Sunteți pe pagina 1din 12

IDO AD PUBLICITATE S.R.L.

STR. ION NECULCE, Nr. 16, Bl. PARTER, Sc. -, Ap. -,Sector 1, BUCURESTI
J40/1671/1996,
C.U.I.:RO 8337061

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si inregistrat sub nr. 219620 / 26.10.2020 in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului

Angajator – persoana juridica IDO AD PUBLICITATE S.R.L. cu sediul in STR. ION NECULCE, Nr. 16, Bl. PARTER, Sc. -, Ap. -,Sector 1,
inregistrat la registrul comertului BUCURESTI sub nr. J40/1671/1996, C.U.I.8337061, reprezentata legal prin RAZVAN TEODOR OPRAN, in
calitate de ADMINISTRATOR.
Si
Salariatul(a) – domnul/doamna FLANGEA ADRIANA RAMONA, domiciliat (a) in POIANA MARULUI, Jud. BRASOV, Str. __, Nr.
__, posesor/posesoare al (a) cartii de identitate seria ZV nr. 063818 eliberata de SPCLEP POIANA MARULU la data de 22.01.2016, CNP:
6011219082560, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit

B. Obiectul contractului: conform art.10 din Codul Muncii.


C. Durata contractului:
a. nedeterminata, salariatul --- urmand sa inceapa activitatea la data : ---
b. determinata, pe perioada cuprinsa intre data de 29.10.2020 si data de 15.12.2020 conform art . 83 lit b) din Codul Muncii.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara in principal la sediul clientilor nostri conform contractelor.AFI BRASOV
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel_____
E. Felul muncii

Functia/meseria MANIPULANT MARFURI (Cod COR: 933303), conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

F.¹ Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:

1. Realizarea intocmai, la timp si cu profesionalism a normei de munca stabilita, a dispozitiilor ori atributiilor/ sarcinilor de serviciu din
fisa postului;
2. Respectarea prevederilor individuale de munca si dupa caz ale altor acte normative aplicabile, in conditiile legii;
3. Respectarea disciplinei muncii si a prevederilor cuprinse in regulamentul intern;
4. Respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca , aparare impotriva incedndiilor si de protectia mediului aduse la cunostinta in
unitate;
5. Respectarea fidelitatii fata de societate si dupa caz respectarea secretului de serviciu.

Obiectivele de performanta individuala sunt prevazute in fisa postului.

Criteriile de evaluare individuala sunt stabilite prin proceduri interne prevazute de regulamentul intern.

G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/ deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul public si
alte asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi/noapte, 40 ore/saptamana
Nexus ERP v.20.17.172 1/12
a. Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza : 8 ore/zi/noapte , inegal ore zi/noapte
b. Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/ contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de --- ore/zi/noapte , ---ore/ saptamana ..

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza --- ( ore zi/ore noapte/inegal ).

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/ contractului colectiv de munca aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii
unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii ( norma intreaga / fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar _____ .

J. Salarizare
1. Salariul de baza lunar brut: 2230 lei.
2. Alte elemente constitutive:
a. sporuri : valoare spor wd 1 leu
b. indemnizatii _____ ;

b¹) Prestatii suplimentare in bani_____;

b²) Modalitatea prestatiilor suplimentare in natura_____;

c. alte adaosuri _____ ;


3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se
compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii.
4. Data la care se plateşte salariul este 15 ale lunii urmatoare.
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a. echipament individual de protectie ____da_ ;
b. echipament individual de lucru _____ ;
c. materiale igienico – sanitare DA ;
d. alimentatie de protectie _____ ;
e. alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca cf. legii.
L. Alte clauze:
a. perioada de proba este de 5 zile lucratoare.
b. perioada de preaviz in cazul concedierii este de 20 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului
colectiv de munca.
c. perioada de preaviz in cazul demisiei este de 20 zile lucratoare, conform Legii 53/ 2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de
munca.
d. in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiilor prevazute la art.18 alin. (1) din Legea
nr.53/2003 – Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e. alte clauze
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a. dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b. dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c. dreptul la concediul de odihna anual;
d. dreptul la egalitate de sanse si tratament;
e. dreptul la securitate si sanatate in munca;
f. dreptul la acces la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale;
g. dreptul la demnitate in munca;
h. dreptul la informare si consultare;
i. dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
j. dreptul la protectie in caz de concediere;
Nexus ERP v.20.17.172 2/12
k. dreptul la negociere colectiva si individuala;
l. dreptul de a participa la actiuni colective;
m. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n. alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a. obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b. obligatia de a respecta disciplina muncii;
c. obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e. obligatia de a respecta secretul de serviciu;
f. obligatia de a respecta prevedrile cuprinse in regulamentul intern, in contractul individual de munca si alte acte normative aplicabile,
in conditiile legii;
g. alte obligatii prevazute de lege.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b. sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c. sa constate savirsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca
aplicabil si regulamentului intern;
d. sa stabileasca obiectivele de performanta individuala a salariatului, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora;
e. sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
f. sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii..
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a. sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul coelctiv de munca si din
lege ;

b. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile
corespunzatoare de munca;
c. sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d. să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata
activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.;
f. sa comunice periodic salariatiilor situatia economica si financiara a unitatii, cu execeptia informatiilor sensibile sau secrete, care prin
divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere colective potrivit
legii;
g. sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial
drepturile si interesele acestora;
h. sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de
salariati, in conditiile legii;
i. sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
j. alte obligatii prevazute de lege.
N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului
colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. …./…..… la
Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului …… ….…/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la
contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepția situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt
solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
P. Prezentul CIM a fost încheiat în 2(două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, iar în data 26.10.2020 a fost predat
1( un ) exemplar salariatului.

Nexus ERP v.20.17.172 3/12


ANGAJATOR SALARIAT: FLANGEA ADRIANA RAMONA

IDO AD PUBLICITATE S.R.L.

REPREZENTANT LEGAL Data : 26.10.2020

RAZVAN TEODOR OPRAN

Pe data de __________________ prezentul contract inceteaza in temeiul art. _______ din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare in urma indeplinirii procedurii legale.

ANGAJATOR

Am primit un exemplar in original: ……………………

Data: 26.10.2020

Nexus ERP v.20.17.172 4/12


IDO AD PUBLICITATE S.R.L.

STR. ION NECULCE, Nr. 16, Bl. PARTER, Sc. -, Ap. -,Sector 1, BUCURESTI, BUCURESTI SECTORUL 1

J40/1671/1996,

C.U.I.:8337061

Aprob

ADMINISTRATOR

RAZVAN TEODOR OPRAN

FIŞA POSTULUI

Constituie anexa la contractul individual de munca nr. 219620/26.10.2020

MANIPULANT MARFURI (Cod COR: 933303)

Cod COR 933303

1. OCUPANTUL POSTULUI : FLANGEA ADRIANA RAMONA

2. RELAŢII IERARHICE:

Se subordonează : Administrator

Are în subordine: -

3. RELAŢII FUNCŢIONALE:

Interne: colaborează cu membrii colectivului din cadrul unităţii.

Externe: terţi cu care organizaţia promovează relaţii în interesul serviciului.

4. SCOPUL PRINCIPAL AL ACTIVITĂŢII:

4.1. Asigurarea manipulării mărfurilor în spaţiile de depozitare şi comercializare.

5. OBIECTIVE DE PERFORMANTĂ INDIVIDUALĂ

5.1. Realizarea competentă, întocmai şi la timp a atribuţiilor/sarcinilor de serviciu din fişa postului;

5.2. Respectarea prevederilor contractului individual de muncă şi a altor acte normative, aplicabile în condiţiile legii;

5.3. Respectarea disciplinei muncii şi a prevederilor cuprinse în regulamentul intern (ROI);

5.4. Respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, de protecţie sanitară şi protecţie a mediului
aduse la cunoştinţă în unitate;

5.5. Respectarea fidelităţii faţă de societate, precum şi respectarea altor dispoziţii de confidenţialitate prevăzute de lege.

Nexus ERP v.20.17.172 5/12


6. ATRIBUŢII/SARCINI

În domeniul profesional:

6.1. - Să participe la încărcarea -descărcare în/din auto a mărfurilor, precum şi la manipularea, depozitarea, aranjarea mărfurilor în spaţiile de
depozitare/comercializare, la timpul, locul şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile de lucru.

6.2. -În scopul realizării atribuţiei de mai sus, are obligaţia:

a) să respecte prevederile Regulamentului Intern (RI), să se prezinte la program în deplinătatea aptitudinilor de lucru, fără a se afla sub
influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe care îi pot influenţa atitudinea, comportamentul, starea fizică sau discernământul în timpul
programului de muncă;

b) să respecte dispoziţiile de lucru primite, instrucţiunile de lucru şi procedurile operaţionale aduse la cunoştinţă pe orice cale, să
desfăşoare acvităţile de manipulare/depozitare a mărfurilor în aşa fel, încât să nu existe riscul deteriorării produselor manipulate şi nici riscul
producerii unor evenimente ori situaţii periculoase;

c) să păstreze în mod corespunzător curăţenia şi ambientul la locul de muncă, să se ocupe de activităţile curente de întreţinere
interioară/exterioară a spaţiilor de depozitare/comercializare;

d) să nu întreprindă activităţi de manipulare, păstrare ori stocare a materialelor cu pericol de incendiu sau explozie în spaţiile de
depozitare şi comercializare (substanţe volatile, vopseluri, carburanţi, lubrifianţi, anvelope, butelii sub presiune, etc), fără informarea prealabilă a
şefului ierarhic.

6.3. - Să cunoască şi să asigure, în cadrul activităţii desfăşurate, aplicarea tuturor prevederilor şi instrucţiunilor legale în vigoare.

În domeniul SSM/PSI/Mediu:

6.4 - Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol, atât propria persoană cât şi pe alte persoane participante la procesul
muncii.

6.5 -Să cunoască şi să aplice numai proceduri/metode de lucru adecvate şi nepericuloase, atât pentru propria persoană cât şi pentru ceilalţi
participanţi la procesul muncii.

6.6 - Să cunoască caracteristicile funcţionale şi de utilizare a echipamentelor de muncă din dotare, să le folosească numai în scopul şi în
condiţiile pentru care au fost proiectate.

6.7 - Să nu intervină la echipamente şi instalaţii pentru care nu are instruirea/calificarea corespunzătoare şi să se deplaseze cu atenţie prin
spaţiileinterioare/exterioare unde îşi desfăşoară activitatea, astfel încât să nu se expună la accidentări.

6.8 - Să poarte echipamentul de protecţie acordat şi să utilizeze materialele igienico-sanitare puse la dispoziţie de firmă pentru înlăturarea
murdăriei care se poate produce asupra mâinilor şi corpului în timpul procesului muncii.

6.9 - Să participe la instructaje, să cunoască şi să respecte prevederile şi măsurile aduse la cunoştinţă în cadrul organizaţiei, în domeniul
protecţiei muncii (SSM), situaţiilor de urgenţă (PSI) şi protecţiei mediului, în sfera de activitate pe care o desfăşoară.

6.10 -Să participe la efectuarea examinărilor periodice de medicina muncii, potrivit dispoziţiilor în vigoare.

6.11- În cazul situaţiilor ce pot reprezenta un pericol pentru securitatea persoanelor şi/sau integritatea bunurilor (calamităţi, accidente, stare de
pericol iminent), să înceteze activitatea şi să respecte măsurile de intervenţie/evacuare aduse la cunoştinţă.

6.12 - Să nu fumeze şi să nu folosească focul deschis în locuri şi la activităţi interzise, să nu arunce la întâmplare resturi de ţigări şi chibrituri
sau materiale/substanţe periculoase sau nocive, care pot afecta direct sau indirect mediul înconjurător.
Precizări cu privire la locul de desfăşurare a activităţilor şi programul de lucru:

6.13- Activităţile se desfăşoară conform programului de lucru, la:

6.14- Program de lucru:

Alte precizări privind atribuţiile:

6.15 -Să-şi desfăşoare activitatea cu loialitate faţă de interesele organizaţiei, aplicând principii corespunzătoare de confidenţialitate în relaţiile
cu terţi.

6.16 -Prezentele atribuţii sunt obligatorii pentru titularul postului. Acestea nu au caracter limitativ, conducerea rezervându-şi dreptul de a
stabili şi alte atribuţii, după caz şi în funcţie de necesităţile organizaţiei.

Nexus ERP v.20.17.172 6/12


7. RESPONSABILITĂŢI

7.1 -Răspunde faţă de conducerea societăţii de îndeplinirea atribuţiilor/sarcinilor stabilite la cap. 6 din prezenta, de modul în care aplică şi
menţine hotărârile acesteia.

7.2 -Răspunde de modul de utilizare/păstrare a obiectelor/resurselor materiale puse la dispoziţie de către organizaţie.

7.3 -Răspunde pentru nerespectarea dispoziţiilor de ordine interioară, prevăzute de RI-ul aplicabil şi aduse la cunoştinţă pe orice cale.

7.4 -Răspunde pentru neaplicarea instrucţiunilor şi dispoziţiilor în vigoare, privind securitatea şi sănătatea muncii (SSM), situaţiile de
urgenţă (PSI) şi protecţia mediului în sfera de activitate pe care o desfăşoară, aduse la cunoştinţă pe orice cale.
7.5 -Răspunde pentru corectitudinea datelor comunicate prin înscrisuri în documentele aplicabile domeniului de activitate desfăşurat.
7.6 -Răspunde pentru consecinţele deciziilor proprii.
7.7 -Răspunde disciplinar, civil şi/sau penal pentru daunele produse societăţii, prin nerespectarea atribuţiilor de serviciu şi/sau a dispoziţiilor
conducerii.
7.8 -Răspunde individual/solidar, cf. prevederilor legale, pentru faptele la care a participat prin acţiune sau inacţiune.
7.9 -Răspunde pentru raportarea activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la timpul şi în condiţiile stabilite în cadrul organizaţiei.
7.10 -Răspunde de îndeplinirea obligaţiilor de loialitate/confidenţialitate faţă de organizaţie.

8. AUTORITATE/COMPETENŢE

8.1 -Are competenţa să exercite atribuţiile/sarcinile stabilite în cap. 6 din prezenta.

8.2 -Are autoritatea să îndeplinească responsabilităţile stabilite în cap. 7 din prezenta.

9.In domeniul securitatii si satanatii in munca salariatul are urmatoarele obligatii:

 sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,
astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
 sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 sa comunice imediat sefului direct si/sau lucratorului desemnat/serviciului extern de prevenire si protectie orice situatie de munca
despre care are motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a
sistemelor de protectie;
 sa aduca la cunostinta sefului direct si/sau lucratorului desemnat/serviciului extern de prevenire si protectie accidentele suferite de
propria persoana;
 sa coopereze cu seful direct si/sau lucratorul desemnat/serviciul extern de prevenire si protectie, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu seful direct si/sau lucratorul desemnat/serviciul extern de prevenire si protectie, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
 sa isi insuseasca si sa respecte prevederile instructiunilor proprii si a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora;
 sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;
 sa nu execute interventii la echipamentele de munca, la instalatiile electrice, prize, intrerupatoare, tablouri electrice, etc. Aceste
interventii (in vederea depanarii, intretinerii, puneri in functiune, probe, etc.) se executa numai de catre personal autorizat si instruit;
 sa nu introduca mana in zonele cu organe de lucru in miscare;
 sa nu execute lucrari pentru care nu este instruit sau calificat;
 sa cunoasca planul de evacuare in caz de urgenta;
 sa nu se prezinte la munca sub influenta drogurilor, a alcoolului, sau in stare de oboseala avansata.
 sa nu fumeze decat in locurile special amenajate
 sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin instructiunile proprii
 sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum
si celor furnizate de catre seful direct, dupa caz;
 sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
 sa comunice, imediat dupa constatare, sefului direct orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii
stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
incendiilor;
 sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul
apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
 sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;

Nexus ERP v.20.17.172 7/12


 sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea evenimentelor (incendiilor
si accidentelor).
 sa participe la instruirile de securitate si santatate in munca si situatii de urgenta;
 sa isi insuseasca instructiunile de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta si sa le aplice.

10. DOCUMENTE APLICABILE ÎN SFERA DE ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ


10.1. Întocmeşte:
10.2. Avizează:
10.3. Aprobă:
10.4. Ţine sub control:
11. CERINŢELE POSTULUI - Studii, experienţă, competenţe şi aptitudini în conformitate cu necesităţile organizaţiei şi/sau cu prevederile
legale în domeniu.
SALARIAT
Am luat la cunostinta si am primit un exemplar,

SALARIAT: FLANGEA ADRIANA RAMONA


Semnatura
______________________

Data: 26.10.2020

Nexus ERP v.20.17.172 8/12


IDO AD PUBLICITATE S.R.L.

STR. ION NECULCE, Nr. 16, Bl. PARTER, Sc. -, Ap. -,Sector 1

J40/1671/1996,

C.U.I. 8337061

ANEXA LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA NR.219620 / 26.10.2020

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IDO AD PUBLICITATE S.R.L. cu sediul in STR. ION NECULCE, Nr. 16, Bl. PARTER, Sc. -, Ap. -
,Sector 1, inregistrata la registrul comertului Municipiul Bucuresti sub nr. J40/1671/1996, C.U.I.8337061,
reprezentata legal prin dl. RAZVAN TEODOR OPRAN , în calitate de ADMINISTRATOR , in calitate
de angajator, avand in vedere prevederile Legii nr. 677/2001 si ale Regulamentului UE nr. 679/2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date, aduce la cunostinta domnului/doamnei FLANGEA ADRIANA RAMONA
urmatoarele aspecte:

- datele de identificare cu caracter personal, puse la dispozitie de catre dvs., precum si prelucrarea datelor
biometrice, prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, prelucrarea datelor care
permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice prin mijloace de comunicaţii
electronice, vor fi folosite numai în scopul executării contractelor de munca și îndeplinirii obligațiilor legale
aferente desfășurării raporturilor de muncă.

- informatiile dvs. ce contin date de identificare vor fi transmise si anumitor colaboratori, respectiv:
societatea care asigura serviciul extern de prevenire si protectie, societatea care efectueaza serviciul de
medicina muncii.

- aveti dreptul de acces la datele personale prelucrate, in baza unei cereri scrise, la rectificarea sau stergerea
datelor personale prelucrate si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal in situatiile
enumerate expres in Regulamentul UE privind protecţia datelor personale (679/2016).

Avand in vedere cele de mai sus, imi exprim in mod expres consimțământul ca IDO AD PUBLICITATE
S.R.L.. sa folosească datele de identificare cu caracter personal, puse la dispozitie, prelucrarea datelor
biometrice, prelucrarea datelor personale prin sisteme de supraveghere video, prelucrarea datelor care
permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice prin mijloace de comunicaţii
electronice care vor fi folosite numai în scopul executării contractelor de munca și îndeplinirii obligațiilor
legale aferente desfășurării raporturilor de muncă.

Semnatura Angajat

FLANGEA ADRIANA RAMONA

Nexus ERP v.20.17.172 9/12


Data: 26.10.2020

IDO AD PUBLICITATE S.R.L.

STR. ION NECULCE, Nr. 16, Bl. PARTER, Sc. -, Ap. -,Sector 1

J40/1671/1996, C.U.I.:8337061

PROCES –VERBAL

de pregătire şi luare la cunoştinţă

Subsemnatul/subsemnata FLANGEA ADRIANA RAMONA am participat la programul de pregătire


organizat de Inspectorul de Resurse Umane al companiei în baza art. 241-246 din Legea nr. 53/2003-Codul
Muncii, republicata, modificata si completata.

Declar şi certific prin semnătură că mi-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Regulamentului Intern, la
nivel de societate, a documentelor anexa la acesta, a deciziilor si dispozitiilor de serviciu, şi mă oblig să le
respect întocmai.

Angajator, Salariat,

FLANGEA ADRIANA
RAMONA

Semnatura:

Data: 26.10.2020

Nexus ERP v.20.17.172 10/12


IDO AD PUBLICITATE S.R.L.

STR. ION NECULCE, Nr. 16, Bl. PARTER, Sc. -, Ap. -,Sector 1

J40/1671/1996,

C.U.I.:RO 8337061

DECLARAŢIE

Subsemnatul/subsemnata FLANGEA ADRIANA RAMONA, CNP: 6011219082560, angajat/angajata pe


funcţia de MANIPULANT MARFURI (Cod COR: 933303) la IDO AD PUBLICITATE S.R.L.,

Declar pe propria răspundere urmatoarele :

1. Sunt înregistrat la Casa de Sănătate judetul ______________,

2. cu privire la funcţia de bază declar următoarele:

[ ] am funcţia de bază la IDO AD PUBLICITATE S.R.L.

[ ] nu am functia de baza la IDO AD PUBLICITATE S.R.L.

- declar că sunt cu funcţia de bază la ___________________________

3. [ ] sunt pensionar la Limita de Vârstă - Public de Stat / M.A.I. / M.A.P.N. / S.R.I.

4. [ ] sunt pensionar cu Invaliditate grad __________

5. [ ] sunt incadrat in grad de handicap ______________

6. [ ] sunt elev sau student, cu vârsta până la 26 de ani, aflat într-o formă de școlarizare

7. [ ] sunt ucenic, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani

8. [ ] sunt persoana cu dizabilități careia prin lege i se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8
ore pe zi

Sunt obligat să anunţ printr-o noua declaraţie de salarizare în termen de maxim 20 zile calendaristice,
orice modificare apărută în acest tip de declaraţie ( Casa de Sănătate/ funcţia de bază/pensionar cu
invaliditate…. ).

Bifati campul aferent situatiei dumneavoastra curente, in cazul in care sunteti pensionar specificati care
categorie ! (Anexati documentele care atesta cele declarate de dvs.)

Data: 26.10.2020 Semnatura_______________

Nexus ERP v.20.17.172 11/12


IDO AD PUBLICITATE S.R.L.

STR. ION NECULCE, Nr. 16, Bl. PARTER, Sc. -, Ap. -,Sector 1

J40/1671/1996,

C.U.I.:RO 8337061

DECIZIE CONDUCER
E
DE ACORD

ART. 55 LITERA b)

CERERE INCETARE

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Subsemnata/subsemnatul FLANGEA ADRIANA RAMONA salariat/salariata in cadrul societatii IDO AD


PUBLICITATE S.R.L. pe postul de MANIPULANT MARFURI (Cod COR: 933303) va rog a-mi
aproba incetarea activitatii, conform art. 55 litera b (acordul partilor) din Leg. nr. 53/2003-Codul Muncii,
republicata, modificata si completata, incepand cu data de _______________.

Data : ___________

NUME__________________

PRENUME_______________

Semnatura_____________

Nexus ERP v.20.17.172 12/12

S-ar putea să vă placă și