Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 259/2013


cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 9 lit. j) și art. 52 din Codul subsolului nr. 3/2009 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 197), cu modificările
ulterioare, precum și pentru asigurarea protecției și utilizării durabile a subsolului,
Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor


prevederi ale Codului subsolului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2013, nr. 83-90, art. 314), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1) la punctul 1 din hotărâre, cuvintele „Componența nominală a Comisiei
de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile” se substituie cu cuvintele
„Componența Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile”;
2) la punctul 8 din anexa nr. 2, textul „cel puțin 10 membri ai acesteia” se
substituie cu textul „cel puțin 7 membri ai acesteia”, iar textul „cel puțin 10 zile
înainte” se substituie cu textul „cel puțin 20 de zile înainte”;
3) punctul 8 se completează cu următorul enunț:
„Comisia se va întruni trimestrial, în prima săptămână a trimestrului în
gestiune sau ori de câte ori este nevoie.”;
4) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

„COMPONENȚA
Comisiei de stat pentru rezervele
de substanțe minerale utile

Secretar de stat al Ministerul Mediului, președinte al Comisiei


Director al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, vicepreședinte al
Comisiei
2

Șef al Direcției geologice, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale,


secretar al Comisiei
Șef al Serviciului protecția solului și subsolului, Ministerul Mediului
Șef al Direcției folosirea subsolului, Agenția pentru Geologie și Resurse
Minerale
Director al Institutului de Geologie şi Seismologie
Cercetător științific al Laboratorului de geologie generală și regională al
Institutului de Geologie și Seismologie
Consultant principal în Secția politici în urbanism, Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
Consultant principal în Direcția administrarea bunurilor imobile și relații
funciare, Agenția Proprietății Publice”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul mediului Iuliana Cantaragiu


NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîri de Guvern pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor
prevederi ale Codului subsolului.

Denumirea autorului şi participanţii la elaborarea proiectului


Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Mediului în comun cu Agenţia
pentru Geologie şi Resurse Minerale, în temeiul prevederilor art. 9 lit. j) şi art. 52 din
Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 197), cu modificările ulterioare, precum şi pentru
crearea unei comisii lucrative în asigurarea protecţiei şi utilizării durabile a subsolului.
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ
Ministerul Mediului, în calitate de autoritate publică centrală în domeniul
elaborării şi promovării politicilor de protecţie şi utilizare durabilă a resurselor
minerale utile,a elaborat prezenta hotărîre a Guvernului în scopul eliminării
impedimentelor administrative, asigurarea coerenţei şi transparenţei în activitatea
Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, îmbunătăţirea şi
ajustarea cadrului normativ în procesul de explorare, evaluare şi expertizare a
rezervelor de substanţe
9 minerale utile. __________________________________________

Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop


armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene______________
I Proiectul nu implică acţiuni de annonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia
Uniţmii Europene.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul hotărîrii de Guvern prevede modificarea numerică a componenţei
Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile aprobată prin HG
259/2013.
Modificarea cantitativă a numărului de membri în cadrul Comisiei de la 14 la 9
va |spori eficienţa lucrativă, operativitatea şi va stimula convocarea regulată a
Comisiei, asigurând un proces transparent şi coerent de expertizare şi aprobare a
rezervelor de substanţe minerale utile.
Concomitent, proiectul propune completarea actului normativ cu prevederi
referitor la convocarea şedinţelor Comisiei, stabilirea periodicităţii şedinţelor
Comisiei, va spori eficienţa în procesul de planificare a lucrărilor acesteia, inclusiv,
va duce la diminuarea aglomerării dosarelor depuse pentru expertizare, întru
asigurarea unei examinări calitative a acestora.
De asemenea, în vederea asigurării unui proces calitativ de expertiză a
materialelor, se propune extinderea termenului de înştiinţare a membrilor Comisiei la
20 zile înainte de convocarea şedinţei, fapt care, va oferi suficient timp membrilor
pentru evaluare prealabilă a documentaţiei prezentate spre aprobare.
Fundamentarea economică-financiară____________________________________
Modificarea HG 259/2013, nu implică cheltuieli financiare suplimentare de la
buget.
Avizarea şi consultarea publică a proiectului_______________________________
întru respectarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional, anunţul de iniţiere a modificării HG 1131/2016, a fost plasat pe pagina
web a Ministerului Mediului la compartimentul Transparenţă decizională/Anunţuri de
iniţiere a elaborării deciziilor.
j i
/V

In conformitate cu punctul 233 subpunctul 6) al Regulamentului Guvernului,


aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect de hotărîre de
Guvern se examinează direct în şedinţa Guvernului fără a fi supus examinării în
cadrul şedinţei secretarilor generali de stat.___________________________________

Ministru Iuliana CANTARAGIU