Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnică din Cluj – Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

an universitar 2010/2011 – an de studii 4 – semestrul 2

restaurare: seminar

Prin exerciţiul pe care îl abordăm anul acesta în cadrul lucrărilor de restaurare ne propunem să
concentrăm studiul pe o paletă relativ restrânsă dar foarte specifică de intervenţii, şi anume:
• relevarea unei structuri istorice, prin consemnarea geometriei şi stării sale fizice, urmată de
• selectarea şi detalierea tehnicilor de lucru şi materialelor necesare pentru conservarea
sau, după caz, restaurarea structurii istorice respective.

Ca obiect concret de studiu am ales un grup de structuri a căror valoare şi stare pretind
intervenţii de conservare sau restaurare, constituindu-se într-un subiect de interes real, şi de
care ne-am preocupat şi noi prin practicile de relevare din ultimii doi ani, cu studenţii ajunşi la
finele anului 1 de studiu. Este vorba de un grup de cripte din cimitirul Házsongárd, obiecte
care, prin contextul, dimensiunea şi complexitatea funcţională redusă ne permit să ne
concentrăm pe aspectele relevării, tehnicilor şi materialelor de intervenţie. Astfel, nu vom
aborda problematica adaptării funcţionale a clădirilor vechi sau a integrării volumetrice de
corpuri noi într-un context urban istoric - subiecte ce aparţin în mod specific reabilitării şi ar
urma firesc în studiu –, timpul redus pe care îl avem la dispoziţie nepermiţându-ne abordarea
corespunzătoare şi a acestor aspecte.

Lucrul se va desfăşura în echipe de câte două persoane. Fiecare echipă îşi va alege, ca suport
de lucru, una din criptele propuse. Pentru localizarea lor, a se vedea harta alăturată.

etape:
lucrarea 1: releveu
Pentru început, punem la dispoziţie releveele, mai sumare, rezultate în urma practicilor de vară
ale anului 1. Aceste relevee vor trebui verificate, eventual corectate, şi redactate, aducându-le
la un nivel de detaliere şi de acurateţe în reprezentare potrivit studiului în etapele următoare.
Se cer: planurile tuturor nivelurilor, faţadele vizibile, 2 secţiuni (longitudinală şi transversală)
(sc. 1:25); detalii de goluri şi tâmplării (uşi, ferestre) (sc. 1:10); detalii decorative (sc. 1:10).

17 martie 2011: predarea lucrării 1, urmată de prezentarea părţii teoretice pentru lucrarea 2

lucrarea 2: piatră beton - tehnici şi materiale folosite în conservare/restaurare


Se va alege câte un element constructiv din fiecare material (dacă unul din materiale lipseşte în
cripta aleasă, se vor alege două elemente din materialul existent). Pentru fiecare element
constructiv ales, se cer următoarele:
. reprezentare detaliată în planuri, desfăşurări şi secţiuni caracteristice (inclusiv alcătuirea,
dacă elementul e compus din mai multe piese) (sc. 1:5, 1:2 sau 1:1), cu note scrise privind
tehnicile şi materialele de recondiţionare prevăzute
. descrierea textuală a tehnicilor şi materialelor de recondiţionare aplicate fiecăruia din
elementele constructive detaliate, cu referinţe la piesele desenate
[orice neconcordanţe între cerinţele temei şi realitatea obiectului arhitectural studiat se vor discuta cu
îndrumătorul pentru găsirea unei formule potrive de elaborare a lucrării]

1
Universitatea Tehnică din Cluj – Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
an universitar 2010/2011 – an de studii 4 – semestrul 2

7 aprilie 2011: predarea lucrării 2, urmată de prezentarea părţii teoretice pentru lucrarea 3

lucrarea 3: cărămidă tencuieli - tehnici şi materiale folosite în conservare/restaurare


La fel ca la lucrarea 2.

28 aprilie 2011: predarea lucrării 3, urmată de prezentarea părţii teoretice pentru lucrarea 4

lucrarea 4: metal lemn - tehnici şi materiale folosite în conservare/restaurare


La fel ca la lucrarea 2.

19 mai 2011: predarea lucrării 4, urmată de corecturi pentru lucrările 1, 2, 3 sau 4, nepredate la
termenele stabilite mai sus

26 mai 2011: predarea lucrărilor 1, 2, 3 sau 4, nepredate la termenele stabilite mai sus (cu
depunctare de 0,5 p pentru fiecare etapă nepredată la termen)

[Dacă, la oricare din lucrări, dimensiunile elementelor studiate nu sunt potrivite pentru redactări la scările
propuse în temă, se vor stabili împreună cu îndrumătorul scările de reprezentare]

Fiecare lucrare va fi redactată pe formate A2 sau A3, predate într-o mapă A3, pe a cărei
copertă-faţă vor fi scrise: numele criptei studiate, numele coechipierilor, numele
îndrumătorului. Predarea oricăreia dintre lucrări este condiţionată de cel puţin o corectură
pentru lucrarea respectivă. Încheierea notei finale este condiţionată de predarea tuturor celor 4
lucrări. La predarea celei de-a patra lucrări, fiecare echipă va preda un CD conţinând, în format
digital, materialul predat la toate cele patru lucrări. Valoarea fiecărei lucrări în cadrul notei
finale este următoarea: lucrarea 1 max. 3 puncte, lucrarea 2 max. 2 puncte, lucrarea 3 max. 2
puncte, lucrarea 4 max. 2 puncte, şi 1 punct din oficiu.

criterii de evaluare:
respectarea cerinţelor temei
corectitudinea soluţiilor alese în vederea conservării sau restaurării
corectitudinea, acurateţea şi expresivitatea reprezentării

c o l e c t i v d e î n d r u m ă t o r i : asist. dr. arh. Raoul CENAN asist. drd. arh. Andreea MILEA (tema)
t i t u l a r d i s c i p l i n ă : conf. dr. arh. Virgil POP