Sunteți pe pagina 1din 16

Politica contabilă

1.Date iniţiale
Entitatea ”Nord” SA, a fost fondata la 20 ianuarie 2009, si înregistrată la Camera Înregistrării
de Stat pe linga Departamentul tehnologii informationale pe adresa mun..Chisinau, str.
Independentii nr.17.
Denumirea scurtă:”Nord “SA.
Numărul de identificare de stat şi codul fiscal: 100460077015
Data înregistrării de stat: 20.01.2009
Sediul:Mun.Chisinau, str. Independentei nr.17, Republica Moldova
Numarul de inregistrare: TVA -0302042. C/d 22510077100415 la BC ”Victoriabank” SA
Obiectul principal de activitate: Confecționarea și vinzarea suvenirelor de pele, metal, lemn
și stofă.
Elaborarea Politicii de Contabilitate se bazează pe următoarele principii:
continuitatea activităţii
contabilitatea de angajamente
separarea patrimoniului şi datoriilor
necompensarea
consecvenţa prezentării
Politica de contabilitate se formează în baza actelor legislative şi normative incluse în
sistemul de reglementare normativă a contabilităţii în Republica Moldova (legile şi actele
legislative, adoptate de Parlament, decretele Preşedintelui, hotărîrile Guvernului, S.N.C.,
Planul general de conturi contabile şi alte acte normative, aprobate de Ministerul Finanţelor).

1. Dispoziţii generale

Contabilitatea se ţine de serviciul de contabilitate (art. 13 alin. (3) lit. b) din Legea
contabilităţii).
Imobilizările necorporale se reflectă în bilanţ la valoarea contabilă.
1. Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează prin metoda liniară
pe toată durata de utilizare a acestora (10 ani).
2. Imobilizările corporale se reflectă în bilanţ la valoarea contabilă.
3. Amortizarea mijloacelor fixe se determină în baza valorii amortizabile şi
duratei de exploatare prin aplicarea metodei liniare.
4. Stocurile, cu excepţia obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, se
reflectă în situaţiile financiare la suma cea mai mică dintre costul de intrare şi valoarea
realizabilă netă. În contabilitatea curentă se aplică metoda FIFO.
5. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată se reflectă în bilanţ la suma
valorii de procurare a obiectelor în stoc şi valorii reziduale a obiectelor aflate în
exploatare. Pentru obiectele de mică valoare şi scurtă durată cu preţul mai mare de 1/6
din plafonul prevăzut de legislaţie, uzura se calculează la transmiterea acestora de la
depozit în exploatare în mărime de 100 % din valoarea lor diminuată cu valoarea
reziduală probabilă. Valoarea reziduală probabilă se stabilește în mărime de 1% din
costul de intrare a acestor obiecte.
6. Creanţele se contabilizează şi se reflectă în bilanţ la suma nominală, inclusiv
TVA.
7. Capitalul propriu include capitalul social şi retras, rezervele, profitul
nerepartizat al perioadelor de gestiune curentă şi precedente.
8. Datoriile se înregistrează în bilanţ la sumele care urmează a fi plătite sau
la sumele necesare pentru achitarea datoriilor, inclusiv TVA.
9. Dobânzile şi alte cheltuieli privind împrumuturile se contabilizează în
componenţa cheltuielilor operaţionale.
10. Veniturile anticipate curente se reflectă separat în contabilitate şi
situaţiile financiare şi se recunosc ca venituri la survenirea perioadei de gestiune la
care se referă.
11. Soldurile numerarului aferent conturilor curente în valută străină se
reflectă în situaţiile financiare în moneda naţională (lei moldoveneşti) prin aplicarea
cursului oficial al leului moldovenesc la data raportării.
12. Veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în situaţiile financiare
potrivit principiului contabilităţii de angajamente în perioada de gestiune în care au
avut loc, indiferent de momentul încasării numerarului. Veniturile şi cheltuielile se
reflectă în „Situaţia de profit şi pierdere” separat pe feluri de activităţi (operaţională,
alte activităţi).
13. Profitul net se repartizează şi se utilizează conform deciziei fondatorilor:
 pentru plata dividendelor;
 conform deciziilor suplimentare luate de adunarea generală a acţionarilor.
14. Impozitul pe venit se determină şi se achită în conformitate cu legislaţia
în vigoare a Republicii Moldova. În cursul anului 202N impozitul pe venit se achită
trimestrial sub formă de avansuri în mărime de ¼ din suma prognozată drept impozit
ce urmează a fi achitat pentru anul curent.

1.1 Politicile contabile şi modificările acestora se aplică prospectiv (referitor la viitor) (pct. 6
şi 15 din SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi
evenimente ulterioare”).
1.2 Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare revine
directorului entităţii (art. 13 alin. (1) din Legea contabilităţii).
1.3 Contabilitatea se ţine în baza sistemului contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor
financiare complete (art. 15 alin. (3) din Legea contabilităţii) şi utilizarea programului
1C-7,7.
1.4 Elementele contabile se înregistrează în baza contabilităţii de angajamente (art. 17 alin.
(2) din Legea contabilităţii).
Se vor lua în considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului
financiar pentru care se face raportarea, fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau
a efectuării plăţilor (contabilitatea de angajament).
1.5 Se aplică formulare tipizate de documente primare, precum şi formulare elaborate de sine
stătător (art. 19 alin. (3) din Legea contabilităţii).
Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul
Finanţelor. În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii,
entitatea elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea
întreprinderii, cu respectarea următoarelor cerinţe:
a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este întocmit
documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru
persoanele fizice - codul personal;
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile
de efectuarea şi înregistrarea faptelor economice.
1.6 Documentele primare se întocmesc pe suport de hîrtie (art. 19 alin. (4) din Legea
contabilităţii).
1.7 Responsabilitatea pentru întocmirea şi semnarea documentelor primare o poartă:(art. 19
alin. (11) din Legea contabilităţii).
Lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea şi semnarea documentelor
primare

Denumirea funcţiei Documente primare


Directorul entităţii Documentele de casă, bancare şi de decontare (facturi, facturi
fiscale, acte de achiziţie a mărfurilor etc.), procesele-verbale de
primire-predare a activelor imobilizate, procese-verbale de
casare a stocurilor consumate
Contabilul-şef Documentele de casă, bancare şi de decontare (facturi, facturi
fiscale, acte de achiziţie a mărfurilor etc.), tabelele de pontaj a
personalului administrativ şi de deservire a entităţii

1.8 Documentele de casă, bancare şi de decontare se semnează de către directorul şi


contabilul-şef al entităţii (art. 19 alin. (12) din Legea contabilităţii).

1.9 Pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor se aplică documentele


prevăzute în contract (art. 20 alin. (4) din Legea contabilităţii).
1.10 Faptele economice se contabilizează în baza Planului general de conturi contabile
(art. 22 alin. (3) din Legea contabilităţii).

1.11 Se utilizează formularele registrelor contabile, elaborate de sine stătător (art. 23 alin.
(2) din Legea contabilităţii). Nomenclatorul şi structura registrelor contabile se stabileşte
de entitate pornind de la necesităţile informaţionale proprii, ţinîndu-se cont de normele
metodologice şi următoarele cerinţe:

a) denumirea registrului;
b) denumirea entităţii care a întocmit registrul;
c) data începerii şi finisării ţinerii registrului şi/sau perioada pentru care se întocmeşte
acesta;
d) data efectuării faptelor economice, grupate în ordine cronologică şi/sau sistemică;
e) etaloanele de evidenţă a faptelor economice;
f) funcţia, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea
registrului.

1.12 Registrele contabile se întocmesc în formă electronică şi se imprimă pe suport de


hîrtie la sfîrşitul perioadei de gestiune (art. 23 alin. (5) din Legea contabilităţii). Dacă
registrul contabil este întocmit în formă electronică, entitatea, la solicitarea organelor
autorizate, este obligată să imprime pe cont propriu copia acestuia pe suport de hîrtie.

S-ar putea să vă placă și