Sunteți pe pagina 1din 10

CONTROL DE GESTIUNE

REFERAT

PROCEDURI SI TEHNICI DE ELABORARE A


BUGETELOR PRIVATE SI DE STAT

FURNICA ADINA
ALDICA ANDREEA

1
INTRODUCERE

Am ales aceasta tema deoarece consideram ca dispune de un domeniu vast de


cunoastere iar domeniul este unul de o importanta deosebita in randul institutiilor publice si
private. Vastitatea acestui domeniu a adus in randul institutiilor publice si private, o varietate
de probleme precum si modalitati de imbunatatire si de eficientizare a institutiilor pe aceasta
ramura.
Consideram ca toate procedurile si tehnicile de elaborare a bugetelor, au nevoie de o
atentie sporita, precum si de implementarea unor metode si tehnici noi de elaborare a acestora,
cu scopul de a ridica la standarde cat mai inalte a intregii ramuri a bugetelor.

2
METODE SI TEHNICI DE ELABORARE A BUGETELOR LA NIVEL DE STAT

Pentru dimensionarea veniturilor si cheltuielilor ce se programeaza in bugetul public


national (inclusiv in fondurile extrabugetare din bugetul general consolidat) se utilizeaza mai
multe feluri de metode:

Metode clasice, cum sunt


- metoda automata sau a penultimei, care presupune realizarea proiectului de buget luand
ca baza executia bugetara din penultimul an bugetar (ultimul an bugetar, nefiind incheiat,
ofera numai informatii preliminare, care ar putea distorsiona analiza).
- metoda majorarii (diminuarii) presupune determinarea ritmului mediu de variatie a
indicatorilor bugetari avand ca baza de referinta ultimii cinci (sau mai multi) ani de
executie bugetara, proiectul urmarind trendul observat. Metoda prezinta dezavantajul ca
nu tine seama de impulsurile nou aparute.
- metoda evaluarii directe se realizeaza pe baza analizei evolutiei veniturilor si cheltuielilor
din diversele sectoare economico-sociale, precum si din estimarea impactului probabil al
modificarii legislatiei (de exemplu introducerea unui nou tip de impozit, cum a fost TVA;
alocarea unor fonduri publice pentru realizarea unor obictive de investitii de importanta
nationala).

Elaborarea proiectului de buget.


Autoritatile executive ale statului intocmesc proiectul de buget. Aceasta atributie revine,
de regula, guvernului .Responsabilitatea pentru elaborarea proiectului ii revine ministrului
finantelor sau ministrului bugetului.

Proiectul de buget contine, in general, urmatoarele documente:

- expunerea de motive si proiectul de lege pentru aprobarea bugetului. Aceste documente


contin, pe langa prevederile referitoare la veniturile si cheltuielile bugetare, si propuneri
de modificare a legislatiei aferenta acestora (modificarea unor cote de impozite etc.). In
unele tari, ca si in tara noastra, seful executivului prezinta Parlamentului proiectul de lege:
- o lucrare privind starea economico-financiara a tarii si perspectivele acesteia pentru anul
bugetar urmator;
- anexele la proiectul de lege a bugetului, cuprinzand prevederile de venituri si cheltuieli;
- materiale necesare Parlamentului pentru analiza proiectului de buget.

3
Elaborarea proiectului de buget este un proces iterativ si laborios; se realizeaza pe baza
propunerilor de cheltuieli aferente sectoarelor bugetare. Aceste propuneri sunt analizate mai
intai de specialisti, apoi la nivel de ministri de resort si, la sfarsit, sunt discutate la nivelul
guvernului si primului-ministru. Proiectul de buget care se inainteaza Parlamentului spre a fi
dezbatut si aprobat urmeaza a fi sustinut de catre membrii Guvernului.

Elaborarea proiectelor de buget este un atribut al organelor executive ale statului -


guvernul, ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice centrale de stat - din
rândul cărora un rol important îl au Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi alte ministere şi instituţii centrale, Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă etc.
Elaborarea proiectului bugetului de stat reprezintă prima etapă a procesului bugetar la
nivelul acestui buget, care constă în formularea propunerilor privind veniturile şi cheltuielile
bugetare de către ordonatorii de credite bugetare, comunicarea acestora Ministerului
Finanţelor Publice la nivelul căruia are loc centralizarea într-un document numit proiect al
legii bugetului de stat. Acesta este documentul elaborat de către Guvern prin Ministerul
Finanţelor Publice, pe baza proiectelor bugetelor ordonatorilor principali de credite ai acestui
buget, precum şi a proiectelor bugetelor locale.

Proiectul bugetului de stat depus la parlament pentru aprobare

a) la venituri, estimările anului, structurate pe capitole şi subcapitole;

b) la cheltuieli, creditele bugetare, determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în


structură funcţională şi economică, defalcate pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole,
precum şi alineate, după caz;

c) deficitul sau excedentul bugetar.

Totodată, în bugetul de stat se includ Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia


Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat
şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar.

4
Alocarea de sume pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz. Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului se poate majora în cursul anului bugetar cu creditele
bugetare anulate (aferente sarcinilor care au fost desfiinţate sau amânate) ale ordonatorilor
principali de credite bugetare, finanţaţi din bugetul de stat.

Elaborarea proiectului de buget se bazează pe:

• prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali din anul bugetar pentru care se


întocmeşte bugetul şi ale celor pentru următorii trei ani;

• politicile fiscale şi bugetare;

• prevederile memorandumurilor de finanţare, de înţelegere sau ale altor acorduri


internaţionale cu organisme şi instituţii financiare internaţionale, semnate şi/sau ratificate;

• politicile şi strategiile sectoriale, priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget,


prezentate de ordonatorii principali de credite;

• propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;

• programele întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor


acţiuni de ansamblu, programe ce sunt însoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui
program;

• propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi de
transferuri consolidabile pentru autorităţile administraţiei publice locale;

• posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar.

METODE SI TEHNICI DE ELABORARE A BUGETELOR LA NIVEL PRIVAT

Bugetul de venituri si cheltuieli al unei firme private si importanta intocmirii bugetului

In contextul economic actual, companiile incep sa acorde o mai mare atentie


administrarii eficiente a resurselor si folosesc in acest scop, bugetele de venituri si cheltuieli -
ca instrumente de management financiar, la nivel de firma si la nivelul principalelor tipuri de
activitati ale firmei.

5
Bugetul de venituri reprezinta estimarea financiara a vanzarilor de produse si servicii
ale firmei, iar bugetul de cheltuieli reprezinta estimarea financiara a consumului de resurse
necesare realizarii obiectivelor firmei.

Pentru fundamentarea bugetului de venituri ale firmei trebuie sa se anticipeze si sa se ia


in considerare volumul, structura si valoarea vanzarilor firmei din mai multe perspective:

- venituri pe tipuri de produse si servicii;

- venituri pe zone si puncte de desfacere;

- venituri pe categorii de clienti.

Factorii care influenteaza dimensiunea generala a bugetului de venituri al unei companii


sunt:

- obiectivele comerciale ale firmei si anume: cifra de afaceri, piata tinta si cota de piata;

- politicile comerciale ale firmei, cum ar fi politica de produse, de clienti, de preturi si de


discounturi;

- conjunctura generala a mediului de afaceri.

Pentru fundamentarea bugetului de cheltuieli ale firmei trebuie sa se anticipeze costul


resurselor necesare pentru desfasurarea activitatii companiei in scopul obtinerii de venituri si
profit.

Bugetul de cheltuieli poate fi elaborat din urmatoarele perspective:

a) bugete de cheltuieli dupa natura resurselor consumate:

a1) cheltuieli generate de consumul de resurse materiale:

- cheltuieli cu marfa si materiile prime;

- cheltuieli cu alte resurse materiale: combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar,


rechizite, alte materiale consumabile;

a2) cheltuieli generate de achizitia de servicii de la terti:

- cheltuieli cu utilitatile: chirie, energie electrica, apa si canalizare, telecomunicatii, paza,


colectare deseuri;

6
- cheltuieli cu alte servicii furnizate de terti: transport, cazare, intretinere si reparatii, asigurari,
consultanta etc;

- cheltuieli cu protocolul si publicitatea;

a3) cheltuieli cu resursele umane:

- cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale;

- cheltuieli cu tichetele de masa si alte beneficii de personal;

- cheltuieli cu recrutarea;

-chletuieli cu pregatirea profesionala (training);

a4) cheltuieli specifice relatiei cu societatile bancare:

- cheltuieli cu serviciile bancare curente;

- cheltuieli cu dobanzile bancare si diferentele de curs valutar;

a5) cheltuieli specifice relatiei cu institutiile statului:

- cheltuieli cu impozitele si taxele locale pentru bunurile aflate in proprietatea firmei (terenuri,
cladiri, mijloace de transport)

- cheltuieli cu impozitul pe profit sau pe venit

b) bugete de cheltuieli dupa natura activitatii firmei:

b1) cheltuieli pentru activitatea de exploatare:

- cheltuieli cu activitatea de productie;

- cheltuieli cu activitatea de depozitare si distributie;

- cheltuieli cu activitatea de promovare, vanzare si servicii postvanzare;

- cheltuieli cu activitatile de suport general: contabilitate, informatica etc

b2) cheltuieli privind activitatea financiara a companiei:

- cheltuieli cu comisioanele bancare curente si pentru acordarea de credite;

- cheltuieli cu dobanzile pentru sursele de finantare bancare sau prin leasing;


7
c) bugete de cheltuieli dupa natura costurilor:

c1) bugete de cheltuieli fixe;

c2) bugete de cheltuieli variabile.

Factorii care influenteaza dimensiunea generala a bugetului de cheltuieli al unei


companii sunt:

- strategiile manageriale, comerciale, investitionale, de resurse umane si financiare - prin care


se urmareste realizarea obiectivelor strategice si anuale ale firmei;

- politica de achizitii si calculatie a costurilor;

- politica de personal si de salarizare;

- politica de investitii, finantare si amortizare;

- politica de rentabilitate comerciala;

- politica de costuri fixe;

- conjunctura generala a mediului de afaceri.

La elaborarea si controlul bugetelor de venituri si cheltuieli ale companiei contribuie


toata echipa manageriala si specialistii in finantele firmei, care trebuie sa aiba o viziune
comuna asupra afacerii, sa dezvolte un sistem integrat de obiective, strategii si politici de
firma, si sa administreze eficient resursele alocate.

Bugetul unei companii este stabilit anual. Un buget terminat cere, de obicei, un efort
considerabil si poate fi vazut ca un plan financiar pentru noul an financiar. In timp ce in mod
traditional departamentul de finante stabileste bugetul companiei, softul modern permite
sutelor si miilor de oameni din diferite departamente (resurse umane, IT) sa contribuie prin
veniturile si cheltuielile asteptate, la bugetul final.

De obicei o companie va produce doua tipuri de bugete: un buget static si un buget


flexibil. Bugetul static este cel proiectat. Bugetul flexibil este un buget special care este folosit
pentru a compara ce s-a intamplat de fapt si ceea ce ar fi trebuit sa se intample, bazandu-ne pe
marimea vanzarilor. Cu un buget flexibil costurile fixe ar trebui sa ramana constante, iar
costurile variabile ar trebui sa se modifice în funcţie de vanzari, daca acestea au fost mai mari

8
sau mai mici decat a fost proiectat. Bugetul flexibil este atunci comparat cu realitatea ai
diferenţele dintre ceea ce a fost planificat și ceea ce s-a întamplat de fapt, sunt calculate și
desemnate a fi favorabile sau defavorabile.

Daca cifrele actuale ale anului financiar se dovedesc a fi apropiate de buget, aceasta va
demonstra faptul ca o companie intelege cum se fac afacerile si are succes in conducerea
acestora in directia pe care si-a planificat-o la inceput. Pe de alta parte, daca cifrele actuale
deviaza foarte mult de buget, acestea transmit un semnal al "iesirii de sub control", iar, ca
rezultat negativ, preţul acţiunilor poate avea de suferit.

MATERIALUL ESTE LUAT DIN LEGISLATIA IN VIGOARE SI DIN OUG CU


MODIFICARILE SI COMPELTARILE ULTERIOARE.

9
10