Sunteți pe pagina 1din 2

Care sunt atribuțiile cadrului tehnic PSI

Operatorii economici sunt obligați să se ocupe de angajarea unui cadru tehnic sau unui
personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării contra incendiilor, în cazul în care:

Dețin sau își desfășoară activitatea în:

– clădiri civile care fac parte din categorii de importanță excepțională și deosebită, care sunt
încadrate potrivit reglementărilor tehnice specifice, indiferent de aria construită, regimul de
înălțime sau destinație;

– clădiri pentru comerț ce au o suprafață desfășurată mai mare de 1.000 m2;

– clădiri turistice care îndeplinesc funcții de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri,


hoteluri, mini-hoteluri, bungalow-uri, sate de vacanta, pensiuni turistice, cabane turistice,
pensiuni agroturistice si altele similare, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora,
cu peste 200 de locuri;

– clădiri sau spații amenajate în clădiri, cu scopul de îngrijire a sănătății, cu peste 100 de
paturi;

– teatre cu peste 200 de locuri;

– săli de sport, săli de spectacol, clădiri pentru activități sportive cu peste 600 de locuri.

Pentru a îndeplini atribuțiile în ceea ce privește apărarea contra incendiilor, operatorii


economici sunt obligați să angajeze cel puțin un cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării
contra incendiilor sau personal de specialitate. Pentru a face acest lucru au la îndemâna două
posibilități:

1) Pot desemna un salariat din rândul personalului să îndeplinească și atributii specifice în


domeniul apărării contra incendiilor;

2) Pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, conform legii, pentru a
desfășura activități în domeniul apărării contra incendiilor.

Atribuțiile care revin cadrului tehnic sau personalului de specialitate în domeniul apărării
contra incendiilor se stabilesc și se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligațiilor
legale ale administratorului operatorului economic sau conducătorului instituției.

Potrivit art. 26 alin (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cadrul
tehnic sau personalul de specialitate desemnate/desemnaţi la nivelul autorităţilor
administraţiei publice centrale, ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate în
domeniul apărării contra incendiilor au următoarele obligații principale:

1. a) se ocupă de elaborarea programele de optimizare a capacităţii de apărare contra


incendiilor în domeniul de activitate a autorităţii respective;
2. b) propun reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare împotriva
incendiilor în domeniul specific;
3. c) se ocupă de controlul modului de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea
contra incendiilor, în cadrul instituţiei publice care i-a desemnat;
4. d) elaborează şi supun spre analiză ministrului de resort sau conducătorului instituţiei,
după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din
domeniul de activitate;
5. e) analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de
urgenţă private din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare
împotriva incendiilor şi fac propuneri de optimizare a acestora;
6. f) se ocupă de elaborarea şi înaintarea spre aprobare a unor programe de informare şi
educaţie specifică.

(2) Formarea şi evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul


apărării contra incendiilor se realizează de către unităţile abilitate în condiţiile legii, iar
certificarea competenţei profesionale se realizează de Centrul Naţional pentru Securitate la
Incendiu şi Protecţie Civilă autorizat la Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Potrivit art.27 alin (1) din aceeași lege, cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuții
în domeniul apărării împotriva incendiilor, au următoarele obligații:

– trebuie să participe la elaborarea și aplicarea concepției de apărare contra incendiilor la


nivelul instituției sau operatorului economic;

– trebuie să controleze aplicarea normelor de apărare contra incendiilor;

– propun bugetul cu fondurile necesare organizării activității de apărare contra incendiilor,


dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea contra incendiilor și echipamente de protecție
specifice;

– îndrumă și controlează activitatea de apărare contra incendiilor și analizează respectarea


încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare sau private, după caz, în
instituția din care face parte;

– prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a
capacității de apărare contra incendiilor;

-acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență
în îndeplinirea atribuțiilor.

Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a cadrelor tehnice sau


personalului cu atribuții în domeniul apărării contra incendiilor se realizează în centre de
formare și evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaționale recunoscute la nivel
national.

Pentru salariații desemnați din rândul personalului, atribuțiile din domeniul apărării contra
incendiilor se stabilesc în fișele posturilor.

S-ar putea să vă placă și