Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA POSTLICEALĂ ”HENRI COANDĂ” TIMISOARA

TIMISOARA, str. OFCEA, nr. 9, jud. TIMIS, cod postal 300561


CUI: 25985012
Tel./fax 0256 486321, tel 0256286321, 0751122591, 0751122592
Site: www.henricoandatm.ro, www.univ-henricoanda.ro,
e-mail: henricoandatm@yahoo.com
Operator prelucrare date cu caracter personal în conformitate cu
Legea 677-2001 înregistrat sub nr. 0014039 la ANSPDCP

Nr. ______din_______________

ANEXA NR. 3 LA CONTRACTUL EDUCAȚIONAL


NIVEL POSTLICEAL Nr.___ din ______

Pentru specializarea ASISTENT MEDICAL ___________________________, anul școlar 2020/2021

CONDIȚII SPECIALE:

I. PĂRȚILE SEMNATARE:

1. Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Timisoara, cu sediul în loc. Timisoara, str. Ofcea, nr. 9,
jud. Timis, tel./fax 0256486321, denumită în continuare unitate de învăţământ, în calitate de Furnizor,
reprezentată prin prof. dr. Popa Ioana, în calitate de Director
şi
2.Elevul(a)_____________________________________________, de la specializarea
__________________________________________, anul III, forma de învăţământ ____, cu taxă, în
calitate de beneficiar, cu urmatoarele date de identificare:
Fiul/fiica lui ________________________ si al (a) lui _________________________, născut(ă) la data
de _________________, în localitatea ________________, judeţul ______________, ţara ___________,
având CNP _______________________, cu domiciliul stabil în ţara ___________, judeţul
______________, localitatea _________________, str. _______________________________, nr.
______, bl. _______, sc. ______, ap.______, cod poştal _________ , tel./fax ______________, legitimat
cu B.I./C.I. seria_____ nr._________________ eliberat de ______________, la data de
_______________ .
II. STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020/2021:
Art.1 Anul școlar 2020-2021 începe la 01.09.2020 și se încheie la …………………………
III. TAXA DE ȘCOLARIZARE:
Art.2 Pentru anul școlar 2020/2021, taxa de școlarizare este în sumă de 2100 lei.
Art.3 Beneficiarul se obligă să achite în contul RO30 BTRL 03601202P69133XX, deschis la Banca
Transilvania Sucursala TIMISOARA taxele de şcolarizare cu respectarea termenelor de plată după cum
urmează:
Taxe anul III – ratele şi termenele de plată:
Taxa inscriere in anul III 150 lei Odata cu Rata 1
Taxa de şcolarizare: 2700 lei cu urmatoarele rate: Rata 1: 600 lei pana in 16.10.2020
Rata 2: 500 lei până în 18.12.2020
Rata 3: 500 lei până în 12.02.2021
Rata 4: 500 lei până în 14.04.2021
Rata 5: 600 lei până în 23.07.2021 – reprezentand
taxa de absolvire

Art.4 În baza unei cereri scrise și aprobate, pentru motive temeinic justificate, taxa de şcolarizare anuală se poate
achita şi în 7 (sapte) tranşe , prima transa fiind de 400 lei, 5 transe de cate 300 lei iar ultima transa de 200 lei.
Art.5 Taxa de transfer sau taxa de eliberare a situaţiei şcolare în urma întreruperii cursurilor este în
cuantum de 600 lei se va achita în contul RO30 BTRL 03601202P69133XX, deschis la Banca Transilvania
Sucursala TIMISOARA, iar taxa de şcolarizare trebuie să fie achitată integral.
Art.6 Taxa pentru eliberarea situaţiei şcolare în cazul nepromovării/nesuţinerii examenului de absolvire, în
cuantum de 600 lei în contul RO30 BTRL 03601202P69133XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala
TIMISOARA.
Art.7 Taxa pentru întocmirea dosarului de absolvire, susţinerea examenului de certificare şi pentru
eliberarea documentelor şcolare în original conform prevederilor legale, în cuantum de 600 lei se va
achita în contul RO30 BTRL 03601202P69133XX, deschis la Banca Transilvania Sucursala TIMISOARA.
Art.8. Celelalte prevederi contractuale rămân valabile, iar prezentele prevederi din anexă sunt în
completarea prevederilor generale.
Subsemnatul __________________________________ am luat la cunoştinţă prevederile generale
și speciale ale contractului educațional și anexelor acestuia si declar pe propria răspundere că îmi dau
acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale in calitate de elev, în cadrul
procedurii de inscriere, in evidentele personale, a actelor de studii, cât şi în arhivarea lor, iar aceste date
corespund realităţii în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date,
transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.
Drept pentru care s-a încheiat şi semnat contractul educațional și prezenta anexă în două
exemplare, din care, un exemplar pentru unitatea de învăţământ şi unul pentru elev.

Se încheie astăzi __________________, între:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ELEV


Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Timisoara
Director,
Prof. dr. medic Popa Ioana Luminita _______________________

S-ar putea să vă placă și