Sunteți pe pagina 1din 14

LUCRARE DE

ABSOLVIRE
PROGRAM DE FORMARE „FORMATORˮ
COD COR 241205
APETREI DANIELA

OPIS

1. Prezentarea ocupației
2. Stabilirea tipului de program
3. Obiective urmărite
4. Plan de formare
5. Program de formare
6. Organizarea și efectuarea programului de formare
7. Modalități de evaluare
1. PREZENTAREA OCUPAȚIEI

Psihologul şcolar este un specialist în psihologie educaţională şi/sau consiliere


psihologică, care investighează problemele de natură psihologică specifice mediului şcolar;
explică şi promovează înţelegerea procesului de dezvoltare a copilului/adolescentului şi a
relaţiilor dintre acest proces, comportament şi învăţare; selectează, administrează şi
interpretează instrumente standardizate de evaluare psihologică; stabileşte şi comunică
diagnosticul; elaborează şi implementează planuri individualizate/de grup cu caracter
preventiv şi/sau de intervenţie; oferă consiliere psihologică specializată în domeniul
educaţional; desfăşoară activităţi de cercetare psihologică.
Psihologul şcolar este licenţiat în psihologie, formarea profesională iniţială a acestuia
realizându-se prin forme specifice sistemului naţional de învăţământ care asigură dobândirea
competenţelor profesionale minime necesare exercitării profesiei de psiholog.
Competenţele specifice ocupaţiei de psiholog şcolar sunt formate şi dezvoltate prin
programe de pregătire profesională complementară şi / sau programe de formare profesională
continuă realizate prin forme specifice sau altele decât cele specifice sistemului naţional de
învăţământ.
Psihologul şcolar îşi desfăşoară activitatea în cabinetele şcolare din instituţiile de
învăţământ, într-un mediu sigur şi controlat, beneficiarii serviciilor oferite de acesta fiind:
elevii, cadrele didactice şi personalul instituţiei de învăţământ, părinţii / aparţinătorii elevilor.
Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe teoretice şi practice de
psihologie, consiliere şi terapie educaţională, ştiinţele educaţiei, limbă şi comunicare,
sociologie şi antropologie, servicii clienţi şi personal, calculatoare şi software, precum şi
deprinderi sociale şi deprinderi de rezolvare de probleme.
Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel foarte bun de dezvoltare a
abilităţii generale de învăţare, o bună capacitate de procesare rapidă a informaţiei şi o abilitate
crescută de a lua decizii corecte, cât mai raţionale.
Profilul de interese profesionale specifice ocupaţiei este de tip ISE (investigativ,
social, întreprinzător). Exercitarea acestei ocupaţii presupune seriozitate, exigenţă,
meticulozitate şi independenţă în realizarea sarcinilor, echilibru emoţional şi o bună capacitate
de comunicare.
2. STABILIREA TIPULUI DE PROGRAM

Pentru stabilirea tipului de program am efectuat următorii pași:


 am realizat un studiu de piață pentru a identifica nivelul de cerere a unor cursuri
în domeniul dat, respectiv tipologia de cursuri dorită
 am identificat ocupația în Codul Ocupațiilor din România (COR)
- Psiholog școlar, cod COR- 244514
 am verificat dacă această ocupație se află în Nomenclatorul calificărilor pentru
care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare și am constat că
această ocupație nu se găsește. În acest caz, pentru această ocupa ție nu se pot organiza
decât programe de inițiere, perfecționare sau specializare finalizate cu certificate de
absolvire
 am accesat site-ul CNFPA- www.cnfpa.ro- pentru a verifica dacă ocupația
Psiholog școlar are standard ocupațional și am constatat că are
 am stabilit nivelul de studii necesar: făcând parte din grupa majoră 2, se impune
ca pentru înscrierea la programul de formare, participanții să fie absolven ți de studii
superioare
 am stabilit tipul de program: program de perfecționare, având un număr total
de ore de 120 împărțite în 40 ore teoretice și 80 ore practice.

Criterii de selecție a grupului țintă:


- studii superioare absolvite
- aviz medical din partea medicului de familie în care să fie men ționat faptul că
persoana este aptă pentru a participa la curs
- cunoștințe de utilizare PC

3. OBIECTIVE GENERALE
La sfârșitul programului de formare, cursantul va fi capabil să:
O1 - managerieze propria carieră
O2 - implementeze standardele de calitate specifice domeniului
O3 - integreze TIC în educaţie şi formare
O4 - respecte deontologia şi standardelor profesionale
O5 - definească diverse probleme ale elevilor şi să adopte decizia de intervenţie
O6 - evalueze profilul psihologic al elevilor, părinților și cadrelor didactice
O7 - stabilească şi să comunice diagnosticul
O8 - efectueze intervenţia psihologică
O9 - realizeze consilierea psihologică în domeniul educaţional
O10 - ofere consiliere în carieră elevilor
O11 - întocmească o cercetare psihologică
4. PLAN DE FORMARE

PROGRAM DE PREGĂTIRE PENTRU: PSIHOLOG ȘCOLAR


COD COR : 244514
TIPUL DE PROGRAM: PERFECȚIONARE
NUMĂR TOTAL DE ORE: 120

Nr. Nr. total de ore: 120


Modul/ disciplină Competențe dobândite
crt. Teoretice Practice
1. Identifică nevoile personale de dezvoltare profesională
2. Stabileşte obiectivele de dezvoltare profesională
1. Managementul carierei 2 4 3. Analizează oferta de formare continuă
4. Participă la programe de formare continuă
5. Analizează posibilităţile de (re)conversie profesională
Implementarea standardelor 1. Analizează standardele de calitate specifice domeniului
2. de calitate specifice 2 4 2. Identifică obiectivele instituţiei / organizaţiei în domeniul calităţii
domeniului 3. Aplică standardele de calitate
1. Analizează oportunităţile de integrare a TIC în educaţie şi formare
2. Proiectează activităţi şi experienţe de învăţare care presupun utilizarea TIC
Integrarea TIC în educaţie şi
3. 4 8 3. Stabileşte resursele TIC
formare
4. Implementează procesele de instruire bazate pe TIC
5. Evaluează eficienţa utilizării TIC în educaţie şi formare
Respectarea deontologiei şi 1. Respectă principiile de etică şi deontologie profesională
4. 1 __
standardelor profesionale 2. Aplică standardele profesionale specifice profesiei
1. Identifică problemele clientului
Definirea problemelor şi
2. Analizează informaţiile relevante pentru problemele clientului
5. adoptarea deciziei de 4 8
3. Stabileşte resursele necesare soluţionării problemelor
intervenţie
4. Adoptă decizii
1. Pregăteşte procesul de evaluare
2. Selectează instrumentele de evaluare
3. Administrează instrumentele de evaluare
6. Evaluarea psihologică 5 10
4. Interpretează rezultatele evaluării
5. Înregistrează rezultatele evaluării
6. Întocmeşte raportul psihologic
1. Stabileşte diagnosticul
Stabilirea şi comunicarea 2. Comunică diagnosticul
7. 4 8
diagnosticului 3. Formulează recomandări
4. Informează persoanele abilitate / autorităţile
1. Stabileşte obiectivele
2. Elaborează planurile de prevenţie / intervenţie
3. Implementează planurile de prevenţie / intervenţie
8. Intervenţia psihologică 5 10
4. Aplică strategii şi metode de prevenţie / intervenţie
5. Proiectează programe educaţionale pentru elevii cu cerinţe speciale
6. Evaluează eficienţa planurilor de prevenţie / intervenţie
9. Consilierea psihologică în 5 12 1. Dezvoltă programe de consiliere psihologică a elevilor
domeniul educaţional 2. Dezvoltă programe de consiliere psihologică destinate cadrelor didactice
3. Dezvoltă programe de consiliere psihologică destinate părinţilor
4. Organizează programe suport pentru părinţi
5. Promovează sănătatea mintală
6. Evaluează eficienţa programelor de consiliere psihologică
1. Evaluează profilul psiho-aptitudinal al elevului
2. Analizează opţiunile educaţionale şi profesionale
10. Consilierea în carieră 4 8
3. Elaborează planul de carieră
4. Evaluează planul de carieră
1. Iniţiază activităţi de cercetare psihologică
2. Colectează datele
Cercetarea psihologică
11. 4 8 3. Interpretează datele
4. Elaborează rapoarte de cercetare
5. Valorifică rezultatele cercetărilor

5. PROGRAM DE FORMARE

PROGRAM DE PREGĂTIRE PENTRU: PSIHOLOG ȘCOLAR


TIPUL DE PROGRAM: PERFECȚIONARE
NUMĂR TOTAL DE ORE: 120
PROGRAMA DE PREGĂTIRE
Modulul nr. : 9
Durata în ore de pregătire: 17 h (5- teoretice, 12- practice)
Unități de competență: Consilierea psihologică în domeniul educaţional

Conținuturi de bază pe
Mijloace de
capitole/ secvențe de Metode de
Obiective de referință instruire / Criterii de evaluare
pregătire teoretică sau formare
învățare
practică
La sfârșitul programului Cunoştinţe cu privire la::
de instruire cursantul Prelegerea - principii şi metode de consiliere psihologică;
va fi capabil să: Explicația Laptop - psihologia dezvoltării;
1. Dezvolte programe de Consilierea psihologică a Demonstrația Videoproiector - psihologia personalităţii;
consiliere psihologică a elevilor Studiu de caz Flip-chart - psihologie socială;
elevilor Grupuri Suport de curs - teorii comportamentale;
interactive Fișe de lucru - psihodiagnostic;
2. Dezvolte programe de Consilierea psihologică a - psihologie aplicată;
consiliere psihologică cadrelor didactice Prelegerea - teorii despre psihopatologie şi sănătate mintală;
destinate cadrelor Explicația Laptop - clasificarea tulburărilor mintale;
didactice Demonstrația Videoproiector - criterii de diagnostic psihologic;
Studiu de caz Flip-chart - strategii de prevenţie a tulburărilor mintale;
3. Dezvolte programe de Consilierea psihologică a Grupuri Suport de curs - strategii şi metode de promovare a sănătăţii mintale;
consiliere psihologică părinților interactive Fișe de lucru - factori de risc pentru sănătatea mintală;
destinate părinţilor - manifestarea problemelor psihologice: context şi
Laptop factori de formare, menţinere şi activare;
4. Organizeze programe Programele suport pentru Prelegerea Videoproiector - metode de analiză şi interpretare a rezultatelor
suport pentru părinţi părinți Explicația Flip-chart evaluării psihologice;
Demonstrația Suport de curs - resurse de self-help; educaţie pentru sănătate;
Joc de rol Film - strategii şi stiluri de învăţare;
- managementul clasei;
5. Promoveze sănătatea Promovarea sănătății mentale Laptop - strategii şi metode de prevenţie / intervenţie;
mintală în mediul școlar Prelegerea Videoproiector - principii şi metode de consiliere psihologică;
Explicația Pliante - principii şi metode de psihologie educaţională;
6. Evalueze eficienţa Evaluarea programelor de Demonstrația - strategii şi metode de monitorizare şi evaluare;
programelor de consiliere consiliere psihologică Practică Chestionare - modalităţi de comunicare eficientă;
psihologică - standarde profesionale;
- norme de etică şi deontologie profesională.
6. ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE
Pentru organizarea programului de formare am parcurs următorii pași:
 pregătirea materialelor necesare instruirii:
- materiale suport: fișe de lucru, suport de curs, chestionare, studii de caz, fișe de evaluare
- materiale vizuale: prezentare Power- Point, pliante, film
- echipamente necesare prezentării: videoproiector, laptop, flip- chart
 stabilirea locației de desfășurare a programului de formare
În aranjarea sălii de curs am ținut cont ca mobilierul să fie unul simplu și funcțional,
dispus în formă de semicerc pentru a favoriza interacțiunea permanentă dintre participan ți dar
și vizibilitatea față de materialele de prezentare.
 pregătirea părții logistice: mapa cursantului (agenda programului de formare, suportul
de curs), ecusoane cu numele participanților, materialele necesare cursanților pentru însușirea
cunoștințelor
Efectuarea programului de formare va începe cu autoprezentarea formatorului și
prezentarea participanților (nume, localitate, loc de muncă) respectiv precizarea motivelor
pentru care participanții se află la curs, experiența anterioară și mai ales ce așteptări și temeri
au.
Ulterior se vor prezenta obiectivele programului, modul de desfășurare a acestuia
(module, nr.de ore, etc.), competențele profesionale dobândite, examenul de absolvire,
certificatul de absolvire.
Tot în această etapă se vor negocia regulile de funcționare a grupului realizându-se o
listă ce va fi afișată într-un loc vizibil și se vor anunța detaliile administrative (pauză de cafea,
masă, program de lucru, etc.)
Pentru o efectuare eficientă a formării voi identifica mai întâi stilurile de învățare ale
cursanților prin aplicarea de chestionare. Scopul acestei etape îl reprezintă adaptarea
metodelor și tehnicilor de formare, a tehnicilor de comunicare la stilul fiecărui participant,
respectiv organizarea timpului și conținutului informațional în funcție de caracteristicile
grupului. De exemplu, persoanele care au un stil activ de învățare se implică în experienţe noi, fără
prejudecăţi. Sunt persoane care se bucură de prezent si au o gândire deschisa, care ii face sa fie
entuziaşti la orice este nou. Emit judecaţi mai mult bazate pe sentimente și intuiţie, decât pe teorie, pe
care o caracterizează ca fiind „prea abstractă". Filozofia lor este: voi încerca totul o data! Ei pot învă ța
mai bine din cursurile unde există noi experienţe, oportunităţi din care să înve țe; cursuri unde se
desfăşoară scurte exerciţii, activităţi de grup; unde există o serie de lucruri ce pot fi testate; cursuri
unde există ceva de făcut pentru ei special; cursuri unde li se permite conceperea unor idei, fără
restricţii.
Pragmaticii învață cel mai bine din cursurile unde există o legătură evidentă între subiectul
discutat și activităţi; sunt prezentate idei cu aplicabilitate evidentă; li se dă posibilitatea să
exerseze, beneficiind de comentariile/asistența unui expert; li se oferă tehnici și aptitudini care
se aplică în mod curent activităţii pe care o desfăşoară , li se prezintă un model util pe care îl
pot replica.
Teoreticienii învață mai bine din cursurile unde ceea ce este prezentat face parte dintr-un
sistem; au posibilitatea să chestioneze ipotezele de baza sau metodologia; iau parte la activităţi
structurate, cu scop precis; pot asculta cauzele succesului/eşecului; au la dispoziţie materiale scris,
diagrame.
Persoanele cu stil reflexiv învață mai bine din cursurile unde: au posibilitatea să observe/reflecteze
asupra activităţilor; unde au posibilitatea să stea deoparte, ascultând și privind la ceilalţi; au la
dispoziţie timp de gândire și pregătire înainte de a face un exerciţiu sau un comentariu; au posibilitatea
să recapituleze evenimentele; au materiale scrise si demonstatii riguroase.

7. MODALITĂȚI DE EVALUARE

În vederea evaluării cursanţilor se va realiza:


 evaluarea iniţială ce are drept scop verificarea îndeplinirii condiţiilor de acces la curs a
solicitanţilor și stabilirea nivelului de cunoştinţe a acestora, prin interviu și chestionar; în
vederea stabilirii conţinutului, metodelor de formare și mijloacelor de învăţare utilizate în
cadrul acestui program;
 evaluarea pe parcursul programului, în vederea verificării cunoştinţelor si
deprinderilor acumulate până în acel moment prin aplicarea unor teme de lucru, ce vor fi
notate de către formator;
 evaluarea finală (examenul de absolvire) ce va consta în realizarea și prezentarea unei
lucrări specifice programului de formare profesională (maxim 20 minute), respectiv
parcurgerea unui test cu 20 de întrebări tip grilă (1 oră).
Nota finală se stabileşte ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe iar nota
minimă de promovare este 6.
Aceasta se va realiza în condiţiile în care cursanții au frecventat programul de formare, au
obţinut cel puţin nota 6 la evaluarea realizată pe parcursul formării și au solicitat înscrierea la
examenul final.
Examenul final va fi susţinut în faţa unei comisii constituite din 2/3 specialişti din
afara furnizorului de formare profesională şi 1/3 reprezentanţi ai furnizorului de formare
profesională, care au organizat programul de formare. Comisia de evaluare va fi nominalizată
de către CNFPA. În urma absolvirii examenului final, cursanţii vor primi certificatul de
absolvire.
Evaluarea programului de formare are ca scop testarea capacităţilor formatorului de a
specializa persoane în această ocupaţie, prin aplicarea de chestionare cu întrebări specifice.

S-ar putea să vă placă și