilor de servicii sociale pentru cele 3 categorii de servicii sociale aflate în
evaluare (servicii de îngrijiire la domiciliu pentru persoane vârstnice, locuințe protejate pentru
persoane vârstnice și centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială pentru
persoanele fără adăpost) vor fi următorii:

Pas 1. Existența adresei de e-mail a furnizorului în baza de date (Registrul furnizorilor și serviciilor
sociale existent la data de 28.06.2018 și pus la dispoziția echipei de proiect de către MMJS) –
păstrarea furnizorului de servicii sociale în baza de date;

Pas 2. Existența unei licențe valide de funcționare la momentul derulării exercițiului de evaluare a
serviciului social (septembrie 2018) – păstrarea serviciului în baza de date.

Pentru exercițiile de colectare a informațiilor în rândul beneficiarilor de servicii sociale, echipa de


proiect a propus ca în completarea celor doi pași expuși anterior să existe un filtru al furnizorilor de
servicii sociale care să îi păstreze în baza de eșantionare doar pe cei care au răspuns afirmativ la
exercițiile de colectare a informațiilor pe bază de chestionar în rândul furnizorilor. În acest fel s-ar
reduce rata de refuz din partea furnizorilor în a asigura acces la beneficiari. Acest aspect a fost agreat
cu MMJS.

Pentru exercițiile de colectare a informațiilor în rândul furnizorilor de servicii sociale, grupul țintă va fi
reprezentat de manageri/personal de conducere al unităților ce furnizează servicii sociale pentru
categoriile de beneficiari selectate de MMJS (persoane vârstnice și persoane fără adăpost). Având în
vedere numărul relativ mic de furnizori de servicii sociale existenți în Registrul furnizorilor și serviciilor
sociale existent la data de 28.06.2018, echipa de proiect propune implementarea celor 3 exerciții de
colectare a informațiilor prin chestionare CAWI (Computer-assisted web interviewing) în luna
septembrie a anului în curs prin utilizarea metodei exhaustive de investigare (trimiterea chestionarelor
către toți furnizorii de servicii sociale existenți în Registrul furnizorilor și serviciilor sociale la data de
28.06.2018 și care au rămas în baza de date în urma procedurii de selecție specificată mai sus).

Pentru exercițiile de colectare a informațiilor în rândul beneficiarilor de servicii sociale, grupul țintă va fi
reprezentat de: persoane vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijiire la domiciliu, persoane
vârstnice care beneficiază de servicii sociale în locuințe protejate pentru persoane vârstnice și
persoane fără adăpost care beneficiază de servicii sociale în centre rezidenţiale de asistenţă şi
reintegrare/integrare socială pentru persoanele fără adăpost.
Chiar dacă numărul propus de interviuri pe bază de chestionar ce urmează a fi realizat pentru fiecare
categorie de beneficiari este redus (30-40 de beneficiari pentru fiecare categorie), neasigurând
reprezentativitatea statistică a datelor culese, echipa de proiect a propus o selecție probabilistică a
punctelor de eșantionare (respectiv a furnizorilor de servicii sociale) după variabila regiune de

Pagina 10 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

dezvoltare în primă etapă, urmată apoi de o selecție probabilistică a beneficiarilor, dar cu utilizarea
unor cote egale de respondenți în raport cu variabila sex. Acest exercițiu de eșantionare vine în
sprijinul sporirii capacității personalului MMJS de a înțelege modul de realizare a eșantioanelor
probabilistice (cu reprezentativitate statistică) și neprobablistice.

1.3 Indicatori calitativi utilizați în exercițiul de evaluare


Indicatorii pe baza cărora au fost dezvoltate chestionarele adresate furnizorilor de servicii sociale
(unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, locuințe protejate destinate persoanelor
vârstnice și centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială a persoanelor fără
adăpost) și urmează a fi dezvoltate chestionare pentru grupurile tință de beneficiari selectate
(persoane vârstnice și persoane fără adăpost) sunt indicatori de tip calitativ dezvoltați în cadrul
Ghidului pentru monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor sociale.

Setul 1 de indicatori calitativi


Acest set de indicatori a fost realizat în corespondență cu standardele și sub-standardele cuprinse în
Anexa 8 referitoare la Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru
persoane vârstnice din Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care
au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,
precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor
sociale.
• Beneficiar: persoana vârstnică
• Tip de intervenţie: Non-rezidențială sau rezidențială temporară (Îngrijire la domiciliu, centre
respiro, centre de zi de recuperare)
• Servicii acoperite: Unităţi de îngrijire la domiciliu - 8810 ID-I
Pentru serviciile de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice a fost propusă și acceptată de
către MMJS selectarea tuturor indicatorilor aferenţi dimensiunilor Eficienţă şi eficacitate şi Impact
social care, potrivit Ghidului de indicatori calitativi de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor
sociale sunt destinați a fi aplicați managerilor/personalului de conducere de astfel de servicii sociale.
În cazul chestionarelor ce urmează a fi aplicate beneficiarilor, o selecție a indicatorilor deja agreati va
fi realizată de echipa de proiect pentru a reduce durata de aplicare a chestionarelor, date fiind
caracteristicile grupului țintă.

Setul 6 de indicatori calitativi


Acest set de indicatori a fost realizat în corespondență cu standardele și sub-standardele cuprinse în
Anexa 2 referitoare la Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca
locuințe protejate pentru persoanele vârstnice din Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor
fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în
sistem integrat și cantinelor sociale.
• Beneficiar: persoana vârstnică
• Tip de intervenţie: Rezidenţială
• Servicii acoperite: Locuinţe protejate – 8730 CR-V-III
Pentru serviciile sociale furnizate persoanelor vârstnice în cadrul locuinţelor protejate a fost propusă
de către echipa de proiect și acceptată de către MMJS selectarea tuturor indicatorilor pentru
dimensiunile Eficienţă şi eficacitate şi Impact social care, potrivit Ghidului de indicatori calitativi de
monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor sociale, sunt destinați a fi aplicați
managerilor/personalului de conducere de astfel de servicii sociale.
În cazul chestionarelor ce urmează a fi aplicate beneficiarilor, o selecție a indicatorilor deja agreati va
fi realizată de echipa de proiect pentru a reduce durata de aplicare a chestionarelor, date fiind
caracteristicile grupului țintă.

Setul 10 de indicatori calitativi


Acest set de indicatori a fost realizat în corespondență cu standardele și sub-standardele cuprinse în
Anexa 4 referitoare la Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă
determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost din Ordinul 2126/2014
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate

Pagina 11 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a
copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate
în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.
• Beneficiar: persoane fără adăpost
• Tip de intervenţie: Rezidențial
• Servicii acoperite: Centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială 8790 CR-PFA-I
Pentru exercițiul de evaluare a serviciilor sociale acordate persoanelor fără adăpost în cadrul centrelor
rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială din perspectiva managerilor/personalului de
conducere de astfel de servicii a fost propusă și acceptată de către MMJS selectarea tuturor indicatorii
care, potrivit Ghidului de indicatori calitativi de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor sociale,
sunt aplicabili managerilor de astfel de servicii.
În cazul chestionarelor ce urmează a fi aplicate beneficiarilor, o selecție a indicatorilor deja agreati va
fi realizată de echipa de proiect pentru a reduce durata de aplicare a chestionarelor, date fiind
caracteristicile grupului țintă.

Tabel 5 Dimensiuni existente în chestionarele aplicate furnizorilor de servicii sociale și indicatorii


calitativi dezvoltaţi

Dimensiuni/module acoperite prin Indicatori calitativi ce Indicatori calitativi Indicatori calitativi


indicatori calitativi în chestionarele măsoară eficiența și ce măsoară ce măsoară
dezvoltate eficacitatea serviciilor satisafacția impactul social al
sociale beneficiarilor de serviciilor sociale
servicii sociale
BENEFICIARI: PERSOANE VÂRSTNICE
(Unităţi de îngrijire la domiciliu 8810 ID-I; Standard aplicabil: Anexa 8/ Ordin nr.2126/2014; set de indicatori
calitativi dezvoltați: Set 1)
Accesarea serviciului  
Evaluare și planificare  
Acordarea îngrijirilor  
Drepturi și etică  
Management și resurse umane  
BENEFICIARI: PERSOANE VÂRSTNICE
(Locuințe protejate Unităţi de îngrijire la domiciliu 8730 CR-V-III; Standard aplicabil: Anexa 2/ Ordin nr.2126/2014;
set de indicatori calitativi dezvoltați: Set 6)

Accesarea serviciului  
Evaluare și planificare  
Activități derulate/servicii acordate  
Mediul de viață  
Drepturi și etică  
Management și resurse umane  
BENEFICIARI: PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST
(Centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare social
8790CR – PFA – I; standard aplicabil: Anexa 4/ Ordin nr.2126/2014; set de indicatori calitativi dezvoltați: Set 10)

Accesarea serviciului   
Evaluare și planificare  
Activități derulate/servicii acordate  
Mediul de viață  
Drepturi și etică  
Management și resurse umane  

Tipurile de întrebări utilizate în cadrul chestionarelor sunt: (1) închise (întrebări dihotomice și care
utilizează scale de satisfacție de tip Likert -5); (2) întrebări deschise.
Pentru analiza datelor se au în vedere preponderent prelucrări de natură descriptivă (frecvențe
procentuale pe fiecare întrebare și crosstab-uri între întrebări și variabile ce fac referire la distribuția
regională/județeană, respectiv urban/rural).

Pagina 12 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

1.4 Proiectare și organizare sesiune de training cu personalul MMJS


Scopul sesiunii de training:
Sesiunea de training îşi propune să furnizeze cunoştinţele necesare pentru derularea de cercetări
online pe bază de chestionar utilizând soft-ul SurveyMonkey, dar şi pentru înţelegerea conceptelor de
bază ale statisticii sociale şi familiarizarea cu pachetul statistic SPSS, respectiv cum poate fi folosit
programul SPSS pentru descrierea variabilelor.

Obiectivele cursului (din R for S)


• Să prezinte tehnicile de codificare a răspunsurilor la întrebările unui chestionar, utilizînd softul
CAWI SurveyMonkey;
• Să prezinte tehnici de modificare a variabilelor chestionarului, utilizând pachetul statistic SPSS;
• Să prezinte tehnicile de analiză a rezultatelor obţinute prin derularea anchetei on-line, în SPSS.

Participanţi: angajați ai Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale și ai Agenției Naționale de Plăți și


Inspecție Socială cu atribuții care vizează serviciile sociale.
Structura: cursul este structurat în 3 module de pregătire, pentru care sunt prevăzute prezentări
teoretice şi sesiuni practice.

MODULUL 1: Definirea variabilelor statistice

Durata (în ore de pregătire): ½ ore.


Obiectiv general de performanță:
La finalizarea modulului cursantul va fi capabil să identifice diferitele tipuri de variabile statistice şi
scalele de măsurare pentru fiecare tip de varibilă în parte.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUT METODE DE MIJLOACE DE


TEMATIC/SECVENȚE DE FORMARE INSTRUIRE,
PREGĂTIRE MATERIALE DE
ÎNVĂŢARE
Să definească variabilele Criterii de clasificare a Expunere; • Suport de curs;
statistice variabilelor statistice (natura Explicație; • Materiale auxiliare
variabilelor și modul de Demonstrație;
(prezentări Power
exprimare; tipul variației; modul
de obținere a variabilelor (în Point);
faza de culegere sau în faza de • PC, videoproiector
prelucrare a datelor; relația de
cauzalitate)

MODULUL 2: Utilizarea softului CAWI SurveyMonkey pentru crearea chestionarelor utilizate în


anchete

Durata (în ore de pregătire): 2 ore


Total, din care: 1 - instruire practică
Obiectiv general de performanță:
La finalizarea modulului cursantul va fi capabil să utilizeze softul CAWI SurveyMonkey pentru crearea
chestionarelor utilizate în anchete.

Pagina 13 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUT METODE DE MIJLOACE DE


TEMATIC/SECVENȚE DE FORMARE INSTRUIRE,
PREGĂTIRE MATERIALE DE
ÎNVĂŢARE
Să cunoască tipurile de Prezentarea tipurilor de Expunere; • Suport de curs;
întrebări care pot fi introduse întrebări care pot fi introduse în Explicație; • Materiale auxiliare
CAWI SurveyMonkey Demonstrație.
(prezentări Power
Point)
PC, videoproiector
Să introducă întrebări închise Introducerea întrebărilor de tip Expunere; • Suport de curs;
dihotomic; Explicație; • Materiale auxiliare
Demonstrație;
(prezentări Power
Introducerea întrebărilor ce Problematizarea
utilizează scale Likert; Exercițiu Point);
individual. • PC, video proiector
Introducerea întrebărilor cu Lucrul în echipă.
variante predefinite de răspuns.
Să modifice întrebările închise Modificarea întrebărilor de tip Expunere; • Suport de curs;
introduse dihotomic; Explicație; • Materiale auxiliare
Demonstrație; (prezentări Power
Modificarea întrebărilor ce Problematizarea
utilizează scale Likert; Exercițiu Point);
individual. • PC, video proiector
Modificarea întrebărilor cu Lucrul în echipă.
variante predefinite de răspuns.
Să introducă întrebări deschise Introducerea întrebărilor Expunere; • Suport de curs;
deschise Explicație; • Materiale auxiliare
Demonstrație;
(prezentări Power
Problematizarea
Exercițiu Point);
individual. • PC, video proiector
Lucrul în echipă.
Să modifice întrebările Modificarea întrebărilor Expunere; • Suport de curs;
deschise introduse deschise Explicație; • Materiale auxiliare
Demonstrație;
(prezentări Power
Problematizarea
Exercițiu Point);
individual. • PC, video proiector
Lucrul în echipă.
Să introducă informațiile suport Introducerea informațiilor suport Expunere; • Suport de curs;
pentru întrebările utilizate pentru întrebările utilizate Explicație; • Materiale auxiliare
Demonstrație;
(prezentări Power
Exercițiu
individual. Point);
Lucrul în echipă. • PC, video proiector
Să modifice informațiile suport Modificarea informațiilor suport Expunere; • Suport de curs;
pentru întrebările utilizate pentru întrebările utilizate Explicație; • Materiale auxiliare
Demonstrație;
(prezentări Power
Exercițiu
individual. Point);
Lucrul în echipă. • PC, video proiector
Să lanseze chestionarul Lansarea chestionarului Expunere; • Suport de curs;
electronic către grupul țintă, șă electronic către grupul țintă, Explicație; • Materiale auxiliare
monitorizeze progresul în monitorizarea progresului în Demonstrație; (prezentări Power
colectarea datelor și să exporte colectarea datelor și exportul
datele colectate în format Excel datelor colectate Point);
• PC, video proiector

MODULUL 3: Utilizarea softului IBM SPSS pentru etichetarea bazelor de date obținute printr-un

Pagina 14 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

soft CAWI

Durata (în ore de pregătire): 2,5 ore


Total, din care: 1,5 - instruire practică
Obiectiv general de performanță:
La finalizarea modulului cursantul va fi capabil să utilizeze softul IBM SPSS Statistics pentru
importarea şi etichetarea bazelor de date obținute printr-un soft CAWI.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUT METODE DE MIJLOACE DE


TEMATIC/SECVENȚE DE FORMARE INSTRUIRE,
PREGĂTIRE MATERIALE DE
ÎNVĂŢARE
Să importe datele din softul Importarea unei baze de date Expunere; • Suport de curs;
CAWI în IBM SPSS Statistics din softul CAWI on-line utilizat Explicație; • Materiale auxiliare
în softul IBM SPSS Statistics. Demonstrație;
(prezentări Power
Problematizarea
Exercițiu Point);
individual. • PC, video proiector
Lucrul în echipă.
Să utilizeze meniului “Variable Elaborarea bazei de date în Expunere; • Suport de curs;
View” pentru etichetarea bazei SPSS prin definirea variabilelor Explicație; • Materiale auxiliare
de date Demonstrație;
(prezentări Power
Meniul “Variable View”: Problematizarea
elemente de conținut; Exercițiu Point);
individual. • PC, video proiector
Lucrul în echipă.

Să eticheteze variabilele în Etichetarea variabilelor: name, Expunere; • Suport de curs;


baza de date type, width, label, values. Explicație; • Materiale auxiliare
Demonstrație;
(prezentări Power
Etichetarea variabilelor în Problematizarea
funcție de scala de măsurare în Exercițiu Point);
“Variable View” individual. • PC, video proiector
Lucrul în echipă.
Relaţia dintre variabilele
chestionarului şi variabilele
statistice
Să utilizeze scale de măsurare Scale de măsurare a datelor Expunere; • Suport de curs;
a datelor statistice în mod statistice, indicatori ai Explicație; • Materiale auxiliare
corect variabilelor statistice definite, Demonstrație;
(prezentări Power
mod de calculare în SPSS: Problematizarea
scala nominală (rol și operațiuni Exercițiu Point);
statistice admise), scala individual. • PC, video proiector
ordinală (rol și operațiuni Lucrul în echipă.
statistice admise), scala de
interval (rol și operațiuni
statistice admise), scala de
raport (rol și operațiuni
statistice admise)

Pagina 15 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

2. Anexe

2.1 Chestionare aferente exerciţiului de evaluare derulat în rândul


furnizorilor de servicii sociale
2.1.1 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în
rândul furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele
vârstnice
Acest chestionar corespunde Setului de indicatori 1 din cadrul Ghidului de indicatori calitativi de
monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor sociale, set de indicatori definit în corespondență cu
standardele și sub-standardele cuprinse în Anexa 8 referitoare la Standarde minime de calitate
pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice din Ordinul 2126/2014 privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate,
serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.
• Beneficiar servicii: persoana vârstnică
• Tip de intervenţie: Non-rezidențială sau rezidențială temporară (Îngrijire la domiciliu, centre
respiro, centre de zi de recuperare)
• Servicii acoperite: Unităţi de îngrijire la domiciliu - 8810 ID-I

MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI


Întrebările din această secţiune vizează modul în care se derulează procesul de informare cu privire la
condiţiile de accesare, furnizare şi încetare/sistare a serviciilor sociale. Vă rugăm să vă raportaţi la acest
proces atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q1. A crescut nivelul de informare cu privire la serviciile oferite de organizația pe care o conduceţi, în
ultimul an? (corespondent Indicator nr. 50)
1 2
Referitor la modul de organizare şi funcţionare Da Nu
Cu privire la scop şi funcţii Da Nu
Cu privire la condiţiile de accesare Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017. Comparaţia se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q2 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q1 au răspuns cu cod 1 „Da” la cel puţin o variantă de
răspuns!
Q2. Comparativ cu anul precedent, ce măsuri suplimentare au fost implementate pentru a creşte nivelul
de informare cu privire la serviciile oferite?
Referitor la modul de organizare şi funcţionare
Cu privire la scop şi funcţii
Cu privire la condiţiile de accesare
(Atenţie! Se vor avea în vedere schimbările operate în conţinutul materialelor informative disponibile, indiferent
de suport, precum şi orice altă modificare a procedurii de informare disponibilă la nivelul organizaţiei. Anul de
raportare va fi anul 2017.)

Q3. Ce schimbări au fost implementate în ultimul an, cu privire la modul de realizare a informării vis-a-vis
de serviciile oferite, la sugestia beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali?

Q4. Numiţi măsura care a avut cel mai mare impact:

Q5. Vă rugăm să apreciaţi factorii următori în funcţie de importanţa pe care au avut-o în schimbarea
modului în care se realizează informarea cu privire la serviciile oferite:
-2 -1 0 +1 +2
Deloc Puţin Nici neimportant, Important Foarte

Pagina 16 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

important important nici important important


Solicitări din partea persoanelor
vârstnice/reprezentanţilor
legali/convenţionali
Propuneri din partea angajaţilor
Schimbări iniţiate de alţi furnizori ce
oferă servicii sociale similare şi pe care
le-aţi considerat aplicabile şi
organizaţiei pe care o conduceţi
Alt factor. Care________?

Atenţie! Q6 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q1 au răspuns cu cod 2 “Nu” la cel puţin una dintre
variantele de răspuns!
Q6. Numiţi principalul motiv pentru care nivelul de informare cu privire la serviciile sociale oferite a
rămas neschimbat în ultimul an:

(Atenţie! Se va avea în vedere ulltimul an calendaristic, 2017)

MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE


Întrebările din această secţiune vizează modul în care se realizează procesul de evaluare şi planificare a
nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar de servicii sociale de îngrijire la domiciliu.
Vă rugăm să vă raportaţi la acest proces atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q7. Cât de satisfăcut sunteţi de competenţele profesionale ale personalului de specialitate (corespondent
Indicator nr. 2)
-2 -1 0 +1 +2 97
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte Nu e
nesatisfăcut nesatisfăcut satisfăcut cazul
Asistent medical
Medic geriatru
Asistent social
Psiholog
Altă categorie de
personal de
specialitate. Care_
Total personal
(Atenţie! În formularea răspunsului la această întrebare vă rugăm să vă raportaţi la ultimul exerciţiu de evaluare
a rezultatelor activităţii profesionale a angajaţilor, derulat în cadrul organizaţiei pe care o conduceţi)

Atenţie! Q8 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q7 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”. Un singur răspuns pe fiecare linie!
Q8. Pentru care dintre competenţele de mai jos consideraţi că trebuie îmbunătăţit nivelul de pregătire al
personalului?
1 2 97
Competenţele soft sau interpersonale (empatie, afecţiune, comunicativitate, Nu e cazul
Da Nu
rezistenţă la stresul emoţional, etc.)
Competenţele tehnice şi tehnologice (competenţe socio-medicale, etc.) Da Nu Nu e cazul
Competențele de relaționare în echipă Da Nu Nu e cazul
Competențele de organizare a muncii Da Nu Nu e cazul
Altă competenţă. Care____________? Da Nu Nu e cazul

Q9. Aţi operat îmbunătăţiri cu privire la modul de realizare a procesului de evaluare/reevaluare a nevoilor
individuale/situaţiei personale a beneficiarilor, în ultimul an?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q10 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q9 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q10. Ce măsuri au fost implementate pentru îmbunătăţirea procesului de evaluare/reevaluare a nevoilor
individuale/situaţiei personale a beneficiarilor, în ultimul an?

Pagina 17 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Q11. Numiţi măsura care a avut cel mai mare impact:

Q12. A crescut nivelul de implicare a beneficiarilor în procesul de evaluare/reevaluare a nevoilor, în


ultimul an? (corespondent Indicator nr. 53)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q13 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q12 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q13. Numiţi cele mai importante modalităţi de implicare a beneficiarilor în acest proces:

Q14. În ce măsură creşterea nivelului de implicare a persoanelor vârstnice în procesul de


evaluare/reevaluare a nevoilor a contribuit la îmbunătăţirea serviciilor oferite?
În foarte mică măsură În mică măsură Nici în mică, nici în În mare măsură În foarte mare măsură
mare măsură

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q15. A crescut nivelul de satisfacţie cu privire la modul de planificare a serviciilor acordate, în ultimul
an? (corespondent Indicator nr. 55)
1 2
Da Nu
În rândul personalului de specialitate de îngrijire şi asistenţă (personal de specialitate şi Da Nu
personal auxiliar)
În rândul persoanelor vârstnice/ Reprezentanţilor legali/convenţionali ai persoanelor vârstnice Da Nu
În rândul tuturor categoriilor enunțate Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q16 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q15 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q16. Care este motivul principal care a determinat creşterea nivelului de satisfacţie?
În rândul personalului de specialitate de îngrijire
şi asistenţă (personal de specialitate şi personal
auxiliar)
În rândul persoanelor vârstnice/reprezentanţilor
legali/convenţionali ai persoanelor vârstnice

MODUL III ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR


Întrebările din această secţiune se referă la modul în care se derulează procesul de acordare a îngrijirilor
la domiciliu şi activităţile ce vizează integrarea socială şi participarea persoanelor vârstnice la diferite
activităţi derulate în comunitate. Vă rugăm să vă raportaţi la acest proces atunci când răspundeţi la
întrebările următoare!

Q17. Cât de satisfăcut sunteţi de capacitatea organizaţiei pe care o conduceţi de a finanţa întreţinerea
echipamentelor şi materialelor necesare realizării activităţilor de îngrijire personală? (corespondent
Indicator nr. 12)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte satisfăcut
nesatisfăcut
(Atenţie! Se vor avea în vedere toate tipurile de echipamente şi materiale destinate îngrijirii personale, utilizate
de personalul serviciului, dar şi de beneficiari. Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q18 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q17 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q18. În opinia Dvs., o capacitate mai redusă de finanţare a întreţinerii echipamentelor şi materialelor
necesare realizării activităţilor de îngrijire personală, influenţează:
1 2
Nivelul de satisfacţie al angajaţilor Da Nu
Nivelul de satisfacţie al beneficiarilor şi al familiilor acestora Da Nu

Pagina 18 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Calitatea serviciilor oferite Da Nu


Capacitatea de formare continuă a personalului de specialitate Da Nu
Altceva__________________? Da Nu

Q19. S-au imbunătăţit competenţele profesionale pentru personalul serviciului, în ultimul an?
(corespondent Indicator nr. 57)
1 2
Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă (personal de specialitate şi personal auxiliar) Da Nu
Voluntari Da Nu
Total personal Da Nu
(Atenţie! În formularea răspunsului la această întrebare vă rugăm să aveţi în vedere toate tipurile de formare
profesională la care a participat personalul serviciului, pe categorii, în ultimul an. Se va avea în vedere ultimul an
calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q20 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q19 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q20. Ce anume a condus la îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru personalul serviciului, în
ultimul an? Vă rugăm să marcaţi cu X în dreptul fiecărei categorii de personal, menţinând o singură
opţiune de răspuns!
Organizarea Organizarea de Organizarea de Organizarea Alta.
de cursuri cursuri de cursuri de de cursuri Care____?
de formare formare care să formare care să de formare
periodice aibă în vedere aibă în vedere care să
(cel puțin gestionarea îmbunătățirea dezvolte
unul la 2 stresului comunicării în competențe
ani) emoțional în relația cu tehnice și
relația cu vârstnicii tehnologice
vârstnicii specifice
postului
Personal de specialitate de îngrijire şi
asistenţă (personal de specialitate şi
personal auxiliar)
Personal administrativ
Voluntari
Total personal

Q21. Au fost derulate activităţi de sprijinire a contactelor sociale şi a unei vieţi active şi independente, în
ultimul an?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017..)

Atenţie! Q22 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q21 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q22. Ce activităţi de sprijinire a contactelor sociale şi a unei vieţi active şi independente au fost derulate
în ultimul an?

(Atenţie! Se vor lua în considerare activităţile destinate promovării inserţiei beneficiarului în familie şi
comunitate, respectiv participarea la diverse acţiuni de petrecere a timpului liber, evenimente culturale, etc. Se
va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q23. Numiţi activitatea de sprijinire a contactelor sociale şi a unei vieţi active şi independente care a avut
cel mai mare impact:

Q24. Numiţi cele mai importante activităţi de sprijinire a contactelor sociale şi a unei vieţi active şi
independente derulate la sugestia persoanelor vârstnice, în ultimul an:

Q25. Vă rugăm să vă raportaţi la activităţile derulate de beneficiari împreună cu prietenii/familia/vecinii în


ultimul an şi să ne precizaţi dacă numărul acestora: (corespondent Indicator nr. 61)
-1 0 1
A scăzut A rămas la fel A crescut

Pagina 19 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Q26. Care este motivul principal pentru care activităţile derulate în ultimul an de persoanele vârstnice
împreună cu prietenii/familia/vecinii:
A scăzut
A rămas la fel
A crescut

Q27. Ce activităţi s-au derulat de beneficiari împreună cu prietenii/familia/vecinii, în ultimul an?

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q28. Numiţi activitatea care a avut cel mai mare impact:

MODUL IV DREPTURI ŞI ETICĂ


Întrebările din această secţiune vizează modul în care se asigură respectarea drepturilor beneficiarilor în
cadrul organizaţiei şi măsurile luate în scopul protejării persoanelor vârstnice împotriva abuzurilor şi
neglijării. Vă rugăm să vă raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q29. Consideraţi că organizaţia pe care o conduceţi are capacitatea financiară pentru a acoperi costurile
asociate măsurării gradului de satisfacţie în rândul persoanelor vârstnice/reprezentanţilor
legali/convenţionali, cu privire la serviciile oferite? (corespondent Indicator nr. 15)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q30 se aplică doar celor care la Q29 au răspuns cu cod 2”Nu”!
Q30. Care este principalul motiv care determină capacitatea redusă de acoperire a costurilor asociate
măsurării gradului de satisfacţie cu privire la serviciile oferite ?

Q31. Au fost introduse măsuri suplimentare, destinate prevenirii şi combaterii tratamentului abuziv, în
ultimul an?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q32 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q31 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q32. Ce măsuri suplimentare, destinate prevenirii şi combaterii tratamentului abuziv, au fost introduse în
ultimul an?

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q33. Numiţi măsura care a avut cel mai mare impact:

Q34. Numiţi cele mai frecvente măsuri de prevenire şi combatere a tratamentului abuziv introduse la
sugestia persoanelor vârstnice/reprezentanţilor legali/convenţionali, în ultimul an:

Q35. Ați desfășurat acţiuni de promovare a unei imagini pozitive a persoanelor vârstnice în rândul
comunităţii, în cursul ultimului an? (corespondent Indicator nr. 63)
1 2 0
Da Nu Nu ne-am propus să derulăm astfel de acţiuni
(Atenţie! Se au în vedere acțiuni de promovare diverse, derulate în parteneriat cu autorități publice/organizații
non-guvernamentale cu responsabilități relaționate de protecția socială a persoanelor vârstnice, cu participarea
persoanelor vârstnice, dar și a altor categorii de persoane. Anul de raportare va fi anul 2017.)

Pagina 20 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Atenţie! Q36 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q35 au răspuns cu codul 2 „Nu” sau 0 „Nu ne-am
propus să derulăm astfel de acţiuni”
Q36. Care a fost principalul motiv pentru care nu aţi derulat şi nici nu v-aţi propus derularea de acţiuni de
promovare a unei imagini pozitive a persoanelor vârstnice în rândul comunităţii, în cursul ultimului an?

Atenţie! Q37 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q35 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q37. Enumeraţi cele mai reprezentative acţiuni de promovare a unei imagini pozitive a persoanelor
vârstnice în rândul comunităţii, în cursul ultimului an!

MODUL V MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE


Întrebările din această secţiune vizează aspecte ce ţin de administrarea, organizarea şi funcţionarea
organizaţiei pe care o conduceţi, inclusiv managementul resurselor umane. Vă rugăm să vă raportaţi la
aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q38. Cum apreciaţi că s-au implicat angajaţii în procesele decizionale din cadrul serviciului pe care îl
conduceţi? (corespondent Indicator nr. 20)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte puţin Puţin Nici puţin, nici Mult Foarte
mult mult
Personal de specialitate de îngrijire şi
asistenţă
Personal administrativ
Total personal
(Atenție! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q39 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q38 au răspuns cu cod -2 „Foarte puţin” sau -1 „Puţin”.
Q39. Care este principalul motiv pentru care personalul serviciului a avut o implicare redusă în procesele
decizionale?
Personal de specialitate de îngrijire şi
asistenţă
Personal administrativ
Total personal

Q40. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la modul în care se realizează comunicarea și colaborarea cu
comunitatea locală? (corespondent Indicator nr. 21)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte satisfăcut
nesatisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q41 se aplică doar pentru cei care la Q40 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q41. Numiţi principalele dificultăţi întâmpinate în comunicarea şi colaborarea cu comunitatea locală:

Q42. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la performanţele profesionale ale angajaților? (corespondent
Indicator nr. 24)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut, nici satisfăcut
nesatisfăcut
Personal auxiliar
Personal administrativ
Total personal
(Atenţie! În formularea răspunsului la această întrebare vă rugăm să vă raportaţi la ultimul exerciţiu de evaluare a
rezultatelor activităţii profesionale a angajaţilor, derulat în cadrul organizaţiei pe care o conduceţi).

Pagina 21 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Atenţie! Q43 se doar pentru cei care la întrebarea Q42 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q43. În opinia Dvs., îmbunătăţirea performanţelor profesionale necesită:
Pentru personalul auxiliar
1 2
Îmbunătățirea competentelor soft sau interpersonale (empatie, afecţiune, comunicativitate,
rezistenţă la stresul emoţional, etc.) Da Nu

Îmbunătățirea competenţelor tehnice şi tehnologice (competenţe socio-medicale, utilizarea


Da Nu
aparaturii specifice acestor centre, etc.)
Îmbunătățirea competențelor de relaționare în echipă Da Nu
Îmbunătățirea competențelor de organizare a muncii Da Nu
Pentru personalul administrativ
1 2
Îmbunătățirea competentelor soft sau interpersonale (empatie, afecţiune, comunicativitate,
Da Nu
rezistenţă la stresul emoţional, etc.)
Îmbunătățirea competenţelor tehnice şi tehnologice (competenţe socio-medicale, utilizarea Da Nu
aparaturii specifice acestor centre, etc.)
Îmbunătățirea competențelor de relaționare în echipă Da Nu
Îmbunătățirea competențelor de organizare a muncii Da Nu

Q44. Există nevoi de personal neacoperite legate de furnizarea de servicii sociale în concordanţă cu
nevoile beneficiarilor, la nivelul organizaţiei?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q45 se doar pentru cei care la întrebarea Q44 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q45. Care sunt categoriile de personal pentru care există cerere neacoperită la nivelul organizaţiei?

Q46. Vă rugăm să vă raportaţi la acţiunile derulate în ultimul an împreună cu instituţiile publice şi


organizaţiile societăţii civile, în beneficiul persoanelor vârstnice şi să ne precizaţi dacă impactul acestora
asupra beneficiarilor:
-1 0 1
A scăzut A rămas la fel A crescut
Acţiuni derulate împreună cu organizaţiile societăţii civile
Acţiuni derulate împreună cu instituţii publice
Acţiuni derulate împreună cu toate instituțiile enunțate
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q47 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q46 au răspuns cu cod 1 „A crescut”.
Q47. Ce acţiuni aţi derulat împreună cu instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile, în beneficiul
persoanelor vârstnice, în ultimul an?

Atenţie! Q48 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q46 au răspuns cu cod -1 „A scăzut” sau 0 „ A rămas
la fel” .
Q48. Care a fost principalul motiv pentru care impactul acţiunilor derulate în ultimul an împreună
instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile în beneficiul persoanelor vârstnice a scăzut/a rămas
neschimbat?

Date socio-demografice
FUNCȚIA:……………..
SD1. Forma de proprietate a furnizorului de servicii sociale:
1. Instituţie publică
2. Instituţie privată:
a. organizaţie neguvernamentală
b. organizaţie aparţinând unui cult religios recunoscut de lege
c. filială sau sucursală a unui ONG internaţional
d. operator economic în condiţiile legii
3. Instituţie care funcţionează în baza unui parteneriat public-privat
SD2. Ultima şcoală absolvită:

Pagina 22 din 63
Comisia Europeană – Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență socială și
serviciilor sociale”

Studii medii 1
Facultate 2
Master 3
Doctorat 4
Altă situaţie, specificați___________________ 5
SD3. Experienţa furnizorului în domeniu: ani_
SD4. Categoria în care se Unitate de îngrijire la domiciliu care acordă ajutor pentru realizarea
încadrează organizaţia activităţilor de bază ale vieţii zilnice (acordarea de ajutor la îmbrăcare/
1
din punct de vedere al dezbrăcare, asigurarea igienei corporale, hrănire şi hidratare, asigurarea
serviciilor oferite igienei eliminărilor, etc.)
Unitate de îngrijire la domiciliu care acordă ajutor pentru realizarea
activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice (prepararea hranei, efectuarea 2
de cumpărături, plata facturilor, acompaniere şi socializare, etc.)
Alt tip de serviciu de îngrijire la domiciliu adresat persoanelor vârstnice,
3
care?_____________
SD5. Judeţul/județele în care sunt furnizate serviciile____________________
SD6. Judeţul în care este înregistrat furnizorul____________________
SD7. Regiunea/regiunile în care furnizorul prestează serviciile____________________

Pagina 23 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

2.1.2 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în


rândul furnizorilor de servicii cu cazare, organizate ca locuințe protejate
pentru persoanele vârstnice
Acest chestionar corespunde Setului de indicatori 6 din cadrul Ghidului de indicatori calitativi de
monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor sociale, set de indicatori definit în corespondență cu
standardele și sub-standardele cuprinse în Anexa 2 referitoare la Standarde minime de calitate pentru
serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuințe protejate pentru persoanele vârstnice din Ordinul
2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.
• Beneficiar servicii: persoana vârstnică
• Tip de intervenţie: Rezidenţială
• Servicii acoperite: Locuinţe protejate – 8730 CR-V-III

MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI


Întrebările din această secţiune vizează modul în care se derulează procesul de informare cu privire la
condiţiile de accesare, furnizare şi încetare/sistare a serviciilor sociale; comunicarea cu serviciul public
de asistenţă socială. Vă rugăm să vă raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările
următoare!

Q1. A crescut nivelul de informare cu privire la serviciile oferite de organizația pe care o conduceţi, în
ultimul an? (corespondent Indicator nr. 89)
1 2
Referitor la modul de organizare şi funcţionare (condiţii de cazare, număr de locuri, facilităţi Da Nu
existente, contribuţia beneficiarului etc.)
Cu privire la activităţile derulate (servicii şi facilităţi oferite) Da Nu
Cu privire la condiţiile de admitere Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q2 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q1 au răspuns cu cod 1 „Da” la cel puţin o variantă de
răspuns!
Q2. Comparativ cu anul precedent, ce măsuri suplimentare au fost implementate pentru a creşte nivelul
de informare cu privire la serviciile oferite?
Referitor la modul de organizare şi funcţionare
(condiţii de cazare, număr de locuri, facilităţi
existente, contribuţia beneficiarului etc.)
Cu privire la activităţile derulate (servicii şi facilităţi
oferite)
Cu privire la condiţiile de admitere
(Atenţie! Se vor avea în vedere schimbările operate în conţinutul materialelor informative disponibile,
indiferent de suport, precum şi orice altă modificare a procedurii de informare disponibilă la nivelul
organizaţiei. Anul de raportare va fi anul 2017.)

Q3. Ce schimbări au fost implementate în ultimul an, cu privire la modul de realizare a informării vis-a-vis
de serviciile oferite, la sugestia beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali?

Q4. Numiţi măsura care a avut cel mai mare impact:

Q5. Vă rugăm să apreciaţi factorii următori în funcţie de importanţa pe care au avut-o în schimbarea
modului în care se realizează informarea cu privire la serviciile oferite:
-2 -1 0 +1 +2
Deloc Puţin Nici neimportant, Important Foarte
important important nici important important
Solicitări din partea persoanelor
vârstnice/reprezentanţilor

Pagina 24 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

legali/convenţionali
Propuneri din partea angajaţilor
Schimbări iniţiate de alţi furnizori ce
oferă servicii sociale similare şi pe care
le-aţi considerat aplicabile şi
organizaţiei pe care o conduceţi
Alt factor. Care________?

Atenţie! Q6 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q1 au răspuns cu cod 2 “Nu” la cel puţin una dintre
variantele de răspuns!
Q6. Numiţi principalul motiv pentru care nivelul de informare cu privire la serviciile sociale oferite a
rămas neschimbat în ultimul an:

(Atenţie! Se va avea în vedere ulltimul an calendaristic, 2017)

MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE


Întrebările din această secţiune vizează modul în care se realizează procesul de evaluare şi planificare a
nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar de servicii sociale. Vă rugăm să vă
raportaţi la acest proces atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q7. Cât de satisfăcut sunteţi de competenţele profesionale ale personalului de specialitate?

-2 -1 0 +1 +2 97
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte Nu e
nesatisfăcut nesatisfăcut satisfăcut cazul
Asistent medical
Medic geriatru
Asistent social
Psiholog
Altă categorie de
personal de
specialitate. Care_
Total personal
(Atenţie! În formularea răspunsului la această întrebare vă rugăm să vă raportaţi la ultimul exerciţiu de evaluare
a rezultatelor activităţii profesionale a angajaţilor, derulat în cadrul organizaţiei pe care o conduceţi)

Atenţie! Q8 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q7 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”. Un singur răspuns pe fiecare linie!
Q8. Pentru care dintre competenţele de mai jos consideraţi că trebuie îmbunătăţit nivelul de pregătire al
personalului?
1 2 97
Competenţele soft sau interpersonale (empatie, afecţiune, comunicativitate, Nu e cazul
Da Nu
rezistenţă la stresul emoţional, etc.)
Competenţele tehnice şi tehnologice (competenţe socio-medicale, etc.) Da Nu Nu e cazul
Competențele de relaționare în echipă Da Nu Nu e cazul
Competențele de organizare a muncii Da Nu Nu e cazul
Altă competenţă. Care____________? Da Nu Nu e cazul

Q9. S-a îmbunătăţit modul de realizare a procesului de evaluare/reevaluare a nevoilor individuale/situaţiei


personale a beneficiarilor?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q10 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q9 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q10. Comparativ cu anul precedent, ce măsuri suplimentare au fost implementate pentru îmbunătăţirea
procesului de evaluare/reevaluare a nevoilor individuale/situaţiei personale a beneficiarilor ?

Pagina 25 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q11. Numiţi măsura care a avut cel mai mare impact:

Q12. A crescut nivelul de implicare a beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali în procesul de


evaluare/reevaluare a nevoilor/situaţiei personale, în ultimul an? (corespondent Indicator nr. 92)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q13 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q12 au răspuns cu cod 1”Da”!
Q13. Numiţi cele mai importante modalităţi de implicare în acest proces:

Q14. În ultimul an, a crescut nivelul de satisfacţie cu privire la modul de planificare a serviciilor acordate
în rândul: (corespondent Indicator nr. 94)
1 2
Personalului de specialitate de îngrijire şi asistenţă Da Nu
Persoanelor vârstnice/reprezentanţilor legali/convenţionali ai persoanelor vârstnice Da Nu
Tuturor categoriilor enunțate Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q15 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q14 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q15. Care este motivul principal care a determinat creşterea nivelului de satisfacţie?
În rândul personalului de specialitate de îngrijire
şi asistenţă (personal de specialitate şi personal
auxiliar)
În rândul persoanelor vârstnice/reprezentanţilor
legali/convenţionali ai persoanelor vârstnice

MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE


Întrebările din această secţiune vizează modul în care se furnizează serviciile, dar şi modul în care se
derulează activităţile destinate sprijinirii integrării/reintegrării sociale a persoanei vârstnice. Vă rugăm să
vă raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q16. Cât de satisfăcut sunteţi de gradul de adecvare al infrastructuriidisponibile pentru asigurarea


îngrijirii personale, la nevoile beneficiarilor? (corespondent Indicator nr. 7)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q17 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q16 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau
-1 „Nesatisfăcut”.
Q17. Nominalizaţi îmbunătăţirile care ar trebui aduse infrastructurii necesare asigurării îngrijirii
personale, astfel încât să crească gradul de adecvare al acesteia la nevoile beneficiarilor:

Q18. Cât de satisfăcut sunteţi de capacitatea organizaţiei pe care o conduceţi de a finanţa întreţinerea
echipamentelor şi materialelor destinate realizării activităţilor de îngrijire personală? (corespondent
Indicator nr. 8)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut nesatisfăcut satisfăcut
(Atenţie! Se vor avea în vedere toate tipurile de echipamente şi materiale destinate îngrijirii personale, utilizate
de personalul serviciului, dar şi de beneficiari. Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q19 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q18 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q19. În opinia Dvs., o capacitate mai redusă de finanţare a întreţinerii echipamentelor şi materialelor
necesare realizării activităţilor de îngrijire personală influenţează:

Pagina 26 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

1 2
Nivelul de satisfacţie al angajaţilor Da Nu
Nivelul de satisfacţie al beneficiarilor şi al familiilor acestora Da Nu
Calitatea serviciilor oferite Da Nu
Capacitatea de formare continuă a personalului de specialitate Da Nu
Altceva__________________? Da Nu

Q20. Cât de satisfăcut sunteţi de capacitatea organizaţiei pe care o conduceţi de a facilita accesul
beneficiarilor la (corespondent Indicatori nr. 11, 12, 13):
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut nici nesatisfăcut satisfăcut
Servicii din comunitate
Terapii de recuperare/reabilitare
funcţională
Servicii de consiliere/informare
(Atenţie! În cazul serviciilor din comunitate se au în vedere serviciile de medicină generală, serviciile
religioase, culturale, de poștă/transport. În cazul terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională se vor avea în
vedere terapii diverse, precum kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie,
fizioterapie, terapii speciale pentru diverse deficienţe motorii şi senzoriale etc. Se va avea în vedere evaluarea
la momentul anchetei.)

Atenţie! Q21 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q20 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau
-1 „Nesatisfăcut”.
Q21. Nominalizaţi principalele motive care îngreunează facilitarea accesului beneficiarilor la:
Servicii din comunitate
Terapii de recuperare/reabiliatre
funcţională
Servicii de consiliere/informare

Q22. Au fost derulate activităţi de sprijinire a contactelor sociale şi a unui stil de viaţă independent şi
activ, la sugestia beneficiarilor, în ultimul an?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017

Atenţie! Q23 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q22 au răspuns cu codul 1 „Da”.
Q23. Ce activităţi de sprijinire a contactelor sociale şi a unui stil de viaţă independent şi activ au fost
derulate?

(Atenţie! Se vor lua în considerare activităţile destinate promovării inserţiei beneficiarului în familie şi
comunitate, respectiv participarea la diverse acţiuni de petrecere a timpului liber, evenimente culturale, etc. Se
va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q24. Numiţi activitatea de sprijinire a contactelor sociale şi a unui stil de viaţă independent şi activ care a
avut cel mai mare impact:

Q25. Au fost derulate activităţi de sprijin emoţional destinate beneficiarilor aflaţi în stare terminală, la
sugestia acestora, în ultimul an?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q26 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q25 au răspuns cu codul 1 „Da”.
Q26. Ce activităţi de sprijin emoţional destinate beneficiarilor aflaţi în stare terminală au fost derulate?

Q27. Numiţi activitatea care a avut cel mai mare impact:

Pagina 27 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

MODUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ


Întrebările din această secţiune vizează mediul de viaţă asigurat în cadrul locuinţei protejate, respectiv
siguranţa şi accesibilitatea spaţiilor de cazare, spaţiilor comune, igienico-sanitare. Vă rugăm să vă
raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q28. Cât de satisfăcut sunteţi de capacitatea organizaţiei pe care o conduceţi de a finanţa costurile
aferente întreţinerii locuinţei protejate? (corespondent Indicator nr. 15)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut
(Atenţie! Se au în vedere costurile totale aferente întreţinerii spaţiului în care funcţionează locuinţa protejată.
Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q29 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q28 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q29. Care este principalul motiv pentru care sunteţi nesatisfăcut de capacitatea organizaţiei pe care o
conduceţi de a finanţa costurile aferente întreţinerii locuinţei protejate?

Q30. Au fost implementate îmbunătăţiri ale mediului de viaţă la sugestia beneficiarilor, în ultimul an?
(corespondent Indicator nr. 101)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q31 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q30 au răspuns cu codul 1 „Da”.
Q31. Ce îmbunătăţiri au fost implementate?

Q32. Numiţi îmbunătăţirea care a avut cel mai mare impact:

Atenţie! Q33 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q30 au răspuns cu codul 2 „Nu”.
Q33. Care este principalul motiv pentru care nu s-au implementat îmbunătăţiri ale mediului de viaţă
asigurat în cadrul locuinţei protejate, la sugestia beneficiarilor, în ultimul an?

Q34. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la eficienţa costurilor aferente întreţinerii spaţiilor comune?
(corespondent Indicator nr. 17)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut
(Atenție! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei)

Atenţie! Q35 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q34 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau
-1 „Nesatisfăcut”.
Q35. Care este principalul motiv pentru care sunteţi nemulţumit cu privire la eficienţa costurilor aferente
întreţinerii spaţiilor comune ?

Q36. Au fost operate schimbări la sugestia beneficiarilor, cu privire la accesibilitatea: (corespondent


Indicator nr. 18)
1 2
Spaţiilor comune Da Nu
Spaţiilor destinate repausului Da Nu
Spaţiilor destinate activităţilor de relaxare în aer liber Da Nu
Toate tipurile de spații enunțate Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q37 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q36 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q37. Numiţi cea mai des formulată sugestie de către beneficiari cu privire la:

Pagina 28 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Spaţiile comune
Spaţiile destinate repausului
Spaţiile destinate activităţilor de relaxare în aer liber

Q38. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la eficienţa costurilor aferente întreţinerii spaţiilor de cazare din
cadrul locuinţei protejate? (corespondent Indicator nr. 19)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut
(Atenție! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei)

Q39. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la capacitatea locuinţei protejate pe care o conduceţi de a finanţa
întreţinerea spaţiilor igienico-sanitare? (corespondent Indicator nr. 20)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut
(Atenție! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei)

Q40. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire nivelul de siguranţă asigurat persoanelor vârstnice rezidente, în
urma implementării măsurilor preventive şi de control împotriva infecţiilor? (corespondent Indicator nr.
21)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut
(Atenție! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q41. Au fost operate îmbunătăţiri cu privire la măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, la sugestia
beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali: (corespondent Indicator nr. 22)
1 2
Da Nu
(Atenție! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q42 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q41 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q42. Nominalizaţi cele mai importante îmbunătățiri cu privire la măsurile de prevenire şi control al
infecţiilor existente în cadrul locuinţei protejate?

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

MODUL V DREPTURI ŞI ETICĂ


Întrebările din această secţiune vizează respectarea drepturilor beneficiarilor în cadrul organizaţiei şi
măsurile destinate protejării persoanelor vârstnice împotriva abuzurilor şi neglijării. Vă rugăm să vă
raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q43. Consideraţi că organizaţia pe care o conduceţi are o capacitate financiară suficientă pentru a
acoperiri costurile asociate măsurării gradului de satisfacţie în rândul persoanelor
vârstnice/reprezentanţilor legali/convenţionali, cu privire la serviciile oferite? (corespondent Indicator nr.
23)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q44 se aplică pentru cei care la întrebarea Q43 au răspuns cu cod 2 ”Nu”.
Q44. Care este principalul motiv care determină capacitatea redusă de acoperire a costurilor asociate
măsurării gradului de satisfacţie?

Q45. Au fost introduse măsuri suplimentare, destinate prevenirii şi combaterii tratamentului abuziv, în
ultimul an?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Pagina 29 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Atenţie! Q46 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q45 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q46. Ce măsuri suplimentare, destinate prevenirii şi combaterii tratamentului abuziv, au fost introduse în
ultimul an?

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q47. Numiţi măsura care a avut cel mai mare impact:

Q48. Numiţi cele mai frecvente măsuri de prevenire şi combatere a tratamentului abuziv introduse la
sugestia persoanelor vârstnice/reprezentanţilor legali/convenţionali, în ultimul an:

Q49. S-au înregistrat progrese cu privire la îmbunătăţirea la măsurilor destinate prevenirii şi combaterii
tratamentului abuziv, neglijent, degradant, în ultimul an? (corespondent Indicator nr. 108)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Q50. Ați desfășurat acţiuni de promovare a unei imagini pozitive a persoanelor vârstnice în rândul
comunităţii, în cursul ultimului an? (corespondent Indicator nr. 107)
1 2 0
Da Nu Nu ne-am propus să derulăm astfel de acţiuni
(Atenţie! Se au în vedere acțiuni de promovare diverse, derulate în parteneriat cu autorități publice/organizațiil
non-guvernamentale cu responsabilități relaționate de protecția socială a persoanelor vârstnice, cu
participarea persoanelor vârstnice, dar și a altor categorii de persoane. Anul de raportare va fi anul 2017.)

Atenţie! Q51 se aplică doar pentru respondenţii care la întrebarea Q50 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q51. Nominalizaţi cele mai reprezentative acţiuni de promovare a unei imagini pozitive a persoanelor
vârstnice în rândul comunităţii, în cursul ultimului an!

Atenţie! Q52 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q50 au răspuns cu codul 2 „Nu” sau 0 „Nu ne-am
propus să derulăm astfel de acţiuni”
Q52. Care a fost principalul motiv pentru care nu aţi derulat şi nici nu v-aţi propus derularea de acţiuni de
promovare a unei imagini pozitive a persoanelor vârstnice în rândul comunităţii, în cursul ultimului an?

Q53. S-a înregistrat o îmbunătăţire în ceea ce priveşte comunicarea și colaborarea cu instituțiile


competente de la nivel local, în ultimul an: (corespondent Indicator nr. 110)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se au în vedere toate instituţiile competente de la nivel local, precum: procuratura, organele de
poliţie, direcţia de sănătate publică etc. Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se
va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q54 se aplică doar pentru respondenţii care la întrebarea Q53 au răspuns cu cod 2 „Nu”!
Q54. Numiţi principalele dificultăţi întâmpinate în comunicarea şi colaborarea cu instituțiile competente
de la nivel local:

MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE


Întrebările din această secţiune vizează aspecte ce ţin de administrarea, organizarea şi funcţionarea
organizaţiei pe care o conduceţi, inclusiv managementul resurselor umane. Vă rugăm să vă raportaţi la
aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q55. Cum apreciaţi că s-au implicat angajaţii în procesele decizionale din cadrul serviciului pe care îl
conduceţi?
-2 -1 0 +1 +2
Foarte puţin Puţin Nici puţin, nici Mult Foarte
mult mult

Pagina 30 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Personal de specialitate de îngrijire


şi asistenţă
Personal administrativ
Total personal
(Atenție! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei)

Atenţie! Q56 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q55 au răspuns cu cod -2 „Foarte puţin” sau -1
„Puţin”.
Q56. Care este principalul motiv pentru care personalul serviciului a avut o implicare redusă în procesele
decizionale?
Personal de specialitate de îngrijire şi
asistenţă
Personal administrativ
Total personal

Q57. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la modul în care se realizează comunicarea și colaborarea cu
comunitatea locală? (corespondent Indicator nr. 33)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut nesatisfăcut satisfăcut
(Atenție! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei)

Atenţie! Q58 se aplică doar pentru respondenţii care la întrebarea Q57 au răspuns cu cod -2 „Foarte
nesatisfăcut” sau -1 „Nesatisfăcut”!
Q58. Numiţi principalele dificultăţi întâmpinate în comunicarea şi colaborarea cu comunitatea locală:

Q59. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la performanțele profesionale ale angajaților? (corespondent
Indicator nr. 36)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut, nici satisfăcut
nesatisfăcut
Personal de specialitate
Personal auxiliar
Personal administrativ
Total personal
(Atenţie! În formularea răspunsului la această întrebare vă rugăm să vă raportaţi la ultimul exerciţiu de evaluare
a rezultatelor activităţii profesionale a angajaţilor, derulat în cadrul organizaţiei pe care o conduceţi).

Atenţie! Q60 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q59 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q60. În opinia Dvs., îmbunătăţirea performanţelor profesionale necesită:
Pentru personalul auxiliar

1 2
Îmbunătățirea competentelor soft sau interpersonale (empatie, afecţiune, comunicativitate,
rezistenţă la stresul emoţional, etc.) Da Nu

Îmbunătățirea competenţelor tehnice şi tehnologice (competenţe socio-medicale, utilizarea


Da Nu
aparaturii specifice acestor centre, etc.)
Îmbunătățirea competențelor de relaționare în echipă Da Nu
Îmbunătățirea competențelor de organizare a muncii Da Nu
Pentru personalul administrativ
1 2
Îmbunătățirea competentelor soft sau interpersonale (empatie, afecţiune, comunicativitate,
Da Nu
rezistenţă la stresul emoţional, etc.)
Îmbunătățirea competenţelor tehnice şi tehnologice (competenţe socio-medicale, utilizarea Da Nu
aparaturii specifice acestor centre, etc.)
Îmbunătățirea competențelor de relaționare în echipă Da Nu
Îmbunătățirea competențelor de organizare a muncii Da Nu

Pagina 31 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q61. Cât de satisfăcut sunteţi de soluţiile implementate pentru reducerea muncii suplimentare în cadrul
organizaţiei pe care o conduceţi? (corespondent Indicator nr. 38)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Q62. Există nevoi de personal neacoperite legate de furnizarea serviciilor sociale în concordanţă cu
nevoile beneficiarilor, la nivelul organizaţiei?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q63 se doar pentru cei care la întrebarea Q62 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q63. Care sunt categoriile de personal pentru care există cerere neacoperită prin raportare la serviciile
oferite de organizaţie?

Q64. Vă rugăm să vă raportaţi la acţiunile derulate în ultimul an împreună cu instituţiile publice şi


organizaţiile societăţii civile, în beneficiul persoanelor vârstnice şi să ne precizaţi dacă impactul acestora
a crescut: (corespondent Indicator nr. 112)
-1 0 1
A scăzut A rămas la fel A crescut
Acţiuni derulate împreună cu organizaţiile societăţii civile
Acţiuni derulate împreună cu instituţii publice
Acțiuni derulate cu toate instituțiile enunțate anterior
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q65 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q64 au răspuns cu cod -1 „A scăzut” sau 0 „ A rămas
la fel” .
Q65. Care a fost principalul motiv pentru care impactul acţiunilor derulate în ultimul an împreună cu
instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile, în beneficiul persoanelor vârstnice a scăzut/a rămas
neschimbat?

Atenţie! Q66 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q64 au răspuns cu cod 1 „A crescut”.
Q66. Ce acţiuni aţi derulat împreună cu instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile, în beneficiul
persoanelor vârstnice, în ultimul an?

Date socio-demografice
FUNCȚIA: …………………
SD1. Forma de proprietate a furnizorului de servicii sociale:
1. Instituţie publică
2. Instituţie privată:
a. organizaţie neguvernamentală
b. organizaţie aparţinând unui cult religios recunoscut de lege
c. filială sau sucursală a unui ONG internaţional
d. operator economic în condiţiile legii
3. Instituţie care funcţionează în baza unui parteneriat public-privat
SD2. Ultima şcoală absolvită:
Studii medii 1
Facultate 2
Master 3
Doctorat 4
Altă situaţie, specificați___________________ 5
SD3. Experienţa furnizorului: ani
SD4. Judeţul /județele în care sunt furnizate serviciile____________________
SD5. Judeţul în care este înregistrat furnizorul____________________
SD6. Regiunea/regiunile în care furnizorul prestează serviciile____________________

Pagina 32 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

2.1.3 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în


rândul furnizorilor din centrele rezidenţiale de asistenţă şi
reintegrare/integrare socială a persoanelor fără adăpost
Acest chestionar corespunde Setului 10 de indicatori din cadrul Ghidului de indicatori calitativi de
monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor sociale, set de indicatori definit în corespondență cu
standardele și sub-standardele cuprinse în Anexa 4 referitoare la Standarde minime de calitate
pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru
persoanele fără adăpost din Ordinul 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în
dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și
cantinelor sociale.
• Beneficiar servicii: persoane fără adăpost
• Tip de intervenţie: Rezidențial
• Servicii acoperite: Centre rezidenţiale de asistenţă şi reintegrare/integrare socială 8790 CR-PFA-
MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI
Întrebările din această secţiune vizează modul în care se derulează procesul de informare cu privire la
condiţiile de accesare, furnizare şi încetare/sistare a serviciilor sociale. Vă rugăm să vă raportaţi la aceste
aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q1. Considerați că au fost aduse în ultimul an îmbunătățiri ale procedurii de accesare a serviciilor oferite
de către centrul rezidențial? (corespondent Indicator nr. 3)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q2 și Q3 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q1 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q2. Ce îmbunătățiri ale procedurii de accesare a serviciilor au fost aduse?

Q3. Ce îmbunătățiri ale procedurii de accesare a serviciilor au fost aduse la sugestia beneficiarilor?

Atenţie! Q4 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q1 au răspuns cu cod 2 “Nu”!
Q4. Care au fost motivele pentru care nu au fost aduse îmbunătățiri ale procedurii de accesare a
serviciilor oferite de către centrul rezidențial în ultimul an?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017)

Q5. Au fost aduse în ultimul an îmbunătățiri ale procedurii de încetare a serviciilor oferite de către
centrul rezidențial?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017)

Atenţie! Q6 și Q7 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q5 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q6. Ce îmbunătățiri ale procedurii de încetare a serviciilor au fost aduse?

Q7. Ce îmbunătățiri ale procedurii de încetare a serviciilor au fost aduse la sugestia beneficiarilor?

Pagina 33 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Atenţie! Q8 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q5 au răspuns cu cod 2 “Nu”!
Q8. Care au fost motivele pentru care nu au fost aduse îmbunătățiri ale procedurii de încetare a
serviciilor oferite de către centrul rezidențial în ultimul an?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017)

Q9. Vă rugăm să ne spuneți dacă ați dezvoltat de-a lungul existenței centrului instrumente/itemi de
evaluare a satisfacției persoanelor fără adăpost cu privire procesul de informare? (corespondent
Indicator nr. 45)
1 2 0
Da Nu Nu am avut planificate astfel de
activități
(Atenţie! Se au în vedere instrumente de tipul chestionarelor, grilelor de interviu etc.)

Q10. Ați desfășurat acțiuni de popularizare a serviciilor furnizate de centrul rezidențial în ultimul an în
rândul comunității: (corespondent Indicator nr. 90)
1 2 0
Da Nu Nu am avut planificate astfel de
activități
(Atenţie! Se au în vedere acțiuni de popularizare a serviciilor furnizate atât în stradă, în grupurile de persoane
fără adăpost care nu au beneficiat/nu beneficiază de serviciile centrului, cât și în rândul autorităților
publice/organizațiilor non-guvernamentale care au responsabilități relaționate de protecția socială a persoanelor
fără adăpost. Anul de raportare va fi anul 2017.)

Atenţie! Q11 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q10 au răspuns cu cod 2 „Nu” sau 0. „Nu am avut
planificate astfel de activități”!
Q11. Care au fost motivele pentru care nu ați desfășurat/nu ați avut planificate acțiuni de popularizare a
serviciilor furnizate de centrul rezidențial în rândul comunității în ultimul an?
……………………………………………………………………………………………………………………………

Q12. A crescut numărul persoanelor admise în centrul rezidențial în ultimul an? (corespondent Indicator
nr. 91)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Q13. Vă rugăm să ne spuneți dacă ați implementat în ultimul an schimbări cu privire la procesul de
informare ce au fost implementate la sugestia persoanelor fără adăpost: (corespondent Indicator nr. 92)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se au în vedere sugestii formulate atât de beneficiarii serviciilor centrului rezidențial, cât și sugestii care
au reieșit din activitatea în stradă a personalului centrului în procesul de identificare a potențialilor beneficiari.
Anul de raportare va fi anul 2017.)

Atenţie! Q14 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q13 au răspuns cu cod 2 „Nu”!

Q14. Care au fost motivele pentru care ați declarat că nu ați implementat în ultimul an schimbări cu
privire la procesul de informare ce au fost formulate de persoanele fără adăpost?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017)

Q15. Considerați că a crescut în ultimul an gradul de informare cu privire la accesul potențialilor


beneficiari la serviciile centrului rezidențial? (corespondent Indicator nr. 93)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Pagina 34 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q16. A fost îmbunătățită în ultimul an colaborarea cu Serviciul Public de Asistență Socială?


(corespondent Indicator nr. 94)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q17 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q16 au răspuns cu cod 2. „Nu”!
Q17. Care au fost motivele pentru care ați declarat că nu a fost îmbunătățită în ultimul an colaborarea cu
Serviciul Public de Asistență Socială?
………………………………………………………………………………………………………………………………
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017)

MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE


Întrebările din această secţiune vizează modul în care se realizează procesul de evaluare şi planificare a
nevoilor individuale pentru persoanele fără adăpost din centrul rezidențial. Vă rugăm să vă raportaţi la
acest proces atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q18. S-a îmbunătăţit modul de realizare a procesului de evaluare/reevaluare a nevoilor persoanelor fără
adăpost?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q19 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q18 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q19. Comparativ cu anul precedent, ce măsuri suplimentare au fost implementate pentru îmbunătăţirea
procesului de evaluare/reevaluare a nevoilor persoanelor fără adăpost?

Q20. Numiţi măsura care a avut cel mai mare impact:

Q21. Cât de satisfăcut sunteţi de competenţele profesionale ale personalului de specialitate?


(corespondent Indicator nr. 7)
-2 -1 0 +1 +2 99
Foarte Nesatisfăcut Nici Satisfăcut Foarte Nu este
nesatisfăcut satisfăcut, satisfăcut cazul, nu
nici avem
nesatisfăcut angajați
din
această
categorie
Total personal
Asistent medical/medic
Asistenți sociali
Psihologi
Altă categorie de personal de
specialitate. Care_
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Q22. A crescut în ultimul an nivelul de implicare a persoanelor fără adăpost în evaluarea/reevaluarea


nevoilor lor? (corespondent Indicator nr. 95)
-1 0 1
A scăzut A rămas la fel A crescut
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q23 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q22 au răspuns cu codul 0 “A rămas la fel” sau 1. „A
crescut”
Q 23. Numiți cele mai importante modalităţi de implicare în acest proces.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Pagina 35 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q24. Au fost făcute în ultimul an sugestii de către beneficiari cu privire la optimizarea procesului de
elaborare a planului de intervenţie? (corespondent Indicator nr. 97)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q25 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q24 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q 25. Care considerați că au fost cele mai importante sugestii formulate de beneficiari cu privire la
optimizarea procesului de elaborare a planului de intervenţie cu impact în creșterea calității serviciilor
oferite?
……………………………………………………………………………………………………………………………
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE


Întrebările din această secţiune vizează activitățile derulate în cadrul centrului rezidențial, precum și
servicile acordate persoanelor fără adăpost. Vă rugăm să vă raportaţi la aceste aspecte atunci când
răspundeţi la întrebările următoare!

Q26. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la capacitatea organizației Dvs. de a oferi programe de
integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost? (corespondent Indicator nr. 13)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Q27. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la infrastructura necesară desfăşurării activităţilor/terapiilor de


integrare/reintegrare socială a beneficiarilor? (corespondent Indicator nr. 14)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se vor avea în vedere toate tipurile de echipamente şi materiale destinate desfăşurării
activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, utilizate de personalul serviciului, dar şi de
beneficiari. Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q28 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q27 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q28. Nominalizați cele mai importante îmbunătățiri care ar trebui aduse infrastructurii necesare
desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor

Q29. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la facilitarea accesului la servicii medicale pentru persoanele fără
adăpost în centrul Dvs.? (corespondent Indicator nr. 15)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q30 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q29 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q30. Nominalizați aspecte problematice identificate de Dvs. cu privire la accesul la servicii pentru
persoanele fără adăpost în centrul Dvs.?

Q31. Cât de satisfăcut sunteţi de eficienţa programelor de facilitare a accesului la o locuință pentru
persoanele fără adăpost? (corespondent Indicator nr. 16)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Pagina 36 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Atenţie! Q32 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q31 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q32. Nominalizați aspecte problematice identificate de Dvs. cu privire la accesul la o locuință pentru
persoanele fără adăpost?

Q33. Cât de satisfăcut sunteţi de comunicarea cu Serviciile Publice de Asistenţă Socială?


(corespondent Indicator nr. 18)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Va fi avută în vederea comunicarea cu privire la identificarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor
disponibile pentru închiriere, precum şi pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii persoanelor fără
adăpost din centru. Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q34 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q33 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”

Q34. Care au fost motivele pentru care ați declarat că ați fost nesatisfăcuți de colaborarea cu Serviciul
Public de Asistență Socială în ultimul an?
……………………………………………………………………………………………………………………………

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

MODUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ


Întrebările din această secţiune vizează mediul de viaţă asigurat în cadrul centrului rezidențial, respectiv
siguranţa şi accesibilitatea spaţiilor de cazare, spaţiilor comune, igienico-sanitare. Vă rugăm să vă
raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q35. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la cu privire la eficienţa costurilor aferente întreţinerii spaţiilor de
cazare în centrul Dvs.? (corespondent Indicator nr. 19)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q36 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q35 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -
1 „Nesatisfăcut”.

Q36. Care au fost principalele motive pentru care ați fost nesatisfăcuți cu privire la eficienţa costurilor
aferente întreţinerii spaţiilor de cazare în centrul Dvs.?
……………………………………………………………………………………………………………………………

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q37. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la eficienţa costurilor aferente întreţinerii spaţiilor comune în
centrul Dvs.? (corespondent Indicator nr. 20)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q38 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q37 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -
1 „Nesatisfăcut”.

Q38. Care au fost principalele motive pentru care ați fost nesatisfăcuți cu privire la eficienţa costurilor
aferente întreţinerii spaţiilor comune în centrul Dvs.?
………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Pagina 37 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q39. Au fost implementate îmbunătăţiri ale spațiilor comune la sugestia beneficiarilor, în ultimul an?
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q40 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q39 au răspuns cu codul 1 „Da”.
Q40. Ce îmbunătăţiri au fost implementate?

Q41. Numiţi îmbunătăţirea care a avut cel mai mare impact:

Q42. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la finanțarea întreținerii spațiilor igienico-santiare în centrul
Dvs.? (corespondent Indicator nr. 22)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Q43. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la gradul de utilizare a produselor obţinute din gospodăriile
anexă proprii pentru creşterea calităţii alimentaţiei? (corespondent Indicator nr. 24)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

MODUL V DREPTURI ŞI ETICĂ


Întrebările din această secţiune vizează respectarea drepturilor persoanelor fără adăpost în cadrul
centrului rezidențial şi măsurile destinate protejării acestora împotriva abuzurilor şi neglijării. Vă rugăm
să vă raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q44. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la capacitatea organizaţiei Dvs. de a acoperi costurile asociate
măsurării gradului de satisfacţie a persoanelor fără adăpost față de serviciile oferite? (corespondent
Indicator nr. 25)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q45 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q44 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -
1 „Nesatisfăcut”

Q45. Care sunt principalele motive pentru care sunteți nesatisfăcuți cu privire la capacitatea financiară a
organizaţiei Dvs. de a măsura gradul de satisfacţie a persoanelor fără adăpost față de serviciile oferite ?
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Q46. Considerați că activitățile de instruire a personalului din ultimul an cu privire la metodele de


abordare, comunicare şi relaţionare cu persoanele fără adăpost, în funcţie de particularităţile psiho-
comportamentale ale acestora, s-au dovedit eficiente? (corespondent Indicator nr. 26)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017)

Atenţie! Q47 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q46 au răspuns cu codul 2 „Nu”.

Pagina 38 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q47. Care sunt principalele motive pentru care considerați că acestea s-au dovedit ineficiente?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q48. Au fost introduse măsuri suplimentare destinate prevenirii şi combaterii tratamentului abuziv în
ultimul an?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q49 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q48 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q49. Ce măsuri suplimentare destinate prevenirii şi combaterii tratamentului abuziv au fost introduse în
ultimul an?

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q50. Numiţi măsura care a avut cel mai mare impact:

Q51. Numiţi cele mai frecvente măsuri de prevenire şi combatere a tratamentului abuziv introduse la
sugestia persoanelor fără adăpost, în ultimul an:

Q52. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la colaborarea cu instituţiile competente de la nivel local în
vederea notificării incidentelor deosebite? (corespondent Indicator nr. 31)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei.)

Atenţie! Q53 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q52 au răspuns cu codul -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -
1 „Nesatisfăcut”

Q53. Care sunt principalele motive pentru care ați fost nesatisfăcuți cu privire la colaborarea cu
instituţiile competente de la nivel local în vederea notificării incidentelor deosebite?
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Q54. Considerați că percepția cu privire la serviciile oferite s-a îmbunătățit la nivelul comunității în ultimul
an? (corespondent Indicator nr. 105)
1 2 0
Da Nu Nu pot aprecia
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Q55. Ați desfășurat acţiuni de promovare a unei imagini pozitive a persoanelor fără adăpost în rândul
comunităţii, în cursul ultimului an? (corespondent Indicator nr. 107)
1 2 0
Da Nu Nu ne-am propus să derulăm astfel de acţiuni
(Atenţie! Se au în vedere acțiuni de promovare diverse, derulate în parteneriat cu autorități publice/organizații
non-guvernamentale cu responsabilități relaționate de protecția socială a persoanelor fără adăpost, cu
participarea acestora, dar și a altor categorii de persoane. Anul de raportare va fi anul 2017.)

Atenţie! Q56 se aplică doar pentru respondenţii care la întrebarea Q55 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q56. Nominalizaţi cele mai reprezentative acţiuni de promovare a unei imagini pozitive a persoanelor fără
adăpost în rândul comunităţii, în cursul ultimului an!

Atenţie! Q57 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q56 au răspuns cu codul 2 „Nu” sau 0 „Nu ne-am

Pagina 39 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

propus să derulăm astfel de acţiuni”


Q57. Care a fost principalul motiv pentru care nu aţi derulat şi nici nu v-aţi propus derularea de acţiuni de
promovare a unei imagini pozitive a persoanelor fără adăpost în rândul comunităţii în cursul ultimului
an?

Q58. Vă rugăm să ne precizați dacă, la nivelul centrului, s-au redus reclamațiile în ultimul an?
(corespondent Indicator nr. 109)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Q59. S-a îmbunătățit colaborarea și cooperarea cu instituțiile competente de la nivel local în ultimul
an?(corespondent Indicator nr. 110)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se au în vedere toate instituţiile competente de la nivel local, precum: procuratura, organele de poliţie,
direcţia de sănătate publică etc. Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face
cu anul 2016.)

Atenţie! Q60 se aplică doar pentru respondenţii care la întrebarea Q59 au răspuns cu codul 2 „Nu”!

Q60. Vă rugăm să numiţi principalele dificultăţi întâmpinate în comunicarea şi colaborarea cu instituțiile


competente de la nivel local:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

MODUL V MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE


Întrebările din această secţiune vizează aspecte ce ţin de administrarea, organizarea şi funcţionarea
organizaţiei pe care o conduceţi, inclusiv managementul resurselor umane. Vă rugăm să vă raportaţi la
aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q61. Cum apreciaţi că s-au implicat angajaţii în procesele decizionale din cadrul centrului rezidențial pe
care îl conduceţi?
-2 -1 0 +1 +2
Foarte puţin Puţin Nici puţin, nici Mult Foarte
mult mult
Personal de specialitate de îngrijire şi
asistenţă
Personal administrativ
Total personal
(Atenție! Se va avea în vedere evaluarea la momentul anchetei)

Atenţie! Q62 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q61 au răspuns cu cod -2 „Foarte puţin” sau -1 „Puţin”.
Q62. Care este principalul motiv pentru care personalul centrului rezidențial nu s-a implicat mai mult în
procesele decizionale?
Personal de specialitate de îngrijire şi
asistenţă
Personal administrativ
Total personal

Q63. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la performanțele profesionale ale angajaților? (corespondent
Indicator nr. 37)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut, satisfăcut
nici

Pagina 40 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

nesatisfăcut
Total personal
Personal de specialitate
Personal auxiliar
Personal administrativ
(Atenţie! În formularea răspunsului la această întrebare vă rugăm să vă raportaţi la ultimul exerciţiu de evaluare
a rezultatelor activităţii profesionale a angajaţilor, derulat în cadrul organizaţiei pe care o conduceţi.)

Atenţie! Q64 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q63 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q64. În opinia Dvs., îmbunătăţirea performanţelor profesionale necesită:
Pentru personalul de specialitate
1 2
Îmbunătățirea competentelor soft sau interpersonale (empatie, afecţiune, comunicativitate,
Da Nu
rezistenţă la stresul emoţional, etc.)
Îmbunătățirea competenţelor tehnice şi tehnologice (competenţe socio-medicale, utilizarea Da Nu
aparaturii specifice acestor centre, etc.)
Îmbunătățirea competențelor de relaționare în echipă Da Nu
Îmbunătățirea competențelor de organizare a muncii Da Nu
Pentru personalul auxiliar

1 2
Îmbunătățirea competentelor soft sau interpersonale (empatie, afecţiune, comunicativitate,
rezistenţă la stresul emoţional, etc.) Da Nu

Îmbunătățirea competenţelor tehnice şi tehnologice (competenţe socio-medicale, utilizarea


Da Nu
aparaturii specifice acestor centre, etc.)
Îmbunătățirea competențelor de relaționare în echipă Da Nu
Îmbunătățirea competențelor de organizare a muncii Da Nu
Pentru personalul administrativ
1 2
Îmbunătățirea competentelor soft sau interpersonale (empatie, afecţiune, comunicativitate,
Da Nu
rezistenţă la stresul emoţional, etc.)
Îmbunătățirea competenţelor tehnice şi tehnologice (competenţe socio-medicale, utilizarea Da Nu
aparaturii specifice acestor centre, etc.)
Îmbunătățirea competențelor de relaționare în echipă Da Nu
Îmbunătățirea competențelor de organizare a muncii Da Nu

Q65. Cât de satisfăcut sunteţi cu privire la la soluțiile implementate cu privire la reducerea muncii
suplimentare în ultimul an?(corespondent Indicator nr. 40)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Q66. Există nevoi de personal neacoperite legate de furnizarea de servicii sociale în concordanţă cu
serviciile oferite?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q67 se doar pentru cei care la întrebarea Q66 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q67. Care sunt categoriile de personal pentru care există cerere neacoperită prin raportare la serviciile
oferite de organizaţie?

Q68. Vă rugăm să vă raportaţi la acţiunile derulate în ultimul an împreună cu instituţiile publice şi


organizaţiile societăţii civile, în beneficiul persoanelor fără adăpost şi să ne precizaţi dacă impactul
acestora: (corespondent Indicator nr. 112)
-1 0 1
A scăzut A rămas la fel A crescut

Pagina 41 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Acţiuni derulate împreună cu organizaţiile societăţii civile


Acţiuni derulate împreună cu instituţii publice
Acțiuni derulate cu toate instituțiile enunțate anterior
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q69 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q68 au răspuns cu cod -1 „A scăzut” sau 0 „ A rămas
la fel” .
Q69. Care a fost principalul motiv pentru care impactul acţiunilor derulate în ultimul an împreună cu
instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile, în beneficiul persoanelor fără adăpost a scăzut/a rămas
neschimbat?

Date socio-demografice
Funcția în cadrul centrului:……

SD1. Forma de proprietate a furnizorului de servicii sociale:


1. Instituţie publică
2. Instituţie privată:
a. organizaţie neguvernamentală
b. organizaţie aparţinând unui cult religios recunoscut de lege
c. filială sau sucursală a unui ONG internaţional
d. operator economic în condiţiile legii
3. Instituţie care funcţionează în baza unui parteneriat public-privat
SD2. Ultimul nivel educațional absolvit:
Studii medii 1
Facultate 2
Master 3
Doctorat 4
Altă situație. Specificați…………………………………………………………….. 5
SD3. Experienţa furnizorului: ani
SD4. Judeţul /județele în care sunt furnizate serviciile____________________
SD5. Judeţul în care este înregistrat furnizorul____________________
SD6. Regiunea/regiunile în care furnizorul prestează serviciile____________________

Pagina 42 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

2.2 Chestionare aferente exerciţiului de evaluare derulat în rândul


beneficiarilor de servicii sociale
2.2.1 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în
rândul persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijiri la
domiciliu

MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI


Întrebările din acest modul vizează toate aspectele ce țin de accesarea serviciilor furnizate la domiciliu.
Vă rugăm să aveți în vedere aceste aspecte atunci când formulați răspunsuri la întrebări!

Q1. În decursul ultimului an, aţi adresat furnizorului de servicii sugestii cu privire la materialele de
informare ce conţin informaţii referitoare la serviciile sociale de care beneficiaţi în prezent?
1 2
Cu privire la conţinutul materialelor de informare (informaţii referitoare la serviciile furnizate, Da Nu
personalul de îngrijire disponibil, cuantumul contribuţiei, etc.)
Cu privire la forma materialelor de informare (aspect, suportul pe care sunt prezentate Da Nu
informaţiile)
(Atenţie! Se vor avea în vedere toate tipurile de materiale informative, indiferent de suport, puse la dispoziţia
persoanei vârstnice în momentul accesării serviciului. Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q2 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q1 au răspuns cu cod 1 „Da” la cel puţin una dintre
variantele de răspuns!
Q2. Sugestiile formulate de Dvs. au fost luate în considerare de către furnizor? (corespondent Indicator
nr. 1)
1 2
Sugestiile cu privire la conţinutul materialelor de informare (informaţii referitoare la serviciile Da Nu
furnizate, personalul de îngrijire disponibil, cuantumul contribuţiei, etc.)
Sugestiile cu privire la forma materialelor de informare (aspect, suportul pe care sunt Da Nu
prezentate informaţiile)

Q3. Cât de satisfăcut aţi fost de claritatea şi relevanţa informaţiilor din materialele de informare puse la
dispoziţie de furnizor în momentul accesării serviciului? (corespondent Indicator nr. 27)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut

Atenţie! Q4 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q3 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” şi -1
„Nesatisfăcut”!
Q4. Care este principalul motiv pentru care nu aţi fost satisfăcut de informaţiile din materialele de
informare puse la dispoziţie de furnizor?

Q5. Vă rugăm să vă raportaţi la materialele de informare puse la dispoziţie de furnizor în momentul


accesării serviciului de îngrijiri la domiciliu şi să precizaţi dacă aţi înţeles cu ușurință în ce constau
serviciile furnizate? (corespondent Indicator nr. 26)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q6 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q5 au răspuns cu cod 2 „Nu”!
Q6. Furnizorul de servicii sociale la domiciliu v-a oferit sprijin pentru înţelegerea informaţiilor cuprinse în
materialele informative? (corespondent Indicator nr. 28)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q7 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q6 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q7. Vă rugăm să ne spuneţi în ce a constat sprijinul oferit de furnizor:

Pagina 43 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q8. Atunci când ați contactat furnizorul de servicii sociale la domiciliu ați fost mulțumit de informațiile pe
care le-ați primit: (corespondent Indicator nr. 30)
1 2
Referitor la serviciile oferite Da Nu
Cu privire la condiţiile de furnizare Da Nu
Cu privire la condiţiile de sistare Da Nu

Atenţie! Q9 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q9 au răspuns cu cod 2 „Nu”!
Q9. Ce alte informaţii v-ar mai fi fost necesare?

Q10. Consideraţi că serviciile oferite de furnizor sunt mai bine cunoscute în rândul altor persoane
vârstnice pe care le cunoaşteţi, comparativ cu anul precedent? (corespondent Indicator nr. 50)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017. Comparaţia se va face cu anul 2016.)

MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE


Întrebările din acest modul vizează toate aspectele ce țin de evaluarea nevoilor individuale/situaţiei
personale a fiecărui beneficiar, precum şi de planificarea serviciilor sociale pe baza nevoilor identificate.
Vă rugăm să aveți în vedere aceste aspecte atunci când formulați răspunsuri la întrebări!

Q11. Serviciile sociale de care beneficiaţi în prezent corespund nevoilor Dvs. de îngrijire şi asistenţă?
(corespondent Indicator nr. 31)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q12 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q11 au răspuns cu cod 2 „Nu”!
Q12. Ce alte servicii sociale vă sunt necesare?

Q13. În procesul de evaluare/reevaluare a nevoilor de îngrijire personală aţi făcut sugestii de îmbunătăţire
cu privire la modul în care se derulează acest proces?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q14 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q13 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q14. Sugestiile făcute de Dvs. au fost luate în considerare de către furnizor? (corespondent Indicator nr.
32)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q15 se aplică celor care la Q14 au răspuns cu cod 2 „Nu”!


Q15. Care a fost motivaţia oferită de furnizor pentru respingerea sugestiilor făcute de Dvs.?

Q16. Cât de mulţumit aţi fost de personalul implicat în activitatea de evaluare a nevoilor de îngrijire
(corespondent Indicator nr. 33)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nemulţumit Nici nemulţumit, Mulţumit Foarte
nemuţumit nici mulţumit mulţumit
Medic geriatru
Asistent medical
Asistent social
Psiholog
Altă categorie. Care____________?

Pagina 44 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Atenţie! Q17 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q16 au răspuns cu cod -2 „Foarte nemulţumit” sau -1
„Nemulţumit”.
Q17. Care este principalul motiv pentru care aţi fost nemulţumit de personalul implicat în activitatea de
evaluare a nevoilor de îngrijire:
Medic geriatru
Asistent medical
Asistent social
Psiholog
Altă categorie.
Care____________?

Q18. Creşterea nivelului Dvs. de implicare în procesul de evaluare/reevaluare a nevoilor consideraţi că a


contribuit la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, în ultimul an? (corespondent Indicator nr. 54)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q19. Cât de mulţumit sunteţi de modul în care aţi fost implicat în elaborarea planul individualizat de
asistenţă şi îngrijre în baza căruia vă sunt furnizate serviciile sociale în prezent? (corespondent Indicator
nr. 34)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nemulţumit Nemulţumit Nici nemulţumit, nici Mulţumit Foarte
mulţumit nemulţumit

Atenţie! Q20 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q19 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q20. Care este principala nemulţumire pe care o aveţi cu privire la modul în care aţi fost consultat pe
durata elaborării acestui plan?

Q21. Cât de mulţumit sunteţi de modul în care aţi colaborat cu responsabilul de caz la elaborarea planului
individualizat de îngrijire şi asistenţă? (corespondent Indicator nr. 35)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nemulţumit Nemulţumit Nici nemulţumit, nici Mulţumit Foarte
mulţumit nemulţumit

Atenţie! Q22 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q21 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q22. Ce anume v-a nemulţumit cel mai mult?

Q23. Sunteți mai mulțumit comparativ cu anul precedent, cu privire la modul în care au fost planificate
serviciile de care ați beneficiat în cadrul centrului? (corespondent Indicator nr. 55)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q24 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q23 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q24. Care este motivul principal pentru care în prezent sunteţi mai mulţumit?

MODUL III ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR


Întrebările din acest modul se referă la modul în care se derulează procesul de acordare a îngrijirilor şi
activităţile ce vizează integrarea socială şi participarea persoanelor vârstnice la diferite activităţi derulate
în comunitate. Vă rugăm să vă raportaţi la acest proces atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q25. Serviciile sociale de care beneficiaţi vă oferă sprijinul necesar pentru a vă continua viaţa cu
demnitate şi respect? (corespondent Indicator nr. 36)
1 2
Da Nu

Pagina 45 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q26. Sunteţi satisfăcut de comportamentul personalului care furnizează serviciului? (corespondent


Indicator nr. 37)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut nici nesatisfăcut satisfăcut
Personal de specialitate de îngrijrie
şi asistenţă
Personal administrativ
Altă categorie.
Care____________?

Atenţie! Q27 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q26 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -
1 „Nesatisfăcut”, la cel puţin una dintre variantele de răspuns.
Q27. Care este principala nemulţumire pe care o aveţi referitor la comportamentul personalului care
furnizează serviciului?
Personal de specialitate de îngrijrie şi
asistenţă
Personal administrativ
Altă categorie. Care____________?

Q28. Aţi beneficiat de informare şi consiliere cu privire la adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi activ?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q29 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q28 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q29. Cât de mulţumit aţi fost de informarea şi consilierea primită cu privire la adoptarea unui stil de viaţă
sănătos şi activ? (corespondent Indicator nr. 38)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nemulţumit Nemulţumit Nici nemulţumit, nici Mulţumit Foarte
mulţumit nemulţumit

Q30. Vă simţiţi încurajat de personalul care furnizează serviciul să participaţi la activităţi de socializare:
(corespondent Indicator nr. 39)
1 2
Participare la activităţi în aer liber împreună cu familia, prietenii Da Nu
Participări la evenimente culturale Da Nu
Participări la alte tipuri de evenimente derulate la nivelul comunităţii Da Nu
Alte tipuri de activităţi. Care_______________? Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q31. Pe parcusul ultimului an v-aţi implicat mai mult în activităţi sociale şi viaţa comunităţii?
(corespondent Indicator nr. 59)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017. Comparaţia se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q32 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q31 au răspuns cu cod 2 „Nu”.
Q32. Care a fost principalul motiv pentru care nu v-aţi implicat mai mult în activităţi sociale şi viaţa
comunităţii?

Atenţie! Q33 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q31 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q33. Care a fost activitatea care v-a ajutat să vă simţiţi integrat?

Q34. Credeţi că numărul de activităţi derulate împreună cu prietenii/familia a crescut în ultimul an?
(corespondent Indicator nr. 61)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017. Comparaţia se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q35 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q34 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q35. Care a fost activitatea care v-a ajutat să vă simţiţi integrat în familie/cu prietenii?

Pagina 46 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

MODUL IV DREPTURI ŞI ETICĂ


Întrebările din acest modul vizează respectarea drepturilor beneficiarilor în cadrul organizaţiei şi măsurile
destinate protejării persoanelor vârstnice împotriva abuzurilor şi neglijării. Vă rugăm să vă raportaţi la
aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q36. Înţelegeţi care sunt drepturile de care beneficiaţi pe durata furnizării serviciilor de îngrijire la
domiciliu? (corespondent Indicator 42)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q37 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q36 au răspuns cu cod 2 „Nu”.
Q37. Aţi solicitat personalul serviciului sprijin pentru înţelegerea drepturilor de care beneficiaţi pe durata
contractului de furnizare de servicii sociale la domiciliu?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q38 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q37 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q38. Cât de satisfăcut aţi fost de sprijinul oferit?
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut

Q39. Consideraţi că drepturile Dvs. sunt respectate de personalul serviciului? (corespondent Indicator
43)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere momentul anchetei.)

Q40. Consideraţi că opinia Dvs. este importantă pentru producerea de schimbări în modul de furnizare a
serviciilor sociale de care beneficiaţi? (corespondent Indicator 44)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere momentul anchetei.)

Q41. Consideraţi că furnizorul a implementat măsuri pentru prevenirea oricărei forme de tratament
abuziv, degradant, neglijent,? (corespondent Indicator 46)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

MODUL V MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE


Întrebările din această secţiune vizează aspecte ce ţin de implicarea în luarea deciziilor . Vă rugăm să vă
raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q42. Opiniile exprimate de Dvs. sunt luate în considerare de către conducerea furnizorului în scopul
creşterii calităţii serviciilor oferite? (corespondent Indicator 47)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q43 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q42 au răspuns cu cod 2 „Nu”.
Q43. Numiţi principalul motiv pentru care considerați că opiniile exprimate de Dvs. nu sunt luate în
considerare de către furnizorul de servicii sociale?

Pagina 47 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q44. Consideraţi că personalul serviciului este suficient pentru a acoperi nevoile de îngrijire?
(corespondent Indicator 49)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Date socio-demografice
SD1. Sex Masculin 1
Feminin 2
SD2. Vârsta în ani împliniţi |__|__| ani
SD3. Starea civilă Căsătorit 1
Necăsătorit 2
Divorţat 3
Văduv 4
Uniune consensuală/Concubinaj 5
Altă situaţie, care _________________ 6
SD4. Mediul de reşedinţă Urban
Rural
SD5. Ultima şcoală absolvită Studii medii 1
Facultate 2
Master 3
Doctorat 4
Altă situație. Specificați………………………………… 5
SD6. De cât timp beneficiaţi de acest serviciu |__|__| |__|__| (luna, anul).

Pagina 48 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

2.2.2 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în


rândul persoanelor vârstnice beneficiare de servicii cu cazare,
organizate ca locuințe protejate

MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI


Întrebările din acest modul vizează toate aspectele ce țin de accesarea serviciilor oferite de locuinţa
protejată. Vă rugăm să aveți în vedere aceste aspecte atunci când formulați răspunsuri la întrebări!

Q1. În decursul ultimului an, aţi adresat furnizorului de servicii sugestii cu privire la materialele de
informare ce conţin informaţii referitoare la serviciile sociale de care beneficiaţi în prezent?
1 2
Cu privire la conţinutul materialelor de informare (informaţii referitoare la serviciile furnizate, Da Nu
personalul de îngrijire disponibil, cuantumul contribuţiei, etc.)
Cu privire la forma materialelor de informare (aspect, suportul pe care sunt prezentate Da Nu
informaţiile)
(Atenţie! Se vor avea în vedere toate tipurile de materiale informative, indiferent de suport, puse la dispoziţia
persoanei vârstnice în momentul accesării serviciului. Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q2 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q1 au răspuns cu cod 1 „Da” la cel puţin una dintre
variantele de răspuns!
Q2. Sugestiile formulate de Dvs. cu privire la materialele de informare au fost luate în considerare de
către furnizor? (corespondent Indicator nr. 1)
1 2
Sugestiile cu privire la conţinutul materialelor de informare (informaţii referitoare la serviciile Da Nu
furnizate, personalul de îngrijire disponibil, cuantumul contribuţiei, etc.)
Sugestiile cu privire la forma materialelor de informare (aspect, suportul pe care sunt prezentate Da Nu
informaţiile)

Q3. Cât de satisfăcut aţi fost de claritatea şi relevanţa informaţiilor din materialele de informare puse la
dispoziţie de furnizor? (corespondent Indicator nr. 41)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici nesatisfăcut, nici Satisfăcut Foarte satisfăcut
satisfăcut

Atenţie! Q4 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q3 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” şi -1
„Nesatisfăcut”!
Q4. Care este principalul motiv pentru care nu aţi fost satisfăcut de informaţiile din materialele puse la
dispoziţie de furnizor?

Q5. Vă rugăm să vă raportaţi la materialele de informare puse la dispoziţie în momentul accesării


serviciului şi să ne precizaţi dacă aţi înţeles cu ușurință în ce constau serviciile furnizate? (corespondent
Indicator nr. 40)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q6 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q5 au răspuns cu cod 2 „Nu”!
Q6. Furnizorul v-a oferit sprijin pentru înţelegerea informaţiilor cuprinse în materiale informative?
(corespondent Indicator nr. 42)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q7 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q6 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q7. Vă rugăm să ne spuneţi în ce a constat sprijinul oferit de furnizor:

Q8. Atunci când ați venit la locuinţa protejată pentru a beneficia de serviciile oferite de acesta ați fost
mulțumit de informațiile pe care le-ați primit: (corespondent Indicator nr. 46)
1 2

Pagina 49 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Referitor la serviciile oferite Da Nu


Cu privire la condiţiile de furnizare Da Nu
Cu privire la condiţiile de sistare Da Nu

Atenţie! Q9 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q8 au răspuns cu cod 2 „Nu”!
Q9. Ce alte informaţii v-ar mai fi fost necesare?

Q10. Consideraţi că serviciile oferite în cadrul locuinţei protejate sunt mai bine cunoscute în rândul altor
persoane vârstnice pe care le cunoaşteţi, comparativ cu anul precedent? (corespondent Indicator nr. 89)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017. Comparaţia se va face cu anul 2016.)

MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE


Întrebările din acest modul vizează toate aspectele ce țin de evaluarea nevoilor individuale/situaţiei
personale a fiecărui beneficiar, precum şi de planificarea serviciilor sociale pe baza nevoilor identificate.
Vă rugăm să aveți în vedere aceste aspecte atunci când formulați răspunsuri la întrebări!

Q11. Serviciile sociale de care beneficiaţi în prezent corespund nevoilor Dvs. de îngrijire şi asistenţă?
(corespondent Indicator nr. 47)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q12 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q11 au răspuns cu cod 2 „Nu”!
Q12. Ce alte servicii sociale vă sunt necesare?

Q13. În momentul evaluării/reevaluării nevoilor de îngrijire personală aţi făcut sugestii de îmbunătăţire cu
privire la modul în care se derulează această evaluare?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q14 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q13 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q14. Sugestiile făcute de Dvs. au fost luate în considerare de către furnizor? (corespondent Indicator nr.
48)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q15 se aplică celor care la Q13 au răspuns cu cod 2 „Nu”!


Q15. Care a fost motivaţia oferită de furnizor pentru respingerea sugestiilor făcute de Dvs.?

Q16. Cât de mulţumit aţi fost de personalul implicat în activitatea de evaluare a nevoilor de îngrijire?
(corespondent Indicator nr. 49)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nemulţumit Nici nemulţumit, Mulţumit Foarte
nemulţumit nici mulţumit mulţumit
Medic geriatru
Asistent medical
Asistent social
Psiholog
Altă categorie.
Care____________?

Pagina 50 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Atenţie! Q17 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q16 au răspuns cu cod -2 „Foarte nemulţumit” sau -1
„Nemulţumit”.

Q17. Care este principalul motiv pentru care aţi fost nemulţumit de personalul implicat în activitatea de
evaluare a nevoilor de îngrijire:
Medic geriatru
Asistent medical
Asistent social
Psiholog
Altă categorie.
Care____________?

Q18. Cât de mulţumit sunteţi de modul în care aţi fost implicat în elaborarea planului individualizat de
asistenţă şi îngrijre/planului de intervenţie în baza căruia vă sunt furnizate serviciile sociale în prezent?
(corespondent Indicator nr. 51)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nemulţumit Nemulţumit Nici nemulţumit, nici Mulţumit Foarte
mulţumit mulţumit

Atenţie! Q19 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q18 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.

Q19. Care este principala nemulţumire pe care o aveţi cu privire la modul în care aţi fost implicat în
elaborarea acestuia?

Q20. Cât de mulţumit sunteţi de modul în care responsabilul de caz monitorizează aplicarea planului
individualizat de îngrijire şi asistenţă? (corespondent Indicator nr. 53)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nemulţumit Nemulţumit Nici nemulţumit, nici Mulţumit Foarte
mulţumit mulţumit

Atenţie! Q21 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q20 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -
1 „Nesatisfăcut”.
Q21. Ce anume v-a nemulţumit cel mai mult?

Q22. Sunteți mai mulțumit comparativ cu anul precedent, cu privire la modul în care au fost planificate
serviciile de care ați beneficiat în cadrul centrului? (corespondent Indicator nr. 94)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q23 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q22 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q23. Care este motivul principal pentru care în prezent sunteţi mai mulţumit?

MODUL III ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR


Întrebările din acest modul se referă la modul în care se derulează procesul de acordare a îngrijirilor şi
activităţile ce vizează integrarea socială şi participarea persoanelor vârstnice la diferite activităţi derulate
în comunitate. Vă rugăm să vă raportaţi la acest proces atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q24. Sunteţi satisfăcut de comportamentul personalului care furnizează serviciului? (corespondent


Indicator nr. 55)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, Satisfăcut Foarte satisfăcut
nesatisfăcut nici
nesatisfăcut
Personal de specialitate
de îngrijrie şi asistenţă
Personal administrativ

Pagina 51 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Altă categorie.
Care____________?

Atenţie! Q25 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q24 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”, la cel puţin una dintre variantele de răspuns.
Q25. Care este principala nemulţumire pe care o aveţi referitor la comportamentul personalului care
furnizează serviciului?
Personal de specialitate de îngrijrie şi
asistenţă
Personal administrativ
Altă categorie. Care____________?

Q26. Vă simiţiţi încurajat de personalul care furnizează serviciului să participaţi la activităţi de


socializare: (corespondent Indicator nr. 58)
1 2
Participare la activităţi în aer liber împreună cu familia, prietenii Da Nu
Participări la evenimente culturale Da Nu
Participări la alte tipuri de evenimente derulate la nivelul comunităţii Da Nu
Alte tipuri de activităţi. Care_______________? Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q27. Cât de satisfăcut sunteţi de: (corespondent Indicator nr. 59, 60 şi 61)?
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut nici nesatisfăcut satisfăcut
Implicarea în stabilirea regulilor de
convieţuire din cadrul locuinţei
protejate
Facilitarea accesului la servicii de
medicină generală
Facilitarea accesului la servicii
religioase
Facilitarea accesului la servicii
culturale
Facilitarea accesului la terapii de
recuperare/reabilitare funcţională
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q28 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q27 au răspuns cu cod -2 „foarte nesatisfăcut” sau -1
„nesatisfăcut”!
Q28. Care sunt motivele care v-au determinat să vă declarați nesatisfăcuți față de:
Implicarea în stabilirea regulilor de convieţuire din
cadrul locuinţei protejate
Facilitarea accesului la servicii de medicină
generală
Facilitarea accesului la servicii religioase
Facilitarea accesului la servicii culturale
Facilitarea accesului la terapii de
recuperare/reabilitare funcţională
Implicarea în stabilirea regulilor de convieţuire din
cadrul locuinţei protejate

MODUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ


Întrebările din acest modul vizează mediul de viaţă asigurat în cadrul locuinţei protejate, respectiv
siguranţa şi accesibilitatea spaţiilor de cazare, spaţiilor comune, igienico-sanitare. Vă rugăm să vă
raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q29. Mediul de viaţă din cadrul locuinţei protejate asigură confortul şi accesibilitea necesare pentru Dvs.
? (corespondent Indicatori 68, 69, 71, 73)
1 2
Spaţiile comune (inclusiv cele destinate repausului şi activităţilor de relaxare în aer liber) Da Nu
Spaţiile de cazare Da Nu
Spaţiul destinat servicii mesei (inclusiv cel destinat preparării şi păstrării alimentelor) Da Nu

Pagina 52 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q29. Mediul de viaţă din cadrul locuinţei protejate asigură confortul şi accesibilitea necesare pentru Dvs.
? (corespondent Indicatori 68, 69, 71, 73)
Spaţiile igienico-sanitare Da Nu

Atenţie! Q30 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q29 au răspuns cu cod 2 „Nu” la cel puţin una dintre
variantele de răspuns.
Q30. Ce credeţi că ar trebui schimbat, astfel încât să se îmbunătăţească confortul şi accesibilitatea:
Spaţiilor comune (inclusiv cele
destinate repausului şi activităţilor de
relaxare în aer liber)
Spaţiilor de cazare
Spaţiului destinat servicii mesei
(inclusiv cel destinat preparării şi
păstrării alimentelor)
Spaţiilor igienico-sanitare

Q31. Consideraţi că sănătatea Dvs. este importantă pentru conducerea şi personalul locuinţei protejate?
(corespondent Indicator nr. 74)
1 2
Da Nu

MODUL V DREPTURI ŞI ETICĂ


Întrebările din acest modul vizează respectarea drepturilor beneficiarilor în cadrul organizaţiei şi măsurile
destinate protejării persoanelor vârstnice împotriva abuzurilor şi neglijării. Vă rugăm să vă raportaţi la
aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q32. Înţelegeţi care sunt drepturile de care beneficiaţi în cadrul locuinţei protejate? (corespondent
Indicator 75)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q33 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q32 au răspuns cu cod 2 „Nu”.
Q33. Aţi solicitat personalul serviciului sprijin pentru înţelegerea drepturilor de care beneficiaţi?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q34 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q33 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q34. Cât de satisfăcut aţi fost de sprijinul oferit?
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut

Q35. Consideraţi că drepturile Dvs. sunt respectate de personalul locuinţei protejate? (corespondent
Indicator 76)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere momentul anchetei.)

Q36. Consideraţi că opinia Dvs. este importantă pentru producerea de schimbări în cadrul locuinţei
protejate? (corespondent Indicator 77)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere momentul anchetei.)

Atenţie! Q37 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q36 au răspuns cu cod 2 „Nu”.
Q37. Cunoaşteţi modul cum se formulează sesizările și reclamațiile, cui se adresează, modalitatea de
răspuns către beneficiari și modul de soluționare?
1 2
Da Nu

Pagina 53 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q38. Vă simţiţi încurajat să sesizaţi orice formă de abuz? (corespondent Indicator 81)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q39 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q38 au răspuns cu cod 2 „Nu”.
Q39. Care este principalul motiv pentru care nu vă simţiţi încurajat să sesizaţi orice formă de abuz?

MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE


Întrebările din această secţiune vizează aspecte ce ţin de implicarea beneficiarilor în luarea deciziilor la
nivelul furnizorului. Vă rugăm să vă raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările
următoare!

Q40. Opiniile exprimate de Dvs. sunt luate în considerare de către conducerea locuinţei protejate în
vederea creşterii calităţii serviciilor oferite? (corespondent Indicator 84)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q41 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q40 au răspuns cu cod 2 „Nu”.
Q41. Numiţi principalul motiv pentru care considerați că opiniile exprimate de Dvs. nu sunt luate în
considerare de către conducerea locuinţei protejate?

Atenţie! Q42 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q41 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q42. Numiţi o decizie luată de conducerea locuinţei protejate ca urmare a sesizărilor făcute de Dvs.:

Q43. Consideraţi că personalul este suficient pentru a acoperi nevoile de îngrijire? (corespondent
Indicator 87)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Date socio-demografice
SD1. Sex Masculin 1
Feminin 2
SD2. Vârsta în ani împliniţi |__|__| ani
SD3. Starea civilă Căsătorit 1
Necăsătorit 2
Divorţat 3
Văduv 4
Uniune consensuală/Concubinaj 5
Altă situaţie, care _________________ 6
SD4. Mediul de reşedinţă Urban
Rural
SD5. Ultima şcoală absolvită Studii medii 1
Facultate 2
Master 3
Doctorat 4
Altă situație. Specificați………………………………… 5
SD6. De cât timp sunteţi rezident în cadrul locuinţei protejate |__|__| |__|__| (luna, anul).

Pagina 54 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

2.2.3 Chestionar privind monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale în


rândul persoanelor fără adăpost din centrele rezidenţiale de asistenţă şi
reintegrare/integrare socială a persoanelor fără adăpost

MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI

Întrebările din acest modul vizează toate aspectele ce țin de accesarea serviciilor oferite de centrul
rezidențial. Vă rugăm să aveți în vedere aceste aspecte atunci când formulați răspunsuri la întrebări.

Q1. În decursul ultimului an, aţi adresat centrului rezidențial sugestii cu privire la materialele de
informare ce conţin informaţii referitoare la serviciile sociale de care beneficiaţi în prezent?
1 2
Cu privire la conţinutul materialelor de informare (informaţii referitoare la serviciile furnizate, Da Nu
personalul de îngrijire disponibil etc.)
Cu privire la forma materialelor de informare (aspect, suportul pe care sunt prezentate informaţiile) Da Nu
(Atenţie! Se vor avea în vedere toate tipurile de materiale informative, indiferent de suport, puse la dispoziţia
persoanei fără adăpost în momentul accesării serviciului. Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q2 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q1 au răspuns cu cod 1 „Da” la cel puţin una dintre
variantele de răspuns!
Q2. Sugestiile formulate de Dvs. cu privire la materialele de informare au fost luate în considerare de
către furnizor? (corespondent Indicator nr. 1)
1 2
Sugestiile cu privire la conţinutul materialelor de informare (informaţii referitoare la serviciile Da Nu
furnizate, personalul de îngrijire disponibil etc.)
Sugestiile cu privire la forma materialelor de informare (aspect, suportul pe care sunt prezentate Da Nu
informaţiile)
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q3. Înainte de a beneficia de serviciile centrului ați avut posibilitatea să cunoașteți condițiile de locuit și
de desfășurare a activităților din cadrul centrului?
1 2
Condiții de locuit Da Nu
Condiții de desfășurare a activităților centrului Da Nu

Atenţie! Q4 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q3 au răspuns cu cod 1 „Da” la cel puţin una dintre
variantele de răspuns!

Q4. Cât de mulțumit ați fost de condițiile de locuit și de desfășurare a activităților din cadrul centrului pe
care ați avut posibilitatea să le cunoașteți anterior accesării serviciilor furnizate de către centrul
rezidențial? (corespondent Indicator nr. 44)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Mulțumit Nici Mulțumit Foarte
nemulțumit mulțumit, nemulțumit
nici
nemulțumit
Condiții de locuit
Condiții de desfășurare a activităților centrului

Q5. Ați formulat sugestii cu privire la condițiile de locuit și de desfășurare a activităților din cadrul
centrului pe care le-ați adus la cunoștința furnizorului?
1 2
Condiții de locuit Da Nu
Condiții de desfășurare a activităților centrului Da Nu

Atenţie! Q6 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q5 au răspuns cu cod 1 „Da” la cel puţin una dintre

Pagina 55 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

variantele de răspuns!
Q6. Considerați că sugestiile formulate de Dvs. au fost luate în considerare de furnizor (s-au produs
modificări cu privire la condițiile de locuit/activitățile desfășurate)? (corespondent Indicator nr. 2)
1 2
Condiții de locuit Da Nu
Condiții de desfășurare a activităților centrului Da Nu

Q7. Atunci când ați venit la centrul rezidențial pentru a beneficia de serviciile oferite de acesta ați fost
mulțumit de informațiile pe care le-ați primit cu privire la: (corespondent Indicator nr. 49)
1 2
Serviciile oferite prin centrul rezidențial Da Nu
Condiţiile de accesare a serviciilor centrului rezidențial Da Nu
Condițiile de sistare a accesului la serviciile centrului rezidențial Da Nu

Q8. Considerați că serviciile centrului rezidențial sunt mai bine cunoscute în rândul persoanelor fără
adăpost pe care Dvs. le cunoașteți comparativ cu anul precedent (corespondent Indicator nr. 93
reformulat)
1 2
Da Nu

MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE

Întrebările din acest modul vizează toate aspectele ce țin de evaluarea nevoilor individuale/a situaţiei
personale a fiecărei persoane fără adăpost din centrul rezidențial, precum şi de planificarea serviciilor
sociale pe baza nevoilor identificate. Vă rugăm să aveți în vedere aceste aspecte atunci când formulați
răspunsuri la întrebări!

Q9. Serviciile de care beneficiați în cadrul centrului corespund nevoilor Dvs.? (corespondent Indicator
nr. 50)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q10 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q9 au răspuns cu cod 2 „Nu”!
Q10. Ce alte servicii vă sunt necesare?

Q11. Atunci când v-au fost evaluate/reevaluate nevoile în cadrul centrului aţi făcut sugestii de
îmbunătăţire cu privire la modul în care se derulează acest proces?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q12 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q11 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q12. Sugestiile făcute de Dvs. au fost luate în considerare de către furnizor? (corespondent Indicator nr.
51)
1 2
Da Nu

Q13. Vă rugăm să vă raportaţi la planul de intervenţie în baza căruia vă sunt furnizate serviciile sociale în
prezent şi să ne spuneții cât de satisfăcut sunteţi de modul în care aţi fost implicat în elaborarea lui?
(corespondent Indicator nr. 53)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte satisfăcut
nesatisfăcut

Pagina 56 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Atenţie! Q14 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q13 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -1
„Nesatisfăcut”.
Q14. Care este principala nemulţumire pe care o aveţi cu privire la modul în care aţi fost implicat în
elaborarea acestui plan?

Q15. Cât de satisfăcut sunteţi de modul în care responsabilul de caz monitorizează aplicarea planului
Dvs. de intervenție? (corespondent Indicator nr. 54)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte satisfăcut
nesatisfăcut

Atenţie! Q16 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q15 au răspuns cu cod -2 „Foarte nesatisfăcut” sau -
1 „Nesatisfăcut”.
Q16. Vă rugăm să ne precizaţi ce anume v-a nemulţumit cel mai mult?

Q17. Sunteți mai mulțumit comparativ cu anul precedent cu privire la modul în care au fost planificate
serviciile de care ați beneficiat în cadrul centrului? (corespondent Indicator nr. 95)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q18 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q17 au răspuns cu cod 1 „Da”!
Q18. Care este motivul principal care a determinat creşterea nivelului Dvs. de mulțumire?

MODUL III ACTIVITĂȚI DERULATE/SERVICII ACORDATE

Întrebările din acest modul se referă la activitățile derulate/serviciile acordate persoanelor fără adăpost în
centrul rezidențial. Vă rugăm să vă raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările
următoare!

Q19. Cât de satisfăcut sunteți de: (corespondență indicatori: 55,56,57, 59,60)


-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut satisfăcut, satisfăcut
nici
nesatisfăcut
Activitățile de integrare/reintegrare
socială
Infrastructura necesară desfăşurării
activităţilor/terapiilor de
integrare/reintegrare socială
Facilitarea accesului la servicii
medicale
Programele de facilitare a accesului
la o locuință implementate de către
centrul rezidențial
Durata perioadei de găzduire în
centrul rezidențial

Atenţie! Q20 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q19 au răspuns cu cod -2 „foarte nesatisfăcut” sau -1
„nesatisfăcut”!
Q20. Care sunt motivele care v-au determinat să vă declarați nesatisfăcuți față de: (corespondență
indicatori: 55,56,57,59,60)
Activitățile de integrare/reintegrare socială
Infrastructura necesară desfăşurării
activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare

Pagina 57 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q20. Care sunt motivele care v-au determinat să vă declarați nesatisfăcuți față de: (corespondență
indicatori: 55,56,57,59,60)
socială
Facilitarea accesului la servicii medicale
Programele de facilitare a accesului la o locuință
implementate de către centrul rezidențial
Durata perioadei de găzduire în centrul rezidențial

Q21. Perioada de ședere a Dvs. în centru depinde de: (corespondență indicatori: 61,62)
1 2
Nevoile personale Da Nu
Interesul şi implicarea Dvs. în activităţile de integrare/reintegrare socială recomandate Da Nu

Q22. Implicarea Dvs. în activitățile oferite de centru în acest an a condus la (corespondență indicatori:
100,101,103)
1 2
O mai bună integrare socială a Dvs. în comunitate Da Nu
O mai bună relație cu persoanele apropiate Dvs. Da Nu
O mai bună calitate a vieții Dvs. Da Nu
O îmbunătățire a deprinderilor Dvs. de viață independentă Da Nu

Atenţie! Q23 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q24 au răspuns cu cod 2 „Nu” la cel puțin una din
variantele de răspuns!
Q23. Care sunt motivele care v-au determinat să declarați că urmare a serviciilor de care ați beneficiat nu
s-a produs : (corespondență indicatori: 55,56,57, 59,60)
O mai bună integrare socială a Dvs. în comunitate
O mai bună relație cu persoanele apropiate Dvs.
O mai bună calitate a vieții Dvs.
O îmbunătățire a deprinderilor Dvs. de viață
independentă

MODUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ


Întrebările din acest modul vizează mediul de viaţă asigurat în cadrul centrului rezidențial pentru
persoanele fără adăpost, respectiv siguranţa şi accesibilitatea spaţiilor de cazare, spaţiilor comune,
igienico-sanitare. Vă rugăm să vă raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările
următoare!

Q24. Cât de mulțumiți sunteți de: (corespondență indicatori: 63,65,66, 71, 72)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nemulțumit Nici Mulțumit Foarte
nemulțumit mulțumit, nemulțumit
nici
nemulțumit

Dotările spațiilor de cazare


Confortul spațiilor comune
Igienizarea spațiilor comune
Spaţiile special destinate preparării şi
păstrării alimentelor
Spațiile pentru servirea mesei

Atenţie! Q25 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q32 au răspuns cu cod 2 „Nu” la cel puţin una dintre
variantele de răspuns.
Q25. Care sunt motivele care v-au determinat să vă declarați nemulțumit de:
Dotările spațiilor de cazare
Confortul spațiilor comune
Igienizarea spațiilor comune
Spaţiile special destinate preparării
şi păstrării alimentelor

Pagina 58 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Spațiile pentru servirea mesei

Q26. Sunteți/ați fost implicați în procesul de preparare a meselor în cadrul centrului? (corespondent
Indicator nr. 74)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017, iar comparația se va face cu anul 2016.)

Atenţie! Q27 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q26 au răspuns cu cod 2 „Nu”!
Q27. De ce considerați că nu ați fost implicat în procesul de preparare a meselor?

MODUL V DREPTURI ŞI ETICĂ


Întrebările din acest modul vizează respectarea drepturilor persoanelor fără adăpost în cadrul centrului
rezidențial şi măsurile destinate protejării acestora împotriva abuzurilor şi neglijării. Vă rugăm să vă
raportaţi la aceste aspecte atunci când răspundeţi la întrebările următoare!

Q28. Vă rugăm să ne precizaţi dacă aţi înţeles care sunt drepturile de care beneficiaţi în cadrul centrului?
(corespondent Indicator 75)
1 2
Da Nu

Atenţie! Q29 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q28 au răspuns cu cod 2 „Nu”.
Q29. Aţi solicitat personalului centrului sprijin pentru înţelegerea drepturilor de care beneficiaţi?
1 2
Da Nu

Atenţie! Q30 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q29 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q30. Cât de satisfăcut aţi fost de sprijinul oferit?
-2 -1 0 +1 +2
Foarte nesatisfăcut Nesatisfăcut Nici satisfăcut, nici Satisfăcut Foarte satisfăcut
nesatisfăcut

Q31. Consideraţi că drepturile Dvs. sunt recunoscute şi respectate de personalul centrului?


(corespondent Indicator 76)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere momentul anchetei.)

Q32. De când ați beneficiat de serviciile centrului, v-ați simți vreodată discriminat de către
(corespondență indicatori: 81, 82)
1 2
Conducerea centrului Da Nu
Personalul centrului Da Nu

Atenţie! Q33 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q32 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q33. Ați reclamat acest lucru? (corespondent Indicator 77)
1 2
Da Nu

Q34. Considerați că prevenirea oricărei forme de tratament abuziv, degradant, neglijent, este o prioritate
pentru centrul rezidențial? (corespondent Indicator 79)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Pagina 59 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q35. Vă simţiţi încurajat să sesizaţi orice formă de abuz?


1 2
Da Nu

Atenţie! Q36 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q35 au răspuns cu cod 2 „Nu”.

Q36. Vă rugăm să ne spuneţi principalul motiv pentru care nu vă simţiţi încurajat să sesizaţi orice formă
de abuz?

Q37. Considerați că centrul rezidențial a crescut numărul acțiunilor de promovare a unei imagini pozitive
a persoanelor fără adăpost în rândul comunității în ultimul an ? (corespondent Indicator 106)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017. Comparaţia se va face cu anul 2016.)

Q38. Ce acțiuni s-au desfășurat în acest scop?

MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE


Întrebările din această secţiune vizează aspecte ce ţin de implicarea persoanelor fără adăpost în luarea
deciziilor la nivelul centrului rezidențial. Vă rugăm să vă raportaţi la aceste aspecte atunci când
răspundeţi la întrebările următoare!

Q39. Opiniile exprimate de Dvs. sunt luate în considerare de către conducerea centrului rezidențial în
vederea creșterii calității serviciilor? (corespondent Indicator 86)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q40 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q39 au răspuns cu cod 2 „Nu”.
Q40. De ce considerați că opiniile exprimate de Dvs. nu sunt luate în considerare de către conducerea
rezidențial în vederea creșterii calității serviciilor?

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Atenţie! Q41 se aplică doar pentru cei care la întrebarea Q39 au răspuns cu cod 1 „Da”.
Q41. Vă rugăm să numiţi o decizie luată de centrul rezidențial, ca urmare a sesizărilor/recomandărilor
făcute de Dvs.:

(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q42. Prin activităţile derulate, consideraţi că centrul rezidențial în cadrul căruia beneficiaţi de servicii de
asistenţă şi îngrijire este parte a comunităţii locale? (corespondent Indicator 87)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q43. Cât de satisfăcut sunteţi de competenţele profesionale ale angajaţilor serviciului? (corespondent
Indicator nr. 88)
-2 -1 0 +1 +2
Foarte Nesatisfăcut Nici satisfăcut, Satisfăcut Foarte
nesatisfăcut nici nesatisfăcut satisfăcut

Pagina 60 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

Q43. Cât de satisfăcut sunteţi de competenţele profesionale ale angajaţilor serviciului? (corespondent
Indicator nr. 88)
Personal de specialitate de
îngrijire şi asistenţă
Personal administrativ
Total personal
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Q44. Considerați că personalul serviciului este suficient pentru a acoperi nevoile de îngrijire?
(corespondent Indicator 89)
1 2
Da Nu
(Atenţie! Se va avea în vedere ultimul an calendaristic, 2017.)

Date socio-demografice
SD1. Sex Masculin 1
Feminin 2
SD2. Vârsta în ani împliniţi |__|__| ani
SD3. Starea civilă Căsătorit 1
Necăsătorit 2
Divorţat 3
Văduv 4
Uniune consensuală/Concubinaj 5
Altă situaţie, care _________________ 6
SD4. Mediul de reşedinţă Urban
Rural
SD5. Ultima şcoală absolvită Studii medii 1
Facultate 2
Master 3
Doctorat 4
Altă situație. Specificați………………………………… 5

SD6. De cât timp sunteți o persoană fără adăpost:


SD7: De cât timp beneficiați de serviciile acestui Centru:

Pagina 61 din 63
Comisia Europeană - Structural Reform Support Service – SRSS/SC2017/003 Lot 1
“Asistență tehnică adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale din România în domeniul beneficiilor de asistență social și
serviciilor sociale”

2.3 Bibliografia aferentă sub-capitolului 1.2

• Bassi, A. 2013. How to measure the intangible? Towards a system of indicators (S.A.V.E.) for the
measurement of the performance of social enterprises, În: Franz, H.-W., Howaldt, J. and
Hochgerner, J. (eds.) (2013), Challenge Social Innovation. Potentials for Business, Social
Entrepreneurship, Welfare and Civil Society, Springer, Berlin, pp. 326-350.
• Clark, C., Rosenzweig, W., Long, D., Olsen, S. 2004. Double bottom line project report: Assessing
social impact in double bottom line ventures. Methods catalog, Online. Disponibil:
<https://escholarship.org/uc/item/80n4f1mf>.
• Clifford, J. 2014. Impact Evaluation by Social Enterprises: Measuring the un-measurable? 10 th

annual meeting of the OECD LEED forum on partnerships and local development, Stockholm, April
2014, Online. Disponibil: <https://www.slideshare.net/OECDLEED/wd-jim-clifford>.
• Emerson, J., Wachowicz, J., Chun, S. 2000. Social return on investment: Exploring aspects of
value creation in the non-profit sector. The Roberts Foundation, San Francisco.
• Ene, N., Dobrea, A. 2004. Indicatori utilizaţi în evaluarea programelor socio-economice finanţate
prin Fondurile Structurale. Administraţie şi management public, nr. 2, pp. 72-74.
• Mandl, U., Dierx, A., Ilzkovit, F. 2008. The effectiveness and efficiency of public spending. Online.
Disponibil: <http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication11902_en.pdf>.
• Moriarty, J, Manthorpe, J. 2016. The effectiveness of social work with adults A systematic scoping
review. Online. Disponibil: <https://www.kcl.ac.uk/sspp/policy-
institute/scwru/res/knowledge/effectiveness.aspx>.
• Social Protection Committee/European Commission Services 2015. Social Protection Systems in
the EU: Financing Arrangements and the Effectiveness and Efficiency of Resource Allocation.
Online. Disponibil: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7743>.
• Social Protection Committee/European Commission Services 2010. A Voluntary European Quality
Framework for Social Services. Online. Disponibil:
<http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/agenda/26-27_10_10_spc_qf_document.pdf>

Pagina 62 din 63
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory
services. Worldwide, our 175,000 people are united by our shared
values and an unwavering commitment to quality. We make a
difference by helping our people, our clients and our wider
communities achieve their potential.

For more information, please visit

www.ey.com

© 2018 EYRO
All Rights Reserved.

EY refers to one or more of the member firms of EY Global Limited (EYG), a UK private
company limited by guarantee. EYG is the principal governance entity of the global EY
organization and does not provide any services to clients.

S-ar putea să vă placă și